Raport samoocenyYüklə 84 Kb.
tarix18.08.2018
ölçüsü84 Kb.
#72077RAPORT SAMOOCENYNazwa szkoły wyższej:

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

30 – 059 Kraków, al. Mickiewicza 30

tel.: 12 617-20-02, fax 12 633-46-72

e-mail: rektorat@agh.edu.pl, www.agh.edu.pl
1. Krótka prezentacja Uczelni

Uwarunkowania prawne (publiczna, niepubliczna, założyciel), misja, cele strategiczne, relacje z otoczeniem, struktura Uczelni (wydziały, instytuty, katedry), rozmiary rekrutacji w ostatnich trzech latach, liczba absolwentów w ostatnich trzech latach, ogólna struktura budżetu – w tym środki przeznaczone na wyposażenie bibliotek i laboratoriów studenckich, informacje o wynikach dotychczasowych ocen jakości kształcenia i akredytacji, dokonanej przez instytucje krajowe i zagraniczne.

Uwarunkowania prawne


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest publiczną, autonomiczną uczelnią akademicką – uniwersytetem technicznym, działającym na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu AGH z dnia 7.06.2006 r. (tekst jednolity z dnia 28.11.2007 r.).

W dniu 20.10.1919 r. Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej informacji na temat historii powstania Uczelni można znaleźć na stronie internetowej www.agh.edu.pl/pl/uczelnia/o-uczelni/historia-i-tradycja/historia-agh.html.


Misja uczelni (zał. nr …), cele strategiczne (zał. nr …) i relacje z otoczeniem
Dwa najważniejsze aspekty działalności AGH to kształcenie i badania naukowe.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wysoki poziom kształcenia oferowanego przez naszą Uczelnię. Ponadto, warto podkreślić, że wśród 195 specjalności i 32 kierunków realizowanych na piętnastu Wydziałach Akademii i w Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej jest sporo takich, które mają charakter unikatowy, gdyż nie prowadzi ich żadna inna szkoła w Polsce. Jako przykład można by wskazać ceramika czy odlewnictwo. Dzięki szerokiemu profilowi kształcenia oferowanemu przez AGH jej absolwenci trafiają do niemalże wszystkich występujących w Polsce branż i specjalności przemysłowych. Ich losy zawodowe badane przez Centrum Karier AGH stanowią świadectwo, że w trakcie studiów obok wiedzy merytorycznej nabyli również bardzo ważne w życiu ogólne kwalifikacje intelektualne, związane z umiejętnością samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów. Jest to związane z systemem kształcenia przyjętym na AGH, zmierzającym konsekwentnie do kształtowania u studentów umiejętności logicznego, konstruktywnego myślenia, podejmowania optymalnych decyzji, szybkiego wnioskowania i dalekosiężnego przewidywania.

Wychodząc naprzeciw problemowi spadku zainteresowania naukami technicznymi, AGH przygotowała projekt pod nazwą Fabryka inżynierów, którego głównym celem jest podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz rozszerzenie oferty kształcenia na kierunkach technicznych. Przystępując do przygotowania projektu wykorzystano doświadczenia wynikające z szerokiej współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej z różnymi gałęziami przemysłu, a także informacje zgromadzone dzięki monitoringowi rynku pracy.

Projekt, który uzyskał akceptację w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Jego założenia zgodne są z celami strategicznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz założeniami zawartymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO) 2007-2013. Projekt realizowany jest w okresie od maja 2009 do kwietnia 2013 roku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.fi.agh.edu.pl.


Uczelnia czuwa również nad stałym podnoszeniem jakości kształcenia oraz usprawnieniem jego organizacji i obsługi. W tym celu m.in. został powołany Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, w skład którego wchodzą Wydziałowi Pełnomocnicy. Dodatkowo, w bieżącym roku akademickim finalizowane są – prowadzone od roku akademickiego 2008/2009, prace nad wdrożeniem „Systemu Dziekanat” - informatycznego systemu wspomagającego obsługę procesu dydaktycznego w AGH.

Działania Uczelni na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zostały docenione przez samych studentów. W 2008 r. AGH została laureatem konkursu „Uczelnia Przyjazna Studentom” organizowanego przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Parlament Studentów przyznaje takie wyróżnienie uczelniom oferującym najlepsze warunki i najwyższą jakość kształcenia.


Dużo uwagi i pracy Uczelnia poświęca sprawie pozyskiwania jak największej liczby dobrych kandydatów na studia. Temu celowi służą: dwie ogólnopolskie olimpiady organizowane przez AGH: zainicjowana w 2008 roku Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” (szerzej na ten temat na www.diament.agh.edu.pl) i wpisana w 2008 r. do rejestru MEN Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, prowadzona od roku akademickiego 2005/2006, akcja Rok Zerowy (forma kursów dokształcających dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych), współpraca ze szkołami średnimi (umowy o współpracy ze 129 szkołami) oraz inne metody promocji Uczelni, w szczególności udział w targach edukacyjnych, imprezach edukacyjnych koordynowanych przez Wydawnictwo Perspektywy w ramach Salonu Maturzysty.
Bardzo ważną dziedzinę działalności Uczelni stanowią badania naukowe, prowadzone w obszarze nauk stosowanych technicznych, ekonomicznych i społecznych, a w zakresie badań podstawowych w zakresie matematyki i fizyki. W dziedzinie badań naukowych Uczelnia współpracuje praktycznie ze wszystkimi gałęziami przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem branż „high technology", z innymi uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami publicznymi i organami administracji państwowej.

Istotną pozycją w badaniach naukowych są projekty badawcze MNiSW. Na dziewięć konkursów (31.01.2006-31.01.2010) złożono 1396 wniosków, z których finansowanie uzyskało 480 (dużo powyżej średniej krajowej). Na konkurs zamknięty w dniu 31.07.2010 r. złożono 280 wniosków. Sumując, w latach 2006-2010 realizowano 178 projektów celowych MNiSW. AGH w latach 2006 i 2010 w odpowiedzi na złożone wnioski uzyskała finansowanie 95 projektów badawczych rozwojowych.


Wiele projektów naukowo-badawczych realizowanych w AGH obejmuje również ostatnie fazy w łańcuchu innowacji, przygotowując wyniki badań do wdrożenia. W tym obszarze należy wspomnieć o koordynowaniu przez AGH działalności polskich instytucji w ramach węzła CC PolandPlus, jednego z sześciu tworzących międzynarodowe konsorcjum KIC InnoEnergy. Wspomniane konsorcjum wygrało konkurs ogłoszony przez EIT w obszarze Zrównoważona Energia. W jego wyniku realizowany jest projekt długoletni (7-15 lat), którego budżet wynosi 120-150 mln euro/rok. Każdy z węzłów koordynuje działalność w obszarze tematyki stanowiącej jego specjalność. Możliwa jest realizacja wspólnych (w różnych węzłach) projektów przy zachowaniu koordynacji przez odpowiedni węzeł tematyczny. Warto podkreślić, że węzły w KIC InnoEnergy koordynują komplementarne tematy pokrywające wszystkie obszary priorytetowe w European Energy Set Plan. W poniższym wykazie węzłów podano głównych partnerów oraz tematykę.

1. CC Sweden: Royal Institute of Technology (Stockholm), Uppsala University, Vattenfal, ABB. Inteligentne europejskie systemy elektryczne i gromadzenie energii elektrycznej.

2. CC Benelux: TU Eindhoven, KU Leuven, VITO, TNO, EANDIS, Philips. Inteligentne efektywne energetycznie budynki i miasta

3. CC Germany: Karlsruhe Institute of Technology, U Stuttgart, SAP, INTEL, ENBW. Energia z surowców mineralnych i biomasy.

4. CC Alps Valleys: Grenoble INP & Grenoble Ecole de Management, Paris Tech, Grenoble, CEA (Commissariat a l’Energie Atomique), INSA, CNRS, AREVA, Schneider Electric, Alstom. Zrównoważona energia nuklearna i nuklearno-odnawialno konwergencja.

5. CC Iberia: Univeristat Politecnica de Catalunya (UPC – Barcelona), ESADE (Higher School of Business) Barcelona, CIEMAT, IBERDROLA, Gas Natural, Union Fenosa. Energia odnawialna: słoneczna, wiatrowa, fal morskich i przypływów.

6. CC Poland Plus: AGH, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Główny Instytut Górnictwa (GIG), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW), Tauron, ZAK Kędzierzyn, LOTOS, PGNiG. Czyste technologie węglowe i nowe podejścia do zarządzania węglem.
Warto uzupełnić, że partnerami globalnymi są ponadto dwie firmy globalne EdF i Total.
Realizacja projektu, to nie tylko prowadzenie badań na najwyższym poziomie w konsorcjum międzynarodowym, lecz również poszerzone możliwości ich wdrożenia oraz powiązanie działalności badawczo-wdrożeniowej z procesem kształcenia – studiowanie w trzech węzłach w ramach studiów drugiego stopnia i studiów doktoranckich. Projekt ten ma charakter przełomowy – przez bezpośrednią współpracę czołowych europejskich jednostek naukowych i przemysłowych.

AGH od szeregu lat wykazuje dużą aktywność w aplikowaniu i pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów badawczych i edukacyjnych. W latach 2006-2010 w Uczelni realizowano 315 projektów, z czego blisko 81% to projekty badawcze. Zdecydowanie najwięcej projektów badawczych (82) to te współfinansowane ze środków Programów Ramowych. W 2007 roku AGH po raz trzeci nominowana była do nagrody „Kryształowej Brukselki” dla najbardziej aktywnego uczestnika PR w kategorii „szkoła wyższa”, którą przyznaje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Warto podkreślić, że AGH coraz częściej występuje w roli koordynatora projektów, oraz że kwota dofinansowania ze strony UE zapisana w kontraktach wynosi ponad 18 mln euro. Uczelnia uczestniczyła również w realizacji projektów badawczych w ramach innych akcji lub programów, m.in. Inteligent Energy Europe (IEE), INTERREG, COST, EUREKA, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, Baltic Sea, CULTURE 2000, ERA-NET, Fundusze Norweskie.

W obszarze dotyczącym projektów edukacyjnych AGH była koordynatorem lub partnerem w następujących rodzajach projektów: Socrates-Erasmus, Erasmus TN, Socrates-Minerva, Tempus, eTEN, Asia Link, Leonardo da Vinci, CEEPUS, EQUAL, EU-US Programme oraz Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (fundusze norweskie). Projekty te mają głównie za zadanie wymianę studentów i kadry dydaktycznej, wspólne prace dotyczące programów kształcenia.

Istotną grupę projektów realizowanych w AGH stanowią projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2008 roku zakończyły się projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków na lata 2006-2008 i dotyczyły studiów podyplomowych. Od roku 2008 uczelnia realizuje 15 nowych projektów z okresu programowania 2007-2013. Większość z nich to projekty dotyczące osi priorytetowej IV – Nauka i Szkolnictwo Wyższe; pośród nich 4 dotyczą tzw. kierunków zamawianych: Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska, Budownictwo, Fizyka Techniczna i Fizyka Medyczna oraz 5 innych kierunków realizowanych w ramach projektu systemowego (pilotażowego) MNiSW. Inne projekty realizowane są w ramach priorytetów: II-go, III-go, VI-go i VIII-go. Łącznie środki przyznane na realizację tych projektów to kwota ponad 77 mln zł.

W ramach Funduszy Strukturalnych 2007-2013, ze środków programów Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Małopolski Regionalny Program Operacyjny oraz Infrastruktura i Środowisko pozyskano środki o łącznej wartości przekraczającej 500 mln zł z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Uczelni oraz projekty badawcze.

Sztandarowymi projektami rozwoju infrastruktury są realizowane projekty budowy Katedry Informatyki (MRPO), budowy Centrum Nowych Materiałów i Nanotechnologii (PO IG) oraz projekt rozbudowy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (PO IŚ). Prowadzona jest również modernizacja budynku dla Wydziału Energetyki i Paliw.


Pracownicy Uczelni prezentują wyniki prac naukowo-badawczych, organizując i czynnie uczestnicząc rokrocznie w kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych konferencjach i sympozjach naukowych. Efekty działalności naukowo-badawczej AGH za lata 2006-2010 to: 888 książek (w tym 78 wydanych za granicą), 2677 rozdziałów w książkach (w tym 275 w książkach wydanych za granicą), 10826 artykułów w czasopismach (w tym 2586 w czasopismach zagranicznych), 9444 referaty (w tym 3162 w materiałach konferencyjnych opublikowanych za granicą), 513 innych publikacji (map, atlasów, patentów, norm), 130 habilitacji, 655 obronionych doktoratów, 243 przyznane patenty, 243 zgłoszone projekty wynalazcze, 83 umowy licencyjne.

Na Uczelni funkcjonują 4 Centra Doskonałości: Centrum Nowych Technologii Komputerowych w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej „CeKoMat”, ACK CYFRONET - Krakowskie Centrum Telemedycyny i Medycyny Zapobiegawczej, Centrum e-Learningu, Systemy i Narzędzia Przetwarzania i Przekazywania Wiedzy.

Za zrealizowane prace naukowo-badawcze AGH otrzymała w minionym okresie szereg nagród i wyróżnień. Do najważniejszych należą: Nagrody Prezesa Rady Ministrów za Wybitne Osiągnięcia Naukowo-Techniczne, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Nagrody Ministra Edukacji i Nauki, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody Ministra Środowiska, Nagrody Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Medale na Światowej Wystawie Wynalazków w Brukseli, Nagroda Kryształowej Brukselki w kategorii Szkół Wyższych (za VI Program Ramowy UE).
Uczelnia dysponuje nowoczesną aparaturą naukowo-badawczą umożliwiającą prowadzenie badań na poziomie światowym. Przykładami w tym zakresie mogą być: najpotężniejsze w tej części Europy mikroskopy do badania struktury metali, czy tak zwana sztywna maszyna wytrzymałościowa, pozwalająca precyzyjnie badać krytyczne dla bezpiecznego górnictwa procesy pękania i kruszenia skał, mikroskopy elektronowe, aparatury do kompleksowych badań ciał stałych, a w szczególności ich powierzchni, spektrometry masowe, liczne urządzenia do badań środowiskowych itp.

W strukturze AGH funkcjonuje Uczelniane Centrum Informatyki i Akademickie Centrum Komputerowe "Cyfronet" z potężnymi superkomputerami (zaliczanymi na międzynarodowych listach rankingowych do grona kilkuset najszybszych maszyn matematycznych na świecie). To wyposażenie, w połączeniu z wysokimi i powszechnie uznawanymi kwalifikacjami informatyków z AGH powodują, że AGH od lat uważana jest za jedną z najlepszych w Polsce i jedną z lepszych w Europie szkół wyższych kształcących unikatowych specjalistów w zakresie technologii oprogramowania i komputerowych metod rozwiązywania najbardziej skomplikowanych problemów naukowych, inżynierskich, organizacyjnych i ekonomicznych. W dobie zmierzania - w skali globalnej – do społeczeństwa informacyjnego ogromnym atutem jest fakt, że właśnie na AGH zlokalizowany jest jeden z największych i najważniejszych węzłów polskiej części ogólnoświatowej sieci Internet.


Tradycyjnie AGH realizuje współpracę z partnerami zagranicznymi na różnych płaszczyznach (wspólne projekty, wymiana kadry, organizacja konferencji, publikacje) na bazie umów bilateralnych. Aktualnie czynne jest 163 umowy z 42 krajami, z czego 18 nowych podpisano w roku akademickim 2009/2010.

Ponadto, Uczelnia aktywnie współpracuje z administracją państwową i samorządową, uczestniczy między innymi w pracach: • Projektu Forsight – określającego 10 przyszłościowych technologii dla Regionu Małopolski,

 • Komitetu Monitorującego MRPO przy Marszałku Województwa Małopolskiego,

 • Komisji ds. Nagród Prezydenta Miasta Krakowa.

Uczelnia uczestniczyła także w pracach Zespołu ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów. Z Prezydentem Miasta Krakowa Uczelnia w ramach działalności promocyjnej współorganizowała seminaria, na których promowała własne rozwiązania przydatne dla społeczeństwa np.: • systemy automatyzacji i zarządzania budynkami użyteczności publicznej,

 • sprężony gaz ziemny do napędu pojazdów komunikacji miejskiej,

 • technologie wykonywania podziemnych obiektów inżynierskich.

W Uczelni wykonuje się również szereg prac i ekspertyz oraz uczestniczy w działaniach wspomagających funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej. W celu zdynamizowania współpracy i pozyskiwania środków corocznie podpisywanych jest po kilka wieloletnich umów o współpracy i wykonywaniu na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych prac naukowo-badawczych i ekspertyz, w których każdorazowo ustalany jest zakres prac i przekazywane są konkretne zamówienia dla jednostek Uczelni.


Jednym z istotnych elementów funkcjonowania wyższej uczelni jest opracowywanie i transfer innowacyjnych technologii. W roku 2010 do Urzędu Patentowego RP zgłoszono 110 wynalazków. Dokonano także 10 zgłoszeń wniosków o ochronę zagraniczną do Europejskiego Urzędu Patentowego oraz w trybie PCT. Obok funkcjonujących od roku 2007 Centrum Transferu Technologii AGH i Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w kwietniu 2010 powołano spółkę Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o., z zadaniem wspierania tworzenia tzw. „firm profesorskich” w oparciu o innowacyjne technologie powstające na Uczelni oraz inwestowania w te firmy. Dotychczas spółka utworzyła dwie takie firmy.

Ważnym przedsięwzięciem tworzącym platformę współpracy nauki z przemysłem oraz szerzej wymiany informacji pomiędzy AGH a otoczeniem gospodarczym było utworzenie klasterów: Małopolskiego Klastera Technologii Informacyjnych oraz Małopolsko-Podkarpackiego Klastera Czystej Energii.Struktura Uczelni:

Główny trzon struktury Uczelni stanowi 15 Wydziałów oraz Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej i 11 jednostek pozawydziałowych: 1. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

 2. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 3. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 4. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 5. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 6. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

 7. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 8. Wydział Odlewnictwa

 9. Wydział Metali Nieżelaznych

 10. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

 11. Wydział Zarządzania

 12. Wydział Energetyki i Paliw

 13. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 14. Wydział Matematyki Stosowanej

 15. Wydział Humanistyczny

 16. Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej

Jednostki pozawydziałowe: 1. Studium Języków Obcych

 2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 3. Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla

 4. Centrum e-Learningu AGH

 5. Biblioteka Główna

 6. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH

 7. Uczelniane Centrum Informatyki

 8. Ośrodek Historii Techniki z Muzeum

 9. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne

 10. Centrum Transferu Technologii

 11. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Jednostkami organizacyjnymi działającymi w ramach wydziału są katedry.


Rozmiary rekrutacji w ostatnich trzech latach

Rok

akademickiStudia stacjonarne

Studia niestacjonarne

kandydaci

przyjęci

kandydaci

przyjęci

2008/2009

12 924

6 998

3 744

2 948

2009/2010

21 583

6 905

4 184

2 407

2010/2011

21 618

7 291

4 817

2 634


Liczba absolwentów w ostatnich trzech latach

(stan na dzień 30.11.2008 r.):

studia stacjonarne: 2 669

studia niestacjonarne: 1 324

(stan na dzień 30.11.2009r.):

studia stacjonarne: 2 733

studia niestacjonarne: 1 382

(stan na dzień 30.11.2010r.):

studia stacjonarne: 3015

studia niestacjonarne: 1389Ogólna struktura budżetu – w tym środki przeznaczone na wyposażenie bibliotek
i laboratoriów studenckich:
Struktura budżetu Uczelni w latach 2006-2009
Budżet Uczelni w latach 2006-2009 to środki w wysokości 386-490 mln zł. Na budżet uczelni składają się dotacje otrzymywane z budżetu państwa na działalność dydaktyczną i badania naukowe oraz środki pozadotacyjne.

Przychody dydaktyczne stanowiły w latach odpowiednio: 68,6%, 66,4%, 65,6% i 64,2% przychodów Uczelni. W ostatnich 4 latach w przychodach dydaktycznych udział środków poza dotacją MNiSW jest znaczący i wynosi odpowiednio: 17,9%, 17%, 21,3% i 19,8% w 2009 r.

Przychody z prowadzonej przez AGH działalności naukowo-badawczej zasilały
w tych latach budżet Uczelni odpowiednio w wysokości: 27,4%, 30%, 30,5% i 32,4%. Na przychody tego obszaru działalności składały się zarówno dotacje Ministerstwa jak i środki pozyskiwane z prac naukowych wykonywanych na zlecenia instytucji krajowych i zagranicznych, podmiotów gospodarczych jak również środki bezzwrotnej pomocy z zagranicy.

Pozostałe przychody własne uczelni kształtują się odpowiednio na poziomie: 4,0%, 3,6%, 3,9% i 3,4% w latach 2006-2009.

Prowadzona przez Uczelnię od wielu lat polityka racjonalnego i oszczędnego gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi pozwoliła osiągać na koniec lat budżetowych dodatnie wyniki finansowe: 2006 r. – 21 127 700 zł, 2007 r. - 26 142 500 zł, 2008 r. - 34 531 000 zł, 2009 r. – 18 479 000 zł. Środki te w całości przeznaczane są przez Uczelnię na cele statutowe.

W ostatnich czterech latach AGH w każdym roku budżetowym przeznaczyła na powiększenie zbiorów bibliotecznych 1,5% całego budżetu Uczelni.

Na modernizację laboratoriów obejmującą: adaptacje pomieszczeń na laboratoria, remonty kapitalne laboratoriów i instalacji w nich działających, na modernizacje aparatury i wyposażenia, budowę nowych pomieszczeń laboratoryjnych i dydaktycznych itp., Uczelnia w latach 2008-2010 wydała 84 081 667 zł.

Wydatki obejmują: • inwestycje związane z rozbudową bazy laboratoryjnej i dydaktycznej oraz zakup aparatury i wyposażenia – 81 544 687 zł,

 • remonty kapitalne pomieszczeń laboratoriów i instalacji z nimi związanych – 2 536 980 zł.Informacje o wynikach dotychczasowych ocen jakości kształcenia i akredytacji
Kierunki, które otrzymały akredytacje Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych:

 • kierunek: Automatyka i Robotyka:

 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (przyznana dnia 17.01.2003 r. na lata 2002/2003 - 2007/2008),

 • kierunek: Elektronika i Telekomunikacja:

 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (przyznana dnia 21.10.2004 r. na lata 2004/2005 - 2009/2010),

 • kierunek: Fizyka Techniczna:

 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (przyznana dnia 10.03.2005 r. na lata 2004/2005 - 2009/2010),

 • kierunek: Inżynieria Materiałowa:

 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (przyznana dnia 10.02.2005 r. na lata 2004/2005 - 2009/2010),

 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (przyznana dnia 23.05.2003 r. na lata 2002/2003 - 2007/2008),

 • kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn:

 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (przyznana dnia 17.01.2003 r. na lata 2002/2003 - 2007/2008),

 • kierunek: Górnictwo i Geologia:

 • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu (przyznana dnia 3.07.2008 r. na lata 2008/2009 - 2010/2011).

Kierunki, które otrzymały akredytacje Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej: • kierunek Technologia Chemiczna:

 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Uchwała Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 23.03.2002 r., akredytacja do roku akademickiego 2006/2007),

 • Wydział Paliw i Energii (Uchwała KRUP z dnia 28.06.2002 r., akredytacja do roku akademickiego 2006/2007),

 • kierunek Fizyka Techniczna:

 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (Uchwała KRUP z dnia 4.03.2007 r. na okres 5 lat).

Kierunki ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną (zał. nr …)

  1. Liczba nauczycieli akademickich Uczelni (według stanu na dzień 31.12.2010 r.)

Tytuł lub stopień naukowy albo tytuł zawodowy

Razem

Liczba nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia stanowi

Podstawowe miejsce pracy

Dodatkowe miejsce pracy

Umowa o pracę

Mianowanie

Umowa o pracę

W pełnym wymiarze czasu pracy

W niepełnym wymiarze czasu pracy

Profesor

246

200

37

2

7

Doktor habilitowany

281

254

18

4

5

Doktor

1240

1107

114

3

16

Pozostali

422

165

243

-

14

Razem

2189

1726

412

9

42  1. Liczba studentów Uczelni i uczestników studiów doktoranckich (według stanu na dzień 30.11.2010 r.)

Forma kształcenia

Liczba studentów

Liczba uczestników studiów doktoranckich

Studia stacjonarne

24 955

731

Studia niestacjonarne

8 193

12

Razem

33 148

743


4.8 Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia


Jednym z ważniejszych etapów wdrażania Procesu Bolońskiego w AGH było stworzenie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz mechanizmów jego monitorowania i doskonalenia. W dniu 28.02.2007 r. Senat AGH podjął uchwałę w tej sprawie, określając cele, metody i instrumenty oceny jakości procesu dydaktycznego. Uchwała wprowadza m.in. jednolity arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych oraz nowy wzór ankiety studenckiej dotyczącej oceny zajęć dydaktycznych. Wyniki ankiet studenckich i protokoły hospitacji zajęć dydaktycznych są wykorzystywane w okresowych ocenach pracowników i w procesie awansowania nauczycieli akademickich. Zgodnie
z postanowieniem Senatu powołano Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, który przewodniczy pracom Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

Najnowszym elementem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest Program Adaptacyjny „ADAPTER” dla studentów AGH. Jest to autorski program naszej Uczelni, prowadzony przy merytorycznej współpracy z Ośrodkiem Terapii Poznawczo-Behawioralnej MENSANA Sp. z o.o. „ADAPTER” to odpowiedź Uczelni na obserwowany w ostatnich latach wzrost trudności adaptacyjnych u studentów rozpoczynających naukę.

….
6. Sprawy studenckie

Organizacje studenckie, studenckie koła naukowe, stypendia, czesne, sprawy socjalne studentów (kluby, domy studenckie, pomoc materialna), baza rekreacyjna i sportowa.
Sprawy socjalno-bytowe studentów

W roku akademickim 2009/2010 liczba korzystających ze stypendium socjalnego wynosiła około 2300 osób. Średnia miesięczna wysokość stypendium socjalnego wynosiła około 310 zł, przy jego maksymalnej możliwej wysokości tj. 670 zł. Od listopada 2009 r. podstawa naliczenia stypendium socjalnego została zwiększona do 602 zł (wcześniej przez 3 lata wynosiła 572 zł).

Średnia ocen uprawniająca do korzystania ze stypendium za wyniki w nauce wynosiła 4,20 i została podniesiona z obowiązującej w poprzednim roku 4,00. Około 5000 osób miesięcznie otrzymywało stypendium za wyniki w nauce, którego średnia wysokość wynosiła ok. 390 zł przy zakresie świadczenia od 150 do 670 zł.

16 studentów AGH pobierało stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce, a 2 studentów za wybitne osiągnięcia sportowe.

30 studentów I roku z sześciu kierunków otrzymywało w okresie od października 2009 r. do czerwca 2010 r. stypendia w wysokości 1 000 zł miesięcznie w ramach tzw. kierunków zamawianych. Ponadto 89 studentów otrzymywało stypendia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, również w wysokości 1 000 zł miesięcznie.

Stypendia z Funduszu im. St. Staszica otrzymywało 13 studentów-obcokrajowców, średnia wysokość świadczenia to ok. 750 zł miesięcznie, natomiast Fundacja Banku PKO S.A. im. Kantona honorowała 2 studentów AGH - 600 zł miesięcznie. Grupa LOTOS S.A. wypłaciła dla 9 studentów stypendia w wysokości 600 zł miesięcznie, a także po raz pierwszy ufundowała nagrodę za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu w wysokości 6 000 zł.

W Miasteczku Studenckim AGH znajduje się 20 domów studenckich o łącznej liczbie 8152 miejsca. Domy studenckie wyposażone są w szybką sieć internetową, do której dostęp jest bezpłatny. Do każdego z pokoi dostarczany jest sygnał telewizji kablowej.
Działalność naukowo-kulturalno-sportowa studentów

W roku akademickim 2009/2010 w Akademii Górniczo-Hutniczej działało 21 organizacji studenckich, skupiających około 1 300 studentów oraz 95 kół naukowych, z liczbą ok. 2 300 członków, działających w dwóch Pionach: Górniczym i Hutniczym. W ostatnim roku zarejestrowano 6 nowych kół naukowych. Powyższe dane nie uwzględniają Klubu Uczelnianego AZS AGH, który tworzy 21 sekcji sportowych z około 1 100 osobową grupą studentów – sportowców.

W AGH organizowane są cykliczne spotkania naukowe (m.in. Forum Kół Naukowych, Sesje Pionów Górniczego i Hutniczego, Forum Uczelni Technicznych, Seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego, Festiwal Informatyczny) i kulturalne (np. Meeting Kabaretowy Cytrynówka, Spotkania Gwarków, Puchar Rektora w konkursie tańców towarzyskich) oraz akcje charytatywne na rzecz dzieci z domów dziecka.

Studenci AGH poszerzają zainteresowania poprzez działalność w Agencji Fotograficznej oraz powstałej niedawno URSS TV. Skupiają się również na własnym rozwoju biorąc udział w projekcie „Inżynier z kulturą” i w Festiwalu Przedsiębiorczości. Akcja „Zielona Uczelnia” jest dowodem na to, jak dużą wagę studenci przykładają do ochrony środowiska.


Na co dzień do dyspozycji studentów AGH udostępnionych jest 5 klubów studenckich, baza rekreacyjno-sportowa tj. boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, kort tenisowy ze sztucznym oświetleniem, pływalnia na terenie Miasteczka Studenckiego AGH oraz zmodernizowany zespół hal sportowych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH.
Uczelnia na studiach stacjonarnych nie pobiera czesnego.

Yüklə 84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə