Of-hayrat küLTÜr-eğİTİM ve yardimlaşma vakif senediYüklə 209,39 Kb.
tarix14.08.2018
ölçüsü209,39 Kb.
#70893

OF-HAYRAT KÜLTÜR-EĞİTİM ve YARDIMLAŞMA VAKIF SENEDİ

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ “Niçin vakıf”?

1.BÖLÜM(VAKIF)

Vakıf resmİ senedi

Vakıf kurucuları(Vakıf Mütevelli Heyeti)

Vakıf Teşkilat Şeması

Kuruluşa ilişkin Mahkeme Kararı

Resmi Gazete İlan Örneği

Vakıf Genel Müdürlüğü Kuruluş, Teşkilat, Görev ve Sorumluluk Yönetmeliği

Şube Teşkilat, Görev ve Sorumluluk Yönetmeliği

Vakıf Mütevelli Heyeti Başkan ve Sorumluluk Yönetmeliği

Vakıf Mütevelli Heyeti ve Başkan Yardımcısı

Vakıf Yönetim Kurulu

Vakıf Denetleme Kurulu

2.BÖLÜM(İKTİSADİ İŞLETME)

İktisadi İşletme Yönetmeliği

Ticaret Sicil Belgesi

İktisadi İşletme Yönetim Kurulu.


NİÇİN VAKIF?


Medeniyet; insanların yerleşik düzene geçmeleri ile hız kazanmış bir olgudur.

Bunun ölçüsü de; sosyal bütünleşmesini sağlıklı yürütebilen, ortak değer ve

inançlara sahip insanların bir araya gelerek bu birlikteliği kurum haline

getirebilmeleridir.

Bunun en güzel örneği ise vakıf kurumudur. İnsanların düşünebildikleri en

hayırlı kurum olan vakıf , tarihi süreç içerisinde toplumun ve fertlerin hertürlü

istek ve süreç ihtiyaçlarına cevap vermiş , sosyo-ekonomik hayatı

düzenlemiştir.

XVI. Yüzyılın sonuna doğru müstakil bir eyalet olan ilimiz Trabzon’un en eski

ilçelerinden biri (1) olan ilçemiz Of (Hayrat 1990’da müstakil ilçe olmuştur.)

aynı zamanda nüfus bakımından uzun süre Trabzon’un nüfusu 8.680, Of’un

23.179,1904 yılında Trabzon’un 50.906, Of’un 70.376 kişi idi.(2)

Uzak kaldığımızda sürekli olarak hasretini çektiğimiz, kavuştuğumuzda mesud

ve huzur duyduğumuz yöremize ve insanımıza küçükte olsa minnet ve şükran

borcumuzu ifa edebilmek düşüncesi ile 1990 yılında kurduğumuz vakfın

kuruluş düşüncesi ve felsefeni temelinde sevgi, insanlara yararlı hizmetler

sunmak ve insanların kurumsallaşmış birlikteliğine katkıda bulunabilmektir.

Vakfımızın kuruluşuna, yapmakta olduğumuz Vakıf Merkezi inşaatına ve

Yapacağı faliyetlere katkıda bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilere teşekkürü

bir borç biliyorum.

Güzel ve faydalı hizmetlerin üretilmesinde, olanın olmayanla bütünleşmesi

düşüncesi birlikteliğimizin devam edeceği inancı ile hepinize Vakıf Mütevelli

Heyeti ve Yönetim Kurulu adına saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Ali Akyüz

Vakıf Mütevelli Heyeti ve Yönetim

Kurulu Başkanı 1. Osmanlı kanunnameleri, 6. Cilt, 1993. S.296

 2. Çağrı Yakalayan Osmanlı, 1995, S.470


1.BÖLÜM (VAKIF)OF-HAYFAT KÜLTÜR EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI

RESMİ SENEDİ

VAKFIN ADI

MADDE 1- Vakfın adı; “Of-Hayrat Kültür ve Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı”dır.

VAKFIN MERKEZİ VE ŞUBELER

MADDE 2- Vakfın merkezi; İstanbul’dadır. Vakfın adresi; Ahmediye caddesi

No: 78 Aksaray/FATİH’dir.

Vakıf Yönetim Kurulu kararı ilgili mercilerin müsadesiyle yurt içinde ve yurt

dışında Yönetim Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterecek şube, temsilcilik ve

irtibat büroları kurulabilir. Şube temsilcilik ve irtibat bürolarının kuruluş,

teşkilat, görev ve sorumlulukları Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak bir

yönetmelikle belirlenir.

VAKFIN AMACI

MADDE 3- Bu vakfın amacı ; Yetenekli, ancak maddi olanaklardan yoksun

Üniversite, Akademi, Yüksekokul, Orta ve İlkokullar veya benzeri eğitim ve

öğretim kurumlarındaki öğrenimlerini tamamlaması ve çevresi ile vatanına

yararlı olacak kültür ve eğitim düzeyine ulaşması mümkün bulunan öğrencilere

burs, nakit, araç, gereç, kitap, kırtasiye, giysi ve diğer aynı yardımlarda

bulunmak, barınma ve beslenmelerine katkıda bulunabilmek için yurtlar,

öğrenci merkezleri, laboratuarlar ve benzeri kuruluşlar ve okullar açmak,

eğitim ve öğretime yapıcı olumlu katkıda bulunacak her türlü teşvik, iştirak

ve yardımları gerçekleştirmektir.

Bu faaliyetler yanında vakıf, kamu yararına çalışan hastaneler ile sağlık

ocaklarına, teşhis ve tedavi hizmetlerinde kullanılmak koşuluyla makine ,

teçhizat aletler , araç-gereçler veya kısmi bedellerini hibe eder.

Gene vakıf, zelzele, yangın, sel gibi felaketlerde mağdur olanlarla, yoksul,

kimsesiz ve muhtaçlara da ilaç,tedavi masrafları dahil, nakti ve aynı yardımlar

yapar.
VAKFIN KURULUŞ VARLIĞI

MADDE- 4 Vakfın kuruluş varlığı, senedin sonunda yazılı kurucuların ortaya

koyduğu 200.000.000.(ikiyüzmilyon) TL.’sı nakittir.

VAKFIN KAYNAKLARI

MADDE- 5 Vakfın kuruluşuna öncülük eden “Of-Hayrat Kültür ve

Yardımlaşma Derneği’nin Eminönü Laleli Mesihpaşa Caddesinde 807 ada,

62 parsel sayılı arsa üzerinde mevcut binanın daha önce “Of belediyesi”nce Of

- Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne 100 yıllığına tahsis olan intifa

hakkından elde edilen gelirlerden bu kez mezkur dernekçe vakfa tahsis edilen

3/4 ü ile Of ve Hayrat’lı değerli iş adamları ve dayanışmanın en güzel

örneklerini vermiş bulunan vatandaşlarımızın , milli, soysal ve kültürel

değerlere olumlu , yapıcı katkılarda bulunmayı amaçlayan ve vakfa

sağlayacakları gelirler ile nakti, aynı,menkul ve gayrimenkul, iktisadi değeri

bulunan teberrulardır.

Vakıf amacına ulaşmak için, yasal sınırlamalara uygun her miktar ve değerde

taşınır ve taşınmaz mallara sahip olabileceği gibi, ölüme bağlı sağlar arası

tasarruflar yoluyla veya satın ama suretiyle mülkiyet edinmesi , kiralaması,

devir ve ferahı , karları alması , her türlü mal ve hakları yahut gelirleri edinmesi

mümkündür.

İntifa , sükna, mülkiyetin gayrı aynı haklara sahip olabilir. Gayrimenkulleri

Veya gelirlerini bir yatırımda kullanabilir ve böylece de gelir temin edebilir.
HUKUKSAL DURUM VE VAKFIN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

MADDE-6 Vakıf yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü

yasal faaliyetlerde bulunmakla, birlikte, amaçları doğrultusunda olmak kaydıyla

aşağıdaki çalışmalarda da bulunur.

a)Yasal gereklere uyularak, yurt içi ve yurt dışı bilim, kültür ve eğitim merkezleri

ile işbirliği yapmak,b)Konferans, seminer, panel, brifing, sergi ve anma günleri , geceler, piyangolar

düzenlemek,

c)Amaca uygun özel yarışmalar ve şenlikler günler tertipleyip ödüller vermek,

d)Konusunda uzman kişiler ve çevrelerden yararlanmak,

e)Okul, dershane, kurs, yurt, pansiyon, klinik, poliklinik ve diğer tedavi

kuruluşları, misafirhane, dinlenme tesisleri, lokaller spor tesisleri ve yerleri

huzur evleri açmak,

f)Yasal sınırlamalar nazara alınarak gayrimenkuller alıp, satmak , işletmek,

idare etmek, tesisler, işletmeler, atölyeler, fabrikalar açmak, iştirak etmek,

iktisadi, sınai , ticari kuruluşlara ortak olmak veya kendine ait böyle

kuruluşlar edinmek bunlara ortak olmak,

g)Amaç doğrultusunda, şirketlerin hisse senetlerini, oblikasyonlarını, diğer

kıymetli evrakı, kuponlarını almak, satmak, gelirlerini tahsil ve sarf etmek,

benzer faaliyetlerde bulunan vakıflarla işbirliği yapmak, yetkili makamların

izni ile yardım temini amaçlı yabancı vakıflarla anlaşmalar akdetmek, intifa,

sükna, mülkiyetin rehni dahil her türlü mülkü teminatları almak, banka

kefaletlerini kabul etmek,

h)Vakfı geliştirmek, yaygınlaştırmak amaçlı, dergi, broşür kitap yayınlamak,

matbaa açmak,

ı)Amaçlara ulaşmak için, gerektiğinde yasal gereklere de uyarak ödünç para

kredi almak, taşınır ve taşınmaz malları rehnetmek veya başka teminatlar

vermek,


i)Olağanüstü başarılı öğrencilerden uygun bulunanlar ve yurt dışında

eğitim-öğretim, mastır ve ihtisası devletimiz içinde yararlı görülenleri,

vakıf mütevelli heyetinin çoğunluk kararı ile ve ihtisas, eğitim-öğrenim

sonrası da kesinlikle yurda dönüp hizmet sunma garanti ve taahhüdü

alınmak şartı ile yurt dışına göndermek,

j)Vakıf gelirlerini vakıf amaçlarına tahsis ve sarf etmek,

k)Mal varlığındaki iktisap edilen ancak ekonomik değeri ve rantabilitesini

büyük ölçüde kaybetmek durumundaki kıymetleri, yasal prosedür çerçevesinde

yetkili Asliye Mahkemelerini kararı ile satmak, buradan elde edilecek nakit ve

değerleri mümkün mertebe yatırıma yöneltmek,

Vakıf ; bu gibi tasarruflara Türk Medeni Kanunu’nun 46. maddesinde

belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. 903 sayılı Kanunla yasaklanan yönlerde

ve maksatlarda kullanamaz, kurulacak sosyal içerikli tesisler ile klinik,poliklinik ve diğer tedavi kuruluşlarında kar amacı güdemez.

VAKIF ORGANLARI

MADDE 7-Vakfın organları şunlardır;

a) Mütevelli Heyeti,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu,

MÜTEVELLİ HEYETİ

MADDE 8- İlk Mütevelli Heyeti, Vakıf senedini kurucular olarak veya yetkili

kılınan vekilleri aracılığı ile imzalayan ekli listede adları ve adresleri bulunan

kişilerden teşekkül eder.

Görev ve Yetkileri;

a) Vakfın en yetkili organı olarak, vakfın amacının gerçekleşmesine çalışmak,

idaresini yönlendirmek, vakfa bağlı diğer kurum ve kuruluşların genel ve

personel statüsünü, yönetmeliklerini tespit ve onaylamak,

b) Mütevelli heyetindeki fiilen ve hukuki boşalmaları 2/3 oy çoğunluğu ile

tamamlamak , ilk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa aynı toplantıda

yapılacak ikinci oylamada katılanların salt çoğunluğu aranır. Eşitlik halinde

başkanın oyu iki oy kabul edilir,

c) Görev süreleri en çok 3 yıl olmak üzere kendi üyeleri arsından ve gene 2/3

çoğunlukla 6 kişilik Yönetim Kurulu’nu seçmek, ilk oylamada bu çoğunluk

sağlanamazsa aynı toplantıda yapılacak ikinci oylamda katılanların salt

çoğunluğu aranır. Eşitlik halinde başkanın oyu 2 oy kabul edilir.


d)Yönetim Kurulu’ndaki fiili ve hukuki boşalmalar halinde, kendi üyeleri

arasından ve gene 2/3çoğunlukla yenilerini seçmek, ilk oylamada bu çoğunluk

sağlanamazsa aynı toplantıda yapılacak ikinci oylamada katılanların salt

çoğunluğu aranır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy kabul edilir.

e) Vakıf Yönetim kurulu’nun gözetim ve denetimini yapmak,

f) 2/3 çoğunlukla Yönetim Kurulu’nca teklif edilecek tüzük ve yönetmelikleri

onaylamak. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa aynı toplantıda yapılacak

ikinci oylamada katılanların salt çoğunluğu aranır. Eşitlik halinde başkanın oyu

2 oy kabul edilir.

g) Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporlarını ve murakabe raporlarını ve hesap

durumlarını görüp, karara bağlamak,

h)Vakıf Denetleme kurulunu seçmek, kısmen veya tamamen görevden almak,

ı) Lüzumu halinde vakıf senedinde değişiklik yapmak, vakfın feshine veya

tasfiyesine karar vermek,

i)olağan yönetimin dışında kalan konularda karar vermek.

Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yardımcısının seçimi;

Vakfın tescilinden itibaren 15 gün içerisinde, Mütevelli Heyeti gizli oylama

İle başkanı seçer. En çok oyu alan başkan, onu takip eden oyu alan aday

başkan yardımcısı seçilir.Eşitlik halinde seçimlere devam edilir.Seçilen Vakıf

Mütevelli Heyeti başkanı, seçilecek yönetim kurulu’nun da başkanıdır.

Yönetim Kurulu için ayrıca başkan seçilmez.

Mütevelli Heyet Başkanı 9 yıl için seçilir. Tekrar seçilme hakkı vardır.

Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısının görev süresi 9 yıl olup Başkanın

yokluğunda Başkanın görevlerini Başkan Yardımcısı yürütür.

Mütevelli Heyetinde Halef Tayini;

Mütevelli Heyetinde olanlar, görev süreleri içinde, vefatları, iş görmez

hale geldikleri, hastalıkları veya çekilmeleri durumları için kendi yerlerine

geçmesini istedikleri en az üç ismi noterden onaylatmak sureti ile kapalı

zarf içerisinde Vakıf Yönetimine verirler.Yönetim Kurulu veya görevlendireceği

kişi bu zarfları zimmetlerinde muhafaza etmek zorunluluğundadır.

Üye belirtilen aday belgesine bırakmaz ise Mütevelli Heyeti yerine vakıf

Amaçları doğrultusunda hizmet etmiş, çaba harcamış yahut etkin çalışmalar

yapacağına inanılan kişilerden 2/3 oy çokluğu ile seçim yapılır.

Mütevelli Heyetinde Değişme;

Ayrılan üyelerin yerine Mütevelli Heyetince yenileri seçilir. Bu seçimde

İlk oylamada 2/3 çoğunluk, bu temin edilemezse ikinci oylamada üye tam

sayısının salt çoğunluğu bu dahi tüm ayrılanlar veya bir bölümü için temin

edilemediği takdirde üçüncü toplantıda mevcut üyelerin salt çoğunluğu aranır.

Bu toplantılar her üyeye en az bir hafta öncesinden taahhütlü mektupla

duyurulur. Aksi halde seçim yapılmaz. Toplantı keyfiyetinin üyenin belli

adresine 15 gün önceden taahhütlü postalanması yeterli olup, tebliğ şerhi

aranmaz. Ayrıca mahalli gazetede en az 15 gün önce ilan edilir.

Yeni seçilenler öncelikle beş cumhuriyet altınının seçim tarihindeki

karşılığını vakfa ödemek zorundadır. Yeni üyelik için başvuruların

toplantıdan en az bir gün önce yapılması öngörülen tahsis ve belgelerin vakfa

amade bulundurulması, Başkanlık Divanı’na tevdii zorunludur.

Mütevelli Heyet Toplantıları Karar Nisabı;

Mütevelli Heyet 15 gün öncesinden taahhütlü mektupla toplantıya çağrılır,

toplantılar başkan veya başkan yardımcısı başkanlığında açılır. İlk toplantı üye

tam sayısının yarıdan bir fazlası ile yapılır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı

takdirde ikinci bir tebligata gerek kalmaksızın toplantı çağrısında belirtilen

ikinci toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile kararlar alınır.Eşitlik

halinde toplantıya başkanlık yapan başkan veya yardımcısının oyu iki oy kabul

edilir.

Mütevelli Heyete , Vakfa maddi ve manevi katkılarda bulunan T.CVatandaşlarından Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyetinin üye tam

sayısının salt çoğunluğunun kararı ile yeni üye alınabilir.


YÖNETİM KURULU

MADDE 9-Yönetim Kurulu Teşekkülü ve süresi;

Vakıf Yönetim Kurulu Mütevelli Heyeti tarafından ,kendi üyeleri arasından

seçtiği 6 üye ile Mütevelli Heyet Başkanında oluşur . Mütevelli Heyet

Başkanı,Yönetim Kurulu’nun da başkanıdır.

Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.süresi dolmadan

Herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine Mütevelli Heyetince seçim yapılır

ve seçilen,ayrılan üyelerin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulunun İş Bölümü,Toplantı ve Karar İlkeleri ;

Vakıf Yönetim Kurulu , Başkanın çağrısı üzerine her ay en az bir kez olağan

olarak toplanır.

Yönetim Kurulu ilk toplantısını da açık oyla bir başkan yardımcısı, bir

Sekreter,bir muhasip ve gerekli gördüğü görevlileri seçer.

Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Vakıf Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;


 1. Vakıf Mütevelli Heyetinin karar ve önerilerini uygulamak,

 2. Vakıf amaçları doğrultusunda işlemleri yapmak,

 3. Vakfı temsil etmek,

 4. Yıllık bütçe,hizmet programı,plan ve gerekli görülür ise tüzük ve

yönetmelikler hazırlamak

 1. Yıllık çalışma raporu, bilanço, gelir – gider çizelgesini düzenlemek,

 2. Mütevelli Heyeti ocak ayında 8. maddeye uygun toplantıya çağırmak ve

gündemini hazırlamak,

7) Vakfın yönetim ve parasal işlerini yürütecek görevlerini atamak ve

gerektiğinde görevlerine son vermek,

8) Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin komiteler kurmak, çalışma

yöntem ve kuralları saptamak, verecekleri raporları karara bağlamak,


 1. Mütevelli Heyet üyeliği için Mütevelli heyete aday önermek,

 2. Vakfın resmi senedinde gerekli gördüğü değişiklikleri tasarı halinde

 1. Her üç ayda bir defterler ve belgeler üzerinde yapılacak incelemeler sonucu

 2. Her yıl bilanço ve gelir-gider çizelgeleri üzerinde yapılacak incelemeler

 3. Yıllık bütçe ve plasman planı hakkındaki görüşlerini Mütevelli Heyete

 4. Gerektiğinde Vakıf Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırmaktır.

çerçevesine alınacak ücretler,e)Tüzüğün 36.maddesindeki kayıtlar yerine getirilmek

ve tahviller Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile paraya çevrilebilirler.

hakkındaki tüzüğün 33. maddesi uygulanır.

11 Niyazi MUSAOĞLU Sanayici -İşadamı

40 Hüseyin ATALAY Müteahhit-İşadamı

51 İsmail ONUR Müteahhit-İşadamı

52 Halim KAPICIOĞLU Müteahhit-İşadamı

53 İlyas SADIKOĞLU Müteahhit-İşadamı

vakıf Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

11)vakıf resmi senedinde ön görülen göreve işlemleri yapmaktır.


VAKIF DENETÇİLERİ

MADDE 10- Vakıf denetçileri Mütevelli Heyetince seçilen üç kişiden oluşur.

Bunlar Mütevelli Heyet üyeleri arasından seçilebileceği gibi dışarıdan da

seçilebilir.

Denetçilerin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan herhangi bir nedenle

Ayrılan denetçinin yerine Vakıf Mütevelli Heyeti seçim yapar. Seçilen

ayrılan denetçinin görev süresini tamamlar.

Denetçilerin Toplantı ve Karar İlkeleri;

Denetçiler ilk toplantıda başkan seçerler. Denetçiler en az üç ayda bir toplanır.

Toplantı ve karar yeter sayıları salt çoğunluktur.

Denetçilerin Görev ve Yetkileri;

düzenleyecekleri ortak raporu Vakıf Yönetim Kurulu’na vermek,

Sonucunda düzenleyecekleri ortak raporu Vakıf Mütevelli Heyetine vermek,

Bir rapor ile sunmak,

ÜCRATSİZ ÇALIŞMA İLKESİ

MADDE 11- Vakıf organlarında görev alanlar; Mütevelli Heyeti, Yönetim ve

Denetleme Kurulu üyeleri görev ve çalışmalarından ötürü herhangi bir adla

herhangi bir ücret ödenmez. Ancak görevleri ile ilgili olarak yaptıkları yasal

ve belgeli giderler karşılığında kendilerine ödeme yapılır.
VAKFIN ÇALIŞANLAR KADROSU

MADDE 12- Vakfın merkez örgütü Yönetim Kurulunca atanacak yetkili

Yönetici yönetiminde yeterli kadar yönetim, mali ve teknik personelden oluşur.

Kadro, görev ve yetkileri ile sorumlulukları ve özlük hakları, Vakıf Yönetim

Kurulu’nun hazırlayacağı ve Vakıf Mütevelli Heyetini onaylayacağı yönetmelik

ile belirlenir.


VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 13- Vakfın gelir kaynakları şunlardır;

a)Yıllık plasman planı gelirleri,

b)Vakfın kurucularınca kuruluşta ortaya konan vakfa tahsis olunan meblağ,

c)Vakfa yapılacak, vakıf amacına uygun şartlı ve şartsız, ölüme bağlı ya da bağlı

olmayan her türlü bağış ve yardımlar,

d)Yapılacak tasarruf ve işlemlerden elde edilecek gelirler, hizmetlerden yasalar

üzere taşınır ve taşınmaz alım-satımları ve faiz-temettü-irat ve kiralardan vakfın sahip

olacağı veya ortağı bulunduğu işletmelerden elde edilecek gelirler,

f)Tahsis olunan ve olunacak intifa haklarının getirdiği gelirler,

g)Yayıncılık gelirleri,

h)Mevzuata uygun her çeşit diğer gelirler,


VAKFIN GELİRLERİNİN SARFI

MADDE 14-Türk Medeni Kanununun vakıflarla ilgili hükümlerinin

uygulanmasını ile vakıf gelirlerini artırıcı yatırımlara ayrılacak meblağlar

dışındaki vakıf gelirlerinin tümü vakıf amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinin % 20’si idame

Masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara,

kalan % 80’ini ise vakıf amaçlarına ayrılır ve sarf edilir.

Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde en az %20 ‘si maddi imkanı olmayan

hastalara tahsis edilir. Bu oranlar Yönetim Kurulunca % 100’e kadar

yükseltilebilir.

VAKFIN ÇALIŞMA DÖNEMİ, MALİ UYGULAMA, PLASMAN PLANI,

TEMSİL VE İLZAM

MADDE 15- a) Çalışma dönemi; Vakfın çalışma ve hesap dönemi 1 Ocak’ta

Başlar, 31 Aralık’ta sona erer. Vakfın kuruluş yılında bu dönem, vakfın

tesciline ilişkin mahkeme kararının tarihinde başlar.

b) plasman planı; Vakfın varlığına ek olarak bağışlanan paralarla, yıllık net

gelirlerden ayrılan yedek akçeler, gelecekteki hizmetler için toplanan bağışlar

ile uzun süre harcanamayacak gelir fazlası, vakfa en güvenilir ve en yüksek

geliri sağlayacak biçimde günün ekonomik koşularına göre Vakıf Yönetim

Kurulu kararı ile nemalandırılır.

c) Temsil ve İmza Yetkisi;

Vakfı temsilen, taahhüt ve ilzam edecek yazı, belge ve sözleşmeleri imzaya

yetkili görevliler ile imza dereceleri Vakıf Yönetim Kurulu’nca saptanır.
VAKIF MALLARINDA DEĞİŞİKLİK

MADDE 16- Vakıf mal varlığındaki taşınmaz mallar, ekonomik ve rantabilitesini

büyük ölçüde ve sürekli olarak yitirme durumuna düşerse, Vakıf Mütevelli Heyeti

kararı ile 903 sayılı yasadaki yöntem ve ilkelere uyularak satılabilirler.Pay senetleri


RESMİ SENETTE DEĞİŞİKLİK

MADDE 17- Vakıf resmi senedi, Vakıf yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine

Vakıf Mütevelli Heyeti’nin üye tam sayısının birinci toplantıda 3/4 , ikinci

toplantıda aynı tam sayının salt çoğunluğu ile değiştirilebilir.

Değişiklik öneri,tasarı ve gerekçesinin tüm üyelere gönderilmesi ile görülmesi

arasında en az 15 gün bulunmak zorunludur. Aksi halde görüşülemez.

Bunun için toplantı tarihinden en az 3 hafta evvelinden taahhütlü postalamak

Yeterli olup, tebligat şartı aranmaz.

DAĞILMA VE DAĞITMA KURULU

MADDE 18- Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır yada vakfın amaç

ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına

varılırsa, Mütevelli Heyeti’nin kararı ile Vakıf Yönetim Kurulu’na yetkili

Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak, dağılmanın tescilini isteme görevi verilir.

Asliye Hukuk Mahkemesi isteği uygun görerek dağılmanın tesciline ve vakıf tüzel

kişiliğinin sona erdiğine karar verdiği taktirde, karar tarihindeki Vakıf Yönetim

Kurulu Dağıtma Kurulu adıyla görev yapar veya Mahkeme sakınca görürse

Mütevelli Heyeti üyelerinden başka dağıtma kurulu oluşturur. Bu halde vakıflar

YÖNETMELİK

MADDE 19- Vakıf resmi senedinin uygulanmasına ilişkin hükümler Vakıf

Mütevelli Heyeti’nce onaylanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
HÜKÜM ESİKLİĞİ

MADDE 20-Bu vakıf resmi senedinde hüküm bulunması durumunda Türk

Medeni Kanunu, 903 sayılı Kanun ve Vakıflar hakkındaki tüzük hükümleri

uygulanır.


YÜRÜRLÜLÜK

MADDE 21-Bu vakıf remi senedi Asliye Hukuk Mahkemesinin tescile ilişkin

Kararı tarihinden itibaren başlamak üzere yürürlüğe girer.
GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1-Kuruluş işlemlerini yürütmek ve vakfın tescilli tarihinden

sonra bir ay içinde vakıf kurucularını toplantıya çağırmak ve vakıf Mütevelli

Heyetini oluşturmakla görevli olmak üzere Vakıf Yönetim Kurulu aşağıda

gösterilmiştir.

Başkan; Prof. Dr. Ali AKYÜZ

Başkan Yardımcısı; Murat HACIBEKTAŞOĞLU

Sekreter; İsmet TAKA

Muhasip; Ali ÖZTEL

Veznedar; Celal YILDIRIM

Üye; Hasan NUHOĞLU

Üye; Kemal ÜSTÜNDAĞ


GEÇİCİ MADDE 2-Geçici birinci maddede yazılı ilk Yönetim Kurulu zorunlu

Tasarruflarını yaptıktan ve Mütevelli Heyeti oluştuktan sonra vereceği raporların

kabulü ve hesapların ibra edilmesi halinde işlevini tamamlayacaktır.

OF-HAYRAT KÜLTÜR-EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI VAKIF KURUCULARI

(MÜTEVELLİ HEYETİ)
SIRA

NO ADI SOYADI MESLEĞİ


1 Prof. Dr. Ali AKYÜZ Öğretim üyesi

2 Mehmet Ali YILMAZ Sanayici-İşadamı

3 Saffet ULUSOY Sanayici-İşadamı

4 Yılmaz ULUSOY Sanayici-İşadamı

5 İsmet KURAL Sanayici-İşadamı

6 Ömer MUSAOĞLU Sanayici-İşadamı

7 Y.Ziya KURAL Sanayici-İşadamı

8 Hasan NUHOĞLU (vefat) Müteahhit-işadamı

9 Murat HACIBEKTAŞOĞLU(vefat) İşadamı-Emekli Polis Müfettişi

10 Raif KAPICIOĞLU Müteahhit-İşadamı

11 Niyazi MUSAOĞLU Sanayici-İşadamı

12 Celal YILDIRIM Sanayici -İşadamı

13 Av. Kemal ÜSTÜNDAĞ Hukukçu

14 Av. İsmet TAKA(vefat) Hukukçu

15 Ali ÖZTEL İktisatçı-İşadamı

16 Ahmet ÇAKMAK İnşaat Mühendisi –İşadamı

17 Eşref ALBAYRAK Müteahhit- İşadamı

18 Kazım AKYÜZ(vefat) Müteahhit-İşadamı

19 Yılmaz TOPALOĞLU Müteahhit-İşadamı

20 Nihat ÇAKIR Müteahhit-İşadamı

21 Hasan ELLİDOKUZOĞLU (vefat) Müteahhit-İşadamı

22 Mustafa HACIOSMANOĞLU Hukukçu

23 Av. İbrahim NUHOĞLU Hukukçu

24 Av. İsmet HAKTANIR Hukukçu

25 Av. Yakup AKYÜZ Hukukçu-Cumhuriyet Baş Savcısı

26 Celil DEMİRCİOĞLU Hukukçu-Hakim

27 Rahmi MOLLAALİOĞLU(istifa-vefat) Öğretim Üyesi

28 Doç.Dr. Cengizhan KESKİN İşadamı-(Özel Yaşar Hst. sahibi)

29 Dr. Ergin SARAL Diş doktoru

30 Dr. Yusuf GÜNAYDIN İnşaat Mühendisi

31 Y.Ziya AYDIN İnşaat Mühendisi

32 H. Sabri CEBİROĞLU M.Mühendisi

33 Zihni DENİZ İktisatçı-İşadamı

34 Zafer YILDIRIM Sanayici-İşadamı

35 Necmettin YILMAZ Sanayici-İşadamı

36 Rasim ÖZKANCA Sanayici- İşadamı

37 M. Reşat AKSU Müteahhit-İşadamı

38 Adem ÇELİK Müteahhit-İşadamı

39 Yahya TELLİOĞLU Müteahhit-İşadamı

40 Hüseyin ATALAY Müteahhit-İşadamı

41 Mehmet TOPALOĞLU Müteahhit-İşadamı

42 İsmail TOPALOĞLU (Vefat) Müteahhit-İşadamı

43 D.Münir HACIHAFIZOĞLU(Vefat) Müteahhit-İşadamı
44 Kadir MUSAOĞLU(Vefat) Müteahhit-İşadamı

45 Fehmi YILDIRIM(Vefat) Müteahhit İşadamı

46 Mustafa ONUR Müteahhit İşadamı

47 Hamdi CEMİOĞLU Müteahhit-İşadamı

48 Asım KURİŞ Müteahhit-İşadamı

49 Hamza ÖZTEL Müteahhit-İşadamı

50 Emin TELLİOĞLU Müteahhit-İşadamı

51 İsmail ONUR Müteahhit-İşadamı

52 Halim KAPICIOĞLU Müteahhit-İşadamı

53 İlyas SADIKOĞLU Müteahhit-İşadamı

54 Saim ABDURRAHMANOĞLU Müteahhit-İşadamı

55 İskender HACIHAFIZOĞLU Müteahhit-İşadamı

56 Neşat İHTİYAR (Vefat) Müteahhit-İşadamı

57 Temel TELLİOĞLU Müteahhit-İşadamı

58 Nihat ÖZTEL Müteahhit-İşadamı

59 Nurettin DEVECİ Müteahhit-İşadamı

60 Hasan MERİÇ Müteahhit-İşadamı

61 Nazmi MERİÇ(Vefat) Müteahhit –İşadamı

62 Reşat SAYIN vefat

63 Hüseyin ÇAKIROĞLU Müteahhit-İşadamı

64 İsmet DEMİRCİOĞLU Müteahhit-İşadamı

65 Abit AKHAN Müteahhit-İşadamı

66 Nurettin AYDIN Müteahhit--İşadamı

67 İlyas COŞKUN Müteahhit-İşadamı

68 Selahattin KARAMUSTAFAOĞLU Müteahhit-İşadamı

69 Fevzi ÇAKMAK Müteahhit -İşadamı

70 Celal AYDIN Müteahhit -İşadamı

71 Ali Kemal CEVAHİR Müteahhit-İşadamı

72 Ali AKYÜZ Müteahhit-İşadamı

73 Mehmet ALTUNER Müteahhit-İşadamı

74 Ahmet ALTUNER Müteahhit-İşadamı

75 Ömer TÜRK Müteahhit-İşadamı

76 Kemal ŞENER Müteahhit-İşadamı

77 Bekir ABDİK Müteahhit-İşadamı

78 Fahrettin AKYAZICI Müteahhit-İşadamı

79 Dursun Kaya SAKA Müteahhit İşadamı

80 İhsan MERCİMEK Müteahhit-İşadamı

81 Ali CEBİOĞLU Müteahhit-İşadamı

82 Mustafa ÇAKIROĞLU Müteahhit-İşadamı

83 Hasan HACIBEKTAŞOĞLU(Vefat) Müteahhit-İşadamı

84 Cengiz ŞİŞİK Müteahhit-İşadamı

85 Nazmi ABDİK(Vefat) Müteahhit-İşadamı

86 Nazım MERİÇ Müteahhit-işadamı

87 Av.Bozkurt NUHOĞLU Hukukçu

88 Hayrettin NUHOĞLU İşletmeci

89 Zafer NUHOĞLU Sanayici-İşadamı

90 Temel APTİK Müteahhit-İşadamı

91 Ali MERİÇ Müteahhit-İşadamı

92 Mustafa SARIMSAK Müteahhit-İşadamı

93 Salih PARLAK Müteahhit-İşadamıSONRADAN ÜYE OLANLAR

94 Cemal Zafer NUHOĞLU

95 Ömer SARIALİOĞLU

96 Ömer Çetin NUHOĞLU

97 Ali İBRAHİMOĞLU

98 Kenan Vural AKYÜZ

99 Mehmet Hanefi KIRIMLI

100 Raci HACIBEKTAŞOĞLU

101 Ömer ELLİDOKUZOĞLU

102 Neşat SEVENCAN

103 Cengiz HACIOSMANOĞLU

104 İsmail KOÇ

105 İzzet ERDOĞAN

106 Salih MUSAOĞLU

107 Yaşar AŞÇIOĞLU

108 Sabri DEMİRCİOĞLU

109 Nihat DEMİRCİOĞLU

110 Yaşar KERVANOĞLU

111 Celal PARLAK

112 Mehmet Tekin UZUNAL

113 Kenan ATALAY

114 Kadir SAYIN

115 Kazım ALBAYRAK

116 Fuat Faik ONUR

118 Mustafa SARAL

OF-HAYRAT KÜLTÜR-EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI


TEŞKİLAT ŞEMASI


MÜTEVELLİ HEYETİ

DENETLEME KURULU YÖNETİM KURULU

İŞLETME VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBELER İKTİSADİ

T.C


FATİH ÜÇÜNCÜ

Asliye Hukuk Mahkemesi


KARAR
Esas No : 1990/7

Karar No : 1990/1162

Hakim : Ali Galip Barcın 16909

Davacı : Of Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı

Fındıkzade, Kızılelma caddesi No:66

İstanbul

Dava : Vakıf Tescili

Dava Tarihi : 3.1.1990

Karar Tarihi : 12.12.1990

Davacı Vakıf kurucularından Prof.Dr. Ali Akyüz tarafından verilen dillekçe ile

İstanbul 17. Noterliği’nin 28.12.1989 tarihli ve 71080 yevmiye no.lu

“Düzenleme Şeklinde Vakıf Senedi” başlıklı senede göre kurulması düşünülen

vakfın tesciline karar verilmesi istenilmiştir.

Vakıf senedi ve dava dilekçesi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tebliğ edilmiş ve

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 23.2.1990 tarih 410(34)10/241 sayılı yazısı ile

Noksanlıklar tek tek belirtilmiştir.

Buna İstinaden İstanbul 17. Noterliği’nin 29.3.1990 tarih 13556 yevmiye no.lu

“Düzenleme şeklinde düzeltme beyannamesi” başlıklı belge tanzim edilmiş ve

değiştirilmesi istenilen maddeler tek tek değiştirilmiştir. Kurucu üyelerin

vakfın kurulmasında idari ve siyasi yönden sakınca bulunup bulunmadığının

tahkik ve tespiti yapılmış üyelerden Ali Meriç,Salip Zeki Parlak, Temel Abdik,

Bozkurt Nuhoğlu , Hayrettin Nuhoğlu , ve Zafer Nuhoğlu kurucu

Üyelikten istifa ettiklerini noterde tanzim edilen istifanameler ile bildirmişler

ve İstanbul 17. Noterliği’nin 23.8.1990 tarih v32201 yevmiye no.lu yine aynı

noterliğin 12.12.1990 tarih 48914 no.lu “tutanak” başlıklı belgelerde vakıf

senedinden bu kişilerin çıkarılması ve sonuç olarak vakıf kurucu üyelerinin

toplam 85 kişiden ibaret olduğunun belirlendiği görülmüştür.

Yine Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yazısına istinaden İstanbul

17.Noterliği’nin 9.11.1990 tarih 42943 yevmiye no.lu “düzenleme şeklinde

düzeltme beyannamesi başlıklı belgeye istinaden sermaye ile ilgili maddenin

değiştirildiği ve buna istinaden T.Vakıflar Bankası Bakırköy Şubesinde açılan

hesaba 200.000.000-TL’nin depo edildiği ibraz olunan makbuz suretinden

anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan hususlar, ibraz olunan vakıf senedi ve bilahare tanzim

olunan diğer düzeltme beyannameleri muvacehesinde kurucu üyelerin 85

kişi olduğu ve vakfın adının “Of Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı”

olduğu , gayesinin sosyal, kültürel ve iktisadi yardımlaşmayı gerçekleştirmek

ve bu sahalarda eğitim, öğretim, ihtisas ve araştırmaya dayanan ve milletimizin

ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmek. Afetlerde mağdur olanlara, yoksul

imsesiz ve muhtaçlara yardım olduğu sermsyesinin, .200.000.000

ikiyüzmilyon)TL. olduğu, vakfın işleyebilmesi için gerekli tüm hususların

vakıf senedi ve düzeltme beyannamelerinde mevcut olduğu anlaşılmakla

vakfın tesciline karar verilmesi gerekli görülmüştür.

HÜKÜM:


Yukarıda açıklanan sebeplere istinaden Of Kültür Eğitim ve Yardımlaşma

Vakfı’nın kuruluş, amaç ve gayesi Medeni Kanunun 74 ve Vakıflar Kanunu

ile ilgili maddelerinin aradığı şartları ihtiva ettiğinden İstanbul

17.Noterliğinin 29.12.1989 tarih 71080 yevmiye no.lu “düzenleme şeklinde

vakıf senedi” aynı noterliğin 29.3.2990 tarih 13556 yevmiye no.lu ‘Düzenleme

şeklinde vakıf senedi’ aynı noterliğin 29.03.2990 tarih 13556 yevmiye nolu

‘Düzenleme şeklinde düzeltme beyannamesi’ 23.08.1990 tarih (aynı Noterliğin)

32201 yevmiye no.lu ve 12.12.1990 tarih 48914 yevmiye no.lu ‘Tutanak’ yine

aynı noterliğin 9.11.1990 tarih 42943 yevmiye no.lu ‘Düzenleme şeklinde düzeltme

beyannamesi’ ile kurulan Of Kültür-Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’nın Tesciline,

kararın sicil defterine işlenmesine, bir örneğin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tebliğine,

peşin harca göre ayrıca harç alınmasına mahal olmadığına, kesinleşmesine müteakip

Resmi Gazete’de ilanına, Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı Vakıf yönetim kurulu

Üyesi Murat Hacıbektaşoğlu’nun yüzüne karşı 12.12.1990 tarihinde karar verildi.12.12.1990


NOT:Vakfın ismi;Fatih 3.Asliye Hukuk Hakimliğinin 22.05.1991 tarih ve 1991/215 E.,

1991/463 k.sayılı ilamı ile “OF-HAYRAT KÜLTÜR EĞİTİM YARDIMLAŞMA VAKFI”

olarak tescil edilmiştir.

ÇEŞİTLİ İLANLAR


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Vakfın Adı:Of, Kültür , Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı

Vakfın Kurucuları:Ali Akyüz, Murat Hacıbektaşoğlu ,Hasan Nuhoğlu, Kemal Üstündağ, Kemal Üstündağ, Mehmet Ali Yılmaz, Saffet Ulusoy, Yılmaz Ulusoy, Ahmet İsmet Kural, Ömer Musaoğlu,

Yusuf Ziya Kural, Raif Kapıcıoğlu,Niyazi Musaoğlu, Celal Yıldırım , İsmet Taka, Ali Öztel, Ahmet Çakmak, Eşref Albayrak, Nazım Aktüz, Sait Yılmaz Topaloğlu, Nihat Çakıroğlu, Hasan Tahsin Ellidokuzoğlu, Mustafa Hacıosmanoğlu, İbrahim Nuhoğlu, Bozkurt Nuhoğlu, İsmet Haktanır, Yakup

Akyüz, Celil Demircioğlu , Rahmi Mollaalioğlu, Cengizhan Keskın , Engin Saral, Yusuf Günaydın ,

Yusuf Ziya Aydın, H.Basri Cebiroğlu , Zihni Deniz , Zafer Yıldırım , Necmettin Yılmaz, Hayrettin Nuhoğlu, Rasim Özkanca, Reşat Aksu, Adem Çelik, Yahya Tellioğlu, Hüseyin Atalay, Mehmet Topaloğlu, İsmail Topaloğlu, D.Münir Hacıfazlıoğlu, Kadir Musaoğlu, , Fehmi Yıldırım, Mustafa Onur, Halim Kapıcıoğlu, İlsay Sadıkoğlu, A.Sami Abdurahmanoğlu, İskender Hacıhafızoğlu, Neşat

İhtiyar, Cemal Zafer Nuhoğlu, Temel Tellioğlu, Nihat Öztel, Nurettin Deveci, Hasan Meriç, Nazmi Meriç, Reşat Sayın, Hüseyin Çakıroğlu, İsmet Demircioğlu, Abit Akhan, Nurettin Aydın, İlyas Coşkun, Selahittin Karamustafaoğlu, Fevzi Çakmak, Celal Aydın, Ali Kemal Cevahir, Ali Akyüz,

Mehmet Altuner, Ahmet Alltuner, Ömer Türk, Kemal Şener, Bekir Abdik, Fahrettin Akyazıcı, Dursun

Kaya Saka, İhsan Mercimek, Ali Cebioğlu, Hasan Hacıbektaşoğlu, Mustafa Çakıroğlu, Cengiz Şişik,

Mustafa Sarmusak.

Vakfın ikametgahı: İstanbul

Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı, Karar Tarihi ve Nosu: Fatih 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin

12/12/1990 gün, E: 1990/7, K:1990/1162 sayılı karar

Vakfın Amacı: Yetnekli ancak , madi olanaklardan yoksun durumda olup geçici yardımlarla; her düzeyde eğitim yapan Üniversite, Akademi, Yüksekokul, Orta ve İlkokullar veya benzeri Eğitim ve

Öğretim Kurumlarındaki Öğrenimini tamamlamasın ve çevresi ile vatanına faydalı olacak kültür

ve eğitim düzeyine ulaşması mümkün bulunan öğrencilere , burs, nakit, araç, kitap, kırtasiye, giysi

ve diğer aynı yardımlarda bulunmak, bakınma ve beslenmelerine katkılı olabilmek , yurtlar, öğrenci

merkezleri labaratuarlar ve benzeri kuruluşlar ve okuller açmak, eğitim ve öğretim yapıcı ve olumlu katkıda bulunacak her türlü teşvik iştirak ve yardımları gerçekleştirmektir.

Vakfın Mal Varlığı: 200.000.000.-TL.

Vakfın Organları: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu , Genel Kurul, Denetleme Kurulu, Türk Medeni

Kanununa göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13 maddesi gereğince ilan olunur.


OF-HAYRAT

KÜLTÜR EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

(AMAÇ, HUKUKİ DAYANAK, GÖREV, TANIMLAR)

AMAÇ

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Of-Hayrat Kültür-Eğitim ve YardımlaşmaVakfının amaçlarını gerçekleştirmede Yönetim Kurulu‘na karşı sorumlu olarak

çalışacak Vakıf Genel Müdürlüğünün kuruluş teşkilat görev ve

sorumluluklarını belirlemektir.

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 2- Bu Yönetmelik Vakfın Resmi Senedinin 9.maddesinin (7) fıkrasına

Dayanılarak hazılanmıştır.

GÖREV

MADDE 3- Vakıf Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır;a) Vakfın mal ve değerlerini en iyi şekilde işletmek, korumak,

b) Vakfa bağlı müesseseleri en iyi şekilde ve gayelerine göre yaşatmak, geliştirmek,

c) Vakıf senedinde yazılı hayri, sosyal ve kültürel şart ve hizmetleri yerine getirmek,

d) Yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri ifa etmektir.

TANIMLAR

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;

“Vakıf” deyimi; Of Hayrat Kültür-Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’nı

“Mütevelli Heyeti” deyimi; Of Hayrat Kültür-Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı

Yönetim Kurulu,

“Yönetim Kurulu” deyimi; Of-Hayrat Kültür-Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı

Denetleme kurulu’nu,

“Genel Müdür” deyimi; Of hayrat Kültür-Eğitimve Yardımlaşma Vakfı Genel

Müdürü’nü ifade eder.

İKİNCİ KISIM

TEŞKİLAT

MADDE 5- Vakıf Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, İşletme Müdürü ve

Yönetim Kurulu’nca belirlenecek Müdürlüklerden teşekkül eder.

Müdürlerin görev ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Genel Müdür; müdür ve diğer personelin birinci derecede amiridir.

Genel Müdür ;Yönetim Kurulu’na, Müdürler ; Genel Müdüre karşı

Sorumlu olarak çalışırlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

(ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER)

ÜCRET


MADDE 6- Genel Müdür ile Müdürlerin ücretleri Yönetim Kurulu’nca,

Diğer personellerin ücretleri ilgili Genel Müdür tarafından belirlenir.

HÜKÜM BULUNMAMASI

MADDE 7- Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlarda Yönetim Kurulu

Kararları tatbik olunur.

DENETİM


MADDE 8- Genel Müdürlük Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu’nun

denetimine tabidir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 9- Yönetim Kurulu’nca hazırlanıp Mütevelli Heyetince kabul

olunan bu yönetmelik 01.01.1996 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME


MADDE 10- Bu yönetmelik hükümlerini Vakıf Yönetim Kurulu yürütür.

OF-HAYRAT

KÜLTÜR EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI


ŞUBE TEŞKİLAT, GÖREV VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM

(AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR)

AMAÇ

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Of-Hayrat Kültür Eğitim ve YardımlaşmaVakfı’nın amaçlarını gerçekleştirmede Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olarak

çalışacak şubelerin teşkilat, görev sorumluluklarını belirlemektir.

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 2- Bu Yönetmelik Vakıf Resmi Senedinin 2. maddesine dayanılarak

Hazırlanmıştır.

TANIMLAR


MADDE 3- Bu yönetmelikte geçen;

“Merkez Yönetim Kurulu” deyimi; Of-Hayrat Kültür Eğitim ve Yardimlaşma

Vakfı Yönetim Kurulu’nu ifade eder.
İKİNCİ KISIM

(ŞUBELERİN KURULUŞ, TEŞKİLATI)

KURULUŞ

MADDE 4- Şube Yönetim Kurulu; Merkez Yönetim Kurulunca iki yıllığınaseçilecek bir başkan , bir başkan yardımcısı bir sekreter ve bir muhasip olmak

üzere en az en fazla yedi kişiden teşekkül eder. Şube Yönetim Kurulu başkan

ve üyelerinin görev süreleri merkez yönetim kurulunca değiştirilebilir.

TEŞKİLAT


MADDE 5-Şube Yönetim kuralları Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olarak

görev yaparlar. Şubeler Vakıf Amaçları ile Merkez Yönetim Kurulu karaları doğrultusunda

faaliyetlerde bulunurlar.Kendisine verilen görev ve yetki sınırları içerisindeki hususlarda

kararlarını oy cokluğu ile alırlar.Merkez Yönetim Kurulu’na öneri mahiyetindeki kararlarını oy

birliği ile alınması zaruridir.Merkaz Yönetim Kurulu kararları nihayedir.

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI

MADDE 7-Şubeler lüzum görülmesi durumunda Şube Yönetim Kurulu sorumluluğunda eleman

çalıştırılabilir.Bu elemanların ücreti Şube Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

(ŞUBE DAYANIŞMA KURULU)


ŞUBE DAYANIŞMA KURULU

MADDE 8-Vakfa maddi ve manevi katkılarda bulunan kişiler arasından Şube Yönetim Kurulu’nun teklifi ,Merkez Yönetim Kurulu kararı ile seçilecek kişilerden teşekkül eder.İstişari bir organ olarak

Şube çalışma ve faaliyetleri konularında şube yönetimine tavsiyelerde bulunur.Şube Yönetim Kurulu başkanı tarafından toplantıya davet edilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM

(MUHASEBEDE, TUTULACAK DEFTERLER, YETKİ)


MUHASEBE

MADDE 9-Şubelerin harcamaları ;her yıl kasım ayında hazırlanarak Merkez Yönetim Kurulu’nun onayından geçmiş bütçedeki ödenekler tutarında yapılır.Şube yönetimleri yıl sonu gelir-gider tabloları,

Blançoları ile faaliyrt raporlarını takip eden yılın ocak ayı içerisinde merkeze gönderirler.
TUTULACAK DEFTERLER VE KAYITLAR

MADDE 10-Şubeler;Merkezce gönderilecek noter onaylı karar , işletme ve demirbaşa defteri ile nakti,

Aynı ve gider makbuzlarını kullanırlar.Aldıkları kararları karar , yaptıkları harcamaları işletmede defterine kaydederler. Üç ayda bir ödenek durumu ile harcamalar hakkında Merkeze ara rapor sunarlar.
YETKİ

MADDE 11-Şubeler;Onaylı bütçe ile tahsis edilen ödenekleri , bütçe prensip ve notları ile Merkez Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda harcamaya yetkilidirler.Şubelerin temsil ve ilzam yetkileri

Şube Yönetim Kurulu başkanı ile muhasip üyenin çift imzası ile yürütülür.yazışmalar sekreter tarafından yürütülür.

BEŞİNCİ KISIM

(ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER)
HÜKÜM BULUNMAMASI

MADDE 12-Bu yönetmelikte bulunamayan husularda Merkez Yönetim Kurulu kararları tatbik olunur.


DENETİM

MADDE 13-Şubeler ;Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Denetleme Kurulu’nun denetimine tabidir.


YÜRÜRÜLÜK

MADDE 14-Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bu yönetmelik 01.01.1996 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


YÜRÜTME

MADDE 15-Bu yönetmelik hükümlerini Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

OF-HAYRAT KÜLTÜR,EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI

MÜTEVELLİ HEYETİ

Başkan;Prof.Dr.Ali AKYÜZ

Başkan Yardımcısı;Celil DEMİRCİOĞLU

YÖNETİM KURULU
Başkan;Prof.Dr.Ali AKYÜZ

Başkan Yardımcısı;Hasan NUHOĞLU

Genel Muhasip;MuratHACIBEKTAŞOĞLU

Genel Sekreter;İsmet TAKA

Üye;Celal YILDIRIM

Üye;Kemal ÜSTÜNDAĞ

Üye;Adem ÇELİK

DENETLEME KURULU

Başkan;Halim KAPUCUOĞLU

Üye;Ali ÖZTEL

Üye;Hüseyin ATALAY

2.BÖLÜM
(İKTİSADİ İŞLETME)OF-HARAT KÜLTÜR EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI

İKDİSADİ İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ


İŞLETMENİN KURUCUSU

MADDE 1- Fatih Asliye 3 Hukuk mahkemesinin 12.12.1990 tarih ve

1990/7E., 1991/1162K. sayılı ilamı ile tescil edilen ve Merkezi

İstanbul’da noterliğinin bulunan Of-Hayrat Kültür Eğitim ve Yardımlaşma

Vakfı , İstanbul 17. Noterliğinin 28.12.1989 tarih ve 71080 yevmiye nolu

Vakıf Resmi senedine dayanarak “Of-Hayrat Kültür ve Yardımlaşma

Vakfı İktisadi İşletmesi”ni kurmuştur.

Bu yönetmelikte “Of-Hayrat Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı” (VAKIF)

“Of-Hayrat Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı İktisadi İş işletmesi”

(İŞLETME) kısa adları ile anılacaktır.

KURULUŞA İLŞKİN KARAR

MADDE 2- Vakıf yetkili organı Yönetim Kurulu’nun 13.4.1992 tarih ve

sayılı karar, vakıf amaçlarını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan

İşletmenin hukuki dayanağını oluşturur.


YÖNETİM KURULU KARARI


Karar Tarihi: 13.4.1992

Karar Nosu: 92/


KARAR


   1. gün saat 17.00’de Vakıf merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuzca;

1. Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek ve Mütevelli Heyetin 28.3.1992 tarihli

toplantısında da tavsiye edilen Vakfın taşınmaza sahip olması amacıyla

“Of-Hayrat Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı İktisadi İşletmesi “

adı altında 20.000.000 (Yirmi Milyon) TL. sermayeli bir işletme kurulmasına,

bu amaçla İşletme Yönetmeliği hazırlanmasına,

2.İşletme Yönetiminin Ali Akyüz, Murat Hacıbektaşoğlu, Hasan Nuhoğlu,

Kemal Üstündağ, İsmet Taka, Celal Yıldırım, Adem Çelik, Celil Demircioğlu,

Niyazi Musaoğlu, Hüseyin Atalay’dan oluşmasına boşalan üyenin yerine

Mütevelli Heyetçe atama yapılmasına kendi arasında bir başkan seçerek

işlemleri yürütmesine,

3.İşletme Yönetimi gerek gördüğünde işletme yönetimini, seçeceği iki kişilik

komiteye yetki devrinde bulunabilmesine, (Komite Üyeleri İşletme Yönetimince

her zaman değiştirilebilir). Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde komitede

görev alacak bir üçüncü kişi olarak İşletme Müdürünün atanabilmesine,(İşletme

Müdürünün tayini, azli ve ücreti İşletme Yönetimince belirlenir).

4.Komite Kararlarını İşletme Yönetiminin onayından sonra yürürlüğe koyar.

Komitenin İşletme kaşesi altında iki imza ile İşletmeyi temsil ve ilzam

etmesine,

5.İşletmenin her türlü iktisadi ve ticari faaliyette bulunmasına,

6.İşletmenin kuruluş İşlemleri için Vakıf Başkanı Prof. Dr. Ali Akyüz İle

Muhasip Murat Hacıbektaşoğlu’nun müştereken yetkili kılınmasına,

Oybirliği ile karar verildi.VAKFIN AMAÇLARI VE FALİYETLERİ


MADDE 3- Vakfın amacı “Madde 3.Yeterli, ancak, maddi olanaklardan

Yoksun durumda olup, geçici yardımlarla , her düzeyde eğitim yapan

Üniversite,Akademi,Yüksekokul,Orta ve İlkokullar veya benzeri eğitim ve

öğretim kurumlarındaki öğrenimini tamamlaması ve çevresi ile vatanına yararlı

olacak kültür ve eğitim düzeyine ulaşması mümkün bulunan öğrencilere, burs,

nakit,araç,gereç, kitap, kırtasiye ,giysi ve diğer aynı yardımlarda bulunmak,

barınma ve beslenmelerine katkılı olabilmek, yurtlar, öğrenci merkezleri,

laboratuarlar ve benzeri kuruluşlar ve okullar açmak, eğitim ve öğretimine

yapıcı ve olumlu katkıda bulunacak her türlü teşvik, iştirak ve yardımları

gerçekleştirmektir. Bu faaliyetler yanında vakıf, kamu yararına çalışan

hastaneler ile sağlık ocaklarına , teşhis ve tedavi hizmetlerinde kullanılmak

koşullarla makine, teçhizat, aletler, araç gereçler veya kısmi bedellerini hibe

eder.

Genel vakıf zelzele,yangın, sel gibi felaketlerde mağdur olanlarla, yoksulKimsesiz ve muhtaçlara da ilaç, tedavi masrafları dahil, nakti ve aynı

yardımlar yapabilecek.

Hukuksal Durum ve Vakfın Yapabileceği Tasarruflar

Madde 6- Vakıf yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü

yasal faaliyette bulunmakla birlikte, amaçları doğrultusunda olmak kaydıyla

ayrıca aşağıdaki çalışmaları da yapar.

A)Yasal gereklere uyularak, yurt içi ve dışı bilim, kültür ve eğitim merkezleri

ile iş birliği yapmak,

B) Konferans, seminer, panel, brifing, sergi ve anma günleri , geceler,

piyangolar düzenlemek,

C) Amaca uygun özel yarışmalar ve şenlikler, günler tertipleyip ödüller vermek,

D) Konusunda uzman kişiler ve çevrelerden yararlanmak,

E) Okul, dershane, kurs, yurt, pansiyon, klinik, poliklinik ve diğer tedavi kurulışları,

misafirhane, dinlenme tesisleri, lokaller, spor tesisleri ve yerleri, huzurevleri açmak,

F) Yasal sınırlamalar nazara alınarak gayrimenkuller alıp, satmak, işletmek, idare

etmek, tesisler, işletmeler, atölyeler, fabrikalar açmak, iştirak etmek, iktisadi,

sınai, ticari kuruluşlara ortak olmak veya kendisine ait böyle kuruluşlar edinmek,

bunlara ortak olmak.

G) Amaç doğrultusunda, şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini,

oblikasyonlarını diğer kıymetli evrakı, kuponlarını almak, satmak,

gelirlerini tahsil ve sarfetmek, benzer faliyetlerde bulunan vakıflarla

anlaşmalar akdetmek, intifa, sükna, mülkiyetin gayri aynı haklar kabul

ve bunları kullanmak, taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her tür

teminatları almak, banka kefaletlerini kabul etmek,

H) Vakfı geliştirmek, yaygınlaştırmak amaçlı, dergi, broşür, kitap

yayınlamak ,matbaa açmak,

İ) Olağanüstü başarılı öğrencilerden uygun bulunanlar ve yurt dışında

eğitim-öğretim, mastır ve ihtiası devletimiz içinde faydalı görülenleri,

vakıf, mütevelli heyetinin çoğunluk kararı ile ve de ihtisas, eğitim ve

öğrenim sonrası da kesinlikle yurda dönüp hizmet sunmak garanti

ve taahütüü alınmak şartıyla yurt dışına göndermek,

J)Vakıf gelirlerini vakıf amaçlarına tahsis ve sarf etmek,

K)Mal varlığındaki, iktisap edilen ancak, ekonomik değeri ve rantabilitesini

büyük ölçüde kaybetmek durumundaki kıymetleri, yasal prosedür çerçevesinde

yetkili Asliye Mahkemeleri’nin kararı ile satmak buradan elde edilen nakit ve

değerleri mümkün mertebe yatırıma yöneltmek, Vakıf bu gibi tasarruflara Türk

Medeni Kanunu’nun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. 9.3

sayılı kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz, kurulacak

sosyal içerikli tesisler ile klinik, poliklinik ve diğer tedavi kuruluşlarında kar

amacı güdülemez.”

İŞLETMENİN ÇALIŞMA KONULARI

Madde 4- işletmenin çalışma konuları şunlardır:

a)Vakfın amaçları arasında yer alan bilim, kültür ve eğitim merkezleri, okul,

dershane, yurt, pansiyon, klinik, poliklinik, misafirhane, dinlenme tesisleri

lokaller, spor tesisleri, huzur evleri inşa etmek, işletmek,

b) Her türlü sesli, görüntülü, basılı yayınlar hazırlamak, hazırlatmak, basım ve

yayınını yapmak,telif hakkı almak , sahibi bulunan telif haklarını satmak.

c- Her türlü inşaat , donatım, onarım, taahhüt işleri yapmak, proje hazırlamak,

inşaat işlerinde müşavirlik ve mühendislik etütleri yapmak,

d) inşaat ve her türlü yapım onarım işlerinde kullanılan makine, otomobil,

kamyon, gibi bilimum nakil vasıtaları ve ekipmanları alımı ve satımı ithali,

kiraya verilmesi, kiralanması,

e) Sigorta acenteliği ve her türlü antreporculuk yapmak,

f) Konu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat işleri,

g) Şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü gayrimenkulleri ve menkulleri

ve bunlara ilişkin her türlü aynı hakları iktisap etmek, devir ve temlik etmek,

gerekli gayri menkuller ve tesisleri satın alarak bunlar üzerinde inşaat yapmak

veya yaptırmak, bu gibi değerleri kiralamak veya kiraya vermek, üçüncü

şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde ipotek vaz ve fekki işlemlerini kabul

etmek veya yapmak yahut başkaları lehine kendi envaline rehnetmek, gerçek ve

tüzel kişiler nezdinde bu işleri takip intaç ve tabu işlerini yürütmek.

h) İşletmek bu çalışma konuları ve faaliyet alanı ile ilgili olarak pazarlamalar,

fizibilite etüdleri, yaptırım projeleri, müşavirlik, eksperlik hizmetleri yapabilir,

yaptırabilir, ithalat, ihracat, imalat, fason işleri yapabilir, yaptırabilir. Her türlü

kredi ve istikraz sözleşmeleri tanzim ve ekdedebilir. İhaleleri, müzayedelere ve

benzeri faaliyetlere iştirak edebilir.

I)Taşınır mallar, kıymetler, haklar, hammadde, yardımcı ve müstehlik mal ve

malzemeleri satın alabilir, satabilir, imal ve inşa ettirebilir, kiralayıp, kiraya

verebilir, aracılık yapmamak şartı ile her nevi hisse senedi ve tahvil alabilir,

satabilir,

i)Her türlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir,kiralayıp kiraya

verebilir, menkullerini rehin, gayri menkullerini ipotek edebilir veya her türlü

rehin ve ipotek haklarını kendi lehine iktisap edebilir.

k) Kurulmuş ve kurulacak gerçek ve tüzel yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlara

ortak olabilir, yeni şirketler kurabilir veya bunlarla ortaklaşa işler yapabilir,

ortak taahhütlerde bulunabilir, konsorsiyumlar teşkil edebilir.

VAKFIN YÖNETİM VE TEMSİLİ

MADDE 5- Vakfın yönetim ve temsili ile vakıf yönetim kurulu yetkili olup,

görevli üyelerin adı soyadı, uyrukları ve adresleri ile vakıf adına imza yetkileri

aşağıda gösterilmiştir.


Vakıf Başkanı Prof. Dr. Ali AKYÜZ T.C İncirli Cad.Kıbrıs sok. 3/1 Bakırköy
Başkan Yardımcısı Hasan NUHOĞLU T.C Fenerbahçe Cengiz Topel sok.Nuhoğlu

Apt. 14/9 KADIKÖY

Sekreter İsmet TAKA T.C Akdeniz Cad. 90/3 FATİH
Muhasip Murat HACIBEKTAŞOĞLU T.C Bahçelievler Eski Londra Asfaltı

40/1 BAKIRKÖY

Veznedar Celal YILDIRIM T.C Karadeniz Cad. İmalatçı Sok. 1/9

FATİH


Üye Kemal ÜSTÜNDAĞ T.C Ebusuud Cad. Tan İşhanı 5/502

Sirkeci/ EMİNÖNÜ


Üye Adem ÇELİK T.C Bahçelievler Eski Londra Asfaltı BAKIRKÖY

Vakfı imzası ile temsile vakıf yönetimi kurul Başkanı Prof. Dr. Ali AKYÜZ ile

Muhasip Murat HACIBEKTAŞOĞLU yetkilidirler.

İŞLETMENİN YÖNETİM VE TEMSİLİ

Madde 6- İşletme, 2. maddede yazılı karar esasları doğrultusunda işletme

yönetimi tarafından yönetilir ve temsil edilir. İşletme yönetimi gerek

gördüğünde işletmenin yönetimi yetkisini kısmen veya tamamen

görevlendireceği iki kişilik komite veya bu komiteye dahil edilecek bir işletme

müdürüne devredebilir. İmzalar vakıf ve işletme adlarını kapsayan unvan altına

atılacaktır.

İŞLETMENİN SERMAYESİ

Madde 7- İşletmenin sermayesi vakıf kuruluşu sırasında tahsis edilen

200.000.000 (ikiyüz milyon)TL. nakittir.

İŞLETMENİN ADRESİ

Madde 8- İşletmenin merkezi İstanbul’dur. Adresi; Sofular Caddesi, No:58

Fatih-İstanbul’dur.

İŞLETMENİN MUHASEBESİ

Madde 9- vakıf bütçesinde özgülenen işletme ödeneğinde vakıf yetkili organı

yönetim kurulu ve işletme yönetimi kararları doğrultusunda ve işletmenin

varlığını sürdürmesi, işletilmesi için yapılan harcamalar vakıf hesaplarında

işletme giderleri, elde edilen gelirler ise işletme gelirler hesabına işlenmek

üzere geçici olarak işletme hesabında tutulur. Yıl sonunda mali raporla vakfa

aktarılır.

İŞLETMENİN hesap dönemi takvim yılıdır.

İŞLETME KOMİTE MÜDÜRÜNÜN DENETİMİ

Madde 10) Komite oluşturulması veya işletme müdürü atanması durumunda

her türlü iş ve işlemi vakıf yönetim kurulu ve işletme yönetimi tarafından

denetlenir. İşletme yönetiminin kararları kesindir.

İŞLETMENİN FESHİ

Madde 11) İşletme, vakıf mütevelli heyeti veya işletme yönetimi kararıyla

feshedilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 12) Bu yönetiminin uygulanmasında ortaya çıkacak hüküm eksikliği

kurulu ve işletme yönetimi kararları uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 13) Bu yönetmelik işletmenin ticaret sicil nizamnamesine göre tescili

tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer.

YÜRÜTME


Madde 14) Bu yönetmelik hükümlerini yürütmeye vakıf yetkili organı yönetim

kurulu ile işletme yönetimi müştereken yetkilidir.

T.C

İSTANBUL


Ticaret sicil Memurluğu SİCİL TASDİKNAMESİ

Ticaret ünvanıOF-HAYRAT KÜLTÜR EĞİTİM VE

YARDIMLAŞMA VAKFI

İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sicil No.


286311 233893


Tescil Tarihi


27.4.1992
İşletme Merkezinin adresi

Şubenin tescilinde şubenin

Adresi ile beraber, merkezin

adresi de yazılır.Soflar Cad. No: 58/1 Fatihİşletmenin uğraştığı işler

Mukavelede yazılı olan işlerİşletmenin sahibinin hüviyeti

(Hükmi şahıslarda, hükmi şahsın

Mahiyeti)


Vakıfİşletme temsilcileri

(Hükmi Şahıslarda tam ehliyetli olmayan hakiki şahıslarda mecburi

olarak, hallerde istek üzerini)


Vakıf İşletmecileriTasdiknamenin verildiği tarih27 Nisan 1992
OF-HAYRAT KÜLTÜR, EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFIİKTİSADİ İŞLETME YÖNETİM KURULU
Başkan; Prof. Dr. Ali AKYÜZ

ÜYELER


Murat HACIBEKTAŞOĞLU

Hasan NUHOĞLU

Kemal ÜSTÜNDAĞ

İsmet TAKA

Celal YILDIRIM

Adem ÇELİK

Celil DEMİRCİOĞLU

Niyazi MUSAOĞLUHüseyin ATALAY
Yüklə 209,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə