Sinirli kaptan gemi İNŞA, YÜK İŞlem ve gemi stabiLİtesiYüklə 60,08 Kb.
tarix21.08.2018
ölçüsü60,08 Kb.

SINIRLI KAPTAN

GEMİ İNŞA, YÜK İŞLEM VE GEMİ STABİLİTESİ
1. Aşağıda verilen su geçirmez perdelerden hangisi diğerlerine göre daha kalın yapılır?

 1. Baş çatışma perdesi,

 2. Tank perdeleri,

 3. Ambar perdesi,

 4. Makine perdesi,

 5. Köprü üstü perdesi,


2. Bir geminin yük almaya müsait bütün kapalı alanlarının toplam hacmini gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) DeplasmanB) Gros tonaj

C) Net tonaj

D) Deadweight

E) Overload


3. ‘TF’ olarak sembollenen yükleme markası aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kuzey Atlantik Kış yükleme hattı,

 2. Tatlı su yükleme hattı,

 3. Tropikal tatlı su yükleme hattı,

 4. Kış yükleme hattı,

 5. Tropıkal su yükleme hattı.


4. Aşağıda verilen yanıcı gazlardan hangisi kaynak tekniğinde kullanılmaz?

 1. Asetilen,

 2. Hidrojen

 3. Bütan,

 4. Azot,

 5. Propan.5. Deplasmanı 5200 ton olan bir gemide KG=5.2 m, KM=5.8 m dir. Bu gemide omurgadan 2.6 m yüksekte bulunan 60 tonluk bir ağır parça, cundası omurgadan 30 m yüksekte olan ağır bumba ile kaldırılırsa geminin GM’i ne olur?

 1. 0.284 m

 2. 0.60 m

 3. 0.516 m

 4. 0.314 m

 5. 0.912 m6. Baş ve kıç draft arasındaki farka ne denir?

A) Freebord

B) Mean Draft

C) Trim

D) Maksimum Draft

E) Trim değişikliği
7. Bir geminin baştaki su kesimi 27 feet draft rakamının tam ortasından kıçtaki su kesimi ise 29 feet rakamının tam ortasından geçmektedir. Geminin Mean Draftı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) 28’ 09’’

B) 29’ 00’’

C) 28’ 03’’

D) 28’ 06’’

E) 29’ 06”
8. Sintine alıcı ağızları ekseriyetle ambarların hangi bölümünde bulunur?

A) Ambarların baş kısmındaB) Ambarların kıç kısmında

C) Ambarların orta kısmında

D) Ambarların üst kısmında

E) Ambarlarda bulunmazlar


9. Aşağıdaki yükleme şekillerinden hangisinin uygulanması bir geminin Tender olmasına neden olabilir?

A) Çift dip tankları dolu, yükler gelişi güzel dağıtılmış ise

B) Çift dip tankları boş, ağırlıklar genelde alt kısımlarda yoğunlaşmış ise

C) Çift dip tankları dolu, yükler homojen dağıtılmış ise

D) Çift dip tankları dolu, yükler alt kısımlarda yoğunlaşmış ise

E) Çift dip tankları boş, ağırlıklar genelde üst kısımlarda yoğunlaşmış ise
10. Başta: 4.8 m Kıçta: 6.5 m su çeken bir gemide F noktası gemi ortasındadır. Bu gemiye aşağıda gösterilen yükler yüklenmiştir.

No:1 Ambar 1200 ton Ortadan mesafe 30 m başa

No:2 Ambar 2300 ton Ortadan mesafe 6 m başa

No:3 Ambar 1500 ton Ortadan mesafe 20 m kıça

TPC = 50 ton, MCT 1cm = 252 ton metre olduğuna göre bu yükleme sonunda baş ve kıç draftları hesaplayınız.

A) Baş D: 5.38 m Kıç D: 6.00 m

B) Baş D: 5.24 m Kıç D: 7.94 m

C) Baş D: 6.48 m Kıç D: 7.18 m

D) Baş D: 5.50 m Kıç D: 7.20 m

E) Baş D: 6,20 m Kıç D: 7.11 m
11.Yüklerinin ağır olanlarını üst bölmelere yükleyen gemiler için denge açısından ağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bu gemiler Tender olur

B) Bu gemiler Stiff olur

C) Bu gemiler başa trimli olur


 1. Bu gemiler kıça trimli olur

 2. Bu gemiler evenkeel olurlar


12. Bir konteynerde mukavemeti en güçlü olan kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapısı

B) Yanları

C) Tabanı

D) Tavanı

E) Kapı kilitleri
13. Aşağıdakilerden hangisi bir yük donanımının elemanı değildir?


 1. Mantilya teli

 2. Yük teli

 3. Kamçı teli

 4. Karanfil teli

 5. Bastika


14. Kereste yüklemesi yapılırken yoğunluğu yüksek olan ağır keresteler nereye yüklenir?

A) Baş güverteye

B) Gladoraya

C) Dip ambarlara

D) Kıç güverteye

E) Güverte üstüne
15. Manifesto kim tarafından imzalanır.

A) Kaptan tarafından

B) Zabitler tarafından

C) Acente tarafından

D) Liman otoritesi tarafından

E) Kılavuzlık tarafından

16. Güvertesine konteyner ve bazı güverete yükleri yükleyen bir gemide aşağıdaki durumlardan hangisi tespit edilir?

A) GM büyür

B) Metesantır noktası yukarı hareket eder

C) Gemi stiff olur

D) GM değişmez

E) GM küçülür17. ‘F’ olarak sembollenen yükleme markası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuzey Atlantik Kış yükleme hattı,B) Tatlı su yükleme hattı,

C) Tropikal tatlı su yükleme hattı,

D) Kış yükleme hattı,

E) Yaz yükleme hattı.


18. Aşağıda verilen gemi yapı elemanlarından hangisi üzerindeki gerilme kuvveti diğerleri kadar önemli değildir?

 1. Karina saçları,

 2. Ambar perdeleri,

 3. Gemi tankları arasındaki saçlar,

 4. Ambar tabanındaki saçlar

 5. Ambar kapakları


19. Omurgadan su hattına kadar olan mesafeye ne isim verilir ?

A) Kalıp genişliği,

B) Kalıp derinliği,

C) Freeboard,D) Draft,

E) Dikmelerarası boy


20. Aşağıda verilen eğrilerden hangisi hidrostatik eğrilerden birisi değildir?

A) Deplasman eğrisi,

B) Santimetre batırma tonu eğrisi,

C) KN eğrileri,

D) Boyuna dönme merkezi eğrisi,

E) Yüzdürme yeteneği eğrisi.

DENİZ HUKUKU VE ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ
1.TTK’ya göre donatanlık sıfatının kazanılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi şart değildir.

a) Ticari olsun olmasın bir geminin bulunması ve bu geminin bakım, onarım ve donatımının üstlenilmesi

b) Geminin maliki olması

c) Bir deniz gemisinin sözkonusu olması

d) Ticaret gemisinin sözkonusu olmasıe) Gemiyi kendi adına işletmesinin gerekmesi
2. Aşağıdakilerin hangisi, TTK.md.973’e göre, kaptanın sorumlu olduğu kişileri gösterir.

 1. Kaptan donatandan başka, taşıtana, yükletene, gönderilene, yolcuya, gemiadamlarına, alacağı 988 md. giren bir kredi alacaklısına, özellikle deniz ödüncü verene karşı da sorumludur.

 2. Kaptan donatana, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemiadamlarına, deniz ödüncü ve gemi alacaklılarına, sorumludur.

 3. Kaptan donatana, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemiadamlarına, Kurtarma ve Yardım alacaklısı ile Müşterek Avarya alacaklılarına karşı sorumludur.

 4. Kaptan donatana, donatma iştirakinde müşterek donatanlara, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, çarterer’e gemiadamlarına, Kurtarma ve Yardım alacaklısı ile Müşterek Avarya alacaklılarına karşı sorumludur.

 5. Kaptan donatana, donatma iştirakinde müşterek donatanlara, taşıyana, taşıtana, Kurtarma ve Yardım ile Müşterek Avarya alacaklıları, Liman ve Gümrük yetkilileri ile Güvenlik güçlerine karşı sorumludur.


3. İş Kanunu açısından aşağıdakilerin hangisi yanlıştır.

 1. Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlara İş Kanunu kuralları uygulanmaz

 2. Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlara İş Kanunu kuralları uygulanır

 3. Kıyılarda gemilerden karaya ve karadan gemilere yaplan yükleme ve boşaltma işlerinde çalışanlara İş Kanunu uygulanır

 4. Limanlarda gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işlerinde çalışanlara İş Kanunu uygulanır

 5. Balık avcılığı işi ile uğraşan kimseler mahkeme içtihatlarına göre İş Kanunu hükümlerinden yararlanır


4. Gemi herhangi bir sebeple seferden,

 1. 30 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir

 2. 20 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir

 3. 15 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir

 4. 35 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir

 5. 40 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir


5. Hizmet sözleşmesi sırasında gemiadamı ölürse aşağıdakilerden hangisi olmaz.


 1. Himet sözleşmesi sona erer

 2. Tazminat hakları sona erer

 3. Tazminat hakları mirasçılarına geçer

 4. Yargıtay’a göre işçi kusurlu davranışıyla kendi ölümüne neden olması durumunda bu bir haklı nedenle fesih sebebi teşkil ettiği taktirde mirasçılarına tazminat ödenmez

 5. Kıdem tazminatı mirasçılarına ödenir


6. Aşağıdakilerden hangisi çatmanın unsurlarından değildir.

 1. Fiilen veya hükmen bir çatmanın mevcut olması ve fiilen bir zararın doğmuş olması

 2. Çarpışan gemilerin deniz gemisi olması

 3. Çatmaya konu araçların gemi niteliği taşıması

 4. Çarpışan gemiler arasında herhangi bir hukuki ilişki olmamalı

 5. Kaptanın haklı ve makul karşı koymasının bulunmaması


7. Aşağıdakilerden hangisi müşterek avaryanın unsurlarından değildir.

A) Fedakarlık unsuru

B) Müşterek tehlike unsuru

C) Kaptanın makul ve açık direnişinin ve ayrı bir hukuki ilişkinin bulunmaması unsuru

D) Fedakarlığın iradi olması

E) Faydalı netice unsuru

8. Serbest Pratika aşağıdaki kuruluşların hangisinin ilgili biriminden alınır.


 1. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

 2. Denizcilik Müsteşarlığı, Bölge Müdürlükleri

 3. Liman Başkanlıkları

 4. Liman İşletme Müdürlükleri

 5. Deniz Polisi yetkilileri


9. Yola elverişlilik belgesinin geçerlik süresi ne kadardır.

 1. Bir yıl

 2. Seferlik

 3. Altı ay

 4. Denize elverişlilik belgesinin geçerlik süresi kadar

 5. Klass sörveyi tarihine kadar


10. Aşağıdaki hallerden hangisi TTK 1258. Md kapsamındaki yük alacaklısı hakkı değildir.

 1. Taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan alacakları

 2. Yük sigorta ücretleri

 3. Müşterek avarya nedeni doğan yük borcu

 4. Yükün kurtarılmasından doğan kurtarma yardım borcu

 5. Yük karşılık gösterilerek alınan deniz ödüncü borcu


11. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak SOLAS 74 Konvansiyonunun uygulanmayacağı gemidir?

  1. Yolcu gemileri

  2. Kuru yük gemileri

  3. Tankerler

  4. Yüksek Süratli Gemiler (HSC)

  5. Savaş Gemileri


12. SOLAS 78 protokolünün getirdiği önemli yeniliklerden birisi aşağıdakilerden hangisidir.

  1. Liman Devleti kontrolü gerekliliklerin önemi

  2. ARPA kullanımı

  3. Zimni kabul

  4. Seperatör kullanımı

  5. Hiçbiri

13. Aşağıdaki gemilerden hangisi ya da hangileri SOLAS kurallarına tabi değildirler?(I) 1250 GRT’luk Kimyasal Tanker.

(II) Amerika-Türkiye arasında düzenli hat yolcu taşıması yapan 500 yolcu kapasiteli yolcu gemisi.

(III) Yarımca Körfezinde balık avlayan 3 m boyundaki balıkçı motoru.

(IV) 130 m boyundaki 38 yolcu kamaralı ticari yat.


 1. I

 2. II

 3. III

 4. IV

 5. III,IV


14. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78) gereği, 400 GRT’ dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek üzere EK-I uyarınca bulunması gereken aşağıdaki maddelerden hangisine gerek yoktur.

 1. IOPP sertifikası

 2. Petrol kayıt kitapçığı

 3. Balastın denize verilmesinin güverteden durdurulması

 4. Petrol atıklarını toplama tankı

 5. Sintine separatörü


15.Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi (IOPP)’ne sahip olan gemilerin MARPOL 73/78 Ek-I’e göre peryodik sörveyleri kaç yılda bir yapılır.

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5


16. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’si, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar.

 1. Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

 2. Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar

 3. Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.

 4. Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar

 5. Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar.


17. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-III’ü, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar.

 1. Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

 2. Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar

 3. Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.

 4. Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar.

 5. Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar


18. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar, aşağıda belirtilen gemilere uygulanmaz.

 1. 200 GRT ’ un altında 10 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

 2. 250 GRT ’ un altında 15 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

 3. 300 GRT ’ un altında 20 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

 4. 350 GRT ’ un altında 25 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

 5. 400 GRT ’ un altında 30 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler


19. MARPOL 73/78 EK-VI’da belirtilen hava kirliliğin önlenmesine dair kurallar gereği kaç GRT ve üzeri gemi, sabit ve yüzer sondaj platformları, sörvey ve denetime tabidir.

 1. 150 GRT

 2. 200 GRT

 3. 300 GRT

 4. 400 GRT

 5. 500 GRT


20. MARPOL 73/78 gereği dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önlemek amacıyla ÖZEL ALAN olarak ilan edilmiş Denizler aşağıdakilerden hangileridir.

 1. Karadeniz, Akdeniz

 2. Akdeniz, Baltık

 3. Karadeniz, Baltık

 4. Basra Körfezi, Baltık

 5. Karadeniz, Basra Körfezi


Yüklə 60,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə