Qr. 4134a1, a2İnformasiya texnologiyaları və sistemlərində informasiya təminatıYüklə 2,26 Mb.
səhifə1/9
tarix24.05.2018
ölçüsü2,26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

qr. 4134a1, a2İnformasiya texnologiyaları və sistemlərində informasiya təminatı
1. İnformasiya termini mənşəcə latın sözü olub ... mənalarını daşıyır.

A) İzahetmə, şərhetmə, məlumat vermə mənalarını daşıyır

B) Daxil etmək

C) Xaric etmək

D) Verilənlər

E) Təyin etmək


2. İnformasiyanın xassələri hansıdır?

A) Hamısı

B) Faydalılıq

C) Doğruluq

D) Tamlılıq

E) Aydınlıq3. İnformasiyanın xassələri hansıdır?

A) Hamısı

B) Obyektivlik

C) Əlçatanlıq

D) Aktualılıq

E) Dəqiqlik


4. İnformasiyanın aydınlıq xassəsi nəyə deyilir?

A) İnformasiyanın başa düşülən olmasını

B) İnformasiyanın tam əhatəli olmasını xarakterizə edir

C) İnformasiyanın lazımlığını xarakterizə edir

D) Müasir dövrlə ayaqlaşan informasiya

E) Informasiyanın alınmasının mümkünlük dərəcəsi


5. İnformasiyanın faydalılıq xassəsi nəyə deyilir?

A) İnformasiyanın lazımlığını xarakterizə edir

B) İnformasiyanın alınmasının mümkünlük dərəcəsi

C) Müasir dövrlə ayaqlaşan informasiya

D) İnformasiyanın başa düşülən olmasını

E) İnformasiyanın həqiqətə nə dərəcədə uyğun olub olmadığını göstərir


6. İnformasiyanın doğruluq xassəsi nəyə deyilir?

A) İnformasiyanın həqiqətə nə dərəcədə uyğun olub olmadığını göstərir

B) İnformasiyanın tam əhatəli olmasını xarakterizə edir

C) Müasir dövrlə ayaqlaşan informasiya

D) İnformasiyanın alınmasının mümkünlük dərəcəsi

E) İnformasiyanın başa düşülənolmasını


7. İnformasiyanın tamlılıq xassəsi nəyə deyilir?

A) informasiyanın tam əhatəli olmasını xarakterizə edir

B) İnformasiyanın başa düşülənolmasını

C) Müasir dövrlə ayaqlaşan informasiya

D) İnformasiyanın alınmasının mümkünlük dərəcəsi

E) İnformasiyanın lazımlığını xarakterizə edir


8. İnformasiyanın dəqiqlik xassəsi nəyə deyilir?

A) Məlumatın heç bir gecikmədən və səhvsiz ötrülməsidir

B) Müasir dövrlə ayaqlaşan informasiya

C) İnformasiyanın başa düşülənolmasını

D) İnformasiyanın lazımlığını xarakterizə edir

E) İnformasiyanın həqiqətə nə dərəcədə uyğun olub olmadığını göstərir


9. İnformasiyanın obyektivlik xassəsi nəyə deyilir?

A) İnformasiyanın realığa nə dərəcədə doğru olub olmadığını göstərir

B) İnformasiyanın başa düşülən olmasını

C) İnformasiyanın lazımlığını xarakterizə edir

D) İnformasiyanın başa düşülən olmasını

E) Müasir dövrlə ayaqlaşan informasiya


10. İnformasiyanın əlçatanlıq xassəsi nəyə deyilir?

A) İnformasiyanın alınmasının mümkünlük dərəcəsinə

B) İnformasiyanın lazımlığını xarakterizə edir

C) İnformasiyanın həqiqətə nə dərəcədə uyğun olub olmadığını göstərir

D) Müasir dövrlə ayaqlaşan informasiya

E) Heç biri


11. İnformasiyanın aktualılıq xassəsi nəyə deyilir?

A) Müasir dövrlə ayaqlaşan informasiya

B) İnformasiyanın tam əhatəli olmasını xarakterizə edir

C) İnformasiyanın həqiqətə nə dərəcədə uyğun olub olmadığını göstərir

D) İnformasiyanın alınmasının mümkünlük dərəcəsi

E) İnformasiyanın


12. İnformasiyanın emalı nəyə deyilir?

A) Müəyyən alqoritmləri yerinə yetirməklə digər informasiya obyektlərindən başqa bu informasiya obyektinin əldə edilməsi deməkdir

B) İnformasiyanın başa düşülənolmasına

C) İnformasiyanın ötrülməsinə

D) İnformasiyanın qəbul edilməsinə

E) İnformasiyanın çatdırılmasına


13. İnformasiyanın emal vasitələri hansılardır?

A) Qurğular və sistemlər

B) Yalnız qurğuları

C) Yalnız sistemlər

D) Yalnız informasiyanı daxil etmə qurğuları

E) Yalnız informasiyanı xaric etmə qurğuları


14. Kompüterdə informasiya necə emal edilir?

A) Müəyyən alqoritmləri yerinə yetirməklə

B) İnformasiyanı daxil etməklə

C) Proqramlaşdırmaqla

D) İnformasiyanı təsvir etməklə

E) İnformasiyanı xaric etməklə


15. İnformasiya emalı üçün universal maşın hansıdır?

A) Kompüter

B) Aparat

C) Qurğu


D) Sensor

E) Çevrici


16. İnformasiya texnologiyaları nəyə deyilir?

A) İnsanlar tərəfindən istifadə olunan üsul və qurğular toplusudur

B) İnformasiyanın kompüterdə oxunmasına

C) İnformasiyanın miqdarının ölçülməsinə

D) İnformasiyanın xüsusiyyətlərinə

E) Heç birinə


17. İnformasiyanın miqdarının ölçülməsində informasiyanın hansı xüsusiyyətləri nəzərə alınmayır?

A) Keyfiyyət

B) Kəmiyyət

C) Tamlılıq

D) Aktuallıq

E) Dəqiqlik


18. İnformasiya miqdarının təyini üçün Xartli düsturu

A) İ=log2 N

B) İ=log3 N

C) İ=-log2 N

D) İ=log2 n

E) İ=log2


19. İnformasiya miqdarının təyini üçün Şennon düsturu

A) İ=-(p1 log2p1+p2 log2p2+ ... pN log2pN)

B) İ=(p1 log2p1+p2 log2p2+ ... pN log2pN)

C) İ=-(p1 log2p1+p2 log2p2+ ... pN log2pn)

D) İ=(p1 log2p1-p2 log2p2- ... pN log2pN)

E) İ=(p1 log2p1-p2 log2p2- ... pN log2pn)


20. Xartli düsturu neçənci ildə yaradılıb

A) 1928-ci ildə

B) 1929-ci ildə

C) 1927-ci ildə

D) 1926-ci ildə

E) 1920-ci ildə


21. Xartli düsturu hansı ehtimallı məlumatlardan bir informasiyanın miqdarını hesablamaq üçündür?

A) Eyni ehtimallı məlumatlar

B) Müxtəlif ehtimallı məlumatlar

C) Qatışıq ehtimallı məlumatlar

D) Qarışıq ehtimallı məlumatlar

E) Hamısı


22. Şennon düsturu neçənci ildə yaradılıb ?

A) 1948-ci

B) 1949-ci

C) 1950-ci

D) 1958-ci

E) 1938-ci


23. Şennon düsturu hansı ehtimallı məlumatlardan informasiyanın miqdarını hesablamaq üçündür ?

A) Eyni olmayan ehtimala malik olan informasiyanın

B) Eyni ehtimallı məlumatlar

C) Qatışıq ehtimallı məlumatlar

D) Qarışıq ehtimallı məlumatlar

E) Müxtəlif ehtimallı məlumatlar


24. İnformasiya nəzəriyyəsinin əsasını hansı alim qoymuşdur?

A) Klod Şennon

B) Nobert Viner

C) Tuzov


D) Yaqlom

E) Pol Allen


25. Rabitə kanalı vasitəsilə informasiyanın ötürülməsi çox vaxt müəyyən əngəllərlə müşayiət olunur. Bu nəyə səbəb olur?

A) İnformasiyanın təhrif olunması və itməsinə

B) İnformasiyanın tezliyinin çoxalmasına

C) Informasiyanın amplitidunun artamasına

D) İnformasiyanın məxfiliyinin azalmasına

E) Heç bir təsir göstərmir


26. Verilənlərin relyasiya modelində kortej nəyi bildirir?

A) cədvəlin sətrini

B) sütunun başlığını

C) cədvəlin sütununu

D) nisbətin adını

E) informasiya obyektini


27. Aşağıdakı düstur informasiyanın miqdarının ölçülməsi üçün hansı metod ilə aparılıb?

İ=-(p1 log2p1+p2 log2p2+ ... pN log2pN)

A) Şennon metodu

B) Xartli metodu

C) Paskal metodu

D) Tomson metodu

E) Yaqlom metodu


28. ....istehsal proseslərinin yerinə yetirilməsi üçün üsullar və vasitələr haqqında biliklər toplusunun və həmin proseslərin özlərini ifadə edir.

A) texnologiya

B) metod

C) üsul


D) vasitə

E) heç biri


29. İnformasiya texnologiyası nəyə deyilir?

A) verilənlərin toplanması, ötürülməsi və emalı üçün metod və vasitələrdən istifadə etməklə tədqiq olunan obyektin, prosesin, hadisənin vəziyyəti haqqında informasiyanın alınması prosesidir

B) Verilənlərin və ya ilkin informasiyanın toplanması

C) Verilənlərin emalı və nəticəvi informasiyanın alınması

D) Nəticəvi informasiyanın istifadəçilərə çatdırılması

E) heç biri


30. İnformasiya texnologiyalarının əsas komponentleri hansılardır?

1. Verilənlərin və ya ilkin informasiyanın toplanması

2. Verilənlərin emalı və nəticəvi informasiyanın alınması

3. Nəticəvi informasiyanın istifadəçilərə çatdırılması

A) 1, 2, 3

B) 1

C) 1, 2


D) 3

E) 2, 3
31. Yeni informasiya texnologiyasının əsas xüsusiyyətlərinin metodologiyası hansıdır?A) Informasiyanın emalı və ötürülməsi üçün yeni vasitələr

B) informasiyanın əks etdirilməsi

C) idarəetmə texnologiyasına qoşulmaq

D) VBİS metodologiyası

E) heç biri

32. İnformatikada informasiya ilkin və ... anlayış kimi qəbul olunur.

A) Təyin olunmamış informasiya

B) Təyin olunmuş informasiya

C) Təyin olunmuş məlumat

D) Təyin olunmamış məlumat

E) Son informasiya


33. İnformasiya təbiətdə hansı siqnallar şəklində yaradılır?

A) Analoq və rəqəmli

B) Statik

C) Dinamik

D) Diskret

E) Fasiləli


34. Tipinə görə verilənləri aşağıdakı qrupa ayırırlar

1) Hesabi 2) Mətn 3) Cədvəl 4) Audio 5) Simvol 6)Məntiqi

A) 1, 2, 4, 6

B) 1,2,3


C) 3,4,5,6

D) Yalnız 1

E) Yalnız 6
35.Tipinə görə verilənləri aşağıdakı qrupa ayırırlar

1) Qrafiki 2) Video 3) Cədvəl 4) multumediya

A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 3, 4

D) 2, 3, 4

E) Yalnız 1 və 4
36. İnformasiya texnologiyasını aşağıda göstərilən əlamət görə mərhələlə ayırırlar.

A) hamısı

B) Cəmiyyətin informasiyalaşması istiqamətində duran problemlərə görə

C) Kompüter texnologiyasının verdiyi faydaya görə

D) Texnologiyamn instrumentari növlərinə görə

E) Informasiya emalı proseslərinin və məsələlərinin növünə görə


37. Informasiya emalı proseslərinin məsələlərinin növünə görə mərhələləri hansılardı?

1. Hesablama mərkəzində kollektiv istifadə rejimində verilənlərin emalı

2. Strateji məsələlərin həllinə yönəlmiş informasiya texnologiyalarının yaradılması

3. İstifadəçilərin təlabatlarını maksimum ödəmək və kompüter mühiti ilə işləmək üçün əlverişli interfeys yaratmaq

4. Kompüter əlaqələri üçün razılaşmaların, standartların və protokolların hazırlanması;strateji informasiyaya müraciətin təşkili; informasiyanın mühafızəsinin və təhlükəsizliyinin təşkili

A)1, 2


B)1,3,4

C) 3,4


D) 1,4

E) 2
38. Cəmiyyətin informasiyalaşması istiqamətində duran problemrə görə mərhələləri hansılardı?1.Məhdud imkanlı aparat vasitələri şəraitində böyük həcmli verilənlərin emalı problemi ilə xarakterizə olunur.

2. Proqram təminatının aparat vasitələrinin inkişafmdan geri qalması

3.İstifadəçilərin təlabatlarını maksimum ödəmək və kompüter mühiti ilə işləmək üçün əlverişli interfeys yaratmaq

4. Kompüter əlaqələri üçün razılaşmaların, standartların və protokolların hazırlanması;strateji informasiyaya müraciətin təşkili; informasiyanın mühafızəsinin və təhlükəsizliyinin təşkili

A) 1, 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 2, 4

D) 1, 2


E) 1, 4
39. Kompüter texnologiyasının verdiyi faydaya görə m ə r h ə l ə l ə r i hansılardı?

1. Hesablama mərkəzlərinin resurslarmdan kollektiv şəkildə istifadə etməklə atil əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün informasiyanın səmərəli emalı ilə

səciyyələnir

2. Fərdi kompüterlərin yaranması ilə verilənlərin həm mərkəzləşdirilmiş, həm də mərkəzləşdirilməmiş emalından istifadəsi3. biznesdə strateji üstünlüyün analizi ilə bağlıdır və paylanmış informasiya emalmm telekommunikasiya texnologiyalarına əsaslanır.

4 .«yeni» informasiya texnologiyası

A)1, 2

B)1,3


C)2,3

D)2


E)3
40. Texnologiyan instrumentari növlərinə görə mərhələləri hansılardı?

1. «əl» texnologiyası

2. «mexaniki» texnologiya

3. «elektrik» texnologiyası

4. «elektron» texnologiyası

5. «yeni» informasiya texnologiyası

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 5

C) 1, 2, 3

D) 3, 4, 5

E) 1, 2
41. İnformasiya texnologiyalarının neçə növü var?

A) 2


B) 5

C) 3


D) 6

E) 4
42. İnformasiya texnologiyalarının növləri hansılardır?

A) verilənlərin emalı texnologiyası, idarəetmənin informasiya təminatı texnologiyası

B) mexaniki texnologiya

C) elektrik texnologiyası.

D) elektron texnologiyası

E) heç biri
43. Verilənlərin emalı texnologiyasında nələr nəzərdə tutulur?

A) ilkin verilənlərə malik olan, emal üçün alqoritmlər və digər standart prosedurlar olan yaxşı strukturlaşdırılmış məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulur

B) yerinə yetirilən əməliyyatlar haqqında verilənlərin emalı

C) nəzarət hesabatlarının hazırlanması

D) cari sorğulara cavab almaq və onları hesabatlar formasında tərtib etmək

E) heç biri44. Verilənlərin emalı texnologiyasında aşağıdakı məsələlər həll olunur:

1. yerinə yetirilən əməliyyatlar haqqında verilənlərin emalı

2. nəzarət hesabatlarının hazırlanması

3. cari sorğulara cavab almaq və onları kağız sənədlər və ya hesabatlar formasında tərtib etmək

4.ilkin verilən məsələlərin həlli

A)1, 2, 3

B) 1,2,4

C) 1,3,4


D) 3,4

E) 1,4
45. Verilənlərin emalı texnologiyasını fərqləndirən xüsusiyyətlər aşağıdakılardan hansıdır?

A) verilənlərin emalı üzrə təşkilata lazım olan məsələlərin həlli

B) alqoritmləşdirilə bilən yaxşı strukturlaşdırılmış məsələlərin həlli

C) Cari sorğulara cavab almaq və onları hesabatlar formasında tərtib etmək

D) Yerinə yetirilən əməliyyatlar haqqında verilənlərin emalı

E) İlkin verilən məsələlərin həlli
46. Verilənlərin emalı texnologiyasını fərqləndirən xüsusiyyətlər aşağıdakılardan hansıdır?

A) alqoritmləşdirilə bilən strukturlaşdırılmış məsələlərin həlli

B) alqoritmləşdirilə bilən yaxşı strukturlaşdırılmış məsələlərin həlli

C) Cari sorğulara cavab almaq və onları hesabatlar formasında tərtib etmək

D) Yerinə yetirilən əməliyyatlar haqqında verilənlərin emalı

E) İlkin verilən məsələlərin həlli


47. Verilənlərin emalı texnologiyasını fərqləndirən xüsusiyyətlər aşağıdakılardan hansıdır?

A) emalın standart prosedurlarının yerinə yetirilməsi

B) alqoritmləşdirilə bilən yaxşı strukturlaşdırılmış məsələlərin həlli

C) Cari sorğulara cavab almaq və onları hesabatlar formasında tərtib etmək

D) Yerinə yetirilən əməliyyatlar haqqında verilənlərin emalı

E) İlkin verilən məsələlərin həlli


48. Verilənlərin emalı texnologiyasını fərqləndirən xüsusiyyətlər aşağıdakılardan hansıdır?

A) işlərin avtomatlaşdırılmış rejimdə yerinə yetirilməsi

B) alqoritmləşdirilə bilən yaxşı strukturlaşdırılmış məsələlərin həlli

C) Cari sorğulara cavab almaq və onları hesabatlar formasında tərtib etmək

D) Yerinə yetirilən əməliyyatlar haqqında verilənlərin emalı

E) İlkin verilən məsələlərin həlli


49. Verilənlərin emalı texnologiyasını fərqləndirən xüsusiyyətlər aşağıdakılardan hansıdır?

A) detallaşdırılmış verilənlərdən istifadə edilməsi

B) alqoritmləşdirilə bilən yaxşı strukturlaşdırılmış məsələlərin həlli

C) Cari sorğulara cavab almaq və onları hesabatlar formasında tərtib etmək

D) Yerinə yetirilən əməliyyatlar haqqında verilənlərin emalı

E) İlkin verilən məsələlərin həlli


50. Verilənlərin emalı texnologiyasını fərqləndirən xüsusiyyətlər aşağıdakılardan hansıdır?

A) hadisələrin xronologiyasına üstünlük verilir

B) alqoritmləşdirilə bilən yaxşı strukturlaşdırılmış məsələlərin həlli

C) Cari sorğulara cavab almaq və onları hesabatlar formasında tərtib etmək

D) Yerinə yetirilən əməliyyatlar haqqında verilənlərin emalı

E) İlkin verilən məsələlərin həlli


51. Verilənlərin emalı texnologiyasını fərqləndirən xüsusiyyətlər aşağıdakılardan hansıdır?

A) problemlərin həllinə digər səviyyələrdən mütəxəssislərin cəlb edilməsinə az ehtiyac olur

B) alqoritmləşdirilə bilən yaxşı strukturlaşdırılmış məsələlərin həlli

C) Cari sorğulara cavab almaq və onları hesabatlar formasında tərtib etmək

D) Yerinə yetirilən əməliyyatlar haqqında verilənlərin emalı

E) İlkin verilən məsələlərin həlli


52. Verilənlərin emalı texnologiyasınm əsas komponentləri hansılardır?

A) Hamısı

B) Verilənlərin toplanması

C) Verilənlərin emalı

D) Verilenlərin saxlanması

E) Hesabatlarm hazırlanması


53. Verinlərin email texnologiyasında daxil olunan verilənlərdən informasiya almaq üçün hansı tipik əməliyyatdan istifadə olunur:

A) ümumiləşdirmə və ya qruplaşdırma

B) Verilənlərin emalı

C) Verilenlərin saxlanması

D) Hesabatların hazırlanması

E) heç biri


54. Verinlərin email texnologiyasında daxil olunan verilənlərdən informasiya almaq üçün hansı tipik əməliyyatdan istifadə olunur:

A) aqreqatlaşdırma və ya birləşdirmə

B) Verilənlərin emalı

C) Verilenlərin saxlanmas

D) Hesabatların hazırlanması

E) heç biri


55. Verinlərin email texnologiyasında daxil olunan verilənlərdən informasiya almaq üçün hansı tipik əməliyyatdan istifadə olunur:

A) nizamlama

B) Verilənlərin emalı

C) Verilenlərin saxlanması

D) Hesabatların hazırlanması

E) heç biri


56. Verinlərin email texnologiyasında daxil olunan verilənlərdən informasiya almaq üçün hansı tipik əməliyyatdan istifadə olunur:

A) seçmə


B) Verilənlərin emalı

C) Verilenlərin saxlanması

D) Hesabatların hazırlanması

E) heç biri


57. Verinlərin email texnologiyasında daxil olunan verilənlərdən informasiya almaq üçün hansı tipik əməliyyatdan istifadə olunur:

A) hesablama

B) Verilənlərin emalı

C) Verilenlərin saxlanması.

D) Hesabatların hazırlanması

E) heç biri


58. Sistem anlayışı necə şərh edilir ?

A) proqramlar və onlarla işləmək üçün sənədlər toplusu

B) sistem- modellər üzərində müəyyən tədqiqatların aparılması qaydalarıdır

C) sistem-modellərin qurulması metodları ilə tanış olmaqdır

D) sistem- modelləşdirmənin müəyyən formaları haqqında biliklərə sahib olmaqdır

E) sistem-əlaqəli elementlərdən ibarət kompleksdir


59. Aşağıdakılardan hansı sistemlərə aiddir?

A) firma, kompüter, telekommunikasiya sistemi, informasiya sistemi

B) qəbul edən

C) tədqiq edən

D) analiz aparan

E) heç biri


60. Sistemin əsas məqsədi nədir?

A) məhsul istehsalı, verilənlərin email, informasiyanın ötürülməsi, professional - informasiyanın istehsalı

B) texnologiyalar ilə bağlı olan problemi öyrənmək

C) bütün cavblar doğrudur

D) qarşılıqlı təsiri, onların potensialını tapmaq

E) müəyyən predmet oblastını, bu oblastın prinsip və metodlarını aşkara cıxarmaqYüklə 2,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə