Proces verbalYüklə 48,71 Kb.
tarix02.11.2017
ölçüsü48,71 Kb.

Universitatea “Politehnica” din Timişoara Anexa 3

Oficiul Doctorate la Contractul de studii doctorale

PROCES VERBAL1),2)
referitor la evaluarea Proiectului Programului de Cercetare Ştiinţifică prezentat de


Doctorand: Nume Prenume


Nr. Matricol UPT Data înmatriculării

Domeniul de doctorat

(în căsuţele □ din procesul verbal se înscrie, după caz, caracterul x (⊠))


În data de ____________ d-na/dl. _____________________________________________________________

a prezentat în şedinţă publică proiectul programului de cercetare intitulat ___________________________

__________________________________________________________________________________________

D

octorandul este la prima / a doua prezentare a programului de cercetare.Comisia de jurizare 3) alcătuită din

  1. Conducător / Conducători de doctorat ___________________________________________________

  2. Membru _______________________________________

  3. Membru _______________________________________

acordă, prin consens, proiectul susţinut, ţinând seama de prevederile art. 25 al RODSUND, calificativul

Foarte bine

Bine

Satisfăcător 4) Revizuire

cu la data ______________

Nesatisfăcător Prezentare de nou proiect


Calificativul acordat se explică prin următoarele argumente 5) _________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cu privire la coordonarea programului de cercetare, comisia de avizare, apreciază că :

P

rogramul de cercetare va fi coordonat numai de conducătorul / conducătorii de doctorat iniţial / iniţiali.Programul de cercetare necesită, datorită caracterului său interdisciplinar, coordonare în cotutelă din partea conducătorului iniţial de doctorat, în domeniul ___________________________, şi din partea d-nei/dl. ___________________________________, ca şi conducător de doctorat în domeniul __________________________________________________________________________

Î

n acest context se propune IOSUD-UPT aprobarea conducerii cercetării în cotutelă 6) şi încheierea unui acord de cotutelă cu IOSUD ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Semnături

1. _______________________ ________________________

2. _______________________ 3. ________________________

Semnătura doctorandului ____________________________
Data încheierii procesului verbal ______________________


  1. 7), 8)

Acceptul conducerii IOSUD-UPT:

Conducerea Universităţii “Politehnica” din Timişoara acceptă proiectul programului de cercetare ştiinţifică

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

considerându-l ca temă pentru realizarea unei teze de doctorat în concordanţă cu politica UPT în ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică şi consemnează promovarea doctorandului în programul de cercetare ştiinţifică. Teză va fi realizată sub conducerea __________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Data,
RECTOR,

____________________________

Extras din RODSUND - UPT

Art. 17. Studiile de doctorat presupun parcurgerea a două etape succesive sub îndrumarea conducătorului / conducătorilor de doctorat: programul de pregătire universitară avansată şi programul de cercetare ştiinţifică. Cerinţele celor două etape sunt aceleaşi la ambele regimuri de studiu: cu frecvenţă, respectiv fără frecvenţă.

Art. 25. În paralel cu obligaţiile creditate, în timpul programului de pregătire universitară avansată, doctoranzii trebuie să elaboreze, cooperând cu conducătorul / conducătorii de doctorat sub monitorizarea căruia / cărora se află, proiectul programului de cercetare ştiinţifică pe care îl au în vedere pentru etapa a doua a doctoranturii (v. art. 17). Este, în mod firesc, recomandabil ca acest program să fie corelat cu programul de pregătire universitară avansată urmat şi cu politica universităţii în ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică. Neîndeplinirea acestei de-a doua cerinţe se poate constitui în motiv de neacceptare a programului propus.

Art. 26. Proiectul programului de cercetare ştiinţifică se susţine public, sub jurizarea unei comisii formată din conducătorul de doctorat - respectiv unul din cei doi conducători de doctorat, în cazul cotutelei -, ca preşedinte şi cel puţin alţi 2 specialişti de marcă în domeniu, din rândul profesorilor, conferenţiarilor sau cercetătorilor ştiinţifici principali gradul I, din UPT sau din UPT şi instituţia cu care aceasta se află în consorţiu pe problema în speţă, după caz.

Art. 27. Comisia referită la art. 26 acordă proiectului programului de cercetare ştiinţifică, prin consens, unul din calificativele: ”Foarte Bine”, ”Bine”, ”Satisfăcător”, ”Nesatisfăcător”.

Art. 28. Pot promova în etapa a doua a doctoranturii (v. art. 17) doar doctoranzii care obţin pe proiectul programului de cercetare unul din calificativele ”Foarte Bine”, respectiv ”Bine”.

Art. 29. Doctoranzii care obţin pe proiectul programului de cercetare unul din calificativele ”Satisfăcător”, respectiv ”Nesatisfăcător” au dreptul de a prezenta comisiei, în termen de 3 luni, proiectul revizuit sau un nou proiect. Dacă nici la a doua încercare un doctorand nu reuşeşte să obţină pe proiectul întocmit unul din calificativele ”Foarte Bine”, respectiv ”Bine”, el va fi exmatriculat definitiv din programul de doctorantură.

Art. 30. Programul de cercetare ştiinţifică, având ca finalitate susţinerea publică a unei lucrări elaborată pe parcursul lui, ce cuprinde în mod obligatoriu elemente de originalitate -lucrare definită drept teză de doctorat- se desfăşoară pe 4 semestre. În situaţii speciale, programul poate fi extins cu maximum 4 semestre, la cererea doctorandului, avizată de conducătorul ştiinţific, respectiv conducătorii ştiinţifici, în cazul doctoratelor în cotutelă, cu aprobarea conducerii UPT, respectiv a conducerii UPT şi a conducerii instituţiei partenere. Studiul în semestre de extensie nu se poate desfăşura decât în regimul cu taxă, indiferent de regimul în care a avut loc admiterea şi în care s-a parcurs durata normală a studiilor -3 ani-, regimul fără taxă fiind limitat superior la această durată. În situaţii bine fundamentate, însă, conducerea UPT poate acorda, pe perioada semestrelor de extensie, la cererea conducătorului de doctorat, din veniturile extrabugetare ale universităţii, burse menite să sprijine finalizarea cu succes a studiilor ajunse în stadii suficient de avansate pentru ca acest lucru să apară ca posibil.

Art. 31. Pe parcursul programului de cercetare ştiinţifică, doctorandul are următoarele obligaţii, fără a căror achitare nu poate obţine aprobarea de susţinere a tezei:

  • de a prezenta în faţa unei comisii formată din conducătorul de doctorat -respectiv unul din cei doi conducători de doctorat, în cazul cotutelei-, ca preşedinte şi cel puţin alţi 4 specialişti de marcă în domeniu, din rândul profesorilor, conferenţiarilor sau cercetătorilor ştiinţifici principali gradul I, din UPT sau din UPT şi din instituţia parteneră, după caz, două rapoarte ştiinţifice cu rezultatele intermediare ale cercetării, care să obţină din partea respectivei comisii calificativul ADMIS

  • de a participa cu minimum o lucrare la cel puţin o conferinţă internaţională în străinătate, într-o ţară din UE sau comparabilă (SUA, Japonia, etc.), în condiţiile acoperirii costurilor aferente participării de către UPT

  • de a publica sau avea acceptate spre publicare cel puţin 3 lucrări ştiinţifice, dintre care minimum 1 în circuitul ISI.


Extras din Legea 567/2005
Art.11. – (1) Programul de cercetare ştiinţifică are o durată de 3-4 semestre şi este organizat în domeniul de cercetare prin care s-a consacrat conducătorul de doctorat.

(2) Cercetarea ştiinţifică se bazează pe metode cantitative şi calitative agreate de comunitatea ştiinţifică dintr-un domeniu.Art.12. – (1) Pentru promovarea doctorandului în programul de cercetare ştiinţifică, acesta susţine public un proiect de cercetare ştiinţifică.

(2) Tema proiectului de cercetare ştiinţifică se stabileşte de către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul şi se corelează cu programul de pregătire universitară avansată, domeniul de expertiză al conducătorului de doctorat şi cu programele şi politica instituţională ale I.O.S.U.D.

(3) Comisia de examinare a proiectului de cercetare ştiinţifică este formată din conducătorul de doctorat, în calitate de preşedinte, şi din cel puţin alţi 2 specialişti cu titlul de doctor şi funcţie didactică de cel puţin conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II din I.O.S.U.D. sau din consorţiul de cercetare stabilit potrivit prevederilor art. 4, alin (6).

(4) Rezultatele evaluării se exprimă printr-unul dintre următoarele calificative: ,,foarte bine", ,,bine", ,,satisfăcător" sau ,,nesatisfăcător". Calificativele „foarte bine” şi „bine” permit promovarea directă a doctorandului în programul de cercetare. În cazul obţinerii calificativului ,,satisfăcător" sau ,,nesatisfăcător", doctorandul prezintă un nou proiect.

(5) Dacă şi la a doua susţinere a probei de promovare în programul de cercetare se obţine calificativul ,,satisfăcător" sau ,,nesatisfăcător", doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat. El primeşte un certificat de absolvire a programului de pregătire universitară avansată din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.

Art.13. – (1) Programul de cercetare ştiinţifică se realizează sub îndrumarea unui conducător de doctorat, în cadrul unei echipe de cercetare ştiinţifică.

(2) În cazul doctoratului interdisciplinar, îndrumarea poate fi realizată de doi conducători de doctorat din domeniile care concură la realizarea programului original de cercetare propus de doctorand şi aprobat de I.O.S.U.D. Cei doi conducători de doctorat pot să aparţină aceleeaşi instituţii de învăţământ superior sau partenerilor din consorţiu sau pot să-şi desfăşoare activitatea în două I.O.S.U.D. diferite. În acest caz, între instituţii se încheie un acord de cotutelă.

(3) Activitatea de îndrumare a doctoranzilor este inclusă în norma didactică sau de cercetare a conducătorului de doctorat, potrivit reglementărilor legale în vigoare. În cazul îndrumării programului de cercetare al unui doctorand de către doi conducători de doctorat, normarea se face proporţional cu activitatea de îndrumare a fiecărui conducător de doctorat.

(4) Programul începe după acceptarea de către conducerea I.O.S.U.D. a proiectului de cercetare ştiinţifică care devine, în acelaşi timp, temă pentru realizarea tezei de doctorat.

(5) Programul de cercetare ştiinţifică se poate desfăşura în cadrul I.O.S.U.D, în cadrul institutelor Academiei Române sau al altor institute de cercetare din ţară sau străinătate, partenere într-un consorţiu cu I.O.S.U.D.

(6) Rezultatele intermediare ale programului de cercetare sunt prezentate de doctorand spre dezbatere în cadrul I.O.S.U.D. sub forma unor rapoarte ştiinţifice. I.O.S.U.D. stabileşte prin regulament propriu numărul, frecvenţa şi cerinţele ştiinţifice minimale ale rapoartelor intermediare de cercetare ştiinţifică. Publicarea rapoartelor ştiinţifice în reviste de specialitate cu referenţi ştiinţifici este stimulată de I.O.S.U.D.

(7) Programul de cercetare ştiinţifică se finalizează prin prezentarea publică a tezei de doctorat.
Extras din Ordin MEdC nr. 4491/2005
16. Alături de disciplinele care vizează pregătirea universitară avansată, planul de învăţământ al I.O.S.U.D. cuprinde şi modulul de pregătire complementară bazată pe munca independentă a doctoranzilor. În conceperea acestor activităţi de pregătire complementară, I.O.S.U.D. trebuie să pornească de la premisa că în societatea cunoaşterii, doctoratul este un tip distinct de învăţare prin şi pentru cercetare, care permite doctorandului să obţină atât competenţede vârf în domeniul specializat de studiu, cât şi aptitudini personale şi manageriale generice pentru:

a) a elabora proiecte de cercetare în vederea obţinerii de mijloace pentru finanţarea lor,

b) a descoperi soluţii inovative şi a le comunica eficient,

c) a asigura un bun management al timpului şi al resurselor implicate în cercetare,

d) a monitoriza permanent calitatea şi performanţa în propria activitate şi în activitatea echipei din care face parte.

Organizarea şi evaluarea acestor activităţi se face pe baza Regulamentului I.O.S.U.D.17. Pe parcursul programului de pregătire universitară avansată, doctorandul elaborează proiectul programului de cercetare ştiinţifică. Examinarea şi aprecierea calitativă a acestui proiect se face potrivit prevederilor legale.

21. Fiecare I.O.S.U.D. stabileşte prin regulament propriu modalitatea de monitorizare şi evaluare a doctorandului pe durata de 3-4 semestre a programului de cercetare ştiinţifică prin rapoarte intermediare de cercetare (referate de doctorat) şi modul de valorificare a acestora. I.O.S.U.D. are standarde de excelenţă în realizarea doctoratului doar dacă rezultatele intermediare de cercetare ale doctoranzilor sunt prezente în publicaţii naţionale şi internaţionale de prestigiu.

1) Formularul a fost adoptat prin H.BExS UPT. Nr. 27/03.10.2006.

2) Procesul verbal (cu punctul A completat în format electronic) se va transmite Oficiului Doctorate în 5 exemplare, însoţite de un exemplar din forma definitivă a Programului de Cercetare Ştiinţifică al doctorandului şi de 5 exemplare din Fişa Sintetică a Programului de Cercetare Ştiinţifică (Anexa 4 la Contractul de studii doctorale). Doctoranzii încadraţi în Programul “Burse Doctorale” vor depune, în mod suplimentar, la secretariatul Programului un exemplar din forma definitivă a Programului de Cercetare Ştiinţifică.

3) Comisia de jurizare se propune spre avizare conducerii IOSUD-UPT, de către conducătorul / conducătorii (în caz de cotutelă) de doctorat cu cel puţin 10 zile înaintea organizării susţinerii proiectului programului de cercetare ştiinţifică, anticipând eventualele situaţii de conducere ulterioară în cotutelă. Comisia va avea minim doi membri în afara conducătorului / conducătorilor de doctorat.

4) Acordarea calificativelor “satisfăcător” sau “nesatisfăcător” şi la cea de a doua prezentare, conduce la exmatricularea definitivă a doctorandului din programul de doctorantură.

5) Argumentarea este obligatorie indiferent de calificativ. Se vor consemna toate obiecţiile justificate făcute în cadrul susţinerii publice a proiectului şi numele persoanelor care au ridicat aceste obiecţii, atunci când aceştia nu fac parte din comisia de jurizare.

6) Se completează doar atunci când cel de al doilea conducător de doctorat nu face parte din IOSUD-UPT.

7) Se completează de Oficiul Doctorate. În caz de cotutelă se vor înseria numele ambilor conducători şi ambele domenii de doctorat.

8) Procesul verbal acceptat de către conducerea IOSUD-UPT împreună cu fişa sintetică vor fi transmise în copie conducătului/conducătorilor de doctorat şi doctorandului. În cazul conducerii în cotutelă cu conducător de doctorat din alte IOSUD, transmiterea se va face după încheierea acordului de cotutelă.
Kataloq: docs -> doctorat
docs -> Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan yeni kitabların siyahısı: İngilis dilində
docs -> Hazırlayanlar: Arzu Hüseynova Xəyalə Məmmədova
docs -> Gəncə şəhər mks-nin fonduna 2011-ci ilin IV rübündə daxil olan Yeni kitabların siyahısı: Azərbaycan dilində : Abbas, Aqil
docs -> Dahi şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 870 illiyi-1141 1209 / b Metodik tövsiyə b
docs -> AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ Nizami Gəncəvi adına Gəncə Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi Muzeyin tarixi
docs -> Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi Qəbul edilmişdir
doctorat -> Universitatea “Politehnica” din Timişoara Anexa 1 Oficiul Doctorate la Contractul de studii doctorale program de pregătire universitară avansată

Yüklə 48,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə