Consiliul Uniunii EuropeneYüklə 2.6 Mb.
səhifə18/20
tarix12.08.2018
ölçüsü2.6 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

________________


ANEXA VII
(ANEXA X la acordul menționat la articolul 132 din acord)
LISTE DE ANGAJAMENTE SPECIFICE PRIVIND STABILIREA

PARTEA A


LISTA COMUNITĂȚII
Notă introductivă
1. Angajamentele specifice din prezenta listă se aplică numai teritoriilor în care se aplică tratatele de instituire a Comunității și în condițiile stabilite în aceste tratate. Aceste angajamente se aplică numai relațiilor dintre Comunitate și statele sale membre, pe de o parte, și țările care nu sunt membre ale Comunității, pe de altă parte. Acestea nu afectează drepturile și obligațiile statelor membre care decurg din dreptul comunitar.
2. Pentru indicarea statelor membre, se folosesc următoarele abrevieri:
AT Austria

BE Belgia

BG Bulgaria

CY Cipru


CZ Republica Cehă

DE Germania

DK Danemarca

ES Spania

EE Estonia

FR Franța

FI Finlanda

EL Grecia

HR Croația

HU Ungaria

IT Italia

IE Irlanda

LU Luxemburg

LT Lituania

LV Letonia

MT Malta


NL Țările de Jos

PT Portugalia

PL Polonia

RO România

SE Suedia

SI Slovenia

SK Republica Slovacă

UK Regatul Unit


„Filială” a unei persoane juridice înseamnă o persoană juridică ce este controlată efectiv de altă persoană juridică.
„Sucursală” a unei persoane juridice înseamnă un loc de desfășurare a activității fără personalitate juridică ce are aparent un caracter permanent, cum ar fi extensia unei societăți-mamă, are o conducere proprie și este dotat din punct de vedere material pentru a negocia afaceri cu terți, astfel încât aceștia din urmă, deși știu că va exista, dacă este necesar, o legătură juridică cu societatea-mamă, al cărei sediu este în străinătate, nu trebuie să trateze direct cu respectiva societate-mamă, putând efectua tranzacții comerciale la locul de desfășurare a activității care constituie extensia.

Sectorul sau subsectorul

Limitări privind tratamentul național la stabilire

1. ANGAJAMENTE ORIZONTALE

TOATE SECTOARELE INCLUSE ÎN PREZENTA LISTĂ(a) Tratamentul acordat filialelor (societăților chiliene) constituite în conformitate cu legislația unui stat membru și având sediul social, administrația centrală sau locul principal de desfășurare a activității în Comunitate nu se extinde la sucursalele sau agențiile stabilite într-un stat membru de o societate chiliană. Acest lucru nu împiedică însă un stat membru să extindă tratamentul în cauză la sucursalele sau agențiile înființate în alt stat membru de o societate sau firmă chiliană în ceea ce privește funcționarea lor pe teritoriul primului stat membru, cu excepția cazului în care această extindere este explicit interzisă de dreptul comunitar.
(b) Se poate acorda un tratament mai puțin favorabil filialelor (societăților chiliene) constituite în conformitate cu legislația unui stat membru care au numai sediul social sau administrația centrală pe teritoriul Comunității, cu excepția cazului în care se poate arăta că au o legătură efectivă și continuă cu economia unui stat membru.
Constituirea entității juridice

AT: Fără a aduce atingere tratatelor existente, persoanele fizice străine pot desfășura o activitate în aceleași condiții ca resortisanții austrieci. Cu toate acestea, trebuie să se prezinte autorității competente o dovadă conform căreia persoanele fizice austriece nu sunt discriminate în niciun fel în desfășurarea activității relevante în țara de origine a străinului. În cazul în care această dovadă nu poate fi prezentată, persoana fizică străină trebuie să solicite în mod oficial statut egal cu resortisanții austrieci. În cazul în care titularul unui permis de activitate nu are domiciliul în Austria, este necesară numirea unui reprezentant profesional („gewerberechtlicher Geschäftsführer”) cu domiciliul în Austria. Pentru a obține un permis de activitate, persoanele juridice străine sau societățile de persoane trebuie să înființeze o unitate și să numească un reprezentant profesional cu reședința permanentă în Austria. Fără a aduce atingere tratatelor existente, un reprezentant profesional străin trebuie să solicite statut egal cu resortisanții austrieci.


FI: Cel puțin jumătate din fondatorii unei societăți cu răspundere limitată trebuie să fie persoane fizice cu reședința în SEE (Spațiul Economic European) sau persoane juridice cu sediul într-una din țările SEE, cu excepția cazului în care Ministerul Comerțului și Industriei acordă o derogare.
SE: O societate cu răspundere limitată (societate pe acțiuni) poate fi înființată de unul sau mai mulți fondatori. Unul dintre fondatori are reședința în SEE (Spațiul Economic European) sau este o entitate juridică din SEE. O societate de persoane poate fi membru fondator numai în cazul în care fiecare dintre parteneri are reședința în SEE1. Directorul general și cel puțin 50 % din membrii consiliului de administrație trebuie să aibă reședința în SEE (Spațiul Economic European). Condiții similare se aplică stabilirii altor tipuri de persoane juridice.
CZ: Persoanele fizice străine pot exercita o activitate comercială în aceleași condiții ca și resortisanții cehi. Cu toate acestea, persoanele fizice străine pot întreprinde activități ca persoane care desfășoară activități independente și pot înființa și gestiona întreprinderi numai prin înregistrarea acestora la Registrul Comerțului, cu excepția cazului în care persoana în cauză are reședința în SEE (Spațiul Economic European). În cazul în care persoanele fizice/entitățile juridice nu au reședința/sediul permanent în SEE, acestea trebuie să depună, de asemenea, date sau un document privind sarcinile existente asupra activelor întreprinderii într-un stat străin, în cazul în care valabilitatea unui titlu de valoare depinde de publicarea acestuia, precum și alte date suplimentare, la Registrul Comerțului. Înaintea înregistrării la Registrul Comerțului, persoanele juridice străine trebuie să înființeze o unitate în Republica Cehă și să numească un reprezentant profesional cu domiciliul permanent în Republica Cehă.
MT: Cererile depuse de nerezidenți pentru emisiunea, achiziționarea, vânzarea și răscumpărarea titlurilor de valoare care nu sunt cotate la Bursa de Valori din Malta în societăți locale care sunt sau urmează să fie înființate în Malta trebuie să fie aprobate de operatorul Registrului Societăților Comerciale din cadrul Autorității Malteze pentru Servicii Financiare (MFSA). Această procedură nu se aplică societăților definite la articolul 2 din Legea privind impozitul pe venit (și anume holdingurilor internaționale/societăților comerciale) și nici societăților care dețin nave înregistrate în conformitate cu Legea privind navigația comercială și în cazul în care participarea rezidenților nu depășește 20 %.
PL: Străinii care au primit autorizație de ședere pe teritoriul Poloniei, autorizație de ședere tolerată, statutul de refugiat acordat în Polonia sau care se bucură de protecție temporară pe teritoriul acestei țări pot iniția și a desfășura activități economice pe teritoriul Poloniei în baza acelorași norme care se aplică și cetățenilor polonezi.

În conformitate cu cerințele de reciprocitate, în cazul în care acordurile internaționale ratificate nu conțin dispoziții în sens contrar, persoanele străine pot iniția și a desfășura activități economice pe teritoriul Poloniei în baza acelorași norme care se aplică și antreprenorilor cu sediul în Polonia.

În cazul în care nu există reciprocitate, persoanele străine au dreptul de a iniția și a desfășura activități economice pe teritoriul Poloniei numai sub formă de societăți în comandită simplă, societăți cu răspundere limitată și societăți pe acțiuni; de asemenea, au dreptul de a participa la aceste societăți sau de a achiziționa acțiunile sau pachetele de acțiuni ale acestora.

RO: Administratorul unic sau președintele consiliului de administrație, precum și jumătate din numărul total de administratori ai unei societăți comerciale trebuie să fie cetățeni români, cu excepția cazului în care se prevede altfel în actul constitutiv al societății sau în statutul acesteia. Majoritatea auditorilor societăților comerciale și adjuncților acestora trebuie să fie cetățeni români.
Legislația privind sucursalele societăților străine

SE: O societate străină (care nu a constituit o entitate juridică în Suedia) își desfășoară operațiunile comerciale printr-o sucursală constituită în Suedia, cu conducere independentă și contabilitate separată. Proiectele de construcție cu o durată de mai puțin de un an sunt scutite de obligația de stabilire a unei sucursale sau de numire a unui reprezentant care să fie rezident.

SE: Directorul general al unei sucursale trebuie să aibă reședința în SEE (Spațiul Economic European)1.

SE: Cetățenii străini sau suedezi care nu au reședința în Suedia și care doresc să desfășoare operațiuni comerciale în Suedia trebuie să numească și să înregistreze la autoritatea locală un reprezentant responsabil cu astfel de activități care să fie rezident.

LT: Cel puțin un reprezentant al sucursalei societății străine trebuie să aibă reședința în Lituania.

PL: Sucursale – pentru desfășurarea de activități economice pe teritoriul Poloniei, antreprenorii străini pot să înființeze sucursale în conformitate cu regula privind cerințele de reciprocitate în cazul în care acordurile internaționale ratificate nu conțin dispoziții în sens contrar. Activitatea economică a sucursalei trebuie să fie similară cu cea întreprinsă de antreprenorul străin și trebuie numită o persoană care să aibă dreptul să îl reprezinte pe antreprenorul străin. Sucursala trebuie să fie înregistrată și să aibă contabilitate separată.

Agenții – antreprenorii străini pot înființa agenții. Activitatea economică a agenției poate acoperi numai serviciile de promovare și publicitate a antreprenorilor străini. Agenția trebuie să fie înregistrată și să aibă contabilitate separată.


SI: Înființarea sucursalelor de către societăți străine este condiționată de înregistrarea societății-mamă într-un registru ținut de instanță în țara de origine, pe o perioadă de cel puțin un an.
Entități juridice:

AT: Numai resortisanții austrieci sau persoanele juridice și întreprinderile cu sediul în Austria pot fi acționari ai Oesterreichische National Bank (Banca Națională a Austriei). Membrii conducerii trebuie să fie resortisanți austrieci.

BG: Stabilirea prestatorilor de servicii străini, inclusiv a asociațiilor în participațiune, poate lua doar forma unei societăți cu răspundere limitată sau a unei societăți pe acțiuni care are cel puțin doi acționari. Stabilirea sucursalelor este condiționată de obținerea unei autorizații. Neobligatoriu în ceea ce privește reprezentanțele. Reprezentanțele nu pot desfășura activități economice.

FI: Cel puțin jumătate din membrii consiliului de administrație și directorul general trebuie să aibă reședința în SEE (Spațiul Economic European), cu excepția cazului în care Ministerul Comerțului și Industriei acordă o derogare societății.
FI: Achiziționarea de către acționari străini a unor participații prin care obțin mai mult de o treime din drepturile de vot ale unei societăți finlandeze mari sau ale unei întreprinderi comerciale mari (cu peste 1 000 de angajați sau cu o cifră de afaceri de peste 167 de milioane EUR sau cu un total bilanțier de peste 167 de milioane EUR) este condiționată de obținerea unei confirmări din partea autorităților finlandeze; confirmarea poate fi refuzată numai în cazul în care ar fi adusă atingere unui interes național important. Un străin care locuiește în afara Spațiului Economic European și care desfășoară o activitate comercială în calitate de întreprinzător privat sau de partener într-o societate cu răspundere limitată sau într-o societate în nume colectiv finlandeză trebuie să obțină un permis de activitate. În cazul în care o organizație sau fundație străină este stabilită în conformitate cu legislația unei țări din SEE și are sediul social în aceasta, nu este necesar un permis pentru desfășurarea unei activități economice sau comerciale prin stabilirea unei sucursale în Finlanda.
Achiziții de bunuri imobile

AT: Achiziționarea, cumpărarea, precum și închirierea sau concesionarea de bunuri imobile de către persoane fizice și juridice străine necesită o autorizare din partea autorităților regionale competente (Länder), care vor lua în considerare dacă sunt afectate sau nu interese economice, sociale sau culturale importante.

BG: Persoanele fizice și juridice străine (inclusiv prin intermediul unei sucursale) nu pot dobândi drept de proprietate asupra unui teren. Persoanele juridice bulgare cu participare străină nu pot dobândi drept de proprietate asupra unui teren agricol.

Persoanele juridice străine și cetățenii străini cu domiciliul în străinătate pot dobândi drept de proprietate asupra clădirilor și drepturi de proprietate limitate1 asupra bunurilor imobile.

CY: Neobligatoriu.

CZ: Bunurile imobile pot fi achiziționate numai de persoane fizice cu domiciliul în Republica Cehă și de persoane juridice cu sediul sau sucursala pe teritoriul Republicii Cehe. Un regim special se aplică terenurilor agricole și pădurilor, care pot fi achiziționate numai de rezidenți (adică persoane fizice care au domiciliul în Republica Cehă sau persoane juridice cu sediul pe teritoriul Republicii Cehe), iar participarea la procesul de privatizare a terenurilor agricole și a pădurilor care aparțin statului este limitată la cetățenii Republicii Cehe.
EE: Rezervă în ceea ce privește achiziționarea de terenuri agricole și de păduri, precum și de terenuri din zonele de frontieră.

DK: Limitări privind achizițiile de bunuri imobile de către persoane fizice și entități juridice nerezidente. Limitări privind achiziționarea de proprietăți agricole de către persoane fizice și entități juridice străine.


ES: Rezervă în ceea ce privește achiziționarea de bunuri imobile de către guverne, instituții oficiale și întreprinderi publice originare din țări care nu sunt membre ale Comunității.
EL: În conformitate cu Legea 1892/90, modificată de Legea 1969/91, achiziționarea de bunuri imobile în regiunile de frontieră, direct sau prin participarea la capitalul unei societăți care nu este cotată la Bursa de Valori a Greciei și care deține bunuri imobile în aceste regiuni, sau orice schimbare a acționariatului acestei societăți este condiționată de obținerea unui permis emis de autoritățile competente (Ministerul Apărării în cazul persoanelor fizice sau juridice din afara UE).

IE: Este necesară o aprobare scrisă prealabilă din partea Comisiei Funciare pentru dobândirea oricărui drept asupra terenurilor irlandeze de către societăți naționale sau străine ori de către resortisanți străini. În cazul în care aceste terenuri sunt destinate unui uz industrial (altul decât industria agricolă), se renunță la cerința în cauză, sub rezerva unui certificat emis în acest sens de ministrul întreprinderilor și muncii. Această lege nu se aplică terenurilor din interiorul orașelor și municipiilor.


HR: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de bunuri imobile de către prestatori de servicii care nu sunt stabiliți și înregistrați în Croația. Este permisă achiziționarea de bunuri imobile necesare pentru prestarea de servicii de către societăți stabilite și înregistrate în Croația ca persoane juridice. Achiziționarea de bunuri imobile necesare pentru prestarea de servicii de către sucursale necesită aprobarea Ministerului Justiției. Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de terenuri agricole de către persoane juridice și fizice străine.

HU: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de proprietăți de stat de către persoane fizice și juridice străine.

LT: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de terenuri de către subiecți străini (persoane fizice și juridice); cu toate acestea, subiecții străini pot gestiona sau folosi aceste proprietăți în conformitate cu procedura stabilită de legislația lituaniană.

LV: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de terenuri de către persoane juridice. Este permisă concesionarea de terenuri pe o perioadă care nu depășește 99 de ani.

MT: Cerințele prevăzute de legislația malteză și de reglementările privind achiziționarea de bunuri imobile se aplică în continuare.


RO: Persoanele fizice care nu au cetățenie română și reședința în România, precum și persoanele juridice care nu sunt resortisanți români și nu au sediul în România nu pot dobândi drept de proprietate asupra nici unui tip de terenuri prin intermediul unor acte inter vivos.

SI: Persoanele juridice stabilite în Republica Slovenia cu participare străină la capital pot achiziționa bunuri imobile pe teritoriul Republicii Slovenia. Sucursalele* stabilite în Republica Slovenia de persoane străine pot achiziționa numai bunurile imobile, cu excepția terenurilor, necesare în vederea desfășurării activităților economice pentru care sunt înființate. Deținerea de bunuri imobile aflate în zone de frontieră de 10 km lățime de către societăți în care majoritatea capitalului sau a drepturilor de vot aparține direct sau indirect unor persoane juridice sau unor resortisanți ai unui alt stat membru face obiectul unei aprobări speciale.

SK: Limitări privind achiziționarea de bunuri imobile de către persoane fizice și entități juridice străine. Entitățile străine pot achiziționa bunuri imobile prin constituirea de entități juridice slovace sau prin participarea la asociații în participațiune Achiziționarea de terenuri de către entități străine este condiționată de obținerea unei autorizații.

IT: Neobligatoriu în ceea ce privește achizițiile de bunuri imobile.

FI: (Insulele Åland): Restricții privind dreptul persoanelor fizice care nu au cetățenie regională în Åland și al persoanelor juridice de a achiziționa și a deține bunuri imobile în insulele Åland fără o aprobare din partea autorităților competente ale insulelor.


FI: (Insulele Åland): Restricții privind dreptul de stabilire și dreptul de a furniza servicii de către persoanele fizice care nu au cetățenie regională în Åland sau de către orice persoane juridice fără o aprobare din partea autorităților competente ale Insulelor Åland.
PL: Achiziționarea de bunuri imobile, direct sau indirect, de către persoane fizice sau juridice străine necesită aprobare.
PL: Neobligatoriu, cu excepția: cumpărarea unor apartamente independente sau a unor bunuri imobile de către un resortisant străin care locuiește în Polonia de cel puțin 5 ani - după obținerea cărții de rezidență permanentă; cumpărarea de către o persoană juridică cu sediul în Polonia și controlată direct sau indirect de către o persoană fizică străină sau de către o persoană juridică străină cu sediul în străinătate, în scopuri statutare, de bunuri imobiliare fără clădiri, a căror suprafață totală în Polonia nu depășește 0,4 ha în zona urbană.
Investiții:

BG: Anumite activități economice legate de exploatarea sau utilizarea proprietății de stat sau publice fac obiectul concesiunilor acordate în temeiul dispozițiilor Legii privind concesiunile.

CY: Portofoliu de investiții: Investitorii din țările care nu sunt membre ale UE pot investi cel mult 49 % din capitalul social al societăților cipriote listate la Bursa de Valori din Cipru. Tranzacțiile care implică astfel de investiții pot fi realizate de către brokeri și societăți publice cipriote, fără implicarea Băncii Centrale a Ciprului.

CY: Entitățile cu participare străină trebuie să aibă un capital vărsat ajustat la necesarul lor de finanțare, iar nerezidenții trebuie să își finanțeze contribuția prin import de valută.

În cazul în care participarea nerezidenților depășește 24 %, orice finanțare suplimentară pentru necesarul de capital circulant sau de alt tip ar trebui obținută din surse locale și străine proporțional cu participarea rezidenților și a nerezidenților la capitalul social al entității. În cazul sucursalelor societăților străine, întregul capital pentru investiția inițială trebuie furnizat din surse străine.

Împrumuturile din surse locale sunt permise numai după punerea inițială în aplicare a proiectului, pentru necesarul de finanțare a capitalului circulant.

ES: Investițiile făcute în Spania de către guverne străine și de către entități publice străine (care tind să implice, pe lângă interese economice, și interese neeconomice din partea entității), direct sau prin societăți sau alte entități controlate direct sau indirect de guverne străine, necesită o autorizare prealabilă din partea guvernului.
FR: Achizițiile străine care depășesc 33,33 % din acțiunile de capital sau din drepturile de vot în întreprinderile franceze existente sau 20 % în societățile franceze cotate public fac obiectul următoarelor reglementări:

 după o perioadă de o lună de la notificarea prealabilă, autorizația se acordă în mod tacit pentru alte investiții, cu excepția cazului în care ministrul afacerilor economice își exercită, în circumstanțe excepționale, dreptul de a amâna investiția.

FR: Participarea străină la societățile nou-privatizate poate fi limitată la o sumă variabilă, stabilită de guvernul francez de la caz la caz, din capitalul propriu oferit publicului.

FR: Pentru desfășurarea anumitor activități comerciale, industriale sau artizanale, este necesară o autorizație specială în cazul în care directorul general nu are permis de ședere permanentă.

IT: Se pot acorda sau menține drepturi exclusive pentru societățile nou-privatizate. Drepturile de vot în societățile nou-privatizate pot fi limitate în anumite cazuri. Pentru o perioadă de cinci ani, achiziționarea de pachete mari de acțiuni la societățile își desfășoară activitatea în domeniul apărării, al serviciilor de transport, al telecomunicațiilor și al energiei poate fi supusă aprobării Ministerului de Finanțe.

LT: Investițiile pentru organizarea de loterii sunt interzise de Legea privind investițiile de capital străin.

MT: Societățile cu participarea persoanelor juridice sau fizice nerezidente sunt supuse acelorași cerințe de capital aplicabile societăților care sunt deținute în întregime de rezidenți, după cum urmează: societăți private – 500 MTL (cu un capital vărsat de minim 20 %); societăți publice – 200 MTL (cu un capital vărsat de minim 25 % ). Procentul de capital social deținut de nerezidenți trebuie plătit cu fonduri care provin din străinătate. Societățile în care nerezidenții dețin o participație trebuie să depună o cerere de autorizare la Ministerul Finanțelor pentru a dobândi un sediu conform legislației aplicabile.

PT: Participarea străină în societățile nou-privatizate poate fi limitată la un volum variabil, stabilit de guvernul portughez de la caz la caz, din capitalul propriu oferit publicului.


PL: Autorizarea înființării unei societăți cu capital străin este necesară în cazul

 stabilirii unei societăți, al cumpărării sau al achiziționării de acțiuni sau de pachete de acțiuni sau pachete de acțiuni la o societate existentă; extinderii activității societății atunci când sfera de activitate cuprinde cel puțin unul dintre următoarele domenii:

 gestionarea porturilor maritime și a aeroporturilor;

 tranzacții cu bunuri imobile sau intermediere de tranzacții cu bunuri imobile;

 livrări către industria de apărare care nu sunt reglementate de alte cerințe de autorizare;

 comerț cu ridicata cu bunuri de consum importate;

 furnizarea de servicii de consiliere juridică;

 înființarea unei asociații în participațiune cu capital social străin în care partea poloneză este o persoană juridică de stat, iar contribuția sa la capitalul inițial constă în active nepecuniare;

 încheierea unui contract care include dreptul de folosire a proprietății de stat pe o perioadă mai mare de 6 luni sau stabilește achiziționarea unei astfel de proprietăți.

Regimul schimbului valutar ,1,2

BG: Plățile și transferurile în străinătate trebuie să fie autorizate de Banca Națională a Bulgariei atunci când sunt legate de investiții și împrumuturi de stat sau de împrumuturi garantate de stat3.


Orice persoană înregistrată în temeiul Legii comerciale poate desfășura o activitate de schimb în numerar, atunci când o astfel de persoană este înregistrată într-un registru public al persoanelor care desfășoară activități comerciale în temeiul legislației unei stat membru al Uniunii Europene sau a altei țări care este membră a Spațiului Economic European și atunci când persoana în cauză este înregistrată în registrul public ca desfășurând o activitate de birou de schimb valutar.
CY: În conformitate cu Legea privind controlul schimburilor valutare, nerezidenților nu li se permite, de regulă, să împrumute din surse locale.

SK: În ceea ce privește plățile curente, se prevede o limitare privind achiziționarea de valută de către resortisanții rezidenți în scopuri personale.

În ceea ce privește plățile de capital, este necesară autorizarea schimburilor valutare pentru acceptarea creditelor financiare de la subiecți străini, a investițiilor directe de capital în străinătate, a achiziționării de bunuri imobile în străinătate și a achiziționării de titluri de valoare străine.

Cerințe privind reședința

AT: Directorii generali ai sucursalelor și ai persoanelor juridice trebuie să aibă reședința în Austria; pentru respectarea legislației comerciale austriece, persoanele fizice responsabile din cadrul unei persoane juridice sau al unei sucursale trebuie să aibă reședința în Austria.


AT: Toți străinii fac obiectul dispozițiilor Legii privind străinii și Legii privind reședința în ceea ce privește intrarea, șederea și munca. În afară de aceasta, lucrătorii străini, inclusiv personalul-cheie și investitorii, cu excepția resortisanților SEE, fac obiectul dispozițiilor Legii privind forța de muncă străină, inclusiv al testului piața forței de muncă și al sistemul de contingentare. În cazul în care un investitor angajează o investiție care are un efect pozitiv asupra întregii economii austriece sau asupra unui întreg sector al economiei austriece, se poate renunța la testul pieței forței de muncă pentru acesta și pentru cazurile individuale de personal cheie esențial. Investitorii care fac dovada că dețin cel puțin 25 % dintr-o societate de persoane („Personengesellschaft”) sau dintr-o societate cu răspundere limitată („Gesellschaft mit beschränkter Haftung”) și că exercită o influență decisivă asupra acestei societăți sunt exceptați de la aplicarea legii privind forța de muncă străină.
BG: Toți străinii fac obiectul dispozițiilor Legii privind străinii în ceea ce privește intrarea, șederea și munca, inclusiv privind perioada de ședere, și trebuie să dețină permis de intrare, respectiv de ședere.

HR: Cerințele legislației croate privind intrarea, șederea și munca temporară, inclusiv perioadele de ședere, se aplică în continuare.

LT: Cel puțin un reprezentant al sucursalei societății străine trebuie să aibă reședința în Lituania.

MT: Cerințele prevăzute de legislația malteză și de reglementările privind intrarea și șederea se aplică în continuare, inclusiv reglementările privind perioada de ședere. Acordarea permiselor de intrare și de ședere este la latitudinea guvernului maltez.
SK: O persoană fizică străină al cărei nume urmează a fi înregistrat în Registrul Comerțului ca persoană autorizată să acționeze în numele antreprenorului trebuie să prezinte permisul de ședere valabil în Republica Slovacă.
Privatizare

BG: Neobligatoriu în ceea ce privește participarea la privatizare prin titluri de datorie externă și în ceea ce privește sectoarele economice care nu fac obiectul privatizării în programul anual de privatizare. Neobligatoriu în ceea ce privește participarea la privatizare prin bonuri de investiție sau prin alte metode preferențiale de privatizare, atunci când se cer cetățenia bulgară și domiciliul în Bulgaria.

RO: Neobligatoriu.Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə