Qısa bioqrafik məlumatYüklə 45,36 Kb.
tarix09.07.2018
ölçüsü45,36 Kb.
#56199

http://adpu.loc/gen/html/azl/fakulte/fizika_fakultesi/image/cv/mirzeli_ismayil_murquzov.jpg
Mirzəli İsmayıl oğlu Murğuzov
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
ADPU-nun Fizika fakültəsinin dekanı
İş telefonu: +(99412) 598- 75- 84

Qısa bioqrafik məlumat


 • 1937-ci il aprelin 1-də Qazax rayonunun Çaylı kəndində anadan olub.

 • 1955-ci ildə Qazax rayonunun Çaylı kənd orta məktəbini bitirib.

 • Evlidir. Bir oğlu var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı


 • Ali təhsillidir. 1962-ci ildə ADPU-nun fizika-riyaziyyat fakültəsini bitirib.

 • 1967-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək 01.04.10 – yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası ixtisası üzrə fizika –riyaziyyat elmləri namizədi adını alıb.

 • 1981-ci ildə “Lantanoidlərin iştirakı ilə mürəkkəb yarımkeçiricilərdə valent elektronların vəziyyəti” mövzusunda doktorluq disertasiyası müdafiə edərək 01.04.10 – yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası ixtisası üzrə fizika –riyaziyyat elmləri doktoru adını alıb.

 • 1982 -ci ildən professordur.

Əmək fəaliyyəti


 • 1963. AMEA-nın Qeyri –üzvü və Fiziki kimya institutu, kiçik elmi işçi

 • 1964-1967. Ukrayna EA-nın Materialşünaslıq İnstitutu, aspirant.

 • 1969. ADPU-nun “Ümumi fizika” kafedrasının baş müəllimi

 • 1972. ADPU-nun “Ümumi fizika” kafedrasının dosenti

 • 1982. ADPU-nun “Ümumi fizika” kafedrasının professoru

 • 1982-2012. ADPU-nun “Elektrik və optika” kafedrasının müdri

 • 1996 –cı ildən ADPU –nun Fizika fakültəsinin dekanı

Apardığı dərslər


 1. Ümumi fizika kursu;

 2. Elektrik və maqnitizm;

 3. Optika;

 4. Atom və nüvə fizikası;

 5. Müasir təbiətşünaslığın konsepsiyaları;

 6. Maddə quruluşu;

 7. Yarımkeçiricilərdə rabitənin növləri ;

 8. Kvant kimyası.

Yetişdirdiyi mütəxəssislər


 • elmlər doktoru: 2

 • elmlər namizədi: 12

Elmi yeniliklər


İlk dəfə olaraq B.V.Samsonovun konfiqurasiya modelinə əsaslanaraq mürəkkəb yarımkeçirici maddələrdə fiziki –kimyəvi xasələrin formalaşmasında lokallaşma effektinin rolunu müəyyənləşdirmişdir.

İctimai əsaslarla apardığı vəzifələr


 1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Şurasının sədr müavini;

 2. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-metodik Şurasının “Fizika” bölməsinin sədri;

 3. Məktəblilərin fizika fənni üzrə Pespublika Olimpiadasının münsiflər heyətinin sədri;

 4. TQDK-da fizika fənni üzrə ekspert komissiyasının sədri;

 5. Təhsil sektorunun inkişafı layihəsi çərçivəsində fizika fənninin kurikulumunu hazırlayan işçi qrupun sədri;

 6. 2000-ci ildən məktəblilərin fizika fənni üzrə Beynəlxalq olimpiadalarda iştirak Azərbaycan komandasının lideri;

Mükafatlar


 • 2006. Şöhrət ordeni.

Fəxri adlar


 • 2005. Əməkdar müəllim.

Tədqiqat sahəsi


 • AIVBVI tipli birləşmələr əsasında Nadir torpaq metallarının iştirakı ilə alınmış birləşmə və sistem ərintilərində elektron və fonon proseslərinə, optik, fotoelektrik, elektrooptik xassələrinə defektlərin (aşqarlar, radiasiya və səth defektləri) təsiri mexanizmlərini tədqiqi;

 • Təhsil islahatları, müəllim hazırlığı.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı


 1. III всесоюзная конференция «Материаловедение халькогенидных полупроводников», Черновцы, 1991.

 2. II научной конференции “Фотоэлектрические явления в полупроводниках» Ашхабад, 1991.

 3. Fourteen European Crystallographic Meeting, Netherlands, 1992.

 4. XXX annual meeting of the European high pressure research group/ Baku, ФИ АН Азерб. 1992.

 5. The Inter. Con. Of Microelectronics ICM-92, Monastr, Tunisia, 1992.

 6. The first Int.Con.On Material Science of Chalcogenide and Diamond Struc. Cernovtsi, 1994

 7. Кон. Физ-хим. Просесы в неорг. Материаллах Кемерово 1998

 8. Международная конференция «Физико - Химические просессы в неорганических материалах (ФХП - 9)» , Кемерово 2004

 9. TPE-06  3rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Ankara, 2006

 10. Международная конференция «Физико – Химические просессы неорганических материалах (ФХП- 10)» , Кемерово 2007

 11. VIII Международной конференции «Аморфные и микрокристаллические полупроводники» С.Петербург, 2012.

 12. X Международный Уральский «Семинар Радиационная физика металлов и сплавов», Каштым. 2013

Seçilmiş əsərləri


 1. Guseynov J.İ., Murquzov M.İ., Ismailov Sh.S. Termal conductivity and termal EMF of materialas for termal energy converterts, Ankara, 2006

 2. Гусейнов Дж.И., Мургузов М.И., Исмаилов Ш.С. Теплопроводность твердых растворов ErxSn1-xSe        Известия АН России «Неорганические материалы», Москва 2008. т.44, № 5  с. 542-544

 3. В.И.Насиров , Адгюзалова Х.А, М.И.Мургузов, О.М.Гасанов, Влияние редкоземельных металлов на стабилизацию низкотемпературной фазы http://adpu.loc/gen/html/azl/fakulte/fizika_fakultesi/image/simbol/murquz1.gif, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məruzələri,Bakı Tom LXV, cild №6, 2009

 4. Э.М.Годжаев, М.И.Мургузов, И.М.Мамедов, А.А.Абдуррагимов Синтези свойства твердых растворов сситемы http://adpu.loc/gen/html/azl/fakulte/fizika_fakultesi/image/simbol/murquz2.gif, Неорганичемкие материалы, 2010 том -46, №10, с. 1-4

 5. Х.А.Адгюзалова,  М.И.Мургузов, Ш.И.Исмайлов, О.М.Гасанов, Теплопроводность монокристаллов http://adpu.loc/gen/html/azl/fakulte/fizika_fakultesi/image/simbol/murquz3.gif, Неорганические материалы, Москва-2011, т.47, № 1

 6. T.A.Jafarov, A.A.Garibov, M.İ.Murguzov, Sh.S.İsmayılov, J.İ.Huseynov, TbxSn1-xSeImpact of γ-rays on the thermoelectric driving force of monocrystals, The V international conference perspectives of peaceful use of nuclear energy, book of abstracts, November 21-23. Baku, IRP-2012,  səh. 33

 7. Гусейнов Дж.И., Мургузов М.И., Исмаилов Ш.С Оcобенности самокомпенсации в твердых растворах ErxSn1-xSe «Физика и техника полупроводников» , 2013, т.47, в.4,   с. 247-249 

Kitablar


 1. M.İ.Murquzov, V.V.Yusifov, Elektrik bəhsi, Bakı APİ, 1989

 2. M.İ.Murquzov. Kvant fizikasından mühazirələr, Bakı, APİ 1988

 3. А.П.Гуршумов, О.М.Алиев, Б.Б.Лулиев, М.И.Мургузов, И.И.Алиев, С.А.Алиев, Тройные полупроводниковые соединения в системах  AIV-BIII-CVI , Азерб.РП СНИО СССР, Баку 1991 ( monoqrafiya)

 4. M.İ.Murquzov. Atom fizikası, 2000, 2011

 5. M.İ.Murquzov, A.S.Ələkbərov, Atom fizikasından laboratoriya praktikumu, ADPU, Bakı 2001

 6. M.İ.Murquzov, A.S.Ələkbərov, C.M.Səfərov. Fiziki elektonikadan laboratoriya praktikumu, Bakı 2004

 7. Murquzov M.İ., Hüseynov C.İ., Cəfərov T.A. Ümumi fizika kursundan məsələlər (atom və nüvə fizikası) Bakı, “Ləman NPM”, 2005

 8. Murquzov M.İ., Nəsirov V.İ., Hüseynov C.İ. Ümumi fizikadan laboratoriya praktikumu (Elektrik və maqnetizm, Optika) Bakı, “Ləman NPM”, 2010

 9. Murquzov M.İ., Hüseynov C.İ., Cəfərov T.A. Atom və nüvə fizikası : qisa nəzəri məlumat, suallar, məsələlər, testlər Bakı, “Ləman NPM”, 2010

 10. M.Murquzov, A.Ələkbərov, O.Həsənov, Ümumi fizika kursu, Bakı “Elm və təhsil”, 2011.

 11. Murquzov M.İ., Hüseynov C.İ., Adgözəlova X.A. Ümumi fizika kursundan refarat və kurs işlərinin mövzuları, Bakı, “ADPU”, 2012

 12. M.İ.murquzov, S.Q.Abdullayev, A.M.Allahverdiyev. Fizikadan olimpiada məsələləri, Bakı 2003

Orta məktəb üçün


 1. Fizika – 7, 8, 9, 10, 11, dərslik (azərbaycan və rus dilində)

 2. Astronomiya -11, dərslik (azərbaycan və rus dilində)

 3. İş dəftəri Fizika 7, 8, 9, 10, 11(azərbaycan və rus dilində)

 4. Fizika məsələləri 7-8, 9 - 11

 5. Fizikadan laboratoriya işləri.7- 9, Bakı, Bakınəşr, 2009

 6. Fizikadan laboratoriya işləri.10- 11, Bakı, Bakınəşr, 2010

 7. Ümumi kurs “Fizika”, Testlər: izahlı, həlli ilə, cavablı, 9-11 siniflər, Bakı, Bakınəşr, 2009

 8. Fizikadan testlər 7-8 siniflər, Bakı, Bakınəşr, 2011

 9. Fizikadan testlər 9-11 siniflər, Bakı, Bakınəşr, 2011

 10. Murquzov. M.İ., Mehrabov.A.O, Abdurazaqov.R.R. Ümumtəhsil məktəblərin VII-XI sinifləri  üçün Fizika və Astranomiyadan proqram materiallarının mövzular üzrə planlaşdırılmasına dair metodik tövsiyyələr, Bakı 2011

 11. Fizikadan multimediyalar  – mexamika, molekulyar, elektrodinamika, optika, kvant fizikası (elektron dərslik) 

Yüklə 45,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin