Sayi : B. 09 Yfk. O. 00. 00. 00/ 2/ 1240 08 ekiM 2003Yüklə 16,34 Kb.
tarix30.04.2018
ölçüsü16,34 Kb.
#49556
növüYazı

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA
SAYI : B.09.0.YFK.O.00.00.00/ 2/ 1240 08 EKİM 2003

KONU : … İnşaatı.


MAKAMINA
İLGİ : … havaleli 14.07.2003 gün ve 4043 sayılı yazısı.
İlgi yazıyla; … İnşaatı işinin 28.12.1990 günü sözleşmeye bağlandığı, süresinin 27.07.2000 gününe kadar uzatıldığı, toplam % … Oranında keşif artışının kabul olunduğu, 24.07.2000 gün ve… Sayılı son ara hak ediş raporuna göre gerçekleşmenin % … Nakti ve % … Fiziki seviyede bulunduğu; müteahhidin 14.09.2001 günlü dilekçesiyle 2001/2862 sayılı Kararname eki Esasların geçici 17.maddesi 2/c bendi uyarınca tasfiye talep ettiği ve 22.11.2001 günlü Bakanlık Olur'u ile tasfiyenin kararlaştırıldığı, tasfiye kabulü muayene ve tespitlerinin 09.01.2002 günü tamamlanarak hatalı ve noksan imalatlara ait tutanak düzenlendiği ve müteahhidine 15.03.2002 gününe kadar süre verildiği, durumun 25.01.2002 günlü… Yazıyla müteahhide bildirildiği, bundan sonra… Yazısıyla yapılan uyarılara rağmen müteahhidin hatalı ve noksanlıkları gidermediğinden 22.08.2002 günlü yazıyla aynı Kararname eki esasların geçici 17.maddesi 3.bendine istinaden TASFİYENİN İPTALİ ile SÖZLEŞMENİN FESHİ’NİN talep edildiği, 20.09.2002 günlü Bakanlık Olur'u ile tasfiyenin iptal edildiği, 24.09.2002 günlü yazıyla müteahhide fesih için ihtarname çekilmesinin istenildiği; Noter ihtarnamesinin 7.10.2002 günü çekilerek 14.10.2002 günü tebliğ olunduğu, müteahhidin 18.10.2002 günü kayda alınan dilekçesiyle kabul eksiklerinin giderildiğinin bildirildiği ve sevk edilen heyetin 23,24/10/2002 günleri inşaatta yaptığı tespitler sonucu tasfiye kabul noksan ve kusurlu imalatlarının tamamlandığının 11.11.2002 günlü tutanağa bağlandığı, müteahhidin 12.12.2002 günlü dilekçesiyle tasfiye iptal edildiğine göre işe devam etmek istediğini bildirdiğinden bahisle 17.12.2002 günlü yazıyla Bakanlık görüşünün sorulduğu, Bakanlıkça tekrar… görüşü alınarak 26.02.2003 günlü yazıyla sözleşme ve ekleri doğrultusunda geçici kabulün yapılarak kesin hesabın düzenlenmesi talimatının verildiği, 23.05.2003 günlü yazıyla da "ikinci bir talimata kadar" bu talimatın işlemden kaldırılmasının istenildiği, hususlarından bahisle; 2001/2862 sayılı Kararname eki Esasların geçici 17.maddesi 3.bendine göre fesih yapılması gerekirken bu işlem gerçekleştirilmeden kabul işleminin yapılıp yapılamayacağı hususunda görüşümüz istenilmiştir.

­

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.


Nakti gerçekleşme % … seviyesindeyken işin süresi 27.07.2000 günü sona ermiştir. Ancak, taahhüde dahil olan… Yatırım ödeneği yetersizliği nedeniyle yaptırılamayacağı, bunun yerine… Yaptırılmasının 02.06.2000 gün ve 1004/1102 sayılı yazıyla bilindiği (buna bağlı olarak inşaatın beklemede kaldığı) ve… Yapımını imar planı ve yönetmeliğine uygun bulmadığını… 25.07.2001 gün ve… Sayılı yazısıyla bildirmiş olduğu... 02.08.2001 gün ve… sayılı yazısından anlaşılmaktadır. Bu yazı… 09.08.2001 gün ve… Sayılı yazısı ekinde… gönderilerek, iş hakkında "........ hariç ihale kapsamındaki tüm bloklar (...) % 30'u dahilinde bitirilerek ilgili kurumuna muhtelif tarihlerde geçici işgalle teslim edilmiştir." bilgisi verilmek suretiyle, … yaptırılıp yaptırılmayacağı sorulmuştur. ……. Hariç tesisin bütün üniteleri ile… Bitirilmiş ve kullanıma sunulmuş olduğu bu yazıdan açıkça anlaşılmaktadır.
… Yaptırılmasından vazgeçilmesi hakkında ilgili kurumun nihai görüşü 17.08.2001 gün ve… Sayılı yazıyla sorulmuş, alınan 05.09.2001 gün, … Sayılı yazıyla vazgeçme niyeti kesinlik kazanmış, 17.09.2001 gün ve… buna göre talimat verilmiştir.
Bu durumuyla iş bitmiş olmakta ve… geçici kabul işleminin başlatılması gerekmektedir.
Hal böyleyken, müteahhidin 14.09.2001 günlü dilekçesiyle talep ettiği tasfiye… 19.09.2001 gün ve… Sayılı uygun görüş yazısıyla… iletilmiştir. Oysa müteahhit yükümlülüğünü yerine getirmiş ve tesisin bütün ünitelerinin kullanılmak üzere "geçici İşgal" teslimlerini yapmış olup, ortada inşası gereken tasfiye edilebilir bir konu kalmamıştır. Buna rağmen… İşin durumunun farkına varılmayarak 22.11.2001 gün ve… Sayılı tasfiye Olur’u alınmıştır.
Tasfiye kabulü heyetinin 09.01.2002 günlü tutanağa bağladığı eksik ve kusurlu imalatların müteahhitlikçe giderilmemesi nedeniyle gereğinden çok fazla sabredildikten sonra 2001/2862 sayılı Kararname eki Esasların geçici 17.maddesi 3. bendi uyarınca TASFİYENİN İPTALİ ve SÖZLEŞMENİN FESHİ talep olunmuştur. Dayanılan bendin "... Yerine getirmediği takdirde, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın tasfiye kararı iptal edilerek sözleşme feshedilir" hükmüne rağmen, sadece tasfiyenin iptali sağlanmış, ancak, … talimatına istinaden çekilen noter ihtarnamesinin 14.10.2002 günü muhataba tebliğini müteakip müteahhidin eksik ve kusurları tanınan süre içerisinde ve derhal giderdiği de 23-24/10/2002 günü yapılan tespitlerin 11.11.2002 günlü tutanağında belirtilmiştir. Kararnamenin fesih hükmü uygulanmamıştır.
Bundan sonra, müteahhidin 12.12.2002 günlü dilekçesiyle işe devam etmek istemesi, …17.12.2002 günlü yazısıyla… 20.01.2003 günlü yazısıyla… Görüş isteyip 03.02.2003 günlü cevabi yazıyı alıp… talimat yazıp bilahare durdurması suretiyle gereksiz zaman kaybını önemli miktarda artırmıştır. Bu suretle, inşaatı ikmal olunmuş bulunan bu işte Eylül 2001 den günümüze kadar, sözleşmesi gereğinin yerine getirilmesi hususunda idare görevi ihmal edilerek, toplam… Ay gereksiz zaman kaybedilmiştir.
Bütün bu nedenlere rağmen, hiç gerekli değilken başlatılmış bulunan tasfiye işlemi 20.09.2002 gün ve… Sayılı Olur'la (2001/2862 sayılı Kararname eki Esasların geçici 17.maddesi 3.bendindeki fesih hükmü yerine getirilmeden) iptal olunduğu, çekilen noter ihtarnamesi sonucu tasfiye kabulünde tutanağa bağlanmış eksik ve kusurların giderilmiş olmasıyla da sözleşmeyi feshedebilme nedeni kalmadığı hususları dikkate alınarak, sözleşme ve ekleri hükümleri ve usullerine göre 24.10.2002 günü itibariyle işin GEÇİCİ Kabul’ünün yaptırılması gerektiği görüşüne varılmıştır.
Makamlarınca da uygun görüldüğü takdirde, yazımızın… Müdürlüğüne havalesini arz ederim.


Yüklə 16,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə