Mühazirə otağı/Cədvəl 303 n məsləhət saatları Hər gün PrerekvizitlərYüklə 63,47 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü63,47 Kb.
#138
növüMühazirə

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Fəlsəfəyə giriş,PHILL110,3 kredit

Departament

Fəlsəfə və Sosiologiya

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

2013 Bahar

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Mail Yaqubov

E-mail:

myaqubov@khazar.org

Telefon:
Mühazirə otağı/Cədvəl

303 N

Məsləhət saatları

Hər gün

Prerekvizitlər
Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Kursda müəllim tərəfindənn hazırlanan materiallar təqdim edilir. Bundan əlavə tələbələr aşağıdakı vəsaitlərə müraciət edə bilərlər:

1.Fəlsəfə tarixi - Məmmədəli Zeynalov, Azərbaycan,Bakı, 2000

2. Din fəlsəfəsi- Mail Yaqub, Nurlar, Bakı, 2011

3. Metafizika düşüncələri - Mail Yaqub,Nurlar,2012

4.Fəlsəfənin əsasları – Yusif Rüstəmov,  Çaşıoğlu, Bakı,2000

5.Sosial-siyasi və hüquqi təlimlər tarixi – Yusif Rüstəmov,Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, Bakı,2007Kursun vebsaytı

Yoxdur

Tədris metodları

Mühazirə

Muhazirə

Qrup müzakirəsi

x

Praktiki məsələnin təhlili

x

Digər

x

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
40

Davamiyyət
10

(Dərs prosesində) Fəallıq
10

Tapşırıq və testlər
x

Kurs işi (Layihə)
x

Prezentasiya/Qrup müzakirə
x

Final imtahanı
40

Digər
x

Yekun
100

Kursun təsviri

Bu dərsdə qədim Yunan dövründən başlayaraq, postmodernizmə qədər fəlsəfənin tarixi mərhələləri, xüsusilə qərb fəlsəfi fikrininin tarixi inkişaf mərhələləri izah edilir.

Kursun məqsədləri

1. Fəlsəfənin( Qərb və Şərq düşüncə kontekstində) əsaslarının izahı, təhlili və tənqidi.

2.Fəlsəfənin konkret sosial funksiyalarının və tarixi nəticələrinin izahı və təhlili.

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

1.Fəlsəfə haqqında,onun tarixi inkişafı və movcud funksiyası barədə tələbədə aydın bilik və təsəvvür yaratmaq

2.Tələbədə praktik olaraq fəlsəfi düşüncə bacarığını təkmilləşdirərək onu hətta bir cəmiyyətşünas kimi yetişdirmək

3. Fəlsəfə dərsi funksional faydalara malik olacaq,belə ki, həyatın müxtəlif sferalarında tələbəyə problemi həll etmə cəsarəti aşılayacaqdır. 4. Bu fənnin əhatə dairəsi geniş olduğundan kursu bitirmiş tələbə ideoloji,siyasi,sosioloji,etik,fəlsəfi və hətta dini biliklərə yiyələnəcəkdir.


Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

1. Müəllim mövzu ətrafında müəyyən izahlar verdikdən sonra qarşı tərəfin tənqidləri, sualları və mülahizələri dinlənilir.

2. Dərslərdə sırf fəlsəfi baxış əsas götürülür, çünki fəlsəfənin mahiyyəti məhz budur.

3. Hər bir tələbə öz imkanları çərçivəsində, müəyyən qeydlər götürməlidir. Lakin bu məcburi deyil. Tələbənin dərsdə aktivliyi əsas götürülür.

4. Müəllimin qeydləri dərslərdən sonra tələbələrə təqdim olunacaqdır.

5. Dərslər Azərbaycan dilində keçirilir, buna görə suallar və cavablar məhz Azərbaycan dilində olmalıdır.


Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)Fənnin mövzuları

Dərslik


13.02.2014

14.02.2014


Fəlsəfə nədir? Fəlsəfə sözünün luğətdə və terminologiyada izahı

Antik fəlsəfə ( Qədim Yunan) və Roma dövrünə aid əsas fəlsəfi düşüncələrin izahı , Platonun ideylar nəzəriyyəsi.1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov
20.02.2014

21.02.2014


Aristotel fəlsəfəsi haqda xüsusi mülahizələr, onun məntiq barədə tezisləri, Aristotelin etikadakı ”etidal”nəzəriyyəsi

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov
27.02.2014

28.02.2014


Orta əsrlər dövrü, Xristian teologiyasının əsasları. Avqustin,Anselm və Akvinali Fomanın sxolastik-fəlsəfi nəzəriyyələri.

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov
06.03.2014

07.03.2014
13.03.2014

14.03.2014Renessans (intibah ) və onun əsas fəlsəfi mahiyyəti, Protestantizmin yaranması. Martin Lütürin sxolastik görüşləri.

Dekartın fəlsəfi görüşləri və Modernizmin başlanğıcı, Modernizm

nədir?


1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov
20.03.2014

21.03.2014

Bayram


27.03.2014

28.03.2014


Kantın transsandental fəlsəfəsi, Noumen və Fenomen anlayışlarının Kantın fəlsəfəsindəki izahı.

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov

10.04.2014


Aralıq imtahan


11.04.2014

Hegel və onun fəlsəfi düşüncələri,“Ruhun fenomenologiyası” tezisinin izahı.

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov
17.04.2014

18.04.2014


Romantizm və Feminizm cərəyanları. Feminizmin fəlsəfi-hüquqi-siyasi aspektləri.

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov
24.04.2014

25.04.2014


Pozitivizm cərəyanı, Ogüst Kontun uçmərhələli formulu.

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov
01.05.2014

02.05.2014


Nitsşe və onun etikaya kritik yanaşması.Xristian etikasının tənqidi.Hakimiyyətə can atmaq (will to pover) tezisinin izahı.

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov
08.05.2014
Ekizstensializm fəlsəfəsi və Fideizm nəzəriyyəsi. Seren Kiyerkeqorun eqzistensialist nəzəriyyələri və üçmərhələli formulu.

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov

15.05.2014

16.05.2014Martin Haydeggerin ekzistensialist nəzəriyyələri, Da-sein tezisi.

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov

22.05.2014

23.05.2014Posstmodernizm fəlsəfəsi, Jan Fransua Lyotarın postmodernist görüşləri.

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov

29.05.2014

30.05.2014Jak Derridanın Mişel Fukonun postmodernist görüşləri

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov

Final imtahanKataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 63,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə