Raportul Preşedintelui raionului Ocnița privind activitatea Consiliului raional în perioada 2016-2017Yüklə 0,58 Mb.
səhifə1/7
tarix01.09.2018
ölçüsü0,58 Mb.
#76181
  1   2   3   4   5   6   7Raportul

Preşedintelui raionului Ocnița privind activitatea Consiliului raional

în perioada 2016-2017

Onorată asistență! Stimați consilieri!

Potrivit art. 53, alin. (1), litera q) din Legea nr. 436 din 28.12.2006, privind administrația publică locală, în calitate de preşedinte al raionului Ocnița, vă prezint raportul de activitate, privind realizarea atribuţiilor specifice şi hotărârilor Consiliului raional pe parcursul anului 2016

În conformitate cu prevederile art. 59 (3) al Legii privind administraţia publică locală Preşedintele raionului a coordonat activitatea serviciilor descentralizate din cadrul raionului şi de comun acord cu primarii oraşului, comunelor şi satelor au căutat cele mai efective căi de soluţionare a problemelor stringente cu care se confruntă populaţia raionului şi au realizat măsuri de dezvoltare durabilă a comunităţilor. Subdiviziunile Consiliului raional şi-au continuat activitatea întru realizarea obiectivelor propuse pentru anul respectiv, cu stabilirea Direcţiilor prioritare în activitate, şi anume:

- acumularea maxim posibilă la bugetele locale a veniturilor şi realizarea unui complex de măsuri menite să asigure funcţionarea normală a instituţiilor publice din raion;

- promovarea iniţiativelor de dezvoltare a economiei locale, îmbunătăţirii mediului de afaceri şi susţinere a micului business;

- asigurarea securităţii energetice a raionului ;

- asigurarea securităţii alimentare;

- dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului educaţional în vederea asigurări unei educaţii de calitate;

- susţinerea colectivelor formaţiunilor de artişti amatori şi a instituţiilor culturale;

protecţia socială a persoanelor incapabile de muncă şi crearea serviciilor sociale instituţionalizate;

- susţinerea sistemului de asistenţă medicală a populaţiei;

- menţinerea viabilităţii infrastructurii;

În linii mari se poate afirma cu certitudine că toate aceste direcţii au avut o dezvoltare ascendentă.

Pe parcursul anului 2016 Consiliul raional s-a întrunit în ședință de 5 ori (4 ședințe ordinare și 1 ședință extraordinară), în cadrul cărora s-au examinat 63 întrebări: inclusiv 31 cu caracter social și 32 cu caracter economic. Sînt în proces de executare 7 decizi ale Consiliului raional, care au un termen de realizare extins. Problemele aflate în proces de executare țin de aprobarea programelor raionale în diferite domenii, ce depășesc finele anului 2016. Din cauze financiare, rămîne neexecutată înstrăinarea imobilului ce aparține Administrației publice de nivelul II ca proprietate privată.

Pe lîngă actualul Consiliu raional în anul 2016 au activat comisii consultative de specialitate, care își desfășoară activitatea în vederea avizării proiectelor de decizii. Comisia consultativă de specialitate în domeniul economiei, finanțelor și bugetului s-a întrunit de 7 ori, comisia în domeniul respectării drepturilor omului, protecției


consumatorului și cooperării transfrontaliere a avut 7 ședințe, comisia în domeniul protecției muncii, sănătății și asistenței sociale - 4 ședințe și cea în domeniul învățămîntului, culturii, tineretului, sportului și mijloacelor de informare în masă de 3 ori s-a întrunit.

Pe lîngă executivul raional funcționează și alte comisii: Comisia pentru realizarea planului naţional de acţiuni în domeniul dreptului omului-3 ședințe, Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate- 15 ședințe, Comisia raională pentru drepturile copilului-9, Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul aparatului Preşedintelui şi sudiviziunilor Consiliului raional a organizat 1 concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante; Comisia raională de combatere a traficului de fiinţe umane-5 ședințe, Comisia pentru ajutoarele umanitare-4, Comitetul de coordonare a programelor Fondului de Investiţii Sociale -lunar, Comisia raională de protecţie a consumatorului-4, Comisia raionalâ pentru Situaţii Excepţionale -3 ședințe.

Au mai fost organizate şi desfăşurate în anul 2016:

3-şedinţe a comisiei de monitorizare a persoanelor care se află în detenţie ;

2- şedinţe cu privire la apărarea drepturilor consumatorilor;

5 -şedinţe cu privire la restituirea averii persoanelor reabilitate;

5- şedinţe a comisiei consultative şi negocieri colective;

6- şedinţe a comisiei de primire-predare a cadourilor simbolice,

4- şedinţe a comisiei cu privire la transport,

3- şedinte a comisiei de monitorizare a rapoartelor de audit intern.

Pe parcursul anului trecut au fost emise 188 dispoziții de bază și 190 dispoziții de ordin personal.

De către Executivul raional au fost examinate 53 petiții, care în mare parte s-au referit la ajutorul social și material. Au fost examinate 4 adresări din partea Fondurilor de pensionare din Federația Rusă și Ukraina, care au solicitat certificate de pensionare pentru anumite persoane.

Secțiile și direcțiile Consiliului raional activează în baza planurilor de lucru săptămînale, lunare și anuale. Cooordonarea activității subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional și a celor desconcentrate în teritoriu se efectuiază în cadrul ședințelor operative săptămînale.

Bugetul raional Ocniţa în anul 2016 a fost executat la venituri în sumă de 87004,4 mii lei, faţă de planul precizat de 87761,4 mii lei, sau cu 757,0 mii lei mai puţin, ceia ce constituie 99,1% din plan. Totodată, comparativ cu anul 2015, în anul 2016, în bugetul raional au fost incasate venituri cu 10086,1 mii lei mai mult.

Partea de venituri (fără mijloacele primite din bugetul de stat) a fost executată în mărime de 13375,0 mii lei, faţă de planul precizat de 14079,8 mii lei sau cu 704,8 mii lei mai putin, ceia ce constituie 95,0% inclusiv:

- Impozite şi taxe au fost încasate în sumă de 9966,1 mii lei, faţă de planul precizat de 8114,7 mii lei, sau cu 1851,4 mii lei mai mult, ce constituie 122,8%, din cauza încasării mai mari a impozitelor pe venit faţă de plan cu 110,0 %.

Impozitul pe venit din salariu a fost încasat în mărime de 4266,8 mii lei, faţă de planul de 3885,0 mii lei, sau cu 381,8 mii lei mai mult ce constituie 109,8 %, din cauza majorării salariului minim în sectorul real al economiei de la 01.05.2016.


Alte impozite pe venit au fost încasate în mărime de 180,4 mii lei, faţă de planul de 159,7 mii lei, sau cu 20,7 mii lei mai mult ce constituie 113,0%.

Taxele pentru resursele naturale au fost încasate în sumă de 815,9 mii lei, faţă de planul precizat de 570,0 mii lei, sau cu 245,9 mii lei mai mult, ce constituie 143,1%, cauza principală a majorării fiind folosirea apei, şi extragerea mineralelor utile în cantităţi mai mari faţa de planificat.

Taxa pentru folosirea drumurilor a fost încasat în suma de 4702,7 mii lei, faţă de planul precizat de 3500,0 mii lei, sau cu 1202,7 mii lei mai mult, ce constituie 134,4%.

- Încasările altor venituri au constituit 3408,9 mii lei, faţă de planul precizat de 5965,1 mii lei, sau cu 2556,2 mii lei mai puţin, ce constituie 57,1%, din următoarele cauze:

1) incasările din realizarea mărfurilor şi serviciilor au fost mai mici cu 189,7 mii lei faţă de planul precizat (90,7 %), din cauza numărului mai redus al copiilor care s-au odihnit în tabăra de odihnă şi al elevilor din clasele V-IX, care s-au alimentat contra plată, precum şi din încasarea mai mică a plăţilor pentru serviciile comunale (energie elecrică, gaze, apă şi canalizare) refacturate de instituţiile publice altor instituţii sau autorităţi publice.

2) amenzile şi sancţiunile au fost încasate cu 24,9 mii lei mai mult decît planul precizat, ce constituie 119 %;

3) donaţiile voluntare au fost încasate cu 2391,3 mii lei mai puţin faţă de planul precizat din cauza că nu au fost executate conform graficului lucrările de sporire a eficienţei energetice la Liceul teoretic „M. Sadoveanu” şi la Gimnaziul „P. Zadnipru” din s. Sauca. Aceste mijloace sînt planificate şi urmează a fi încasate în anul 2017, pe măsura executării lucrărilor.

Partea mijloacelor primite din bugetul de stat a fost executată în mărime de 73629,4 mii lei, faţă de planul precizat 73681,6 mii lei, sau cu 52,2 mii lei mai puţin ce constituie 99,9 %, inclusiv:

- transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul 2 au fost transferat în mărime 58635,4 mii lei, sau cu 52,2 mii lei mai puţin, din cauza că nu au fost necesare în mărimea planificată transferurile pentru asistenţa socială;

- transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul 2 au fost încasate integral în mărime 13311,1 mii lei;

- transferuri primite între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul 2 au fost încasate integral în mărime 1682,9 mii lei.

Necătînd la faptul, că veniturile au crescut cu 10086,1 mii lei, cheltuielile bugetului raional în anul 2016 au crescut numai cu 3538,7 mii lei comparativ cu anul 2015.

Bugetul la partea de cheltuieli a fost executat în sumă de 80828,4 mii lei din 89843,6 mii lei planificate (la nivel de 90,0 %).

În perioada raportată nu au fost valorificate 9015,2 mii lei, din care: cheltuieli de personal 1541,0 mii lei, cheltuieli curente pentru bunuri şi servicii 3069,9 mii lei, prestaţii sociale 128,8 mii lei, Procurări şi reparaţii capitale a mijloacelor fixe 3319,6 mii lei; procurări de materiale circulante 946,7 mii lei.


Cheltuielile de personal nu s-au efectuat în volumul planificat din cauza, că pe parcursul anului nu au fost completate toate statele de personal aprobate, sporurile pentru vechime şi grad de calificare au fost mai mici în realitate faţă de media planificată.

Cheltuielile pentru bunuri şi servicii nu au fost valorificate în special din cauza nerepartizării integrale a componentei raionale între instituţiile de învăţămînt, precum şi economiile la energie electrică şi gaze naturale din cauza regimului termic mai blînd în perioada rece.

La categoria „mijloace fixe” cea mai mare economie (2581,6 mii lei) se atestă la cheltuielile de reparaţie capitală (în special la două instituţii implicate în Proiectul de Eficienţă Energetică).

La categoria „stocuri de materiale circulante” cea mai mare economie este la procurarea produselor alimentare (485,1 mii lei) din cauza, că în unele instituţii de învăţămînt a fost planificată alimentarea contra plată a elevilor din clasele V-IX, care însă nu s-au folosit de această posibilitate regulat. O altă cauză a economiilor este şi nivelul mai scăzut de frecvenţă faţă de cel planificat, precum şi oferirea de către furnizori a unor preţuri mai reduse decît cele estimate, în cadrul desfăşurării procedurilor de achiziţii publice.Sub aspectul structurii programelor, cheltuielile efectuate în anul 2016 din bugetul raional se prezintă conform tabelului de mai jos:


Denumirea programului

Cod

Executat anul curent

Pondere în total (%)

1

2

3

4

Cheltuieli, total

 

80 828,43

100,00

Executivul si serviciile de suport

03

3 806,11

4,71

Managementul finantelor publice

05

1 196,97

1,48

Datoria de stat si a autoritatilor publice locale

17

170,51

0,21

Apararea Nationala

31

69,81

0,09

Afaceri interne

35

65,98

0,08

Protectie si salvare in situatii exceptionale

37

41,51

0,05

Servicii generale economice si comerciale

50

421,32

0,52

Dezvoltarea agriculturii

51

304,89

0,38

Dezvoltare regionala si constructii

61

353,29

0,44

Dezvoltarea transporturilor

64

2 910,26

3,60

Geodezia, cartografia si cadastrul

69

165,34

0,20

Sanatatea publica si serviciile medicale

80

934,70

1,16

Cultura, cultele si odihna

85

720,73

0,89

Tineret si sport

86

1 765,61

2,18

Invatamint

88

57 064,82

70,60

Protectia sociala

90

10 836,58

13,41

Cheltuielile pentru programul „învăţămînt” au ocupat 70,6 % din cheltuielile bugetului raional. Următorul program după mărimea cheltuielilor este „protecţia socială”, constituind 13,4 % din total. Celelalte programe ocupă o pondere nesemnificativă în totalul cheltuielilor bugetului raional.

Soldul total al mijloacelor băneşti la cont la finele perioadei de gestiune e mai mare cu 4919,3 mii lei faţă de începutul anului şi constituie 8827,7 mii lei.

Toate activitățile desfășurate de Direcția agricultură, alimentație și privatizare în anul 2016 au avut la bază aplicarea deciziilor, politicilor și strategiilor agroalimentare emise de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. În perioada de referință, acțiunile Direcției au fost orientate spre crearea condițiilor favorabile pentru activitatea producătorilor agricoli din raion, obținerea unei producții competitive, diversificarea relațiilor economice, acordarea asistenței informaționale, consultative și perfecționarea cunoștințelor producătorilor din sectorul agroalimentar.

Pe parcursul anului 2016 au fost organizate și desfășurate 8 seminare metodice cu agenții economici din sectorul agrar, 7 sedințe de lucru pentru privatizarea fondului locativ, 29 ieșiri în teritoriu a specialiștilor direcției pentru a acorda ajutor metodic, consultativ, informațional precum și monitorizarea calității lucrărilor agrotehnice.

S-au organizat și desfășurat două ”Iarmaroace a producției agricole autohtone” cu participarea agenților economici din raion, precum și alte tîrguri și expoziții.

Specialiștii din Direcție în baza actelor comisiilor speciale din teritoriu, au controlat, generalizat și au transmis actele la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a 102 producători agricoli, ce au suferit în urma înghețurilor de primăvară, înregistrate la 27.04.2016, fiind afectate 693 ha de plantații multianuale (mere, prune, cireșe s.a.), valoarea prejudiciului fiind estimată la 26876 mii lei și 325 ha de culturi agricole (sfeclă de zahăr, soie), valoarea prejudiciului fiind estimată la 1791 mii lei. Din păcate, pînă în prezent nu au fost alocate mijloace financiare pentru compensarea parțială a cheltuielilor suportate de producătorii agricoli.

Conform situației la 01.01.2017 suprafața terenurilor cu destinație agricolă- proprietate privată,constituie - 32012 ha din care: • arabil - 26660 ha

 • plantații multianuale - 5352 ha

Terenurile consolidate arabile constituie 85% și livezile- 80%.

În prezent sectorul agrar din raionul Ocnița este reprezentat de: • 30 - societăți cu răspundere limitată (18444 ha),

 • 88 - gospodării țărănești cu suprafața terenurilor mai mare de 10 ha (4959 ha),

 • 2847 - gospodării țărănești cu suprafața terenurilor pînă la 10 ha. (3382 ha)

 • 1 - cooperativă agricolă de producere (33 ha)

 • 2 – societăți pe acțiuni (1248 ha)

 • 5118 persoane fizice care au primit în natură sectoare în contul cotelor de teren echivalent, le prelucrează individual și n-au înregistrat gospodării agricole (3946 ha).

În perioada de gestionare a anului 2016 producătorii agricoli au prelucrat și însămînțat 23549 ha, inclusiv prin tehnologii inovative (Mini-Till și No-Till) peste 7000 ha.
Evoluția suprafețelor și producția obținută la culturile de prima grupă

Cultura


Anul 2015

Anul 2016

Suprafața, ha.

Recolta, t/ha

Volumul global, tone

Suprafața, ha.

Recolta, t/ha

Volumul global, tone

Grîu de tomnă

4600

3,4

15460

5200

3,82

19864

Orz de toamnă

640

3,4

2176

670

3,63

2432

Orz de primăvară

700

2,8

1960

760

3,4

2584

Rapiță

285

2,23

637

380

2,15

817

E de menționat faptul, că cele mai mari recolte au căpătat agenții economici care au folosit semințe de calitate, au efectuat lucrările de însămînțare a terenurilor în termeni optimali, precum și au utilizat tehnologii inovative. Printre acești agenți economici se numără: GȚ „Condrațchi Eugeniu”, SA „Interagroinvest”, SRL „Dîngenarul”, SRL „Bobul de Aur”, SRL „Plaiul Bîrlădean”, SRL „Agro Matei” ș.a., care au obținut o recoltă de la 4,1 pînă la 5,0 t/ha de grîu de toamnă, iar cea mai mare recoltă a fost obținută de SRL „Inatol Agro” de 5,2 t/ha.

Cele mai mari recolte de orz de toamnă au fost obținute de următorii agenți economici:

SRL „Eugen Lux”, SRL „Inatol Agro”, GȚ „Tcaci Ion” și GȚ „Condrațchi Eugeniu” respectiv cîte 4,58, 4,42, 4,15 și 4,0 t/ha.


Evoluția suprafețelor și producția obținută la culturile însămînțate

în primăvara a. 2016, comparativ cu 2015Cultura


Anul 2015

Anul 2016

Suprafața, ha.

Recolta, t/ha

Volumul global, tone

Suprafața, ha.

Recolta, t/ha

Volumul global, tone

Floarea soarelui

6000

1,8

10800

6750

2,0

13500

Porumb

2800

2,3

6440

2800

4,0

11200

Soie

5400

0,6

3240

4000

1.3

5200

Cartofi

280

17,5

4200

260

18,0

4680

Sfeclă de zahăr

800

30,0

24000

987

36.4

35927

Analizînd datele din tabel constatăm că în a.2016 la floarea soarelui și sfecla de zahăr se remarcă o creștere a suprafețelor cultivate spre deosebire de a.2015, datorită

interesului agricultorilor ca urmare a cererii constante pe piață și a rentabilității acestor culturi. De pe suprafața de 6750 ha de floarea soarelui s-au recoltat 13500 tone cu o productivitate medie de 2,0 t/ha, ceia ce denotă o creștere a productivității comparativ cu a.2015.

Cele mai mari rezultate au fost înregistrate la următorii agenți economici: • GȚ„Reșetnic Alexandru” – 2,75 t/ha,

 • SRL„Bobul de Aur” – 2,5 t/ha,
 • SRL„Inatol Agro” – 2,49 t/ha,

 • SRL„Plaiul Bîrlădean” – 2,37 t/ha ș.a.

Porumbul a fost cultivat de pe o suprafață de 2800 ha cu o recoltă de 11200 tone și o productivitate medie de 4,0 t/ha.

Producția de soie, a înregistrat un regres cu 1400 ha față de a.2015, însă cu toate acestea, s-au obținut 5200 tone de pe o suprafață de 4000 ha. cu o productivitatea medie de 1.3 t/ha.


Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə