Consiliul Uniunii EuropeneYüklə 2.6 Mb.
səhifə20/20
tarix12.08.2018
ölçüsü2.6 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
ANEXA IX
Lista mijloacelor de publicare care trebuie adăugată în anexa XIII la Acordul de asociere
Apendicele 2
CROAȚIA:
Narodne novine
 Electronic Public Procurement Classifieds of the Republic of Croatia (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/electronic-public-procurement-of-the-republic-of-croatia/0/81/)

_______________1 Atunci când declarația pe factură este întocmită de către un exportator autorizat, în sensul articolului 21 din prezenta anexă, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie menționat în acest spațiu. În cazul în care declarația pe factură nu este întocmită de către un exportator autorizat, se omit cuvintele din paranteză sau nu se completează spațiul.

2 Se indică originea produselor. Atunci când declarația pe factură se referă, în întregime sau parțial, la produse originare din Ceuta și Melilla, în sensul articolului 36 din prezenta anexă, exportatorul trebuie să le menționeze clar cu simbolul „CM” în documentul pe care se face declarația.

3 Aceste mențiuni se pot omite dacă informațiile există în documentul propriu-zis.

4 A se vedea articolul 20 alineatul (5) din prezenta anexă. În cazurile în care exportatorul nu are obligația să semneze, exceptarea de la obligația de a semna implică și exceptarea de la obligația de a indica numele semnatarului.

1 În cazul Austriei, Finlandei și Suediei nu există rezerve orizontale pentru serviciile considerate servicii de utilități publice.

2 Notă explicativă: Există servicii de utilități publice în sectoare cum ar fi serviciile conexe celor de consultanță științifică și tehnică, serviciile de cercetare și dezvoltare cu privire la științele sociale și umanistice, serviciile de testare și analiză tehnică, serviciile de mediu serviciile de sănătate și serviciile de transport, serviciile auxiliare tuturor modurilor de transport. Deseori, pentru aceste servicii se acordă drepturi exclusive operatorilor privați, de exemplu operatorilor care beneficiază de concesiuni din partea autorităților publice, sub rezerva anumitor obligații specifice referitoare la servicii. Având în vedere faptul că serviciile de utilități publice există deseori și la nivel subcentral, nu este practic să se facă o enumerare sectorială detaliată și exhaustivă.

1 Se pot acorda exceptări de la aceste cerințe în cazul în care se poate demonstra că reședința nu este necesară.

2 Se pot acorda excepții de la aceste cerințe în cazul în care se poate demonstra că reședința nu este necesară.

** SI: În conformitate cu Legea societăților comerciale, o sucursală înființată în Republica Slovenia nu este considerată persoană juridică, însă, în ceea ce privește desfășurarea activității, este asimilată unei filiale.

 Activitățile comerciale, industriale sau artizanale se referă la sectoare precum: alte servicii comerciale, servicii de construcții, de distribuție și de turism. Nu se referă la serviciile de telecomunicații și la cele financiare.


1 CZ: Se aplică un sistem nediscriminatoriu pentru controlul schimbului valutar, care constă în:

(a) limitarea achiziționării de valută de către resortisanții rezidenți în scopuri personale;

(b) autorizarea schimbului valutar în cazul rezidenților cehi pentru acceptarea creditelor financiare de la subiecți străini, a investițiilor directe de capital în străinătate, a achiziționării de bunuri imobile în străinătate și a achiziționării de titluri de valoare străine.

2 PL: Există un sistem nediscriminatoriu de control al schimburilor valutare referitor la limitările privind cifra de afaceri obținută din schimbul valutar și sistemul permiselor de schimb valutar (generale și individuale) printre celelalte limitări privind fluxurile de capital și plățile în valută. Obținerea unei autorizații este necesară pentru următoarele tranzacții valutare:

 transfer de valută în afara țării;

 transfer de monedă poloneză în țară;

 transferul dreptului de proprietate asupra activelor monetare între persoane poloneze și persoane străine;

 acordarea și tragerea de împrumuturi și de credite de către persoane poloneze în cadrul tranzacțiilor de schimb valutar;

 stabilirea sau efectuarea plăților în valută în Polonia pentru produsele, bunurile imobile, drepturile de proprietate, serviciile sau forța de muncă achiziționate;

 deschiderea și deținerea unui cont bancar la o bancă cu sediul în străinătate;

 achiziționarea și deținerea de titluri de valoare străine și achiziționarea de bunuri imobile în străinătate;

 asumarea în străinătate a altor obligații cu efect similar.

3 SK: Informațiile sunt furnizate din motive de transparență.

4 BG: Există un sistem nediscriminatoriu de control al schimburilor valutare privind transferurile și plățile legate de tranzacțiile curente, ce prevede următoarele:

(i) limitări privind exporturile și importurile de monedă națională sau de valută în numerar; (ii) limitări privind achiziționarea de valută în scopuri personale de către resortisanții rezidenți; (iii) angajații străini pot achiziționa valută în procent de până la 70 % din remunerația acordată pentru munca depusă; (iv) plățile și transferurile în valută în străinătate trebuie efectuate de către bănci; (v) transferurile unilaterale necesită aprobarea Băncii Naționale a Bulgariei; (vi) pe teritoriul Republicii Bulgaria, plățile trebuie efectuate în BGL.1 Persoanele străine au dreptul să transfere în străinătate următoarele venituri și compensații dobândite din investițiile în Republica Bulgaria: venituri încasate, compensații pentru exproprierea investiției din rațiuni de stat, încasări din lichidarea sau vânzarea integrală ori parțială a investiției, suma primită ca urmare a executării unei creanțe garantate în monedă printr-un gaj sau o ipotecă.

6 PL: Nota de subsol de la accesul pe piață se aplică și pentru tratamentul național.

0 RO: Treizeci de procente din capitalul societăților comerciale deținute de stat a fost distribuit gratuit cetățenilor români prin „certificate de proprietate” care nu pot fi vândute persoanelor juridice și fizice străine.

RO: Restul de 70 de procente din capitalul societăților menționate anterior se scoate la vânzare.RO: În cadrul procesului de privatizare, investitorii străini pot cumpăra active și acțiuni ale societăților comerciale. Persoanele juridice și fizice române au drept de prioritate în această privință. În cadrul privatizării prin metoda MEBO (Management-Employee-Buy-Out - Cumpărarea acțiunilor de către angajați și conducere), dreptul de a cumpăra o societate comercială este rezervat salariaților acesteia.

1 Durata „șederii temporare” este definită de statele membre și, în cazurile în care există, de actele cu putere de lege și normele administrative comunitare cu privire la intrare, ședere și muncă. Durata exactă poate varia în funcție de diferitele categorii de persoane fizice menționate în prezenta listă. Pentru categoria (i), durata șederii este limitată în următoarele state membre după cum urmează: BG – un an, putând fi extinsă cu o perioadă de până la un an pentru o durată totală care să nu depășească trei ani; EE – trei ani, putând fi extinsă cu o perioadă de până la doi ani pentru o durată totală care să nu depășească cinci ani; LV – cinci ani; LT – trei ani, putând fi extinsă în cazul personalului de conducere numai cu cel mult încă doi ani; PL și SI – un an, perioadă care poate fi extinsă. Pentru categoria (ii), durata șederii este limitată în următoarele state membre după cum urmează: BG – trei luni pe o perioadă de un an calendaristic; EE – 90 de zile într-o perioadă de șase luni; PL – trei luni; LT – trei luni pe an; HU, LV, SI – 90 de zile.

2 Toate celelalte cerințe din actele cu putere de lege și normele administrative ale Comunității și ale statelor membre privind măsurile în materie de intrare, ședere, muncă și securitate socială se aplică în continuare, inclusiv reglementările privind perioada de ședere, salariile minime și contractele colective de salarizare.

1 Un „detașat intern” este definit drept o persoană fizică care lucrează în cadrul unei persoane juridice, alta decât o organizație non-profit, stabilită pe teritoriul Republicii Chile, care este transferată temporar în contextul prestării unui serviciu prin prezența sa comercială pe teritoriul unui stat membru; persoanele juridice în cauză trebuie să aibă sediul principal al activității pe teritoriul Republicii Chile și transferul trebuie să se realizeze către o unitate (birou, sucursală sau filială) a acestei persoane juridice care furnizează efectiv servicii similare pe teritoriul unui stat membru în care se aplică Tratatul CE.

1 Activitățile comerciale, industriale sau artizanale se referă la sectoare precum: alte servicii comerciale, servicii de construcții, de distribuție și de turism. Nu se referă la serviciile de telecomunicații și la cele financiare.

2 Contractul de prestări de servicii respectă actele cu putere de lege, normele administrative și cerințele Comunității și ale statului membru în care se execută contractul de servicii.

1 Atunci când nu se prezintă sub titlul de „Advokat” sau de avocat SEE, sub titlul corespunzător din țara de origine, avocații străini pot oferi în mod liber servicii de consultanță juridică.

2 BG: Consultanța juridică nu include: reprezentarea juridică în fața unei jurisdicții (judiciare sau nejudiciare) și a unor organisme administrative, precum și pregătirea documentelor juridice pentru astfel de proceduri; exprimarea unor opinii juridice privind alte legi decât cele ale jurisdicției în care prestatorul de servicii are calificarea de avocat; și reprezentarea juridică în afara instanțelor, legată de drepturile și obligațiile resortisanților bulgari.

3 Accesul la aceste profesii este reglementat de legea franceză nr. 90-1259 din 31 decembrie 1990, care deschide întreaga sferă de activități juridice și judiciare.

1 Dreptul internațional include și dreptul comunitar.

2 Accesul la aceste profesii este reglementat de legea franceză nr. 90-1259 din 31 decembrie 1990, care deschide întreaga sferă de activități juridice și judiciare.

** Notă explicativă: dat fiind faptul că pentru exercitarea oricărei activități de audit este necesară prezența comercială, este neobligatoriu pentru modul transfrontalier. Numai auditorii statutari stabiliți pot primi aprobarea organismelor profesionale naționale. Aprobarea este o condiție preliminară necesară pentru exercitarea acestei activități.

 SI: În conformitate cu dreptul sloven, serviciile de audit trebuie furnizate de firme, nu de persoane fizice.


1 Sunt recunoscute examenele și experiența din străinătate care oferă o competență echivalentă.

1 Sunt recunoscute examenele și experiența din străinătate care oferă o competență echivalentă.

1 Accesul la aceste profesii este reglementat de legea franceză nr. 90-1259 din 31 decembrie 1990, care deschide întreaga sferă de activități juridice și judiciare.

** Indică faptul că serviciul specificat constituie numai o parte din întreaga gamă de activități care fac obiectul concordanței cu CPC.

 Prețurile practicate pentru serviciile private sunt stabilite de organizațiile profesionale și aprobate de Ministerul Sănătății.


1 Stabilirea sub formă de persoane juridice este condiționată de obținerea unei autorizații din partea Ministerului Sănătății. Admiterea în cadrul rețelei publice de sănătate este supusă concesiunii din partea Institutului de Asigurări de Sănătate din Republica Slovenia.

** Indică faptul că serviciul specificat constituie numai o parte din întreaga gamă de activități care fac obiectul concordanței cu CPC.

 În cazul în care înființarea unei farmacii face obiectul unui test privind necesitățile economice, principalele criterii luate în considerare sunt: populația, numărul de farmacii existente și densitatea geografică a acestora. Aceste criterii se aplică în conformitate cu tratamentul național, cu excepția FR.


1 Angajament suplimentar: în IT, sunt permise asociațiile profesionale (fără înregistrare) între persoane fizice.

** Serviciul respectiv se referă la profesia de agent imobiliar și nu aduce atingere drepturilor persoanelor fizice și juridice care achiziționează bunuri imobile și/sau restricțiilor impuse acestora.

 LV: Serviciul specificat constituie numai o parte din întreaga gamă de activități care fac obiectul concordanței cu CPC.


1 SI: Există utilități publice; drepturile de concesiune se pot acorda operatorilor privați stabiliți în Republica Slovenia.

** Serviciul în cauză exclude exploatarea minelor.

** Un angajament cu privire la acest mod de furnizare nu este fezabil.


** Indică faptul că serviciul specificat constituie numai o parte din întreaga gamă de activități care fac obiectul concordanței cu CPC.


 Angajamentul este menționat în conformitate cu clasificarea propusă care a fost notificată OMC de către CE și statele sale membre la 23 martie 2001 (documentul OMC S/CSS/W/61).


1 În termenul „manipulare” sunt incluse vămuirea, sortarea, transportul și livrarea.

2 Prin „obiect poștal” se înțeleg obiectele manipulate de către orice tip de agent comercial, indiferent dacă este public sau privat.

3 „Obiecte de corespondență”: o comunicare în formă scrisă pe orice tip de suport fizic ce urmează să fie trimisă și livrată la adresa indicată de expeditor chiar pe obiectul respectiv sau pe ambalajul acestuia. Cărțile, cataloagele, ziarele și publicațiile periodice nu sunt considerate obiecte de corespondență.

1 de exemplu, scrisorile, cărțile poștale.

2 Cărțile și cataloagele sunt incluse în această categorie.

3 Reviste, ziare, publicații periodice.

1 Serviciile de curierat rapid pot include, pe lângă o mai mare viteză și fiabilitate, elemente de valoare adăugată, cum ar fi colectarea de la punctul de origine, livrarea personală la destinatar, posibilitatea de urmărire a traseului și a locului în care se află pe traseu obiectul respectiv, posibilitatea schimbării destinației și a destinatarului în timpul tranzitului, confirmarea de primire.

2 Furnizarea mijloacelor, inclusiv furnizarea incintelor ad hoc, cât și transportul de către un terț, care permite autolivrarea prin schimb reciproc de obiecte poștale între utilizatorii care aleg acest serviciu. Prin obiecte poștale se înțeleg obiectele manipulate de către orice tip de agent comercial, indiferent dacă este public sau privat.

3 Prin „radiodifuziune și televiziune” se înțelege lanțul neîntrerupt de transmisie necesară pentru distribuirea semnalelor programelor de televiziune și radio către publicul general, însă nu include legăturile de contribuție între operatori.

**** Serviciul specificat constituie numai o parte din întreaga gamă de activități care fac obiectul concordanței cu CPC.

** Un angajament cu privire la acest mod de furnizare nu este fezabil.


 Excluzând armele în toate statele membre, cu excepția BG. Excluzând explozibilii, produsele chimice și metalele prețioase în toate statele membre, cu excepția AT, BG, FI, RO, SE. Excluzând produsele pirotehnice, articolele inflamabile, echipamentele explozibile, munițiile, echipamentul militar, tutunul și produsele din tutun, substanțele toxice, dispozitivele medicale și chirurgicale, anumite substanțe medicale și obiecte de uz medical în AT. Excluzând distribuția de tutun, de produse din tutun, de băuturi alcoolice, de produse farmaceutice, de articole medicale și ortopedice, de arme, muniții și echipament militar, de metale prețioase, de pietre prețioase și articolele fabricate din acestea, de petrol și produse din petrol în BG. Excluzând armele de foc, dispozitivele explozive și produsele din tutun în HR Excluzând serviciile de distribuție de muniții, de explozibili, de narcotice și medicamente care conțin narcotice, de produse din tutun și de hârtie pentru țigări, de alcool și băuturi spirtoase în RO. Excluzând distribuția de produse pirotehnice, de articole inflamabile și detonatoare, de arme de foc, de muniții și echipament militar, de substanțe toxice și de anumite substanțe medicamentoase în SI.


1 BG: Angajamentele specifice nu includ serviciile agenților comisionari furnizate în cadrul burselor de mărfuri cu caracter permanent.

2 BG: Angajamentele specifice nu includ serviciile de comerț cu ridicata prestate în cadrul burselor de mărfuri cu caracter permanent.

3 Excluzând tutunul în ES, IT.

4 Excluzând tutunul în ES, IT, FR.

1 Pentru EE, LT și LV sunt acoperite CPC 633, 6111, 61221, 63234. Excluzând CPC 613 în LT. Excluzând băuturile alcoolice în FI, SE. Excluzând CPC 61112, 6121, 613, 63107, 63108, 63211 în PL. Excluzând produsele farmaceutice (parte din CPC 63211) în toate statele membre, care intră sub incidența angajamentelor referitoare la serviciile profesionale prestate de către „farmaciști”. Serviciile de distribuție într-o altă locație decât în cea fixă (vânzare directă) sunt considerate servicii de vânzare cu amănuntul. CPC 633 (servicii de reparare a bunurilor personale și de uz casnic) intră sub incidența angajamentelor referitoare la serviciile comerciale. Acest sector include numai distribuția de mărfuri. Acestea sunt fizice și transportabile.

1 În cazul în care stabilirea unei unități face obiectul unui test privind necesitățile economice, principalele criterii sunt: numărul magazinelor existente și impactul asupra acestora, densitatea populației, răspândirea geografică, impactul asupra condițiilor de trafic și crearea de noi locuri de muncă.

2 Excluzând tutunul în ES, FR și IT. Excluzând băuturile alcoolice în IE.

1 Vânzarea permanentă dintr-un punct fix de vânzare sau de la unitățile de producție nu sunt afectate de aceste reguli.

1 Clasificarea serviciilor de mediu respectă propunerea de clasificare inclusă în Clasa 7612 (Comunicarea CE și a statelor sale membre).

2 BG: Angajamentele nu se aplică serviciilor legate de colectarea, transportul, depozitarea, utilizarea secundară, reciclarea, regenerarea, utilizarea în producția de energie și de materiale și eliminarea deșeurilor, a reziduurilor și a substanțelor periculoase.

1 BG: Serviciile de reglementare, administrative și de control ale organismelor guvernamentale și municipale legate de aspectele de mediu.

** Un angajament cu privire la acest mod de furnizare nu este fezabil.

 În cazul în care înființarea unei unități unei unități face obiectul unui test privind necesitățile economice, principalele criterii sunt: numărul de paturi și/sau de echipamente medicale grele stabilit pe baza nevoilor, densitatea populației și segmentele de vârstă, răspândirea geografică, protecția zonelor de interes istoric și artistic deosebit, impactul asupra condițiilor de trafic și crearea de noi locuri de muncă.


1 Legea întreprinderilor; suplimentul 1995.

1 BG: Transportul (inclusiv transportul în tranzit) de deșeuri și reziduuri, de mărfuri, substanțe și materiale periculoase, de echipamente militare și paramilitare, de droguri și de mărfuri similare este reglementat de norme speciale și este exclus din gama de servicii care fac obiectul angajamentelor din acest sector. Același lucru este valabil și în cazul serviciilor legate de astfel de transporturi.

** Un angajament cu privire la acest mod de furnizare nu este fezabil.

** Un angajament cu privire la acest mod de furnizare nu este fezabil.


**** În cazul ocupării domeniului public, se pot aplica proceduri de concesionare sau autorizare a lucrărilor publice.


* Un angajament cu privire la acest mod de furnizare nu este fezabil.

** În cazul ocupării domeniului public, se pot aplica proceduri de concesionare sau autorizare a lucrărilor publice.

 „Servicii de vămuire” (sau „servicii ale agenților vamali”) înseamnă activitățile care constau în îndeplinirea, în numele unei alte părți, a formalităților vamale privind importul, exportul sau transportul direct al mărfurilor, indiferent dacă acest serviciu reprezintă principala activitate a prestatorului de servicii sau o completare obișnuită a activității sale principale;


1 „Servicii de staționare și depozitare a containerelor” înseamnă activitățile care constau în depozitarea containerelor, în zone portuare sau în interiorul țării, în vederea umplerii/golirii, a reparării și a punerii lor la dispoziție pentru expediere.

2* Un angajament cu privire la acest mod de furnizare nu este fezabil.

** În cazul ocupării domeniului public, se pot aplica proceduri de concesionare sau autorizare a lucrărilor publice.

 „Servicii ale agențiilor maritime” înseamnă activitățile ce constau în reprezentarea, într-o anumită zonă geografică, în calitate de agent, a intereselor comerciale ale uneia sau mai multor linii de navigație sau companii maritime, în următoarele scopuri:

– comercializarea și vânzarea serviciilor de transport maritim și a serviciilor conexe, de la cotare până la facturare, precum și emiterea de conosamente în numele societăților, achiziționarea și revânzarea serviciilor conexe necesare, întocmirea documentelor și furnizarea de informații comerciale;– acționarea în numele societăților care organizează escala navei sau preluarea încărcăturilor atunci când este necesar.

1 „Servicii de expediere de mărfuri” înseamnă activitatea ce constă în organizarea și monitorizarea operațiunilor de transport în numele transportatorilor, prin achiziționarea serviciilor de transport și a serviciilor conexe, întocmirea documentelor și furnizarea de informații comerciale.

1 Indică faptul că serviciile specificate constituie numai o parte din întreaga sferă a activităților reglementate de concordanța CPC.

1 Testul privind necesitățile, bazat pe numărul de furnizori de servicii din zona geografică respectivă.

2 În cazul în care prestarea unui serviciu face obiectul unui test privind necesitățile economice, acesta se bazează, în principal, pe transportul public existent pe ruta în cauză.

** Un angajament cu privire la acest mod de furnizare nu este fezabil.

 În cazul ocupării domeniului public, se pot aplica proceduri de concesionare sau autorizare a lucrărilor publice.

EE, LV și LT: Niciuna Un angajament cu privire la acest mod de furnizare nu este fezabil.


 Indică faptul că serviciul specificat constituie numai o parte din întreaga gamă de activități care fac obiectul concordanței cu CPC.


** Neobligatoriu din motive de nefezabilitate din punct de vedere tehnic.

*, cu excepția serviciilor de pregătire a documentelor de transport.* Neobligatoriu din motive de nefezabilitate din punct de vedere tehnic.


 În cazul Austriei, Finlandei și Suediei nu există rezerve orizontale pentru serviciile considerate servicii de utilități publice.


1 Notă explicativă: Există servicii de utilități publice în sectoare precum serviciile conexe celor de consultanță științifică și tehnică, serviciile de cercetare și dezvoltare în domeniul științelor sociale și al științelor umaniste, serviciile de testare și analiză tehnică, serviciile de mediu, serviciile de sănătate, serviciile de transport și serviciile auxiliare tuturor modurilor de transport. Deseori, pentru aceste servicii se acordă drepturi exclusive operatorilor privați, de exemplu operatorilor care beneficiază de concesiuni din partea autorităților publice, sub rezerva anumitor obligații specifice referitoare la servicii. Având în vedere faptul că serviciile de utilități publice există deseori și la nivel subcentral, nu este practic să se facă o enumerare sectorială detaliată și exhaustivă.

1 Se pot acorda exceptări de la aceste cerințe în cazul în care se poate demonstra că reședința nu este necesară.

2 Se pot acorda exceptări de la aceste cerințe în cazul în care se poate demonstra că reședința nu este necesară.

1 SI: În conformitate cu Legea societăților comerciale, o sucursală înființată în Republica Slovenia nu este considerată persoană juridică, însă, în ceea ce privește desfășurarea activității, este asimilată unei filiale.

1 Activitățile comerciale, industriale sau artizanale se referă la sectoare precum: alte servicii comerciale, servicii de construcții, de distribuție și de turism. Nu se referă la serviciile de telecomunicații și la cele financiare.

1 CZ: Se aplică un sistem nediscriminatoriu pentru controlul schimbului valutar, care constă în:

(a) limitarea achiziționării de valută de către resortisanții rezidenți în scopuri personale;

(b) autorizarea schimbului valutar în cazul rezidenților cehi pentru acceptarea creditelor financiare de la subiecți străini, a investițiilor directe de capital în străinătate, a achiziționării de bunuri imobile în străinătate și a achiziționării de titluri de valoare străine.

2 PL: Există un sistem nediscriminatoriu de control al schimburilor valutare referitor la limitările privind cifra de afaceri obținută din schimbul valutar și sistemul permiselor de schimb valutar (generale și individuale) printre celelalte limitări privind fluxurile de capital și plățile în valută. Obținerea unei autorizații este necesară pentru următoarele tranzacții valutare:

– transferul de capital străin în afara țării;

– transferul de valută poloneză în țară;

– transferul dreptului de proprietate asupra activelor monetare între persoane poloneze și persoane străine,

– acordarea sau tragerea de împrumuturi și credite de către persoane poloneze în cadrul tranzacțiilor de schimb valutar;

– stabilirea sau efectuarea plăților în valută în Polonia pentru produsele, bunurile imobile, drepturile de proprietate, serviciile sau forța de muncă achiziționate;

– deschiderea și deținerea unui cont bancar la o bancă cu sediul în străinătate;

– achiziționarea și deținerea de titluri de valoare străine și achiziționarea de bunuri imobile în străinătate;– asumarea altor obligații în străinătate cu efect similar.

3 SK: Informațiile sunt furnizate din motive de transparență.

4 BG: Există un sistem nediscriminatoriu de control al schimburilor valutare privind transferurile și plățile legate de tranzacțiile curente, ce prevede următoarele: (i) limitări privind exporturile și importurile de monedă națională sau de valută în numerar; (ii) limitări privind achiziționarea de valută în scopuri personale de către resortisanții rezidenți; (iii) angajații străini pot achiziționa valută în procent de până la 70 % din remunerația acestora; (iv) plățile și transferurile în valută în străinătate trebuie efectuate de către bănci; (v) transferurile unilaterale necesită aprobarea Băncii Naționale a Bulgariei; (vi) pe teritoriul Republicii Bulgaria, plățile trebuie efectuate în BGL.

5 PL: Nota de subsol de la accesul pe piață se aplică și pentru tratamentul național.

6 Persoanele străine au dreptul să transfere în străinătate următoarele venituri și compensații dobândite din investițiile în Republica Bulgaria: venituri încasate, compensații pentru exproprierea investiției din rațiuni de stat, încasări din lichidarea sau vânzarea integrală sau parțială a investiției, suma primită ca urmare a executării unei creanțe garantate în monedă printr-un gaj sau o ipotecă.

1 RO: Treizeci de procente din capitalul societăților comerciale deținute de stat a fost distribuit gratuit cetățenilor români prin „certificate de proprietate” care nu pot fi vândute persoanelor juridice și fizice străine.
RO: Restul de 70 de procente din capitalul societăților menționate anterior se scoate la vânzare.
RO: În cadrul procesului de privatizare, investitorii străini pot cumpăra active și acțiuni ale societăților comerciale. Persoanele juridice și fizice române au drept de prioritate în această privință. În cadrul privatizării prin metoda MEBO (Management-Employee-Buy-Out - Cumpărarea acțiunilor de către angajați și conducere), dreptul de a cumpăra o societate comercială este rezervat salariaților acesteia.

1

 Durata „șederii temporare” este definită de statele membre și, în cazurile în care există, de actele cu putere de lege și normele administrative comunitare cu privire la intrare, ședere și muncă. Durata exactă poate varia în funcție de diferitele categorii de persoane fizice menționate în prezenta listă. Pentru categoria (i), durata șederii este limitată în următoarele state membre după cum urmează: BG – un an, putând fi extinsă cu o perioadă de până la un an pentru o durată totală care să nu depășească trei ani; EE – trei ani, putând fi extinsă cu o perioadă de până la doi ani pentru o durată totală care să nu depășească cinci ani; LV – cinci ani; LT – trei ani, putând fi extinsă în cazul personalului de conducere numai cu cel mult încă doi ani; PL și SI – un an, perioadă care poate fi extinsă. Pentru categoria (ii), durata șederii este limitată în următoarele state membre după cum urmează: BG – trei luni pe o perioadă de un an calendaristic; EE – 90 de zile într-o perioadă de șase luni; PL – trei luni; LT – trei luni pe an; HU, LV, SI – 90 de zile.

2

 Toate celelalte cerințe din actele cu putere de lege și normele administrative ale Comunității și ale statelor membre privind măsurile în materie de intrare, ședere, muncă și securitate socială se aplică în continuare, inclusiv reglementările privind perioada de ședere, salariile minime și contractele colective de salarizare.

1

 Un „detașat intern” este definit drept o persoană fizică care lucrează în cadrul unei persoane juridice, alta decât o organizație non-profit, stabilită pe teritoriul Republicii Chile, care este transferată temporar în contextul prestării unui serviciu prin prezența sa comercială pe teritoriul unui stat membru; persoanele juridice în cauză trebuie să aibă sediul principal al activității pe teritoriul Republicii Chile și transferul trebuie să se realizeze către o unitate (birou, sucursală sau filială) a acestei persoane juridice care furnizează efectiv servicii similare pe teritoriul unui stat membru în care se aplică Tratatul CE.

1

 Activitățile comerciale, industriale sau artizanale se referă la sectoare precum: alte servicii comerciale, servicii de construcții, de distribuție și de turism. Nu se referă la serviciile de telecomunicații și la cele financiare.

1

 Spre deosebire de filialele străine, sucursalele stabilite direct într-un stat membru de către o instituție financiară chiliană nu fac obiectul, cu anumite excepții limitate, unor norme prudențiale armonizate la nivel comunitar care să le permită unor astfel de filiale să beneficieze de facilități sporite de instituire a unor noi unități și să furnizeze servicii transfrontaliere în întreaga Comunitate. Prin urmare, aceste sucursale sunt autorizate să funcționeze pe teritoriul unui stat membru în aceleași condiții ca cele care se aplică instituțiilor financiare naționale din statul membru respectiv și li se poate solicita să îndeplinească o serie de cerințe prudențiale specifice, cum ar fi, în cazul băncilor și al titlurilor de valoare, cerințe privind capitalizarea separată și alte cerințe privind solvabilitatea, precum și cerințe privind raportarea și publicarea conturilor sau, în cazul asigurărilor, cerințe specifice privind garanțiile și depozitele, capitalizare separată și localizarea în statul membru vizat a activelor reprezentând rezerve tehnice și cel puțin o treime din marja de solvabilitate. Statele membre pot aplica restricțiile indicate în această listă numai cu privire la stabilirea directă a prezenței comerciale a unei sucursale chiliene sau la furnizarea de servicii transfrontaliere din Chile; prin urmare, un stat membru nu poate aplica aceste restricții, inclusiv cele privind stabilirea, sucursalelor chiliene stabilite în alte state membre ale Comunității, cu excepția cazului în care aceste restricții se pot aplica și societăților sau resortisanților altor state membre în conformitate cu dreptul comunitar.

1

 CZ: Atunci când vor fi eliminate drepturile de monopol privind asigurările de răspundere civilă auto, furnizarea acestui serviciu va fi deschisă în mod nediscriminatoriu prestatorilor de servicii stabiliți în Cehia.

1

 În ceea ce privește sistemele de asigurări obligatorii, prestatorii exclusivi de servicii pot fi stabiliți sau autorizați.

1

 În ceea ce privește sistemele de asigurări obligatorii, prestatorii exclusivi de servicii pot fi stabiliți sau autorizați.

1

 În ceea ce privește sistemele de asigurări obligatorii, prestatorii exclusivi de servicii pot fi stabiliți sau autorizați.

1

 În ceea ce privește sistemele de asigurări obligatorii, prestatorii exclusivi de servicii pot fi stabiliți sau autorizați.

1

 IT: Furnizarea și transferul de informații financiare și prelucrarea de date financiare care presupun comerțul cu instrumente financiare pot fi interzise în cazul în care protecția investitorilor poate fi grav prejudiciată. Numai băncile și societățile de investiții autorizate trebuie să respecte normele de comportament comercial la furnizarea de servicii de consultanță în domeniul investițiilor cu privire la instrumentele financiare, de servicii de consultanță către întreprinderi privind structura de capital, strategii industriale și alte chestiuni conexe și de servicii de consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziționarea de întreprinderi. Activitățile de consiliere nu ar trebui să includă gestionarea activelor.

1

 IT: Persoanele autorizate să desfășoare activități de gestionare a activelor colective sunt considerate responsabile pentru orice activitate de investiții desfășurată de consultanții lor delegați (gestionarea activelor colective, excluzând OPCVM).

1

 Se pot acorda exceptări de la aceste cerințe în cazul în care se poate demonstra că reședința nu este necesară.

1

 Se pot acorda derogări de la aceste cerințe în cazul în care se poate demonstra că reședința nu este necesară.

1

 Legislația bulgară privind proprietatea recunoaște următoarele drepturi de proprietate limitate: dreptul de folosință, dreptul de a construi, dreptul de a ridica o suprastructură și servituți.

*

* SI: În conformitate cu Legea societăților comerciale, o sucursală stabilită în Republica Slovenia nu este considerată persoană juridică, însă, în ceea ce privește desfășurarea activității, este asimilată unei filiale.


 CZ: Se aplică un sistem nediscriminatoriu pentru controlul schimbului valutar care constă în:

(a) limitarea achiziționării de valută de către resortisanții rezidenți în scopuri personale;

(b) autorizarea schimbului valutar în cazul rezidenților cehi pentru acceptarea creditelor financiare de la subiecți străini, a investițiilor directe de capital în străinătate, a achiziționării de bunuri imobile în străinătate și a achiziționării de titluri de valoare străine.


1

 PL: Există un sistem nediscriminatoriu de control al schimburilor valutare referitor la limitările privind cifra de afaceri obținută din schimbul valutar și sistemul permiselor de schimb valutar (generale și individuale) printre celelalte limitări privind fluxurile de capital și plățile în valută. Obținerea unei autorizații este necesară pentru următoarele tranzacții valutare:

 transfer de valută în afara țării;

 transfer de monedă poloneză în țară;

 transferul dreptului de proprietate asupra activelor monetare între persoane poloneze și persoane străine;

 acordarea și tragerea de împrumuturi și de credite de către persoane poloneze în cadrul tranzacțiilor de schimb valutar;

 stabilirea sau efectuarea plăților în valută în Polonia pentru produsele, bunurile imobile, drepturile de proprietate, serviciile sau forța de muncă achiziționate;

 deschiderea și deținerea unui cont bancar la o bancă cu sediul în străinătate;

 achiziționarea și deținerea de titluri de valoare străine și achiziționarea de bunuri imobile în străinătate; asumarea în străinătate a altor obligații cu efect similar.

2

 SK: Informațiile sunt furnizate din motive de transparență.

3

 Persoanele străine au dreptul să transfere în străinătate următoarele venituri și compensații dobândite în urma investițiilor în Republica Bulgaria: venituri încasate, compensații pentru exproprierea investiției din rațiuni de stat, încasări din lichidarea sau vânzarea integrală sau parțială a investiției, suma primită ca urmare a executării unei creanțe garantate în monedă printr-un gaj sau o ipotecă.

RO RO


Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə