Protokollsmall VelamsundsstyrelsenYüklə 37,66 Kb.
tarix22.01.2018
ölçüsü37,66 Kb.
#39860


Sammanträdesprotokoll


Velamsundsstyrelsen


8 december 2010Plats och tid


Velamsund kl 16.30 – 18.15Beslutande


Cathrin Bergenstråhle (M)
Gunilla Grudevall-Steen (FP)
Nils Ruus (S)
Per Chrisander (MP)
Peter Zethraeus (M)

Ersättare


Ann-Marie Wessman (KD)
Birgitta Rasmussen (V)

Övriga deltagare


Unni Beltzikoff, Mats Bohman, Mats Grönvik, Thomas Sass,

konsult LG Nilsson (utom § 27)

Utses att justera


Nils Ruus

Paragrafer 25-31

Justeringsdatum


14 december 2010
Underskrifter

Sekreterare


…………………………………………………Unni Beltzikoff
Ordförande


…………………………………………………..Cathrin Bergenstråhle
Justerande


…………………………………………………Nils RuusBEVIS om ANSLAGSDAG

Protokollet för Velamsundsstyrelsen är justerat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum


8 december 2010

Anslaget sätts upp


15 december 2010

Anslaget tas ned


5 januari 2011

Förvaringsplats för protokollet


Nacka Stadshus

Underskrift

…………………………………………………


Unni Beltzikoff

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


§ 25 VES 2010/16-339 3

§ 26 Dnr VES 4

§ 27 Dnr VES 2009/4-439 5

§ 28 Dnr VES 2008/2-531 6

§ 29 Dnr VES 2010/15-265 7

§ 30 8


§ 31 9


___

§ 25 VES 2010/16-339


Rapport från Fokusgruppen 2010

Beslut


Informationen noteras till protokollet

Ärendet


Landskapsingenjör Mats Grönvik informerade i ärendet.
För att få en bild av hur stor andel av sakkunniga och verksamma som är nöjda med insatta naturvårdsinsatser på Velamsund anordnades en fokusgrupp. Syftet var främst att få en uppfattning av vad gruppen anser om genomförda insatser och vilka insatser som anses viktigast att prioritera närmast framöver. Gruppen har varit nöjd med insatserna och två områden framträder som viktigast att prioritera framöver. Dessa är Höglund väg, område 4 och 6 (enligt skogsvårdsplanen) och Herrgårdsparken. Detta indikerar att vi använder en bra metod i vårt skogsvårdsarbete. För ett fortsatt gott arbete är det viktigt att vara lyhörd för gruppens synpunkter och ta del av tillgänglig information innan arbetena utförs, så som inventeringar av flora och fauna och historiska platser av arkeologiskt värde. Tillgänglighet och information är frågor som är viktiga att beakta i det fortsatta arbetet med naturvård på Velamsund.

Handlingar i ärendet


Park & Fritids tjänsteskrivelse 2010-11-22

Beslutsgång


Styrelsen tackade för informationen och noterade den till protokollet.
___

§ 26 Dnr VES


Redovisning av besöksundersökning genomförd på Velamsund i juni 2010

Beslut


Informationen noteras till protokollet.

Ärendet


Utvecklingsledare Thomas Sass informerade i ärendet.
Ett av målen för Velamsundsstyrelsen är att 80 % av besökarna ska vara nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation. I styrelsens uppföljningsplan för 2010 ingår att antalet besökare ska räknas vid tre tillfällen under året. Vid ett av dessa tillfällen ska en enkätundersökning genomföras samtidigt.
Att följa upp vad besökare anser om området är viktigt för att få ett underlag för vad som kan behöva förbättras och utvecklas för att uppnå de uppsatta målen för området.
Under sommaren 2010 har vykort med en enklare enkät delats ut till besökare, dels under två veckor till alla som passerat parkeringen under två timmar på eftermiddagen varje dag, dels till besökare till Restaurang Långa Raden, Ridskolan och butiken Lilianes Konsthantverk. Enkäten har besvarats av 128 personer. Även om detta inte kan ses som giltigt för alla besökare är det ändå en temperaturmätning som visar på vissa tendenser.
97 % av dem som svarat på enkäten är nöjda med området och menar att de kan rekommendera en vän att besöka Velamsund. Trots det finns det områden som kan förbättras och utvecklas. Framför allt framkommer önskemål om förbättringar av vägen och parkeringsmöjligheter, synpunkter på café och kiosk samt önskemål kring badplats och lekplats. Samtidigt framför ungefär var fjärde svarande att de inte vill ha flera aktiviteter eller förändringar på området.

Handlingar i ärendet


Park & Fritids tjänsteskrivelse 2010-12-06

Beslutsgång


Styrelsen tackade för informationen och noterade den till protokollet.
___

§ 27 Dnr VES 2009/4-439


Förlängning av projektet Velamsund 2.0

Beslut


Velamsundsstyrelsen beslutar att förlänga projektet Velamsund 2.0 under första halvåret 2011.

Ärendet


Projektet Velamsund 2.0 har nu pågått under ett och halvt år och inriktningen var att projektet skulle avslutas nu till nyåret. Många av de målsättningar som funnits i projektet har uppnåtts.

  1. Tillsammans med aktörerna och Velamsundsstyrelsen har det tagits fram en plattform och ett budskap för att informera om Velamsund.

  2. Det har etablerats en förvaltning av hemsidan www.velamsund.se .

  3. Tillsammans med aktörerna genomförs nu gemensamma aktiviteter för att attrahera besökare till området Velamsund. Det sker i form av skördemarknaden och julmarknaden.

  4. Befintliga aktiviteter har utvecklats på så sätt att det nu finns fler uppmärkta stigar samt ridstigar. Lekplatsen vid Insjön har flyttats och utvecklats. Ett förslag till restaurering av herrgårdsparken har tagits fram.

  5. Arbetet med att hitta en eller flera nya näringsidkare som vill starta verksamhet på Velamsund har kommit igång. Villkor har satts upp för vad som gäller för att driva verksamhet i Velamsund.

  6. En förening för alla aktörer är under bildande. Den ger förutsättningar för att förbättra samverkan mellan aktörerna och med kommunen, och på sikt kommer aktörerna i större utsträckning att vara med och driva områdets utveckling. I detta har aktörerna olika förutsättning med tanke på storlek och vilken verksamhet de har i Velamsund.

Många av målen har som sagt var uppnåtts, men det finns några där det krävs ytterligare insatser. Det gäller främst den femte och sjätte punkten. Föreningen behöver ytterligare tid och stöttning för att komma igång och arbetet med att hitta fler näringsidkare som vill etablera sig i området behöver fortsätta. Stadsledningskontoret föreslår att projektet förlängs under våren 2011, men att det drivs på en lägre ambitionsnivå än hitintills. Kostnaden för förlängningen är 200 tkr och detta ryms inom de investeringsmedel som finns för projektet.Handlingar i ärendet


Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-01

Beslutsgång


Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget till beslut.
Konsult LG Nilsson deltog inte i handläggningen av ärendet.
___

§ 28 Dnr VES 2008/2-531


Kollektivtrafik med minibuss

Beslut


Velamsundsstyrelsen beslutar att kollektivtrafiken med minibuss ska fortsätta tills vidare.

Ärendet


Försöket med kollektivtrafik med minibuss har nu pågått i nästan två år. Under denna tid har antalet resenärer ökat och ligger nu kring 500 st i månaden. Merparten av resenärerna är barn och ungdomar som rider i Velamsund. I förslag till budget för 2011 som styrelsen lämnade till fullmäktige förslogs att kollektivtrafiken med minibuss ska fortsätta. Motiven för detta är att bussen redan idag förenklar resandet för relativt många som ska till och från Velamsund. Därtill lär fler komma att åka med bussen när det nya ridhuset är klart nästa år. Fullmäktige beslutade att utöka budgeten något med inte lika mycket som styrelsen hade föreslagit.
Stadsledningskontoret menar dock att det går att prioritera inom budgeten så busstrafiken kan fortsätta. Den buss som nu används är relativt gammal, men entreprenören som svarar för driften menar att den kan gå ett tag till. Stadsledningskontoret förslår att kollektivtrafiken med minibuss övergår från försök till att fortsätta tills vidare. Om det framöver visar sig att trafikunderlaget minskar och/eller att det inte finns ekonomiska förutsättningar för att fortsätta får den nya Naturreservatsnämnden pröva frågan igen.

Handlingar i ärendet


Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-22

Beslutsgång


Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget till beslut.
___

§ 29 Dnr VES 2010/15-265


Begäran om yttrande angående schaktning
Beslut


Velamsundsstyrelsen beslutar att begära yttrande från Miljö- och stadsbyggnadsnämnden med anledning av de schaktningsarbeten som planeras på Skräddarängen.

Ärendet


Som en del i underhållet av de öppna markerna planeras att entreprenören under 2011 ska förnya täckdikningen på Skräddarängen. För att göra detta måste viss schaktning genomföras. Företrädare för Boo Hembygdsförening har påtalat att det kan finns fornlämningar i området.
Velamsundsstyrelsen önskar därför att få ett yttrande från Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och stadsantikvarien om det kan föreligga några hinder för att genomföra denna underhållsåtgärd. Den ligger i linje med skötselföreskrifterna för området.
Med tanke på att Naturreservatsnämnden övertar Velamsundsstyrelsens ansvar efter årsskiftet bör svaret skickas till Naturreservatsnämnden.

Handlingar i ärendet


Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-23

Beslutsgång


Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget till beslut.
___
§ 30

Skogsvårdsåtgärd
Beslut


Velamsundsstyrelsen beslutar att ta upp ärendet på dagens sammanträde.
Informationen noteras till protokollet.

Ärendet


Direktör Mats Bohman och landskapsingenjör Mats Grönvik informerade om att skogsvårdsåtgärder skulle påbörjas utmed Höglunds väg, sydväst om Fösa gärde.
Syftet är att skapa ljusare och mer artrik och varierad skog, med djupare och bredare skogsbryn. Ädellövträd, tall och fruktbärande träd och buskar kommer att gynnas.
Kostnaden som beräknas till 400 000 kronor finns i investeringsbudgeten.

Beslutsgång


Styrelsen beslöt att ta upp ärendet som ett extra ärende på sammanträdet.
Styrelsen tackade för informationen och noterade den till protokollet.
___

§ 31

AnmälningsärendenDet fanns inga ärenden att anmäla.
___


Utdragsbestyrkande

Yüklə 37,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə