Mühasibat uçotu və auditYüklə 1,32 Mb.
səhifə9/9
tarix21.06.2018
ölçüsü1,32 Mb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9

a)müəssisənin əmlakının artmasını

b)müəssisənin əmlakının azalmasını

c)maya dəyərinin yüksəlməsini

d)müəssisədə zərərin artmasını

e)məhsulun dəyərinin artmasını
670.Xərclərin gəlirdən çox olması nəyi göstərir?

a)müəssisənin əmlakının azalmasını

b)müəssisənin əmlakının artmasını

c)məhsulun dəyərinin aşağı düşməsini

d)müəssisənin mənfəətinin artmasını

e)maya dəyərinin aşağı düşməsini


671.Hansı adi fəaliyyət növlərindən əldə edilən gəlirlərdən biridir?

a)məhsulların və əmtəələrin satışından əldə edilən gəlir

b)müəssisənin aktivlərinin digər təşkilatlara müvəqqəti olaraq istifadə üçün verilməsinə görə daxil olmalar

c)birgə fəaliyyətdən əldə edilən mənfəət

d)digər təşkilatların nizamnamə kapitalında iştiraka görə yaranan daxil olmalar

e)əsas vəsaitlərin və sair aktivlərin satışından əldə edilən gəlir


672.Aşağıdakılardan hansı əməliyyat gəlirlərindən biridir?

a)müəssisənin aktivlərinin digər təşkilatlara müvəqqəti olaraq istifadə üçün verilməsinə görə daxil olmalar

b)peniyalar və cərimələr

c)müqavilə şərtlərini pozduqlarına görə hüquqi şəxslərdən daxil olmalar

d)əvəzsiz olaraq alınmış aktivlər

e)hesabat ilində aşkar edilmiş keçən illərin mənfəəti


673.Aşağıdakılardan hansı qeyri-satış əməliyyatlarından əldə edilən gəlirlərdən biridir?

a)müəssisəyə dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün daxil olmalar

b)müəssisənin aktivlərinin digər təşkilatlara müvəqqəti olaraq istifadə üçün verilməsinə görə daxil olmalar

c)birgə fəaliyyətdən əldə edilən mənfəət

d)digər təşkilatların nizamnamə kapitalında iştiraka görə yaranan daxil olmalar

e)əsas vəsaitlərin və sair aktivlərin satışından əldə edilən gəlir


674.Aşağıdakılardan hansı adi fəaliyyəıt növləri üzrə xərclərdən və fövqəlxərclərdən biridir?

a)işlərin yerinə yetirilməsi və xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar olan xərclər

b)digər təşkilatların nizamnamə kapitallarında iştirakı ilə əlaqədar reallaşdırılan xərclər

c)kredit təşkilatlarının göstərdiyi xidmətlərə görə edilən xərclər

d)əsas vasitələrin silinməsi, ləğvi və satışı ilə əlaqədar edilən xərclər

e)digər təşkilatların və hüquqi şəxslərin pul vəsaitlərindən istifadəyə görə müəssisənin ödədiyi faizlər


675.Çatışmayan xüsusi dövriyyə vəsaitlərinin tamamlanması hansı mənfəət növündən ödənilir?

a)balans mənfəəti

b)ümumi mənfəət

c)satışdan əldə edilən mənfəət

d)xalis mənfəət

e)maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətindən mənfəət


676.Audit sözü hansı mənşəli sözdür?

a)latın


b)fransız

c)yunan


d)italyan

e)ingilis


677.Auditor fəaliyyətinin əsas məqsədi nədir?

a)iqtisadi subyektlərin mühasibat hesabatlarının düzgünlüyünü və onların apardıqları maliyyə- təsərrüfat əməliyyatlarının mövcud qanunvericiliyə və normativ aktlara uyğunluğunu müəyyən etməkdir

b)əsas vəsaitlərin faktiki vəziyyətinin yoxlanmasıdır

c)materialların saxlanması və istifadəsinə nəzarətin həyata keçirilməsidir

d)beynəlxalq standartlara uyğun vahid mühasibat uçotu sisteminin formalaşmasını təmin etməkdən ibarətdir

e)təsərrüfat əməliyyatlarının üzərində nəzarət qaydasını müəyyən etməkdir


678. Auditin yaranmasının əsas səbəbi nədir?

a) müəssisəni idarə edənlərlə, yəni müəssisə rəhbərləri, menecerlərlə həmin müəssisəyə sərmayə qoyan səhmdarların, kreditorların maraqlarının tənzimlənməsi ilə əlaqədar olması

b) müəssisələrin tez-tez müflisləşməsi hallarına məruz qalması

c) müəssisə rəhbərliyinin təqdim etdiyi hesabatın düzgün tərtib edildiyinin səhmdarlar tərəfindən yoxlanılmasının çətinliyi

d) müəssisədəvergilərin düzgün hesablanmasınən çətinliyi

e) vergilərin düzgün hesablanmaması və vergi bəyannamələrinin təqdim edilməməsi


679.İlk müstəqil auditorlar nə vaxt və harada səhmdarlar cəmiyyətinin yaranması ilə fəaliyyət göstərməyə başlamışdır?

a)XIX əsrdə, Avropada

b)XX əsrdə, Amerikada

c)XXI əsrdə Avstraliyada

d)XYII əsrdə Afrikada

e)XYIII əsrdə Asiyada


680.Auditin tarixi vətəni hara hesab olunur?

a)Böyük Britaniya;

b)İtaliya;

c)İspaniya;

d)Kanada;

e)Avstraliya.


681. Audit nədir?

a)təsərrüfat subyektlərində mühasibat və maliyyəı hesabatlarının müstəqil yoxlanılmasıdır.

b)təsərrüfat subyektlərində mühasibat hesabatlarının tərtibidir

c)hesabatların dövlət tərəfindən təftiş edilməsidir

d) müəssisələrin uçot sisteminin bank nəzarətidir

e) uçot işçilərinin rəhbərlik qarşısında hesabatıdır


682.Auditor təşkilatını təsis etmək üçün ən azı neçə sərbəst auditorun olması tələb olunur?

a)3


b)5

c)2


d)6

e)4
683.Aşağıdakılardan hansı auditor xidməti hesab olunmur?

a)dispetçer sistemi yaratmaq

b)mühasibat uçotu qurmaq;

c) yoxlama və ekspertiza aparmaq

d)təhlil aparmaq və yazılı rəy vermək

e)təsərrüfat göstəricilərinin dürüstlüyünü təsdiq etmək
684.Azərbaycan Respublikasında “Auditor xidməti haqqında” qanun nə vaxt qəbul olunmuşdur?

a) 1995


b) 1996;

c) 1997


d) 1998

e) 1999
685.Azərbaycan Respublikasının “Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnamə nə vaxt qəbul edilmişdir?

a) 19 sentyabr 1995-ci ildə

b) 29 iyun 2004-cü ildə

c) 16 sentyabr 1998-ci ildə

d) 11 aprel 1996-cı ildə

e) 11 sentyabr 2000-ci ildə
686.Azərbaycanda Auditorlar Palatası nə vaxt öz fəaliyyətinə başlamışdır?

a) 1996-cı ildə

b) 1995-ci ildə

c) 1998-ci ildə

d) 2000-ci ildə

e) 2003-cü ildə


687.Təyinatına görə auditin neçə növü var?

a) 2


b) 8

c) 4


d) 3

e) 7
688. Auditin yoxlaması hansı formada aparıla bilər:

a) məcburi və ya könüllü;

b) daxili, kənar;

c)məcburi;

d) könüllü;

e) müstəqil.
689. Auditor kimdir?

a) Auditor təşkilatının təsisçisidir

b) Hüquq mühafizəsi orqanlarının səlahiyyətli şəxsidir

c)yoxlama üçün cəlb edilmiş mütəxəssisdir

d)yoxlaması aparan səlahiyyətli şəxsdir

e)məhkəmə mühasibat ekspertidir


690. “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilmişdir?

a) 16 sentyabr 1994 –cü ildə

b) 20 iyun 1995-ci ildə

c) 12 mart 1996-cı ildə

d) 20 oktyabr 1995-ci ildə

e) 20 mart 2007-ci ildə


691.Auditor rəyinin neçə forması vardır?

a)3


b)1

c)2


d)4

e)5
692.Hansı auditor rəyinin formalarıdır?

a) şərtsiz müsbət rəy, şərti müsbət rəy, mənfi rəy

b) mühasibat hesabı

c) mühasibat balansı

d) maliyyə hesabat

e) hamısı

693. Qərb ölkələrinin inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı ölkələrində auditor nəzarəti neçə yerə ayrılır ?

a)2

b)5


c)3

d)6


e)4
694.İdarəetmə nəzarəti sisteminin ayrılmaz və mühüm elementi olmaqla müstəqil, təminatverici və məşvərətverici fəaliyyəti hansı auditdir?

a)daxili

b)kənar

c)məcburid)könüllü

e)heç biri


695.Təsərrüfat subyektlərində mühasibat uçotunun və mühasibat hesabatının düzgünlüyünü obyektiv qiymətləndirmək məqsədilə aparılan audit hansı auditdir?

a)kənar


b)daxili

c)məcburi

d)könüllü

e)heç biri


696.Auditor adını almaq üçün imtahanlar kim tərəfindən qəbul edilir?

a) Auditorlar Palatasının təyin etdiyi komissiya tərəfindən

b) auditor formaları tərəfindən

c) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən

d) Maliyyə Nazirliyi tərəfindən

e) auditor mərkəzləri tərəfindən


697.Auditorun yekun sənədləri hansı sənədlərdən ibarətdir?

a) audit aktı, auditor rəyi, yekun sənədləri

b) mənfi rəy, müsbət rəy

c) şərtsiz müsbət rəy, şərtli müsbət rəy

d) təhvil aktı

e) təhvil aktı, müsbət rəy


698.Hazır məhsul buraxılışı ilə əlaqədar olaraq auditin məqsədi nədir?

a) istehsal olunmuş məhsulun tam həcmdə mədaxil olunması, satılmış məhsul üzrə pul vəsaitinin və satılmış məhsulun maya dəyərinin hesablanması

b) hazır məhsulun düzgün saxlanmasının təmin edilməsi

c) hazır məhsulun istehlakçılara müəyyən həcmdə, çeşiddə və müəyyən olunmuş vaxtda göndərilməsi

d) hesablaşma- ödəmə sənədlərinin alıcılara təqdim olunmasının təmin olunması

e) bütün məhsulların rentabelliyinin müəyyən olunması


699. Kassanın və kassa əməliyyatlarının auditi zamanı ilk növbədə nə edilməlidir?

a) kassada nəğd pul qalığının inventarlaşması aparılmalı

b) mədaxil və məxaric orderlərinin düzgün tərtib olunmalı

c) əmək haqqının ödənilməsi cədvəllərinin yekunlarının düzgün hesablanması

d) məxaric orderlərinin düzgün aparılması və hər günün sonunda qalıqda olan pul vəsaitinin müəyyən edilmsi

e) deponentləşmiş əmək haqqı sənədlərinin düzgün tərtibi


700. Əsas vəsaitlərin auditində mühüm vəzifə hansıdır?

a) auditin tərkibinin düzgün formalaşması, əsas vəsaitlərin hərəkətinin tam və həqiqi vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi

b) mühasibat uçotu əməliyyatlarının icra olunması üzrə sənəd dövriyyəsinin müəyyən olunması

c) mühasibat uçotu prinsipləri və standartların yerinə yetirilməsi üzərində nəzarətin təmin olunmasıd) mövcud olan əmlakın hərəkəti üzərində nəzarətin təmin olunması

e) kommersiya xərclərinin mühasibat uçotunda düzgün əks olunması

Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə