Sosyal Güvenlik Kurumu KanunuYüklə 445 b.
tarix12.08.2018
ölçüsü445 b.
#69966


Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu


SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu)

 • SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu)

 • BAĞ– KUR(Esnaf ve Sanatkarlar ve diğer bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

 • Emekli SandığıSosyal Sigortalar kolları ile ilgili Kanun 27.06.1945 tarihli 4772 sayılı İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası kanunudur.

 • Sosyal Sigortalar kolları ile ilgili Kanun 27.06.1945 tarihli 4772 sayılı İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası kanunudur.

 • 16.07.1945 tarihli 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu çıkarılmış, 01.01.1946 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 • 1961 Anayasasına göre, 17.07.1964 tarihli 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda birleştirilmiştir.01.03.1965 tarihinde İşçi Sigortaları kurumu Sosyal Sigortalar Kurumu adını almış, işçi statüsünde çalışanların Sosyal Güvenlik alanında yeni, çağdaş hak ve olanaklar sağlanmıştır.

 • 01.03.1965 tarihinde İşçi Sigortaları kurumu Sosyal Sigortalar Kurumu adını almış, işçi statüsünde çalışanların Sosyal Güvenlik alanında yeni, çağdaş hak ve olanaklar sağlanmıştır.

 • 2925 sayılı kanuna göre 1984 tarihi itibariyle Tarımda geçici olarak Ücret karşılığı çalışanlara Sosyal Güvenlik hakkı verilmiştir.Esnaf ve Sanatkarlar ve diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) 02.09.1971 tarih ve 1479 sayılı kanun ile kurulmuş. 01.10.1972 tarihi itibariyle uygulamaya konulmuştur.

 • Esnaf ve Sanatkarlar ve diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) 02.09.1971 tarih ve 1479 sayılı kanun ile kurulmuş. 01.10.1972 tarihi itibariyle uygulamaya konulmuştur.

 • 01.01.1986 tarihi itibariyle Sağlık Sigortası yardımı verilmeye başlanmıştır.

 • 10.09.1977 tarih, 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik yasasıyla Köy, Mahalle muhtarlarının Bağ-Kur kapsamında zorunlu Sigortalı olmaları sağlanmış.04.05.1979 tarih, 2229 sayılı kanunla herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna tabi olmayan T.C. Vatandaşlarıyla Ev Kadınlarına Bağ-Kur kapsamında isteğe bağlı Sigortalı olma hakkı verilmiş, bunlara da aynı Haklardan yararlanması öngörülmüştür.

 • 04.05.1979 tarih, 2229 sayılı kanunla herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna tabi olmayan T.C. Vatandaşlarıyla Ev Kadınlarına Bağ-Kur kapsamında isteğe bağlı Sigortalı olma hakkı verilmiş, bunlara da aynı Haklardan yararlanması öngörülmüştür.

 • 1984 yılı itibariyle 2926 sayılı kanuna göre tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlara Sosyal Güvenlikleri sağlanmış ve 1999 itibariyle bu Sigortalılara Sağlık yardımı da yapılmaya başlanmıştır.Cumhuriyetin kurulmasından sonra devletin askeri ve mülki görevlerin yanı sıra ekonomik ve ticari alanda çeşitli kurumların kurulması ve bu kurumlara özgü Sandıklar oluşturulmayı getirmiş ve 1934 – 1947 yıllarında 11 adet ayrı Sandık kurulmuştur.

 • Cumhuriyetin kurulmasından sonra devletin askeri ve mülki görevlerin yanı sıra ekonomik ve ticari alanda çeşitli kurumların kurulması ve bu kurumlara özgü Sandıklar oluşturulmayı getirmiş ve 1934 – 1947 yıllarında 11 adet ayrı Sandık kurulmuştur.

 • Bunlar, 08.06.1949 tarihinde kurulan ve 01.01.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı kanunu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü kurulmuştur. • Böylece 5 ayrı, 5 farklı emeklilik rejimi ortaya çıkmıştır;

 • Devlet Memurları (Emekli Sandığı)

 • Hizmet akdine göre ücretle çalışanlar (SSK)

 • Tarım işlerinde ücretle geçici çalışanlar

 • (Tarım Sigorta)

 • Kendi hesabına çalışanlar (Bağ-Kur)

 • Tarımda kendi hesabına çalışanlar

 • (Tarım Bağ-Kur)SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

 • Sosyal Güvenlik Kurumlarını tek çatı altında toplayan 20.05.2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5502 sayılı kanun ile Kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali açıdan özerk, kanunda bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tabi Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur.

 • Kurum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşudur ve Sayıştay denetimine tabidir.Kurumun temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.

 • Kurumun temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir. • 5502 sayılı Kanunun görevleri kanunun 3.Maddesinde tanımlanmıştır.

 • Sosyal Güvenlik Politikasını uygulamak, geliştirmeye yönelik çalışma yapmak.

 • Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek.

 • Sosyal Güvenliği uluslar arası gelişmeleri izlemek, uluslar arası antlaşmaları uygulamak.

 • Sosyal güvenlik alanında, eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleri yapmak ve yaptırmak, Kamu idareleri arasında işbirliğini sağlamak.

 • Kanunlarla verilen görevleri yapmak. • Genel Kurul

 • Yönetim Kurulu

 • BaşkanlıkGenel Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında;

 • Genel Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında;

 • Sayıştay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilecek birer temsilciden, (Toplam 13 temsilci)

 • İş ve/veya Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Bakan tarafından belirlenecek iki öğretim üyesinden,

 • Başkan, genel müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanından,En fazla üyeye sahip ilk üç işveren, işçi, kamu görevlileri sendikası konfederasyonları tarafından üye sayısıyla orantılı olarak belirlenen 9’ar temsilciden (toplam 27 temsilci)

 • En fazla üyeye sahip ilk üç işveren, işçi, kamu görevlileri sendikası konfederasyonları tarafından üye sayısıyla orantılı olarak belirlenen 9’ar temsilciden (toplam 27 temsilci)

 • Tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar ile tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanların üye olduğu kanunla kurulu kamu kurumu niteliğindeki en üst meslek kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9’ar temsilciden, (toplam 18 temsilci)

 • Kurumdan aylık veya gelir almakta olanların üye olduğu en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,

 • Yukarıda sayılanların dışında kalan ve kamu kurumu niteliğindeki en üst meslek kuruluşları tarafından görevlendirilecek birer temsilciden,

 • oluşur.Sosyal Güvenlik politikaları ve bunların uygulamaları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak.

 • Sosyal Güvenlik politikaları ve bunların uygulamaları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak.

 • Kurumun bütçe ve bilançolarını, faaliyet raporlarını, performans programlarını, orta ve uzun vadeli Gelir – Gider dengesini, sigorta kolları itibariyle yapılan en son aktüeryal hesap sonuçlarını değerlendirilerek görüş oluşturmak.

 • Kurumun performans programlarında yer alan hedefleri ile sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki dönemin performans hedeflerine ilişkin görüş oluşturmak.

 • Yönetim Kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerini seçmek.Genel Kurul üç yılda bir toplanır.

 • Genel Kurul üç yılda bir toplanır.

 • Genel Kurul, Bakan veya üye tam sayısının üçte biri tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

 • Genel Kurul kararları en geç iki hafta içinde, Genel Kurula katılan üyelere gönderilir ve kararlar Kurumca öncelikle dikkate alınır.

 • Genel Kurulun sekreterya işlemleri Başkanlık tarafından yerine getirilir.

 • Genel Kurulun çalışmaları için yapılacak giderler Kurum bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

 • Genel Kurulun toplanmasına, çalışmasına, temsilcilerin görevlendirilmesine ve diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Kurumun en yüksek karar, yetki ve sorumluluğunu taşır.

 • Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Kurumun en yüksek karar, yetki ve sorumluluğunu taşır.

 • Yönetim Kurulu;

 • Başkan, Başkanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan iki başkan yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, Maliye Bakanlığını Hazine Müsteşarlığını temsilen birer üye ile

 • İşverenleri, işçileri, kamu görevlilerini, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar, tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanlar, kurumdan gelir ve aylık alanları temsilen birer üye olmak üzere toplam 12 üyeden oluşur.

 • Başkan, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim Kuruluna, Başkanın bulunmadığı hallerde Başkana vekâlet eden kişi başkanlık eder.Yönetim Kurulu en az haftada bir defa ve asgarî yedi üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

 • Yönetim Kurulu en az haftada bir defa ve asgarî yedi üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

 • Gerekli görüldüğünde Başkanın veya yedi üyenin talebi ile Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

 • Başkan ve başkan yardımcısı dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Geçerli bir mazereti olmaksızın; arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam altı toplantıya katılmayanlar, Yönetim Kurulu üyeliğine atanma ya da seçilme şartlarını yitirenler ile atandıktan veya seçildikten sonra bu şartları taşımadığı anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer.

 • Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, bu görevleri nedeniyle ayrıca, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarlarda her ay ücret ödenir.Kurum bütçesini, bilânçosunu, gelir-gider tablolarını, Kurum bütçesindeki bölümler içinde aktarmaları, bu bölümler arasındaki ek ve olağanüstü ödenek tekliflerini karara bağlamak.

 • Kurum bütçesini, bilânçosunu, gelir-gider tablolarını, Kurum bütçesindeki bölümler içinde aktarmaları, bu bölümler arasındaki ek ve olağanüstü ödenek tekliflerini karara bağlamak.

 • Kurumun sigorta kolları itibarıyla hazırlanacak aktüeryal hesaplarına ilişkin raporları değerlendirerek finansman dengesinin üçer aylık ve yıllık gerçekleşmelerini izlemek, alınması gereken tedbirleri kararlaştırmak, Genel Kurula sunulacak aktüeryal hesaplara ilişkin raporları gerektiğinde bağımsız kuruluşlara inceletmek.

 • Genel müdürlükler ile Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki daire başkanlıklarının, taşrada ise sosyal güvenlik merkezlerinin kurulmasına veya kapatılmasına karar vererek Bakan onayına sunmak.Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikleri karara bağlamak.

 • Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikleri karara bağlamak.

 • Her türlü kiralama sözleşmesi hakkında karar vermek, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılmak üzere bedeli beşyüz bin Yeni Türk Lirasından fazla olan her türlü; kiraya verme, satış, alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin karar vermek, ihale komisyonu kararlarını onaylamak.

 • Kurum personeline ödenecek ek ödeme, ikramiye ve fazla mesai ücretine ilişkin usûl ve esasları belirlemek.Kurum yararının bulunması halinde; yılı merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen miktara kadar olan hak ve alacakların terkinine karar vermek, prim ve primlerden kaynaklanan alacaklar hariç olmak üzere, uyuşmazlıkların dava açılmadan veya icra takibi yapılmadan uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, Kurum tarafından veya Kuruma karşı açılan dava veya icra takiplerinin uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, sulhe, kabule, feragate ve kanun yollarına başvurulmamasına karar vermek.

 • Kurum yararının bulunması halinde; yılı merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen miktara kadar olan hak ve alacakların terkinine karar vermek, prim ve primlerden kaynaklanan alacaklar hariç olmak üzere, uyuşmazlıkların dava açılmadan veya icra takibi yapılmadan uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, Kurum tarafından veya Kuruma karşı açılan dava veya icra takiplerinin uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, sulhe, kabule, feragate ve kanun yollarına başvurulmamasına karar vermek.

 • Kurumun performans hedef, gösterge ve programı ile hizmet kalite standartlarını karara bağlamak.

 • Her yıl için, prim borcu kamuoyuna açıklanacak işverenlerin belirlenmesine esas olmak üzere asgarî borç tutarını belirlemek.Kurum alacaklarının tahsilat işlemleri ile diğer kanunlarla tahakkuk ve tahsilat yetkisi Kuruma verilen alacakların tahsilat işlemlerinin, kısmen veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle gerçekleştirilmesine karar vererek Bakan onayına sunmak.

 • Kurum alacaklarının tahsilat işlemleri ile diğer kanunlarla tahakkuk ve tahsilat yetkisi Kuruma verilen alacakların tahsilat işlemlerinin, kısmen veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle gerçekleştirilmesine karar vererek Bakan onayına sunmak.

 • Kurumun dava ve icra takipleri için vekâlet akdi yoluyla avukat çalıştırılmasına, özel uzmanlık gerektiren ve geçici nitelikteki işler için ise hizmet satın alınması yoluyla yerli veya yabancı uzman çalıştırılmasına karar vermek, bunların sözleşme şartlarını ve avukatlara ödenecek ücretleri belirlemek.

 • Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.Teşkilat;

 • Teşkilat;

 • Başkanlık teşkilatı; merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.

 • Merkez Teşkilatı;

 • Başkanlık Merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve

 • yardımcı hizmet görevlerinden oluşur.

 • Taşra teşkilâtı

 • Taşra teşkilâtı; her ilde kurulan sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine bağlı olarak kurulacak sosyal güvenlik merkezlerinden oluşur.

 • İl ve ilçelerde nüfus, sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayısı, işyeri sayısı, işlem yoğunluğu ve belirlenecek diğer kriterler doğrultusunda yeteri kadar sosyal güvenlik merkezi kurulabilir veya kaldırılabilir.Başkanlığın en üst amiri olan Başkan, Başkanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:

 • Başkanlığın en üst amiri olan Başkan, Başkanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:

 • Kurumu; Anayasaya, kanunlara, ulusal kalkınma plânına, yıllık uygulama programlarına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek.

 • Kurumun görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek, Başkanlığın bütçesini hazırlamak, gerekli yasal ve idarî düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.Kurumun faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.

 • Kurumun faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.

 • Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılmak üzere bedeli beşyüz bin Yeni Türk Lirasına kadar olan; kiraya verme, satış, alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin sözleşmeler hakkında karar vermek, ihale komisyonu kararlarını onaylamak, beşyüz bin Yeni Türk Lirasının üzerinde olanlar için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve kendi limitleri âhilinde merkez ve taşra teşkilâtının harcama sınırlarını belirlemek.Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kuralları belirleyerek, personele ve Kurumun ilişkili olduğu taraflara duyurmak ve personelin bu kurallara uygun hareket etmesini sağlamak.

 • Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kuralları belirleyerek, personele ve Kurumun ilişkili olduğu taraflara duyurmak ve personelin bu kurallara uygun hareket etmesini sağlamak.

 • Adlî ve idarî makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil etmek.

 • Ödeme tarihi altı aydan daha uzun süre gecikmiş ve Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla prim borcu olan işverenleri, yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslara göre her yıl kamuoyuna açıklamak.

 • Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır;

 • Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır;

 • a) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

 • b) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü.

 • c) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü.

 • ç) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü.

 • d) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı.

 • e) Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı.

 • Her bir Genel Müdürlük bünyesinde Yönetim Kurulu kararı ile en fazla 11 adet Daire Başkanlığı kurulabilir.a) Strateji Geliştirme Başkanlığı.

 • a) Strateji Geliştirme Başkanlığı.

 • b) Hukuk Müşavirliği.

 • c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı.

 • a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı.

  • b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.
 • c) İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı

 • ç) Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı. • Kurum hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tâbi olarak istihdam edilen personel tarafından yürütülür. Kurumun kadrolu memurları hakkında sosyal güvenlikleri bakımından 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

 • Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak ve yirmi kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli olarak uzman personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. • Kurumda bilişim hizmetlerini yürütmek ve 80 kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli olarak uzman personel çalıştırılabilir. (Değişik ikinci cümle: 8/3/2007-5597/3 md.) Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurumca belirlenecek en fazla beş kişiye ödenecek ücret, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının beş katını, diğer beş kişiye dört katını, geri kalanlara ise üç katını geçemez ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz • Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurum personeli, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tâbidir.

 • Kurum lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin; hukuk müşavirlerine, avukatlara ve dava ve icra takibi işlerinde fiilen görev yapan diğer personele dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı ve I. Hukuk Müşaviri kadrolarına müşterek kararname, diğer Daire Başkanı, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı ve Yardımcısı ile Sosyal Güvenlik İl Müdürü kadrolarına Başkanın önerisi üzerine Bakan onayı, bunların dışında kalan Kurum kadrolarına ise Başkan onayı ile atama yapılır.

 • Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı ve I. Hukuk Müşaviri kadrolarına müşterek kararname, diğer Daire Başkanı, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı ve Yardımcısı ile Sosyal Güvenlik İl Müdürü kadrolarına Başkanın önerisi üzerine Bakan onayı, bunların dışında kalan Kurum kadrolarına ise Başkan onayı ile atama yapılır.

 • Yukarıda sayılan kadrolar ile daire başkanı, sosyal güvenlik il müdürü, sosyal güvenlik il müdür yardımcısı ve sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak, en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak şartı aranır.Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettiş ve bunların yardımcıları

 • Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettiş ve bunların yardımcıları

 • Kurum yeterli sayıda Sosyal Güvenlik Uzmanı ve müfettiş istihdam etmektedir.

 • Müfettiş yardımcısı olarak atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve Kurumca belirlenen konuda tez hazırlamak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları müfettiş kadrolarına atanırlar.

 • Sosyal güvenlik uzman yardımcılarının ve müfettiş yardımcılarının mesleğe alınma, tez hazırlama, yetiştirilme, yeterlik sınavları ile diğer konulara ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı

 • Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı

 • Kurum taşra teşkilatında Sosyal Güvenlik Denetmeni ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı istihdam edilir.

 • Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

 • Sosyal Güvenlik Denetmenleri sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına ilişkin tespit, denetim ve taramalarda görevlendirilirler ve görevleriyle ilgili kayıt ve belgeleri inceleme yetkisine sahiptir. • Kurumun Gelirleri

 • Sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası prim gelirleri, idarî para cezaları, gecikme cezaları, gecikme zamları ve katılım payları.

 • Sosyal sigorta ile genel sağlık sigortasına yapılan Devlet katkısı.

 • Taşınır ve taşınmaz gelirleri.

 • Kurumca hazırlanan her türlü standart form, manyetik, elektronik veya akıllı kart satışından elde edilecek gelirler ile her türlü data hattı, internet kullanımı ve benzeri kira gelirleri,

 • Kurumun ödeme kapsamındaki listelere girmek veya bu listelerde kalmak veya değişiklik yapmak için yapılan başvurulardan ve sözleşmelerden elde edilen gelirler. • Kurumun Gelirleri

 • Merkezî yönetim bütçesinden yapılacak diğer transferler.

 • Gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya vasiyet yoluyla yapılan bağışlar.

 • Primlerin ve diğer gelirlerin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

 • Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler.

 • Diğer gelirler. • Kurumun Giderleri

 • Sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek gelir, aylık ödemeler.

 • Genel Sağlık Sigortası giderleri.

 • Genel Yönetim giderleri.

 • Faiz giderleri.

 • Eğitim araştırma, danışmanlık hizmet giderleri.

 • Diğer giderler.Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri

 • Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri

 • Kurumun her kademedeki yöneticileri görevlerini; mevzuata, stratejik plân ve programlara, performans ölçütlerine, hizmet kalite standartlarına ve Kurumdan hizmet alan kişilerin memnuniyetini esas alacak şekilde yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

 • Kurumda her kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

 • Tebligat

 • Bu Kanun gereğince yapılacak tebligatlar hakkında, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.Yazışma, evrak, bilgi arşivleme esasları

 • Yazışma, evrak, bilgi arşivleme esasları

 • Kurumun her türlü kayıtları elektronik ortamda tutulabilir. Elektronik ortamda saklanan bilgilerin tespitinde kurum kayıtları esas alınır.

 • Kurumun kayıtları adli ve idari merciler nezdinde resmi belge olarak geçerlidir. Kurum kayıtlarına itiraz edilmesi halinde ispat mükellefiyeti itiraz edene aittir.

 • Yönetmelikler ve Tebliğler

 • Başkanlık merkez ve taşra teşkilatının görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları, kurum personel alınma, atanma, yükselme ve yer değiştirme, görev, yetki ve çıkarılacak yönetmelikler ile düzenlenir.

 • Kurum dışındaki gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren tebliğler resmi gazetede yayınlanır.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə