Plan Açıklama RaporuYüklə 111,13 Kb.
tarix28.08.2018
ölçüsü111,13 Kb.
ÇANAKKALE İLİ

BİGA İLÇESİ

GÖKTEPE MAHALLESİ

UYGULAMA İMAR PLANI

AÇIKLAMA RAPORU

107 ADA


22-23-26-28-52-53-54-55-56-57-58-59-60-64-65-66-

67-68-69-70-72-75-83-84-85-86-87-89-90-91-99-100-108-109

110-111-113-116 VE 120 PARSELLER
1/1000

H18A23B1C- H18A23B2D

H18A23B3A- H18A23B4B


2018

 1. Yerleşmenin Genel Konumu

Uydu Görüntüsü

Planlama alanı Çanakkale İli Biga İlçesi Göktepe Mahallesi içerisinde 107 ada 22-23-26-28-52-53-54-55-56-57-58-59-60-64-65-66-67-68-69-70-72-75-83-84-85-86-87-89-90-91-99-100-108-109-110-111-113-116 ve 120 nolu parsellerin sınırları içinde almaktadır. Planlama alanı 1/1000 ölçekli H18A23B1C - H18A23B2D - H18A23B3A - H18A23B4B paftaları, Y=511657-511800 X=4461028-4461815 koordinatları arasında kalan alandan oluşmaktadır.2. İklim ve Bitki Örtüsü

Biga iklim bölgelerinden (Marmara) iklim bölgesi içerisinde kalmaktadır. Genellikle Karadeniz ve Akdeniz iklimi arasında (geçiş) iklimi hâkimdir. Denizden 24 mt. Yükseklikte bulunan Biga deniz ikliminin tesiri altında ise de; kuzeyden güneye doğru 30 km’den sonra yükselen arazi nedeniyle (kara) iklimi özelliği taşır. Yazları sıcak ve kurak olması Akdeniz iklimini, kışları yağışlı ve soğuk geçmesi Karadeniz iklimi özelliğini gösterir. En çok sonbahar ve kış aylarında yağış alır. Yazlar genellikle kurak geçer. 1. Jeolojik Durumu

Alan ile ilgili olarak Kabasakal Mühendislik Tarafından hazırlanan, 23/01/2017 tarihinde onaylanan, “Çanakkale İli Biga İlçesi Göktepe Mahallesi İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun’’ hükümleri özetlenmiştir;

  1. Sonuçlar ve Öneriler

İnceleme alanı, 25 hektar 2442 m2dir. İnceleme alanında, herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Sahanın depolama alanı kullanılması planlanmaktadır.

 1. Çalışma alanı Çanakkale İl Özel İdaresi sınırları içinde bulunmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanmış 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planın da tarım alanında kalmaktadır.

 • Çalışma alanında her hangi bir yapılaşma bulunmamakta olup, tarla niteliğindedir.

 • İnceleme alanı içerisinde 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler dolayısıyla alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair kanunun 2. Maddesi kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 26.05.2017 tarih ve 79923 sayılı yazısı gereğince Bakanlar Kurulunca alınmış herhangi bir '' Afete maruz bölge'' kararı bulunmamaktadır. (EK-10)

 • İnceleme alanında taşkın sahası, sit alanı ve koruma bölgelerine ilişkin alınmış bir karara rastlanmamıştır.

 1. İnceleme alanının genel eğim yönü kuzeydoğudan-güneybatıya, kuzeybatıdan-güneydoğuya ve güneybatıdan-kuzeydoğuya doğrudur.

Eğim değerleri % 0-10arasında değişmektedir.

 1. İnceleme alanının jeolojisini Üst Eosen yaşlı Soğucak Formasyonu ve Pliyosen yaşlı Bayramiç Formasyonu oluşturmaktadır.

 • Bayramiç formasyonu kızıl-kahve renkli konglomera, kumtaşı ve çamurtaşlarmdan oluşur. Bu çökelleri oluşturan konglomeralar, düzlemsel paralel ya da erozyonal tabaka yüzeylerine sahiptirler.

 • Soğucak Formasyonu, çoğunlukla fosilli kireçtaşları ile daha az oranda kumlu ve çakıllı kireçtaşlarından, kumtaşlarından ve bunlar ile ardalanmalı volkanoklastik çökellerden oluşan litoloji topluluğudur.

 • İnceleme alanında yapılan sondaj çalışmaları sonucunda, Bayramiç Formasyonunun rezidüeline ait, yumuşak-yarı sert-sert-yarı katı kıvama sahip, kahverengimsi, yüksek-çok yüksek plastisiteli az oranda kumlu, kil , kahverengimsi, yarı sert-sert-yarı katı kıvama sahip, orta-yüksek plastisiteli kumlu kil , kahverengimsi, killi kum ve kahverengimsi, killi çakıl birimleri gözlenmiştir.

 • İnceleme alanında yapılan 3, 5, 6, 9, 11 nolu sondaj çalışmları sonucunda (kuzey-kuzeybatı kesi) Soğucak Formasyonuna ait, çok düşük-düşük-orta dayanımlı, bej-pembemsi-kahve renklerde, sedimanter kayaçlarla ardalanmalı volkanoklastik çökel birimleri gözlenmiştir.

 1. Bayramiç Formasyonu rezidüel zonuna ait, az oranda kumlu, kil (CH) birimlerin plastisite indeksi % 25-50''yüksek-çok yüksek plastisiteli'', kumlu kil (CL) birimlerin plastisite indeksi % 19-24 ''orta-yüksek plastisiteli'' , killi kum (SC) birimlerin plastisite indeksi % 19-27 ''orta-yüksek plastisiteli'' , killi çakıl (GC) birimlerin plastisite indeksi % 30 ''yüksek plastisiteli''göstermektedir.

 • Bayramiç Formasyonu rezidüel zonuna ait, az oranda kumlu, kil (CH) birimlerin kıvam indeksi: 0,41-1,11 arasında olup, ''yumuşak-yarı sert-sert-yarı katı'', kumlu kil (CL) birimlerin kıvam indeksi: 0,62-1,34 arasında olup, ''yarı sert-sert-yarı katı'' , killi kum (SC) birimlerin kıvam indeksi: 0,85-1,29 arasında olup, ''sert-yarı katı'' , killi çakıl (GC) birimlerin kıvam indeksi: 0,90 arasında olup, ''sert''kıvama sahiptir.

 • Bayramiç Formasyonurezidüel zonuna ait, az oranda kumlu, kil (CH)''orta-yükseksıkışabilir'' , kumlu kil (CL) ''orta sıkışabilir'' , killi kum (SC) ''orta-yüksek sıkışabilir'' , killi çakıl (GC) ''yüksek sıkışabilir'' niteliktedir.

 • Soğucak Formasyonu'naait, volkanoklastik çökelbirimleri ise nokta yükleme değerleri 6,05-22,26kg/cm2 olarak bulunmuş olup, Bieniawski 1975’e göre '' çok düşük-düşük-orta dirençli''olarak bulunmuştur.

 1. Bahsi konu alan için 2007 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre;

 • Bayramiç Formasyonu rezidüel zonuna ait, zemin niteliğinde ki birimlerin zemin grubu C2, yerel zemin sınıfı Z3 olarak belirlenmiştir.

 • Soğucak Formasyonu'na ait, kaya niteliğinde ki birimlerin zemin grubu B1, yerel zemin sınıfı Z2 olarak belirlenmiştir.

 1. 19.01.2018 tarihindeBayramiç Formasyonu üzerinde profil boyunca 6 profil sismik kırılma ve 6 profil yüzey dalgası etüdü yapılmıştır. Etüt sonuçlarında;Bulk (sıkışmazlık) Modülü (Mc) ‘ye göretabakanın sıkışma özelliği 854,9-174870,7kg/cm2 arasında olup az-orta-yüksek-çok yüksek olarak, Kayma (Shear) Modülü(M,kg/cm2)göre tabakaların yatay kuvvetlere karşı göstermiş olduğu direnç 212,1-5956,6kg/cm2 olup gevşek-orta sağlam-sağlamolarak, Elastisite Modülü - E- kg/cm2göretabakaların bir doğrultuda ki streslerin deformasyonlara oranı 619,3-17504 kg/cm2 olupgevşek-orta sağlam-sağlam, tabakaların yoğunluğu ise 1,30-2,26 gr/cm3 olup düşük-orta-yüksek-çok yüksekolarak bulunmuştur.

Soğucak Formasyonu üzerinde profil boyunca 2 profil sismik kırılma ve 2 profil yüzey dalgası etüdü yapılmıştır. Etüt sonuçlarında;Bulk (sıkışmazlık) Modülü (Mc) ‘ye göre tabakanın sıkışma özelliği 1730,5-112054,4 kg/cm2 arasında olup az-orta-yüksek-çok yüksek olarak, Kayma (Shear) Modülü (M,kg/cm2) göre tabakaların yatay kuvvetlere karşı göstermiş olduğu direnç 372,5-4963,7 kg/cm2 olup gevşek-orta sağlam-sağlam olarak, Elastisite Modülü - E- kg/cm2 göre tabakaların bir doğrultuda ki streslerin deformasyonlara oranı 1012,2-14674,5 kg/cm2 olup gevşek-orta sağlam-sağlam, tabakaların yoğunluğu ise 1,39-2,15 gr/cm3 olup düşük-orta-yüksekolarak bulunmuştur.

İnceleme alanında yapılan mikrotremor çalışmalarından elde edilen zemin büyütme değerleri ve tehlike düzeyleri Soğucak Formasyonu (Tes) ve Bayramiç Formasyonu (plb) “A (Düşük)”

İnceleme alanında mikrotremor çalışmalarından elde edilen zemin hakim periyotları (To) ve tehlike düzeyleri Bayramiç Formasyonu (plb)“B (Orta)/C (Yüksek)”olarak sınıflandırılmıştır. 1. Bayramiç Formasyonu rezidüel zonuna ait, kumlu kil (CL) birimlerin şişme potansiyeli: 0,4-2,08 olarak bulunmuş olup, düşük-orta-yüksek derecedeşişme potansiyeline sahiptir.

 • Bayramiç Formasyonu rezidüel zonuna ait, az oranda kumlu, kil (CH) birimlerin şişme potansiyeli: 1,61-20,1 olarak bulunmuş olup, yüksek derecedeşişme potansiyeline sahiptir.

 • Bayramiç Formasyonu rezidüel zonuna ait, killi kum (SC) birimlerin şişme potansiyeli: 0,25-0,99 olarak bulunmuş olup, düşük-orta derecedeşişme potansiyeline sahiptir.

 • Bayramiç Formasyonu rezidüel zonuna ait, killi çakıl (GC) birimlerin şişme potansiyeli: 1,06 olarak bulunmuş olup, orta derecedeşişme potansiyeline sahiptir.

 1. İnceleme alanında yapılan sondaj çalışmaları sonucunda, Bayramiç Formasyonu rezidüeli üzerinde yapılan konsalidasyon deneyi sonuçlarına göre hesaplanan konsalidasyon oturma değerleri Df: 2.00-3.50 mt. için 1.20-1.64 cm. olarak hesaplanmıştır.

 2. İnceleme alanı Üst Eosen yaşlı Soğucak Formasyonuna ait, kaya niteliğinde volkanoklastik çökel birimleri ile Pliyosen yaşlı Bayramiç Formasyonurezidüeline ait zemin niteliğinde ki kumlu kil-killi kum birimlerinden oluşmaktadır. Bayramiç Formasyonu rezidüeline ait zemin niteliğindeki killi birimlerin ince tane oranı % 35’in altında ve suya doygun birim bulunmadığından, sıvılaşma tehlikesi bulunmamaktadır.

 3. İnceleme alanında yapılan arazi gözlemleri ve jeolojik-jeoteknik değerlendirme sonucunda;

 • Uygun Alan-2 (U.A.-2): Uygun Alanlar

 • Önlemli Alan 5.1 (ÖA-5.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme-Oturma Açısından Sorunlu Alanlar olarak 2 kategoride değerlendirilmiştir.

Uygun Alanlar (UA-2)Kaya Ortamlar


İnceleme alanında jeolojisini kaya birim olarak tanımlanmış ve daha az ayrışma gösteren Soğucak Formasyonu'na ait, volkanoklastik birimlerin oluşturduğu ve topoğrafik eğimin % 0-10 arasında olduğu alanlarda, jeoteknik açıdan mühendislik problemleri ve jeolojik risk yönünden heyelan, akma vb. türü kütle hareketleri beklenmemektedir. Bu alanlar yerleşime uygunluk açısından Uygun Alanlar-2 olarak tanımlanmış ve ekte verilen yerleşime uygunluk haritalarında “U.A-2” simgesiyle gösterilmiştir.

Bu alanlarda; • Bu alanlarda, yapı temellerinin kaya ortamlar üzerinde yer alan bitkisel toprak ve ayrışma zonu kaldırılarak sağlam seviyelere oturtulması gerekmektedir.

 • Yüzey ve atık suların yapı temellerine ulaşmasını engelleyecek drenaj sistemleri uygulanmalıdır.

 • Temel tipi ve derinliği ile yapı yüklerinin taşıttırılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri Zemin ve Temel Etütlerinde irdelenmeli alınabilecek mühendislik önlemlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Önlemli Alanlar-5.1. (ÖA-5.1) Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından Sorunlu Alanlar


İnceleme alanında, jeolojisini Bayramiç Formasyonu rezidüel ürünlerinin oluşturduğu inceleme alanının tamamının olduğu alanlardır.

Bu alanlar yerleşime uygunluk açısından Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından Sorunlu Alanlar olarak değerlendirilmiş ve rapor eki uygunluk haritalarında “ÖA-5.1.” simgesiyle gösterilmiştir. Bu alanlarda, • İnceleme alanındaki zemini oluşturan killer orta-yüksek sıkışabilir özellikte olup, şişme derecesi düşük-orta-yüksek olarak belirlenmiştir. Zemin etüt çalışmalarında zemindeki şişme ve sıkışabilirlik özelliklerinin ayrıntılı irdelenerek beklenecek zemin problemlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik zemin iyileştirme yöntemlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

 • Tüm birimler kendi içerisinde yanal ve düşey yönde heterojen bir yapı gösterebileceğinden yapı temellerinin farklı oturma risklerine karşın uygun temel tipi belirlenmelidir.

 • Yüzey ve atık suların ortamdan uzaklaşmasını sağlayacak drenaj sistemleri uygulanmalıdır.

 • Derin kazılarda oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun projelendirilmiş istinat yapılarıyla desteklenmelidir.

 • Yol, altyapı ve komşu parsellerin güvenliği sağlandıktan sonra kazı yapılmalıdır.

 • Temel tipi, temel derinliği ve yapı yüklerinin taşıttırılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri (şişme, oturma, taşıma gücü vb.) ile stabilite analizleri parsel ve bina bazlı zemin ve temel etüt çalışmalarında ayrıntılı irdelenmeli ve alınabilecek mühendislik önlemleri belirlenmelidir.

 • Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik esaslarına uyulmalıdır.

 1. İnceleme alanı ve çevresi 1. Derece tehlikeli deprem bölgesinde bulunduğundan, her türlü yapılaşma Mülga B.İ.B.(A.İ.G.M) Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine’ uyulmalıdır.

 2. Bu çalışma Çanakkale İli, Biga İlçesi, Göktepe Köyü, H18A-23A-4B , H18A-23B-2D , H18A-23B-1C VE H18A-23B-3Anolu hali hazır harita paftalarında sınırları belirtilen ‘İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporu olup parsel bazında zemin etüt raporu olarak kullanılamaz.

 1. Kurumsal Eşikler

Çanakkale İli Biga İlçesi Göktepe Mahallesi içerisinde 107 ada 22-23-26-28-52-53-54-55-56-57-58-59-60-64-65-66-67-68-69-70-72-75-83-84-85-86-87-89-90-91-99-100-108-109-110-111-113-116 ve 120 nolu parsellerde yapılmak istenilen planlamaya ait ilgili kurumlardan görüş alınmıştır. Alınan kurum görüşleri aşağıda özetlenmiştir;

 • Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 02.02.2018 tarih ve e.371079 sayılı yazısında “ Çanakkale ili Biga İlçesi Göktepe Köyü Ağaçlıdere mevki 107 ada 22-23-26-28-52-53-54-55-56-57-58-59-60-64-65-66-67-68-69-70-72-75-83-84-85-86-87-89-90-91-99-100-108-109-110-111-113-116 ve 120 nolu parsel numaralı araziler üzerinde Organiza Tarım ve Hayvancılık Alanı amaçlı İmar Planı amaçlı tarım dışı kullanılması talebi çevre tarım arazilerine zarar verilmemesi, üretimin olumsuz etkilenmemesi için hazırlatılan ve ekte gönderilen Toprak Koruma Projesine uyulması şartıyla uygun görülmüştür. Ayrıca imar planlarına esas tarım dışı amaçla arazi kullanımına ilişkin verilen izinler izin tarihinden itibaren iki yıl içerisinde görüş verilen planların onaylanmaması durumunda geçersiz kabul edilir. Verilen izinler amacı dışında kullanılamaz. Amacı dışında kullanımının tespit edilmesi durumunda Kanunun 20. 21 inci maddelerine göre işlem yapılır ” Denmektedir.

 • Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Etüt ve Proje Daire Başkanlığı 28.07.2017 tarih ve e.31338 sayılı yazısında “yazı ekindeki veriler kuruluşumuzca incelenmiş olup, söz konusu parsellerde mevcut veya planlanan boru hattı ve tesisimiz bulunmamaktadır.” denmektedir. • Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 25.07.2017 tarih ve e.905 sayılı yazısında “Planlanması düşünülen alanda yer seçimi çalışmaları devam eden ve veya biten organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgesi projesi bulunmamaktadır. Balıkesir-Çanakkale Planlama bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında bu Alanda yer alacak faaliyetleri Tarım ve Tarıma dayalı sanayi tesisleri ile sınırlandırıldığı görülmüştür. Tarım sektörünün entegrasyonu sağlamaya yönelik tarıma dayalı sanayi girdisini oluşturan bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunların işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer aldığı tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine (besi hayvancılığı, süt hayvancılığı, örtü altı üretim seracılık-çiçekçilik) ilişkin yetkiler, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı ve gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı arasında 12/03/2012 tarihinde imzalanan protokolle anılan gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığına devredilmiştir. Bu gerekçeler ile bahse konu alan bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığının yetki alanı dışında kalmakta olup değerlendirmeler ilgili diğer mevzuatlar ve kurum/kuruluş görüşleri çevresinde tarafınızca yapılmalıdır. Çanakkale ili içerisinde bulunan mevcut organize sanayi bölgeleri yeni yatırım taleplerini karşılayabilecek durumdadır. Bu anlamıyla her tür ve ölçekte imar planı çalışmasında yeni sanayi alanlarının önerilmemesi, OSB’lerde yer alabilecek tesislerin anılan OSB lere yönlendirilmesi önem arz etmektedir.” Denmektedir.

 • Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 31.07.2017 tarih ve 3391 sayılı yazısında “Söz konusu taşınmazlar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında ilan edilmiş kültür turizm koruma ve geliştirme bölgesi veya turizm merkezi sınırları içerisinde kalmamaktadır.” Denmektedir.

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 12.12.2017 tarih ve 2639 sayılı yazısında söz konusu planın yapılmasında 2863 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.” Denmektedir. • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü (Bursa) 08.08.2017 tarih ve e.302353 sayılı yazısında “Söz konusu parseller sınırları dahilinden geçen teşekkülümüze ait, mevcut ve tesisi planlanan herhangi bir enerji iletim hattı bulunmamaktadır.” denmektedir.

 • Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Çanakkale Kontrol Mühendisliği 15.08.2017 tarih ve 33550 sayılı yazısında “Bahse konu olan taşınmazlar için yapılan değerlendirmeler neticesinde şirketimiz sorunluluğunda bulunan bir tesis tespit edilmediğinden dolayı talebe 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasında şirketimizce bir sakınca bulunmamaktadır. ” denmektedir.

 • Orman ve Su İşleri Başkanlığı DSİ 25. Bölge Müdürlüğü 252. Şube Müdürlüğü 08.10.2017 tarih ve 688383 sayılı yazısında “Bandırma H18-a3 no.lu 1/25.000 ölçekli harita üzerinde işaretlenmiş olan söz konusu taşınmazlar yerinde incelenmiş olup DSİ sulama projesi içerisinde yer almadığı, içme suyu temini amaçlı göl ve barajların su toplama havzasında kalmadığı tespit edilmiştir. Ancak 110,100,89,99 parsellerin ve 120 parselin bir kısmında doğusundan, susuz deresi, 55,68,69 parsellerin kuzeydoğusundan ve yine 120 parselin bir kısmında doğusundan, 53,54 parsellerin güneybatısından, 75 parselin ise batısından susuz deresi yan kolu, 52,53 ve 75 parsellerin güneydoğusundan susuz deresi (yan kol ayrımından sonraki dere yatağı) geçmektedir. Yapılan hidrolik hesaplara göre Bursa-Çanakkale ana yolu ile susuz deresi yan kul ayrımına kadar Q500=24,4 m3/s taşkın debileri bulunmuştur.(dere yatakları ve taşkın debileri, ekteki harita plan örneği ve 1/25.000 ölçekli haritada üzerinde gösterilmiştir.) Bu sebeple, planlama alanı içerisinden geçen dere yatağı ve yan kolu, imar planı çalışmalarında Q500 yıllık taşkın debilerini geçirecek şekilde boyutlandırılmalı, üzeri kapatılmamalı ve uygun sahilinde asgari 10.00 m genişlikte devamlılığı olan yol şeridi ayrılmalı, memba ve mansap şartı sağlanmalıdır. Ayrıca faaliyet sahibince, dere yataklarının kesitinin daraltılmaması, akış rejimini bozacak şekilde çalışma yapılmaması ve muhtemel taşkınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Dere üzerinden geçiş yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde, ayrıca kurum görüşümüz alınmalıdır. Başbakanlığın 2006/27 sayılı “dere yatakları ve taşkınlar” konulu genelgesinde yer alan hususlara uyulması gerekmektedir. Su ihtiyacı yeraltı suyundan sağlanması halinde 167 sayılı Yasa uyarınca DSİ kuruluşumuzdan izin alınmalı, 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete2de yayınlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulmalıdır. Arttırılmış olsa dahi atık suların, idaremizce inşa dilerek işletmeye açılmış sulama drenaj tahliye kanalları veya ıslah edilmiş dere yataklarına deşarjı gerektiği durumda, kuruluşumuzca değerlendirilmek üzere ayrıca müracaatta bulunulması gerekmektedir. Belirtilen hususlara uyulmak kaydıyla söz konusu alanlar için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. ” denmektedir.

 • Orman Genel Müdürlüğü Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Biga Orman İşletme Müdürlüğü 27.07.2017 tarih ve e.1575638 sayılı yazısında “Toplam 40 adet taşınmazın bulunduğu yerde Orman Kadastrosu ve 2/b madde uygulamalarının yapılmadığı, 766 sayılı yasa ile ilk defa tesis edilen ve yenileme çalışmalarına tabi tutulan bu parseller amenajman haritası ve memleket haritası verileri ile aktüel durumuna göre orman sayılmayan yerlerde kalmaktadır. Bu nedenle Göktepe Köyündeki yukarıda bahsedilen toplam 40 adet parsel üzerinde ”organize tarım ve hayvancılık” amaçlı imar planı yapılmasına idaremiz mevzuatları yönünden sakınca bulunmamaktadır.” denmektedir.

 • Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü 14.08.2017 tarih ve e.264020 sayılı yazısında “Bahse konu kesimler idaremiz 14. Bölge müdürlüğü yol ağı içerisinde yer alan (bandırma-gönen) ayr. Biga-Çardak-Lâpseki Devlet Yolu güzergâhında km: 42+100-42+800 arasında sağ tarafta yer almaktadır. İlgili güzergâhtaki söz konusu parsele kamulaştırma sınırı gösterir plan örneği yazımız ekinde gönderilmekte olup, söz konusu parseller için imar planı hazırlanırken tarafınıza gönderilen kamulaştırma sınırı dikkate alınmalıdır. 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 17. Ve 18. Maddelerine dayanılarak çıkarken ve halen yürürlükte olan karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik şartlarının sağlanması kaydı ile imar planı çalışması yapılmasında kurumumuzca sakınca bulunmamaktadır. Ancak, kuruluşumuza ait karayolu kenarında yapılacak ve açılacak olan, hakkındaki yönetmelikte bahsedilen kurulmak istenen tesise ait belgeler ile idaremizin uygun görüşü alınmadan inşaat izni verilmemesi ve inşaata başlatılmaması gerekir. Ayrıca, karayolu güzergâhları öncelikle transit trafiğe hizmet verdiğinden şehir geçişlerinde daha düzenli ve güvenli trafik akışının sağlanması bakımından; 06.01.1998 gün ve 23222 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan karayolu kenarına yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki yönetmelikte belirtilen yaklaşma mesafesi şartları ve ilgili diğer hükümlere uyulması, karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki yönetmeliğin 16. Maddesi gereği “belediye sınırları dışarıda bulunan karayolları kenarındaki yapı ve tesisler” bölümünün tesislerden karayoluna bağlantı yapılmak istenilmesi halinde, yolu yapan ve bakım altında tutan kuruluştan geçiş yolu izin belgesi alınması, 17. Maddesindeki kavşak mesafesi şartını sağlanması, 18. Maddesinde belirtilen görüş mesafe şartını sağlaması, 19. Maddesinde belirtilen görüş üçgeni şartının sağlaması, 21. Maddesindeki ek-2 deki proje örneğine uygun cephe genişliği ve geçiş yolları ile adaların düzenlenmesi, bağlantı yollarının yönetmelikte belirtilen diğer şartlara uygun tesis edilmesi, 26. Maddesindeki karayolları kamulaştırma sınırından itibaren tüm yapıların yapı yaklaşma (çekme) mesafeleri şartını sağlanması gerektiği açıklanmıştır. Planda yerel trafik için karayolu sınır çizgisinin dışında ve karayoluna paralel imar yolu planlanması, karayolu sınır çizgisi dışında karayoluna paralel imar yolu planlanamaması durumunda ise karayoluna cepheli parsel üretilmemesi, plan notlarına “Karayolu Kenarına Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik Hükümlerine uyulacaktır.” Şeklinde hüküm konulması, karayolundan kaynaklanan gürültü kirliliği dikkate alınarak çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliğinin (2002/49/EC) ilgili maddelerine göre imar planlarının oluşturulması, gürültü azaltıcı önlemlerin alınması hususlarına uyulmak kaydıyla söz konusu alanlar için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. ” denmektedir.

 • Çanakkale İl Özel İdaresi Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 28.07.2017 tarih ve 9957 sayılı yazısında “Belirtilen parsellerden 107 ada; 26,28,52,53,54,55,56,58,59,64,65,66,67,68,69,70,75,83,84,85,86,87,89,90,91,99,100,108,109,110,111,112,113,116 nolu parsellerin müdürlüğümüz köy yoları ağına cephesi olup; 22,23,60,72,120 parsellerde ise; köy yollarımızla ilgili olarak, trafik güvenliği açısından 2918 sayılı karayolları trafik kanunu ve ilgili yönetmeliklerine, çekme mesafeleri ve “geçiş yolu izin belgeleri” açısından Çanakkale il özel idaresi, il genel meclisinin 14.11.2016 tarih ve 102 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Çanakkale il idare sınırları içerisinde “köy yollarına kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik” in ” tesisler bünyesinde mevcut olan yerüstü akaryakıt, sıvılaştırılmış gaz ve diğer tehlikeli madde depoları cephe hattının köy yolu sınır çizgisine en az 50 metre, tesislerin ana binaları, her türlü yeraltı ve yerüstü depoları, ticari amaçlı kümes, ağıl, ahır ve benzeri besi çiftlikleri balık ve benzeri üretme çiftlikleri, ticari amaçlı sundurmalar, yüzme havuzları ve sabit kantarlar ile ticari, eğitim, sağlık, dini, kültürel ve benzeri kamu ve özel yapıların cephe hattının köy yolu sınır çizgisine en az 25 metre, pancar, buğday, fındık, tütün, pamuk, sebze ve benzeri tarım ürünlerinin depolandığı, yıkama, kurutma, yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapıldığı açık sahalar, bekçi kulübesi, akaryakıt pompaları, sıvılaştırılmış gaz pompaları ve kaideleri, yükleme-boşaltma rampaları ve benzeri ikinci derecede yapıların cephe hattının köy yolu çizgisine en az 5 metre mesafede olması zorunludur. Meskenlerde de, cephe hattı ile köy yolu sınır çizgisi arasında en az 5 m mesafe aranır.(madde24) maddesi ve “yapıların konumu: kavşak yakınındaki tesislere ait yapıların, görüş üçgeninin dışında olması zorunludur.” Maddesi(madde17) başta olmak üzere bütün maddelerine uyulması, planlama ve uygulama aşamalarında “köy yolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki yönetmelik” hükümlerine göre düzenleme ve uygulama yapılması, yönetmeliğin öngördüğü görüş mesafesi, diğer şartlar sağlanacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Geçiş yolları izin belgeleri açısından, özellikler sorumluluğumuz altında bulunan yollara yapılacak giriş-çıkışlar için “görüş alnını-görüş mesafesini” engelleyecek unsurların ortadan kaldırılıp kaldırılmadığı, yönetmeliğin öngördüğü görüş mesafesi ve diğer şartların sağlanıp sağlanmadığı müdürlüğümüz tarafından tekrar değerlendirilecek olup, gerekli tüm trafik güvenliğinin sağlanması, ilgili bütün kurum, kurul ve kuruluşlardan izin alınması kaydıyla söz konusu planlar için müdürlüğümüz açısından sakınca yoktur. ” denmektedir.

 • Çanakkale Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü 18.08.2017 tarih ve e.7044 sayılı yazısında “Söz konusu proje dosyasında şube müdürlüklerimizce yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Tabiat varlıklarını koruma işlerinden sorumlu şube müdürlüğü “bahsi geçen talebe ilişkin müdürlüğümüz arşivinde yapılan inceleme sonucunda; söz konusu taşınmazların herhangi bir doğal sit alanında kalmadığı anlaşılmış olup; konuya ilişkin tarafımızca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.” Denmektedir. İmar ve Planlama Sorumlu Şube “5302 sayılı il özel idaresi kanunu gereğince belediye ve mücavir alan sınırları dışında yapılacak her türlü imar ile ilgili iş ve işlemler idareniz tarafından yürütülmekte olup ilgi yazınızda belirtilen talebin bakanlığımızca 05.06.2015 tarihinde onaylanan Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümleri doğrultusunda kurumunuzca değerlendirilmesi gerekmektedir.” Denmektedir. ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü 26/05/2017 tarih ve 30077 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği ek-2 Listesi;”

30-Hayvan yetiştirme tesisleri:

a)500 baş ve üzeri büyükbaş yetiştirme tesisleri,

b)2.500 baş ve üzeri küçükbaş yetiştirme tesisleri,

c)Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların birlikte yetiştirilmesi,(500 büyükbaş ve üzeri,1 büyükbaş=5 küçükbaş eşdeğeri esas alınmalıdır.)

ç)Kanatlı yetiştirme tesisleri [(bir üretim periyodunda 20.000adet ve üzeri tavuk (civciv, piliç ve benzeri)veya eşdeğer diğer kanatlılar )(1 adet hindi=7adet tavuk)],

d)Kürk hayvanı yetiştiriciliği yapan tesisler,(5.000 adet ve üzeri)

e)300 baş ve üzeri domuz besi tesisleri,

maddeleri yer almaktadır. Bu nedenle planlanan tesisin hayvan sayısının yönetmelikteki sınır değerlerinin üzerinde olması halinde proje tanıtım dosyası hazırlanarak il müdürlüğümüze başvuruda bulunulması gerekmektedir. ”denmektedir. Çevre Yönetimi ve Denetim Şube Müdürlüğü “ilgide yazılı yazı gereği su kirliliği yönetmeliğinin 17nci, 18nci, 19ncu ve 20nci maddelerinde tanımlanan alanlar ve hava kalitesi değerlendirme ve yönetim yönetmeliğinde tanımlanan alanlar kapsamında değerlendirme yapılmış olup ilgi yazıda bahsi geçen taşınmazda “organize tarım ve hayvancılık alanı” amacıyla imar planı yapılmasında, şube müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. ”denmektedir. Sonuç olarak kurum görüşümüzün yukarıdaki şube müdürlüklerimizin görüşleri dikkate alınarak değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.” Denmektedir. 1. Üst Ölçekli Planlar

Planlama alanının içerisinde bulunduğu 1/100000 ölçekli Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planı incelendiğinde alan “Tarım Alanı” lejantı altında planlandığı görülmektedir. 5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununa Tabi Araziler Kanunun 8.20.1.8 maddesindeTanımlanan tarım arazilerinden fiilen sulanan veya sulama projesi kapsamında kalan tarım arazilerinde; bu planın, organize tarım ve hayvancılık alanları hükmü çerçevesinde ilgili idarelerce yapılacak olan uygulamalar haricinde öncelikle Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman Ve Su İşleri Bakanlığı’ndan ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alınması kaydıyla tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir.ibaresi yer almaktadır.

1/100000 Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planı

Ayrıca planlama alanında Tarımsal Hayvancılık Tesis alanı amaçlı planlama yapılması düşünüldüğü için 1/100000 ölçekli Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planı plan hükümlerinin ilgili maddesinde;8.21. Organize Tarım ve Hayvancılık alanları

8.21.1 Bu alanlar içerisinde; tarımsal amaçlı yapılar ile hububat, meyve ve sebze üretimi için uygun tarım alanları, sebze ve çiçek yetiştiriciliği için seralar, mantarcılık, hayvancılık ve et entegre tesisleri, otlaklar, tarımsal işletmeler, tarımsal ürün işleme ve paketleme tesisleri, meyve işleme tesisleri, soğuk hava depoları, yem depoları, tarımsal işletmelerinin ön arıtma ya da toplu arıtma tesisleri, organik atıkların geri dönüşüm tesisleri, hayvan klinikleri, kireçli ölü hayvan gömü çukurları, tarımsal araç-gereç parkları, tarımsal ürün toplama, depolama, saklama ve pazarlama hizmetleri, ürün borsası, tarımsal eğitim merkezleri, tarım ve hayvancılığa yönelik ar-ge ve laboratuvar alanları gibi gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığının bölge stratejisine uygun görüş verdiği tesisler ile çalışanların ihtiyacına yönelik sosyal ve kültürel donatı alanları, ihtiyaçlara ve planlama ilkelerine uygun şekilde toplu olarak (organize şekilde) yer alacaktır.

8.21.2 Bu alandaki yapılanma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir. Bu planda gösterilenlerin dışında ihtiyaç olması halinde tarım ve hayvancılığın desteklenmesine yönelik olarak en az 20 ha. olacak şekilde, ilgili kurum ve kuruluş görüşlerine bağlı olarak, ilgili il toprak koruma kurulu marifetiyle en az 20 (yirmi) hektarlık alan için yer seçimi yapılabilir. Yer seçimi yapılan alanlara ilişkin imar planı yapılmasının gerekli olduğu durumlarda, imar planları bu planda değişikliğe gerek olmaksızın ilgili idaresince hazırlanır ve onaylanır. Onaylanan planlar sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere bakanlığa gönderilir. Bu alanlara ilişkin yapılaşma koşulları, tesis türleri, teknoloji ve yöresel özellikler dikkate alınarak imar planlarında belirlenecektir.

8.21.3 bu alanlarda çevre kirliliğini önlemek için her türde atığa ilişkin teknik altyapı önlemleri alınacaktır.

8.21.4 bu alanlarda yer alabilecek sera bölgelerine yönelik olarak kullanılabilecek termal enerjiden yararlanacak tesisler desteklenecek ve bu tesislerin yapımına öncelik verilecektir. denmektedir.


 1. Mevcut Durum

Çanakkale’nin Biga İlçesi Göktepe Mahallesinde bulunan 238329,54 m2 yüzölçümlü 107 ada 22-23-26-28-52-53-54-55-56-57-58-59-60-64-65-66-67-68-69-70-72-75-83-84-85-86-87-89-90-91-99-100-108-109-110-111-113-116 ve 120 nolu parseller incelendiğinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Alan Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlandığı görülmektedir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ise bulunmamaktadır.

Kadastral Durum

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı 1. Planlama

Alanda talep edilen planlamaya bakıldığında 107 ada 22-23-26-28-52-53-54-55-56-57-58-59-60-64-65-66-67-68-69-70-72-75-83-84-85-86-87-89-90-91-99-100-108-109-110-111-113-116 ve 120 nolu parseller üzerinde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması talep edilmektedir.

Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 16.01.2018 tarih ve e.162511 sayılı yazısında “Başkanlığımızın ilgi (ç) yazısında; Kanunun 5403 sayılı kanunun 13 üncü maddesinin(d) bendi kapsamında incelemesi sonucu; yapılan talep, il toprak kurulunun 20.10.2017 tarihli ve 2017/10 sayılı kararında oy çokluğuyla uygun görülmüştür. Ayrıca valiliğinizce hazırlanan kamu yararı kararına esas teknik rapor, Tarım v Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiş ve kamu yararının alınmasının uygun olacağı mütalaa edilmiştir. Bu kapsamda sayın bakanımızdan kamu yararı kararı alınmıştır.” denmektedir. Bu görüş doğrultusunda planlama alanında üst ölçekli plana ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun nitelikte 107 ada 22-23-26-28-52-53-54-55-56-57-58-59-60-64-65-66-67-68-69-70-72-75-83-84-85-86-87-89-90-91-99-100-108-109-110-111-113-116 ve 120 nolu parsellerde 223393.61m2 alan “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı ” olarak planlanmıştır.

Planlama alanında güneyinde halihazırda Bursa-Çanakkale karayolunun bulunduğu anlaşılmış olup bu dikkate alınarak aynı güzergah üzerinde 35 m genişliğinde bölünmüş taşıt yolu plana işlenmiştir. Alanda Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 14.08.2017 tarih ve e.264020 sayılı yazısında 35 m Bursa-Çanakkale yoluna cepheli planlama yapılmaması ve servis yolu planlanması istenmiştir. Bu doğrultuda planlama alanında 35 m genişliğindeki bölünmüş taşıt yolu bağlantısı olacak şekilde tarımsal hayvancılık tesis alanı arasında 12 m genişliğinde taşıt yolu ve 3 m genişliğinde yeşil bant oluşturacak şekilde park alanı planlanmıştır.

Planlama alanında 110, 100, 89, 99 ve 120 nolu parsellerin bir kısmının doğusundan susuz deresi, 55, 68, 69 parsellerin kuzeydoğusundan ve 120 parselin bir kısmının doğusundan, 53,54 parsellerin güneybatısından, 75 parselin ise batısından susuz deresi yan kolu, 52, 53 ve 75 parsellerin güneydoğusundan susuz deresi (yan kol ayrımından sonraki dere yatağı) geçmektedir.

Orman ve Su İşleri Başkanlığı DSİ 25. Bölge Müdürlüğü 252. Şube Müdürlüğü 08.10.2017 tarih ve 688383 sayılı yazısında “Planlama alanı içerisinden geçen dere yatağı ve yan kolu, imar planı çalışmalarında Q500 yıllık taşkın debilerini geçirecek şekilde boyutlandırılmalı, üzeri kapatılmamalı ve uygun sahilinde asgari 10.00 m genişlikte devamlılığı olan yol şeridi ayrılmalı, memba ve mansap şartı sağlanmalıdır. Ayrıca faaliyet sahibince, dere yataklarının kesitinin daraltılmaması, akış rejimini bozacak şekilde çalışma yapılmaması ve muhtemel taşkınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.” Bu görüş doğrultusunda hali hazırda gösterilen susuz deresi planlamada su atık su ve atık sistemleri başlığı adı altında su yüzeyi olarak planlanmıştır. Bu su yüzeyi boyunca 8385.68 m2 lik alanda park alanı olarak ayrılmıştır. Parsel içerisinde kuzey-güney ve kuzeybatı-güneydoğu akslı 10 m genişliğinde taşıt yolu planlanarak talep doğrultusunda muhtemel taşkın riski ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

Ayrıca 1/100.000 Ölçekli Balıkesir – Çanakkale Çevre Düzeni Planı hükümlerinin 8.21.2. maddesinde “Bu alanlara ilişkin yapılaşma koşulları, tesis türleri, teknoloji ve yöresel özellikler dikkate alınarak imar planlarında belirlenecektir.denmektedir. Planlama çalışmasında söz konusu hüküm dikkate alınmış olup yapılaşma koşulları bu doğrultuda “E = 0.80 Yençok =Teknoloji Gereği Serbest, İdari Binalar için Yençok =9.50 m” olarak belirlenmiştir.Planlama alanında yapı yaklaşma mesafeleri belirlenirken Karayolu Kenarına Yapılacak ve Açılacak Tesisler hakkındaki yönetmelik hükümleri de göz önünde bulundurularak alanda 12 m taşıt yollunda 10 m, 10 m lik taşıt yollarından 25 m, iç yol olarak tasarlanan 10 m taşıt yolu ve diğer cephelerden ise 5 m olacak şekilde belirlenmiştir.Plan raporunda belirtilen hususlar dışında herhangi bir düzenlemeye gidilmemiş olup yukarıda belirtilen bulgular ve gerekçeler doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı tamamlanmıştır.

1/1000 Ölçekli Öneri Uygulama İmar Planı

 1. PLAN NOTLARI
 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan “Balıkesir Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümlerine uyulacaktır.

 2. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yürürlüğe giren ilgili yönetmelikler gereği çevre kalitesinin korunması inşaat ve işletme aşamasında zararların en aza indirilmesi için gerekli tedbirler tesis sahibince alınacaktır.

 3. 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık Yönetimi Yönetmeliği" hükümlerine uyulacaktır.

 4. 5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince, çevredeki tarımsal faaliyetlere zarar verilmesini önleyici tedbirler alınacaktır.

 5. 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3386 ve 5226 sayılı yasalarla değişik 4. Maddesi uyarınca alanda bir kalıntı ya da buluntu ile karşılaşılması halinde çalışmalar durdurularak en yakın mülki amirlik ile irtibata geçilecektir.

 6. 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

 7. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 26.02.2015 tarihinde onaylanan taşınmaza ait “Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda” belirtilen hususlara aynen uyulacaktır.

 8. Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü 06.01.1998 gün ve 23222 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik Hükümlerine” aynen uyulacaktır.

 9. Çanakkale Devlet Su İşleri Müdürlüğünün 2006 Tarih 27 Sayılı görüşlerinde belirtilen “Dere Yatakları ve Taşkınlar” aynen uyulacaktır.

 10. 31.12.2004 tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

 11. Planlama alanında su ihtiyacının yer altı suyundan sağlanması halinde 167 sayılı yasa uyarınca DSİ den izin alınacak ve muhtemel taşkınlara karşı tüm önlemler taşınmaz sahibi tarafından alınacaktır.

 12. Başbakanlığın 2006/27 sayılı “Dere Yatakları ve Taşkınlar” konulu genelgesinde bahsedilen hükümlere uyulacaktır.

 13. "Tarım ve Hayvancılık Tesisi" alanına ilişkin olarak ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü 26/05/2017 tarih ve 30077 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği EK-2 Listesinde;

Hayvan yetiştirme tesisleri:

a)500 baş ve üzeri büyükbaş yetiştirme tesisleri,

b)2.500 baş ve üzeri küçükbaş yetiştirme tesisleri,

c)Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların birlikte yetiştirilmesi,(500 büyükbaş ve üzeri,1 büyükbaş=5 küçükbaş eşdeğeri esas alınmalıdır.)

ç)Kanatlı yetiştirme tesisleri [(bir üretim periyodunda 20.000adet ve üzeri tavuk (civciv, piliç ve benzeri)veya eşdeğer diğer kanatlılar )(1 adet hindi=7adet tavuk)],

d)Kürk hayvanı yetiştiriciliği yapan tesisler,(5.000 adet ve üzeri)

e)300 baş ve üzeri domuz besi tesisleri maddeleri yer almaktadır. Planlanan tesisin hayvan sayısının yönetmelikteki EK-2 listesindeki sınır değerlerinin üzerinde olması halinde proje tanıtım dosyası hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır.


 1. “Tarım Ve Hayvancılık Tesisi Alanı” olarak planlanan alan içinde bölgeye özgü ürünlerin işlenmesine yönelik küçük ölçekli tarımsal amaçlı yapılar, süt ve süt ürünleri imalatı tesisi (mandıra vb.), söz konusu tesislere hizmet verecek ve ürün kalitesini korumaya yönelik soğuk hava deposu, arıtma tesisi, trafo, bekçi evi, idari bina, güvenlik kulübesi vb. yapılar inşa edilecek olup, yapı nizamı Ayrık Nizamdır.

 2. “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” içerisinde yer alacak tarımsal amaçlı yapılarda ve soğuk hava deposu, arıtma tesisi vb. yapılarda yükseklik sınırlaması olmayıp Yençok: Serbest olacaktır. İdari bina, bekçi kulübesi vb. hizmet binalarında yapı yüksekliği Yençok: 9.50 m, Emsal=0,80 olarak belirlenmiştir.

 3. Planlama alanında yapı yaklaşma mesafeleri taşınmazın komşu parsellerden 5 metre, 12 m taşıt yolundan 10m, 10 m taşıt yolundan 25 m, 10 m iç servis yolundan ise 5 m olarak belirlenmiştir.

 4. Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı içerisinde parsellerin ifraz ve tevhit işlemi görmesi durumunda yapı yaklaşma mesafesi parsel hattından 5 m olacak şekilde uygulama yapılacaktır.

 5. Planlama alanında iç yollar mimari avan proje dahilinde vaziyet planında gösterilecektir.

 6. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanları (yol, otopark, yeşil alan, sağlık vb.) Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

 7. 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ''İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'' hükümlerine uyulacaktır.

 8. Planlanan alanda tesis edilecek elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme tesisi vb. Teknik altyapı tesislerine ait projeler ilgili kamu kuruluşlarının aradığı standartlara uygun olarak yapılıp onaylanmadan inşaat ruhsatı verilemez.

 9. Alanın 1. Derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle, yapılacak bina ve tesislerin projelendirilmesi ve yapımında deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik ile “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine” uyulacaktır.

 10. Planda yer almayan hususlarda "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 3194 sayılı İmar Kanunu Ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği" hükümlerine uyulacaktır.

Katade ÇAKMAKŞehir PlancısıYüklə 111,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə