Republica moldova consiliulraionalsoroc aYüklə 1,9 Mb.
səhifə1/18
tarix30.12.2018
ölçüsü1,9 Mb.
#87961
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


REPUBLICA MOLDOVA
C O N S I L I U L R A I O N A L S O R O C A
DECIZIA

Nr. 7/1a din 07 februarie 2008


„Cu privire la Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 1482 din 22.01.2008 „Cu privire la atribuirea

mandatelor de consilier în Consiliul raional Soroca”

În baza art.43(2) al Legii privind administraţia publică locală (nr. 436-XVI din 28.12.2006) şi luînd în vedere art.133 (12) al Codului Electoral al R. Moldova (nr.1381-XIII din 21.11.1997), Consiliul Raional Soroca


DECIDE:
1. A lua act de Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1482 din 22.01.2008 prin care s-au atribuit mandatele de consilieri raionali dului Petru Morari, candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal şi dlui Ion Coşaga, candidat supleant pe lista Partidului Alianţa „Moldova Noastră”.

2. A modifica anexa nr.4 la decizia Consiliului Raional nr.1/5 din 03.07.2007 substituind în text cuvintele « Ghenadie Donos » şi « Tudor Frunză » cu cuvintele « Petru Morari » şi « Ion Coţaga » respectiv.


Preşedinte al şedinţei Constantin Volniţchii


Secretarul Consiliului Raional Ion Spataru

Raport


Preşedintelui raionului Soroca

privind activitate a Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional

pentru perioada anului 2007.

Conform planului de activitate a Consiliului Raional a fost elaborat şi vă prezint proiectul deciziei „Cu privire la activitatea subdiviziunilor Consiliului Raional în anul 2007 şi aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a raionul pentru anul 2008”. Acest document este constituit din proiectul deciziei propriuzise şi trei anexe în care este prezentat raportul activităţii secţiilor şi direcţiilor consiliului, analiza realizării planului de acţiuni pentru anul 2007 şi proiectul planului de acţiuni pentru anul 2008.

Aceste documente sunt acte normative de o importanţă majoră, care ne vor îndruma activitatea noastră pe parcursul anului şi de calitatea lor în mare măsură va depinde rezultatele dezvoltării raionului.

La raportul privind activitatea subdiviziunilor Consiliului Raional în anul 2007 este prezentată în anexa nr.1, este expus pe 16 pagini şi specifică aspectele principale în activitatea aparatului preşedintelui, secţiilor şi direcţiilor Consiliului raional, este axat pe realizări.

Echipa managerială pe care am onoare s-o conduc în linii mari a realizat sarcinile stabilite de consiliul raional pentru anul 2007, făcînd accent pe asigurarea continuităţii în activitatea compartimentelor de specialitate, în acelaşi timp a ridicat nivelul disciplinei executive şi disciplinei financiare, „în capul mesei” a pus interesele cetăţeanului, interesele comunităţilor locale.

Aparatul Preşedintelui raionului şi serviciile publice descentralizate aflate în subordinea Consiliului Raional în anul 2007 şi-au concentrat eforturile şi şi-au îndreptat întreaga activitate la realizarea strategiilor de dezvoltare a raionului Soroca, programelor naţionale şi raionale , altor programe ramurale aprobate de Consiliul Raional, a celor 257 decizii adoptate de Consiliul Raional, 204 dispoziţii a Preşedintelui raionului şi a 925 însărcinării primite de la Guvernul Republicii Moldova.

Prioritare au fost următoarele direcţii:

- acumularea la bugetele locale a veniturilor şi realizarea unui complex de măsuri menite să asigure funcţionarea normală a instituţiilor publice din raion;

- promovarea iniţiativelor de dezvoltare a economiei locale;

- asigurarea securităţii energetice a raionului ;

- asigurarea securităţii alimentare;

- dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului educaţional;

- susţinerea colectivelor formaţiunilor „model” de artişti amatori;

- protecţia socială a persoanelor incapabile de muncă şi crearea serviciilor sociale;

- susţinerea sistemului de asistenţă medicală a populaţiei;

- asigurarea ordinii publice şi combaterea criminalităţii.

În toate activităţile noastre am acordat o atenţie deosebită executării bugetului.

Acumularea veniturilor a fost asigurată, în sumă totală de 101 mln 728,7 mii lei, cu circa 4 mln 92,4 mii lei sau cu 4,2 % mai mult faţă de prevederile anuale.

Partea de cheltuieli a bugetului raionului s-a executat în sumă de 134 mln 807,9 mii lei , sau la nivel de 92,1% iar bugetul raional – în sumă de 97 mln 636,6 mii lei, sau la nivel de 97,6 % din preconizările anuale.

Acumulările la buget în mare măsură se datorează activităţii economiei raionului.

Întreprinderile industriale au fabricat un volum de producţie în valoare de 355mln. 309 mii lei în preţuri curente, majorîndu-se cu 24 la sută faţă de perioada respectivă a anului 2006, şi respectiv în preţuri medii – 407mln. 797 mii lei diminuîndu-se cu 4 la sută faţă de anul 2006.

Volumul global al produselor agricole în toate categoriile de gospodării în preţuri curente în 2007 a constituit 529mln. 683 mii lei, cu 68 la sută mai puţin de cît în anul 2006.

În perioada de toamnă s-a asigurat o bază bună pentru roada anului viitor, s-au arat de zăble 25,9 mii ha ce constituie 93 la sută din cele preconizate. Cu culturi de toamnă au fost însemînţate 23,1 mii ha cu 8,5% mai mult decît cele planificate.

În ansamblul raionul e asigurat cu volumul necesar de seminţe pentru semănatul de primăvară, în prezent decurge schimbul de material semincer între gospodării.

Vînzările de mărfuri cu amănuntul în preţuri curente şi serviciilor prestate populaţiei au crescut respectiv cu 31 şi 33 la sută.

Instituţiile publice din sfera social-culturală au fost pregătite din timp către perioada de iarnă, asigurate cu rezerva necesară de combustibil şi au activat în corespundere cu regulamentele stabilite.

În conformitate cu Concepţia gazificării localităţilor raionului a fost executată construcţia gazoductelor de presiune înaltă în sumă de 10mln. 436,0 mii lei , inclusiv 7mln.175,0 mii lei din bugetul raional şi lucrările de construcţie a gazoductelor de presiune medie cu costul de 2mln. 680,0 mii lei. Pentru proiectare reţelelor de presiune medie şi joasă în 15 unităţi administrativ teritoriale de primul nivel a fost cheltuiţi din bugetul raional 1 mln.275 mii lei. În total au fost valorificate pentru gazificarea localităţilor 14mln. 391,0 mii lei, dintre care numai 3mln.670,0 mii lei au fost alocate din bugetul de Stat.

Eforturi deosebite s-au depus la asigurarea activităţii instituţiilor de învăţămînt, în timp oportun s-a efectuat lucrările de reparaţie în toate instituţiile de învăţămînt, s-a asigurat rezerva necesară de combustibil şi s-a desfăşurat predarea obiectelor conform curriculului aprobat.

Analiza reţelei instituţiilor de învăţământ preuniversitar, din perspectiva tendinţelor demografice, arată că numărul copiilor s-a micşorat cu 929 elevi faţă de anul 2006. Întru mărirea accesului elevilor din localităţile rurale la învăţământul liceal, în 2007 au primit statut de liceu Şcoala Medie Visoca, Şcoala Medie Racovăţ şi Şcoala Medie nr.4 din oraşul Soroca, deasemenea a fost comasată Şcoala Medie nr.7 cu Liceul Teoretic „A.Puşkin”.

Sportivii noştri au fost prezenţi la competiţii Internaţionale în Ucraina, Suedia, Olanda, Letonia şi Marea Britanie(Scoţia) marcînd mai multe recorduri, au participat la 12 Campionate si Turnee Republicane.

De asemenea s-au desfăşurat acţiuni culturale.

În realizarea tuturor activităţilor din domeniul social-cultural şi economic au fost implicate compartimentele de specialitate a consiliului raional. În raport este prezentat o analiză amplă a activităţilor şi a succeselor pe care le-au obţinut.

În cadrul dezbaterilor la şedinţele comisiilor de specialitate raportul a fost examinat minuţios şi şefilor de servicii li s-a atras atenţia la neajunsuri şi scăpări pentru ce le aduc mulţumiri domnilor consilieri.

În anexa nr.2 este prezentată analiza realizării planului de acţiuni pentru îndeplinirea direcţiilor strategice în anul 2007 pe fiecare secţie şi direcţie în parte, care este structurată în şase capitole. În total au fost desfăşurate 65 de acţiuni cu costul de 24 mln.374mii lei ce constituie 57% din suma preconizată.

Din cele 96 de acţiuni planificate au fost executate integral 38 de acţiuni sau 40 la sută din numărul lor total. Nu au fost realizate 31 de acţiuni sau 32 la sută din cele planificate.

În cea mai mare măsură nerealizarea celor 31 de acţiuni planificate se datorează în primul rînd nerambursării a 4,5 mln lei de la bugetul de stat, pe care noi le-am cheltuit la construcţia şi proiectarea gazoductelor de presiune înaltă ce ţinea de competenţa autorităţilor centrale.

Alt motiv, la acest capitol, a fost comandarea documentaţiei de proiect la mai multe obiecte în jumătatea a doua a anului şi deci fără proiecte tehnice nu a fost posibel realizarea acţiunilor preconizate. Aşa s-a întîmplat cu gazoductele de presiune medie din interiorul localităţilor Bulboci, Voloave, Voloviţa ş.a.

Nivelul jos al realizării acţiunilor este cauzat şi de lucrul slab de identificare şi atragere a surselor alternative de finanţare. Dacă din bugetul raional au fost finanţate 16 mln 893 mii lei ce constituie 69% din suma totală atunci contribuţia comunităţilor locale a constituit numai 70 mii lei sau 0,2%.

E necesar de menţionat că suplimentar au fost realizate aşa măsuri ca dezvoltarea infrastructurii şi creşterii calităţii serviciilor medicale în valoare de 1mln 466,4 mii lei, inclusiv din bugetul raional – 1mln 268,3 mii lei şi dezvoltarea infrastructurii rurale -17mln 763,7 mii lei ( din alte surse).

Nerealizarea deplină a acţiunilor planificate pentru anul 2007 este un neajuns serios în activitatea Aparatului Preşedintelui şi serviciilor subordonate Consiliului Raional. Ţinînd cont de aceasta pentru anul 2008 sînt penalizaţi 11 angajaţi cărora prin dispoziţia preşedintelui raionului nr. 14-p din 4 februarie 2008 li s-a stabilit adausuri la salariu mai joase decît cele medii.

În anexa nr.3 este prezentat Planul de acţiuni pentru implementarea direcţilor strategice de dezvoltare pentru anul 2008 în valoare totală de 56889,3 mii lei.

inclusiv:  • bugetul raional – 20832,4 mii lei;

  • bugetul republican - 900 mii lei;

  • bugetele locale – 1208 mii lei;

  • alte surse – 34808,9 mii lei.

Această anexă a fost examinată în toate comisiile de specialitate în cadrul cărora au fost înaintate 6 propuneri privind modificarea lor.

În aşa mod :Denumirea comisiei

Propunerea comisiei

Opinia autorului

Pentru administraţie publică

1.Formarea unei comisii din consilieri şi specialiştii în domeniul ce ţine de primirea în exploatare a obiectelor finanţate de Consiliul Raional.

2. De efectuat audit intern asupra cheltuielilor efectuate de Secţia Cultură şi Turism.


3. De întrodus două funcţii noi în aparatul preşedintelui „Şef al serviciului juridic şi specialist în problemele ordinei publice şi combaterea criminalităţii”

Nu se acceptă, se referă la competenţele Preşedintelui raionului
Nu se acceptă, ţine de competenţa Direcţiei Control Financiar şi Revizie sau a Curţii de conturi după caz.

S-a acceptat, întropdus în anexa nr.3 la decizia 7/1 în punctul 1.Pentru buget, finanţe şi administrarea patrimoniului

Nu a prezentat

-

Pentru dezvoltare social-culturală

1.Preconizarea resurselor financiare pentru conectarea instituţiilor medicale din sate la reţelele de gaz

2. De alocat surse Direcţiei Generale Învăţămînt pentru susţinerea a 72 ore la liceul „Ion Creangă” pentru activităţi extraşcolare.Nu se acceptă, nu sunt estimate cheltuielile, nu sunt surse financiare disponibile

Nu se acceptă, Direcţia Generală Învăţămînt urmează să studieze situaţia din liceul „Ion Creangă” şi prezinte propuneri în modul stabilit.Pentru dezvoltare economică

1. De corelat planul de acţiuni cu programul de gazificare şi bugetul raional

Acceptat, modificat planul de acţiuni pentru 2008 anexa nr.3 la decizia 7/1

Pentru dezvoltarea infrastructurii, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

Nu a prezentat

-

Autorii documentului s-au conformat şi au acceptat două propuneri modificînd textul anexei la capitolele I , II şi IV micşorînd costul acţiunilor cu 3 mln 118 mii lei faţă de varianta examinată în cadrul comisiilor.

Consider că proiectul deciziei cu anexele sale este un document bine închegat, verificat de comisiile de specialitate, corelat cu bugetul raional şi alte programe adoptate de consiliul şi prin urmare merită să fie aprobate de consiliul.

Mulţumesc pentru atenţie!
Preşedintele raionului Soroca Mircea Martîniuc

REPUBLICA MOLDOVA


C O N S I L I U L R A I O N A L S O R O C A
DECIZIA

Nr. 7/1 din 07 februarie 2008


Cu privire la activitatea subdiviziunilor

Consiliului raional în anul 2007 şi aprobarea

Planului da acţiuni pentru implementarea Strategiei

de dezvoltare a raionului pentru anul 2008


În temeiul art. 43 (1) j), 53 (1) q) din Legea privind administraţiei publice locale (nr.436 din 28.12.2006) Consiliul Raional


D E C I D E:
1. A lua act de raportul privind activitatea subdiviziunilor Consiliului raional în anul 2007 şi realizarea planului de acţiuni pentru îndeplinirea direcţiilor strategice în anul 2007 pe Secţii şi Direcţii ale Consiliului Raional Soroca.

2. A aproba Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a raionului pentru anul 2008 (anexa nr.2).

3. A obliga şefii serviciilor publice ale Consiliului Raional să asigure realizarea deplină a strategiilor de dezvoltare a raionului Soroca, programelor raionale de dezvoltare social-economice şi culturale aprobate de Consiliul Raional, să acorde sprijin consiliilor locale şi primarilor în realizarea programelor de dezvoltare durabilă a comunităţilor din raion.

4. A solicita dlui Mircea Martîniuc, Preşedinte al raionului, să monitorizeze activitatea serviciilor publice ale Consiliului Raional şi să asigure exercitarea de către ele a atribuţiilor regulamentare în vederea studierii, prognozării şi desfăşurării măsurilor de accelerare a dezvoltării durabile a comunităţilor şi soluţionării nevoilor stringente a cetăţenilor.

Preşedintele şedinţei Constantin Volniţchii

Secretarul Consiliului Raional Ion Spataru

Anexa nr.1

Raport


privind activitate a Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional

pentru perioada anului 2007.


Aparatul Preşedintelui raionului şi serviciile publice descentralizate aflate în subordinea Consiliului Raional în anul 2007 şi-au concentrat eforturile şi şi-au îndreptat întreaga activitate la realizarea strategiilor de dezvoltare a raionului Soroca, programelor naţionale şi raionale , altor programe ramurale aprobate de Consiliul Raional, a celor 257 decizii adoptate de Consiliul Raional, 204 dispoziţii a Preşedintelui raionului şi a 925 însărcinării primite de la Guvernul Republicii Moldova.

În conformitate cu prevederile art. 59 (3) al Legii privind administraţia publică locală Preşedintele raionului a coordonat activitatea serviciilor descentralizate din cadrul raionului şi de comun acord cu primarii oraşului, comunelor şi satelor au căutat cele mai efective căi de soluţionare a problemelor stringente cu care se confruntă populaţia raionului şi au realizat măsuri de dezvoltare durabilă a comunităţilor. Prioritare au fost următoarele direcţii:

- acumularea maxim posibilă la bugetele locale a veniturilor şi realizarea unui complex de măsuri menite să asigure funcţionarea normală a instituţiilor publice din raion;

- promovarea iniţiativelor de dezvoltare a economiei locale, îmbunătăţirii mediului de afaceri şi susţinere a micului business;

- asigurarea securităţii energetice a raionului ;

- asigurarea securităţii alimentare;

- dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului educaţional în vederea asigurări unei educaţii de calitate;

- susţinerea colectivelor formaţiunilor „model” de artişti amatori şi a instituţiilor culturale;

protecţia socială a persoanelor incapabile de muncă şi crearea serviciilor sociale instituţionalizate;

- susţinerea sistemului de asistenţă medicală a populaţiei;

menţinerea viabilităţii infrastructurii;

- asigurarea ordinii publice şi combaterea criminalităţii.

În linii mari se poate afirma cu certitudine că în toate aceste direcţii prioritare au avut loc o dezvoltare ascendentă, cu regret, în unele cazuri cu un ritm mai scăzut decât cel aşteptat.
Direcţia administrare publică este o subdiviziune relativ nouă în aparatul preşedintelui, creată prin decizia nr. 3/19 din 23 august 2007, dar care în cele 4 luni de activitate a reuşit să se afirme ca un compartiment important în sistemul organelor administraţiei publice, asigurînd coordonarea activităţilor aparatului, serviciilor publice descentralizate şi desconcentrate, consiliilor locale şi primăriilor în soluţionarea problemelor de interes comun.

Pe parcursul anului au fost organizate 12 seminare cu participarea primarilor şi 9 seminare cu participarea secretarilor consiliilor locale, convocate şi asigurate tehnic desfăşurarea a 10 şedinţe ale Consiliului Raional, elaborate 58 proiecte de decizii a consiliului şi – dispoziţii a preşedintelui, pregătite şi desfăşurate 15 vizite de lucru ale Preşedintelui raionului în primării şi 9 vizite a membrilor guvernului de audienţă a cetăţenilor în teritoriul raionului.

Ca exemplu ce demonstrează eficienţa activităţii Direcţii administraţie publică în asigurarea dezvoltării durabile a comunităţilor locale poate servi desfăşurarea concursului „Cea mai bună primărie din raion”, în cadrul căruia învingătoare au fost primăriile Rudi (I loc), Dubna şi Rubleniţa (II loc), Cremenciug şi Oclanda (III loc).

Un volum mare de lucru la constituit examinarea petiţiilor, numărul anul al cărora a fost de 742 cu 107 în creştere faţă de anul 2006. Din ele 48% l-au constituit solicitările de acordare a ajutoarelor materiale, 13% - acordare a creditelor preferenţiale, 12% - probleme agrare, litigii funciare şi cadastru, 7% - probleme ale victimelor represiunilor politice, 5% - probleme de gazificare. Numărul de petiţii raportate la localităţi nu este uniform, cele mai multe petiţii au fost înaintate de către cetăţenii oraşului Soroca (358), comuna Parcani (40), comuna Vărăncău (27), satul Zastînca (24),comuna Cosăuţi (23), , comuna Ocolina (18), comuna Rubleniţa (18), comuna Bădiceni (18), comuna Bulboci (16), comuna Tătărăuca Veche (15).

În scopul micşorării numărului de petiţii a fost emisă dispoziţia preşedintelui raionului nr.105 din 26 iulie 2007 care a stabilit organizarea audienţei cetăţenilor de către reprezentanţii preşedintelui în localităţile raionului în zilele de vineri. Deja au fost primiţi în audienţă 170 cetăţeni.

Cu regret, deflagraţia din imobilul nr. 117 strada Ştefan Cel Mare oraşul Soroca şi incendile din liceul satului Rubleniţa şi celelalte 86 de cazuri, ploile torenţiale ce au afectat satele Vasilcău, Vărăncău, Nimereuca şi altele au demonstrat cît de importante sunt activităţile protecţie civile şi a comisiei de situaţii excepţionale, care pe parcursul anului s-a convocat în 30 şedinţe, din care numai 6 au fost planificate.

Pentru a diminua efectele evenimentelor excepţionale s-au organizat 14 aplicaţii la protecţia civilă în localităţile rurale, 2 - la obiectele periculoase, 2 aplicaţii tactico-speciale şi o aplicaţie republicană demonstrativă cu participarea tuturor formaţiunilor protecţiei civile raionale. S-a efectuat controlul stării edificiilor de protecţie de la 6 obiecte ale economiei naţionale şi a adăposturilor în caz de contaminare radioactivă, chimică şi bacteriologică.

Activitatea curentă a demonstrat corectitudinea deciziei privind crearea unui Serviciul de asistenţă juridică şi informaţională în cadrul aparatului Preşedintelui raionului.

Acest serviciu a reprezintat interesele Consiliului Raional în instanţele de judecată în 4 dosare (cerea de anulare a deciziilor 3/19,, Cu privire la organigramă şi statele de personal”, 3/20 din 23.08.2007 ,, Cu privire la alegerea vicepreşedintelui raionul iniţiate de către Direcţia Teritorială Control Administrativ Floreşti. Dosarul privind anularea perimetrului minier SRL „Scala Agro- Vim”. Dosarul datorie raionului Floreşti.)

În cadrul comisiei raionale privitor la restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice unde au fost examinate 70 de solicitări din care, 5-persoane au beneficiat de compensaţie unică a cîte 540 lei, la 6- persoane li s-a eliberat legitimaţie ca victimă a represiunilor politice, 48 de solicitări au fost respinse din motivul că anterior solicitanţii au fost despăgubiţi, 2 dosare cu privire la reîntoarcerea bunurilor confiscate în urma represiunilor politice se soluţionează în instanţa de judecată.

În domeniul implementării tehnologiilor informaţionale, a fost dus lucrul pentru menţinerea echipamentului electronic în stare de funcţionare, s-au conectat la reţeaua Internet serviciile, secţiile şi direcţiile Aparatului Preşedintelui şi a Consiliului raional, primăriile. A fost organizat un curs de informatică pentru secretarii Consiliilor locale (septembrie 2007). În prezent în toate 35 de primării a raionului sunt instalate si funcţionează 65 calculatoare, 46 imprimante, 26 adrese electronice.
Una dintre sarcinile primordiale a Preşedintelui raionului şi a Direcţiei Generale Finanţe în anul 2007 a fost examinarea sistematică a mersului executării bugetului raionului. În baza analizei permanente a executării scontate şi datelor operative despre încasarea veniturilor în buget s-au operat modificări prin deciziile Consiliului raional la partea de cheltuieli în număr de 2760 şi 298 la venituri , inclusiv partea de venituri a fost precizată cu 25 mln 210,7 mii lei şi partea de cheltuieli cu 32 mln 545,9 mii lei.

În rezultat s-au obţinut indici înalţi la executarea bugetului . Dacă ne referim la executarea părţii de venituri a bugetului raional, atunci putem confirma că acumularea veniturilor a fost asigurată , în sumă totală de 101 mln 728,7 mii lei, cu circa 4 mln 92,4 mii lei sau cu 4,2 % mai mult faţă de prevederile anuale. Concomitent s-au diminuat restanţele agenţilor economici şi persoanelor fizice faţă de bugetul local la situaţia de 1.01.2008 cu 1 mln 131,2 mii lei. şi constituie 3 mln 813,1 mii lei. E remarcabil faptul ,că rezultatele obţinute în colectarea veniturilor în anul 2007 s-au bazat pe climatul de parteneriat creat între contribuabili şi serviciul fiscal de stat, Consiliul raional , Direcţia generală finanţe.

Partea de cheltuieli a bugetului raionului s-a executat în sumă de 134 mln 807,9 mii lei , sau la nivel de 92,1% iar bugetul raional – în sumă de 97 mln 636,6 mii lei ,sau la nivel de 97,6 % din preconizările anuale.

O altă sarcină principală a instituţiilor publice a fost elaborarea proiectului bugetului raionului. După primirea de la Ministerul Finanţelor a indicaţiilor metodologice privind prognozele macroeconomice, principiile de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul 2008 , Direcţia Generală Finanţe a organizat un seminar şi a adus la cunoştinţa primăriilor şi conducătorilor instituţiilor publice normativele de defalcări de la impozitele regularizatoare. Au fost analizate sursele de venituri ale bugetelor de nivelul întâi şi cheltuielile care urmau să fie suportate de aceste bugete , au fost calculate normativele de cheltuieli ce le revin în mediu unui locuitor pentru fiecare grupă de cheltuieli şi a fost stabilită mărimea transferurilor către aceste bugete de la bugetul raional. Proiectele bugetelor locale şi proiectul bugetului raional pentru anul 2008 au fost generalizate şi prezentate Ministerului Finanţelor în formele şi termenele stabilite.

Zilnic a fost asigurată finanţarea continue a activităţii instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional, verificarea corectitudinei întocmirii devizelor de cheltuieli, corespunderei indicatorilor din devize şi a calculelor anexate cu alocaţiile aprobate în buget şi cu clasificaţia bugetară, precum şi a mijloacelor speciale.

După primirea şi verificarea repartizărilor pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetului raionului în număr de 816 au fost introduse în baza de date.

Direcţia Generală Finanţe a mai organizat patru seminare referitor la aplicarea actelor normative, evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă despre executarea bugetelor de I şi II nivel.
Activitatea Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie pe parcursul anului 2007 a fost orientată la implementarea în teritoriu a politicii agrare, promovate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi autorităţile administraţiei publice locale. În strînsă legătură cu conducătorii gospodăriilor agricole, reperezentanţii primăriilor specialiştii Direcţiei au continuat lucrul de monitorizare a activităţii în sectorul agroalimentar, ţinînd la evidenţă permanenţă situaţia în gospodăriile agricole şi de fermier.

Pentru dirijarea proceselor din sectorul agrar au fost organizate 17 seminare şi consfătuiri instructive cu conducătorii gospodăriilor agricole şi de fermier pe diverse probleme referitoare la activitatea agricolă. Majoritatea seminarelor au decurs cu participarea lucrătorilor Ministerului de resort şi savanţilor instituţiilor de ramură.

De consultaţii şi sfaturi concrete au beneficiat gospodăriile agricole de la specialiştii Direcţiei care s-au deplasat în teritoriu. O tradiţie benefică a devenit controlul reciproc al stării semănăturilor între gospodării, care s-a desfăşurat la 22 iunie şi s-a transformat într-un adevărat schimb de experienţă la implementarea tehnologiilor avansate în sectorul agrar.

Ajutor esenţial la propagarea cunoştinţelor în ramura agriculturii au primit deţinătorii terenurilor agricole prin intermediul ziarului « Realitatea », care a publicat 19 articole ale specialiştilor Direcţiei şi serviciilor raionale cu caracter agrar.

Un obiectiv important în activitatea Direcţiei rămîne înzestrarea ramurii cu tehnică modernă. În anul 2007 în raion au fost fondate încă 2 staţiuni tehnologice (numărul total devenind 5), iar parcul de tractoare în toate categoriile de gospodării în anul trecut s-a completat cu 23 de unităţi de modificaţii diferite.

E bine cunoscut faptul că succesul în agricultură depinde în mare măsură de respectarea legilor fundamentale ale agronomiei, implementarea asolamentelor ştiinţific argumentate. In acest context s-a reuşit o îmbunătăţire esenţială a structurii suprafeţelor însămînţate, care a permis diminuarea culturilor tehnice în asolament mai jos de 20 la sută.

Fără un material semincer şi săditor de înaltă calitate nu se poate asigura o productivitate intensivă a culturilor agricole. In raion au activat pe parcursul anului 9 gospodării licenţiate de producere a seminţelor de diferite culturi şi 4 pepeniere care produc material săditor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale, iar aşa gospodării ca SA «Alfa Nistru» şi SRL «AMG Kernel» comercializează material săditor nu numai în gospodăriile noastre, dar şi în alte raioane ale Republicii.

O deosebită atenţie cere desfăşurarea permanentă a metodelor de protecţie a plantelor contra bolilor şi vătămătorilor. In acest context gospodăriile agricole au consolidat relaţii reciproc avantajoase cu cele mai prestigioase firme care nu numai comercializează mijloace de protecţie, dar şi acordă permanentă asistenţă tehnică gospodăriilor.

Deasemenea a sporit simţitor volumul de îngrăşăminte şi fertilizanţi utilizate în gospodării, fapt ce v-a înregistra efecte pozitive şi în anii următori.

Agricultura contemporană, ca şi orice ramură a economiei solicită o legătură consecventă cu ştiinţa agrară, implementarea în practică a celor mai avansate tehnologii, celor mai productive soiuri şi hibrizi de plante, a tehnicii agricole performante. Cu regret în multe cazuri realizarea acestor măsuri devine inaccesibilă din cauza parcelării intensive a terenurilor în procesul de privatizare.

Anume din aceste considerente în anul ce s-a scurs Direcţia şi-a intensificat activitatea la realizarea măsurilor de consolidare a terenurilor agricole conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1075 din 01.10.2007. La finele anului din toate gospodăriile agricole cu diverse forme de proprietate 14 aveau în prelucrare suprafeţe de peste 1000 ha, cinci din care trecuse suprafaţa de 2000 ha, din care două administrau suprafeţe de peste 3000 ha fiecare. În aceste gospodării se înregistrează şi cei mai înalţi indici economici.

Conştiincioşi de rentabilitatea ramurii pomiculturii conducătorii şi specialiştii gospodăriilor agricole tot mai frecvent îşi orientează activitatea la săditul livezilor, înfiinţarea noilor plantaţii multianuale. Numai în anul 2007 în toate categoriile de gospodării au fost sădite 258 ha livezi intensive şi superintensive şi 116 ha plantaţii nucifere. Un stimul important la acest capitol a prezentat sistemul de subvenţionare a ramurii, care prevede recuperarea cheltuielilor la înfiinţarea plantaţiilor.

Una din ramurile importante a sectorului agroalimentar-vităritul se referă mai mult la sectorul privat, dat fiind faptul că fermele de vite în gospodăriile asociate nu mai funcţionează. Spre regret această ramură a avut de suferit cei mai mult din cauza secetei urmate de neajunsurile de nutreţuri. Efectivul de animale s-a redus la finele anului precedent la bovine cu 15%, la porcine cu 29% şi aproape cu 6% la ovine. Respectiv a diminuat volumul producţiei animaliere.

Pentru diminuarea efectelor secetei, care a afectat raionul în anul trecut, irigarea culturilor agricole ar fi avut un rol important. Sub genericul reabilitării sistemelor vechi şi construcţia sistemelor noi de irigare la 27 sepetembrie la Direcţie s-a petrecut o consfătuire zonală a raioanelor Soroca, Drochia, Floreşti şi Donduşeni. Specialiştii Agenţiei «Apele Moldovei», Institutului «Acva Proiect» au ţinut discuţii constructive cu fiecare din conducătorii gospodăriilor, cointeresaţi în rezolvarea problemei, au schiţat măsuri concrete pentru activitatea în viitorul apropiat.

Agricultorii raionului au beneficiat de un ajutor esenţial prin sistemul de subvenţionare a producătorilor agricoli aprobat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.15-XVII din 09.02.07. Comisia Raională pentru subvenţionare s-a întrunit în 23 şedinţe unde s-au examinat documentele parvenite din gospodării la următoarele direcţii de subvenţionare:

- utilizarea produselor de uz fitosanitar şi fertilizaţi – suma 8,2 mln.lei

- producerea sfeclei de zahăr- pentru suprafaţa însămînţată-254168 lei şi pentru volumul de sfeclă recoltată-19270 lei

- producerea tutunului -5284 lei

- înfiinţarea plantaţiilor multianuale-94100 lei

- compensarea TVA la procurarea tehnicii-545667 lei

- lucrările agricole la semănatul culturilor de toamnă- suma totală 4,6 mln lei

- pentru livrarea pe teritoriul ţării a producţiei de fabricare proprie-4863 lei

Un suport benefic la combaterea consecinţelor secţiei a fost acordat sub formă de ajutor umanitar acordat de PNUD. De astfel de suport au beneficiat 1120 agricultori din păturile social vulnerabile -12 tone seminţe de grîu, 67 tone fertilizanţi, 9 tone de motorină. Prin intermediul Direcţiei Agricultură pentru 19 agenţi economici s-au distribuit 54,8 tone seminţe de grîu de toamnă.

Anul trecut pentru agricultura raionului a fost un an de grea încercare provocată de o secetă nemaivăzută timp de 50-60 de ani. Necătînd la condiţiile extrem nefavorabile plugarii raionului au recoltat aproape 21 mii tone de cereale, 8,6 mii tone seminţe de floarea soarelui, 23 mii tone de sfeclă de zahăr, 19 mii tone de fructe, aproape 3 mii tone de legume şi alte producte agricole.

Dar cea mai importantă realizare a agricultorilor în anul trecut e prezentată de faptul că majoritatea gospodăriilor au finisat aratul de zăble; din cele 27,8 mii ha preconizare pentru arat s-au prelucrat 25,9 mii ha sau 93%.

Faţă de anii precedenţi s-au majorat simţitor suprafeţele însămînţate cu culturi de toamnă, la planul de 21,3 mii ha s-au însămînţat 23,1 mii ha, ce constituie 108,5% faţă de plan, inclusiv 16,8 mii ha grîu de toamnă, 2 mii ha de orz, 4200 ha de rapiţă. Respectarea tehnologiilor avansate, termenilor de semănat şi soiurilor înalt productive au asigurat starea satisfăcătoare a semănăturilor la momentul de faţă.

În ansamblu raionul e asigurat cu volumul necesar de seminţe pentru semănatul de primăvară, în prezent decurge schimbul de material semincer între gospodării. Majoritatea agenţilor economici s-au asigurat cu fertilizanţi, mijloace pentru protecţia plantelor şi lubrifianţi. în zilele apropiate se v-a desfăşura curăţitul pomilor în livezi, reparaţia tehnicii agricole, iar perioada de pînă la începutul campaniei de primăvară e folosită pentru seminare, şcolarizare şi schimb de experienţă.

Toate acestea ne inspiră încrederea că anul agricol 2008 va fi un an de succese pentru toate gospodăriile raionului.

Serviciul relaţii funciare şi cadastru a ţinut evidenţei funciară a tuturor categoriilor de terenuri, a Cadastrului şi monitoringului funciar în primăriile comunelor (satelor), a întocmit şi prezentat dări de seamă cu privire la disponibilitatea şi folosirea terenurilor conform formelor şi în termenele stabilite. Conform atribuţiilor sale a asigurat:

- organizarea a 5 seminare cu specialiştii pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare a primăriilor;

- implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării. Conform prezentului program în raionul Soroca s-au finalizat inventarierea şi înregistrarea garajelor şi a loturilor pomicole;

- coordonarea şi controlul asupra tuturor genurilor de activitate în domeniul reglementării regimului proprietăţii funciare, cercetărilor topografice şi geodezice (comuna Regina Maria, s. Zastînca, s. Racovăţ, com. Pîrliţa), ridicări pedologice (comuna Cosăuţi, comuna Vărăncău);

- stabilirea hotarele intravilanului comunelor (satelor) în comun cu Institutul de Proiectare pentru Organizarea Teritoriului în conformitate cu Legea Cadastrului bunurilor imobile şi Regulamentul cu privire la Registrul de Stat a unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţi de pe teritoriul raionului(com. Racovăţ, com.Regina-Maria, com. Şolcani, s. Zastînca, com. Parcani, s. Voloave, com. Bădiceni, s. Dărcăuţi, s. Dubna, com. Ocolina, com. Pîrliţa);

- elaborarea şi prezentarea propunerilor pentru realizarea şi îndeplinirea Programului de Stat de folosire şi protecţie a terenurilor(com. Cosăuţi - construcţia a 3 iazuri antierozionale, com. Ocolina, com. Nimereuca – îndeplinirea lucrărilor de cultivare tehnică;

- elaborarea materialelor de transmitere a terenurilor erodate sub împădurire şi extinderea suprafeţelor de terenuri împădurite (primăria com. Vărăncău – 50 ha, com. Parcani – 25,40 ha, com. Rubleniţa – 33,62 ha, s. Zastrînca – 72,04 ha)- total – 181,06 hectare;

- elaborarea materialelor de atribuire a terenurilor pentru construcţia gazoductului în primăriile s. Egoreni, com. Vădeni (s. Dumbrăveni), com. Pîrliţa, s. Voloave, com. Voloviţa, s. Zastînca, com. Căinarii-Vechi, com. Bulboci, com. Regina-Maria, s. Dubna.

Direcţia dezvoltare comunitară a înglobat în sine secţia de economie, secţia construcţii, gospodărie comunală, compartimentele arhitectură, achiziţii publice, privatizare şi a conjugat toate eforturile administraţiei publice în dezvoltarea economiei locale şi a infrastructurii.

Un imperativ principal în activitatea secţiei economie a fost elaborarea direcţiilor strategice de dezvoltare a raionului pentru perioada anilor 2007-2011, care sunt axate pe următoarele domenii strategice prioritare:

- financiare şi creşterea nivelului calităţii serviciilor prestate de autorităţile şi instituţiile optimizarea structurilor organizatorice, gestionarea eficientă a resurselor administraţiei publice locale;

- asigurarea transparenţei activităţii organelor administraţiei publice locale;

- crearea unui cadru economic favorabil şi consolidarea bazei economice locale;

- optimizarea utilizării resurselor financiare şi a cheltuielilor publice;

- dezvoltarea unui sector social eficient şi adaptat cerinţelor populaţiei;

- refacerea şi conservarea patrimoniului ecologic.

Pentru o creştere economică durabilă, combaterea sărăciei, dezvoltarea unui sistem sigur de protecţie socială a populaţiei a fost stabilit un plan de acţiuni pentru realizarea şi implementarea direcţiilor strategice în anul 2007. Planul de acţiuni privind realizarea şi implementarea direcţiilor strategice pentru anul 2007 s-a axat pe direcţiile strategice prioritare. Costul total al măsurilor planificate în program constituie 42665,64 mii lei, inclusiv:

bugetul raional – 20232,7 mii lei;

bugetul republican -2764,2 mii lei;

bugetele locale – 6087 mii lei;

alte surse – 13561,74 mii lei.

Trimestrial s-a efectuat o analiză amplă privitor la executarea indicatorilor principali sociali-economici a raionului Soroca pentru anul 2007, incusiv şi în fiecare trimestru al anului 2007, care a fost prezentat Ministerului Economiei, Consiliului raional.

Numărul agenţilor economici în perioada anului 2007 a constituit 24491 unităţi. Ponderea majoritară constituie proprietatea privată la nivel de 99,6 la sută. Întreprinderile industriale pe toate formele de proprietate au fabricat un volum de producţie în perioada de referinţă în valoare de 355309 mii lei în preţuri curente, majorîndu-se cu 24 la sută faţă de anul 2006, şi respectiv în preţuri medii – 407797 mii lei micşorîndu-se cu 4.0 la sută faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Situaţia din sectorul industrial este determinată preponderent de activitatea întreprinderilor din industria prelucrătoare, cărora în perioada de raport le-au revenit 85 la sută din volumul total de producţie în preţuri curente, şi respectiv în preţuri medii 89 la sută, obţinut la întreprinderile mari cu activităţi industriale principale.

Volumul global al produselor agricole în toate categoriile de gospodării în anul 2007 în preţuri curente a constituit 529683 mii lei, sau cu 7 la sută mai puţin faţă de anul precedent, inclusiv producţia vegetală a însumat suma de 260804 mii lei, mai puţin cu 39 la sută, iar producţia animalieră a constituit 268879 mii lei, depăşind cu 89 la sută. Volumul global al produselor agricole în toate categoriile de gospodării în preţuri comparabile ale anului 2000 a constituit 131600 mii lei, sau s-a micşorat cu 68 la sută, comparativ cu perioada respectivă a anului precedent ,inclusiv producţia vegetală s-a micşorat cu 78 la sută, producţia animalieră – micşorîndu-se cu 46 la sută şi constituind respectiv 65032 şi 66568 mii lei.

Volumul mărfurilor transportate cu toate tipurile de transport ale întreprinderilor specializate pe parcursul anului 2007 constituie 52,9 mii tone sau cu 53 la sută mai mult faţă de perioada similară a anului precedent. Parcursul pasagerilor în perioada analizată a constituit 60792,6 mii pasageri/km sau cu 29% mai mult comparativ cu anul 2006.

Vînzările de mărfuri cu amănuntul în preţuri curente au marcat 245798 mii lei, ceea ce constituie cu 31 la sută mai mult faţă de perioada analizată a anului precedent. În perioada 12 luni ale anului 2007 au fost prestate servicii populaţiei în valoare de 122081 mii lei, marcînd o creştere cu 33 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a raionului a constituit 1456 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 17 la sută, inclusiv pe ramuri a constituit: în agricultură 931 lei, în industrie 1918 lei, în construcţii 2191 lei, în comerţ 1295 lei, în transport şi comunicaţii 2836 lei, în învăţămînt 1114 lei, în sănătate şi asistenţă socială 1325 lei, în cultură 769 lei.

Conform datelor din tabelă în anul 2007 rata natalităţii comparativ cu perioada respectivă a anului precedent a diminuat cu 3.0 la sută. Rata mortalităţii s-a majorat cu 3.0 la sută.

Conform datelor Agenţiei forţei de muncă numărul şomerilor oficial înregistraţi în perioada de referinţă a constituit 2221 persoane crescînd faţă de perioada de raport cu 1.0 la sută. Mărimea ajutorului de şomaj a constituit 594 lei majorîndu-se faţă de perioada respectivă a anului precedent 11.0 la sută.

Pentru susţinerea şi protecţia socială a pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor sociale au fost alocate în anul 2007 – 139277 mii lei, sau cu 16.0 la sută mai mult decît în anul 2006, respectiv s-a majorat şi fondul de pensii şi indemnizaţii cu 18 la sută, compensaţiile nominative au crescut cu 10 la sută faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Pe parcursul anului 2007 pentru protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale au fost investite în capital fix 1864 mii lei sau cu 13 la sută mai mult decît în perioada respectivă a anului precedent;

Întru executarea Planului de acţiuni privind ocuparea forţei de muncă pentru anul 2007 pe parcursul anului 2007 au beneficiat de servicii de informare şi perfecţionare profesională - 1146 persoane. Totodată pe parcursul anului s-au încheiat contracte triple de instruire cu SRL”Noustil” şi Scoala profesională din Soroca, la instruirea a circa 30 de cusătorese. Cursurile au fost organizate în satul Nimereuca şi satul Vărăncău, unde au fost plasate 30 de persoane. Pe parcursul anului cele mai multe locuri vacante au fost înregistrate la aşa agenţi economici ca: SA ”Alfa Nistru” unde s-au plasat 185 muncitori, SA ”Dana” - 136 cusătorese, SRL „Sotex Grup” – 75 cusătorese, 164 cusătorese la SRL „ Ermo Grup”, la SA „Fabrica de brânzeturi” – 85 persoane, SA „Făuritorul” – 94 muncitori şi în cadrul Spitalului raional 48 persoane.

Monitorizarea realizării Programului raional de susţinere a micului business a permis să se întreprindă măsuri în vederea implementării reformei regulatorii în sistemul economic al raionului Soroca, trimestrial, în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului al RM s-au petrecut seminare – conferinţe cu participarea organizaţiilor de microfinanţare şi a agenţilor economici din micul business. S-a organizat concursul „ Întreprinzătorul Anului” se organizează anual conform Hotărîrii Guvernului, participarea la expoziţii Republicane cu participarea producătorilor din alte ţări, aşa ca ,,Fabricat în Moldova”, ,,Ăxpo-Sibiri”, ,,Caravana de Crăciun”, Sărbătoarea Naţională, „Ziua Vinului” ş.a. Doi colaboratori din Secţia Economie activează ca membri al Grupului Regional de Lucru, întru executarea prevederilor Legii 424-XV din16.12.2004(Legea Ghiuletinei);

Raionul Soroca a fost selectat ca regiune ţintă în cadrul proiectului: „ENTRANSE 2 your business – Infrastructura de dezvoltare a antreprenoriatului şi a ÎMM în Republica Moldova” , finanţat de Guvernul Norvegiei. Programul „ENTRANSE 2Your Business” se concentrează asupra susţinerii infrastructurii şi a instituţiilor care susţin crearea afacerii, ÎMM şi antreprenoriatul. Obiectivul nominalizat este în concordanţă cu direcţiile strategice de dezvoltare a raionului Soroca, cît şi cu Planul raional de dezvoltare a ÎMM şi antreprenoriatului. Consiliul Raional Soroca confirmă participarea sa ca cofondator la crearea incubatorului de afaceri în cadrul Programului „ENTRANSE 2Your Business” şi disponibilitatea de a aloca 100 mii lei din contul Bugetului raional ca cotă parte pentru participare la Proiect, conform deciziei nr.3/2 din 23 august 2007. În cadrul proiectului dat au fost organizate şi petrecute 3 seminare întroductive la care au participat peste 150 de întreprinzători. Au fost depuse peste 100 de cereri cu idei de afaceri de participare în cadrul proiectului dat.

Pentru a asigura control asupra comerţului au fost eliberate 470 de licenţe şi 280 sublicenţe în anul 2007, pentru agenţii economici care comercializează băuturi spirtoase şi tutun.

În domeniul achiziţiilor publice au fost pregătite şi organizate 4 licitaţii publice în anul 2007 pentru achiziţionarea resurselor energetice, pentru achiziţionarea automobilului pentru Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, pentru achiziţionarea automobilului pentru Consiliul Raional Soroca, pentru achiziţionarea lucrărilor de construcţie a gazoductului de presiune înaltă de la SDG Parcani pînă la s. Voloave, Voloviţa, Alexandru cel Bun care pe viitor va livra gazele naturale spre s. Trifăuţi. S-au petrecut 20 concursuri în anul 2007 cererea ofertei de preţuri organizate pentru achiziţionarea mărfurilor, serviciilor şi a lucrărilor. Au fost coordonate 344 contracte de achiziţii de bunuri şi servicii în sumă de 14976243,06 lei şi 75 contracte de lucrări în sumă de 8213699,56 lei, în total 419 contracte de bunuri, lucrări şi servicii cu valoarea de 23189942,62 lei. S-a elaborat planul de achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii pe anul 2007 pe raionul Soroca pe fiecare instituţii bugetară, conform necesităţilor anuale;

Întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 611 din 1 iunie 2007 „Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă – iarnă 2007 – 2008” a fost constituită Comisia raională care s-a convocat în şedinţe săptămînal, a estimat gradul de pregătire a obiectelor şi sistemelor de alimentare cu căldură, aprovizionare cu apă şi canalizare a întreprinderilor gospodăriilor comunale, fondului locativ, precum şi a instituţiilor bugetare. În rezultatul celor 19 şedinţe întrunite de către comisie, au fost generalizate, examinate, soluţionate şi evidenţiate neajunsurile şi problemele ce au avut loc în domeniul pregătirii din timp pentru buna funcţionare a sferei sociale în perioada rece a anului. S-au întreprins măsuri pentru lichidarea datoriilor faţă de complexul energetic (energie electrică, apă şi canalizare) în instituţiile bugetare care la moment nu sunt.

La sfîrşitul lunii decembrie instituţiile bugetare au fost asigurate cu resurse energetice la 96% din necesităţile sezoniere şi cazuri de stopare a activităţii pe aceste motive n-au avut loc.

Simestrial s-au elaborat informaţiile cu privire la patrimoniul public a agenţilor economici, care dispun de proprietate publică şi cu privire la obiectele din teritoriul raionului Soroca care nu sunt incluse în procesul de producere şi se deteriorează. Au fost petrecute 4 comisii de privatizare a spaţiului locative, în rezultatul căruia s-au privatizat 93 de apartamente, fiind obţinute mijloace băneşti primăriei or. Soroca – 49400 lei, în bugetul republican şi raional -6753 lei.


În conformitate cu Concepţia gazificării localităţilor raionului a fost executată construcţia gazoductelor de presiune înaltă spre localităţile : Căinarii – Vechi; Bulboci, Bulbocii Noi; Regina – Maria, Zastînca, Egoreni, Voloave, Voloviţa, Alexandru cel Bun, Pîrliţa, Vanţina, Dumbrăveni, Ocolina, Ţepilova, Centrul de Tineret „Dacia” în sumă de 10436,0 mii lei , inclusiv 7175,0 mii lei din bugetul Consiliului raional Soroca, cu instalarea punctului de distribuţie a gazelor naturale la fiecare localitate.

În luna noiembrie 2007 au fost începute lucrările lucrările la construcţia gazoductelor de presiune medie de la PDG Căinarii – Vechi, Ocolina, Ţepilova, Regina Maria spre instituţiile bugetare din teritoriul acestor localităţi, cu costul de 2680,0 mii lei .

A fost întocmită documentaţia de proiect pentru gazoductele de presiune medie a localităţilor sus menţionate în sumă de 1275,0 mii lei. În total au fost valorificate pentru gazificarea localităţilor 14391,0 mii lei, dintre care 3670,0 mii lei au fost alocate din bugetul de Stat.

Conform legislaţiei în vigoare Programul de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale a fost aprobat în mărime de 900,0 mii lei. Prin alocări suplimentare Programul a fost executat în mărime de 1200,0 mii lei.

Au fost efectuate lucrări de plombare a gropilor cu îmbrăcăminte din beton asfaltic pe tronsoanele: Dubna – Vărăncău; drum de acces spre s. Racovăţ, Soroca – Căinarii Vechi; drum de acces spre s. Egoreni , drum de acces la or. Soroca , Soroca - Holoşniţa – Grigorăuca . Profilarea carosabilului cu îmbrăcămintea rutieră cu adaos de material nou, au fost efectuate pe drumurile ; Dubna – Vărăncău , Nimereuca – Cerlina, Soroca – Holoşniţa – Grigărăuca, Niorcani – Visoca - Bădiceni; acces la s. Parcani; Regina Maria – Bulboci etc.

Pe drumurile publice locale în localităţile raionului au fost instalate 24 de indicatoare pentru asigurarea circulaţiei rutiere.

Permanent se efectuează supravegherea în domeniul aprovizionării cu apă potabilă a populaţiei de către Î.M.”Direcţia de Apeducte şi Canalizare” Soroca. Se conlucrează şi în domeniul micşorării pierderilor, achitărilor datoriilor curente şi istorice către Î.I.S.”Acva – Nord” şi SA”Red – Nord – Vest”.

Sa activat şi în domeniul valorificării investiţiilor capitale alocate din bugetul de Stat, alocate pentru executarea reparaţiilor capitale a obiectelor de menire social – culturale în valoare de 1170,0 mii lei . Deasemenea au fost elaborate programele de reparaţie capitală a obiectelor pe anul 2008.


În domeniul arhitecturii au fost convocate 35 de comisii de selectare a terenurilor sub construcţii, elaborate 46 de certificate de urbanism, au fost coordonate şi elaborate 38 de proiecte de execuţie şi autorizaţii de construire. Au fost elaborate 37 procese verbale de recepţie a obiectelor, coordonate 27 planuri urbanistice de detaliu cu INCP „Urbanproiect” şi examinate 8 obiecte construite prin intermediul FISMului
Direcţia Generală Învăţământ a asigurat conducerea şi monitorizarea activităţii reţelei instituţiilor de învăţământ preuniversitare şi preşcolare.

Analiza reţelei instituţiilor de învăţământ preuniversitar, din perspectiva tendinţelor demografice, arată că numărul copiilor s-a micşorat cu 929 elevi faţă de anul precedent. Această realitate creează premise pentru reorganizarea unor şcoli medii în gimnazii, iar a unor gimnazii în şcoli primare. Comparativ cu anul 2006-2007, numărul şcolilor primare s-a redus cu o unitate (Cureşniţa Nouă), numărul gimnaziilor a rămas constant, al şcolilor medii s-a redus cu 6 unităţi (28 %). Numărul şcolilor serale a rămas constant. A sporit substanţial numărul liceelor – cu 3 unităţi (33 %). În anul de studii 2007-2008 nu au fost deschise clase de a X-a, a XI-a în Şcoala Medie Hristici, Şcoala Medie Parcani, Şcoala Medie Şolcani, Şcoala Medie Vădeni, Şcoala Medie Nimereuca, Gimnaziul Iarova. Clase de a X-a nu s-au deschis în Şcoala Medie Ocolina, Şcoala Medie Stoicani, Şcoala Medie Tătărăuca Veche. Aceste instituţii sînt predispuse de a fi reorganizate în timpul apropiat în gimnazii.

Întru mărirea accesului elevilor din regiunile rurale la învăţământul liceal, în 2007 au primit statut de liceu Şcoala Medie Visoca, Şcoala Medie Racovăţ şi Şcoala Medie nr.4 din oraşul Soroca, conform ordinului MET, la fel a fost comasată Şcoala Medie nr.7 cu Liceul Teoretic „A.Puşkin”.

Actualmente, în cele 58 de instituţii de învăţământ preuniversitar (excepţie făcînd şcolile serale), numărul mediu al elevilor în clasă a coborît pînă la 18,8 elevi.În mediul urban acest indiciu este de 24,3 de elevi, iar în mediul rural – de 16,9 elevi. Este mare numărul claselor cu 8-15 elevi. Se reduce şi numărul de elevi la un cadru didactic: în mediu, de la 15 elevi/cadru didactic în anul de studii 2003-2004 pînă la 13 elevi/cadru didactic în anul de studii 2006-2007.

Capacitatea de proiect a instituţiilor de învăţământ preuniversitar din raion, în ultimii trei ani de studii, a suportat fluctuaţii, în temei, în limitele reducerii sau majorării numărului de unităţi educaţionale. Actualmente, numărul de elevi a scăzut şi în raport cu numărul de clase şi capacitatea de proiect a instituţiilor de învăţământ este utilizată la nivel de doar 54,8%.

În cele 58 unităţi şcolare în anul de studii 2006-2007 au activat 1045 cadre didactice. Pentru anul 2007 a fost înaintată oferta pentru 29 tineri specialişti, dar s-au prezentat la locurile de muncă numai 8 tineri specialişti. Tinerii specialişti angajaţi în instituţiile de învăţămînt din mediul rural s-au bucurat de primirea I tranşe a indemnizaţiei unice şi de facilităţile din partea primăriilor.

Din motivul nesatisfacerii ofertei de cadre un număr mare de pedagogi îndeplinesc o sarcină didactică majorată. În ultimii trei ani de studii numărul cadrelor didactice s-a redus cu 52 unităţi sau cu 5%. Este în creştere cota cadrelor didactice cu o vechime în muncă de peste 18 ani. Circa 40 la sută din numărul tinerilor specialişti nu se prezintă la locul de muncă conform îndreptărilor.

În anul 2007 au funcţionat 52 instituţii preşcolare cu un contingent de 2983 copii ce constituie 48,7 % din 6132 copii de vîrstă preşcolară.

În perioadă de dare de samă compartimentul Tineret şi Sport a activat în cadrul fostei Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport a coordonat şi a asigurat realizarea planului de acţiuni în domeniul de profil, a contribuit la obţinerea unor succese remarcabile a tinerilor şi sportivilor din raion pe plan naţional şi internaţional, promovarea imaginii raionului.

Sportivii noştri au fost prezenţi in Zaporojie – Ucraina la Campionatul Mondial de joc de dame cu 3 sportivi . Atletul Lisnic Igor a fost premiat la Turneul Internaţional din Suedia si Olanda – la maraton, obţinînd astfel o cotă de participare la Jocurile ParOlimpice din China în anul 2008. Taran Andrei medaliat cu bronz la Campionatul Europei la Sambo desfăşurat în or. Liepaia, Letonia şi locul V la Mondiale în Serbia care sau desfăşurat la 18-22 octombrie 2007. In perioada 16-18 noiembrie curent sportivul Prepelită Vladimir a participat la Campionatul Mondial de Triatlon Forţă din Marea Britanie(Scoţia) devenind Campion Mondial, marcînd mai multe recorduri. La Jocurile EuroAsiatice din Brest la lupta “La brîu” Taran Mircea sa

clasat pe locul II.

Sportivii soroceni au participat la 12 Campionate, Cupe si Turnee Republicane la judo, sambo, greco-romane, Lupta Naţională „Trînta”, Tenis-cort, fotbal, Triatlon forţă, şah şi joc de dame, baschet, atletism etc. La ediţia II-a a Jocurilor Juniorilor din R. Moldova sportivii Raionului au participat la 12 probe. 145 sportivi au acumulat punctajul care a permis plasarea Raionului Soroca pe treapta a II a podiumului de premiere.

Aceste succese nu sunt întîmplătoare, nn raion activează 2 şcoli sportive şi în ele sunt cuprinşi 550 copii şi tineri. În total în raion activeză 95 specialişti inclusiv 62 profesori de educaţie fizică în învăţămîntul preuniversitar, 7 – în învăţămîntul mediu de specialitate şi profesional, 16 antrenori-profesori. Baza materială o constituie 179 edificii sportive, inclusiv -46 săli de sport, 31 încăperi adaptate, 3 încăperi amenajate cu trenajoare. Sportul în cluburi, şcoli sportive şi în secţiile de pe lîngă instituţiile de învăţămînt îl practică 3858 persoane. Au devenit tradiţionale „Ziua Natională a sportivului”, ”Ziua Mondială Olimpică”, ”Ziua Mondială de Atletism”, activităţi sportive în zilele de hram. Pe teritoriul Raionului s-a desfăşurat ediţia a II–a a Autorally-ului: „Cupa Independenţii”.

În raion s-au desfăşurat trei etape a Turneului Republican „Cupa Prim-Ministrului” la fotbal destinat copiilor cu anul naşterii 1993-94. La competiţiile etapei I au participat 1850 copii la etapa a II – 23 echipe – 414 copii si la etapa Raionala - 6 echipe cu 108 copii. Locul I l-au ocupat tinerii fotbalişti de la Liceul Teoretic Racovăţ.

Turneul Republican „Gugută” s-a desfăşurat pe teritoriului raionului în trei etape antrenînd copii cu anii de naştere 1994-95.

Incepînd cu luna septembrie curent sportivii noştri participă la Campionatele Naţionale de fotbal şi baschet la care vor fi antrenaţi copii şi tineri de la 10 ani şi mai mari.


O realizare importantâ în viaţa tinerilor din raion a fost elaborarea şi aprobarea Strategiei Raionale pentru Tineret şi Planului de acţiuni de implimentare pe perioada 2007-2009.Procesul de elaborare a fost unul participativ, unde sa ţinut cont de propunerile şi sugestiile tinerilor din raion, organizaţiilor obşteşti de tineret, Consiliile Locale ale tinerilor, direcţiilor raionale şi instituţiilor care lucreazâ cu şi pentru tineri.

Strategia a fost elaboratâ în cadrul Proiectelor ,,Consolidarea capacitâţilor pentru implementarea Strategiei de Tineret în R.Moldova,, şi ”Abilitatea Socio-Economicâ a Tineretului” implementat de câtre Ministerul Educaţiei şi Tineretului cu susţinerea financiarâ a reprezentanţei UNICEF în Moldova şi Bâncii Mondiale, inclusiv cu susţinerea Consiliului Raional Soroca. Astfel, tineri, specialiştii în domeniu, instituţiile de lucru cu tinerii au obţinut un document, care de rînd cu celelalte acte legislative şi normative stau la temelia activitâţilor cu şi pentru tineret.

În baza Planului de implementare, în cadrul proiectului „Noi perspective pentru femei” - 14 tinere şi-au apărat planurile lor de afaceri, 32 fete au beneficiat de cursuri în acest domeniu. S-au oferit 12 burse pentru fete în situaţie de risc şi au fost angajate în cîmpul muncii. Circa 200 de tineri sunt pregătiţi ca formatori Programului „De la egal la egal”, inclusiv 54 profesori pentru lucru în Consiliile Locale de Tineret, 60 de tineri au beneficiat de cursuri de pregătire profesională la diferite specialităţi. Au beneficiat de cursuri de combatere a traficului de fiinţe umane 17 lucratori din poliţie , 34 asistenţi sociali, 32 medici.

În anul 2007 pentru activităţile de Tineret şi Sport a fost alocată în buget suma de 200 mii lei. În luna noiembrie 2007 prin Hotărîrea Consiliului Raional sa alocat adăugător 48 mii lei fapt ce a făcut posibilă participarea sportivilor soroceni la Mondialele din Serbia şi M.Britanie.

Avînd în vedere importanţa domeniului, compartimentul tineret sport a fost trecut în Aparatul Preşedintelui – fapt ce va duce la optimizarea lucrului şi utilizare celor 550,9 mii lei preconizate în buget pentru anul 2008.

Efortul colaboratorilor Secţiei Cultură şi Turism a fost orientat la realizarea următoarelor obiectivelor principale :

- dezvoltarea armonioasă a tuturor genurilor de artă

- crearea condiţiilor de manifestare a talentelor

- valorificarea patrimoniului cultural

- stimularea meşteşugăritului popular

- crearea bazei tehnico-materiale.

La sporirea eficacităţii muncii angajaţilor din domeniu au contribuit seminarele de specialitate raionale şi cele republicane, acestea fiind la moment singurul mijloc de perfecţionare a cadrelor şi a schimbului de experienţă. Conjugarea eforturilor tuturor instituţiilor de cultură a dat roade reale menţinîndu-se acţiunile tradiţionale, dar şi completarea cu acţiuni noi.

În raion s-au desfăşurat peste 2300 de manifestări culturale, din ele cca 47 în Palatul de Cultură Soroca. Concomitent formaţiile şi interpreţii noştri au participat la festivaluri şi concursuri internaţionale şi republicane :

- Mariana Cojocaru s. Cosăuţi la Festivalul la concursul republican « Nicolae Sulac »;

formaţia folclorică « Stejarul «  din s. Dubna a participat în cadrul Zilei Independenţei » la Chişinău ;

- formaţia folclorică « Ţărăncuţa » din s. Vădeni a participat la sărbătorile de iarnă la Preşedenţia Republicii;

- Teatrul dramatic « Prometeu » este deţinătorul premiului II la festivalul –concurs Naţional » V.Alecsandri;

Vodeaniuc Iulia şi Untura Ştefan au devenit laureaţi ai premiului I la concursul republican a tinerilor interpreţi instrumentişti din Chişinău .

A sporit cu 7 membri numărul Meşterilor populari din raion. În anul 2007 au devenit meşteri populari ai Uniunii Meşterilor Populari din Moldova Melnic Eugenia, Soroca, Cojoc Veronica Soroca, Baltă Rodica, Rubleniţa, Manea Nichita, Rubleniţa. Meşterii populari au participat la Expoziţia republicană „Tezaur – 2007”, unde au fost menţionaţi cu diplome şi premii băneşti. Meşterii Sergiu Cojocaru, Alexandru Cojocaru satul Cosăuţi şi Victor Brighidin-Bădiceni , au participat la Marele Tîrg al creatorilor din România.

Au fost create 4 centre de meşteşugărit: „Fantezie „confecţionarea costumelor naţionale în satul Vădeni-conducător Simion Lungu; Asociaţia Obţtească „Credinţa” –or. Soroca –conducător Veronica Cojoc; Întreprinderea Individuală ”I. Lozan”-cioplitul în piatră satul Cosăuţi- conducător Ion Lozan; ”Sălcioară”- împletitul din lozie” – conducător Lidia Manea.

La moment, în raionul Soroca activează 57 case şi cămine culturale, - cu un cămin cultural mai mult decît în anii precedenţi.-în s. Lugovoie. Şi-au reînceput activitatea după o reparaţie capitală căminele culturale din satele Stoicani, Cureşniţa Nouă, Rubleniţa Nou. În anul 2007 pentru reparaţia caselor de cultură din satele raionului s-au alocat surse financiare în suma de 1.679.6 mii lei, cu 1,203,9 mii lei mai mult decît în anul 2006.

Raionul dispune de 4 şcoli de muzică, 1 şcoală de arte, 1 şcoală de arte plastice în care activează 56 de profesori, 567 elevi. În anul 2007 pentru instituţiile de învăţămînt artistic sin raion s-a alocat 1155,9 mii lei, cu 49,7 mii lei mai mult decît în 2006. Şcolile de muzică, Arte, sunt dotate cu centre muzicale pentru audierea operelor muzicale la obiectele de studiu.

În luna decembrie 2007 s-a redeschis muzeul de Istorie şi Etnografie din s. Cosăuţi cu peste 7 mii piese muzeistice. Pe parcursul anului de activitate Muzeul din or. Soroca a organizat un şir de expoziţii : „Cunoaştete pe tine însuţi”, „Transnistria durerea noastră”, „Omul ca pomul” şi altele. Cu ajutorul muzeografilor s- au realizat pentru vizitatori 725 excursii.

Cele mai importante acţiuni culturale ale anului au constituit :

- « Lumina colindelor »- spectacol muzical – literar cu participarea scriitorului G. Vieru şi interpreţi profesionişti din Chişinău

- Festivalul de muzică şi poezie « Eminesciana »

- Festivalul Internaţional « Mărţişor 2007 »

- Serata de omagiere a compozitorului E. Doga

- Festivalul de muzică sacră « Cu noi e Dumnezeu ».

- Comemorarea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt

- Ziua Independenţei

- Sărbătoarea naţională « Limba noastră »

- Festivalul Etniilor « Unitate prin diversitate »

- Festival folcloric “Toiagul păstoriei” cu lansare de carte a scriitorului I. Druţă “Povara bunătăţii noastre”

- Sărbătoarea Vinului ş.a

- Festivalul obiceiurilor şi datinelor de iarnă « Asta-i seara de Crăciun »


Pentru a asigura consolidarea sănătăţii publice, promovarea unui stil sănătos de viaţă şi accesul echitabil la servicii medicale de calitate s-a asigurat realizarea programelor raionale în domeniul sănătăţi: Programul raional de promovare a mediului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015, Programul raional de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod pînă în anul 2010, Planul de acţiuni privind ameliorarea asistenţei medicale şi implementării cu succes a Companiei Naţionale de comunicare în domeniul sănătăţii copilului în primul an de viaţă „Copilărie fără risc”, Planul raional de măsuri întru micşorarea mortalităţii infantile în raion pentru anii 2007-2008, Programele raionale de combatere şi profilaxie a Tuberculozei, HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexsuală.

În ultima perioadă s-au înbunătăţit indicatorii esenţiali de sănătate, precum diminuarea ratei mortalităţii infantile şi a mortalităţii materne. În perioada 2001-2007, de exemplu rata mortalităţii infantile a scăzut cu 36% ( 10,3 decese la 1000 nou născuţi în 2007). Mortalitatea infantilă în raion este mai joasă decît media pe republică (în Republica Moldova acest indicator este 12,2 la 1000 nou-născuţi), dar cu toate acestea, indicatorii respectivi sînt mai înalţi decît media europeană. În perioada 2005-2007 mortalitatea maternă în raionul Soroca nu s-a înregistrat.. Planul raional de imunizări pentru anii a fost realizat la 98%. Eficacitatea acţiunilor a fosz reflectată în deminuarea morbidităţii bolilor infecţioase, derijabile prin vaccinări.

Analizate prin Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, rezultatele activităţii sistemului sanitar în raion denotă, că incidenţa tuberculozei şi HIV/SIDA devansează încă indicatorii regionali, ceia ce demonstrează necesitatea depunerii unor eforturi semnificative pe termen mediu şi lung pentru alinierea la parametrii europeni.

Mortalitatea generală în raion rămîne la cifre înalte de 14,4 la 1000 locuitori. În Republica Moldova – 13,2 la 1000 locuitori. Cauzele primordiale în mortalitatea generală sunt: bolile sistemului cardiovascular în 63,7% cazuri, bolile oncologice în 12,4% cazuri, bolile sistemului digestiv în 8% cazuri. Din numărul de cazuri de mortalitate generală în 24,7% sunt persoane apte de muncă, cauza decesului fiind aceleaşi patologii.

E alarmant faptul, că natalitatea în raionul Soroca rămîne la cifre joase - 8,6 la 1000 locuitori. În Republica Moldova – 10,8 la 1000 locuitori.

Ca rezultat a fost înregistrat pe parcursul a 15 ani în raion spor natural negativ de (– 5,8). În Republica Moldova spotul natural e de (- 2,4). Sporul natural e mult mai negativ în localităţile rurale, ceea ce constată, că comunele din raion îmbătrînesc.

Mortalitatea infantilă a sporit comparativ cu anul 2006 din contingentul nou-născuţilor în perioada 0-6 zile de la naştere. În 66,7% din cazuri de mortalitate infantilă sunt prezente malformaţiile congenitale, adică suferă asistenţa antinatală. Analiza cazurilor atestă, că aceste momente survin la femeile venite de peste hotarele ţării, unde se află la muncă.

Patru indicatori demografici de bază, caracterizează aspectul socio-economic. Printre problemele principale care influenţează direct asupra indicelor demografici pot fi enumerate: stoparea migraţiei populaţiei apte de muncă, crearea locurilor de muncă, crearea condiţiilor specialiştilor tineri, pentru atragerea lor în cîmpul muncii, ajutorul comunităţii femeilor gravide şi familiilor cu copii.

În Asistenţa Medicală Primară a fost creată reţeaua serviciului farmaceutic de stat al raionului. Au fost deschise 56 filiale farmaciei spitaliceşti în localităţile rurale, inclusiv 36 cu comercializarea medicamentelor cu adaos minim comercial de 15%. Toate instituţiile medicale sunt dotate cu medicamente de urgenţă, preparate compensate şi subcompensate. În localităţile rurale activează 68 paturi – staţionare de zi, unde au beneficiat de tratament ambulator 6000 pacienţi în 2007.

Pe parcursul anului 2007 serviciul spitalicesc a activat cu fond de 375 paturi. Au primit tratament 10853 persoane faţă de 10635 în 2006 (+ 218 pacienţi), inclusiv: 10288 persoane asigurate faţă de 10081 în anul 2006. Analiza indicelui dat pe perioada anului 2007 a ilucidat: ponderea pacienţilor asiguraţi trataţi în condiţii de staţionar faţă de cazuri contractate a crescut în comparaţie cu anul 2006, alcătuind 103,5% faţă de 101,1% în 2006.

Asigurarea cu paturi a locuitorilor populaţiei cu paturi de spital constituie 36,9 la 10000 populaţie. Datorită eficientizării activităţii serviciului a crescut coeficientul de utilizare a patului, rotaţia patului. Persoane tratate de urgenţă în staţionar – 80,1% cazuri din numărul total de persoane asigurate externaţi în anul 2007.

O problemă majoră este acordată asistenţei medicale spitaliceşti persoanelor neasigurate. 55 persoane neasigurate au primit tratament staţionar. Cheltuielile au fost efectuate din sursele serviciilor prestate în afara Programului Unic. Această categorie de persoane nu este încadrată în cîmpul muncii, sunt din grupa social-vulnerabilă, uneori n-au viză de reşedinţă, dar ei necesitau tratament conform condiiţiilor vitale şi asistenţa medicală era necesară. Ar fi nevoie de contribuţia comunităţii în ajutorarea acestei categorii de persoane.

Utilizarea raţională a surselor financiare a adus la schimbarea esenţială calităţii serviciilor medicale spitaliceşti. Cota-parte a medicamentelor a crescut la 19,5% din cheltuielile efective la un caz- tratat , ceia ce constituie 32,95 lei în zi pentru tratament. Cota-parte a alimentaţiei a crescut la 5,2% din cheltuielile efective la un caz- tratat , ceia ce constituie 8,61 lei. Articolul” alte cheltuieli” au scăzut de la 53,7% din cota-parte a cheltuielilor la doar 25,3%.
După reorganizare Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei are în state 146,5 angajaţi, a gestionat un buget în sumă de 3 mln 787,8 mii lei pe care l-a executat pentru prima dată la 100 %.

Obiectivul general în activitatea Direcţiei a fost protecţia socială a persoanelor incapabile de muncă şi a familiilor lor, care include diferite tipuri de servicii sociale orientate spre satisfacerea necesităţilor acestor categorii de cetăţeni: persoanele de vârstă înaintată, solitare, cu disabilităţi, copiii şi familiile defavorizate. Specialiştii au întreprins un şir de măsuri întru realizarea prevederilor Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, Declaraţiei Drepturilor Copilului, Legii privind drepturile copilului şi altor acte normative internaţionale şi naţionale ce ţin de protecţia socială.

În scopul reorganizării sistemului de îngrijire rezidenţială a copilului, din luna ianuarie 2007, în cadrul Direcţiei activează Centrul de Asistenţă Socială pentru Copil şi Familie. Costul total al proiectului este de 505151 lei .Contribuţia Consiliului raional în acest proiect în anul 2007 a fost de 43 mii lei. În baza acordului semnat între Consiliul raional Soroca şi OO,,EveryChild” sunt angajaţi 6 asistenţi sociali, din ei trei au fost salarizaţi din bugetul raional. Pe parcursul anului, la evidenţa Centrului au fost luate 90 familii, care includ 229 copii. Din serviciul sprijinului familial aceste familii au beneficiat de ajutor financiar în sumă de 48800 lei din bugetul proiectului. Au fost reintegraţi în familii 21 copii, şi prevenit abandonul la 6 copii. O deosebită atenţie se acordă dezvoltării serviciului de asistenţă parentală profesionistă. La moment sunt 18 candidaţi de a deveni familie ,,Foster”.

De asemenea, specialiştii direcţiei colaborează cu Organizaţia neguvernamentală „Salvaţi copiii” şi Fundaţia elveţiană „Terre des Hommes”, în luna decembrie 2007 prin intermediul lor 98 copii orfani şi tutelaţi s-au asigurat cu scurte calde de iarnă.

Pe parcursul anului 582 familii cu copii au beneficiat de ajutoare umanitare sub formă de lapte praf, seturi igienice, saltele, seturi cu jucării şi rechizite şcolare.

Centrul de zi pentru copii ,,Acasă”, care cuprinde în activităţile sale 20 copii din familii defavorizate, dezvoltă la copii deprinderi sociale şi le acordă consultaţii psihologice şi medicale. Este stabilită o reţea de parteneriat între Centru- familie-şcoală.

Una din garanţiile sociale prevăzute de programele naţionale este şi protecţia socială a participanţilor la lichidarea avariei de la Cernobîl, participanţilor la conflictul armat din Transnistria şi luptele din Afganistan. În baza programelor de măsuri întocmite, anual se întreprind măsuri de susţinere materială şi morală a acestor categorii de populaţie.

În scopul realizării Legii nr.934-XIV din 14.04.2000 ,,Pentru modificarea unor acte legislative” este stabilită compensaţia la transport invalizilor de care au beneficiat 5844 persoane în suma de 975,3 mii lei din bugetul local.

Cantinele sociale ocupă un loc important în soluţionarea problemelor sociale ale persoanelor aflate în dificultate. În conformitate cu Legea „Privind cantinele de ajutor social” , funcţionează Cantina socială în incinta Colegiului Cooperatist pentru 20 persoane lunar. Pe parcursul anului 2007 au beneficiat de serviciile cantinei sociale 240 persoane nevoiaşe.

În scopul realizării „Programului Naţional de Protecţie, Reabilitare şi Integrare socială a persoanelor cu handicap”, au fost asiguraţi cu încălţăminte ortopedică şi specială 665 persoane, ceea ce constituie cu 230 persoane mai mult ca în anul 2006.

A fost implementat un nou serviciu de asistenţă la domiciliu – asistenţa personală pentru persoanele ţintuite la pat cu handicap grav. În acest scop, în bază de contract, în cadrul serviciului deservire socială la domiciliu, au fost angajaţi 14 asistenţi personali.

Un alt compartiment în este reabilitarea sănătăţii invalizilor şi pensionarilor prin acordarea gratuită a biletelor de reabilitare medicală. Pe parcursul anului 2007 au fost repartizate 287 bilete de reabilitare medicală, inclusiv la sanatoriul „Victoria” – 148 bilete, „Speranţa” – 137 bilete, alte sanatorii – 2 bilete.

Permanent s-a ţinut la controlul activitatea azilului de bătrâni şi invalizi din satul Bădiceni, unde au fost schimbate ferestrele şi reparată fasada clădirii, s-a procurat mobilier, şi lengerie. În total din bugetul consiliului raional în scopul reparaţiei au fost cheltuite 404,0 mii lei. În scopul acumulării practicilor noi în activitatea angajaţilor azilului, au fost efectuate două vizite de lucru în judeţul Vaslui la Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice din s.Giurcani Romănia. De asemenea, a fost încheiat un acord de colaborare între Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Vaslui.

În cadrul direcţiei funcţionează serviciul deservirii sociale la domiciliu, care cuprinde 3 secţii cu 89 lucrători sociali. Beneficiari de servicii sociale sunt 1078 persoane solitare. Pe parcursul anului acestor persoane li s-a acordat ajutoare materiale în suma totală de 370,2 mii lei.

Fondul Raional de Susţinere Socială a Populaţiei este un component de bază al sistemului integru de asistenţă socială, care activează în mod de urgenţă întru menţinerea persoanelor nevoiaşe în afara riscului social. Pe parcursul anului 2007 au avut loc 22 şedinţe ale Consiliului de Administraţie a Fondului, la care au fost discutate diverse probleme, cele mai principale fiind acordarea ajutorului material în baza cererilor, petiţiilor, anchetelor sociale, ajutoarelor cu destinaţie specială. Astfel, din sursele Fondului Raional de susţinere socială a populaţiei au fost acordate 19446 ajutoare materiale în sumă de 3990,65 mii lei. Comparativ cu anul 2006, suma ajutoarelor materiale acordate din mijloacele Fondului de Susţinere Socială a Populaţiei a crescut cu 34 %, iar numărul beneficiarilor sa mărit cu 3182 persoane.

Un compartiment important în sistemul de asistenţă socială a populaţiei este distribuirea ajutoarelor umanitare . Pe parcursul anului, prin intermediul direcţiei au beneficiat de ajutoare umanitare 780 beneficiari , valoarea ajutorului a constituit 38602 lei.

Întru realizarea politicilor sociale, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei acordă o atenţie deosibită elaborării programelor şi proiectelor ce ţin de soluţionarea problemelor sociale din teritoriu în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale, primăriile comunelor.

Astfel, în parteneriat cu ONG „Centrul de Asistenţă Socială „Casa Speranţelor”, a fost implementat proiectul ,, Traficul de fiinţe umane – încălcare a drepturilor omului”, finanţat de OSCE Misiune în Moldova. Scopul acestui proiect a fost : Diminuarea fenomenul traficului de fiinţe umane în 4 comunităţi rurale prin informarea tinerei generaţii din aceste localităţi. În rezultatul implementării proiectului 300 tineri au fost informaţi despre consecinţele şi riscurile traficului de fiinţe umane, despre acţiunile care urmează să fie întreprinse în caz de pericol. În incinta direcţiei a fost instalată linia telefonului încrederii, la care toţi doritorii apelează în caz de necesitate.

Un alt proiect, care a fost implementat în luna februarie 2007 a fost ,, Reducerea vulnerabilităţii în familiile invalizilor orbi şi slabvăzători. Ameliorarea discomfortului lor psihologic”. Obiectivul major al proiectului a fost susţinerea material pe perioada de iarnă a 160 invalizi orbi şi slabvăzători şi membrii familiilor lor prin alimentarea gratuită a invalizilor la ospătăria Întreprinderii Societăţii Orbilor. Proiectul a fost finanţat de Guvernul Elveţiei în sumă de 45200 lei. Contribuţia Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei în acest proiect a fost de 16 mii lei.

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei contribuie ca partener în implementarea proiectului Centrul social,,Căminul Speranţelor şi al Viitorului”, deschis în cumuna Rubleniţa de către Asociaţia Obştească ,,Soarta”.

Agenţia de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană a asigurat consolidarea relaţiilor de parteneriat şi colaborare transfrontalieră cu autorităţile judeţelor Buzău, Botoşani, Iaşi şi Vaslui Romînia, raionul Iampol şi regiunea Viniţa Ukraina.

În acest context, au fost realizate următoarele:

- încheiate acordurilor de parteneriat şi colaborare cu Consiliul Judeţean Vaslui ca partener în 4 proiecte transfrontaliere finanţate în cadrul Programului de Bună Vecinătate România-Moldova 2004, 3 dintre care au fost implementate şi finalizate în anul 2007 (“Crearea unei reţele parteneriale in vederea dezvoltării de servicii sociale la standarde europene "Europarteneri“, “Parteneriat Public Privat România - Republica Moldova”, “Să le construim împreună un viitor”);

- organizate 11 vizite de studiu şi schimb de experienţă cu partenerii din Ucraina (regiunea Viniţa şi Iampol), România ( Judeţul Iaşi, Botoşani, Vaslui, Buzău), Letonia.

- organizate 12 seminare de instruire în cadrul cărora au fost înstruiţi 185 reprezentanţi APL şi ONG membri ai grupurilor de iniţiativă din localităţile raionului Soroca la temele: “ Politica conflictelor de interese în organizaţiile publice”(Soroca, Rubleniţa, Iarova, Ocolina, Baxani, Holoşniţa, Dărcăuţi), “ Dezvoltarea societăţii civile. Consolidarea relaţiilor de parteneriat între APL şi ONG”( Ocolina, Holoşniţa, Baxani, Dărcăuţi), “ Metode şi tehnici de atragere şi colectare de fonduri”- (Hristici).

Serviciul Arhivă a acordat o atenţie deosebită înlăturării neajunsurilor menţionate în Hotărîrea Consiliului Colegial al Serviciului de Stat de Arhivă a Republicii Moldova din 27.07.2007 “Cu privire la rezultatele activităţii instituţiilor arhivistice din Republica Moldova în anul 2006”. În acest scop s-a asigurat îmbunătăţirea calităţii evidenţei de stat a documentelor depozitate în arhivă şi a celor păstrate în arhivele departamentale ale instituţiilor-surse de completare a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova. Pe parcursul anului au fost ordonate documente de păstrare permanentă a 14 instituţii în număr de 877 dosare şi preluate la păstrare 502 dosare din 10 instituţii; au fost supuse lucrărilor de verificare a existentului în 1766 dosare din 2 fonduri; în hîrtie “kraft” au fost învelite 110 unităţi de păstrare; solicitanţilor l-au fost eliberate 1423 certificate, extrase din documentele păstrate în arhivă. Deasemenea s-au întreprins măsuri concrete în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale, completării cu utilaj tehnologic necesar.


În concluzie generală activitate a Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional pentru perioada anului 2007 poate fi considerată satisfăcătoare.

Secretarul Consiliului Raional Ion Spataru
Yüklə 1,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin