Mühasibat uçotu və auditYüklə 1,32 Mb.
səhifə5/9
tarix21.06.2018
ölçüsü1,32 Mb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9

340.Nə zaman uçot siyasətinin dəyişilməsi hesab edilmir?

a)təşkilatın fəaliyyətində ilk dəfə yaranan təsərrüfat əməliyyatları üçün mühasibat uçotunun aparılması üsulunun seçilməsi

b)mühasibat uçotunun aparılmasının yeni üsullarının tətbiq edilməsi

c)mülkiyyətçinin dəyişilməsi ilə əlaqədar olaraq uçotun aparılmasının tətbiq edilən üsulunun dəyişilməsi

d)uçot prosesinin əmək tutumluğunun aşağı düşməsi

e)vergi qanunvericiliyi dəyişildikdə


341.Aşağıdakılardan hansı pul vəsaitləri, hesablaşma və kredit əməliyyatlarının uçotu qarşısında duran vəzifələrdən biri deyildir?

a)əsas vəsaitin, əmtəə-material dəyərlərinin və pul vəsaitlərinin qorunub saxlanmasının üzərində nəzarətin təşkili

b)qeyri-nağd və nağd hesablaşmaların vaxtında sənədləşdirilməsi və düzgün aparılması

c)mühasibat uçotu yazılışlarında nağd pul vəsaitinin və hesablaşmaların tam və operativ əks olunması

d)müəssisə kassasında, bankdakı hesablaşma hesabı və başqa hesablardakı pul vəsaitinin qalığı və saxlanmasına nəzarətin təmin olunması

e)hesablaşma –ödəmə intizamının göslənilməsi,alınmış material dəyərləri üzrə pul vəsaitinin vaxtında ödənilməsinəı nəzarət edilməsi


342.Aşağıdakılardan hansı pul vəsaitləri, hesablaşma və kredit əməliyyatlarının uçotu qarşısında duran vəzifələrdən biridir?

a)qeyri-nağd və nağd hesablaşmaların vaxtında sənədləşdirilməsi və düzgün aparılması

b)tədarük edilmiş materialların faktiki maya dəyərinin hesablanmasıə

c)materialların tədarükü, daxil olması və buraxılması üzrə bütün əməliyyatların sənədlərlə düzgün və vaxtında əks etdirilməsi

d)texnoloji itkilərə və tullantılara və onlardan istifadə edilməsinə nəzarət

e)daxili ehtiyatları səfərbərliyə almaq məqsədilə artıq və istifadə edilməyən materialların aşkar edilməsi və satışı


343.Yeni hesablar planına görə pul vəsaitlərinin ekvivalentləri hesabı hansıdır?

a)225


b)221

c)224


d)222

e)223
344.Yeni hesablar planına görə Yolda olan pul köçürmələri hesabı hansıdır?

a)222

b)225


c)221

d)224


e)223
345.Yeni hesablar planına görə kassa hesabı hansıdır?

a)221


b)225

c)223


d)224

e)222
346.Kassaya pul vəsaiti daxil olduqda hansı sənəd tərtib olunur?

a)kassa mədaxil orderi

b)memoriol order

c)məxaric orderi

d)çek kitabçası

e)dövriyyə cədvəli
347.Kassadan pul vəsaiti məxaric olduqda hansı sənəd tərtib olunur?

a)kassa məxaric orderi

b)mədaxil orderi

c)memorial order

d)çek kitabçası

e)dövriyyə cədvəli


348.Kassa əməliyyatlarında istifadə olunan rəsmi sənədlər hansılardır?

a)mədaxil orderi, məxaric orderi, kassa kitabı

b)mədaxil orderi, dövriyyə cədvəli

c)məxaric orderi, dövriyyə cədvəli

d)dövriyyə cədvəli, çek kitabçası

e)memorial order, çek kitabçası


349.Qısa ödəniş müddətinə, yəni əldə olunduğu tarixdən 3 aydan az ödəniş müddətinə malik olan, pul vəsaitlərinə dərhal çevrilə bilən və pul vəsaitlərinin digər növləri üzrə dəyərin cüzi dəyişməsi riskinə məruz qalan yüksək qoyuluşlu likvidlər nəı adlanır?

a)pul vəsaitlərinin ekvivalentləri

b)aplikant

c)çek


d)valyuta

e)heç biri düz deyil


350.Öz funksiyasını yerinə yetirmək məqsədilə pul vəsaitlərinin hərəkəti nə adlanır?

a)pul dövriyyəsi

b)mal dövriyyəsi

c)satış dövriyyəsi

d)kapital dövriyyəsi

e)düzgün cavab yoxdur


351.Müxtəlif məqsədlər üçün bankdan alınmış məbləğlər üçün hansı mühasibat yazılışı verilməlidir?

a)221 dt 223 kt

b)221 dt 244 kt

c)221 dt 601 kt

d)221 dt 217 kt

e)221 dt 801 kt


352.İstifadə edilmiş avansların qalığının təhtəlhesab şəxs tərəfindən kassaya təhvil verilmişdir. Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilməlidir?

a)221 dt 244 kt

b)221 dt 223 kt

c)221 dt 601 kt

d)221 dt 217 kt

e)221 dt 801 kt


353.Məhsul və maddi qiymətlilərin satışından kassaya nağd pul daxil olmuşdur?Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilməlidir?

a)221 dt 601 kt

b)221 dt 244 kt

c)221 dt 223 kt

d)221 dt 217 kt

e)221 dt 801 kt


354.Debitorlardan kassaya pul daxil olmuşdur.Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilməlidir?

a)221 dt 217 kt

b)221 dt 244 kt

c)221 dt 223 kt

d)221 dt 601 kt

e)221 dt 801 kt


355.İnventarlaşma nəticəsində kassada artıq pul aşkar edilmişdir.Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilməlidir?

a)221 dt 801 kt

b)221 dt 217 kt

c)221 dt 244 kt

d)221 dt 223 kt

e)221 dt 601 kt


356.Kassadan əmək haqqı, mükafat verilmişdir. Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilməlidir?

a)533 dt 221 kt

b)244 dt 221 kt

c)217 dt 221 kt

d)721 dt 221 kt

e)522 dt 221 kt


357.Təhtəlhesab şəxsə kassadan avans verilmişdir.Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilməlidir?

a)244 dt 221 kt

b)533 dt 221 kt

c)217 dt 221 kt

d)721 dt 221 kt

e)522 dt 221 kt


358.Kassadan icra vərəqələri üzrə nağd ödəmələr həyata keçirilmişdir.Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilməlidir?

a)217 dt 221 kt

b)244 dt 221 kt

c)533 dt 221 kt

d)721 dt 221 kt

e)522 dt 221 kt


359.Aparılmış inzibati-təsərrüfat işlərinə pul vəsaitləri xərclənmişdir.Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilməlidir?

a)721 dt 221 kt

b)217 dt 221 kt

c)244 dt 221 kt

d)533 dt 221 kt

e)522 dt 221 kt


360.Banka nağd pul verilmişdir.Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilməlidir?

a)223 dt 221 kt

b)217 dt 221 kt

c)244 dt 221 kt

d)533 dt 221 kt

e)522 dt 221 kt


361.Müəssisələr arasında aparılan hesablaşmalar hansı formalarda həyata keçirilir?

a)nağd və qeyri-nağd

b)çek və çek kitabçaları

c)akkreditivlər, ödəmə tapşırıları

d)ödəmə tələbnamələri, akkreditivlər

e)barter əməliyyatları, çek kitabçaları


362.Azərbaycanda pul dövriyyəsinin əsas hissəsi hansı qaydada həyata keçirilir?

a)nağdsız qaydada

b)nağd qaydada

c)barter qaydasında

d)düzgün cavab yoxdur

e)bütün cavablar düzdür


363.Hesablaşmaların əsas forması nə hesab edilir?

a)nağdsız köçürmələr yolu ilə ödəmələrin bank vasitəsilə aparılması

b)nağd köçürmələr yolu ilə ödəmələrin fiziki şəxslər tərədindən aparılması

c)nağd köçürmələrt yolu ilə ödəmələrin hüquqi şəxslər tərədindən aparılması

d)kredit köçürmələri yolu ilə ödəmələrin bank vasitəsilə həyata keçirilməsi

e)düzgün cavab yoxdur


364.Nağdsız qaydada həyata keçirilən hesablaşma əməliyyatları neçə yerə ayrılır?

a)2


b)5

c)3


d)6

e)4
365.Aşağıdakılardan hansı mal əməliyyatları üzrə qeyri-nağd hesablaşmalara aiddir?

a)müəssisə və təşkilatlart arasında göndərilmiş mal-material qiymətliləri üzrə hesablaşmalar

b)büdcəyə köçürülmələr

c)əsaslı tikinti və təmir üçün pul vəsaitinin cəmləşdirilməsi

d)mənfəətin və dövriyyə vəsaitinin sistemdaxili yenidən bölüşdürülməsi

e)maliyyə yardımı qaydasında köməklik edilməsi
366.Nağd pul vəsaiti təyinatı üzrə xərclənmədikdə və kassa limitinə riayət edilmədikdə müəssisəyə qarşı kim tərəfindən cərimə sanksiyaları tətbiq edilə bilər?

a)bank tərəfindən

b)mal göndərən tərəfindən

c)istehlakçı tərəfindən

d)yuxarı təşkilat tərəfindən

e)vasitəçi təşkilat tərəfindən


367.Yeni hesablar planınına görə Bank hesablaşmaları hesabı hansıdır?

a)223


b)224

c)221


d)225

e)222
368.Hesablaşma formalarının və qaydalarının müəyyən edilməsi kim tərəfindən müəyyən edilir?

a)Mərkəzi Bank

b)Maliyyə Nazirliyi

c)Nazirlər Kabineti

d)İqtisadiyyat Nazirliyi

e)müəssisə rəhbəri
369.Nağdsız hesablaşma formalarına aiddir?

a)hamısı


b)ödəmə tapşırıqları ilə hesablaşmalar

c)çeklər vasitəsilə hesablaşmalar

d)akkreditivlər vasitəsilə hesablaşmalar

e)veksel vasitəsilə hesablaşmalar


370.Nağdsız hesablaşmaların ən geniş yayılmış forması hansıdır?

a)ödəmə tapşırıqları ilə hesablaşmalar

b)çeklər vasitəsilə hesablaşmalar

c)akkreditivlər vasitəsilə hesablaşmalar

d)veksel vasitəsilə hesablaşmalar

e)rabitə vasitəsilə hesablaşmalar


371.Hansı mal əməliyyatları üzrə istifadə edilən ödəmə tapşırığı deyildir?

a)büdcəyə ödənişlər

b)alınmış mal, görülmüş iş və göstərilmiş xidmətlərə görə

c)mal əməliyyatları üzrə kreditor borcları ödənildikdə

d)mal və xidmətlər üzrə və ya məhkəmənin qərarına əsasən hesablaşma aparmaq lazım gəldikdə

e)yer üçün icarə haqqı ödənildikdə


372.Müəssisəyə borcu olan digər müəssisə, idarə və təşkilat necə adlanır?

a)debitorlar

b)kreditorlar\

c)təhtəlhesab şəxslər

d)mal satan təşkilatın borcu

e)düzgün cavab yoxdur


373.Aşağıdakılardan hansı debitor və kreditorlar üzrə hesablaşmalarla əlaqədar mühasibat uçotu qarşısında duran vəzifələrdən biri deyildir?

a)məhsul satışı nəticələrinin vaxtında və etibarlı müəyyən olunması

b)pul vəsaiti və hesablaşma ilə əlaqədar olan əməliyyatların vaxtında və düzgün

sənədləşdirilməsi

c)malsatan və alıcılar arasında bağlanmış müqavilələrdə müəyyən olunmuş hesablaşma formalarının icrasına nəzarət

d)büdcə, bank və işçi heyəti ilə hesablaşmaların vaxtında isra olunmasına nəzarət

e)pul vəsaiti və qiymətli kağızların saxlanmasına nəzarət
374.Ödəyicinin onun hesabından müəyyən məbləğin ödənilməsi haqqında öz bankına verdiyi yazılı sərəncam nə adlanır?

a)çek


b)akkreditiv

c)ödəmə tapşırığı

d)veksel

e)ödəmə tələbnaməsi


375.Hesablaşma, cari və digər hesablar üzrə əməliyyatlar nə ilə nizama salınır və müəyyən olunur?

a)Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi və Mərkəzi Bankın aktları ilə

b)Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi və Maliyyə Nazirliyinin təlimatları ilə

c) Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sərəncamları ilə

d)Nazirlər Kabinetinin qərarları ilə

e)düzgün cavab yoxdur


376.Hesablaşma, cari və digər hesabların açılmasının rəsmiləşdirilməsi üçün banka hansı sənədlər təqdim olunmalıdır?

a)hamısı


b)müəyyən olunmuş qayda üzrə hesabın açılmasına dair ərizə

c)hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti

d)hüquqi şəxsin müvafiq qaydada təsdiq edilmiş və qeydə alınmış nizamnaməsinin əsli və ya notarialqaydada təsdiq edilmiş surəti

e)hüquqi şəxs olmayan təsərrüfat subyektinin yuxarı təşkilat tərəfindən təsdiq olunmuş əsasnaməsi


377.Hesabın açılması ilə əlaqədar bankla müəssisə arasında münasibətlər nə ilə rəsmiləşdirilir?

a)iki nüsxədə tərtib edilmiş müqavilə ilə

b)iki nüsxədə tərtib edilmiş Nizamnamə ilə

c)iki nüsxədə tərtib edilmiş Əsasnamə ilə

d)iki nüsxədə tərtib edilmiş təsis müqaviləsi ilə

e)iki nüsxədə tərtib edilmiş qeydiyyat haqqında şəhadətnamə ilə


378.Hesablaşma hesabı üzrə əməliyyatlar mühasibat uçotunda hansı sənədlərə əsasən əks olunur?

a)həmin hesab üzrə bank çıxarışları və onlara əlavə edilən pul-hesablaşma sənədləri

b)qəbul-təhvil aktı, kassa kitabı

c)dövriyyə cədvəli, məxaric orderi

d)kassa kitabı, mədaxil orderi

e)memorial orderi, dövriyyə cədvəli


379.Hansı sənədlər bank-ödəniş sənədlərinə aiddir?

a)pulun köçürülməsi haqqında elan, ödəmə tapşırıqları və tələbnamələri, çeklər və akkreditivlər

b)kassa mədaxil orderləri, pulun köçürülməsi haqqında elan, ödəmə tapşırıqları

c)kassa mədaxil və məxaric orderləri, ödəmə tələbnamələri, çeklər

d)kassa məxaric orderi, ödəmə tapşırıqları, çeklər və akkreditivlər

e)kassa kitabı, ödəmə tələbnamələri, ödəmə tapşırıqları


380.Məhsulların, avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin, materialların satışından olan satış pulu ödəniş hesabnamə üzrə daxil olmuşdur. Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilmişdir?

a)223 dt 601 kt

b)223 dt 222 kt

c)223 dt 217 kt

d)223 dt 221 kt

e)223 dt 701 kt


381.Ayın əvvəlinə yolda hesab edilən məbləğ hesablaşma hesabına köçürülmüşdür. Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilmişdir?

a)223 dt 222 kt

b)223 dt 601 kt

c)223 dt 217 kt

d)223 dt 221 kt

e)223 dt 701 kt


382.Ödənilmiş debitor borcu daxil olmuşdur.Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilmişdir?

a)223 dt 217 kt

b)223 dt 222 kt

c)223 dt 601 kt

d)223 dt 221 kt

e)223 dt 701 kt


383.Sosial sığorta orqanlarına olan borclar köçürülmüşdür.Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilmişdir?

a)522 dt 223 kt

b)523 dt 223 kt

c)521 dt 223 kt

d)531 dt 223 kt

e)101 dt 223 kt


384.Büdcədənkənar fondlara olan borc köçürülmüşdür.Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilmişdir?

a)523 dt 223 kt

b)522 dt 223 kt

c)521 dt 223 kt

d)531 dt 223 kt

e)101 dt 223 kt


385.Büdcəyə vergi və digər ödənişlər köçürülmüşdür.Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilmişdir?

a)521 dt 223 kt

b)523 dt 223 kt

c)522 dt 223 kt

d)531 dt 223 kt

e)101 dt 223 kt


386.Valyuta hesabının açılması və onda əməliyyatların aparılması qaydaları kim tərəfindən müəyyən olunur?

a)Mərkəzi Bank

b)Maliyyə Nazirliyi

c)İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

d)İqtisadiyyat Nazirliyi

e)Nazirlər Kabineti


387.Azərbaycanda valyuta hesabı əməliyyatları üzrə mühasibat uçotu hansı valyuta ilə aparılır?

a)manat


b)dollar

c)funt-sterlinq

d)yeni türk lirəsi

e)rübl
388.Bankla valyuta hesabı açılan müəssisədən xarici valyuta ilə aparılan əməliyyatlara görə nə tutulur?

a)komisyon xərcləri

b)üstəlik xərclər

c)əməliyyat xərcləri

d)təsərrüfat xərcləri

e)nəqliyyat xərcləri
389.Aşağıdakılardan hansı pul sənədlərinə daxil deyildir?

a)material sənədləri

b)sanatoriyaya və pansionatlara alınmış putyovkalar

c)istirahət evlərinə alınmış putyovkalar

d)poçt markaları

e)dövlət rüsumu markaları


390.Pul sənədləri hansı hesabda uçota alınır?

a)225


b)221

c)223


d)224

e)222
391."Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri" hesabı balansda tutduğu yerə görə necə hesabdır?

a)aktiv

b)passiv


c)aktiv-passiv

d)subhesab

e)analitik
392.Aşağıdakılardan hansı əmək haqqının uçotu qarşısında duran vəzifələrdən biridir?

a)əmək haqqı fondunun xərclənməsi və mükafatların ödənilməsinə nəzarət

b)pul vəsaiti və hesablaşma ilə əlaqədar olan əməliyyatların vaxtında və düzgün

sənədləşdirilməsi

c)malsatan və alıcılar arasında bağlanmış müqavilələrdə müəyyən olunmuş hesablaşma formalarının icrasına nəzarət

d)büdcə, bank və işçi heyəti ilə hesablaşmaların vaxtında isra olunmasına nəzarət

e)pul vəsaiti və qiymətli kağızların saxlanmasına nəzarət
393.Hansı əmək haqqının uçotu qarşısında duran vəzifələrdən biri deyildir?

a)qiymətli kağızların saxlanmasına nəzarət

b)əməyin ödənilməsi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmaların vaxtında həyata keçirilməsinə nəzarət

c)əmək haqqı fondunun xərclənməsi və mükafatların ödənilməsinə nəzarət

d)hesablanmış əmək haqqı və sosial sığortaya ayırmaların düzgün və vaxtında onun maya dəyərinə daxil edilməsinə nəzarət

e)əmək və əmək haqqı göstəricilərini operativ rəhbərlik və hesabatların tərtibi üçün toplamaq və qruplaşdırmaq


394.Müvafiq iş vaxtı ərzində əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş, işçinin gördüyü işə görə pul və ya natura formasında ödənilən gündəlik və ya aylıq məbləğ, habelə ona edilən əlavələrin, mükafatların və digər ödənişlərin məcmusu nə adlanır?

a)əmək haqqı

b)müavinət

c)sığorta

d)pensiya

e)təqaüd
395.İşəgötürənin vəzifələri hansıdır?

a)hamısı

b)əmək müqaviləsinin şərtlərinə və onlarda nəzərdə tutulmuş öhdəliklərə əməl etmək üçün əmək qanunvericiliyinə aid normativ hüquqi aktların tələblərinin yerinə yetirilməsi

c)işçilərin qanunvericilikdə müəyyən olunmuş məcbura dövlət sığorta edilməsi

d)qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada əmətin təşkil və ödənilməsinin təmin olunması

e)əməyə görə haqqın miqdarının müəyyən edilməsi və onun ödənilməsi
396.İqtisadi və sosial şərait nəzərə alınmaqla qanunvericilik üzrə ixtisassız əməyə və xidmətə görə aylıq əmək haqqının ən aşağı səviyyəsini müəyyən edən sosial normativə nə deyilir?

a)minimum əmək haqqı

b)müavinət

c)sığorta

d)təqaüd

e)pensiya


397.Əmək haqqının ödənilməsinin hansı növləri vardır?

a)vaxtamuzd, işəmuzd, akkord

b)sadə vaxtamuzd və mürəkkəb işəmuzd

c)birbaşa işəmuzd, dolayı vaxtamuzd

d)mütərəqqi işəmuzd, akkord

e)mükafatlı vaxtamuzd, mütərəqqi işəmuzd


398.Hansı əmək haqqı formasında əsas göstərici işçinin işlədiyi vaxtın miqdarından və tarif dərəcəsindən asılıdır?

a)vaxtamuzd

b)işəmuzd

c)akkord


d)birbaşa işəmuzd

e)düzgün cavab yoxdur


399.İşçilərin əməyinin müəyyən olunmuş dərəcələr üzrə istehsal edilmiş məhsulun miqdarı. yerinə yetirdiyi işin həcmi ilə ölçülməsi hansı əmək haqqı formasında həyata keçirilir?

a)işəmuzd

b)vaxtamuzd

c)akkord


d)sadə vaxtamuzd

e)düzgün cavab yoxdur


400.Müəyyən konkret işin yerinə yetirilməsi nəticəsində aparılmış ödəniş sistemi hansı əmək haqqı formasıdır?

a)akkord


b)işəmuzd

c)vaxtamuzd

d)sadə vaxtamuzd

e)düzgün cavab yoxdur


401.İşin qaydaları və əmək şəraiti ilə əlaqədar olub kompensasiya xarakterli ödəmələr nə adlanır?

a)artıq ödəmələr

b)əmək haqqına əlavələr

c)əmək haqqı fondu

d)mükafat

e)düzgün cavab yoxdur


402.Hər bir müəssisədə əməyin təşkilində əsas məqsəd nədən ibarətdir?

a)insan üçün normal əmək şəraitinin yaradılmasından

b) əməyin ödənilməsini təmin etməkdən

c)əmək normalarının gözlənilməsindən

d)kollektiv müqavilələrin, sazişlərin şərtlərinə əməl etməkdən

e)düzgün cavab yoxdur


403.İşçinin normal istirahəti, əmək qabiliyyətinin bərpası, sağlamlığının mühafizəsi və möhkəmləndirilməsi üçün işdən ayrılmaqla istifadə etdiyi istirahət vaxtı necə adlanır?

a)əmək məzuniyyəti

b)sağlamlıq məzuniyyəti

c)təhsil məzuniyyəti

d)sosial məzuniyyət

e)elmi məzuniyyət


404.Aşağıdakılardan hansı mövcud qanunvericiliyə görə işçi işə qəbul edilərkən təqdim etməli olduğu sənədlərdən biri deyildir?

a)doğum şəhadətnaməsi

b)əmək kitabçası

c)şəxsiyyət vəsiqəsi

d)təhsil haqqında sənəd

e)hərbi bilet


405.Aşağıdakılardan hansı müəssisədə işə düzələnlə müəssisə arasında bağlanan müqavilədə göstərilmir?

a)stajın ili

b)iş şəraiti

c)iş vaxtı

d)ödəniləcək əmək haqqı

e)sosial təminat


406.Hər bir işçinin əmək haqqının səviyyəsi nədən asılıdır?

a)işçinin sərf etdiyi əməyin miqdarından və keyfiyyətindən

b)onun istehsal etdiyi məhsulun həcmindən

c)xidmət göstərdiyi istehlakçıların sayından

d)müəssisənin maddi durumundan

e)düzgün cavab yoxdur


407.Aşağıdakılardan hansı işçilərin məzuniyyət hüququna aid deyildir?

a)qocalıq məzuniyyəti

b)əmək məzuniyyəti

c)uşağa qulluq etmək üçün verilən məzuniyyət

d)təhsillə əlaqədar məzuniyyət

e)ödənişsiz məzuniyyət


408.Aşağıdakı hallardan hansında işə götürənin vəsaitindən orta əmək haqqı ödənilmir?

a)üzürsüz səbəbdən işə çıxmadıqda

b)il ərzində işçi növbəti məzuniyyətə yollandlqda

c)işçi tədrislə əlaqədar məzuniyyətə yollandıqda

d)işçini xidməti məzuniyyətə göndərdikdə

e)istehsaldan ayırmaq şərtilə işçini ixtisas artırma kurslarına göndərdikdə


409.Aşağıdakılardan hansı icbari qaydada əmək haqqından tutulmalara aid deyildir?

a)şəxsi sığorta üzrə ödəmələr

b)fiziki şəxslərdən gəlir vergisi

c)icraedici sənədlər üzrə tutulmalar

d)üçüncü şəxsin xeyrinə edilən tutulmalar

e)məhkəmə və digər səlahiyyətli orqanların qərarlar əsasında tutulmalar


410.Aşağıdakılardan hansı icbari qaydada əmək haqqından tutulmalardan biridir?

a)icraedici sənədlər üzrə tutulmalar

b)uşaqlara görə ödənilən alimentlər,

c)şəxsi sığorta üzrə ödəmələr

d)kreditə götürülmüş mallara görə ödəmələr

e)işçi tərəfindən müəssisəyə dəyən maddi ziyanın ödənilməsi


411.Aşağıdakılardan hansı işəgötürənin təşəbbüsü ilə olan əmək haqqı tutulmalardan biridir?

a)avanslara görə əmək haqqından tutulmalar

b)fiziki şəxslərdən gəlir vergisi

c)icraedici sənədlər üzrə tutulmalar

d)üçüncü şəxsin xeyrinə edilən tutulmalar

e)məhkəmə və digər səlahiyyətli orqanların qərarları əsasında tutulmalar


412.Aşağıdakılardan hansı işçinin ərizəsi əsasında əmək haqqı tutulmalarından biridir?

a)kreditə götürülmüş mallara görə tutulmalar

b)səhv hesab nəticəsində verilmiş məbləğ geri tələb edildikdə

c)icraedici sənədlər üzrə tutulmalar

d)üçüncü şəxsin xeyrinə edilən tutulmalar

e)məhkəmə və digər səlahiyyətli orqanların qərarları əsasında tutulmalar


413.Əmək haqqının hesablanması cədvəli neçə əsas göstəricini əks etdirir?

a)3


b)5

c)2


d)4

e)6
414.İşçiyə ezamiyyə vaxtı və verilən nağd pul məbləği kim tərəfindən müəyyən edilir?

a)müəssisə rəhbəri

b)baş mühasib

c)baş menecment

d)baş mühəndis

e)aparıcı iqtisadçı
415.Mühasibat uçotunda ən məsul və əmək sərf olunmasını tələb edən sahə hansıdır?

a)əmək haqqının hesablanması və ödənməsi əməliyyatlarının uçotu

b)əmək haqqının ödənməsinin uçotu

c)əmək haqqının analitik uçotu

d)əmək haqqının sintetik uçotu

e)tabel uçotunun təşkili


416."İstehsalat işçilərinə əmək haqqı hesablanılıb". Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilməlidir?

a)202 dt 533 kt

b)205 dt 112 kt

c)201 dt 302 kt

d)244 dt 521 kr

e)221 dt 225 kt


417.Kassadan işçilərə əmək haqqı hesablanılıb. Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilməlidir?

a)533 dt 221 kt

b)205 dt 112 kt

c)201 dt 302 kt

d)244 dt 521 kt

e)221 dt 225 kt


418.İşçinin tarif əmək haqqısı 230 Azn təşkil edərsə hesablanan sosial sığorta məbləği nə qədər olar?

a)6,90


b)4,10

c)4,35


d)3,15

e)4,50
419.Debet 533/Kredit 221 əməliyyatına aşağıdakılardan hansı uyğundur?

a)əməyin ödənişi əməliyyatı

b)satış əməliyyatı

c)bank əməliyyatı

d)alış əməliyyatı

e)düzgün cavab yoxdur
420.Debet 533/Kredit 521 əməliyyatına aşağıdakılardan hansı uyğundur?

a)əmək haqqından vergi tutulması

b)əmək haqqının ödənişi

c)əmək haqqından sosial sığorta tutulması

d)əmək haqqının hesablanması (idarə heyəti)

e) düzgün cavab yoxdur


421.Debet 533/Kredit 222 əməliyyatına aşağıdakılardan hansı uyğundur?

a)əmək haqqından sosial sığorta tutulması

b)əmək haqqından vergi tutulması

c)əmək haqqının ödənişi

d)əmək haqqının hesablanması (idarə heyəti)

e) düzgün cavab yoxdur


422.Debet 533/Kredit 223 əməliyyatına aşağıdakılardan hansı uyğundur?

a)əmək haqqının ödənişiYüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə