Sözleşmesi ( bursa – 31 / 01 /2008 )



Yüklə 383,58 Kb.
səhifə1/4
tarix30.04.2018
ölçüsü383,58 Kb.
#49793
  1   2   3   4



ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş



ANTALYA ALIŞVERİŞ MERKEZİ İNŞAATI


KARKAS , KABA İNŞAAT ve DUVAR İŞLERİ


SÖZLEŞMESİ

( BURSA – 31 / 01 /2008 )

İçindekiler:





 1. Sözleşme Ekleri

 2. Taraflar – Tanımlar – Kanuni Adresler

 3. Taahhüdün Konusu ve kapsamı

 4. İş Avansı

 5. Taahhüdün Bedeli

 6. İşin Süresi

 7. İşe başlama, Yer teslimi , Bitirme zamanları , Gecikme cezaları, Fesih ve Tazminat

 8. İnşaat ruhsatı ve teknik uygulama sorumlusu (TUS)

 9. İşin Kontrolü

 10. Projeler

 11. İş Programı

 12. Şantiye kuruluşu ve şantiye müdürü

 13. Müteahhidin şantiye teşkilatının görev ve sorumlulukları

 14. Teknik personel bulundurulması

 15. Şantiyedeki araç gereç ve demirbaşlar

 16. Geçici hakedişler

 17. Kesin teminat

 18. Kesin teminatın iadesi

 19. Fiyat artışları

 20. Endüstri tipi kalıp temini ve kullanılması

 21. Birim fiyatı olmayan kalemler

 22. Ambarlama ve koruma

 23. Uygun olmayan malzemeler

 24. İşçilerin hakları ve malzeme bedelleri

 25. Vergi, Resim, Harçlar, ve Masraflar

 26. Kısmi gecikme Cezası

 27. Kabuller

 28. Geçici işgal

 29. İnşaatın durdurulması, işin tasfiyesi

 30. Sigorta

 31. Çalışanlarla ilgili vergiler ve SSK primleri

 32. İş miktarının arttırılması veya azaltılması

 33. Teminat (garanti) süresi ve müteahhidin sorumluluğu

 34. Kesin hesaplar

 35. Devir ve temlik

 36. İnşaatı temizlenmesi

 37. İhtilafların halli

 38. Müteahhidin taahhüdü ihlal etmesi

 39. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Hükümleri

40. İş Emniyeti ile ilgili hususlar

41. Müteahhidin iflası

42. Sözleşmenin feshi ve hükümleri

43. Garanti Süresi

44. Çeşitli hükümler

45. Fiatlar

46. Kanuni ikametgahlar ve tebligat ADRESLERİ

1-SÖZLEŞME EKLERİ :




 • Teklif alma ve ihale şartnamesi

 • Özel idari ve teknik şartnameler

 • Özel birim fiyat tarifleri

 • Mimari, betonarme, kanalizasyon ve drenaj projeleri ve ilgili detaylar

 • Bilahere verilecek tesisat, elektrik, mekanik projeleri ve detaylar

 • Mahal listesi (Özdilek’çe sonra verilecek)

 • Metraj ve keşif özeti cetveli , birim fiyat tarifeleri

 • İmalat özel fenni şartnamesi

 • Malzeme umumi fenni şartnamesi

 • Hata tolerans şartnamesi

 • Beton teknik şartnamesi ve TS 500

 • Bayındırlık işleri teknik şartnamesi

 • Bayındırlık işleri bilumum teknik şartnameler

 • Bayındırlık Bakanlığı 2007 yılı birim fiyatları ve tarifleri



Müteahhit tarafından hazırlanıp idarece kabul edilecek evraklar


--------------------------------------------------------------------------------


 • İş ve para programı

 • Personel ve işçi tedarik programı

 • İşte kullanılması düşünülen kule vinç, asansör ve beton santrali yerleşimleri, bunların hangilerinin hangi tarihlerinde işyerinde bulundurulacağını gösteren program ve taahhütname

 • Fiyat analizleri

 • Betonarme karkasta kullanılabilecek kalıp sistemleri irdelenmesi, bunların cins ve miktarları (döşeme, kolon ve duvar panoları, iskele ve aksesuar olarak) iş programına paralel olarak bunların şantiyeye getirilmesi ile sözleşme tasarısı 23. Maddede açıklanan a veya b şıklarından hangisinin uygulanacağı ve bu hususları garantileyen taahhütname

 • Bu iş için teklif edilen şantiye müdürünün özgeçmiş ve referansları ile tanıtımı ve ÖZDİLEK’in ve kişinin kabulünü belirten yazısı

Ayrıca malzeme alımı ve işin yapılmasında TSE, ASTM, AISC, ACI, DIN şartnameleri geçerli olacaktır.
Yukarıdaki listede sıralanmış bulunan evrak ve doküman birbirinin tamamlayıcısı olup, mubayenet halinde özel düzenlemeler genel düzenlemelerden sonra gelir. Tereddüt halinde, bu ilkenin ışığında sıralama ÖZDİLEK tarafından yapılır.
2-TARAFLAR – TANIMLAR – KANUNİ ADRESLER:


 1. Sözleşmede iş sahibi olan “ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ve TEKSTİL SANAYİ A.Ş.” bundan böyle kısaca “ÖZDİLEK” olarak anılacaktır.

Kanuni Adres: “ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ve TEKSTİL SANAYİ A.Ş”

b) Yüklenici “ ” bundan böyle kısaca “MÜTEAHHİT” olarak anılacaktır.

Kanuni adres: “
Kontrol teşkilatı:

Müteahhit tarafından yapılan işleri ÖZDİLEK adına kontrolle görevlendirilmiş kişiler sözleşmede “Kontrollük” olarak anılacaktır.




 1. Şantiye teşkilatı:

Müteahhit adına sözleşme konusu işleri yapmakla görevli teşkilat sözleşmede “Şantiye” olarak anılacaktır.


 1. Müteahhit mesuliyet ve nezaretinde müteahhide iş yapan firma alt müteahhit ve şahıslar sözleşmede “TAŞERON” olarak anılacaktır.


3-TAAHHÜDÜN KONUSU VE KAPSAMI:
ÖZDİLEK’in Antalya ili Merkez ilçesi, Ahatlı mahallesi, 25001 ada, 3 parselde kayıtlı arsada yapmayı planladığı (Alısveriş Merkezi İnşaatı)’ na ait; Temel ve perde yalıtımı,Strüktürel karkas ve kaba inşaat ve duvar işleri (keşif özetinde detayları verilmiş kalıp, B.A.Demiri, beton, duvar, izolasyon, kanalizasyon, drenaj işleri ile betonarme ve betonarme olmayan duvar işleri sırasında yapılması lazım gelen tali işler ) taahhüt konusu işleri teşkil etmektedir.
Bu sözleşmede inşaat işleri deyimiyle:

 • Tüm karkas ve kaba inşaat işlerini

 • Bu işlerin komple ikmali için gerekli bilumum işçilik, makine, teçhizat, her türlü yakıt ve enerji ve malzemenin temini ve bu işe tahsisi ile ilgili işlerin yapılması

 • Yukarıdaki işlerle ilgili ve ÖZDİLEK’in vereceklerinin haricinde, inşaatın tatbikatı ile ilgili gerekebilecek harita proje ve detay işlerini

 • Sözleşme konusu yapının devamı sırasında sözleşmenin 24. Maddesinde belirtilen biçimde bir kısmının şantiye ihtiyaçlarında kullanılması için gerekli her türlü işlemlerin tatbiki, tamamlanması işlerini kapsadığı kabul edilecektir.

 • Aplikasyon krokiler yol kotu gibi yapının temel ve temel üstü ruhsatları için gereken bütün işlemlerin

 • Onaylı proje, şartname ve sözleşme eklerine uygun imalatların

 • İnşaatın her nevi kazı, dolgu, temel inşaat işleri, tesviye kazıları, temel ıslah işleri, temel izolasyon (teknik şartnamede belirtilen spesifik özelliklerde ve numunesi sözleşme eki olarak kabul edilen malzeme ile yapılacaktır.), gerekli nakliyeler, döküm yeri temini v.b. işlerin

 • Sözleşmeye esas olan işe ait kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin ve varsa şehir şebekelerine bağlantılarının yapılması ile ilgili tüm işlerin,

 • YÜKLENİCİ yapmakla yükümlü oldugu tüm imalatlarda kullanacagı her türlü malzeme ve hizmet alımı için İşverenin onayını almakla yükümlüdür.

 • YÜKLENİCİ imalatlarda kullanılacak tüm malzemelerin İşverenin onayladıgı kalite,ebat,marka v.b teknik özelliklerde olacagını kabul ve taahhut eder.Aynı şekilde hazır beton ve insaat demiri numunelerinin kalite kontrol testlerinin yapılacagı laboratuvar İşveren tarafından tesbit edilecektir.

3.1 MÜTEAHHİDİN SORUMLULUKLARI

1-Müteahhit gerekli ve yeter sayıda teknik ve vasıflı elemanı sahada bulunduracak ve bu iş için işverenin onaylayacagı teknik ve idari sorumlulugu tasıyabilecek teknik elemanı ve teknik emniyet sorumlularını 24 saat sahada hazır bulunduracaktır.

2-Kişisel koruyucu olarak kullanılacak olan ;CE Standartlarında baret,koruyucu gozluk,iş elbisesi koruyucu çizme ve emniyet kemeri diger gerekli guvenlik ekipmanları muteahhit tarafından temin edilecektir.Bunların kullanımını saglamak muteahhit sorumlulugundadır.Bunların kullanılmamasından dogacak kaza vs. durumlarda SSK ca talep edilecek tedavi giderleri,iş goremezlik ödenek bedelleri rucuen tazminat davaları,maddi ve manevi tazminat davaları ile üçüncü kişilere verilecek zararların tazminat davalarının sonucu odenecek bedellerin muhatabı muteahhit ve muteahhit vekili sorumlu olacaktır.

3-Demir kesme ve bükme makineleri,çanta kaynak,daire testere,matkap,dekupaj,hilti,spiral,projektör,beton vibratörü(yakıtı),jeneratör ve yakıtı,yeterli sayıda etüd için gerekli alet ve ekipmanı elektrik için ara kablo vs. el aletleri ve işçilerin kullanacagı her türlü koruyucu ekipman ,yatak,yorgan,yastık,çarsaf,eldiven vb muteahhit tarafından karsılanacaktır.

Onaylı uygulama projeleri ve şartnamelere uygun olarak işverenin kabul edeceği nitelikte ve iskan ruhsatı alınmasına engel teşkil etmeyecek şekilde tamamlanmasıdır.
Müteahhidin kendi ekipman makine ve teçhizatı ile yapacağı bu işlerin koordinasyonu, düzenlenmesi ve iş programına göre yürütülmesi müteahhidin sorumluluğunda olacaktır.
Müteahhit; taahhüt konusuna giren işleri, sözleşme ve eklerindeki şart ve hükümlere, teknik, ekonomik faktörlere, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde, eksiksiz, kusursuz ve özürsüz, idari, hukuki, mali ve cezai problemsiz veya problemleri çözülmüş olarak ikmal edip teslim etmekle yükümlüdür.

Onaylı uygulama projeleri ve şartnamelere uygun olarak işverenin kabul edeceği nitelikte ve iskan ruhsatı alınmasına engel teşkil etmeyecek şekilde tamamlanmasıdır.


Müteahhidin kendi ekipman makine ve teçhizatı ile yapacağı bu işlerin koordinasyonu, düzenlenmesi ve iş programına göre yürütülmesi müteahhidin sorumluluğunda olacaktır.
Müteahhit; taahhüt konusuna giren işleri, sözleşme ve eklerindeki şart ve hükümlere, teknik, ekonomik faktörlere, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde, eksiksiz, kusursuz ve özürsüz, idari, hukuki, mali ve cezai problemsiz veya problemleri çözülmüş olarak ikmal edip teslim etmekle yükümlüdür.
4-İŞ AVANSI
Yer tesliminde iş ve finansman programının kesinleşmesinden sonra, müteahhidin yazılı talebi üzerine, onaylanan iş programına uygun malzemelerin satın alınarak iş yerinde depolanması ve şantiyenin kuruluş aşamasındaki yatırımlar için işveren tarafından bir defaya mahsus olmak üzere, ihale bedelinin %10’unu geçmemek şartı ile iş avansı verilebilir.
Müteahhidin bu avansı alabilmesi için işverene yapacağı yazılı başvurusunda, bu sözleşme eki iş ve ihzarat programına uygun olarak hareket edeceğini ve bu avansı temin edeceği her bir inşaat malzemesi ve yatırım kalemi ve tutarını içeren detaylı bir rapor ve taahhütname vermesi şarttır.
İş avansının miktarı kadar kesin teminat olarak kabul edilen değerlerden olmak şartı ile, işveren lehine teminat verilecektir. İş avansı, avansın verildiği tarihi takip eden ilk hakedişten başlamak üzere her hakedişten, verildiği oranda kesinti yapılarak mahsup edilecektir.
İş avansının başka amaçlarla kullanıldığı veya iş programı ile müteahhit tarafından verilen avans talebine ait rapor ve tahhütnameye uygun olrak kullanılmadığı tespit edildiği takdirde, müteahhide yapılacak 15 gün süreli yazılı uyarıya rağmen durum değişmediği takdirde verilen iş avansı ilk hakedişten tamamen kesilerek mahsup edilir. Hakediş tutarı avansın miktarını karşılamadığı takdirde işveren avans teminatını nakde çevirerek avansın tamamının mahsup edilmesinde yetkilidir. Bu durumda avans teminat veya teminatın mahsup edilmeyen kısmı müteahhide iade edilir.

5-TAAHHÜDÜN BEDELİ:
Müteahhit, sözleşme konusu inşaat işlerini sözleşmeye bağlı keşif özetinden yazılı teklif birim fiyatları ve sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlar altında birim fiyat esası üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.
Bu işlerin keşif özeti cetveline ve birim fiyat tariflerine göre sözleşme bedeli:

.- YTL’dir.

(Yalnız ) YTL’dir.


6-İŞİN SÜRESİ:
Müteahhit yer teslimi tarihinden itibaren 150(5 ay) takvim günü sonunda inşaatı tamamlamaya mecburdur. Bu süreye mobilizasyon süresi de dahildir.
Sözleşmedeki inşaat süresi, inşaat mıntıkasında çalışmaya, havanın fen noktasında müsait olmadığı günler ile resmi tatil günleri nazara itibara alınarak tespit edilmiş olduğundan bu sebeplerden ötürü ayrıca süre uzatımı verilmez. Bu süre ancak aşağıda sıralanan nedenlerle ve bunların işe etkileri oranında artırılabilir.


 1. Olağanüstü tabiat olaylarından doğan hasar neticesinde işte bir gecikme olması

 2. Kısmi ve genel seferberlik

 3. Savaş hali

 4. Hükümetçe ilan edilecek bulaşıcı hastalıklar

 5. Müteahhidin sebep olduğu hallerin dışında işin resmi mercilerce durdurulması

 6. ÖZDİLEK’in müteahhit ödemelerini sözleşme şartları aksine olarak iki aydan fazla bir süre geciktirmesi

 7. Proje kapsamında ÖZDİLEK’çe yapılacak değişiklik

 8. ÖZDİLEK’çe verilecek projelerin iş programına uygun verilmemesi

Yukarıdaki sebeplerden ötürü verilen süre uzatımları dahi müteahhide herhangi bir nedenle hiçbir munzam ücret, zarar, ziyan v.s. talep hakkı vermez.


7-İŞE BAŞLAMA, YER TESLİMİ, BİTİRME ZAMANLARI GECİKME CEZALARI, FESİH VE TAZMİNAT:
Müteahhit sözleşmenin akdini müteakip 10 gün zarfında yapılacak yer teslim tarihini takip eden 15 gün içinde işe başlamaya ve 5. Maddede anılan süre içinde ve ÖZDİLEK tarafından onaylanacak iş programına göre inşaatı bitirmeye mecburdur.
Müteahhit işe başlama ve yer teslimi tarihinde prefabrik müteahhidi bir süre daha işe devam edebileceği göz önüne alarak, bu ekiplerin çalışmalarına paralel ve uyumlu ve çalışacağının kabul etmiştir. ÖZDİLEK müteahhitle bu ekiplerin çalışmalarını koordine edecek ve müteahhit bu düzenlemeye herhangi bir talepte bulunmadan riayet edecektir.
İşin 5. Maddede belirtilen sürede bitirilmemesi durumunda, geçen her gün için müteahhit 7.500 YTL (yedi bin beşyüz yeni Türk Lirası) gecikme cezası ödeyecektir. İşin bitirilmesindeki bu gecikme, 30 günü geçerse ÖZDİLEK cezayı alarak beklemekte veya (30 günlük gecikme cezasını alarak) bu sözleşmeyi tek taraflı feshetmekte serbesttir. Müteahhit yer tesliminden itibaren 7 gün içinde işe başlamazsa ÖZDİLEK yine sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir.
Sözleşmenin feshi halinde, müteahhit fesih anına kadar sözleşme şartlarına göre talep edilmesi gereken gecikme cezasını ve ayrıca fesihle ÖZDİLEK’in fesihle uğradığı olumlu ve olumsuz tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
8-İNŞAAT RUHSATI VE TEKNİK UYGULAMA SORUMLUSU (TUS):
İşin ruhsatı alınmış olup, müteahhit sözleşmeyi takip eden 10 gün içinde gerekli kanuni işlemleri yaparak en geç 5 gün içinde ÖZDİLEK’in yazılı onayı ile uygun göreceği bir teknik elemanı veya şantiye müdürünü teknik uygulama sorumlusu olarak ilgili dairesine tescil ettirecek ve eski TUS’dan bu sorumluluğu devralacaktır.
İnşaatın temel üstü ruhsatını iş programına göre geciktirmeksizin almak sorumluluğu müteahhide aittir. Müteahhit temel üstü ruhsatındaki gecikmeleri ileri sürerek süre uzatımı talep edemez.
9-İŞİN KONTROLU:

Sözleşme konusu iş ÖZDİLEK tarafından görevlendirilecek kontrol teşkilatı tarafından kontrol edilecektir.


Herhangi bir işin ÖZDİLEK’in kontrol ve murakabesi altında yapılmış olması, ve istihkakın ödenmiş bulunması, müteahhidin yüklendiği işin fen ve sanat gereklerinin, bu sözleşme ve ekleri hükümlerine tamamen uygun olarak yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. İşin teknik, hukuki, mali, cezai ve sair bütün sorumluluğu müteahhide aittir. Ancak bu sorumluluklarının yerine getirme gereği olarak müteahhit tarafından yapılan yazılı önerilerin ÖZDİLEK’çe kabul edilmemesinden doğacak arıza ve aksaklıklardan müteahhit sorumlu tutulmayacaktır.
İş süresince ÖZDİLEK’in kontrollük teşkilatı, yapılan işleri kontrol edecektir. Kontrollüğün fenni şartlara, keşif ve sözleşme ve eklerine göre lüzumlu göreceği hususları müteahhit yerine getirmekle yükümlüdür. Şu kadar ki, kontrolluğun yapılan işleri uygun görmüş olması, müteahhidi sözleşme keşif ve şartname hükümleri ile fennin icaplarını ihlal etmiş olmak sorumluluğundan kurtarmaz.
Kontrolluk teşkilatı müteahhit tarafından gerçekleştirilen ihzarat ve imalatın kontrollerini yaparak sonuçlarını günlük raporlar, ataşman, rölöve ve yeşil defterlere aktarmak fen ve sanat kaidelerine uygun olarak iş programı gereğince işin iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamakla görevli ve sonuçlarından sorumludur.

Kontrolluk müteahhit tarafından hazırlanıp sunulan, hakedişleri, sözleşme ve ekleri ile eldeki tutanaklara uygunluğunu kontrol ettikten sonra 7 gün içinde onaylar.


Kontrolluk teşkilatı, ÖZDİLEK’in istekleri doğrultusundaki değişiklikleri ve sözleşme ve eklerine uygun düzeltme isteklerini müteahhide zamanında bildirerek ve gerekli tedbirlerin alınmasına nezaret eder. Kontrolluk ile şantiye arasında herhangi bir anlaşmazlık olursa, konu sözleşme ve ekleri hükümleri içinde ÖZDİLEK ve müteahhitlik üst yönetimleri tarafından çözümlenecektir.
Proje bürolarının yetkili elemanları doğrudan talimat verme yetkileri olmaksızın şantiyede yapılan işleri her zaman izleyip görüş, düşünce, ve uyarılarını kontrolluk teşkilatı vasıtasıyla ÖZDİLEK’e bildirmeye yetkilidir. ÖZDİLEK teknik şartnamelerde belirtilenler dışında da lüzumlu gördüğü takdirde her türlü malzeme ve imalat için numune alınması ve bunlar üzerinde şantiye laboratuarında veya öngördüğü müesseselerde gerekli gördüğü deneylerin yapılmasını talep edebilir. Numune ve deney masrafları müteahhide aittir.
10-PROJELER:
Belediye, TEDAŞ ve Antalya su ve kanalizasyon idaresi (ASAT) tarafından tasdikli tüm projeler, uygulama projeleri ve bunlara ait detaylar işbu sözleşmenin ekidir. İhzarat ve inşaat bu projelere göre gerçekleştirilecektir.
Müteahhit, ÖZDİLEK’çe verilecek tüm projelerin tekmil olarak doğruluğunu ve tatbikinde birbirine uygun olup olmadıklarını tetkik ederek veya ettirerek bir raporla ve projelerin kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 15 gün içersinde ÖZDİLEK’e bildirmekle yükümlüdür. Bunu takip eden sürede projelerin herhangi bir bölümün doğru olamadığı anlaşıldığı takdirde, ÖZDİLEK dilerse bu hususların düzeltilmesini müteahhitten talep edebilir. Müteahhit düzeltmeyi ve uygulama için ÖZDİLEK’in verdiği detay projelerine ilave temel istediği projeleri de bilabedel yapmak zorundadır. Bu sebeple müteahhit süre uzatımı ve fiyat farkı talep edemez.
Müteahhit ÖZDİLEK’in kendisine verdiği tasdikli proje ve paftalarda eksikler gördüğü ve ÖZDİLEK bu eksikliklerin tamamlanmasını lüzumlu bulduğu takdirde; bu projeler telif hakları ile ilgili ve proje müelliflerinin uhdesindeki işlerdense adı geçenlere yaptıracaktır. Proje müelliflerinin uhdesinde bulunmayan projeler ise masrafları müteahhide ait olmak üzere müteahhit tarafından yaptırılacak ve gerekirse Belediye’ye tasdik ettirecek; ancak, tasdik harçları müteahhide ait olacaktır. Müteahhit bunun için süre uzatımı ve fiyat farkı isteyemez.
Uygulama sırasında proje kapsamında değişiklik yapılması gerektiği takdirde ÖZDİLEK bu işi öncelikle proje müellifinden isteyecek ve yaptıracaktır.
Müteahhit projede ilave ve değişiklikler öngörüldüğünde, bu hususu itirazsız kabul edecek ve buna göre gereken program değişikliğini yapıp ÖZDİLEK’e onaylatarak işe aynı şartlarda devam edecektir. ÖZDİLEK bu sebeple iş artışı ile mütenasip bir süreyi müteahhide verecek ve müteahhidin başkaca talebi olmayacaktır.
İş sonunda bütün tadilleri kapsayan son durum (as-built) projesinin gerektiğinde belediye’de tasdik işlemi müteahhit tarafından yaptırılacak ve masrafları müteahhide ait olacaktır.
11-İŞ PROGRAMI:
İş programı , imalat ve ihzarat iş programı olarak iki ayrı ve birbirini tamamlayan iki kısımdan oluşacaktır. ÖZDİLEK ' in vereceği keşif özetine göre müteahhit sözleşmenin imza tarihinden itibaren 5 gün içinde inşaatın ara terminlerini gösteren detaylı ihzarat ve imalat iş programını MS Project iş programı metodu ile hazırlayarak ÖZDİLEK' e verecektir.
İş programının ihtiva edeceği ana kısımlar takvimine oturtulmuş hassas çubuk diagramları ve MS Project (Adam sayısı,iş gucu,malzeme ve ekipman metraj,adetleri tarif eder sekilde ) ile gösterilen detaylı iş kalemleri olacaktır. Bu programlarda inşaatın esas ana terminlerini gösteren noktalar ve tarihleri , ihzarat imalat terminlerine bağlanacaktır.
Bu program ÖZDİLEK'çe incelenerek ve lüzumlu düzeltmeler yaptırıldıktan sonra 10 gün içinde onaylanacak veya tashih edilmek üzere müteahhide iade edilecektir. ÖZDİLEK program üzerinde değişiklikler yapmaya yetkili olup, müteahhit bu değişiklikleri kabul ve taahhüt ettiğini beyan etmiştir.
Müteahhit ÖZDİLEK ' çe onaylı iş programlarına uyacak , işin mobilizasyonu da dahil olmak üzere hazırlanmış olan iş programlara uygunluğu izlenecektir. İşle ilgili son malumatı kapsayan ve işin bulunduğu safhaya göre gerekli şekilde detaylandırılmış iş programlarını açıklayan safhaya göre gerekli şekilde detaylandırılmış iş programlarını açıklayan raporlar müteahhit tarafından aylık olarak ve ÖZDİLEK tarafından verilecek veya onaylanacak plan ve formata göre hazırlanarak ÖZDİLEK ' e tevdi edilecektir.
Müteahhit yukarıdaki programa paralel olarak , nakit akış , makine teçhizat , personel ve işgücü programlarını da hazırlayarak iş programının onay tarihinden itibaren 7 gün içinde ayrıca onaylamak üzere ÖZDİLEK ' e teslim edecektir.
12-ŞANTİYE KURULUŞU VE ŞANTİYE MÜDÜRÜ:
İnşaat işlerinin fiilen yaptırılması ve yöneltilmesi için müteahhit tarafından işyerinde görev yapacak bir şantiye teşkilatı kurulacaktır. Sözleşme konusu iş , müteahhidin kontrol ve direktifleri altında ve ÖZDİLEK'in onayı ile bu teşkilat tarafından yürütülecek ve gerçekleştirilecektir.
Şantiye Müdürünün bu işi yürütebilecek bilgi ve deneyimde olması şarttır. İş esnasında , ÖZDİLEK şantiye müdürünün performansını yeterli görmediği takdirde, müteahhit, ÖZDİLEK'in onaylayacağı yeni adaylar göstermekle yükümlüdür.
Müteahhidin şantiye müdürü ve şantiye müdürü vekili ÖZDİLEK ' in izni olmadan Şantiyeden ayrılmayacaktır. Müteahhit kendi şantiye müdürü ve şantiye müdürü vekili ÖZDİLEK ' in izni olmadan Şantiyede yapılan kontrollerde bulunmadıgı takdirde günlük 2500YTL ceza ödemeyi peşinen kabul ve taahhut eder.
Şantiye personeli kontrolluk personeli ile yakın ve iyi ilişkiler içinde bulunmaya özen gösterecektir. Müteahhit; ÖZDİLEK tarafından değiştirilmesi istenen her türlü personeli yasal gerekleri yerine getirme koşulu ile en kısa sürede değiştirmekle mükelleftir.
13-MÜTEAHHİDİN ŞANTİYE TEŞKİLATININ GÖREV VE SORUMLULUĞU:
Müteahhidin şantiye teşkilatı , işin yürütülmesi ile ilgili bütün teknik , idari ve hukuki sorumlulukları yüklenecek , resmi makamlar karşısında işin tüm fenni sorumluluğunu üzerine alacaktır. T.U.S. şantiye müdürüne veya görevlendireceği bir teknik elemana verilecektir.
İşin muhasebesi ve ambar kayıtları titizlikle tutulacaktır. ÖZDİLEK ' in bedelini ödemiş bulunduğu veya müteahhidin şantiyede bulundurmayı taahhüt ettiği malzemenin kontrolu kabil bir şekilde istiflenmesi veya ambarlanması sağlanacak ve kontrolluğun izni olmadan herhangi bir malzeme makine ve teçhizat şantiye dışına çıkarılmayacaktır.
Aylık hakedişlerin dayanakları röleve aktivite ve dokümanlara istinaden izleyecek şekilde aylık iş raporu hazırlayacak , her ayın ilk 3 günü içinde 5 takım olarak ÖZDİLEK' e verilecek olan bu rapor asgari olarak aşağıda gösterilmiş olan malumatı havi olacaktır.


 1. İş programı hedeflerine göre inşaatın aktivite olan bölümlerindeki iş durumu.

 2. İşin programa göre gitmesinde öngörülen hususlar. Gecikme mevzu bahis ise sebepleri ve ne gibi tedbirlerin alınacağı.

 3. Kapsanan süre zarfında ve işin başından rapor tarihine kadar toplam işin keşif özeti klasifikasyonuna göre yapılmış olan imalat metrajları.

 4. İmalata girmemiş olan ihzarat.

 5. Kapsanan süre zarfında şantiyeye gelen/çıkan ve şantiyede arızalı teçhizat/ekipman.

 6. Kapsanan süre zarfında işe alınan/çıkarılan personel.

 7. Kritik yerlerdeki işin gidişatını izleyen fotoğraflar ( 10 Takım verilecek)

 8. İşi aksatıcı mahiyette olan problemler ve problemlerin halli için yapılması gerekenler.

 9. İşe tesir eden veya edeceği tahmin edilen:

A) Mübaya işleri

B) Proje işleri

C) Hukuki işler


 1. Rapor tarihini takip eden ay zarfında yapılma öngörülen iş kalemleri.

 2. İşin mali yönden tamamlanan yüzdesi ile metrajlar ve insan-iş gücü yönünden tamamlanan yüzdesi.

Şantiyede çalışan formen , kalfa işçilerin kontrolluk tarafından performans yetersizliği ve/veya iş kanunu ilgili hükümleri gerekçe gösterilmek suretiyle değiştirilmesi istenenler en kısa zamanda kanuni gerekleri yerine getirilerek şantiyeden uzaklaştırılacaktır.


Şantiyede , ilgili yasa , tüzük, yönetmelikler ve diğer mevzuat uyarınca gerekli her türlü emniyet , işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınmasından ve bunu her türlü idari , hukuki , mali , cezai , v.s. sonuçlarından müteahhit sorumludur. Ayrıca ÖZDİLEK' in ve müteahhit firmanın da kusuru olmaksızın meydana gelebilecek her türlü iş kazasından kaynaklanan hukuki ve ceza-i sorumluluk müteahhit firmaya aittir. Müteahhit , inşaat işi dolayısıyla bu hususlarda ÖZDİLEK'e karşı herhangi bir sorumluluk yüklenmek istenirse , bu konudaki uyuşmazlığa müdahale etmeye ve bu uyuşmazlığı bizzat üstlenmeye mecburdur. Müteahhit inşaat işi nedeniyle herhangibir konuda ÖZDİLEK ' e herhangi bir sorumluluk yüklenmesini önlemekle görevlidir. bu uyuşmazlığın bütün sonuçlarından müteahhit sorumlu olduğu gibi ÖZDİLEK yapmak zorunda kalacağı her türlü ödeme için ödemeden önce dahi Müteahhide rücu edebilir.
Müteahhit şantiye iş yerini kendi adına ve kendi sorumluluğu altında vergi makamları , Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bölge Çalışma Müdürlüğü nezdinde yasal süreleri içinde tescil ettirecektir.

14-TEKNİK PERSONEL BULUNDURULMASI:
Müteahhit , işin yer tesliminden geçici kabul yapılmasına kadar aşağıda nitelik ve asgari miktarı yazılı teknik elemanların işyerinde devamlı olarak bulundurma mecburiyetindedir.

ANA TEKNİK ELEMAN LİSTESİ


Yüklə 383,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə