Consiliul Uniunii EuropeneYüklə 2,6 Mb.
səhifə1/20
tarix12.08.2018
ölçüsü2,6 Mb.
#70424
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

new logo cropresizmarginrightandbottomeConsiliul

Uniunii Europene

Bruxelles,

(OR. en)
4475/15ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE

Obiect:

AL TREILEA PROTOCOL ADIȚIONAL la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

AL TREILEA PROTOCOL ADIȚIONAL

LA ACORDUL DE INSTITUIRE A UNEI ASOCIERI

ÎNTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ

ȘI STATELE SALE MEMBRE, PE DE O PARTE,

ȘI REPUBLICA CHILE, PE DE ALTĂ PARTE,

PENTRU A ȚINE SEAMA DE ADERAREA

REPUBLICII CROAȚIA

LA UNIUNEA EUROPEANĂ

REGATUL BELGIEI,


REPUBLICA BULGARIA,
REPUBLICA CEHĂ
REGATUL DANEMARCEI,
REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,
REPUBLICA ELENĂ,
REPUBLICA ESTONIA,
REGATUL SPANIEI,
REPUBLICA FRANCEZĂ,
REPUBLICA CROAȚIA,
IRLANDA,
REPUBLICA ITALIANĂ,
REPUBLICA CIPRU,
REPUBLICA LETONIA,
REPUBLICA LITUANIA,
MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,
UNGARIA,
REPUBLICA MALTA,
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,
REPUBLICA AUSTRIA,
REPUBLICA POLONĂ,
REPUBLICA PORTUGHEZĂ,
ROMÂNIA,
REPUBLICA SLOVENIA,
REPUBLICA SLOVACĂ,
REPUBLICA FINLANDA,
REGATUL SUEDIEI,
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,
părți contractante la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumite în continuare „statele membre”,
și
UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”,
pe de o parte,
și
REPUBLICA CHILE, denumită în continuare „Chile”,
pe de altă parte,
denumite în continuare, colectiv, „părțile contractante”,
ÎNTRUCÂT Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană (denumită în continuare „Comunitatea”) și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte, denumit în continuare „acordul”, a fost semnat la Bruxelles la 18 noiembrie 2002 și a intrat în vigoare la 1 martie 2005;
ÎNTRUCÂT (primul protocol adițional) Protocolul adițional la acord pentru a ține seama de tratatul de aderare a Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Maltei, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace la Uniunea Europeană a fost semnat la Atena la 16 aprilie 2003 și a intrat în vigoare la 1 mai 2004;
ÎNTRUCÂT Al doilea protocol adițional la acord pentru a ține seama de tratatul de aderare a Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (denumit în continuare „tratatul de aderare”) a fost semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008;
ÎNTRUCÂT Tratatul de aderare a Republicii Croația la Uniune, denumit în continuare „tratatul de aderare”, a fost semnat la Bruxelles la 9 decembrie 2011 și a intrat în vigoare la 1 iulie 2013;
ÎNTRUCÂT, în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Actul de aderare a Republicii Croația, denumită în continuare „Croația”, aderarea acesteia la acord trebuie convenită prin încheierea unui protocol la acord;
CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

SECȚIUNEA I


PĂRȚILE CONTRACTANTE

ARTICOLUL 1


Republica Croația devine, prin prezentul protocol, parte contractantă la acord.

SECȚIUNEA II


COMERȚUL CU MĂRFURI

ARTICOLUL 2


Anexa I la acord se modifică în conformitate cu dispozițiile anexei I la prezentul protocol, pentru a adăuga contingentele tarifare indicate în secțiunea 1 a anexei I la acord.

SECȚIUNEA III


REGULI DE ORIGINE

ARTICOLUL 3


Articolul 17 alineatul (4) și articolul 18 alineatul (2) din anexa III la acord se modifică în conformitate cu dispozițiile anexei II la prezentul protocol.

ARTICOLUL 4


Apendicele IV la anexa III la acord se înlocuiește cu anexa III la prezentul protocol.

ARTICOLUL 5


1. Dispozițiile acordului se aplică mărfurilor exportate fie din Chile în Croația, fie din Croația în Chile care respectă dispozițiile anexei III la acord și care, la data aderării, fie se află în tranzit, fie sunt depozitate temporar într-un antrepozit vamal sau într-o zonă liberă din Chile sau din Croația.
2. Tratamentul preferențial se acordă în astfel de cazuri sub rezerva transmiterii către autoritățile vamale ale țării importatoare, în termen de patru luni de la data aderării, a unei dovezi de origine emise retroactiv de autoritățile vamale sau de autoritatea guvernamentală competentă a țării exportatoare.

SECȚIUNEA IV


COMERȚUL CU SERVICII ȘI STABILIREA

ARTICOLUL 6


Partea A a anexei VII la acord se înlocuiește cu dispozițiile anexei IV la prezentul protocol.

ARTICOLUL 7


Partea A a anexei VIII la acord se înlocuiește cu dispozițiile anexei V la prezentul protocol.

ARTICOLUL 8


Partea A a anexei IX la acord se înlocuiește cu informațiile prevăzute în anexa VI la prezentul protocol.

ARTICOLUL 9


Partea A a anexei X la acord se înlocuiește cu dispozițiile anexei VII la prezentul protocol.

SECȚIUNEA V


ACHIZIȚII PUBLICE

ARTICOLUL 10


1. Entitățile din Croația enumerate în anexa VIII la prezentul protocol se adaugă în secțiunile relevante din anexa XI la acord.
2. Lista mijloacelor de publicare ale Croației menționate în anexa IX la prezentul protocol se adaugă în apendicele 2 la anexa XIII la acord.

SECȚIUNEA VI


OMC

ARTICOLUL 11


Chile se angajează să nu prezinte revendicări, solicitări sau sesizări și nici să modifice sau să retragă concesii acordate în temeiul articolelor XXIV.6 și XXVIII din GATT 1994 sau al articolului XXI din GATS în legătură cu aderarea Croației la Uniunea Europeană.

SECȚIUNEA VII


DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

ARTICOLUL 12


1. Uniunea se angajează să comunice statelor sale membre și Republicii Chile versiunea în limba croată a acordului în termen de șase luni de la semnarea prezentului protocol.
2. Sub rezerva intrării în vigoare a prezentului protocol, versiunea lingvistică menționată la alineatul (1) devine autentică în aceleași condiții ca și versiunile acordului în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză.

ARTICOLUL 13


Prezentul protocol face parte integrantă din acord. Anexele la prezentul protocol fac parte integrantă din acesta.

ARTICOLUL 14


1. Părțile contractate se notifică reciproc și notifică depozitarul menționat la alineatul (4) cu privire la încheierea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului protocol. Acesta intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni de după data primirii de către depozitar a ultimei notificări.
2. Fără a aduce atingere alineatului (1), părțile contractante aplică protocolul din prima zi a primei luni de după data primirii de către depozitar a ultimei notificări din partea părților contractante prin care se informează reciproc cu privire la încheierea procedurilor interne necesare în acest scop.
3. Prezentul protocol se aplică de la 1 iulie 2013.
4. Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene este depozitarul prezentului acord.
5. În cazul în care părțile contractante aplică o dispoziție a prezentului protocol până la intrarea în vigoare a acestuia, orice trimitere cuprinsă într-o astfel de dispoziție la data intrării în vigoare a prezentului protocol se interpretează ca trimitere la data de la care părțile convin să aplice dispoziția respectivă, în conformitate cu alineatul (3).

ARTICOLUL 15


Prezentul acord se întocmește în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, fiecare text fiind în egală măsură autentic.

DREPT CARE, subsemnații plenipotențiari, pe deplin autorizați în acest scop,

semnează prezentul protocol.

PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ

PENTRU STATELE MEMBRE

PENTRU REPUBLICA CHILEANEXA I
Modificările programului de eliminare a tarifelor al Comunității
Punctul 1 din secțiunea 1 intitulată „Contingente tarifare pentru produse din categoria «CT» menționate la articolul 68 (alineatul 2) și la articolul 71 alineatul (5)” din anexa I se modifică prin adăugarea unei litere suplimentare, (e), cu următorul text:
„(e) o cantitate totală de 1 000 de tone metrice din produsele clasificate la pozițiile ex 0203, 1601 00, 1602 41, 1602 42 și 1602 49, enumerate în prezenta anexă ca «CT(1b)». Această cantitate este fixă și nu se majorează anual.”

________________


ANEXA II
Noile versiuni lingvistice ale mențiunilor administrative

din anexa III la Acordul de asociere


1. Articolul 17 alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(...)
„Pe certificatele de circulație EUR.1 emise a posteriori figurează una dintre următoarele mențiuni:


BG «ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ»

ES «EXPEDIDO A POSTERIORI»

CS «VYSTAVENO DODATEČNE»

DA «UDSTEDT EFTERFØLGENDE»

DE «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»

ET «TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD»

EL «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»

EN «ISSUED RETROSPECTIVELY»

FR «DÉLIVRÉ A POSTERIORI»

HR «NAKNADNO IZDANO»

IT «RILASCIATO A POSTERIORI»

LV «IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI»

LT «RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS»

HU «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL»

MT «MAHRUG RETROSPETTIVAMENT»

NL «AFGEGEVEN A POSTERIORI»

PL «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE»

PT «EMITIDO A POSTERIORI»

RO «EMIS A POSTERIORI»

SK «VYDANÉ DODATOČNE»

SL «IZDANO NAKNADNO»

FI «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»

SV «UTFÄRDAT I EFTERHAND»”
2. Articolul 18 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(...)
„Pe duplicatul emis în temeiul alineatului (1) figurează unul dintre următoarele cuvinte:


BG «ДУБЛИКАТ»

ES «DUPLICADO»

CS «DUPLIKÁT»

DA «DUPLIKAT»

DE «DUPLIKAT»

ET «DUPLIKAAT»

EL «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

EN «DUPLICATE»

FR «DUPLICATA»

HR «DUPLIKAT»

IT «DUPLICATO»

LV «DUBLIKĀTS»

LT «DUBLIKATAS»

HU «MÁSODLAT»

MT «DUPLIKAT»

NL «DUPLICAAT»

PL «DUPLIKAT»

PT «SEGUNDA VIA»

RO «DUPLICAT»

SK «DUPLIKÁT»

SL «DVOJNIK»

FI «KAKSOISKAPPALE»

SV «DUPLIKAT»”
________________
ANEXA III
Apendicele IV
Declarația pe factură
Cerințe specifice pentru întocmirea unei declarații pe factură
O declarație pe factură, al cărei text figurează mai jos, se întocmește utilizând una dintre versiunile lingvistice de mai jos și în conformitate cu dispozițiile de drept intern ale părții exportatoare. În cazul în care declarația este completată de mână, aceasta trebuie scrisă cu majuscule, cu cerneală. Declarația pe factură trebuie întocmită în conformitate cu notele de subsol respective. Nu este necesar ca notele de subsol să fie reproduse.
Versiunea în limba bulgară
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (разрешение № … от митница или от друг компетентен държавен орган (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход.
Versiunea în limba spaniolă
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente n° ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

Versiunea în limba cehă


Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního nebo příslušného vládního orgánu ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).
Versiunea în limba daneză
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. ... (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).
Versiunea în limba germană
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... (2) sind.
Versiunea în limba estonă
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Versiunea în limba greacă
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ΄αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).
Versiunea în limba engleză
The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2).
Versiunea în limba franceză
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l'autorité gouvernementale compétente n° … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).
Versiunea în limba croată
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.
Versiunea în limba italiană
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa competente n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).
Versiunea în limba letonă
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (2).
Versiunea în limba lituaniană
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos viešosios valdžios institucijos liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Versiunea în limba maghiară
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: …) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … származásúak (2).
Versiunea în limba malteză
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).
Versiunea în limba neerlandeză
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. …(1)) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).
Versiunea în limba polonă
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Versiunea în limba portugheză
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente n° … (1)) declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).
Versiunea în limba română
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală sau a autorităţii guvernamentale competente nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ... (2).
Versiunea în limba slovacă
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Versiunea în limba slovenă
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih državnih organov št. … (1))izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (2) poreklo .
Versiunea în limba finlandeză
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).
Versiunea în limba suedeză
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr. __.(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ___ ursprung (2)
…..…….…............................ (3)

(Locul și data)

….………............................... (4)

(Semnătura exportatorului; în plus, trebuie indicat lizibil numele persoanei care semnează declarația)

________________
ANEXA IV
(Anexa VII la acordul menționat la articolul 99 din acord)
LISTA ANGAJAMENTELOR SPECIFICE CU PRIVIRE LA SERVICII
PARTEA A
LISTA COMUNITĂȚII
Notă introductivă
1. Angajamentele specifice din prezenta listă se aplică numai teritoriilor în care se aplică tratatele de instituire a Comunității și în condițiile stabilite în aceste tratate. Aceste angajamente se aplică numai relațiilor dintre Comunitate și statele sale membre, pe de o parte, și țările care nu sunt membre ale Comunității, pe de altă parte. Acestea nu afectează drepturile și obligațiile statelor membre care decurg din dreptul comunitar.

2. Pentru indicarea statelor membre, se folosesc următoarele abrevieri:

AT Austria

BE Belgia

BG Bulgaria

CY Cipru


CZ Republica Cehă

DE Germania

DK Danemarca

ES Spania

EE Estonia

FR Franța

FI Finlanda

EL Grecia

HR Croația

HU Ungaria

IT Italia

IE Irlanda

LU Luxemburg

LT Lituania

LV Letonia

MT Malta


NL Țările de Jos

PT Portugalia

PL Polonia

RO România

SE Suedia

SI Slovenia

SK Republica Slovacă

UK Regatul Unit

3. La prezenta listă se anexează un glosar de termeni utilizați de fiecare stat membru în parte.

„Filială” a unei persoane juridice înseamnă o persoană juridică ce este controlată efectiv de altă persoană juridică.


„Sucursală” a unei persoane juridice înseamnă un loc de desfășurare a activității fără personalitate juridică ce are aparent un caracter permanent, cum ar fi extensia unei societăți-mamă, are o conducere proprie și este dotat din punct de vedere material pentru a negocia afaceri cu terți, astfel încât aceștia din urmă, deși știu că va exista, dacă este necesar, o legătură juridică cu societatea-mamă, al cărei sediu este în străinătate, nu trebuie să trateze direct cu respectiva societate-mamă, putând efectua tranzacții comerciale la locul de desfășurare a activității care constituie extensia.


Moduri de furnizare: (1) Transfrontalier (2) Consum în străinătate (3) Prezență comercială (4) Prezență a persoanelor fizice

Sector sau subsector

Limitări privind accesul pe piață

Limitări privind tratamentul național

Angajamente suplimentare

I. ANGAJAMENTE ORIZONTALE

TOATE SECTOARELE INCLUSE ÎN PREZENTA LISTĂ

(3) În toate statele membre1 serviciile considerate servicii de utilități publice pe plan național sau local pot face obiectul unor monopoluri publice sau al unor drepturi exclusive acordate operatorilor privați2.

(3) (a) Tratamentul acordat filialelor (societăților chiliene) constituite în conformitate cu legislația unui stat membru și având sediul social, administrația centrală sau locul principal de desfășurare a activității în Comunitate nu se extinde la sucursalele sau agențiile înființate într-un stat membru de o societate chiliană. Acest lucru nu împiedică însă un stat membru să extindă tratamentul în cauză la sucursalele sau agențiile înființate în alt stat membru de o societate sau firmă chiliană în ceea ce privește funcționarea lor pe teritoriul primului stat membru, cu excepția cazului în care această extindere este explicit interzisă de dreptul comunitar.


(b) Se poate acorda un tratament mai puțin favorabil filialelor (societăților chiliene) constituite în conformitate cu legislația unui stat membru care au numai sediul social sau administrația centrală pe teritoriul Comunității, cu excepția cazului în care se poate arăta că au o legătură efectivă și continuă cu economia unui stat membru.


Constituirea entității juridice

(3) RO: Administratorul unic sau președintele consiliului de administrație, precum și jumătate din numărul total de administratori ai unei societăți comerciale trebuie să fie cetățeni români, cu excepția cazului în care se prevede altfel în actul constitutiv al societății sau în statutul acesteia. Majoritatea auditorilor societății comerciale și a adjuncților acestora trebuie să fie cetățeni români.
SE: O societate cu răspundere limitată (societate pe acțiuni) poate fi înființată de unul sau mai mulți fondatori. Unul dintre fondatori trebuie fie să aibă reședința în SEE (Spațiul Economic European), fie să fie o entitate juridică din SEE. O societate de persoane poate fi membru fondator numai în cazul în care fiecare dintre parteneri are reședința în SEE1. Pentru stabilirea tuturor altor tipuri de entități juridice prevalează condiții corespunzătoare.Legislația privind sucursalele societăților străine

(3) SE: O societate străină (care nu a constituit o entitate juridică în Suedia) își desfășoară operațiunile comerciale printr-o sucursală constituită în Suedia, având o conducere independentă și contabilitate separată.

SE: Proiectele de construcție cu o durată de mai puțin de un an sunt scutite de obligația de stabilire a unei sucursale sau de numire a unui reprezentant care să fie rezident.

PL: Neobligatoriu în ceea ce privește sucursalele.Legislația privind sucursalele societăților străine

(3) SE: Directorul general și cel puțin 50 % din membrii consiliului de administrație trebuie să aibă reședința în SEE (Spațiul Economic European).

SE: Directorul general al unei sucursale trebuie să aibă reședința în SEE (Spațiul Economic European)2.

SE: Cetățenii străini sau suedezi care nu au reședința în Suedia și care doresc să desfășoare operațiuni comerciale în Suedia trebuie să numească și să înregistreze la autoritatea locală un reprezentant responsabil cu astfel de activități care să fie rezident.

SI: Înființarea sucursalelor de către societăți străine este condiționată de înregistrarea societății-mamă într-un registru ținut de instanță în țara de origine, pe o perioadă de cel puțin un an.
Entități juridice:

(3) BG: Stabilirea prestatorilor de servicii străini, inclusiv a asociațiilor în participațiune, poate lua doar forma unei societăți cu răspundere limitată sau a unei societăți pe acțiuni care are cel puțin doi acționari. Stabilirea sucursalelor este condiționată de obținerea unei autorizații. Neobligatoriu în ceea ce privește reprezentanțele. Reprezentanțele nu pot desfășura activități economice. În ceea ce privește întreprinderile în cazul cărora participația publică (de stat sau municipală) la capitalul social depășește 30 %, transferul acestor acțiuni către terți necesită o autorizație.

FI: Achiziționarea de către acționari străini a unor participații prin care obțin mai mult de o treime din drepturile de vot într-o societate finlandeză mare sau într-o întreprindere comercială mare (cu peste 1 000 de angajați sau cu o cifră de afaceri de peste 1 000 de milioane de mărci finlandeze sau cu un total bilanțier de peste 167 de milioane EUR) este condiționată de obținerea unei confirmări din partea autorităților finlandeze; confirmarea poate fi refuzată numai în cazul în care ar fi pus în pericol un interes național important.


FI: Un străin care locuiește în afara Spațiului Economic European și care desfășoară o activitate comercială în calitate de întreprinzător privat sau de partener într-o societate cu răspundere limitată sau într-o societate în nume colectiv finlandeză trebuie să obțină un permis de activitate. În cazul în care o organizație sau fundație străină cu sediul în afara Spațiului Economic European intenționează să desfășoare activități economice sau comerciale prin stabilirea unei sucursale în Finlanda, are nevoie de un permis comercial.

FI: În cazul în care cel puțin jumătate din membrii consiliului de administrație sau directorul general are reședința în afara Spațiului Economic European, este necesar să se obțină o aprobare. Cu toate acestea, se pot acorda derogări pentru unele societăți.

SK: O persoană fizică străină al cărei nume trebuie înregistrat în Registrul Comerțului ca persoană autorizată să acționeze în numele antreprenorului trebuie să prezinte un permis de ședere pentru Republica Slovacă.
FI: Cel puțin jumătate din fondatorii unei societăți cu răspundere limitată trebuie să aibă reședința fie în Finlanda, fie într-una din celelalte țări SEE (Spațiul Economic European). Cu toate acestea, se pot acorda derogări pentru unele societăți.


HU: Prezența comercială ar trebui să fie sub forma unei societăți cu răspundere limitată, a unei societăți pe acțiuni, a unei sucursale sau a unei reprezentanțe.

PL: Societățile înființate de către prestatori străini de servicii pot lua numai forma unor societăți în comandită simplă, a unor societăți cu răspundere limitată sau a unor societăți pe acțiuni.
Achiziții de bunuri imobile

DK: Limitări privind achizițiile de bunuri imobile de către persoane fizice și entități juridice nerezidente. Limitări privind achiziționarea de proprietăți agricole de către persoane fizice și entități juridice străine.

EL: În conformitate cu Legea nr. 1892/89, pentru achiziționarea de către cetățeni a unor terenuri în apropierea frontierelor este necesară o aprobare din partea ministrului apărării. În conformitate cu practicile administrative, se acordă cu ușurință aprobare pentru investițiile directe.

CY: Neobligatoriu.

HU: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea proprietăților de stat.

LT: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de terenuri de către persoane juridice și fizice.

MT: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de bunuri imobile.


Achiziții de bunuri imobile

AT: Achiziționarea, cumpărarea, precum și închirierea sau cesionarea de bunuri imobile de către persoane fizice și juridice străine necesită o autorizare din partea autorităților regionale competente (Länder), care vor lua în considerare dacă sunt afectate sau nu interese economice, sociale sau culturale importante.

BG: : Persoanele fizice și juridice străine (inclusiv prin intermediul unei sucursale) nu pot dobândi drept de proprietate asupra terenurilor. Persoanele juridice bulgare cu participare străină nu pot dobândi drept de proprietate asupra terenurilor agricole.

Persoanele juridice străine și cetățenii străini care au domiciliul în străinătate pot dobândi drept de proprietate asupra clădirilor și drepturi de proprietate limitate asupra bunurilor imobile cu condiția obținerii unei aprobări din partea Ministerului de Finanțe. Obligația obținerii unei aprobări nu se aplică persoanelor care au făcut investiții în Bulgaria.

LV: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de terenuri de către persoane juridice. Este permisă concesionarea de terenuri pe o perioadă care să nu depășească 99 de ani.

PL: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea proprietăților de stat, de exemplu reglementările privind procesul de privatizare (pentru modul 3).Cetățenii străini cu domiciliul permanent în străinătate, persoanele juridice străine și societățile în care participarea străină asigură majoritatea necesară pentru adoptarea deciziilor sau pentru blocarea adoptării deciziilor pot dobândi drepturi de proprietate asupra bunurilor imobile în regiuni geografice specifice, desemnate de Consiliul de Miniștri, cu condiția obținerii unei autorizații.RO: Persoanele fizice care nu au cetățenie română și nici nu au reședința în România, precum și persoanele juridice care nu sunt resortisanți români și nu au sediul în România nu pot dobândi drept de proprietate asupra niciunui tip de terenuri prin intermediul unor acte inter vivos (pentru modurile 3 și 4).

HR: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de bunuri imobile de către prestatori de servicii care nu sunt stabiliți și înregistrați în Croația. Este permisă achiziționarea de bunuri imobile necesare pentru prestarea de servicii de către societăți stabilite și înregistrate în Croația ca persoane juridice. Achiziționarea de bunuri imobile necesare pentru prestarea de servicii de către sucursale necesită aprobarea Ministerului Justiției. Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de terenuri agricole de către persoane juridice și fizice străine.IE: Este necesară o aprobare scrisă prealabilă din partea Comisiei Funciare pentru dobândirea oricărui drept asupra unor terenuri irlandeze de către societăți naționale sau străine ori de către resortisanți străini. În cazul în care terenurile respective sunt destinate unui uz industrial (altul decât industria agricolă), se renunță la cerința în cauză, sub rezerva unui certificat emis în acest sens de ministrul întreprinderilor și muncii. Această lege nu se aplică terenurilor din interiorul orașelor și municipiilor.SI: Persoanele juridice înființate în Republica Slovenia cu participare străină la capital pot achiziționa bunuri imobile pe teritoriul Republicii Slovenia. Sucursalele* înființate în Republica Slovenia de persoane străine pot achiziționa numai bunurile imobile, cu excepția terenurilor, necesare în vederea desfășurării activităților economice pentru care sunt înființate. Deținerea de bunuri imobile aflate în zone de frontieră de 10 km lățime de către societăți în care majoritatea capitalului sau a drepturilor de vot aparține direct sau indirect unor persoane juridice sau unor resortisanți ai unui alt stat membru face obiectul unei aprobări speciale.

SK: Niciuna, cu excepția terenurilor (pentru modurile 3 și 4).CZ: Limitări privind achiziționarea de bunuri imobile de către persoane fizice și entități juridice străine. Entitățile străine pot achiziționa bunuri imobile prin înființarea de entități juridice cehe sau prin participarea la asociații în participațiune. Achiziționarea de terenuri de către entități străine este condiționată de obținerea unei autorizații.

HU: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de bunuri imobile de către persoane fizice străine.

LV: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de terenuri de către persoane juridice. Este permisă concesionarea de terenuri pe o perioadă care nu depășește 99 de ani.

PL: Achiziționarea de bunuri imobile, direct sau indirect, de către persoane fizice și juridice străine necesită aprobare.

SK: Limitări privind achiziționarea de bunuri imobile de către persoane fizice și entități juridice străine. Entitățile străine pot achiziționa bunuri imobile prin înființarea de entități juridice slovace sau prin participarea la asociații în participațiune Achiziționarea de terenuri de către entități străine este condiționată de obținerea unei autorizații (pentru modurile 3 și 4).IT: Neobligatoriu în ceea ce privește achizițiile de bunuri imobile.

FI: (Insulele Åland): Restricții privind dreptul persoanelor fizice care nu au cetățenie regională în Åland și al persoanelor juridice de a achiziționa și a deține bunuri imobile în insulele Åland fără o aprobare din partea autorităților competente ale insulelor.

FI: (Insulele Åland): Restricții privind dreptul de stabilire și dreptul de a furniza servicii de către persoanele fizice care nu au cetățenie regională în Åland sau de către orice persoane juridice fără o aprobare din partea autorităților competente ale Insulelor Åland.
Investiții:

FR: Achizițiile străine ce depășesc 33,33 % din capitalul social sau din drepturile de vot dintr-o întreprindere franceză existentă sau 20 % din societăți franceze cotate la bursă fac obiectul următoarei reglementări:

 după o perioadă de o lună de la notificarea prealabilă, autorizarea se acordă tacit, cu excepția cazului în care ministrul afacerilor economice și-a exercitat, în împrejurări excepționale, dreptul de a amâna investiția.

FR: Participarea străină la societățile nou-privatizate poate fi limitată la o sumă variabilă, stabilită de guvernul francez de la caz la caz, din capitalul propriu oferit publicului.

ES: Investițiile făcute în Spania de către guverne străine și de către entități publice străine (care tind să implice, pe lângă interese economice, și interese neeconomice din partea entității), direct sau prin societăți sau alte entități controlate direct sau indirect de guverne străine, necesită o autorizare prealabilă din partea guvernului.


Investiții:

BG: Investițiile străine se înregistrează la Ministerul de Finanțe numai în scopuri statistice și fiscale.

O persoană străină sau o societate în care participarea străină asigură majoritatea necesară pentru adoptarea deciziilor sau pentru blocarea adoptării deciziilor, direct sau prin intermediul altor societăți cu participare străină, trebuie să obțină aprobare pentru:

(i) distribuția de arme, de muniții sau de echipament militar;

(ii) activități bancare sau de asigurare sau participarea la societăți bancare sau de asigurare;

(iii) prospectarea, dezvoltarea sau extracția de resurse naturale din marea teritorială, platforma continentală sau din zona economică exclusivă;

(iv) achiziția unei participări care asigură majoritatea necesară pentru adoptarea deciziilor sau pentru blocarea adoptării deciziilor într-o societate care desfășoară oricare dintre activitățile menționate la punctele (i), (ii) și (iii) de mai sus.
PT: Participarea străină în societățile nou-privatizate poate fi limitată la un volum variabil, stabilit de guvernul portughez de la caz la caz, din capitalul propriu oferit publicului.

În ceea ce privește activitățile bancare și de asigurare menționate la (ii) și (iv), criteriile pentru acordarea autorizării sau a aprobării sunt prudențiale și respectă obligația prevăzută la articolele XVI și XVII din GATS.IT: Se pot acorda sau menține drepturi exclusive pentru societățile nou-privatizate. Drepturile de vot în societățile nou-privatizate pot fi limitate în anumite cazuri. Pentru o perioadă de cinci ani, achiziționarea de pachete mari de acțiuni la societățile care își desfășoară activitatea în domeniul apărării, al serviciilor de transport, al telecomunicațiilor și al energiei poate fi condiționată de obținerea unei aprobări din partea Ministerului de Finanțe.

FR: Pentru desfășurarea anumitor activități comerciale, industriale sau artizanale, este necesară o autorizație specială în cazul în care directorul general nu are permis de ședere permanentă.CY: Entitățile cu participare străină trebuie să aibă un capital vărsat ajustat la necesarul lor de finanțare, iar nerezidenții trebuie să își finanțeze contribuția prin import de valută.

În cazul în care participarea nerezidenților depășește 24 %, orice finanțare suplimentară pentru necesarul de capital circulant sau de alt tip ar trebui obținută din surse locale și străine proporțional cu participarea rezidenților și a nerezidenților la capitalul social al entității. În cazul sucursalelor societăților străine, întregul capital pentru investiția inițială trebuie furnizat din surse străine. Împrumuturile din surse locale sunt permise numai după punerea inițială în aplicare a proiectului, pentru finanțarea necesarului de capital circulant.
HU: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea proprietăților de stat.

LT: Investițiile pentru organizarea de loterii sunt interzise de Legea privind investițiile de capital străin.
MT: Societățile cu participarea persoanelor juridice sau fizice nerezidente fac obiectul acelorași cerințe de capital aplicabile societăților care sunt deținute în întregime de rezidenți, astfel: societăți private – 500 MTL (cu un capital vărsat de minim 20 % ); societăți publice – 20 000 MTL (cu un capital vărsat de minim 25 %). Procentul de capital social deținut de nerezidenți trebuie plătit cu fonduri care provin din străinătate. Societățile în care nerezidenții dețin o participație trebuie să depună o cerere de autorizare la Ministerul Finanțelor pentru a dobândi un sediu conform legislației aplicabile.CY: Pentru participarea oricărei persoane nerezidente într-o entitate juridică sau într-o societate de persoane din Cipru este necesară aprobarea Băncii Centrale. Participarea străină în toate sectoarele/subsectoarele incluse în Lista angajamentelor este limitată, de regulă, la 49 %. Decizia autorităților de a acorda aprobare pentru participarea străină se bazează pe un test privind necesitățile economice, pentru care se aplică în general următoarele criterii:

(a) furnizarea de servicii care sunt noi în Cipru;

(b) promovarea orientării către export a economiei cu dezvoltarea piețelor existente și a celor noi

(c) transferul tehnologiei moderne, al know-how-ului și al noilor tehnici de management;

(d) îmbunătățirea structurii de producție a economiei sau a calității produselor și serviciilor existente

(e) impactul complementar asupra unităților sau al activităților existente;

(f) viabilitatea proiectului propus

(g) crearea unor oportunități noi de angajare pentru oameni de știință, îmbunătățirea calitativă și formarea personalului local.
În cazurile excepționale în care o investiție propusă răspunde majorității criteriilor testului privind necesitățile economice, se poate acorda aprobare pentru o participare străină care depășește 49 %.

În cazul societăților publice, participarea străină la capital este permisă în mod obișnuit până la 30 %. În cadrul Fondurilor mutuale, procentul de capital străin permis este de 40 %.

Persoanele juridice trebuie înregistrate în conformitate cu Legea societăților comerciale. Aceeași lege prevede că o societate străină care dorește să își înființeze un sediu secundar sau un birou în Cipru trebuie să se înregistreze ca sucursală străină. Pentru înregistrare, este necesară aprobarea prealabilă a Băncii Centrale, în conformitate cu Legea privind controlul schimbului valutar. Această aprobare se acordă în funcție de politica privind investițiile străine în vigoare la acea dată în ceea ce privește activitățile propuse ale persoanei juridice în Cipru și criteriilor generale privind investiții prevăzute mai sus.

HU: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea proprietăților de stat.
MT: Legea societăților comerciale (cap. 386), care reglementează furnizarea de servicii de către nerezidenți prin înregistrarea unei societăți locale, și Legea privind tranzacțiile externe (cap. 233), care reglementează emisiunea, achiziționarea, vânzarea și răscumpărarea titlurilor de valoare care nu sunt cotate la Bursa de Valori din Malta, se aplică în continuare.


PL: Autorizarea înființării unei societăți cu capital străin este necesară în cazul:

înființării unei societăți, al cumpărării sau al achiziționării de acțiuni sau de pachete de acțiuni într-o societate existentă; extinderii activității societății atunci când sfera de activitate cuprinde cel puțin unul dintre următoarele domenii:

gestionarea porturilor maritime și a aeroporturilor;

tranzacții cu bunuri imobile sau intermediere de tranzacții cu bunuri imobile;
livrări către industria de apărare care nu sunt reglementate de alte cerințe de autorizare;

comerț cu ridicata cu bunuri de consum importate;

furnizarea de servicii de consiliere juridică;

înființarea unei asociații în participațiune cu capital social străin în care partea poloneză este o persoană juridică de stat, iar contribuția sa la capitalul inițial constă în active nepecuniare;

încheierea unui contract care include dreptul de folosire a proprietății de stat pe o perioadă mai mare de 6 luni sau stabilește achiziționarea unei astfel de proprietăți.SI: Pentru serviciile financiare, autorizația este emisă de către autoritățile indicate în angajamentele sectoriale specifice și conform condițiilor menționate în angajamentele sectoriale specifice.

Nu există limitări privind stabilirea unui nou sediu (investiții de tip greenfield).Granturi

Eligibilitatea pentru a beneficia de granturi din partea Comunității sau a statelor membre poate fi limitată la persoanele juridice stabilite pe teritoriul unui stat membru sau al unei anumite subdiviziuni geografice a acestuia. Neobligatoriu în ceea ce privește granturile pentru cercetare și dezvoltare. Neobligatoriu în ceea ce privește sucursalele înființate într-un stat membru de o societate din afara Comunității. Furnizarea unui serviciu sau subvenționarea acestuia în sectorul public nu reprezintă o încălcare a acestui angajament.

Angajamentele asumate în cadrul acestei liste nu impun Comunității sau statelor membre obligația de a oferi un grant pentru un serviciu furnizat din afara teritoriului său.

În măsura în care se oferă granturi persoanelor fizice, disponibilitatea acestora poate fi limitată la resortisanții unui stat membru.

Regimul schimbului valutar 1,2,3,4:

(1) (2) (3) (4) BG: Plățile și transferurile în străinătate trebuie să fie autorizate de Banca Națională a Bulgariei atunci când sunt legate de investiții și de împrumuturi de stat sau de împrumuturi garantate de stat.1Regimul schimbului valutar 6

(4) CY: În conformitate cu Legea privind controlul schimburilor valutare, nerezidenților nu li se permite, de regulă, să împrumute din surse locale.

(1) (2) SK: În ceea ce privește plățile curente, se prevede o limitare privind achiziționarea de valută de către resortisanții rezidenți în scopuri personale.

În ceea ce privește plățile de capital, este necesară autorizarea schimburilor valutare pentru acceptarea creditelor financiare de la subiecți străini, a investițiilor directe de capital în străinătate, a achiziționării de bunuri imobile în străinătate și a achiziționării de titluri de valoare străine.
Servicii legate de utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice

(1) (2) (3) (4) BG: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile legate de explorarea, extracția și procesarea materialelor fisionabile și fuzionabile sau a materialelor din care sunt obținute acestea, precum și de comercializarea acestora, de întreținerea și repararea echipamentelor și sistemelor în unitățile de producție a energiei nucleare, de transportul unor astfel de materiale și de aspecte legate de deșeurile rezultate din procesarea acestora, de utilizarea radiației ionizante și de toate celelalte servicii legate de utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice (inclusiv servicii de inginerie și de consultanță și servicii privind programele informatice etc.).
Privatizare0

(3) BG: Neobligatoriu în ceea ce privește participarea la privatizare prin emisiune de titluri de datorie externă și în ceea ce privește sectoarele de servicii și/sau furnizorii de servicii care nu fac obiectul privatizării în cadrul programului anual de privatizare.

RO: Neobligatoriu


Privatizare

(3) BG: Neobligatoriu în ceea ce privește participarea la privatizare prin bonuri de investiție sau prin alte metode preferențiale de privatizare, atunci când se cer cetățenia bulgară și domiciliul în Bulgaria.

RO: Neobligatoriu
(4) Neobligatoriu, cu excepția măsurilor privind intrarea și șederea temporară1 pe teritoriul unui stat membru, fără a fi necesară conformitatea cu un test privind necesitățile economice2, a următoarelor categorii de persoane fizice care furnizează servicii:

(4) Neobligatoriu, cu excepția măsurilor privind categoriile de persoane fizice menționate în coloana referitoare la accesul la piață.

Directivele comunitare privind recunoașterea reciprocă a diplomelor nu se aplică resortisanților țărilor terțe. Recunoașterea diplomelor necesare pentru practicarea de către resortisanți ai unor țări care nu sunt membre ale Comunității a unor servicii profesionale reglementate rămâne de competența fiecărui stat membru, cu excepția cazului în care dreptul comunitar prevede altfel. Dreptul de a practica un serviciu profesional reglementat într-unul din statele membre nu implică acordarea dreptului de practică în alt stat membru.

(i) prezența temporară, în calitate de detașat intern1, a unor persoane fizice din următoarele categorii, cu condiția ca prestatorul de servicii să fie o persoană juridică și ca persoanele în cauză să fi fost angajate de aceasta sau să fi fost parteneri în cadrul acesteia (dar nu acționari majoritari) cel puțin în anul imediat anterior mutării respective.BG: Numărul unor astfel de transferuri nu poate depăși 10 % din numărul mediu anual al cetățenilor bulgari angajați de persoana juridică bulgară în cauză (atunci când numărul angajaților este mai mic de 100, numărul detașaților intern poate depăși 10 %, sub rezerva obținerii unei autorizații).


(a) Persoanele care dețin o funcție importantă în cadrul unei persoane juridice, care se ocupă în primul rând de gestionarea unității, sub supravegherea generală sau sub îndrumarea în principal din partea consiliului de administrație sau a acționarilor unității sau a persoanelor cu funcții echivalente, inclusiv cele:

 care asigură conducerea unității sau a unui departament ori a unei subdiviziuni a unității;Cerințe privind reședința

AT: Directorii generali ai sucursalelor și persoanele juridice trebuie să aibă reședința în Austria; persoanele fizice care sunt responsabile, în cadrul unei persoane juridice sau al unei sucursale, de respectarea legii austriece privind comerțul trebuie să aibă reședința în Austria.MT: Normele privind imigrarea din Legea privind imigrarea (cap. 217) vor reglementa emiterea permiselor/documentelor de ședere. care supraveghează și controlează activitatea desfășurată de către alți membri ai personalului care exercită funcții de supraveghere, de specialitate sau de gestionare;

HR: Cerințele legislației croate privind intrarea, șederea și munca temporară, inclusiv perioadele de ședere, se aplică în continuare. care au autoritatea personală de a angaja și de a concedia sau de a recomanda angajări, concedieri sau alte acțiuni legate de personal;


– BG: și care nu execută în mod direct sarcini privind furnizarea efectivă de servicii ale organizației.


RO: Persoanele fizice care au funcții de conducere sunt acele persoane cu studii superioare relevante care au, în cadrul unei organizații, sarcina de a gestiona organizația în cauză sau unul dintre departamentele ori una dintre unitățile acesteia.


(b) Persoanele care lucrează în cadrul unei persoane juridice care dețin cunoștințe speciale ce sunt esențiale pentru serviciul, echipamentul de cercetare, tehnicile sau managementul unității. La evaluarea acestor cunoștințe se vor lua în considerare nu numai cunoștințele specifice unității, ci și deținerea unui nivel înalt de calificare într-un tip de muncă sau de activitate comercială care necesită cunoștințe tehnice specifice, inclusiv calitatea de membru al unei profesii acreditate;


RO: Persoanele fizice care au funcția de expert sunt acele persoane care au studii universitare de specialitate corespunzătoare postului pe care îl ocupă.


(ii) prezența temporară a persoanelor fizice din următoarele categorii:


(a) persoane care nu au reședința pe teritoriul unui stat membru căruia i se aplică tratatele CE, care sunt reprezentanți ai unui prestator de servicii și care solicită intrarea temporară pentru negocieri în vederea vânzării de servicii sau a încheierii de acorduri de vânzare a serviciilor pentru prestatorul de servicii respectiv, în cazul în care acești reprezentanți nu urmează să se angajeze în vânzări directe către publicul larg sau în furnizarea de servicii de către ei înșiși (în afară de aceasta, pentru EE, HU, LV și SI: sau primesc, în numele lor, o remunerație dintr-o sursă situată pe teritoriul statului membru respectiv).


(b) persoane care dețin o funcție importantă, în sensul definiției de la punctul (i) litera (a) de mai sus, în cadrul unei persoane juridice și sunt responsabile de înființarea într-un stat membru a prezenței comerciale a unui prestator de servicii chilian atunci când:


 reprezentanții nu sunt angajați în vânzări directe sau în furnizarea de servicii (în afară de aceasta, pentru EE, HU, LV, SI: sau primesc, în numele lor, o remunerație dintr-o sursă situată pe teritoriul statului membru respectiv); și


 prestatorul de servicii are sediul principal de activitate pe teritoriul Republicii Chile și nu are nicio altă reprezentanță, niciun alt birou, nicio altă sucursală sau nicio altă filială în statul membru respectiv;


FR: Pentru anumite activități comerciale, industriale sau artizanale1, directorul general trebuie să dețină o autorizație specifică în cazul în care nu este titularul unui permis de ședere.


IT: Pentru a avea acces la activitățile industriale, comerciale și artizanale, este obligatorie deținerea unui permis de ședere și a unei autorizații specifice de desfășurare a activității respective.


(iii) Neobligatoriu, cu excepția măsurilor privind intrarea și șederea temporară pe teritoriul unui stat membru a următoarelor categorii de persoane fizice, fără a fi necesară conformitatea cu un test privind necesitățile economice, cu excepția cazurilor indicate pentru un subsector specific. Accesul se acordă cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții2:


 persoanele fizice sunt angajate în furnizarea unui serviciu cu titlu temporar, ca angajați ai unei persoane juridice care nu are prezență comercială în niciun stat membru al Comunității Europene.


 persoana juridică a obținut un contract de servicii pe o perioadă de cel mult 3 luni de la un consumator final din statul membru respectiv printr-o procedură de licitație deschisă sau prin orice altă procedură care garantează natura bona fide a contractului (de exemplu, publicitatea făcută disponibilității contractului), în cazul în care această cerință există sau este introdusă în statul membru în temeiul actelor cu putere de lege, normelor administrative și cerințelor Comunității sau ale statelor sale membre.


 persoana fizică ce solicită accesul ar trebui să ofere aceste servicii în calitate de angajat al persoanei juridice care furnizează serviciul cel puțin în anul (doi ani în cazul EL) imediat anterior mutării respective;


 intrarea și șederea temporară pe teritoriul statului membru respectiv nu depășește trei luni în orice perioadă de 12 luni (6 luni în cazul EE; 24 de luni în cazul NL) sau pe durata contractului, oricare dintre acestea este mai scurtă;


 persoana fizică trebuie să aibă calificările academice și experiența profesională necesare, prevăzute pentru sectorul sau activitatea în cauză în statul membru în care se prestează serviciul;


 angajamentul se referă numai la activitatea de prestare de servicii care face obiectul contractului; nu conferă dreptul de a profesa sub titlul profesional din statul membru în cauză;


 numărul de persoane vizate de contractul de prestări servicii nu este mai mare decât numărul necesar pentru executarea contractului, astfel cum poate fi stabilit în actele cu putere de lege, normele administrative și cerințele Comunității și ale statului membru în care se prestează serviciul;


 contractul de prestări servicii trebuie obținut pentru desfășurarea uneia dintre activitățile menționate mai jos și sub rezerva condițiilor suplimentare menționate pentru subsectorul respectiv de către statul membru în cauză:


 servicii juridice;

 servicii de contabilitate;

 servicii de audit;

 servicii de consiliere fiscală;

 servicii de arhitectură, urbanism și peisagistică; servicii de inginerie, servicii integrate de inginerie;


servicii medicale, stomatologice și furnizate de moașe;

 servicii veterinare;

 servicii prestate de asistenți medicali, fizioterapeuți și de personalul paramedical;

 servicii informatice și servicii conexe;

 servicii de cercetare și dezvoltare; publicitate;

 cercetare de piață și sondaje de opinie;

 servicii de consultanță în materie de management; servicii legate de consultanța în materie de management;

 servicii de testare și analiză tehnică;

 servicii științifice și de consultanță conexe; servicii de consultanță în domeniul agriculturii, al vânătorii și al silviculturii;


 servicii de consiliere și consultanță legate de pescuit;

 servicii legate de minerit;

 servicii de întreținere și de reparare a echipamentelor;

 servicii fotografice;

 servicii de organizare de conferințe și seminare; servicii de traducere;

 servicii de construcții;

 servicii de investigare a terenurilor;

 servicii de mediu;

 servicii de învățământ superior;

 servicii de învățământ pentru adulți;

 servicii legate de agenții de voiaj și de operatori de turism;

 servicii de ghizi turistici;

 servicii de divertisment;

 servicii prestate de agențiile de știri;
 servicii legate de vânzarea echipamentelor sau de acordarea unui brevet.Kataloq: afaceri europene
afaceri europene -> Lista părții ue rezerve aplicabile în Uniunea Europeană
afaceri europene -> Dintre canada, pe de o parte
afaceri europene -> Introducere
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> O strategie în domeniul aviației pentru europa I. Introducere – aducerea aviației pe un nou palier 1 Importanța aviației pentru ue
afaceri europene -> 1. Introducere
afaceri europene -> Anexă anexa VIII acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte Anexa XVI privind achizițiile publice
afaceri europene -> Expunere de motive
afaceri europene -> Comisia europeană Bruxelles, 27 2010

Yüklə 2,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə