Raportul preşedintelui consiliului judeţean bihor pe anul 2015Yüklə 2,38 Mb.
səhifə1/32
tarix28.10.2017
ölçüsü2,38 Mb.
#18557
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


4
RAPORTUL PREŞEDINTELUI

CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR

PE ANUL 2015

Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor pe anul 2015
Prin art.104 alin.3 lit.”b” al Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 2007 cu modificările şi completările ulterioare, se prevede ca atribuţie a preşedintelui Consiliului Judeţean obligativitatea de a prezenta consiliului judeţean, anual sau la cererea acestuia, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului judeţean.

Ca şef al administraţiei publice judeţene, Preşedintele Consiliului Judeţean răspunde de buna funcţionarea a compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate, precum şi a agenţilor economici, a serviciilor publice de specialitate şi a instituţiilor subordonate. Reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie.

Prima dintre atribuţiile proprii ale Preşedintelui, prevăzută de lege, şi cea mai importantă deoarece din ea decurg şi celelalte, este asigurarea respectării Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Judeţean şi a altor acte normative.

În conformitate cu această atribuţie, în perioada la care ne referim, s-a urmărit ca, imediat de la publicarea actelor normative, să se stabilească măsurile necesare pentru punerea în aplicare a sarcinilor reieşite din acestea, prin stabilirea pentru compartimentele din aparatul de specialitate, serviciile publice specializate şi instituţiile subordonate, a obligaţiilor care le revin pentru ducerea la îndeplinire a acestora.

Pentru îndeplinirea atribuţiei prevăzute la art. 104 alin.3, lit. a) din Legea nr.215/2001, cu modificările şi completările, ulterioare s-a dispus luarea măsurilor necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor de Consiliu Judeţean. S-a procedat la definitivarea materialelor, multiplicarea şi difuzarea mapelor de şedinţă consilierilor judeţeni în termen util.

În anul 2015 s-au desfăşurat 12 şedinţe ordinare ale Consiliului Judeţean Bihor şi 3 şedinţe extraordinare în care au fost supuse dezbaterilor 274 proiecte de hotărâri şi au fost adoptate 264 hotărâri, care, după semnarea de către preşedinte şi contrasemnarea de către secretarul judeţului au fost comunicate Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor pentru verificarea legalităţii şi persoanelor interesate. Din cele 264 de hotărâri adoptate, nu au existat hotărâri suspendate sau anulate. Toate hotărârile legale au fost trimise spre publicarea pe site-ul instituţiei şi în Monitorul Oficial al judeţului Bihor. În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor a emis 1.238 dispoziţii. Dintre acestea, o dispoziţie a fost atacată în instanţă, aflându-se în fază de recurs.

În îndeplinirea atribuţiilor legale preşedintele Consiliului Judeţean dispune de aparatul de specialitate care în perioada analizată a desfăşurat următoarele activităţi:

SERVICIUL AUDIT INTERN

Activitatea Serviciului Audit Intern s-a desfăşurat în baza Planului anual de audit aferent anului 2015.

Structura de audit intern constituită în cadrul Consiliului Judeţean Bihor este subordonată direct preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, asigurându-se accesul direct şi raportarea activităţii la acest nivel.

Prin atribuţiile pe care le are, Serviciul Audit Intern exercită o funcţie distinctă şi independentă de activităţile desfăşurate de Consiliul Judeţean Bihor.

Având în vedere că nici o instituţie subordonată sau aflată în coordonare nu au compartimente de audit intern functionale, exercitarea activităţii de audit intern a acestora se realizează tot de către Serviciul Audit Intern din cadrul Consiliului Judeţean Bihor.

S-au derulat misiuni de audit la următoarele entităţi publice : • Consiliul Judeţean Bihor – Serviciul Juridic,

 • Consiliul Judeţean Bihor – Compartimentul Dezvoltare Regionalӑ,

 • Consiliul Judeţean Bihor- Serviciul Financiar-Contabil,

 • Revista de cultură «Familia»,

 • Revista culturală «Varad»,

 • Muzeul Ţării Crişurilor,

 • RA Aeroportul Oradea,

 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, Direcţia Servicii Sociale, Serviciul Management de caz pentru copil,

 • Filarmonica de stat Oradea,

 • Centrul Judeţean pentru Educaţie Incluzivă Tileagd,

 • Centrul Judeţean pentru Educaţie Incluzivă Popeşti,

 • SC Pazӑ şi Protecţie Bihor SRL.

De asemenea, s-a verificat stadiul implementării recomandărilor formulate în baza rapoartelor de audit intern întocmite la unitaţile auditate în anul 2015.

S-a elaborat Raportul privind activitatea anuală de audit intern la nivelul Consiliului Judeţean Bihor destinat Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj, în care s-au prezentat deficienţele constatate.

S-a elaborat Planul anual de audit pe anul 2016, conform Legii 672/2002.

În urma misiunilor efectuate în anul 2015, auditorii au apreciat că activitatea s-a derulat conform procedurilor generale în domeniu, semnalând însă şi unele deficienţe, prezentate pe principalele domenii auditate: achizitii publice, resurse umane, procesul bugetar, funcţiile specifice entităţii, activităţile financiar-contabile.

Cu ocazia misiunilor de audit au fost constatate disfuncţionalităţi pentru care s-au întocmit FIAP-uri (Fişe de identificare şi analiză a problemei). Nu au fost constatate iregularităţi sau fraude.

Disfuncţionalităţile au fost raportate conducerii Consiliului Judeţean Bihor şi entităţilor publice subordonate, prin prezentarea rapoartelor de audit, a fişelor de identificare a problemelor şi a recomandărilor formulate.

Auditorii interni urmăresc implementarea recomandărilor ca etapă finală în care se adaugă valoare activităţilor auditate.

Contribuţia auditului intern la îmbunătăţirea activităţii instituţiilor auditate s-a materializat prin progresele înregistrate în urma implementării recomandărilor formulate de către Serviciul Audit Intern în rapoartele de audit întocmite.

Aportul auditorilor interni a contribuit la facilitarea realizării obiectivelor entităţilor auditate, a îmbunătăţit sistemul de luare de decizii, în vederea creşterii capacităţii instituţiei de a-şi îndeplini obiectivele propuse, cu eficacitate şi eficienţă.
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS

Principalele atribuţii ale Serviciului Juridic-Contencios sunt următoarele: • reprezentarea Judeţului Bihor, a Consiliului Judeţean Bihor şi a Preşedintelui Consiliului Judeţean în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire penală precum şi în faţa altor autorităţi şi instituţii cu activitate jurisdicţională, în baza mandatului acordat;

 • concepe, redactează, promovează în instanţă acte de procedură împreună cu documentaţia/ documentele/ necesară/e; solicită, propune probe şi administrează probele admise de instanţa de judecată.

În reprezentarea Consiliului Judeţean Bihor, a consiliilor locale şi a instituţiilor subordonate, aflate sub autoritatea acestuia, funcţionarii din cadrul acestui serviciu s-au prezentat în faţa instanţelor de judecată într-un număr de 152 litigii, în cauze având ca obiect principal : plângeri contravenţionale, acţiuni în pretenţii, obligaţia de a face, contencios administrativ, plasamente, Legea Nr.10/2001, rectificări C.F., nulitate contracte, litigii de muncă.

O incidenţă semnificativă o reprezintă cauzele:

- Consiliul Județean Bihor în contradictoriu cu S.C. Selina S.R.L având ca obiect rezoluțiunea unor contracte de vânzare- cumpărare;

- S.C. Selina S.R.L. în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Bihor având ca obiect diverse acţiuni în pretenţii prin care reclamantul solicită obligarea noastră la plata unor despăgubiri;

- Consiliul Judeţean Bihor în contradictoriu cu fostul preşedinte al Consiliului Judeţean dl. Ţârle Radu având ca obiect acţiune în pretenţii privind antrenarea răspunderii civile delictuale a domnului Ţârle Radu;

- S.C. Bus Trans S.R.L. în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Bihor prin care reclamantul solicită obligarea Consiliului Judeţean Bihor la anularea unor acte administrative şi plata unor despăgubiri;

- Consiliului Judeţean Bihor în contradictoriu cu societăţi de asigurare privind obligarea noastră la plata contravalorii despăgubirilor achitate de către societaţi ca asiguratori Casco pentru pagubele produse unor autoturisme, pe drumurile judeţene.

Serviciul Juridic a răspuns în termenele legale la adresele şi cererile repartizate spre soluţionare venite din partea persoanelor fizice sau juridice de drept public sau privat, comunelor judeţului Bihor, a instituţiilor subordonate.

A sprijinit, prin activitatea sa, iniţierea unui număr de 264 proiecte de hotărâri pentru şedinţele Consiliului Judeţean.

O activitate importantă a serviciul juridic este asigurarea vizei de legalitate a rapoartelor de specialitate ce însoţesc dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor precum şi a rapoartelor de specialitate ce însoţesc proiectele de hotărâri .

A acordat asistenţă juridică:


  1. instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean, respectiv şcolilor speciale, instituţiilor de cultură – Filarmonica de Stat Oradea, Aeroportul Oradea, Spitalul de Psihiatrie Nucet, centre medico-sociale, etc;

  2. consiliilor locale care au solicitat asistenţă juridică în diferite domenii, revendicări imobiliare, contracte de concesiune şi închirieri, achiziţii publice, litigii de muncă etc.

  3. compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Bihor

În conformitate cu atribuţiile ce le sunt conferite prin fişa postului personalului Serviciului Juridic-Contencios, conlucrarea cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul instituţiei noastre s-a desfăşurat în condiţii normale. Astfel :

 • s-a răspuns la notele interne şi referatele primite;

 • s-au avizat actele trimise de alte compartimente care necesitau viza de legalitate;

 • s-a asigurat îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare

Serviciul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legi şi acte normative sau încredinţate de Consiliul Judeţean Bihor.
SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL, REGISTRATURA ŞI A.T.O.P.

Serviciul de Relaţii cu Publicul, Registratura şi ATOP şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu: Legea 215/2001, privind administraţia publică locală; Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 193/29 septembrie 2015; Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public; Ordonanţa 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; Legea 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică. Servicul îşi desfăşoară activitatea pe parcursul săptămânii de lucru astfel: luni, marţi, joi şi vineri între orele 8 şi 16, iar miercurea între orele 8 şi 18.

Structura Serviciului și atribuțiile acestuia au fost modificate în două etape de-a lungul anului 2015. Odată cu adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 75/31.03.2015, s-au adăugat atribuțiile cât și personalul Compartimentului Arhivă, comasându-se cele două structuri distincte ale aparatului propriu al Consiliului Județean Bihor. A doua modificare a fost făcută în data de 29 septembrie 2015, când a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 193. În conformitate cu această ultimă modificare s-a constituit o nouă structura distinctă, Compartimentul Relații cu Presa, Imagine, compartiment care preia atât atribuțiile cât și personalul cu atribuții specifice. Așadar, la sfârșitul acestui an, în Serviciul de Relaţii cu Publicul, Registratura şi ATOP lucrează opt persoane, un șef serviciu și șapte persoane cu funcții de execuție.

Serviciul de Relaţii cu Publicul, Registratura şi ATOP a efectuat în anul 2015 activităţi specifice după cum urmează: 1. - a înregistrat zilnic şi a trimis prin mape de corespondenţă, prin circuitul stabilit, corespondenţa;

 2. - un număr total de 21.441 de acte administrative, din care 21257 în registrul de intrări-ieşiri, s-au înregistrat 121 petiţii în registrul special pentru petiţii cf. OG 27/2002; s-au înregistrat 49 cereri de informaţii de interes public în registrul special pentru informaţiile de interes public cf. L. 544/2001; de asemenea s-au înregistrat un număr de 14 cereri pentru înscriere pe listele pentru achiziţionarea de locuinţe în cartierul Luceafărul;

 3. Documente înregistrate în registrul intrări-ieșiri
  în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015
  Media pe luna a intrarilor  Nr. crt

  Luna

  Numar documente

  1

  Ianuarie

  912

  2

  Februarie

  1041

  3

  Martie

  1215

  4

  Aprilie

  1178

  5

  Mai

  1055

  6

  Iunie

  1140

  7

  Iulie

  1256

  8

  August

  1168

  9

  Septembrie

  1225

  10

  Octombrie

  1500

  11

  Noiembrie

  1335

  12

  Decembrie

  1482 4. Media este de 1208 / luna.

 5. Documente înregistrate în registrul special pentru informaţiile de interes public cf. L. 544/2001
  în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015  Nr. crt

  Luna

  Numar documente

  1

  Ianuarie

  10

  2

  Februarie

  5

  3

  Martie

  4

  4

  Aprilie

  3

  5

  Mai

  4

  6

  Iunie

  4

  7

  Iulie

  6

  8

  August

  1

  9

  Septembrie

  4

  10

  Octombrie

  1

  11

  Noiembrie

  5

  12

  Decembrie

  2 6. Media este de 4 / luna. 7. - angajații care asigură funcţionarea punctului de informare au înregistrat într-un registru special persoanele care solicitat înscrierea la audiențe pentru Președintele Consiliului Județean Bihor, iar șeful de serviciu a participat la audiențe pentru a înregistra problematicile și soluționarea celor expuse de cetățenii audiați. Au fost înscriși pentru a participa la audiențe un număr de 45 de persoane, dintre care și-au expus problemele un număr de 21 de persoane. Principalele probleme semnalate de cetăţeni aflate în competenţa de soluţionare a CJ Bihor pot fi departajate după următoarele domenii de interes: deficienţe în activitatea primăriilor, activitatea instituţiilor subordonate, încălcarea dreptului de proprietate, propunere proiecte, utilităţi – apă, infrastructură, solicitări locuri de muncă, solicitări spijin material.

 8. - a repartizat corespondenţa la direcţiile/serviciile/compartimentele de specialitate în funcţie de rezoluţia aplicată de către: preşedinte, vicepreşedinţi ori secretarul judeţului;

 9. - a expediat actele emise de Consiliul Judeţean către diverse persoane juridice şi persoane fizice, a întocmit borderourile, astfel:

În cursul anului 2015, au fost expediate în total 7.536 de corespondențe, din care:

Serviciul poștal tipColet poștal intern

1

Colet poștal intern cu AR

3

Corespondenta externă

48

Imprimate intern

160

Corespondență externă recomandată

9

Mandat poștal ramburs

1

Corespondență externă AR

5

Corespondență externă TP

1.319

Corespondență internă recomandată

5.175

Corespondență internă AR neprioritar

815

Total

7.536

În baza art.13, alin.4 din HG nr. 219/2005 care prevede că ”asigurarea materială necesară dezvoltării activităţii secretariatelor tehnice ale comisiilor mixte de rechiziţii se face de către consiliile judeţene prin bugetele locale ale acestora”, a fost efectuat și corespondențe de servicii poștale pentru Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Bihor (S.T.P.S.BH.).

Cheltuieli poștale pe anul 2015 /TP/ 22.277,80 lei 1. - în baza atribuțiilor serviciului au fost gestionate și corespondența prin poştă electronică: tipărirea, înregistrarea și arhivarea acestora, trimiterea adreselor în format electronic.

- în baza atribuțiilor serviciului au fost efectuate traduceri din limba româna în limba maghiară în număr de 15 Dispoziții ale Președintelui privind convocarea ședinței de consiliu al Consiliului Județean Bihor, respectiv alte adrese și răspunsuri din limba româna - maghiară – română (adrese, facturi și invitați) în 14 cazuri.

- a urmărit modul de rezolvare a actelor şi descărcarea lor pe compartimente; 1. - a condus registrul de evidenţa a cererilor, asigurând primirea şi transmiterea spre rezolvare a cererilor cetăţenilor, precum şi expedierea la timp a răspunsurilor;

 2. - a soluţionat 39 petiţii cf. OG 27/2002; 12 cereri de informaţii de interes public şi 127 solicitări verbale telefonice sau faţă-în-faţă cf L. 544/2001;

 3. - până la inființarea Compartimentului Relații cu Presa, Imagine a expediat către mass-media informaţiile de interes public solicitate de la compartimentele de specialitate care au formulat răsunsurile privind activitatea Consiliului Judeţean, cu respectarea normelor legale;

 4. - până la inființarea Compartimentului Relații cu Presa, Imagine a asigurat periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei a prezentat un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informaţii de presă, a organizat conferinţe de presă, interviuri;

 5. - pentru accesul publicului la informaţiile de interes public difuzate din oficiu, a asigurat la punctul de documentare setul de informaţii potrivit art. 5 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

 6. - pentru informaţiile solicitate în scris sau verbal, personalul serviciului a prezentat condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public, pentru a putea fi furnizate solicitanţilor;

 7. - până la inființarea Compartimentului Relații cu Presa, Imagine a anunţat în timp util mass-media cu privire la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice;

 8. - a întocmit acte administrative (referate, note interne etc) pentru buna desfăşurare a activităţilor serviciului și, implicit, a instituţiei;

 9. - a elaborat şi s-a îngrijit de publicarea raportului privind activitatea de soluţionare a petiţiilor reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 şi raportului privind liberul acces la informaţiile de interes public reglementată de Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Kataloq: pdf
pdf -> Kataloq sərgi-Yarmarka Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunur
pdf -> XƏZƏR 2014, №2 bu sayda güMÜŞ DÖVRÜN ŞAİRLƏRİ
pdf -> Mühazirə otağı/Cədvəl 115 (old) / Cümə axşamı 11: 50-13: 20, 13: 40-15: 10 Məsləhət saatları
pdf -> F. H. Zeynalov
pdf -> F. H. Zeynalov
pdf -> HƏQİQƏTİ baki – 2011 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu naiLƏ SƏMƏdova insan, zaman və HƏyat
pdf -> Xiii respublika elmi konfransının mater I allari (Bakı, 24 may, 2013) Bakı – “Elm və təhsil” – 2013 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
pdf -> Mühazirə otağı/Cədvəl B. e. 10: 10-11: 40, Ç. a. 10: 10-11: 40, C. a 10: 10-11: 40 Məsləhət saatları
pdf -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu səDNİk paşa pirsultanli
pdf -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ GƏNCƏ DÖVLƏt universiteti

Yüklə 2,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə