Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”Yüklə 130,1 Kb.
tarix01.01.2022
ölçüsü130,1 Kb.
#103146

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ

Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası

ŞƏRABIN MİKROBİOLOGİYASI”

fənnindən imtahan testləri

Tərtib etdi:b/m., b.f.d. Qurbanova Sevda Oqtay qızı

G Ə N C Ə – 2020

1.Mikrobiologiya elminin inkişafına təkan verən çürümə və qıcqırma proseslərini hansı alim öyrənmişdir?

A)L.Paster

B)R.Kox


C)D.İvanovski

D)N.Qamaleya

E)A.Voytkeviç

2.Mikrobiologiya yunan sözü olmaqla mənası nə deməkdir?

A)kiçik, həyat, elm

B)xırda, cisim, elm

C)ulduzlar haqqında elm

D)gözə görünməyən yosunlar haqqında elm

E)göbələklər haqqında elm

3.Aşağıdakılardanhansımikroblarınmorfologiyasınaaidedilir?

A)ölçüləri

B)virulentlik

C)qramüsuluiləboyanma

D)parazitlik

E)anaerobluq

4.Basil hansı mikroblara deyilir?

A)çöpvari, hüceyrədaxili spor əmələgətirən mikroblara

B)çöpvari,spor əmələgətirməyən mikroblara

C)qamçıları olan mikroblara

D)kürəcik şəklində olanlara

E)kapsula əmələ gətirənlərə

5.Sarsinlər bölünərkən hansı formada birləşirlər?

A)mərtəbəli paket formada

B)cüt-cüt

C)üzüm salxımına bənzəyən

D)dörd-dörd topa şəklində

E)zəncir şəklində

6.Prokariotlarınilk təsnifatını kim vermişdir?

A)Berq

B)KrasilnikovC)Kox

D)Darvin


E)Paster

7.Bakteriyalar qidalanma tipinə görə hansı qruplara bölünür?

A)avtotroflar, heterotroflar

B)saprofitlər, parazitlər, avtotroflar

C)fotosintez edənlər, xemosintez edənlər, parazitlər

D)çürüdücü bakteriyalar, turşuducu bakteriyalar, saprofitlər, parazitlər

E)xemosintez edənlər, saprofitlər

8.Aşağıdakılardan hansılar mikroorqanizmlərin morfoloji xüsusiyyətlərini əks etdirmir?

A)parazitlik

B)uzunluğu

C)kapsula əmələgətirmə

D)spor əmələgətirmə

E)forması

9.Xarici görünüşünə görə bütün bakteriyalar hansı üç formaya ayrılırlar?

A)koklar, çöpvari, qıvrım

B)Btetrakoklar, stafilokoklar, basillər

C)diplokoklar, spiroxetlər, çöplər

D)koklar, basillər, stafilokoklar

E)qıvrım, diplokoklar, basillər

10. Morfoloji göstəricilər kimi hüceyrənin hansı əlamətləri öyrənilir?

A)forması, ölçüləri, hərəkətliyi, sporəmələgətirmək qabiliyyəti, spordaşıyı­cıla­rının olması, qamçıların yerləşməsi və vegetativ çoxalma xüsusiyyətləri

B)forması, tənəffüsü, maddələr mübadiləsi; sporəmələgətirmə, hərəkətliliyi

C)tənəffüsü, hərəkəti, qidalanması; sporəmələgətirmə, hərəkətliliyi

D)maddələr mübadiləsi, çoxalması; sporəmələgətirmə qabiliyyəti, ölçüləri

E)forması hərəkəti, qidalanması və maddələr mübadiləsi

11. Cinsiyyətli çoxalma xarakterindən asılı olaraq mayalar hansı sinifə aiddirlər?

A)kisəligöbələklər

B)bazidimisetlər

C)arximisetlərə

D)fikomisetlərə

E)mükəmməlolmayangöbələklər

12.Qıvrım formalımikroblara hansılar aiddir?

A)vibrionlar, spirillər, spiroxetlər

B)koklar, basillər; spiroxetlər

C)streptokoklar, bakteriyalar

D)çarsinlər, stafilokoklar; spiroxetlər

E)basillər, monokoklar; spiroxetlər

13.Təmiz kultura nədir?

A)Süni qidalı mühitdə yetişdirilən bir mikrob növündən ibarət olan toplum

B)Süni qidalı mühitdə yetişdirilən bir neçə mikroorqanizmlər növündən olan mikroblar toplusu

C)Süni qidalı mühitdə yetişdirilən yalnız spor əmələ gətirməyən mikroblar

D)Süni qidalı mühitdə yetişdirilən spordaşıyıcıları olmayan mikroblar

E)Süni qidalı mühitdə yetişdirilən yalnız spor əmələ gətirən mikroblar

14. Mikroorqanizmlərin beynəlxalq adlarında təsnifatın hansı kateqoriyaları göstərilir?

A) cinsi və növü göstərilir

B) növü və xüsusi xassəsi göstərilir

C)cinsi və forması göstərilir

D)növü və hərəkəti göstərilir

E)forması və xüsusi xassəsi göstərilir

15.Aerobbakteriyalarda tənəffüs sistemi harda yerləşir?

A)plazmatik membranın daxili qatında

B)plazmatik membranın xarici qatında

C)nüvədə

D)kapsulada

E)selik qatında

16.Zooqleya nəyə deyilir?

A)Selikli maddə ilə dolu kapsulaya

B)bakteriyanın möhtəviyyatına

C)mikrobun fermentlər sisteminə

D)plazmatik membranın daxili qatına

E)bir qrup mikroba

18.Qram mənfi bakteriyaların qılafı neçə qatlıdır?

A)4 qatlıdır

B)2 qatlıdır

C)3 qatlıdır

D)5 qatlıdır

E)1qatlıdır

19.Qram müsbət bakteriyalarda qılaf neçə qatlıdır?

A)2 qatlıdır

B)1 qatlıdır

C)3 qatlıdır

D)4 qatlıdır

E)5 qatlıdır

20.Protoplazmatik membranın tərkibihansı maddələrdən ibarətdir:

A)lipoidlərdən, proteinlərdən və karbohidratlardan

B)proteinlərdən və fermentlərdən

C)karbohidratlardan və proteidlərdən

D)lipidlərdən və qlükozadan

E)proteinlərdən, selikdənvəfermentlərdən

21.Göbələklər sinfində hansı orqanizmlər birləşib?

A)xlorofili olmayan

B)xlorofili olan

C)spor əmələ gətirənlər

D)qamçıları olanlar

E)qamçısız olanlar

22.Mikroorqanizmləri təsnifatlaşdırarkən onların təmiz kulturalarının hansı əlamətləri öy­rənilir?

A)morfoloji, fizioloji, biokimyəvi

B)hərəkətliyi, spor əmələ gətirməsi, tənəffüsü

C)tənəffüs prosesi, qidalanması

D)aerob və anaerob olması, çoxalma xüsusiyyətləri

E)temperatur amilinə münasibəti, qram üsulu ilə boyanma

23.Mikroorqanizmlərin təsnifatında hansı ardıcıllıq düzgün verilib?

A)sıra, ailə, cinslər, növlər

B)cinslər, ailələr, növlər, sıralar

C)sıralar, cinslər, növlər, ailələr

D)növlər, sıralar, ailələr, cinslər

E)ailələr, sıralar, növlər, cinslər

24.Maya göbələklərin hüceyrələrində hansı element birləşmələri üstünlük təşkil edir?

A)fosfor və kalium

B)natrium və fosfor

C)kükürd və fosfor

D)kalium və dəmir

E)kalium və kükürd

25.Mukor göbələyi hansı sinfə aid edilir?

A)fikomisetlər

B)arximisetlər

C)askomisetlər

D)bazidiomisetlər

E)mükəmməl olmayan göbələklər

26.Üzüm şirəsindən şərabın alınması hansı proseslə əlaqədardır?

A)maya və bakteriyaların həyat fəaliyyəti ilə baş verən biokimyəvi

reaksiyalarla

B)Saxlanma zamanı baş verən biokimyəvi reaksiyalarla

C)Maddələr mübadiləsi ilə

D)Üzümün yetişməsinin sürətlənməsi ilə

E)Temperatur dəyişikliyi ilə

27.Fiziologiyaelmimikro orqanizmlərdə hansı əlamətləri öyrənmir?

A)ölçülərini və formasını

B)tənəffüsü

C)qidalanmanı

D)inkişaf və böyümə

E)çoxalmasını

28.Laboratoriya şəraitində ilk dəfə təmiz maya kulturalarının kolleksiyasını kim yaratmışdır?

A) A.M.Nastyukov

B) L.Paster

C) Q.Müller-Turqau

D) A.Osytervalder

E) M.Xovrenko

29.Şampan istehsalı üçün mayaların öyrənilməsi hansı alimin xidmətləri ilə əlaqədardır?

A)N.Q.Sarişvili

B)A.M.Nastyukov

C)Q.Müller-Turqau

D)M.Xovrenko

E) O.Meyerqof

30.Şərabın mikrobiologiyasının problemləri hansı sırada göstərilməmişdir?

A)Mayaların sistemləşdirilməsi

B)Təmiz maya kulturalarının alınması

C)Spirt və başqa tip qıcqırmaların öyrənilməsi

D)İstehsala mikrobioloji nəzarət

E)Təmiz maya kulturalarının alınması və spirt qıcqırmasının öyrənilməsi

31.Əzinti pressləndikdən sonra şirədəki asılqanlar kənar olunmalıdır. Bu məqsədlə hansı qurğulardan istifadə olunur?

A)flotasiya qurğuları

B)vinifikator

C)Analizator

D)lövhəli filtr

E)vaakuum diatomit filtrlər

32.Qıcqırmanın törədiciləri hansı orqanizmlərdir?

A)Maya göbələkləri

B)Kif göbələkləri

C)Bakteriyalar

D)Pseudomonas cinsinin nümayəndələri

E)Aktinomisetlər

33.Mayalar təbiətdə harada yayılmışdır?

A)Şəkər olan bütün yerlərdə

B)Turş mühitdə

C)Neytral mühitdə

D)Spirt olan mühitdə

E)Ammonyak olan mühitdə

34.Mayaların ən çox yayıldığı yerlər hansıdır?

A)Üzümlüklər

B)Taxıl zəmiləri

C)Çəmənliklər

D)Meşəliklər

E)Torflu torpaqlar

35.Təbiətdə mayaların rolu nədən ibarətdir?

A)Şəkərin toplanılmasının qarşısını alaraq onu suya və karbon qazı-

na parçalayır

B)Zülalları aminturşulara parçalayır

C)Yağları yağ turşularına və qliserinə parçalayır

D)Fermentləri parçalayır

E)Nitratları parçalayır

36.Mayaların yayıldığı yerlər hansılardır?

A)Nəmli zirzəmilərin divarları

B)yüksək dağlıq ərazilər

C)çikli gölməçələr

D)Bataqlıqlar

E)Neft

37.Xüsusi qalın selik qatı ilə örtülən mayalar necə adlanır?A)Selikli mayalar

B)Şəkərli mayalar

C)Zülallı mayalar

D)Qliserinli mayalar

E) Sulfidli mayalar

38.Mikroorqanizmlər üçün C mənbəyi hansı maddələrin buxarı hesab edilir?

A)Spirt, efir, uçucu turşuların buxarı

B) hidrogen sulfidin buxarı

C)Merkaptan buxarı

D) Merkaptan vəspirtin buxarı

E)hidrogen sulfid və uçucu turşuların buxarı

39.Hansı mikroorqanizmlər selikli mayalara aiddir?

A)Torulopsis

B)Pseudomonas

C)Clostridium

D)Bacillu

E) Coccaceae

40.Sacch.ellipsoideus maya növlərinin təmiz kulturalarını ilk dəfə hansı alim

əldə etmişdir?

A)E. Hanzen

B)D.Lister

C)R.Kox


D)L.Paster

E)M.Romye

41.Hansı mikroorqanizmlər selikli mayalara aiddir?

A)Rhodotorula

B)Sperulina

C)Penicillium

D)Proteus

E)Staphilococcus

42.Gilənin mikroflorasının çox hissəsini hansı mikroorqanizmlər təşkil edir?

A)spor əmələ gətirməyən bakteriyalar

B)spor əmələ gətirənbakteriyalar

C) kif göbələkləri

D)biofaqlar

E)saprotroflar

43.Hansı maya növünə üzüm giləsinin yetişmə dövründə rast gəlinir?

A)Torulopsis phamata

B)Pseudomonas fluorescens

C)Klolikera apiculata

D)Hansenuaspora apiculata

E)Microc. Candidans

44.Şərabçılıqda ən çox rast gəlinən maya növləri hansılardır?

A)Saccharomyces vini

B)Torulopsis phamata

C)Pseudomonas fluorescens

D)Hansenuaspora apiculata

E)Microc. Candidans

45.Yerin coğrafi mövqeyindən asılı olaraq hansı mikroorqanizmlər şimalda xeyirli, cənubda isə zərərli hesab edilir?

A)alma-süd turğusu qıcqırmasını aparan bkteriyalar

B)propion turşusu qıcqırmasını aparan mikroorqanizmlər

C)Limon turşusuna qıcqırmasını aparan mikroorqanizmlər

D)sirkə turşusu qıcqırmasını aparan mikroorqanizmlər

E)alma-limon turğusu qıcqırmasını aparan bkteriyalar

46.Pərdə yaradan zərərli mayalara hansılar aiddir?

A)Pichia


B)Pseudomonas

C)Saccharomyces

D)Torulopsis

E)Rodothorula

47.Süfrə şərablarında pərdə yaradan zərərli mayalara aid deyil?

A)Saccharomyces

B)Pichia

C)Zygopichia

D)Mycoderma

E)Hansenula

48.J.Ribero-Qayon və E.Peyno şərab zirzəmilərinin avadanlıq, tara,inventarlardan ayrılmış neçə maya ştammını araşdırmışlar?

A)132


B)100

C)52


D)5

E)1000


49.Adi qeyri-steril xətlərdə butulkaya doldurulan şərabın 1ml-də nə qədər maya hüceyrəsi aşkar edilmişdir?

A)10-500-ə qədər

B)1-100-ə qədər

C)50-250-ə qədər

D)10-1000-ə qədər

E)10000-ə qədər

50.Butulkaya doldurulan süfrə şərablarında bioloji bulanıqlığın əsas törədiciləri nədir?

A)mayalar

B)bakteriyalar

C)ibtidailər

D)yosunlar

E)kokklar

51.Üzüm şirəsinin reaksiyası(pH) necədir?

A)pH=2,7-3,8

B)pH=7

C)pH=5-7


D)pH=8

E)pH=7,7


52.Anaerob şəraitdə üzüm şirəsində hansı mikroorqanizmlərin çoxalması dayanır?

A)pərdəli mayaların

B)selikli mayaların

C)kif göbələklərinin

D)proteus cinsinin nümayəndələrinin

E)klostridilərin

53.Əsas və sonadək qıcqırma hansı növ mayalar tərəfindən aparılır?

A)Saccharomyces ellipsoideus

B)Kloeckera apiculata

C)Kloeckera africana

D)Torulopsis bacillaris

E)Sacch.fructum

54.Şirənin qıcqırmasının əvvəlində hansı mayalar üstünlük təşkil edir?

A)Hanseniaspora apiculata(apikulyatus)

B)Saccharomyces ellipsoideus

C)Kloeckera apiculata

D)Kloeckera africana

E)Sacch.fructum

55.Şirənin qıcqırmasının sonunda hansı mayalar üstünlük təşkil edir?

A)Saccharomyces ellipsoideus

B)Kloeckera apiculata

C)Kloeckera africana

D)Torulopsis bacillaris

E)Sacch.fructum

56.Şirənin qıcqırmasının sonunda Saccharomyces ellipsoideus

mayalarının üstünlük təşkil etməsinin səbəbi nədir?

A)spirtin çox toplanması

B)oksigenin çox olması

C)kükürdün çox olması

D)CO2 çox olması

E)turşuluğun artması

57.Şirədə qıcqırma nəticəsində neçə h%spirt əmələ gəldikdə Hanseniaspora apiculata öz fəaliyyətini dayandırır?A)4 h%-dən çox

B)2 h%

C)2-3h%

D)2,5h%

E) 16h%

58. Apikulyatuslara ən çox üzümün hansı hissəsində rast gəlinir?

A)qabığında

B)şirəsində

C)darağında

D)darağında və şirəsində

E) gövdəsində

59.Hansı temperaturda apikulyatusların çoxalması dayanır?

A)350C

B)200C

C)230C

D)250C

E) 450C

60.Hansı temperaturda apikulyatuslar məhv olurlar?

A)450C

B)200C

C)230C

D)250C

E) 350C

61.Qıcqırmaya daxil olan şirənin mikroflorasının neçə faizini apikulyatuslar təşkil edir?

A)90%

B)15%

C)53%

D)25%

E) 450C

62.Apikulyatuslar hansı maddəyə həssaslıq göstərirlər?

A)kükürd anhidridinə

B)karbon qazına

C)ammonyaka

D)şəkərlərə

E) polisaxaridlərə

63.Apikulyatusların əmələ gətirdiyi məhsullar şərabın keyfiyyətinə necə təsir göstərir?

A)acı dad verir

B)kif iyi verir

C)turş dad verir

D)lax yumurta iyi verir

E) şirin dad verir

64.Qıcqırmaya başlamazdan əvvəl şirə çökdürüldükdə ona apikulyatusların fəaliyyətini azaltmaq məqsədilə nə qədər kükürd anhidridi əlavə edilir?

A)50-75mq/l

B)90-100 mq/l

C)25mq/l

D)15mq/l

E) 2-5mq/l

65.Hansı xüsusiyyət hanzenula maya göbələyi üçün xarakterikdir?

A)Uçucu efirlər əmələ gətirmək qabiliyyəti

B)acı dad əmələ gətirmək qabiliyyəti

C)selik əmələ gətirmək qabiliyyəti

D)spesifik rəng əmələ gətirmək qabiliyyəti

E)pis qoxu əmələ gətirmək qabiliyyəti

66.Spirtləri üzvi turşulara qədər oksidləşdirən hansı maya göbələyidir?

A)Pichia

B)Hanzenula

C)apikulyatus

D)saccharomyces vini

E) Torulopsis

67.Təsnifat qanunlarının izah edilməsi ilə məşğul olan elm sahəsi necə adlanır?

A)Taksonomiya

B)Morfologiya

C)Fiziologiya

D)Sistematika

E) Enzimologiya

68.Mikrobiologiyada irq nədir?

A)bu və ya digər növ çərçivəsində təmiz maya kulturalarıdır

B)Müxtəlif növlər çərçivəsində qarışıq maya kulturalarıdır

C)Dəyişkən maya kulturalarıdır

D)Selektiv mühitlərdə yetişdirilən maya kulturalarıdır

E) universal mühitlərdə yetişdirilən maya kulturalarıdır

69.Mayaların xarakteristikası hansı sırada düzgün verilmişdir ?

A)birhüceyrəli, mitsel yaratmayan, xlorofilsiz

B)çoxhüceyrəli,mitsel yaratmayan, xlorofilsiz

C)çoxhüceyrəli,mitsel yaratmayan,xlorofilə malik

D)birhüceyrəli, mitsel yaradan

E)birhüceyrəli, mitsel yaradan, xlorofilə malik

70.Mayaların əsas təsnifat göstəricisi nədir?

A)spor əmələ gətirmək xassəsi

B)mitsel yaratmaq xassəsi

C)qidalanma xüsusiyyəti

D)komplimentarlıq xassəsi

E)virulentlik xassəsi

71.Hansı mayalar sporogen mayalar adlanır?

A)spor əmələ gətirən mayalar

B)spor əmələ gətirməyən

C)mitsel əmələ gətirən mayalar

D)mitsel əmələ gəıtirməyən mayalar

E)xlorofilsiz mayalar

72.Sporogen mayalar vegetativ çoxalma xüsusiyyətlərinə görə neçə ailəyə bölünür?

A)3

B)4

C)11

D)5

E)2

73.Asporogen mayalar şərabçılığa necə təsir göstərirlər?

A)zərərli

B)xeyirli

C)neytral

D)qismən zərərli

E)qismən xeyirli

74.Şirənin qıcqırmasını aparan lider növ olmasına baxmayaraq Saccharomyces vini (Saccharomyces ellipsoideus) maya növünə şərablarda niyə təsadüf olunmur?

A)Qıcqırma başa çatan kimi dərhal məhv olur

B)Qida çatışmazlığı səbəbindən

C)spirtə davamsızdır

D)kükürdə davamsızdır

E)lazımi temperatur olamaması səbəbindən

75.Hansı mayalar yüksək spirt əmələ gətirmək qabiliyyətinə malikdirlər?

A)Xeres mayaları

B)Şampan mayaları

C)Pivə mayaları

D)xəstə mayalar

E)mədəni mayalar

76.Mayaların ilk təsnifatı nə vaxt və kim tərəfindən verilib?

A)1904, E. Hanzen

B)1881, D.Lister

C) 1800, R.Kox

D)1888, L.Paster

E)1763, M.Romye

77.Mikroorqanizmlərin ölçü vahidi nədir?

A)mikron


B)dərəcə

C) h%


D)metr

E)frangeyt

78.Bir mikron neçə metrdir?

A)10-6m

B)10-3m

C)106m

D)104

E)10-2

79. Zygosaccharomyces mayaları şərabın zərərli mikroflorasılna aid olmaqla digər mayalardan hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir?

A)yüksək osmofilliyinə

B)yüksək termofilliyinə

C)mezofil olmasına

D)daha çox h% Spirt əmələ gətirmə qabiliyyətinə

E)yüksək qıcqırtma qabiliyyətinə

80.Zygosaccharomyces mayalarının hansı növü yalnız spirt qıcqırmasını törədir?

A)Zygosaccharomyces pombe

B)Zygosaccharomyces acidodevoratus

C)Saccharomyces vini

D)Hanzenula

E)Pichia


81.Maya hüceyrəsinin qılafının funksiyası nədir?

A)maddələrin keçiriciliyini təmin etmək

B)zülal sintezini həyata keçirmək

C)ehtiyat qida maddələri toplamaq

D)enerji mənbəyi rolunu yerinə yetirmək

E)ifrazat

82.Orqanoidlərin daşıyıcı funksiyası maya hüceyrəsinin hansı hissəsinə məxsusdur?

A)sitoplazmatik membrana

B)hüceyrə qılafına

C)sitoplazmaya

D)nüvəyə

E)ribosoma

83.Mitoxondri maya hüceyrəsinin neçə faizini təşkil edir?

A)20%


B)100%

C)50%


D)40%

E)2%


84.Mitoxondrinin əsasa funksiyası nədir?

A)enerji mənbəyi

B)ifrazat

C)zülal sintezi

D)osmotik tənzimləmə

E)struktur

85.Nüvənin əsas kimyəvi birləşməsi hansı maddədir?

A)DNT


B)RNT

C)Aminturşular

D)Zülallar

E)Lipopolisaxaridlər

86.Sitoloji tədqiqat nəticəsində maya hüceyrələrinin vegetativ çoxalmasının neçə tipi müəyyən edilmişdir?

A)4


B)2

C)3


D)5

E)8


87.Bir askosporda maksimum neçə spor hüceyrəsi ola bilər?

A)8


B)2

C)1


D)5

E)3


88.Mayaların neçə inkişaf mərhələsi var?

A)4


B)5

C)3


D)6

E)7


89.Mayaların inkişaf mərhələsi göstərilməyən sıranı müəyyən edin:

A)Osmotik faza

B)laq faza

C)eksponensial faza

D)stasionar faza

E)Ölüm fazası

90.Maya hüceyrələrinin məhvolma səbəblərini göstərin:

A)plazmoliz, sitorriz, avtoliz

B)laq, eksponensial, stasionar

C)plazmoptiz, loqarifmik

D)anabioz, lizis

E)plazmoliz, lizis

91. “Hüceyrə böyüyür, ümumi zülal artır, nuklein turşusunun miqdarı artır, adaptiv fermentlər aktiv sintez olunur...” Bu ifadə maya hüceyrələrinin inkişafının hansı fazasını xarakterizə edir?

A)Laq fazanı (ləngimə)

B)loqarifmik fazanı

C)Ölüm fazasını

D)stasionar fazanı

E)eksponensial fazanı

92.”Maya hüceyrələri maksimal sürətlə çoxalır” –dedikdəinkişafın hansı fazası nəzərdə tutulur?

A)loqarifmik

B)laq

C)stasionarD)ölüm

E)avtoliz

93.Mikroorqanizmlərdə də maddələr mübadiləsinin iki tərəfi vardır: bunlar hansılardır?

A)plastikmübadiləvəenerjimübadiləsi

B)sumübadiləsivəmineralmübadil

C)karbohidratmübadiləsivəenerjimübadiləsi

D)zülalmübadiləsivəmineralmübadiləsi

E)lipidlərinmübadiləsivəenerjimübadiləsi

94.Hansı mikroorqanizmlər qrupu narıncı və sarı rəngli piqment əmələ gətirir və heyvan yemlərini «A» provitamini (karotinlərlə) ilə zənginləşdirmək üçün istifadə olunur?

A)bəzimayagöbələkləri

B)bəzibakteriyalar

C)bəziviruslar

D)bəzikifgöbələkləri

E)bakteriofaqlar

95.Qida maddələrinin mikrob hüceyrəsinə daxil olmasını tənzimləyən nədir?

A)protoplazmatik membrandır

B)protoplazmadır

C)nüvədir

D)ribosomlarda

E)mitoxondrilərdir

96.Qida maddələrinin mikrob hüceyrəsinə daxil olması hansı yol ilə gedir?

A)diffuziya və adsorbsiya yolu ilə

B)yalnızdiffuziyailə

C)yalnızadsorbsiyailə

D)müvəqqəti kompleksləryaratmaqla

E)kationlarşəklində

97.Plazmoliz nə zaman baş verir?

A)hüceyrə suyu itirəndə

B)hüceyrə suyu udanda

C)xaricdə və daxildə qatılıq bərabər olanda

D)hava isti olanda

E)hava soyuq olanda

98.Bütün mikroorqanizmlər tənəffüs tipinə görə hansı qruplara bölünürlər?

A)aeroblara və anaeroblara

B)avtotroflara və heterotroflara

C)termofillərə və psixrofillərə

D)fotosintez edənlərə və saprofillərə

E)nitrifikasiya edənlərə və avtotroflara

99.Sterilizasiya hansı temperaturda, hansı müddətdə aparılır?

A)1200C-də, 20-30 dəqiqə müddətində

B)1000C-də, 20 dəqiqə müddətində

C)800C-də, 1 saat ərzində

D)1200C-də, 10-15 dəqiqə müddətində

E)800C-900C-də 30 dəqiqə

100.Mikroorqanizmlərdən bəhs edən elm necə adlanır?

A)mikrobiologiya

B)gigyena

C)sanitariya

D)biokimya

E)biologiya

101.Mikroorqanizmlərin planetin həyatında əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

A)müxtəlif maddələrin çevrilməsində fəal iştirak edirlər

B)vitaminlərin istehsalında istifadə olunurlar

C)üzvi turşuların istehsalında istifadə olunurlar

D)asetonun istehsalında istifadə olunurlar

E)butil və etil spirtinin istehsalında istifadə olunurlar

102.Göbələkləri öyrənən elm hansıdır?

A)mikologiya

B)alqologiya

C)protozoologiya

D)ekologiya

E)biologiya

103.Mikroorqanizmlərin qidalanmasını, tənəffüsünü, inkişafını, çoxalmasını və s. məsələləri öyrənən elm hansıdır?

A)fiziologiya

B)ekologiya

C)morfologiya

D)anatomiya

E)biologiya

104.Avtoliz nə deməkdir?

A) öz-özünə həll olma

B)temperaturun təsirindən məhvolma

C)mühitin qatılığının artması

D)mühitin qatılığının azalması

E)çoxalmanın intensivliyi

105.Maya hüceyrələrində RNT və zülalın aktiv sintezi harada gedir?

A)nüvəcikdə

B)mitoxondridə

C)Holci kompleksində

D)vakuolda

E)ribosomda

106.Holci aparatının funksiyası nədən ibarətdir?

A)fizioloji proseslərin ümumi gedişinə nəzarət

B)zülal sintezi

C)ATF əmələ gəlməsi

D)ifrazat

E)struktur

107.Hansı karbohidrat mayaların struktur karbohidratlarına aiddir?

A)mannan


B)qlükoza

C)fruktoza

D)saxaroza

E)qlükouron turşusu

108.Mikroorqanizmlərin xarici görünüşünü, hüceyrələrin quruluş formasını və xüsusiyyətlərini, hərəkət qabiliyyətini, sporəmələgətirməsini və s. öyrənən elm necə adlanır?

A)morfologiya

B)fiziologiya

C)ekologiya

D)anatomiya

E)biologiya

109.Maya göbələklərində zülallar quru maddənin neçə faizini təşkil edirlər?

A)40-60%


B)40-70%

C)50-60%


D)40-50%

E)30-70%


110.Kif göbələklərində zülallar quru maddənin neçə faizini təşkil edirlər?

A)15-40%


B)20-50%

C)50-60%


D)40-50%

E)30-70%


111.Hüceyrənin quru maddəsinin 12-28%-ni təşkil edən üzvi maddə hansıdır?

A)karbohidratlar

B)zülallar

C)vitaminlər

D)mineral maddələr

E)lipidlər

112.Mikrobların quru maddəsinin 15%-ni hansı maddələr təşkil edir?

A)mineral maddələr

B)vitaminlər

C)zülallar

D)karbohidratlar

E)lipidlər

113.Bioloji oksidləşmə proseslərini kataliz edən, hidrogen ionlarının və elektronların daşınmasını həyata keçirən fermentlər hansılardır?

A)oksidoreduktazalar

B)katalaza

C)liaza


D)liqaza

E)transferaza

114.Müxtəlif kimyəvi qrupların bir molekulundan digərinə keçirilməsi ilə nəticələnən reaksiyaları kataliz edən fermentlər hansılardır?

A)transferaza

B)katalaza

C)liaza


D)liqaza

E)oksidoreduktazalar

115.Molekuldaxili rabitələrin hidrolitik parçalanma reaksiyalarını kataliz edən fermentlər hansılardır?

A)hidrolazalar

B)transferaza

C)katalaza

D)liaza

E)liqaza


116.Hüceyrəyə daimi forma verən, Onun anatomik tamlığını təmin edən, mikrobu xarici təsirlərdən qoruyan və kapsulanın əmələ gəlməsində iştirak edən nazik,rəngsiz, elastik törəmə necə adlanır?

A)hüceyrə divarı

B)sitoplazma

C)membran

D)nüvə

E)mitsell117.Yüksək keçiricilik qabiliyyətinə malik, hüceyrə divarının altında yerləşən, hüceyrəyə daxil olan madddələri nizamlayan protoplast necə adlanır?

A)sitoplazmatik membran

B)sitoplazma

C)hüceyrə divarı

D)nüvə

E)mitsell118.Yarımmaye, kollodial, şəffaf, sulu, azca özlülü, 70-80% sudan ibarət olan və membranın altında yerləşən maddə hansıdır?

A)sitoplazma

B)membran

C)hüceyrə divarı

D)nüvə

E)mitsell119.Ribosomlar harada yerləşirlər?

A)sitoplazmada

B)hüceyrə divarında

C)membranda

D)nüvədə

E)mitseldə

120.Orqanizmlərin irsiyyətini və dəyişkənliyini öyrənən elm necə adlanır?

A)genetika

B)morfologiya

C)fiziologiya

D)biologiya

E)anatomiya

121.Mikroorqanizmlərdə qəfildən təsadüfən baş verən irsiyyət dəyişmələri necə adlanır?

A)mutasiya

B)genetika

C)mutagen

D)gen mühəndisliyi

E)maddələr mübadiləsi

122.Şəkərin anaerob şəraitində mikroorqanizmlər tərəfindən etil spirtinə və karbon qazına çevrilməsi prosesi necə adlanır?

A)spirt qıcqırması

B)maya qıcqırması

C)yağ turşusu qıcqırması

D)süd turşusu qıcqırması

E)nitrifikasiya

123.Spirt qıcqırmasının törədicisi saxaromises cinsinə mənsub olan hansı göbələkdir?

A)maya


B)kokklar

C)mikroblar

D)basillus

E)mezenterikus

124.Spirt qıcqırması hansı mühitdə baş verir?

A)turş


B)sirkəli

C)qələvi


D)neytral

E)duzlu


125. Şaxələnmiş göbələk hüceyrələri necə adlanır?

A)Mitsel


B)Xlorofil

C) Endospor

D) Spor

E)Xitin


126. Peroksidaza və katalaza fermentləri hansı sinfə daxildirlər?

A)Oksidoreduktaza

B)Liqaza

C)Liaza


D)Transferaza

E)Hidrolaza

127. Hansı ifadə fermentlərə aiddir?

A)Zülal təbiətli birləşmələrdir

B)Lipoid tərkibli birləşmələrdir

C)Antitellərdir

D)Karbohidrat tərkibli birləşmələrdir

E)Fenol birləşmələrinin nümayəndələridir

128.Mayaların kimyəvi tərkibi necədir?

A)75% su; 25% quru maddə

B) 55% su; 45% quru maddə

C) 45% su; 55% quru maddə

D) 65% su; 35% quru maddə

E) 95% su; 5% quru maddə

129.Mayaların mineral maddələrinin çox hissəsini hansı maddə təşkil edir?

A)fosfat turşusu

B) Na

C) Si


D) S

E) Fe


130.Fermentlər haqqında elm necə adlanır?

A)enzimologiya

B) morfologiya

C) fiziologiya

D) ekologiya

E) sitologiya

131.Fermentlər neçə sinfə bölünür:?

A)6


B) 5

C) 4


D) 3

E) 2


132.Tənəffüs və qıcqırma zamanı oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarını kataliz edən fermentlər necə adlanır?

A)oksidoreduktazalar

B) transferazalar

C) liqazalar

D) İzomerazalar

E) hidrolazalar

133.Aminotransferaza hansı ferment sinfinə daxildir?

A)Transferazalar

B) oksidoreduktazalar

C) liqazalar

D) İzomerazalar

E) hidrolazalar

1 34.RR1+H– OH R – OH +H – R1 hansı fermentlərin ümumi təsir sxemini əks etdirir?

A)hidrolazaların

B) transferazaların

C) liqazaların

D) İzomerazaların

E) oksidoreduktazaların

135. Beynəlxaq klassifikasiyaya görə 1.1.1.37 şifri ilə ifadə olunan malatdehidrogenaza fermentinin sıra nömrəsi neçədir?

A)37


B) 1

C) 1.1


D) 1.1.1.

E) 1.37


136.Anaerob dehidrogenazaların kofermenti nhansıdır?

A)NAD və NADF

B) Cu+2

C) Fe+2

D) ATF

E) ADF


137.O-difenololksidaza hansı maddələrin oksidləşməsini kataliz edir?

A)fenol birləşmələrinin

B) zülalların

C) Yağların

D) Karbohidratların

E) polisaxaridlərin

138.O-difenoloksidazanın prostetik qrupunda nə qədər Cu olur?

A)0,2-0,3%

B) 0,24%

C) 3%


D) 2%

E) 0,1%


139.O-difenoloksidaza üzümün hansı orqanında daha çox olur?

A)yarpağında

B) kökündə

C) giləsində

D) darağında

E) gövdəsində

140.Beynəlxalq təsnifata görə monooksigenazalar hansı yarım sinfə aiddir?

A)1.14


B)1.13

C) 1.1


D) 1.10

E) 1.11


141.Katalaza fermenti (1.2.1.7) üzüm bitkisində hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A)Hidrogen-peroksidi suya və molekulyar oksigenə parçalayır

B) fenol birləşmələrini parçalayır

C) askorbin turşusunu oksidləşdirilməsini kataliz edir

D) Dioksifumar turşusunun oksidləşməsini kataliz edir

E) kimyəvi radikalların ayrılmasını kataliz edir

142.O-difenoloksidazanın fəallığına inhibitor təsir edən maddə hansıdır?

A)SO2

B) CO2

C) H2

D) O2

E) NH3

143.Bütün fermentlərin, o cümlədən də oksidoreduktazaların fəallığı şirəni hansı maddə ilə işlədikdə əhəmiyyətlli dərəcədə azalır?

A)bentonitlə

B) fenolla

C) katexinlə

D) mirisetinlə

E) pektin maddləri ilə

144.Protopektinaza fermenti hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A)protopektinin pektinə çevrilməsini kataliz edir

B) pektinin parçalanmasını kataliz edir

C) pektin molekulunun qeyri-hidrolitik yolla parçalanmasını təmin edir

D) disaxaridlərdə ɑ-qlükozid rabitəsinin parçalanmasını kataliz edir

E) Saxarozanın qlükoza və fruktozaya parçalanmasını kataliz edir

145.Pektolitik fermentlər şərabçılıqda hansı əhəmiyyətə malikdir?

A)Onların təsiri ilə şirə çıxımı 5-6% yüksəlir

B) spitin h%-i yüksəlir

C) fenol birləşmələrinin miqdarı artır

D) pektin maddələırinin miqdarı artır

E) şəkərin miqdarı artır

146.Pektolitik fermentlər üçün optimal temperatur neçədir?

A)35-450C

B) 15-250C

C) 55-750C

D) 5-150C

E) 25-350C

147.Üzümün hansı maddələri pektolitik fermentlərə tormozlayıcı təsir göstərir?

A)fenol birləşmələri

B) polisaxaridlər

C) monosaxaridlər

D) efirlər

E) vitaminlər

148.Pektolitik ferment preparatları hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A)şirə çıxımını artırır

B) şəkərin miqdarını artırır

C) fenol birləşmələrinin miqdarını azaldır

D) spirtin faizini azaldır

E) spirtin faizini artırır

149.Hansı funksiya pektolitik ferment preparatlarına aiddir?

A)şirəni duruldur

B) şəkərin miqdarını artırır

C) fenol birləşmələrinin miqdarını azaldır

D) spirtin faizini azaldır

E) spirtin faizini artırır

150.Əzintinin pektolitik ferment preparatları ilə işlənməsi şərabda hansı dəyişikliyə səbəb olur?

A)ekstraktın miqdarını yüksəldir

B) şəkərin miqdarını artırır

C) fenol birləşmələrinin miqdarını azaldır

D) spirtin faizini azaldır

E) spirtin faizini artırır

151.O.Varburq qıcqırmanın tənəffüslə əlaqədar zəifləməsini necə adlandırırdı?

A)Paster “effekti”

B) Libix “effekti”

C) Gey-Lüssak “effekti”

D) Lavuazye “effekti”

E) Kox “effekti”

152.L.Paster spirt qıcqırması ilə bağlı Y Libixin fikirlərini alt-üst edən hansı iddianı irəli sürmüşdür?

A)spirt qıcqırması mayaların iştirakı ilə gedir

B) spirt qıcqırması bakteriyalarıniştirakı ilə gedir

C) spirt qıcqırması ibtidailərin iştirakı ilə gedir

D) spirt qıcqırması kif göbələklərinin iştirakı ilə gedir

E) spirt qıcqırması yosunlarıniştirakı ilə gedir

153. Kif göbələklərinin, aktinomisetlərin, bakteriyaların, bitkilərin həyat -fəaliyyətinin xüsusi məhsulu olub, müəyyən qrup mikroorqanizmlərə qarşı yüksək antibakterial fəallığa malik olan maddələr necə adlanır?

A)Antibiotik

B)Auksinlər

C)Fitonsidlər

D)Kolisin

E)fuksin


154. Mikroorqanizmlərdə gedən hansı proses fizioloji prosesə aiddir?

A)Tənəffüs

B)Virulentlik

C)İnfeksiya

D)İnvaziya

E)Hərəkət

155. Mürəkkəb fermentlərin zülal hissəsi necə adlanır?

A)Apoferment

B)Koferment

C)İzoferment

D)Sintetaza

E)Liaza


156. Mikroorqanizm kulturasının yetişdirilməsi üçün nədən istifadə olunur?

A)Qida mühitlərindən

B)Turşudan

C)Biokütlədən

D)Qələvidən

E)fermentlərdən

157.Mayalar aerob şəraitdə şəkərin hansı hissəsini oksidləşdirir?

A)1/3


B)2/3

C) 1/4


D)1/5

E)1/2


158.Spirt qıcqırmasının fermentativ proses olduğunu ilk dəfə kim açıqladı?

A)E.Büxner

B)L.Paster

C)R.Kox


D)O.Meyerqof

E)S.Kostıçev

159.Zimaza nədir?

A)fermentlər qarışığı

B)Turşu təbiətli maddə

C)Biokütlə

D)Qələvi

E)ferment

160.Spirt qıcqırmasının ilk mərhələsində hansı maddələr yaranır?

A)heksozaların fosfat efirləri

B)triozalar

C)aldozalar

D)ketozalar

E)piroüzüm turşusu

161.Spirt istehsalında spirt qıcqırması prosesi hansı şəraitdə aparılır?

A)anaerob

B)aerob

C)qələvi mühitdə

D)neytral mühit

E)obliqat aerob

162.Spirt qıcqırması gedən mühitə havanın O2 daxil olarsa hansı proses baş verər?

A) mayalar aerob tənəffüs prosesinə keçər

B)mayalar anaerob tənəffüs prosesinə keçər

C) aldozalar

D) ketozalar

E) piroüzüm turşusu

163.Spirt qıcqırması gedən mühitə havanın O2 daxil olduqda mayaların aerob tənəffüs prosesinə keçməsi nəticəsində nə baş verir?

A)karbohidratların istifadə əmsalı artır

B)karbohidratların istifadə əmsalı azalır

C)O2-nin istifadə əmsalı azalır

D)CO2-nin istifadə əmsalı azalır

E)SO2-nin istifadə əmsalı azalır

164.Şəkərlərin etil spirti və CO2 əmələ gəlməsi ilə mayalar tərəfindən törədilən qıcqırması prosesinin getdiyi yol necə adlanır?

A)Embden – Meyerqof – Parnas

B)Mixaelis-Menten

C)Krebs tsikli

D)fruktoza-fosfat

E)qlükoza-fosfat

165.Spirt qıcqırması prosesində etil spirtindən başqa əmələ gələn maddəni göstərin:

A)sivuş yağları

B)doymuş yağ turşuları

C)doymamış yağ turşuları

D)qlükoza

E)arabinoza

166.Sivuş yağlarının göstərildiyi sıra hansıdır?

 A)butil, izobuti, izoamil,amil

B)izoleysin, leysin, valin

C)triptofan, valin, alanin

D)qlükoza, fruktoza, xinon

E)arabinoza, ksiloza,malatdehidrogenaza

167.Spirt qıcqırması prosesində sivuş yağları adlandırılan aralıq məhsullar hansı maddələrin mübadiləsi nəticəsində əmələ gəlir?

A)aminturşuların

B)yağların

C)nuklein turşularının

D)stereoidlırin

E)fosfolipidlərin

168.Sivuş yağlarının əmələ gəlməsinə səbəb olan aminturşular hansılardır?

A)leysin, izoleysin, valin

B)butil, izobuti, izoamil

C)triptofan,amil

D)qlükoza,arabinoza

E) malatdehidrogenaza, o-difenoloksidaza

169.Spirt qıcqırması gedən mühitdə pH=8 olarsa(qələvi) bu zaman əmələ gələn əsas məhsullardan biri hansı maddə olar?

A)qliserin

B)butil


C)triptofan

D)qlükoza

E) malatdehidrogenaza

170.Spirt qıcqırması üçün hansı temperatur optimal hesab edilir?

A)300C

B)150C

C)220C

D)450C

E) 600C

171.Hansı istehsal sahəsi spirt qıcqırmasına əsaslanır?

A)Çörəkbişirmə

B)Kolbasa istehsalı

C) Qənnadı məmulatlarının istehslı

D)Dondurma istehsalı

E) Şəkər istehsalı

172.Spirt qıcqırması zamanı qlükozanın parçalanmasında hansı maddələr alınır?

A)etil spirti və karbon qazı

B)butil spirti və kükürd anhidridi

C)metil və butil

D)sivuş yağları

E) qliserin və izobutil

173.Hansı alim spirt qıcqırmasının kimyəvi proses olduğunu iddia edirdi?

A)Y.Libix

B)L.Paster

C)R.Kox

D)A.Lavuazye

E)L.Gey-Lüssak

174. tənliyi nəyi ifadə edir?

A)Karbohidratın spirtə və karbon qazına çevrilməsini

B)Aminturşulardan spirt qıcqırması prosesində sivuş yağlarının əmələ

C)Katalaza fermentinin hidrogen peroksidi zərərsizləşdirməsini

D)Pektinin hidrolizini

E) protopektinin pektinə çevrilməsini

175.Saccharomycet cinsinin nümayəndələri tənəffüs tipinə görə hansı mikroorqanizmlərə aid edilir?

A)fakultativ anaerob

B)obliqat anaerob

C)aerob

D)fakultativ aerob

E) obliqat aerob

176. Mayalar nə üçün nişastanı qıcqırda bilirmir?

A)amilolitik fermentləri olmadığı üçün

B)pektolitik fermentləriolmadığı üçün

C)hemolitik fermentləriolmadığı üçün

D)proteolitik fermentləriolmadığı üçün

E) lipolitik fermentləriolmadığı üçün

177.Spirt qıcqırmasının baş verməsi üçün nişasta saxlayan xammal hansı təsirə məruz qalmalıdır?

A)şəkərləşdirilməlidir

B)yüksək temperatura məruz qalmalıdır

C)oksigenlə zənginləşdirilməlidir

D)mühitin turğuluğu artırılmalıdır

E) Neytral mühit yaradılmalıdır

178.Spirt qıcqırması prosesində spirtin hansı miqdarında qıcqırma dayanır?

A)12-15% olduqda

B)20% olduqda

C)10% olduqda

D)5-10%olduqda

E) 40%olduqda

179. Spirt qıcqırması prosesində istehsal mayaları ilə yanaşı inkişaf edən yabanı mayalar istehsala necə təsir göstərir?

A)mühitdə qida maddələrini tükədir

B)Mühitdə qida maddələrinin miqdarını artırır

C)Spirt istehsalını yüksəldir

D)prosesi sürətləndirir

E) Mühiti oksigenlə təmin edir

180.Qlükopiranoza 6-fosfat spirt qıcqırqırması prosesində qlükozafosfat-izomerazanın təsiri ilə hansı formaya çevrilir?

A)fruktofuranoza 6-fosfata

B)piroüzüm turşusuna

C)3-fosfoqliserin aldehidinə

D)fosfodioksiasetona

E) poliqalakturonazaya

181.Hansı obliqat anaerob bakteriya növü spirt qıcqırması törədə bilir?

A)Sarcina ventriculi

B)Zymonomonas mobilis

C)Escherichia coli

D)Bacillus antrachis

E) Pseudomonas Fluorescens

182. Spirt qıcqırması zamanı baş verən biokimyəvi reaksiyalarda enerjinin ötürülməsində əsas rol hansı maddəyə məxsusdur?

A)ATF və ADF

B)NAD+

C)NADH

D)FAD


E) NAD+ vəNADH

183.Spirt qıcqırmasının birinci mərhələsində nə baş verir?

A)fosforlaşma və heksozanın parçalanması

B)2 molekul piroüzüm turşusu əmələ gəlir

C)1 molekul süd turşusu əmələ gəlir

D)2 molekul qarışqa turşusu əmələ gəlir

E)fosfoenolpiroüzüm turşusu əmələ gəlir

184.Piroüzüm turşusunun əmələ gəlməsi spirt qıcqırmasının hansı mərhələsinə aiddir?

A) II

B)I


C)III

D)I və III

E) II və III

185.Spirt qıcqırması prosesində yeganə geriyə dönməyən proses hansıdır?

A)Piroüzüm turşusunun əmələ gəlməsi

B) triozanın əmələ gəlməsi

C)fruktofuranoza 6-fosfatın əmələ gəlməsi

D)ATF-in əmələ gəlməsi

E)fosfoenolpiroüzüm turşusunun əmələgəlməsi

186.Spirt qıcqırmasının son mərhələsi hansıdır?

A) sirkə aldehidinin etil spirtinə reduksiya olunması

B)piroüzüm turşusunun əmələ gəlməsi

C)ATF-in bərpa olunması

D)fruktofuranoza 6-fosfatın əmələ gəlməsi

E) NADH oksidləşməsi

187.Spirt qıcqırmasının son mərhələsində iştirak edən ferment hansıdır?

A)alkoldehidrogenaza

B)o-difenoloksidaza

C)oksiizomeraza

D)piruvatdekarboksilaza

E) fosfofruktogenaza

188.Göstərilən maddələrdən hansı spirt qıcqırmasının ikinci məhsullarına aid deyil?

A)karbon qazı

B)asetoin

C)asetaldehid

D)limon turşusu

E)izoamil spirti

189.Spirt qıcqırmasının ikinci məhsullarının əmələ gəlməsində əsas mənbə nədir?

A)sirkə aldehidi

B)asetoin

C)asetaldehid

D)izoamil spirti

E) izobutil spirti

190.Hüceyrədə maddələr mübadiləsi hansı proseslərdən ibarətdir?

A)katabolizm və anabolizm

B)plazmoliz və plazmoptiz

C)lizis və anabioz

D)anabioz və diffuziya

E) assimlyasiya və reduksiya

191.Katabolizm prosesinin mahiyyətini göstərin?

A) enerji almaq üçün iri molekulların fermentativ yolla parçalanmasıdır

B)mürəkkəb birləşmələrin biosintezi üçün qida maddələrinin sərfidir

C)Maddələrin sitoplazmaya keçməsidir

D)Suyun hüceyrənin daxilinə keçməsidir

E) Qida maddələrinin hüceyrədən xaric olmasıdır

192.Enerji sərf etmədən baş verən diffuziya necə adlanır?

A) passiv diffuziya

B)aktiv diffuziya

C)avtonom diffuziya

D)destruktiv diffuziya

E)selektivdiffuziya

193.Sitoplazma membranında həll olmayan maddələrin əksəriyyəti hüceyrə daxilinə hansı vasitə ilə keçir?

A) zülal-ötürücülər

B)karbohidratlar

C)sitoxromoksidaza

D)kinaza


E) izomeraza

194. Zülal- ötürücülər necə adlanır?

A) permeaza

B) protoplazma

C)sitokinaza

D)karioplazma

E) kinaza

195.Permeazalar hansı funksiyanı yerinə yetirirlər?

A)metabolitlərin nəqlini yerinə yetirirlər

B)suyu hüceyrədən kənarlaşdırırlar

C)İrimolekullu maddələri parçalayırlar

D)mineralların mübadiləsini təmin edirlər

E)Yağların mübadiləsini təmin edirlər

196.Metabolizm üçün lazım olan enerjinin mənbəyi nədir?

A) Üzvi maddələrin oksidləşməsindən alınan enerji

B)ATF


C)ADF

D)NADH oksidləşməsi

E) Qlükozananın parçalanmasından alınan enerji

197.Üzvi maddlərin oksidləşməsi prosesi necə adlanır?

A) tənəffüs

B)fotosintez

C)plazmoliz

D)plazmoptiz

E) qıcqırma

198.Saprofitlər necə qidalanır?

A) Məhv olmuş orqanizmlərin üzvi qalıqları ilə

B)Canlı hüceyrələrin hazır üzvi maddələri ilə

C)Qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələr hazırlamaqla

D)Atmosfer havasında olan rütubət və toz dənələri ilə

E) Təbiətdəki qeyri-üzvi və üzvi maddələrlə

199.Heterotrof orqanizmlər hansılardır?

A) saprofitlər və parazitlər

B)avtotroflar və parazitlər

C)simbiotroflar vəavtotroflar

D)xemotroflar və avtotroflar

E) Fototroflar və biotroflar

200.Parazitlərin qidasını hansı maddələr təşkil edir?

A) Canlı orqanizmlərin hazır üzvi maddələri

B) Məhv olmuş orqanizmlərin üzvi qalıqları

C)Qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələr

D)Təbiətdəki qeyri-üzvi və üzvi maddələr

E) ibtidailər

201.Mayalar qidalanma tipinə görə hansı orqanizmlərə aid edilir?

A) saprofitlərə

B)avtotroflara

C)parazitlərə

D)xemotroflara

E) Fototroflara

202.Mayalar C mənbəyi kimi hansı maddələrdən istifadə edirlər?

A)dişəkərlər və heksozalardan

B)nişastadan və saxarozadan

C)sellülozadan

D)pentozalardan

E) arabinoza və ribozadan

203.Laktozanı hansı maya növləri parçalaya bilir?

A) Saccharomyces Lactis

B)Saccharomyces cerevisiae

C)Bacillus antrachis

D)Pseudomonas fluorences

E) Bacillus mesentericus

204.Hansı maya növü həm qıcqırmada əmələ gələn, həm də havada olan C qazını assimlyasiya etmək xüsusiyyətinə malikdir?

A)Saccharomyces cerevisiae

B)Saccharomyces Lactis

C)Bacillus antrachis

D)Pseudomonas fluorences

E) Bacillus mesentericus

205.Mayalar azot mənbəyi kimi hansı maddələri yaxşı mənimsəyirlər?

A) fosfat və sulfat turşusunun ammonium duzlarını

B)nitratları və ammoniumu

C)nişastanı

D)karbohidratları

E) nuklein turşularını

206.Kükürd mayalara nə üçün lazımdır?

A) vitamin və boy maddələrinin sintezi üçün

B)C vitamininin sintezi üçün

C)aminturşuların sintezi üçün

D)sisteinin sintezi üçün

E) P vitamininin sintezi üçün

207.Xeres mayaları üçün pərdə əmələ gətirmək dövründə əsas rol oynayan hansı maddələrdir?

A) Vitaminlər

B)Yağlar


C)Fosfolipidlər

D)pektin maddələri

E) Zülallar

208.Mayalarda hansı vitamin olmur?

A) A vitamini

B)B1 vitamini

C)D vitamini

D)E vitamini

E) K vitamini

209.Sitoxromreduktazaların aktivatoru oub, zülal mübadiləsində iştirak edən hansı vitamindir?

A) E vitamini

B)B1 vitamini

C)D vitamini

D)A vitamini

E) K vitamini

210.Mayalarda suda həll olan vitaminlərə aid olanı göstərin:

A) B1 vitamini

B)A vitamini

C)D vitamini

D)E vitamini

E) C vitamini

211.Riboflavin hansı fermentin adıdır?

A) B2 vitamini

B)B1 vitamini

C)D vitamini

D)E vitamini

E) K vitamini

212.B1 fermenti başqa cür necə adlanır?

A) tiamin

B)riboflavin

C)tokoferol

D)erqokalsiferol

E) fol turşusu

213.Nikotinamid (PP) hansı fermentin tərkib hissəsidir?

A) dehidrogenaza

B)izomeraza

C)hidrolaza

D)liqaza


E) oksireduktaza

214.Piridoksin vitamini hansı fermentlərin vacib komponenti hesab edilir?

A) karboksilaza və transaminaza

B)dehidrogenaza

C)oksidaza

D)liqaza


E) sitoxromoksisaza

215.Antiseptik maddələrdən olan sulfid anhidridinin ikili xassəsi hansı sırada düzgün verilmişdir?

A) Antiseptik və antioksidant

B)bakterisid və antiradiasion

C)plazmoliz və plazmoptiz

D)Anabioz və plazmoliz

E) osmotik və diffuzion

216.Hazırlanan şərabın qeyri-harmonik və turş dadının olmaması üçün üzüm hansı yetişkənliyinin hansı dövründə yığılmalıdır?

A) texniki yetişmə dövründə

B)tam yetişmə dövründə

C)Yetişmə müddəti ötdükdə

D)yetişməmiş

E) yetişməmiş və tam yetişmə dövründə

217.Mayaların fenotipləri hansılardır?

A) Qatil, neytral, sensitiv

B)Avtotrof, heterotrof, saprotrof

C)metabioz, simbioz, anabioz

D)yırtıcı, antoqonist, mutualizm

E) parazit, antoqonist, yırtıcı

218.Mayalar kolleksiyada saxlandıqda hansı fenotipə üstünlük verilir?

A) Sensitiv mayalara(S)

B)Killer (K) mayalara

C)Neytral (N) mayalara

D)Killer və neytral mayalara

E) Killer və sensitiv mayalara

219.Killer mayalar neçə tipdə olur?

A) 2

B)8


C)3

D)4


E) 6

220.Şampan istehsalının bütün mərhələlərində hansı fenotipə məxsus mayalar üstünlük təşkil edir?

A) Sensitiv

B)Killer


C)Neytral

D)Killer və Sensitiv

E) Neytral və Killer

221.Şərabda turşuluğu aşağı salmaq üçün hansı maya növlərindən istifadəı edilir?

A) Shizosaccharomyces pombe

B)Saccharomyces cereviceae

C)Saccharomyces vini

D)Bacillus subtilis

E) Hansenula

222.Məlum bakteriya qruplarından hansılar şərabşılıqda mühüm əhəmiyyət kəsb edir?

A) Süd turşiybakterusu və sirkə turşusu bakteriyaları

B)torpaq bakteriyaları

C)suyun daimi mikrobiotasının bakteriyaları

D)Atmosfer havasının mikrobiotasına aid olan bakteriyalar

E) Bacillus cinsinin nümayəndələri

223.Şərabda vərəm çöplərinin məhv olması üçün nə qədər vaxt tələb olunur?

A) 6-8 gün

B)2-4 gün

C)1-2 saat

D)30 dəq


E) 1 il

224.Selik əmələ gətirən bakteriyalar hansı sırada verilmişdir?

A) Myxebacteriaseae

B)Bacillus viscosus vini

C)Spirochaetae

D)Coccaseae

E) Bact.megaterium

225.Sirkə turşusu bakteriyalarının bir çox növlərinin səciyyəvi əlaməti göstərilən sıranı müəyyən edin:

A) qida mühitinin səthində pərdə əmələ gətirir

B)selik əmələ gətirir

C)hüceyrələri oval şəkillidir

D) Azotu mineral formada istifadə edə bilmir

E) Neytral mühitdə yaxşı inkişaf edirlər

226.inkişafı üçün əlverişsiz hesab edilən şərait hansıdır?

A)15-16h%

B)3-5% sirkə turşusu

C)280C

D)10-11h%

E) 250C

227.Sirkə turşusu bakteriyalarının hansı növü süd turşusundan asetoini daha fəal sintez edir?

A) Acetobacter ramcens

B)Mesoxydans

C)Suboxydans

D)Peroxydans

E) Acetobacter aseti

228.Sirkə turşusu bakteriyaları nə üçün zülal maddələrini istifadə edə bilmir?

A) proteolitik fermentləri yoxdur

B)pektolitik fermentləri yoxdur

C)Lipolitik fermentləri yoxdur

D)hemolitik fermentləri yoxdur

E) sitokinaza fermenti yoxdur

229.Hansı proses sirkə turşusu qıcqırması adlanır?

A) etil spirtinin sirkə turşusuna oksidləşməsi

B)qlükozanınlimon turşusuna qədər oksidləşməsi

C)qlükozanınyağ turşusuna qədər oksidləşməsi

D)süd turşusunun asetoinə çevrilməsi

E) qlükozanınsüd turşusuna qədər oksidləşməsi

230.Sirkə turşusu bakteriyalarının CO2 olan tələbatı inkişaflarının hansı mərhələsində daha intensiv olur?

A) 1-ci və 2-ci günündə

B)10-cu günündə

C)qlükozanınyağ turşusuna qədər oksidləşməsi

D)süd turşusunun asetoinə çevrilməsi

E) qlükozanınsüd turşusuna qədər oksidləşməsi

231.Qida sirkəsi hazırlamaq üçün hansı hansı mikroorqanizmlərdən istifadə olunması vacibdir?

A) təmiz sirkə turşusu kulturalaından

B) killer fenotipindən olan mayalardan

C)neytral fenotipdən olan mayalardan

D)sensitiv mayalardan

E) təmiz bakteriya kulturasından

232.Sirkə alınması üçün əsas xammal nədir?

A) etil spirtinə malik təbii substrat və içkilər

B)üzvi maddələrdən ibarət substrat

C)minerallardan ibarət substrat

D)Süd turşusuna malik substrat

E) təzə meyvə və giləmeyvələr

233. tənliyi nəyi ifadə edir?

A) etil spirtinin sirkə turşusuna oksidləşməsini

B)qlükozanınlimon turşusuna qədər oksidləşməsini

C)qlükozanınyağ turşusuna qədər oksidləşməsini

D)süd turşusunun asetoinə çevrilməsini

E) qlükozanınsüd turşusuna qədər oksidləşməsini

234.Şərab sirkəsi istehsalının neçə üsulu mövcuddur?

A) 3

B)2


C)4

D)5


E) 6

235.Şərab sirkəsi istehsalının üsulu hansıdır?

A) orlean

B) ekstraktiv

C)çökdürmə

D)filtrasiya

E) diffuziya

236.Hansı sırada şərab sirkəsi istehsalının üsulu verilməmişdir?

A) diffuziya

B)orlean


C) sirkulyasiya

D)daxili və orlean

E) orlean və sirkulyasiya

237.Şərab sirkəsi istehsalının birinci üsulu harda yerinə yetirilir?

A) çəlləklərdə

B)rezervuarlarda

C) metal çənlərdə

D)polad rezervuarlarda

E) ağac rezervuarlarda

238. Etil spirtinin daxili üsulla sirkə turşusuna çevrilməsi hansı temperaturda normal gedir?

A) 38-400C

B)12-150C

C) 10-110C

D)20-250C

E) 15-200C

239.Sirkə turşusunun əmələ gəlməsinin bitdiyini hansı əlamət bildirir?

A) materialda 0,15-0,2h% spirt qalması

B)materialda temperaturun 12-150C olması

C) materialda 1,5-2,0 h% spirt qalması

D)materialda temperaturun 20-250C olması

E) materialda temperaturun 15-200C olması

240.Sirkədən Respublikamızda hansı içki hazırlanır?

A) İşkəncəbi

B)Tekila


C) şərbət

D)balzam sirkəsi

E) ballı içki

241.Şərab xəstələndikdə nə baş verir?

A) sirkə turşusu bakteriyaları onun səthində əşyaya yapışmayan pərdə

əmələ gətirir

B)şərabda S-ün miqdarı artır

C) şərab şəffaflaşır

D)şərabda çöküntü əmələ gəlir

E) şərabda pis qoxu əmələ gəlir

242.Xəstə şərabın xoşagəlməz çarpıcı dadını hansı yolla yumşaltmaq olar?

A) fəal kömürlə işləməklə

B)Nitrit əlavə etməklə

C) Nitrat əlavə etməklə

D) Filtrləməklə

E) sulfitasiya yolu ilə

243.Müasir şərabçılıq texnologiyasında şirə yaxud şərabdan alma turşusunun kənar olunması əsasən hansı yolla baş verir?

A) bioloji

B)kimyəvi

C) mexaniki

D)biokimyəvi

E) fizioloji

244.Alma –süd turşusu qıcqırması hansı formada olur?

A) tənzimlənən və özbaşına

B)bioloji və biokimyəvi

C) fizioloji və kimyəvi

D)kimyəvi

E) tənzimlənən və tənzimlənməyən

245.Süd turşusu bakteriyalarının əsas növləri hansılardır?

A) Leuconostoc, Pediococcus

B)Acetobacter ramcens

C) saccharomyces cereviciae

D)bacillus anthracis

E) Bacillus subtilis

246.Şərabçılıq üçün təhlükəli Süd turşusu bakteriya növü hansıdır?

A) Lactobacillus brevi

B)Acetobacter ramcens

C) saccharomyces cereviciae

D)bacillus anthracis

E) Bacillus subtilis

247.Alma-süd turşusu qıcqırmasının tipik bakteriyaları hansı sırada göstərilmişdir?

A) Leuconostoc, Lactobacillus

B)Acetobacter ramcens

C) saccharomyces cereviciae

D)bacillus anthracis

E) Bacillus subtilis

248.Süd turşusu bakteriyaları hansı qruplara bölünür?

A) Homo və heterofermentativ

B)Tənzimlənən və tənzimləməyən

C) aerob və anaerob

D)Avtotrof və heterotrof

E) Selektiv və universal

249.Şərabın süd turşusu bakteriyalarının müxtəlif ştammları ilə yoluxdurulması zamanı heterofermentativ bakteriyalar hansı xəstəliyi törədirlər?

A) süd turşuması

B)yağımsovlaşma

C) sirkə turşuması

D)acılaşma

E) şərab çiçəyi

250.Kif göbələkləri qidalanmasına görə hansı qrupa aid edilir?

A) Saprofitlər

B)Avtotroflar

C) biotroflar

D)simbiotroflar

E) zoofaqlar

251.Kif göbələkləri hansı substratda çoxalmırlar?

A) şərabda

B)çörəkdə

C) zirzəmidə

D)bitki qalıqlarında

E) rütubətli yerlərdə

252.Kif göbələkləri hansı yolla çoxalırlar?

A) vegetativ və sporlarla

B)qeyri-cinsi

C) meyoz


D)calaq

E) calaq və meyoz

253.Hansı göbələklər cinsi sporlardan məhrumdurlar?

A) natamam göbələklər

B)arximisetlər

C) askomisetlər

D)bazidomisetlər

E) fikimisetlər

254.Kif göbələklərinin hansı formaları yüksək antibiotik fəallığa malik olur?

A) seleksiya yolu ilə alınanlar

B)təbiətdə yayılanlar

C) süni qida mühitində yetişdirilənlər

D)şərabda inkişaf edənlər

E) Qeyri-cinsi yolla çoxalanlar

255.Bussochlamys fulva kif göbələkləri pasterizə olunmuş şirədə hansı prosesi törədirlər?

A) qüsur törədirlər

B)dadını yaxşılaşdırır

C) iyini özünəməxsus edir

D)keyfiyyətini yaxşılaşdırır

E) turşuluğu artırır

256.Kif göbələklərinin inkişafı üçün mühitin reaksiyası (pH) necə olmalıdır?

A) turş


B)qələvi

C) neytral

D)qələvi və neytral

E) qələvi və turş

257.Üzümdə şirəsində Mucor ailəsinin hansı cinsinin nümayəndələrinə daha çox rast gəlinir?

A) Rizopus

B)Aspergillus

C) fuzarium

D)bazidomycetes

E) fungi imperfecti

258.Mucor-un hif və oidiləri spirtin hansı miqdarında məhv olur?

A) 5-7h%


B)15h%

C) 20h%


D)18h%

E) 40h%


259.Aspergillus kifləri hansı sinfə mənsubdur?

A) Ascomycetes

B)Penicillium

C) Bazidomycetes

D)Fungi imperfecti

E) Fuzarium

260.Botrytis cinerea üzüm giləsinin inkişafının hansı dövründə rast gəlinir?

A) tam yetişmə

B)kal

C) texniki yetişməD)yetişib ötmüş

E) kal və texniki yetişmə

261.Clodosporium cinsinin nümayəndələri hansı kif göbələrinə aid edilir?

A) xüsusi zirzəmi kiflərinə

B)şirə kiflərinə

C) üzüm giləsinin kiflərinə

D)istehsalat kiflərinə

E) çörək kiflərinə

262.Gilədə azot maddəsinin miqdarının çox olması zamanı hansı proses baş verir?

A) boz çürümə yaranır

B)yararlı çürümə yaranır

C) ağ tabaşir xəstəliyi yaranır

D)qıcqırma yaranır

E) selik yaranır

263.Meyvə çürüməsinin törədici hansı kif göbələyidir?

A) Monilia fructigena

B)Cladosporium cellare

C) Penicillium

D)Aspergillus

E) hanzenula

264.Üzüm giləsindən Saccha. Ellipsoideus şərab maya növünün təmiz kulturasını ilk dəfə nə vaxt və hansı alim ayırmışdır?

A) 1883, E.Hanzen

B)1881,R.Kox

C) 1877, L.Paster

D)1888,L.Paster

E) 1891, A.Solomon

265.Etil spirti maya hüceyrələri tərəfindən nə zaman istifadə olunmağa başlayır?

A) mühitdə qlükoza yoxa çıxdıqdan sonra

B)mühitdə oksigen yoxa çıxdıqdan sonra

C) mühitdə kükürd anhidridi çoxaldırda

D)mühitə nitritlər əlavə olunduqda

E) mühitdə karbon qazının miqdarı artdıqda

266.Üzümün ilk yığım dövründə təzə üzüm şirəsinin 1ml-də nə qədər maya hüceyrəsi olur?

A) 1000-dən 100 000-ə qədər

B)100-dən 100 0-ə qədər

C) 100-dən 500-ə qədər

D)1-dən 10-a qədər

E) 100-dən 200-ə qədər

267.Myaları tərpənməz vəziyyətə gətirmək üçün hansı üsullardan istifadə olunur?

A) fiziki, kimyəvi, mexaniki

B)fiziki, biokimyəvi, bioloji

C) bioloji, selektiv, loqarifmik

D)stasionar, selektiv, spontan

E) mexaniki, bioloji, fiziki

268.Şərabçılıqda tətbiq olunan təmiz maya kulturalarının rəqabətə dözümlü olması üçün hansı xüsusiyyətə malik olması lazımdır?

A) kükürdə dayanıqlığı

B)Nitrat turşusuna dayanıqlığı

C) Nitrit turşusuna dayanıqlığı

D)Kiflənməyə dayanıqlığı

E) sorbentlərə dayanıqlığı

269.Şampanlaşma prosesi hansı maya növünü tərəfindən həyata keçirilir?

A) Saccharomyces oviformis

B)Saccharomyces vini

C) Aspergillus

D)bazimycetes

E) fungi imperfecti

270.Şampan istehsalında istifadə olunan mayalarqıcqırmadan sonra nə üçün dərhal məhv olmalıdırlar?

A)şampanın keyfiyyətinə faydalı təsir edən avtoliz məhsullarının əmələ gəlməsi üçün

B)mühitdə kifayət qədər karbonat turşusunun toplanması üçün

C) maya aparatlarının qida mühiti ilə doldurulması üçün

D)mühitdə karbon qazının miqdarının azalması üçün

E) mühitdə çöküntününün tez filtrasiyası üçün

271.Şərabın turşuluğunu aşağı salmaq üçün hansı metoddan istifadə edilir?

A)mayaların alma turşusunu spirtə çevirməsi üsulundan

B)mühitdə kifayət qədər karbonat turşusunun toplanması üsulundan

C) maya aparatlarının qida mühiti ilə doldurulması üsulundan

D)mühitdə karbon qazının miqdarının azaldılmasıması üsulundan

E) çöküntününün tez filtrasiyası üsulundan

272.Şərabın turşuluğunu aşağı salmaq üçün hansı maya növündən istifadə edilir?

A)Scihozosaccharomyces pombe

B)Saccharomyces vini

C) Bacillus subtilis

D)Basillus antrachis

E) Saccharomyces cereviciae

273.Scihozosaccharomyces mayaları alma turşusunu hansı temperatur intervalında intensiv qıcqırdır?

A) 27-370C

B)10-150C

C) 15-200C

D)15-250C

E) 45-550C

274.Şərabın turşuluğunu aşağı salmaq üçün mayaların alma turşusunu spirtə çevirməsi metodu nə vaxt kəşf edildi?

A) XIX əsrin sonunda

B)XVIII əsrin sonunda

C) XX əsrin əvvəlində

D)XX əsrin sonunda

E) XXI əsrdə

275.pH-ın aşağı qiyməti mayaların alma turşusunu spirtə çevirməsi prosesinə necə təsir göstərir?

A) inhibitor təsir göstərmir

B)inhibitor təsir göstərir

C) qismən azaldır

D) azaltmır

E) neytral

276. F.Radler və onun əməkdaşlarının fikrincə Saccharomyces təmiz maya kulturaları mühitdə olan alma turşularının neçə faizini mənimsəyə bilir?

A) 18-23%

B)45-55%

C) 52%


D) 62%

E) 80%


277. Saccharomyces cinsinin mayaları mühitdə (şərabda) olan alma turşusunu əsasən nə zaman istifadə edirlər?

A) çoxalma prosesində

B)tənəffüs prosesində

C) sakitlik dövründə

D) laq fazada

E) eksponensial fazada

278.Pichia mayaları ilə yoluxmuş çərablarda hansı proses müşahidə olunur?

A) efirlərin və uçucu turşuların miqdarı artır

B)nitrit və nitratların miqdarı artır

C) sulfidlərin miqdarı artır

D) şəkərlərin miqdarı arrtır

E) spirtlərin miqdarı artır

279.Pichia mayaları ilə yoluxmuş çərablarda hansı proses müşahidə olunur?

A) tipik sort ətri və dadı itir

B)nitrit və nitratların miqdarı artır

C) sulfidlərin miqdarı artır

D) şəkərlərin miqdarı arrtır

E) spirtlərin miqdarı artır

280.Candida cinsinin nümayəndələri şərabda hansı əlamətlərə malik pərdə əmələ gətirir?

A) ağ yaxud krem rəngli quru, kələ-kötür pərdə

B)hamar, quru pambığabənzər pərdə

C) ağ unlu çöküntü

D) ağ adacıqlar şəklində pərdə

E) həlqə şəklində pərdə

281.Şərabçılıqda geniş yayılmış Candida növü hansıdır?

A) Candida vini

B)Candida albicans

C) Candida lypolytica

D) Candida langezoni

E) Candida claussenii

282.Şərabçılıqda geniş yayılmış Candida növü hansıdır?

A) Candida valida

B)Candida albicans

C) Candida lypolytica

D) Candida langezoni

E) Candida claussenii

283.Mayaların seleksiyasında istifadə olunan perspektivli istiqamət hansıdır?

A) hibridləşmə

B)meyoz çoxalma

C) mitoz çoxalma

D) mutasiya

E) modifikasiya

284.Hibridləşmənin hansı növləri var?

A) növdaxili və növlərarası

B)mitoz və meyoz

C) eksponensial və seleksion

D) genetik və biotik

E) hemolitik və sellülolitik

285.Gen nədir?

A) DNT hissəsi

B)NAD+

C) NADH


D) FAD

E) RNT


286.Şərab istehsalında şirənin çatışmayan turşuluğunu hansı maya növlərindən istifadə etməklə tənzimləmək olar?

A) Saccharomyces cerevisiae

B)Candida langezoni

C) Saccharomyces vini

D) Hanzeniospora

E) Candida valida

287.Spirt qıcqırması prosesində Saccharomyces cerevisiae mayaları pH göstəricisini nə qədər aşağı salır?

A) 0,3 vahid

B)3,0 vahid

C) 0,5 vahid

D) 1,0 vahid

E) 0,1 vahid

288.Spirt qıcqırması prosesində Saccharomyces cerevisiae mayaları nə qədr süd turşusu sintez edir?

A) 8 q/dm

B)3q/dm

C) 0,5 q/dm d

D) 1,0 q/dm

E) 10q/dm

289.Şərabçılıqda təmiz maya kulturalarından istifadə olunmaqla təmiz qıcqırmanı təmin etmək üçün hansı proseduru yerinə yetirmək lazımdır?

A) şirəni qarışıqlardan təmizləyib sulfidləşdirmək

B)hava sərfini artırmaq

C) Flokulyasiya prosesini sürətləndirmək

D) Havanın barbotajını artırmaq

E) Şirəni süzmək və qaynatmaq

290.Şərabçılıqda təmiz maya kulturalarından istifadə olunmaqla təmiz qıcqırmanı təmin etmək üçün maya məhlullarının laboratoriya mərhələsində mayalar şirəyə nə vaxt əlavə edilir?

A) şiddətli qıcqırma mərhələsində

B)qıcqırmanın əvvəlində

C) qıcqırmanın sonunda

D)şirədətemperatur 100C olduqda

E) şərədə temperatur 150C olduqda

291.Şərabçılıqda təmiz maya kulturalarından istifadə olunmaqla təmiz qıcqırmanı təmin etmək məqsədilə normal qıcqırma üçün 1litr şirədə nə qədər maya hüceyrəsi olmalıdır?

A) 100mln

B)10mln

C) 100-500min

D) 450 min

E) 1200


292.Şərabçılıqda təmiz maya kulturalarından istifadə olunmaqla təmiz qıcqırmanı təmin etmək üçün maya məhlulları 2 mərhələdə aparılır. Bunlar hansılardır?

A) laboratoriya və istehsalat

B)flokulyasiya və koaqulyasiya

C) eksponensial və stasionar

D) daxili və neytral

E) Kimyəvi və bioloji

293.Təmiz maya kulturalarında maya məhlullarının hazırlanma üsullarını göstərin:

A) fasiləli və fasiləsiz

B)flokulyasiya və koaqulyasiya

C) eksponensial və stasionar

D) Kimyəvi və bioloji

E) laboratoriya və istehsalat

294.Nə üçün Şərab istehsalında şirənin çatışmayanturşuluğu Saccharomyces cerevisiae maya növündən istifadə etməklə tənzimlənir?

A) daha çox süd turşusu sintez etdiyi üçün

B)mühitə kükürdlü birləşmələr topladığı üçün

C) Nitratlar əmələ gətirdiyi üçün

D) alma turşusunu daha çox tükətdiyi üçün

E) Şirənin şəkərliliyini aşağı saldığı üçün

295.Aktiv quru maya pastasının çatışmayan cəhəti nədir?

A) tez xarab olması

B)tərkibində suyun çox az olması

C) çoxalma intensivliyinin az olması

D) baha başa gəlməsi

E) mutasiyaya tez uğraması

296.Mikroorqanizmlərin qurudulması metodu hansı sırada verilmişdir?

A) Liofilizasiya

B)flokulyasiya

C) eksponensial

D) modifikasiya

E) koaqulyasiya

297.Mikroorqanizmləri dondurub suzuzlaşdırmaqla qurutma zamanı hansı üsul tətbiq olunur?

A) sublimasiya

B)flokulyasiya

C) eksponensial

D) Kimyəvi

E) laboratoriya

298. “Reaktivləşdirmə” nədir?

A) hüceyrə strukturunun bərpası

B)hüceyrənin nəmləndirilməsi

C) hüceyrənin qeyri-aktiv vəziyyəti

D) hüceyrənin strukturunun pozulması

E) hüceyrənin dondurulması

299.“Rehidratasiya” nədir?

A) hüceyrənin nəmləndirilməsi

B)hüceyrə strukturunun bərpası

C) hüceyrənin qeyri-aktiv vəziyyəti

D) hüceyrənin strukturunun pozulması

E) hüceyrənin dondurulması

300.Quru mayaları bərpa etmək məqsədilə hansı məhsullar istehsal olunur?

A) balanslaşdırılmış substrat

B)maya pastaları

C) maya kremləri

D) maya məhlulları

E) maya preparatları

301.Alman şirkətinin istehsal etdiyi S.bayanus ştammından ibarət aktiv quru maya preparatı hansı adla buraxılır?

A) SİHA


B)Lalvin ES- 118

C) Lalvin

D) Lalvin 016

E) Eperne

302.Şampan şərabının vətəni hansı ölkədir?

A) Fransa

B)Almaniya

C) İspaniya

D) İtaliya

E) Macarıstan

303.Şampan istehsalında istifadə olunan təmiz maya məhlulları hansı mühitdə inkişaf edə bilməlidir?

A) pH=2,8; 10-12h%spirtlikdə

B)t=450C; 40h%

C) yüksək təzyiq(0,5MPa);t=450C

D) pH=8; 20-22h%spirtlikdə

E) pH=7; 30-42h%spirtlikdə

304.Butulka üsulu ilə şampanlaşdırmada maya məhlulları butulkaya hansı miqdarda vurulur?

A) 1ml-də 1mln maya hüceyrəsi

B)1ml-də 500 min maya hüceyrəsi

C) 1ml-də 100 maya hüceyrəsi

D) 1ml-də 10-100 maya hüceyrəsi

E) 1ml-də 100 min maya hüceyrəsi

305.Xeres mayalarının şərab istehsalı üçün mahiyyətini açıqlayın:

A)qıcqırmanın sonunda pərdə əmələ gərirərək şəraba xüsusi dad və buket verir

B) Mühitdə mineral maddələrin itkisinə səbəb olur

C) rehidratasiya və reaktivasiya prosesində iştirak edirlər

D) mühiti çox midarda süd turşusu ilə təmin edirlər

E) Mühitdə həlqəvari, quru, hamar pərdə əmələ gətirirlər

306.Xeres mayaları oksigenə olan münasibətinə görə hansı tipə aid edilir?

A) fakultativ anaerob

B)Fakultativ aerob

C) obliqat aerob

D) obliqat anaerob

E) aerob


307.Xeres maya növü hansı variantda göstərilmişdir?

A) Saccharomyces oviformis

B)Saccharomyces vini

C) Candida vini

D) Cladosporium cellare

E) Candida valida

308.Xeres mayalarının hansı irqləri şərabın üzərində daha tez pərdə əmələ gətirirlər?

A) Xeres-20; Xeres-96

B)Lavlin ES-118

C) Lavlin 016

D) SIHA-8

E) Candida valida

309.Xeres irqləri spirtin hansı qatılığında pərdə əmələ gətirə bilirlər?

A) 16-17h%

B)10-11h%

C) 10-12h%

D) 40h%

E) 25h%


310.Nəüçün xeres irqlərinin pərdə əmələ gətirməsini spirtin yüksək qatılığında aparmaq faydalı hesab olunur?

A) sirkə turşusu bakteriyalarının inkişafının qarşısı alınır

B)alma tuşusunun əmələ gəlməsi dayanır

C) süd turşusu bakteriyaları inkişafdan qalır

D) mühitdə turşuluq artır

E) mühitdə oksigenin miqdarı azalır

311.Xeres mayaları ilə birgə inkişaf edərək şərabın ətrinə və dadına əlverişli təsir göstərən hansı mayalardır?

A) Hansenula

B)Saccharomyces

C) Candida vini

D) Cladosporium cellare

E) Saccharomyces oviformis

312.Hansenula anomala mayaları hansı vitaminləri sintez etmək qabiliyyətinə malikdir?

A) B vitamin kompleksini

B)A vitamini

C) PP vitamini

D) C vitamini

E) Biotin

313.Hansenula anomala mayalarının müstəqil sintez etdiyi B qrup vitaminləri şərabda hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) ferment sistemini aktivləşdirərək efirlərin sintezini həyata keçirir

B)alma tuşusunun əmələ gəlməsi dayanır

C) süd turşusu bakteriyaları inkişafdan qalır

D) mühitdə turşuluq artır

E) sirkə turşusu bakteriyalarının inkişafının qarşısı alınır

314.Xeresləşmə prosesinə hansı mikroorqanizlər əks təsir göstərir?

A) süd turşusu bakteriyaları

B)sirkə turşusu bakteriyaları

C) limon turşusu bakteriyaları

D) propion turşusu bakteriyaları

E) kif göbələkləri

315.Xeresləşmə zamnı süd turşusu bakteriyalarının inkişafının qarşısını almaq üçün hansı tədbir həyata keçirilir?

A) xeres şərab materialına gips əlavə edilir

B)xeres şərab materialınazəyəlavə edilir

C) xeres şərab materialına K2SO4 əlavə edilir

D) xeres şərab materialına CaSO4əlavə edilirpH=

E) xeres şərab materialına(NH4)2SO4 əlavə edilir

316.Xeres şərab materialında pH-ın hansı qiymətində xeres mayalarının inkişafı zəifləyir?

A) pH=3,0

B)pH=3,5

C) pH=3,2

D) pH=3,8

E) pH=7


317.Xeres şərab materialında pH-ın hansı qiymətində süd turşusu bakteriyalarının inkişafı üçün əlverişli şərait yaranır?

A) pH=3,5- dən yüksək

B)pH=3,0- dən aşağı

C) pH=3,2- dən aşağı

D) pH=3,8- dən yüksək

E) pH=7-dən yüksək

318.Gipsləmə mütodu necə aparılır?

A) qıcqırmaya qədər əzintiyə CaSO4 əlavə etməklə

B)qıcqırmaya qədər əzintiyə K2SO4 əlavə etməklə

C) qıcqırmaya qədər əzintiyə (NH4)2SO4 əlavə etməklə

D) qıcqırmaya qədər əzintiyə Na2SO4 əlavə etməklə

E) qıcqırmaya qədər əzintiyə SO2 əlavə etməklə

319.Xeres şərab materialında SO2-nin hansı dozasında pərdənin inkişafı əsaslı şəkildə ləngiyir?

A) 150mq/l

B)75mq/l

C) 80mq/l

D) 110mq/l

E) 96mq/l

320.Şirədə aşı maddələrindən tanninin hansı dozasında pərdənin inkişafı ləngiyir?

A) 300-500 mq/l

B)175-200mq/l

C) 180-280mq/l

D) 90-110mq/l

E) 56-96mq/l

321.Xeresləşmə prosesinin uğurlu alınması üçün materialda dəmirin miqdarı hansı həddə olmalıdır?

A) 15mq/l

B)75mq/l

C) 80mq/l

D) 110mq/l

E) 96mq/l

322.Dəmirin miqdarı şirədə15mq/l-dən çox olarsa xeresləşmədən əvvəl hansı əməliyyat yerinə yetirilməlidir?

A) metalsızlaşdırılma

B)susuzlaşdırılma

C) əhəngləşmə

D) sulfidləşmə

E) oksidləşmə

323.Xeresləşmə prosesində hansı temperaturda pərdənin əmələ gəlməsi sürətlə gedir?

A) 16-180C

B)7-50C

C) 280C

D) 11-120C

E) 10-150C

324.Şərabçılıqda turşuluğu hansı yolla aşağı salınır?

A) bioloji

B)fiziki

C) mexaniki

D) kimyəvi

E) fiziki-kimyəvi

325.Az turşuluğu olan şərablarda bioloji turşuluğu azaltmaq nə üçün təhlükəlidir?

A) şərabın dadını pisləşdirir, şərab xarab olur

B)alma tuşusunun əmələ gəlməsi dayanır

C) süd turşusu bakteriyaları inkişafdan qalır

D) sirkə turşusu bakteriyalarının inkişafının qarşısı alınır

E) şərabın rəngi pisləşir

326.Şərabın ikinci qıcqırması və onun bulanması hansı mikroorqanizmlər tərəfindən törədilir?

A) onda olan mayaların bütün qrupları

B)Candida mayaları

C) limon turşusu bakteriyaları

D) propion turşusu bakteriyaları

E) süd turşusu bakteriyaları

327.Cavan qırmızı şərablarda ikinci qıcqırma hansı mikroorqanizm tərəfindən törədilir?

A) Saccharomyces oviformis

B)Saccharomyces vini

C) Candida vini

D) Candida valida

E) kif göbələkləri

328.Yüksək şəkərə malik şirələr qıcqırdıqda onda 13-14h% spirt əmələ gətirən hansı mikroorqanizmlərdir?

A) Saccharomyces vini

B)Saccharomyces oviformis

C) Candida vini

D) Candida valida

E) kif göbələkləri

329.Yüksək şəkərə malik şirələr qıcqırdıqda Saccharomyces vini tərəfindənspirt 13-14h% çatdırıldıqdan sonra qıcqırmanı hansımaya növü davam etdirir?

A) Saccharomyces oviformis

B)Saccharomyces vini

C) Candida vini

D) Candida valida

E) kif göbələkləri

330.Avtoklav hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) 1000C –dən yuxarı temperaturdan təzyiq altında doymuş buxarla sterilizə etmək üçün aparatdır

B) Qabları sterilizə etmək üçün aparatdır

C) Optiki böyüdücü cihazdır

D) koloniyaları saymaq üçün cihazdır

E) 1000C-yə qədər temperaturda qida mühitlərini sterilizə etmək üçün

cihazdır

331.Kox cihazı hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) 1000C-yə qədər temperaturda qida mühitlərini sterilizə etmək üçün

cihazdır


B) Qabları sterilizə etmək üçün aparatdır

C) Optiki böyüdücü cihazdır

D) koloniyaları saymaq üçün cihazdır

E) 1000C –dən yuxarı temperaturdan təzyiq altında doymuş buxarla sterilizə etmək üçün aparatdır

332.Termostat hansı məqsədlə istifadə olunur?

A)Mikroorqanizmləri müəyyən sabit temperaturda çoxaltmaq üçün

B) Qabları sterilizə etmək üçün

C) Mikroorqanizmləri böyüdərək tədqiq etmək üçün

D) koloniyaları saymaq üçün

E) 1000C-yə qədər temperaturda qida mühitlərini sterilizə etmək üçün

333.Qabların sterilizasiyası hansı müddətdə aparılır?

A)2 saat


B)1,5 saat

C)1 saat


D) 30 dəq.

E) 45 dəq.

334.Qabları hansı temperaturda sterilizə edilirlər?

A)1700C

B)1400C

C)1000C

D) 30 0C

E) 45 0C

335.Konsistensiyasına görə hansı qida mühitləri var?

A)maye, yarımmaye və bərk

B)sintetik və yarımsintetik

C)selektiv və universal

D) təbii və sintetik

E) təbii və universal

336. Qida mühiti nə deməkdir?

A)təmiz maya kulturalarını yetişdirmək üçün istifadə olunan bir və ya bir neçə komponentli substrat

B)mayaotu qatılmamış səməni şirəsi

C)şərab istehsalı üçün maya məhlulları

D) xeresləşdirmə üçün xeres mayaları

E) liofilizasiya olunmuş maya hüceyrələri

337.Komponentlərin mənşəyinə görə qida mühitləri hansı tipdə olurlar?

A)təbii və sintetik

B)sintetik və yarımsintetik

C)selektiv və universal

D)maye və bərk

E)təbii və universal

338.Təyinatına görə Qida mühiti növü hansı variantda göstərilmişdir?

A)əsas və xüsusi

B)sintetik və yarımsintetik

C)selektiv və universal

D) təbii və sintetik

E) təbii və universal

339.Tərkibinə görə qida mühiti növü hansı varintda göstərilmişdir?

A)sadə və mürəkkəb

B)sintetik və yarımsintetik

C)selektiv və universal

D) təbii və sintetik

E) təbii və universal

340.Əksər qida mühitləri üçün ilkin baza mənbəyi kimi hansı xammaldan istifadə olunur?

A)heyvan və bitki mənşəli məhsullardan

B)müxtəlif mayelərdən

C)şirələr və yarımfabrikatlardan

D) süd məhsullarından

E) ət bulyonundan və qandan

341.Mayaların, sirkə və süd turşusu bakteriyalarının çoxaldılması üçün hansı qida mühitindən istifadə olunur

A)Təbii


B)sintetik

C)selektiv

D yarımsintetik

E) universal

342.Sintetik qida mühitləri haqqında hansı fikir doğrudur?

A)əsas tərkib hissələri məlumdur

B)əsas tərkib hissələri məlum deyil

C)tərkibində pomidor suyu olur

D)yalnız vitaminlərdən hazırlanır

E) yalnız süd turşusu bakteriyaları üçündür

343.Təbii qida mühitləri haqqında hansı fikir doğrudur?

A)əsas tərkib hissələri məlum deyil

B)əsas tərkib hissələri məlumdur

C)tərkibində pomidor suyu olur

D)yalnız vitaminlərdən hazırlanır

E) yalnız süd turşusu bakteriyaları üçündür

344.Şəkərə malik olan qida mühiti hansı qurğuda sterilizə edilir?

A)Kox cihazı

B)termostat

C)avtoklav

D)sayıcı kamera

E) Zeyts filtri

345.Canlı və ölü mikroorqanizmlərin differensiasiyası metodu nəyi nəzərdə tutur?

A)preparatın fluorxrom primulinlə rənglənməsini

B)hansı qida mühitində yetişdirilməsini

C)preparatın metilen boyası ilə rənglənməsini

D) preparatın anilin boyaları ilə rənglənməsini

E) preparatın saxlanmaya davamlılığını

346.Mayalardan spor almaq üçün tam mühitin tərkibi necədir?

A)pepton,maya ekstraktı, qlükoza,aqar

B)natrium asetat, kalium xlorid

C)aqar,natrium asetat

D)maya ekstraktı, kalium xlorid

E) kükürd anhidridi, natrium asetat

347.İstehsalatbinalarının havasını mikrobioloji analiz etmək üçün hansı metoddan istifadə edilir?

A)Kox metodu

B)laboratoriya

C)istehsalat

D)ekstraktiv

E)stasionar

348.Şərab xəstəlikləri dedikdə nə başa düşülür?

A)kənar mikroorqanizmlərin həyat-fəaliyyəti nəticəsində şərabda bərpa olunmayan dərin dəyişikliklər

B)təmiz maya kulturalarını yetişdirmək üçün istifadə olunan bir və ya bir neçə komponentli substrat

C)xeresləşdirmə üçün xeres mayalarının materiala əlavə edilməsi

D)süd turşusu bakteriyalarının şərabda aşkarlanması

E) kükürd anhidridi və natrium asetatın mayaların inkişafına inhibitor

təsiri

349.Şərab xəstəliklərinin qarşısının alınması üçün görülməsi tələb olunan profilaktik tədbirlərdən birini qeyd edin:A)qıcqırmadan əvvəl şirəni sakit saxladıqda mütləq SO2 vurulmalıdır

B)şirəyə süd turşusu bakteriyaları əlavə edilməlidir

C)şirəni sakit saxladıqda ammonium sulfat vurulmalıdır

D)sirkə turşusu bakteriyaları kənarlaşdırılmalıdır

E) xeresləşdirmə aparılmalıdır

350.Şərab çiçəyi xəstəliyinin törədicisi hansı mikroorqanizmdir?

A)hanzenula, pichia,monilia, mycoderma

B)candida valida,candida vini

C)saccharomyces vini,saccharomyces cereviciae

D)lactobacillus brevi,saccharomyces vini

E) hanzenula,saccharomyces vini

351.Şərab çiçəyi xəstəliyinin profilaktikası necə həyata keçirilir?

A)ardıcıl olaraq qablarının başının sağlam şərabla doldurulmalı, aşağı temperaturda saxlanmalı

B)qıcqırmadan əvvəl şirəni sakit saxladıqda mütləq SO2 vurulmalı

C)süd turşusu bakteriyaları əlavə edilməli

D)şirəni sakit saxladıqda ammonium sulfat vurulmalı

E) yüksək temperaturda saxlanmalı

352.Qırmızı şərabların sirkə turşuması xəstəliyinə az tutulmasının səbəbi nədir?

A)onların fenol birləşmələri ilə zəngin olması

B)onların SO2 ilə zəngin olması

C)onların süd turşusu bakteriyaları ilə zəngin olması

D)onların ammonium sulfatla zəngin olması

E) onların kükürdlü birləşmələrlə zəngin olması

353.Sirkə turşuması xəstəliyinin törədiciləri hansı mikroorqanizmlərdir?

A)müxtəlif sirkə bakteriyaları

B)müxtəlif süd turşusu bakteriyaları

C)müxtəlif propion turşusu bakteriyaları

D)müxtəlif limon turşusu bakteriyaları

E) müxtəlif kif göbələkləri

354.Sirkə turşuması xəstəliyinin əsas əlaməti nədir?

A)xəstəliyin əvvəlində zəif şəffaf, inkişaf etdikdə qalınlaşan pərdənin əmələ gəlməsi, dadda sirkələşmə

B)şərabın spirtliyinin azalması

C)dad və şəffaflıq dəyişmir

D)limon iyinin və dadının əmələ gəlməsi

E) kif iyinin olması

355.Hansı variantda sirkə turşuması xəstəliyinin profilaktik tədbirlərindən biri göstərilmişdir?

A)qapalı çənlərin tətbiqi, əzintini havanın oksigenindən qorumaq

B)qalınlaşan pərdənin əmələ gəlməsi, dadda sirkələşmə

C)şərabın spirtliyinin azalması

D)limon iyinin və dadının əmələ gəlməsi

E) kif iyinin olması

356.Şərabda aerob mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən xəstəliklər hansıdır?

A)Şərab çiçəyi, sirkə tuşuması

B)Mannit qıcqırması,sirkə tuşuması

C)Süd turşusu qıcqırması

D)Şərabın yağımsovlaşması

E) mannit qıcqırması,Siçan təmi

357.Şərabın yağımsovlaşmasının xarakterik əlaməti hansıdır?

A)şərab get-gedə yağ kimi qatılaşır

B)şərabda çöküntü əmələ gəlir

C)şərab bulanıqlaşır və siçan iyi verir

D)şərab tutqunlaşır

E) acı dad əmələ gəlir

358.Turn və puss xəstəliyinin törədiciləri hansı mikroorqanizmlərdir?

A)çöp və sapşəkilli bakteriyalar

B)süd turşusu bakteriyaları

C)kokklar

D)kif göbələkləri

E) maya göbələklıəri

359.Turn və puss xəstəliyinin xarakterik əlaməti nədir?

A)şərab qabının dibində qatı selikli qara rəngli çöküntü çökür

B)şərab get-gedə yağ kimi qatılaşır

C)şərab bulanıqlaşır və siçan iyi verir

D)şərab tutqunlaşır

E) acı dad əmələ gəlir

360.Puss xəstəliyi üçün hansı əlamət xarakterikdir?

A)CO2 çıxması müşahidə olunur

B)şərab get-gedə yağ kimi qatılaşır

C)şərab bulanıqlaşır və siçan iyi verir

D)şərab tutqunlaşır

E) acı dad əmələ gəlir

361.Şərabçının çox vacib vəzifələrindən biri nədir?

A)doldurulmaya və bulanmalara davamlı şərabların alınması

B)təmiz maya kulturasının alınması üsullarının təkmilləşdirilməsi

C)şərabda mayalardan istifadənin azaldılması

D)quru aktiv mayaların durulaşdırılması

E) aktiv mayaların reaktivasiyası

362.Şərablarda bulanma neçə kateqoriyaya bölünür?

A)3

B)2


C)4

D)6


E) 5

363.Şərabların bulanma kateqoriyaları hansılardır?

A)Bioloji, biokimyəvi, fiziki-kimyəvi

B)kristal, kolloid,bioloji

C)kristal, biokimyəvi, mexaniki

D)texniki, bioloji, mexaniki

E) bioloji, fiziki-kimyəvi,kristal

364.Bioloji bulanmanın törədiciləri nədir?

A)mayalar, müxtəlif bakteriyalar

B)göbələklər, kokklar

C)ibtidailər, mayalar

D)kif göbələkləri

E) süd turşusu bakteriyaları

365.Biokimyəvi bulanma necə əmələ gəlir?

A)oksidləşdirici fermentlərin iştirakı ilə

B)şərab get-gedə yağ kimi qatılaşır

C)şərab bulanıqlaşır və siçan iyi verir

D)şərab tutqunlaşır

E) acı dad əmələ gəlir

366.Fiziki-kimyəvi bulanıqlıq necə yaranır?

A)müxtəlif kimyəvi maddələrin artıqlığı əmələ gəlir

B)oksidləşdirici fermentlərin iştirakı ilə

C)mayalar, müxtəlif bakteriyalar tərəfindən

D)şərab qabının dibində qatı selikli qara rəngli çöküntü çökür

E) acı dad əmələ gəlir

367.Fiziki-kimyəvi bulanmanın növləri hansılardır?

A)kristal, kolloid

B)bioloji,biokimyəvi, fiziki-kimyəvi

C)kristal, biokimyəvi, mexaniki

D)texniki, bioloji, mexaniki

E) bioloji, fiziki-kimyəvi

368.Dəmir kassın neçə forması məlumdur?

A)2

B)3


C)5

D)4


E) 6

369.Dəmir kassın yaranması nə ilə əlaqədardır?

A)şərabın havalanması ilə

B)SO2-nin miqdarı ilə

C)süd turşusu bakteriyaları ilə

D)işıqlanma ilə

E) CO2 miqdarı ilə

370.Qara kass nə zaman baş verir?

A)üç valentli dəmirin fenollarla birləşməsi zamanı

B)ammonim sulfatın əmələ gəlməsi zamanı

C)CO2 miqdarının artması zamanı

D)şərabın havalandırılması zamanı

E) temperaturun artması zamanı

371.Maya hüceyrəsində katoabolizm prosesinin sürəti necə tənzimlənir?

A)Müəyyən vaxtlarda hüceyrənin enerjiyə olan tələbatı ilə

B)Mühitdə bu və ya digər qida maddələrinin konsentraiyası ilə

C)Hüceyrədə zülalların konsentrasiyası ilə

D)Hüceyrədə lipidlərin konsentrasiyası ilə

E) Hüceyrənin mineral maddələrə olan tələbatı ilə

372.Anabolizm prosesinin izahı hansı varintda düzgün verilmişdir?

A)sadə maddələrdən irimolekullu maddələrin biosintezidir

B) mürəkkəb maddələrin sadə maddələrə parçalanması prosesidir

C)ATF-in sintezi prosesidir

D)maddələrin fermentativ parçalanması prosesidir

E) qida maddələrinin oksidləşməsi prosesidir

373.Anaerobioz şərtlər daxilində yaşayan mikroorqanizmlər enerjini necə əldə edirlər?

A)hüceyrədaxili oksidləşmə-reduksiya prosesləri nəticəsində

B) q/üzvi maddələrdən üzvi maddələrin əmələ gəlməsi nəticəsində

C)fotosintez prosesi nəticəsində

D)aerasiya nəticəsində

E) liofilizasiya nəticəsində

374.Mayalar hansı karbohidratları qıcqırda bilmir?

A)pentozaları

B) monozaları

C)heksozaları

D)disaxaridləri

E) maltozanı

375.Dehidrogenazaların kofaktoru hansı vitamindir?

A)riboflavin(B2)

B) tiamin(B1)

C)fosfopiridoksal(B6-nın törəməsi)

D)Pantoten turşusu(B5)

E) Askorbin turşusu( C)

376.Mayalarda alkoldehidrogenaza fermenti neçə müxtəlifliyə malikdir?

A)3

B) 2


C)6

D)5


E) 4

377.Sitoplazmada lokalizasiya olan alkoldehidrogenaza formaları hansılardır?

A) ADI və AD II

B) AD III

C)NAD+

D)NADH


E) FAD

378.Q.Embden, O.Meyerqof və Y.Parnasın spirt qıcqırmasının öyrənilməsində hansı xidmətləri olmuşdur?

A) qlikoliz prosesinin reaksiyalarının dəqiq ardıcıllığını və energetikasını öyrənmişlər

B) spirt qıcqırmasının mayalar tərəfindən aparıldığını kəşf etmişlər

C)spirt qıcqırmasının fermentativ xarakterini müəyyən etmişlər

D)spirt qıcqırması prosesində fosfatın vacibliyini müəyyən etmişlər

E) qıcqırmanın tam sxemini təklif etmişlər

379.Qlikoliz prosesinin birinci reaksiyası necə ifadə olunur?

A) ATF-in hesabına D-qlükoza fosforlaşaraq qlükoza-6-fosfata çevrilir

B) fruktoza 6-fosfata çevrilir

C)D qlükoza-6-fosfata fosfor turşusunun qalığı birləşərək fruktoza 1,6-difosfata çevrilir

D)fruktoza 1,6-difosfat 2 fosfotriozaya parçalanır

E) Fosfat qrupu ADF-ə keçir

380. Bu formula qlikoliz prosesinin neçənci reaksiyasıdır?

A) birinci

B) ikinci

C)üçüncü

D)dördüncü

E) beşinci

381.Qlikoliz prosesinin birinci reaksiyasında hansı ferment iştirak edir?

A) Heksokinaza

B) aldolaza

C)fosfoheksoizomeraza

D)Triozafosfatizomeraza

E)qliseraldehid-3-fosfat-dehidrogenaza

382. Spirt qıcqırmasında qlikolizin sonuncu etapı hansı ferment tərəfindən kataliz olunur?

A)laktatdehidrogenaza

B) aldolaza

C)fosfoheksoizomeraza

D)triozafosfatizomeraza

E)heksokinaza

383.Makro biosintetik proseslərdə makroergik rabitələrə malik hansı kofermentlər iştirak edir?

A) ATF; UTF; KoA

B) AD III;NAD+

C)NADH;FAD;KoA

D)FAD; NADH;

E) FAD; ADI; ADF

384.Transferazalar hansı funksiyanı yerinə yetirirlər?

A) Atom qruplarının bir molekuldan digərinə köçürülməsini kataliz edirlər

B) Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarını kataliz edirlər

C)Suyun iştirakı ilə mürəkkəb birləşmələrin sadə birləşmələrə parçalanmasını kataliz edirlər

D)Substratdan hər hansı qrupun q/hidrolitik yolla ayrılmasını kataliz edirlər

E) Üzvi birləşmələrin izomerlərinə çevrilmələrini kataliz edirlər

385.Mitoxondrilərdə lokalizasiya olan hansı dehidrogenaza formalarıdır?

A) AD III

B) AD II


C)ADI

D)FAD


E) ADF

386.Mucor racemosus kif göbələklərinin şəkərli məhlullarda dağılaraq əmələ gətirdiyi hüceyrələr necə adlanır?

A) oidilər

B) hiflər

C)konidilər

D)sporlar

E) kapsula

387.Üzümdə hansı kif göbələyinə daha çox rast gəinir?

A) aspergillus, mucor,botrytis

B) candida, saccharomyces,shizosaccharomyces

C)aspergillus, candida, bacillus

D)mucar, bacillus, pseudomonas

E) staphilococcus, mucor

388.Təbiətdə nə zaman kif göbələklərinin sürətli inkişafı nəticəsində üzümün məhsuldarlığı və keyfiyyəti aşağı düşür?

A) havanın rütubəti artdıqda

B) günəşli havada

C)mülayim temperaturda

D)yay aylarında

E) ilin bütün fəsillərində

389.Botrytis göbələyinə yoluxmuş şirədə qıcqırmanın gecikməsinə səbəb nədir?

A) Botrytis kif göbələklərinin hazırladığı antibiotik aktivliyə malik “botritisin” maddəsinin mayalara təsiri

B) süd turşusu bakteriyalarının mühitin tuşuluğunu artırması

C)Xeres mayalarının xeresləşmə prosesinə qoşulması

D)şirədə kükürdlü birləşmələrin miqdarının artması

E) şirədə azotlu birləşmələrinin miqdarının azalması

390.B.cinerea ilə yoluxmuş üzümdən hazırlanan ağ süfrə şərablarında hansı xəstəlik əmələ gəlir?

A) qonurlaşma

B) şərab çiçəyi

C)puss

D)mannit qıcqırmasıE) yağımsovlaşma

391.Ağ süfrə şərablarında B.cinereanın əmələ gətirdiyi qonurlaşma və oksidaz kassı necə aradan qaldırılır?

A) SO2 mühitə daha çox əlavə etməklə

B) süd turşusu bakteriyalarını mühitə əlavə etməklə

C)temperaturu artırmaqla

D)turşuluğu artırmaqla

E) şəkər əlavə etməklə

392.Aromat və dadında güclü kif tonu hiss olunan şərablarda bu xoşagəlməz halı necə aradan götürmək olar?

A) Xeres pərdəsinin altında saxlamaqla

B) kükürd anhidridi əlavə etməklə

C)süd turşusu bakteriyalarını mühitə əlavə etməklə

D)turşuluğu artırmaqla

E) temperaturu artırmaqla

393.Şərablarda kif tonu əsasən hansı səbəbdən əmələ gəlir?

A) kif göbələklərinin çoxalma zamanı əmələ gətirdikləri uçucu maddələr şərabla kontaktda həll olur və xoşagəlməyən kif tonu yaranır

B) Botrytis kif göbələklərinin hazırladığı antibiotik aktivliyə malik “botritisin” maddəsinin mayalara təsiri

C)süd turşusu bakteriyalarının mühitə topladığı maddələr

D)Botrytis kif göbələklərinin mühitdə olan üzvi turşuları istifadə etməsi

E) Kif göbələklərinin oidilər əmlə gətirməsi

394.Mikroskop hansı hissələrdən ibarətdir?

A) optiki; mexaniki

B) mexaniki; fiziki

C)termostat; kondensor

D)güzgü; vint; kondensor

E) ştativ, makro və mikrovint

395.Termolabil (temperatur dəyişikliyinə hıssas) qablar necə sterilizasiya olunur?

A)etil spirti və ya bakterisid lampalarla

B) avtoklavda və ya etil spirtində

C)termostatda

D)Kox cihazında

E) su hamamında

396.Sterilizasiyadan əvvəl qablar nə üçün kağıza bükülür?

A) sterilizasiyadan sonra sterilliyi saxlamaq üçün

B) termolabil olduğu üçün

C)yüksək temperaturdan qorumaq üçün

D)Şüalanmaya məruz qalmaması üçün

E) Kif göbələklərindən qorumaq üçün

397.Təbii qida mühiti olan üzüm şirəsində hansı mikroorqanizmlər yetişdirilir?

A) mayalar

B) bakteriyalar

C)süd turşusu bakteriyaları

D)Botrytis kif göbələkləri

E) kokklar

398.Ferment preparatları hansı funksiyanı yetirir?

A) zülalların və polisaxaridlərin hidrolizi prosesini sürətləndirir

B) mühitdə polimerlərin miqdarını artırır

C)şərab materiallarının saxlanmasını çətinləşdirir

D)mühitdə olan üzvi turşuları həll edir

E) Kif göbələklərinin inkişafını dayandırır

399.İlk dəfə xeres mayalarının Saccharomyces cinsinə aid olduğunu kim sübut etmişdir?

A) A.Frolov-Baqreyev

B) N.Saenko

C)L.Paster

D)Q.Müller-Turqau

E) R.Kox

400.Sirkə turşusu bakteriyalarının bütün növləri üçün xarakterik xüsusiyyət hansı varintda düzgün verilmişdir?

A) etil spirtini sirkə turşusuna qədər oksidləşdirmək

B) zülalların və polisaxaridlərin hidrolizi prosesini sürətləndirmək

C)şərab materiallarının saxlanmasını çətinləşdirmək

D)mühitdə polimerlərin miqdarını artırmaq

E) Kif göbələklərinin oidilər əmlə gətirməsinə mane olmaq

401.Maya hüceyrəsinin tərkibini təşkil edən mineral maddələrin arasında əsas yeri hansı maddə tutur?

A) fosfor turşusuvə K

B) kükürd və dəmir

C)xlor və manqan

D)molibden və bor

E) sink və kalsium

402.Maya hüceyrələri hansı karbohidratları qıcqırtmır?

A) dekstinləri;pentozaları;laktozanı;melibiozanı

B) qlükozanı;fruktozanı;saxarozanı;maltozanı

C)rafinozanı;melibiozanı;saxarozanı

D)ksilozanı;ribozanı;qlükozanı;saxarozanı

E) fruktozanı;melibiozanı;laktozanı;ksilozanı

403.1q alma turşusu parçalandıqda ekstrakt maddələr

In miqdarı nə qədər azalır?

A) 0,329 q

B) 3,14 q

C)0,002q


D)1,2 q

E) 2,8q


404.Alma turşusunun parçalanma sürətinə şərabın fəal turşuluğu necə necə təsir göstərir?

A) Yüksək fəal turşuluq alma turşusunun parçalanmasını ləngidir

B) Yüksək fəal turşuluq alma turşusunun parçalanmasını sürətləndirir

C)Mühitin qələviliyi alma turşusunun parçalanmasını ləngidir

D)Neytral mühit alma turşusunun parçalanmasını ləngidir

E) Neytral mühit spirt qıcqırmasından əvvəl alma turşusunun parçalanmasını ləngidir

405. Daha güclü baktersid təsirə malik olan maddə hansıdır?

A) palıd tannini

B) üzüm tannin

C)mirisetin

D)fenol

E) kversetin

406.Turşuluğu bioloji azaltmağa xidmət edən əsas fiziki-kimyəvi amillərdən biri hansıdır?

A) oksidləşmə-reduksiya potensialı

B) temperatur

C)süd turşusu bakteriyaları

D)sirkə turşusu bakteriyaları

E) Neytral mühit

407.Oksidləşmə-reduksiya potensialı aşağı olduqda nə baş verir?

A) bakteriyalar fəal inkişaf edərək bioloji turşuluğu aşağı salır

B) yüksək fəal turşuluq alma turşusunun parçalanmasını sürətləndirir

C)ühitin qələviliyi alma turşusunun parçalanmasını ləngidir

D)neytral mühit alma turşusunun parçalanmasını ləngidir

E) eytral mühit spirt qıcqırmasından əvvəl alma turşusunun parçalanmasını ləngidir

408.Az turşulu şərablarda turşuluğun aşağı salınması nə üçün təhlükəlidir?

A) çünki şərabın dadını pisləşdirir və bəzən xarab edir

B) alma turşusunun parçalanmasını sürətləndirir

C)alma turşusunun parçalanmasını ləngidir

D)şərabın buketini pisləşdirir

E) Yüksək fəal turşuluq alma turşusunun parçalanmasını ləngidir

409.Turşuluğu bioloji azaltmanın fəal tənzimlənməsi zamanı hansı əməliyyat yerinə yetirilir?

A) şəraba süd turşusu bakteriyalarının təmiz məhlulları əlavə edilir

B) Mühitə 50 mq/dm3 sulfid anhidridi əlavə edilir

C)Mühitin qələviliyi alma turşusunun parçalanmasını ləngidir

D)Neytral mühit alma turşusunun parçalanmasını ləngidir

E) Neytral mühit spirt qıcqırmasından əvvəl alma turşusunun parçalanmasını ləngidir

410.Xeres mayaları oksigenə olan münasibətinə görə hansı tənəffüs tipinə aid edilir?

A) fakultativ anaerob

B) aerob

C)fakultativ aerob

D)obliqat anaerob

E) mütləq aerob

411.Xeres mayaları üzüm şirəsini qıcqırdarkən şərabda nə əmələ gəlir?

A) çöküntü

B) narıncı rəng

C)qələvilik

D)turşuluq

E) neytral mühit

412.Qıcqırma qurtardıqdan neçə gün sonra şərabın üzərində pərdə əmələ gəlir?

A) 10-15 gün

B) 30 gün

C)45 gü


D)3 gün

E) 7 gün


413.Botrytis cinerea göbələyinin təcrübi əhəmiyyəti nədir?

A) üzüm giləsində şəkərin qatılığını artırır

B) fəal turşuluğu artırır

C)Mühitin qələviliyi artırır

D)Neytral mühit yaradır

E) spirt qıcqırmasını ləngidir

414.Botrytis cinerea üzümün keyfiyyətinə göstərdiyi faydalı təsir necə adlanır?

A) yararlı çürümə

B) boz çürümə

C)mozaika

D)fitoftora

E) qara çürümə

415.Botrytis cinerea üzümün keyfiyyətinə göstərdiyi zərərli təsir necə adlanır?

A) boz çürümə

B) yararlı çürümə

C)mozaika

D)fitoftora

E) qara çürümə

416.Pis hava şəraitində Botrytis cinerea göbələyi üzümün keyfiyyətinə necə təsir edir?

A) Mitsellər gilənin lətinə daxil olaraq çoxlu miqdarda şəkər mənimsəyərək ondan hazırlanan şərabın keyfiyyərinə əks təsir göstərir

B) Mitsellər giləni dağıdır, lətin suyu bixarlanarq şəkərin miqdarı artır və ondan hazırlanan şərabın keyfiyyərinə müsbət təsir göstərir

C)Mitsellər gilənin lətinə daxil olaraq fenol birləşmələrinin toplanmasını sürətləndirir

D)Mitsellər gilənin lətinə daxil olaraq onu çürüdür

E) Mitsellər gilənin lətinə daxil olaraq

417.Botrytis cinereanın yararlıçürümə əmələ gətirməsi hansı şərtlərdən asılıdır?

A) metereoloji şərait, başlanğıc şəkərlilikdən, azotun miqdarından

B) mühitin temperaturu və turşuluqdan

C)torpağın tipindən və mühit reaksiyasından

D)aparılan aqrotexniki tədbirlərdən

E) çoğrafi yerləşmə şəraiti

418.Metereoloji şəraitdən başqa yararlı çürümənin baş verməsi üçün başlangıc

şəkərliliuyinin də əhəmiyyəti vardır. Başlanğıc şəkərliliyin nə qədər olması lazım?

A) 28%-dən yüksək

B) 12%-dən yüksək

C)5%-dən yüksək

D)18%-dən yüksək

E) 20%-dən yüksək

419.Monilia fructigena meyvələrə necə ziyan vurur?

A) epidermisi zədələyir

B) ağacın gövdəsini qurudur

C)Ələyəbənzər boruları zədələyir

D)Bitkinin kökünü zədələyir

E) Meyvələrdə suyun miqdarını azaldır

420.Monilia hansı cinsin nümayəndəsidir?

A) Candida

B) Botrytis

C)Saccharomycetes

D)Mucor


E) Penisillium

421.O-difenoloksidazanın daha çox fəallığı üzümün hansı hissəsində rast gəlinir?

A) üzüm giləsinin qabıq və lətində

B) üzümün çəyirdəyində

C)üzüm darağında

D)üzümün gövdəsində

E) üzümün yarpağında

422.O-difenoloksidazanın fəallığına inhibitor təsir edən hansı maddədir?

A) SO2

B) CO2

C)NH3

D)N


E) SiO

423. Özbaşına alınan şirədə o-difenoloksidazanın fəallığı necə olur?

A) sıxıcıdan alınan şirəyə nisbətən az olur

B) sıxıcıdan alınan şirəyə nisbətən çox olur

C)sıxıcıdan alınan I fraksiyaya nisbətən çox olur

D)sıxıcıdan alınan II fraksiyaya nisbətən çox olur

E) heç biri

424.Oksidoreduktazaların fəallığı nə üçün şirə bentonitlə işləndikdə azalır?

A) çünki bentnit zülalları sorbsiya edir

B) çünki bentonit zülalları aminturşularına qədər parçalayır

C)çünki bentonit şirənin temperaturunu yüksəldir

D)çünki bentonit şirəni rəngsizləşdirir

E) çünki bentonit şirənin karbohidratlarını parçalayır

425.Pektolitik fermentlərə hansı fermentlər aid edilir?

A) pektini parçalayan fermentlər

B) pektini sintez edən fermentlər

C)zülaları parçalayan fermentlər

D)sellülozanı parçalayan fermentlər

E) nşastanı parçalan fermentlər

426.Protopektinin pektinə çevrilməsini hansı ferment kataliz edir?

A) protopektinaza

B) pektinesteraza

C)poliqalakturonaza

D)polimetilqalakturonaza

E) sellülaza

427.Pektolitik fermentlərə tormozlayıcı təsir göstərən üzümün hansı maddələridir?

A) fenol birləşmələri

B) karbohidratlar

C)qlükoza

D)fruktoza

E) saxaroza

428.Qlükozanın yüksək qatılığında aerob tənəffüsün qarşısının alınması hadisəsi necə adlanır?

A) Krebtri effekti

B) Paster effekti

C)Krebs tsikli

D)qlikoliz yolu

E) fosfat yolu

429.Paster effekti hansı orqanizmlərdə özünü büruzə verir?

A) mikroorqanizmlərdə, heyvan orqanizmində və bitkilərdə

B) insan orqanizmində, bitkilərdə

C)heyvan orqanizmində, bitkilərdə və insan orqanizminmdə

D)mikroorqanizmlərdə, xərçəng hüceyrələrində

E) embrional hücetrələrdə, xərcəng hüceyrələrində

430.Şərabı yoluxduran btün mikroorqanizmlər 2 böyük qrupa bölünür. Bunlar hansılardır?

A) aerob və anaerob

B) avtotrof və heterotrof

C)saprofit və parazit

D)saprotrof və biotrof

E) simbiotrof və saprofit

431.Şərabçılıqda istifadə olunan qızqırmanın əsas törədicisinin qiymətli istehsal xüsusiyyətlrindən biri hansı variantda düzgün verilmişdir?

A) Azotlu maddələrin çatışmazlığı şəraitində şirəni qıcqırtmaq qabiliyyəti

B) Bitki qalıqlarının üzvi maddələrini parçalamaq qabiliyyəti

C)Şirənin üst səthində pərdə əmələ gətirmək qabiliyyəti

D)patogen mikroorqanizmləri məhv etmək qabiliyyəti

E) misel əmələ gətirmək qabiliyyəti

432. Şərabda selikli qara ləkələr əmələ gəlməsinə səbəb olan kif göbələyi hansı cinsə mənsubdur?

A) Pullularia

B) Candida

C)Botrytis

D)Saccharomycetes

E) Pichia

433.Mannit qıcqırması xəstəliyini törədən mikroorqanizmləri necə məhv etmək olar?

A) 600C-də 2 dəq. qızdırmaqla

B) 1l şəraba 100ml SO2 əlavə etməklə

C)temperaturu 100C-yə çatdırmaqla

D)temperaturu 25-300C-yə çatdırmaqla

E) temperaturu minimuma çatdırmaqla

434.Mannit qıcqırması xəstəliyini törədən mikroorqanizmlərin inkişafını necə dayandırmaq olar?

A) 1l şəraba 100ml SO2 əlavə etməklə

B) 600C-də 2 dəq. qızdırmaqla

C)şəraba NH3 əlavə etməklə

D) şəraba CaSO4 əlavə etdikdə

E) temperaturu minimuma çatdırmaqla

435.Mühitdə CO2 tam olmaması süd turşusu bakteriyalarının inkişafına necə təsir edir?

A) tormozlayıcı

B) İnkişafı sürətləndirir

C)öldürücü

D) bakteriya hüceyrəsi sakitlik vəziyyətinə keçir

E) kapsula əmələ gəlir

436. Qliserinin parçalanmasına səbəb olan ştammlarhansı bakteriyalatra aiddir?

A) Lactobacillus brevis

B) Saccharomyces vini

C)Candida

D) Bacillus antrachis

E) Hanzenula

437.Şərabın acılaşmasına səbəb nədir?

A) Qliserinin parçalanması nəticəsində əmələ gələn akrolein

B) Polifenolların parçalanması

C)Qlükoza,maltoza və zülalın kompleks birləşmələri

D) şəraba CaSO4 əlavə etdikdə

E) Lactobacillus tərəfindən sintez olunan polişəkərlər

438.Şərabda acılığın əmələ gəlməsi üçün akrolein hansı maddələrlə kimyəvi reaksiyaya girərək birləşmələr əmələ gətirir?

A) polifenollarla

B) polişəkərlərlə

C)ammonyakla

D) uçucu turşularla

E) piroüzüm turşusu ilə

439.Doymamış aldehid-akreleinin polifenollarla əmələ gətirdiyi birləşmələr hansı yolla əmələ gəlir?

A) qeyri fermentativ

B) fermentativ

C)hidroliz

D) oksidləşmə-reduksiya

E) qıcqırma

440.Acılaşma əsasən qırmızı şərabları yoluxdurur. Bunun səbəbi nədir?

A) şərabın aşı maddələri ilə zəngin olması

B) Şərabın polişəkərlərlə zəngin olması

C)Şərabın CO2 ilə zəngin olması

D) Şərabın kükürdlü birləşmələrlə zəngin olması

E) Şərabın fermentlərlə zəngin olması

441.Mayaların həyat fəaliyyətinin 3-cü mərhələsi nə ilə xarakterizə (stasionar faza) olunur?

A) mikroorqanizmlərin sabit sayı ilə

B) hüceyrənin ölçüsünün kiçilməsi ilə

C)mühitin CO2 ilə zəngin olması

D) hüceyrənin miqdarının kəskin azalması ilə

E) hüceyrənin miqdarının kəskin artması ilə

442.Hansı şərablar xəstə şərab hesab olunur?

A) bakteriyalarla yoluxmuş şərab

B) turşuluğu artan şərab

C)CO2 ilə zənginləşən şərab

D) SO2 iləzənginləşmiş şərab

E) xeresləşmiş şərab

443.Xəstə şərablar üçün hansı fikir doğrudur?

A) xəstə şərablar realizasiya olunmur

B) xəstə şərablar realizasiya olunur

C)xəstə şərablar CO2 ilə zənginləşdirilir

D) xəstə şərablar NO2 ilə zənginləşdirilir

E) xəstə şərablar bakteriyalar ilə zənginləşdirilir

444.Xəstə şərablardan necə istifadə oluna bilər?

A) Müalicədən sonra kupaj və spirtin qovulması məqsədilə

B) Müalicədən sonra realizasiya olunmaq məqsədilə

C)Dezinfeksiya məqsədilə

D) Sirkə istehsalı məqsədilə

E) Spirt istehsalı məqsədilə

445.Mayaların həyat-fəaliyyətinin hansı stadiyasında O2 olması çox vacibdir?

A) çoxalma

B) qidalanma

C)laq faza

D) stasionar faza

E) anabioz

446.Homofermentativ süd turşusu bakteriyaları qlükozanı hansı maddələrəçevirir?

A) əsasən süd turşusuna

B) uçucu turşulara

C)etil spirtinə

D) karbon qazına

E) piroüzüm turşusuna

447.Heterofermentativ süd turşusu bakteriyalarının fəaliyyəti nəticəsində qlükozanın parçalanma məhsulları hansı maddələrdir ?

A) süd turşusu ilə yanaşı uçucu turşular,etil spirti,karbon qazı

B) sulfat turşusu, karbon qazı

C)ammonyak, qliserin, etil spirti

D) uçucu turşular, qliserin, karbon qazı

E) etil spirti, kükürd anhidridi, amminyak

448.Süd turşusu bakteriyaları şəraba nə zaman yoluxur?

A) sıxılma zamanı

B) qıcqırma zamanı

C)xeresləmə zamanı

D) sulfitasiya zamanı

E) filtrasiya zamanı

449.Şəkərlərin süd turşusuna qıcqırmasında diasetil və asetoin hansı bakteriyalar tərəfindən əmələ gəlir?

A) homofermentativ

B) heterofermentativ

C)sirkə turşusu bakteriyaları

D) yağ turşusu bakteriyaları

E) süd turşusu bakteriyaları

450.Maya məhlullarının çoxaldılmasının homogen- fasiləsiz üsulu nə deməkdir?

A) maya məhlulunun bir tutumlu sistemdə hazırlanması

B) maya məhlulunun çoxalma şəraitinin qeyri- sabit olması

C)maya məhlulunun budaqlanan qarışdırıcılarda hazırlanması

D) maya məhlulunun ammonyak məhlulu vurmadan hazırlanması

E) maya məhlulunun anabioz halında olan mayalardan hazırlanması

451.Nə üçün üzüm şirəsi müxtəlif mikroorqanizmlərin inkişafı üçün münbit qida mühiti rolunu oynayır?

A) tərkibində sadə şəkərlər, azotlu birləşmələr və vitaminlər olduğu üçün

B) tərkibində müxtəlif fenol birləşmələri olduğu üçün

C)tərkibində üzvi turşuların miqdarı çox olduğu üçün

D) tərkibində kükürdlü birləşmələri və fenol birləşmələri çox olduğu üçün

E) tərkibində mineral elementlər çox olduğu üçün

452.Sənayedə şərabdakı arzuolunmayan mikrofloranı sıxışdırmaq məqsədilənədən istifadə olunur?

A) qıcqırmanın əsas törədiciləri kimi mədəni mayalardan

B) xeresləşmə məqsədilə xeres mayalarından

C)süd turşusu bakteriyalarından

D) sirkə turşusu bakteriyalarından

E) SO2 –dən

453.Mədəni maya hüceyrələrinin ölçüsü və forması hansı faktordan asılıdır?

A) qida mühiti və inkişaf şərtlərindən

B) çoxalma şəraitinin qeyri- sabit olmasından

C)maya məhlulunun qarışdırıcılarda hazırlanmasından

D) maya məhlulunun ammonyak məhlulu vurmadan hazırlanmasından

E) mühitdə zərərli mikrofloranın mövcud olmasından

454.Şərab mayalarının təmiz kulturalarının alınması üçün şəkərliliyi 16-20% olan steril üzüm şirəsinə nə əlavə edilir?

A) azotlu qida

B) kükürdlü qida

C)maya məhlulunun

D) şəkər məhlulu

E) CO2

455.Lactobacillus çöpləri şərabda hansı iyi əmələ gətirir?

A) duza qoyulmuş kələm

B) kəskin qoxu

C)kif iyi

D) kənar iylər

E) çürük meyvə iyi

456.Xoşagəlməyən sirkə efiri iyi şərablarda hansı xəstəlik zamanı müşahidə edilir?

A) turn

B) şərab çiçəyi

C)mannit qıcqırması

D) süd turşusu qıcqırması

E) yağımsovlaşma

457.Şərablarda xəstəliklərin qarşısını almaq üçün hansı profilaktik tədbirlər həyata keçirilir?

1.Xammalın ciddi sortlaşdırılması

2.Təmiz taradan istifadə olunması

3.Qıcqırma temperaturuna ciddi riaəyət olunması

4.dezodorasiya

5.Liofilizasiya

6.sulfatasiya

A)1;2;3;6

B)3;4;5;6

C)2;4;5;6

D)1;4;5;6

E)1;2;4;5

458.Mikrobioloji tədqiqatda nəzarət obyekti kimi nədən istifadə olunur?

1.şirə və cecə ; 2.təmiz maya kulturasının məhlulu; 3.cavan şərab; 4.kükürlü qida; 5.azotlu qida; 6.xeres mayaları; 7.avadanlıq

A) 1;2;3;7

B) 2;3;4;5

C)4;5;6;7

D) 1;4;6;7

E) 1;3;4;5

459.Təzə sıxılmış üzüm şirəsində hansı mikroorqanizmlər üstünlük təşkil edir?

A) kif göbələkləri

B) maya göbələkləri

C)mukobakteriyalar

D) bakteriyalar

E) aktinomisetlər

460.Böyk qrup mikroorqanizmlərin təzə sıxılmış üzüm şirəsində inkişafına mane olan nədir?

A) mühitin yüksək turşuluğu

B) neytral mühit

C)mühitin qələviliyi

D) mühitdə şəkərin çox olması

E) mühitdə CO2çox olması“QM və E”kafedrasının müdiri: prof.,b.e.d. Nəbiyev Ə.Ə.

Tərtib etdi: b/m., b.f.d. Qurbanova S.O.

Yüklə 130,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə