Protocoalele și protocolul privind definirea noțiunii de „produse originare”Yüklə 1,2 Mb.
səhifə1/16
tarix31.10.2017
ölçüsü1,2 Mb.
#23817
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16PROTOCOALELE 1 ȘI 2

PROTOCOLUL 1

PRIVIND DEFINIREA NOȚIUNII DE „PRODUSE ORIGINARE” ȘI METODELE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ
Cuprins

TITLUL I: Dispoziții generale

ARTICOL

1.

Definiții

TITLUL II: Definirea noțiunii de „produse originare”

ARTICOLE

2.

Cerințe generale

3.

Prelucrarea sau transformarea materialelor al căror import în UE este scutit de taxele vamale aplicabile națiunii celei mai favorizate și de contingente

4.

Cumulul în statele partenere CAE

5.

Cumulul în UE

6.

Cumulul cu alte țări care beneficiază de acces la piața UE fără aplicarea de taxe vamale și de contingente

7.

Produse obținute integral

8.

Produse prelucrate sau transformate suficient

9.

Operațiuni de prelucrare sau transformare insuficiente

10.

Unitatea de luat în considerare

11.

Accesorii, piese de schimb și utilaje

12.

Seturi

13.

Elemente neutre

TITLUL III: Cerințe teritoriale

ARTICOLE

14.

Principiul teritorialității

15.

Nemodificare

16.

Expoziții

TITLUL IV: Dovada originii

ARTICOLE

17.

Cerințe generale

18.

Procedura de eliberare a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR. 1

19.

Certificate de circulație EUR.1 eliberate a posteriori

20.

Eliberarea unui duplicat al certificatului de circulație a mărfurilor EUR. 1

21.

Eliberarea unor certificate de circulație a mărfurilor EUR. 1 pe baza unei dovezi de origine eliberate sau întocmite anterior

22.

Condiții pentru întocmirea unei declarații de origine

23.

Exportator autorizat

24.

Valabilitatea dovezii de origine

25.

Prezentarea dovezii de origine

26.

Importul eșalonat

27.

Scutiri de la obligația prezentării dovezii de origine

28.

Procedura de informare în scopuri de cumul

29.

Documente justificative

30.

Păstrarea dovezii de origine și a documentelor justificative

31.

Neconcordanțe și erori formale

32.

Sume exprimate în euro

TITLUL V: Metode de cooperare administrativă

ARTICOLE

33.

Condiții administrative în care produsele pot beneficia de pe urma prezentului acord

34.

Notificarea autorităților vamale

35.

Metode de cooperare administrativă

36.

Controlul dovezii de origine

37.

Controlul declarațiilor furnizorilor

38.

Soluționarea litigiilor

39.

Sancțiuni

40.

Derogări

TITLUL VI: Ceuta și Melilla

ARTICOL

41.

Condiții speciale

TITLUL VII: Dispoziții finale

ARTICOLE

42.

Revizuirea și aplicarea regulilor de origine

43.

Modificarea protocolului

44.

Anexe

45.

Punerea în aplicare a protocolului

ANEXE

ANEXA I LA PROTOCOLUL 1:

NOTE INTRODUCTIVE LA LISTA DIN ANEXA II

ANEXA II LA PROTOCOLUL 1:

LISTA PRELUCRĂRILOR SAU A TRANSFORMĂRILOR CARE TREBUIE APLICATE MATERIALELOR NEORIGINARE PENTRU CA PRODUSUL FABRICAT SĂ POATĂ OBȚINE CARACTERUL ORIGINAR

ANEXA III LA PROTOCOLUL 1:

FORMULAR PENTRU CERTIFICATUL DE CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR

ANEXA IV LA PROTOCOLUL 1:

DECLARAȚIE DE ORIGINE

ANEXA V (A) LA PROTOCOLUL 1:

DECLARAȚIA FURNIZORULUI PENTRU PRODUSE CU CARACTER ORIGINAR PREFERENȚIAL

ANEXA V (B) LA PROTOCOLUL 1

DECLARAȚIA FURNIZORULUI PENTRU PRODUSE FĂRĂ CARACTER ORIGINAR PREFERENȚIAL

ANEXA V (C) LA PROTOCOLUL 1

DECLARAȚIA PE TERMEN LUNG A FURNIZORULUI PENTRU PRODUSE CU CARACTER ORIGINAR PREFERENȚIAL, ÎN SCOPURI EXCLUSIVE DE CUMUL ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 28 ALINEATUL (6)

ANEXA V (D) LA PROTOCOLUL 1:

DECLARAȚIA PE TERMEN LUNG A FURNIZORULUI PENTRU PRODUSE FĂRĂ CARACTER ORIGINAR PREFERENȚIAL, ÎN SCOPURI EXCLUSIVE DE CUMUL ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 28 ALINEATUL (6)

ANEXA VI LA PROTOCOLUL 1:

FIȘA DE INFORMAȚII

ANEXA VII LA PROTOCOLUL 1:

FORMULAR PENTRU CEREREA DE DEROGARE

ANEXA VIII LA PROTOCOLUL 1:

ȚĂRI ȘI TERITORII DE PESTE MĂRI

ANEXA IX LA PROTOCOLUL 1:

PRODUSE PENTRU CARE DISPOZIȚIILE PRIVIND CUMULUL MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 SE APLICĂ DUPĂ 1 OCTOMBRIE 2015

ANEXA X LA PROTOCOLUL 1:

MODEL PENTRU COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND PRINCIPATUL ANDORRA

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND REPUBLICA SAN MARINO
TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

ARTICOLUL 1

Definiții

În sensul prezentului protocol:

(a) „ACP” înseamnă statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific;

(b) „capitole” și „poziții” înseamnă capitolele și pozițiile din patru cifre utilizate în nomenclatura care reprezintă Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, denumit în prezentul protocol „Sistem armonizat” sau „SA”;

(c) „clasificat” se referă la clasificarea unui produs sau a unui material într-o poziție determinată;

(d) „UE” înseamnă Uniunea Europeană;

(e) „transport” înseamnă produsele care sunt expediate simultan de la un exportator la un destinatar sau însoțite de un singur document de transport acoperind transportul lor de la exportator la destinatar sau, în absența unui astfel de document, de o singură factură;

(f) „valoare în vamă” înseamnă valoarea stabilită în conformitate cu Acordul din 1994 privind punerea în aplicare a articolului VII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (Acordul OMC privind determinarea valorii în vamă);

(g) „preț franco fabrică” înseamnă prețul plătit franco fabrică pentru un produs producătorului din UE sau dintr-un stat partener CAE, în întreprinderea căruia s-a efectuat ultima prelucrare sau transformare, cu condiția ca prețul să includă valoarea tuturor materialelor utilizate și toate celelalte costuri de producție aferente, minus toate taxele interne care sunt sau pot fi restituite atunci când produsul obținut este exportat.

În cazul în care prețul efectiv plătit nu reflectă toate costurile de fabricare a produsului efectiv suportate în țara beneficiară, prețul franco fabrică reprezintă suma tuturor acestor costuri, minus toate taxele interne care sunt sau pot fi restituite atunci când produsul obținut este exportat.

În sensul alineatelor anterioare, dacă ultima prelucrare sau transformare a fost subcontractată unui producător, termenul „producător” desemnează întreprinderea care a angajat subcontractantul.

(h) „exportator” este orice persoană fizică sau juridică care exportă mărfuri către teritoriul unui stat partener CAE sau al Uniunii Europene, care este în măsură să facă dovada originii respectivelor mărfuri, indiferent dacă este sau nu producătorul mărfurilor sau dacă întreprinde el însuși formalitățile de export;

(i) „mărfuri” înseamnă atât materialele, cât și produsele;

(j) „fabricare” înseamnă orice formă de prelucrare sau transformare, inclusiv asamblarea sau operațiunile specifice;

(k) „material” înseamnă orice ingredient, materie primă, componentă sau parte etc. utilizate la fabricarea produsului;

(l) „materiale neoriginare” înseamnă materialele care nu se califică drept originare în temeiul prezentului protocol;

(m) „produs” înseamnă produsul fabricat, chiar în cazul în care este destinat utilizării ulterioare în cadrul unei alte operațiuni de fabricare;

(n) „producător” cuprinde, printre altele, întreprinderile de minerit, de producție sau agricole sau orice cultivator sau meșteșugar individual;

(o) „valoarea materialelor” înseamnă valoarea în vamă în momentul importului a materialelor neoriginare utilizate sau, dacă aceasta nu este cunoscută sau nu poate fi stabilită, primul preț verificabil plătit pentru aceste materiale în Uniunea Europeană sau în statele partenere CAE;

(p) „valoarea adăugată” înseamnă prețul franco fabrică al unui produs finit din care se scade valoarea în vamă a tuturor materialelor importate din țări terțe sau, în cazul în care valoarea în vamă a materialului importat nu este cunoscută sau nu poate fi stabilită, prevalează primul preț care poate fi verificat, plătit pentru aceste materiale în Uniunea Europeană sau în unul dintre statele partenere CAE;

(q) termenul „teritorii” include apele teritoriale;

(r) „TTPM” înseamnă țările și teritoriile de peste mări, astfel cum sunt definite în anexa VIII;

(s) „taxele convenționale” sunt taxele vamale în regimul clauzei națiunii cele mai favorizate aplicate mărfurilor importate din țări terțe; aceste taxe convenționale exclud suspendările tarifare autonome și contingentele tarifare OMC;

(t) „declarația de origine” este o declarație întocmită de către exportator pe o factură, o notă de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele respective într-o măsură suficient de detaliată pentru a permite identificarea acestora; modelul textelor de declarație de origine figurează în anexa IV;

(u) „alte state ACP” înseamnă toate statele ACP cu excepția statelor partenere CAE;

(v) „prezentul acord” înseamnă Acordul de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și statele partenere CAE, pe de altă parte.

TITLUL II

DEFINIREA NOȚIUNII DE „PRODUSE ORIGINARE”

ARTICOLUL 2

Cerințe generale

1. În sensul prezentului acord, se consideră a fi produse originare din Uniunea Europeană:

(a) produsele obținute integral în UE în sensul articolului 7 din prezentul protocol;

(b) produsele obținute UE și care conțin materiale care nu au fost obținute integral acolo, cu condiția ca aceste materiale să fi fost supuse în UE la suficiente prelucrări sau transformări în sensul articolului 8.

2. În sensul prezentului acord, se consideră a fi produse originare dintr-un stat partener CAE:

(a) produsele obținute integral într-un stat partener CAE în sensul articolului 7 din prezentul protocol;

(b) produsele obținute într-un stat partener CAE și care conțin materiale care nu au fost obținute integral acolo, cu condiția ca aceste materiale să fi fost supuse în statul partener CAE respectiv la suficiente prelucrări sau transformări în sensul articolului 8.

ARTICOLUL 3

Prelucrarea sau transformarea materialelor al căror import în Uniunea Europeană este scutit de taxele vamale aplicabile națiunii celei mai favorizate și de contingente

1. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 2 alineatul (2), materialele neoriginare care, la importul în UE, sunt scutite de taxe vamale prin aplicarea unor taxe convenționale în regimul clauzei națiunii cele mai favorizate în conformitate cu Tariful său Vamal Comun se consideră materiale originare dintr-un stat CAE dacă sunt incorporate într-un produs obținut acolo. Nu este obligatoriu ca aceste materiale să fi fost supuse la suficiente prelucrări sau transformări, cu condiția să fi fost supuse unor prelucrări sau transformări care le depășesc pe cele prevăzute la articolul 9 alineatul (1).

2. Certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 (rubrica 7) sau declarațiile de origine eliberate în temeiul alineatului (1) au înscrisă una dintre următoarele mențiuni: „Aplicarea articolului 3.1 din protocolul 1 la EPA UE-CAE”.

3. UE notifică în fiecare an Comitetului special pentru vămi și facilitarea comerțului menționat la articolul 29 din prezentul acord și denumit în continuare „Comitetul” lista materialelor cărora li se aplică dispozițiile prezentului articol.

4. Cumulul prevăzut la prezentul articol nu se aplică următoarelor materiale:

(a) materiale care, la importul în UE, fac obiectul unor taxe antidumping sau compensatorii atunci când sunt originare din țara care face obiectul acestor taxe antidumping sau compensatorii1;

(b) materiale clasificate la subpozițiile Sistemului armonizat care includ, de asemenea, alte linii tarifare de opt cifre care nu sunt scutite de taxe vamale prin aplicarea ratelor convenționale ale taxei în regimul clauzei națiunii cele mai favorizate în conformitate cu Tariful său Vamal Comun.

ARTICOLUL 4

Cumulul în statele partenere CAE

1. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 2 alineatul (2), produsele se consideră a fi originare dintr-un stat partener CAE dacă sunt fabricate acolo și conțin materiale originare din UE, materiale originare dintr-un alt stat ACP care au dreptul la un tratament fără taxe vamale și fără contingente la importul în UE, materiale originare din TTPM sau din celelalte state partenere CAE, cu condiția ca prelucrarea sau transformarea efectuată în statul partener CAE respectiv să nu se limiteze la operațiunile menționate la articolul 9 alineatul (1). Nu este necesar ca materialele respective să fi fost supuse unei prelucrări sau unei transformări suficiente.

2. Atunci când prelucrarea sau transformarea efectuată în statele partenere CAE se limitează la operațiunile menționate la articolul 9 alineatul (1), produsul obținut se consideră a fi originar din statele partenere CAE respective doar atunci când valoarea adăugată este superioară valorii materialelor utilizate originare din oricare dintre celelalte țări sau teritorii. În caz contrar, produsul obținut se consideră a fi originar din țara sau teritoriul din care provin materialele originare cu valoarea cea mai mare folosite în procesul de fabricare a produsului final.

Originea materialelor originare dintr-un alt stat ACP sau din TTPM este stabilită în conformitate cu regulile de origine aplicabile în temeiul regimurilor preferențiale ale UE cu aceste țări și teritorii și în conformitate cu dispozițiile articolului 28.

3. Pentru materialele definite la alineatul (1) și în pofida articolului 2 alineatul (2) litera (b), prelucrarea sau transformarea efectuată în UE, în celelalte state partenere CAE, în celelalte state ACP sau în TTPM se consideră efectuată într-un stat partener CAE atunci când produsele obținute suferă prelucrări sau transformări ulterioare în statul partener CAE respectiv .

Atunci când prelucrarea sau transformarea efectuată într-un stat CAE se limitează la operațiunile menționate la articolul 9 alineatul (1), produsul obținut se consideră a fi originar din statul CAE respectiv doar atunci când valoarea adăugată este superioară valorii materialelor utilizate în oricare dintre celelalte țări sau teritorii. În caz contrar, produsul obținut se consideră a fi originar din țara sau teritoriul din care provin materialele cu valoarea cea mai mare folosite în procesul de fabricare.

Originea produsului final se stabilește în conformitate cu regulile de origine din prezentul protocol și cu dispozițiile articolului 28.

4. UE notifică Comitetului special pentru vămi și facilitarea comerțului instituit prin articolul 29 din prezentul acord lista materialelor pentru care nu se aplică cumulul prevăzut la alineatele (1) și (3). După notificare, fiecare parte face publică lista respectivă, în conformitate cu procedurile sale interne.

5. În scopul aplicării cumulului între statele partenere CAE, alte state APE și TTPM, în conformitate cu celelalte acorduri de parteneriat economic și cu decizia privind TTPM, UE și statele partenere CAE care furnizează materiale oferă cooperare administrativă celorlalte state sau teritorii menționate în prezentul articol în conformitate cu condițiile stabilite în titlul V din prezentul protocol.

6. Cumulul prevăzut în prezentul articol se poate aplica numai cu condiția ca toate țările și teritoriile care participă la dobândirea caracterului de produs originar au încheiat un angajament între ele, folosind modelul din anexa X, care garantează punerea în aplicare corectă a prezentului articol și conține o trimitere la utilizarea unor dovezi adecvate privind originea:

(i) pentru a respecta și a asigura respectarea dispozițiilor prezentului articol;

(ii) pentru a asigura cooperarea administrativă necesară pentru garantarea aplicării corecte a prezentului articol și a dispozițiilor privind cumulul atât în ceea ce privește UE, cât și între ele;

(iii) angajamentele au fost notificate Comisiei UE de către secretariatul APE CAE sau de un alt organism competent care reprezintă țările sau teritoriile semnatare ale compromisului.

7. Cumulul prevăzut la prezentul articol nu se aplică produselor enumerate în anexa IX. Fără a aduce atingere prezentului alineat, cumulul prevăzut la prezentul articol poate fi aplicat doar după 1 octombrie 2015 produselor din lista prezentată în anexa IX atunci când materialele utilizate la fabricarea acestor produse sunt originare sau atunci când prelucrarea sau transformarea intervine într-un alt stat ACP.

8. Cumulul prevăzut la prezentul articol nu se aplică următoarelor materiale:

(a) clasificate la pozițiile 1604 și 1605 din Sistemul armonizat, care sunt originare din statele din Pacific semnatare ale unui APE în temeiul articolului 6 alineatul (6) din protocolul II la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte2;

(b) clasificate la pozițiile 1604 și 1605 din Sistemul armonizat, care sunt originare din statele din Pacific semnatare ale unui APE în temeiul oricărei dispoziții viitoare dintr-un acord global de parteneriat economic încheiat între UE și statele din Pacific;

ARTICOLUL 5

Cumulul în Uniunea Europeană

1. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 2 alineatul (1), produsele se consideră a fi originare din UE dacă sunt fabricate acolo și conțin materiale originare dintr-un stat partener CAE, din celelalte state ACP cu care UE aplică un acord de parteneriat economic sau din TTPM, cu condiția ca prelucrarea sau transformarea efectuată în Uniunea Europeană să nu se limiteze la operațiunile menționate la articolul 9 alineatul (1). Nu este necesar ca materialele respective să fi fost supuse unei prelucrări sau unei transformări suficiente.

Atunci când prelucrarea sau transformarea efectuată în Uniunea Europeană se limitează la operațiunile menționate la articolul 9 alineatul (1), produsul obținut se consideră a fi originar din UE doar atunci când valoarea adăugată este superioară valorii materialelor utilizate originare din oricare dintre celelalte țări sau teritorii menționate la alineatul (1). În caz contrar, produsul obținut se consideră a fi originar din țara sau teritoriul din care provin materialele originare cu valoarea cea mai mare folosite în procesul de fabricare în UE.

Originea materialelor originare din alte state ACP cu care UE aplică un acord de parteneriat economic sau din TTPM este stabilită în conformitate cu regulile de origine aplicabile în temeiul regimurilor preferențiale ale UE cu aceste țări și teritorii și în conformitate cu dispozițiile articolului 28.

2. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 2 alineatul (1) litera (b), prelucrarea sau transformarea efectuată într-un stat partener CAE, în celelalte state ACP cu care UE aplică un acord de parteneriat economic sau în TTPM se consideră efectuată în UE atunci când produsele obținute acolo suferă prelucrări sau transformări ulterioare.

3. Atunci când prelucrarea sau transformarea efectuată în UE se limitează la operațiunile menționate la articolul 9 alineatul (1), produsul obținut se consideră a fi originar din UE doar atunci când valoarea adăugată este superioară valorii materialelor utilizate în oricare dintre celelalte țări sau teritorii. În caz contrar, produsul obținut se consideră a fi originar din țara sau teritoriul din care provin materialele cu valoarea cea mai mare folosite în procesul de fabricare.

4. Originea produsului final se stabilește în conformitate cu regulile de origine din prezentul protocol și cu dispozițiile articolului 28. Cumulul prevăzut la prezentul articol poate fi aplicat numai cu condiția ca:

(a) toate țările și teritoriile care participă la dobândirea caracterului de produs originar și țara de destinație au încheiat un acord sau o înțelegere de cooperare administrativă care garantează punerea în aplicare corectă a prezentului articol și conține o trimitere la utilizarea unor dovezi adecvate privind originea;

(b) UE furnizează statelor partenere CAE, prin intermediul secretariatului CAE, informații detaliate privind acordurile de cooperare administrativă cu celelalte țări sau teritorii menționate la prezentul articol. Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria C) și statele partenere CAE publică în conformitate cu propriile proceduri data de la care cumulul prevăzut la prezentul articol se poate aplica țărilor sau teritoriilor menționate la prezentul articol care au îndeplinit condițiile necesare.

5. Cumulul prevăzut la prezentul articol nu se aplică următoarelor materiale:

(a) clasificate la pozițiile 1604 și 1605 din Sistemul armonizat, care sunt originare din statele din Pacific semnatare ale unui APE în temeiul articolului 6 alineatul (6) din protocolul II la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte3;

(b) clasificate la pozițiile 1604 și 1605 din Sistemul armonizat, care sunt originare din statele din Pacific semnatare ale unui APE în temeiul oricărei dispoziții viitoare dintr-un acord global de parteneriat economic încheiat între UE și statele ACP din Pacific.ARTICOLUL 6

Kataloq: afaceri europene
afaceri europene -> Lista părții ue rezerve aplicabile în Uniunea Europeană
afaceri europene -> Dintre canada, pe de o parte
afaceri europene -> Introducere
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> O strategie în domeniul aviației pentru europa I. Introducere – aducerea aviației pe un nou palier 1 Importanța aviației pentru ue
afaceri europene -> 1. Introducere
afaceri europene -> Anexă anexa VIII acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte Anexa XVI privind achizițiile publice
afaceri europene -> Expunere de motive
afaceri europene -> Comisia europeană Bruxelles, 27 2010

Yüklə 1,2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə