Sprawozdanie dziekana z działalności wydziałUYüklə 0,7 Mb.
səhifə1/6
tarix12.11.2017
ölçüsü0,7 Mb.
#31518
  1   2   3   4   5   6

SPRAWOZDANIE DZIEKANA Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU

MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ZA ROK 2015


 1. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

1. Finansowanie badań naukowych:

a) zestawienie wydatków z dotacji MNiSW (działalność statutowa) w zakresie części pozostającej do dyspozycji Dziekana

b) wykaz realizowanych projektów (grantów)

 1. dane liczbowe o dorobku naukowym pracowników – informacja ogólna

 1. dane liczbowe o dorobku naukowym pracowników – informacja szczegółowa

2. Wykaz publikacji w załączeniu

3. Konferencje naukowe (organizowane przez jednostkę, w tym przez studenckie koła naukowe)

4. Pozauczelniana aktywność pracowników

5. Awanse naukowe pracowników

6. Studia doktoranckie

7. Wyróżnienia i nagrody dla pracowników

8. Działalność Bibliotek i działalność wydawnicza w Wydawnictwie UŁ

II. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

 1. Wyjazdy na konferencje naukowe:

 1. pracowników - w załączeniu

 1. studentów (w tym doktorantów)

2. Program ERASMUS, ERASMUS +, Mobility Direct

3. Współpraca formalna

4. Współpraca nieformalna

 1. NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA JEDNOSTKI NAUKOWEJ

dotyczące nauki, kultury i dziedzictwa narodowego, rozwoju społecznego i gospodarczego kraju lub zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki (najważniejsze publikacje, nagrody naukowe, przykłady znaczącej współpracy zagranicznej).

IV. STUDIA I STUDENCI

 1. Kierunki studiów

 1. Nauczanie

 2. Rekrutacja

 3. Kształcenie obcokrajowców (poza Programem ERASMUS)

 4. Sprawy socjalno-bytowe studentów

 5. Absolwenci

 6. Nagrody i wyróżnienia dla studentów (w tym doktorantów)

 7. Studia Podyplomowe

 8. Działalność naukowa, kulturalna i sportowa studentów

 9. Rada Biznesu

V. PRACOWNICY WYDZIAŁU

VI. INWESTYCJE I REMONTY

VII. FINANSE WYDZIAŁU (fundusz dydaktyczny)

I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
I.1. Finansowanie badań naukowych
I.1.a. zestawienie wydatków z dotacji MNiSW (działalność statutowa) w zakresie części pozostającej w dyspozycji Dziekana za rok 2015

Działalność statutowa – rezerwa Dziekana 506/1270
Ogółem do dyspozycji w roku 2015 r. (w zł)
Pozostało z 2014 r.

146 952,75

Dotacja MNiSW na rok 2015

320 840,00

Przeksięgowania do jednostek


 • w tym koszty pośrednie – 60 842,34 zł

-263650,15

Przeksięgowanie do biblioteki wydziałowej


 • w tym koszty pośrednie – 3 531,14 zł

-15 301,60

Rozliczenie z jednostkami (zakup drukarki, licencji, opłata za internet oraz dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych katedr)


 • w tym koszty pośrednie – 15 789,40 zł
 • koszty internetu – 7 622,14 zł

-68 420,75

Razem wydatki z rezerwy Dziekana

347 372,50

Pozostało na rok 2016

120 420,25


I.1.b. Wykaz realizowanych projektów i grantów


 1. wykaz realizowanych przez jednostkę naukową projektów w ramach programów Unii Europejskiej (innych niż Program Ramowy UE):
lp.

numer projektu

tytuł projektu

imiona, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy kierownika projektu

środki finansowe ogółem przyznane jednostce naukowej

data zawarcia umowy

termin zakończenia realizacji projektu

nazwa instytucji finansu-jącej

nazwa programu,

w ramach którego projekt jest finansowany

katedra

1.

UDA-POKL.04.03.00-00-050/12-00

InfoGeoLog : Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców

Prof. dr hab.

Stanisław Goldstein4 524 586,50 zł

08.05.

2013


31.12.

2015


UE - EFS

POKL, Priorytet IV, Działanie 4.3.

KIS

2.

UDA-PO KL.04.01.01-00-208/13-00

Nauka bliżej biznesu – staże dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Spodzieja

1 009 470,10 zł

01.07.

2014


30.06.

2015


UE-EFS

POKL; Priorytet IV; Działanie 4.1; Poddziałanie 4.1.1

KFAiRRAd. 1

Projekt „InfoGeoLog” realizowany jest przy współpracy z: Wydziałem Nauk Geograficznych UŁ, Wydziałem Matematyki i Informatyki UŁ (Biuro Projektu), Wydziałem Zarządzania UŁ, Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, Akademickim Biurem Karier Zawodowych UŁ.
W ramach projektu w roku akademickim 2013/2014 zostały uruchomione trzy kierunki studiów: Informatyka w języku angielskim I i II stopień (WMiI), Technologie informatyczne w logistyce w języku angielskim I stopnia (WZ) oraz Geoinformacja I stopnia (WNG). Trzy pierwsze kierunki prowadzone są w języku angielskim, które dodatkowo są bezpłatne dla studentów.

Ad. 2

Projekt „Nauka bliżej biznesu – staże dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ”. Studenci trzeciego roku studiów licencjackich oraz drugiego roku studiów magisterskich Wydziału Matematyki
i Informatyki uczestniczyli w realizacji projektu nr PO KL.04.01.01-00-208/13 pt. „Nauka bliżej biznesu – staże dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ” w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL, Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach tego projektu 112 studentów kierunków Matematyka i Informatyka odbyło staże zawodowe w renomowanych firmach finansowych, ubezpieczeniowych i informatycznych w terminie od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 roku.

4) wykaz realizowanych przez jednostkę naukową projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych:
c) Narodowego Centrum Nauki

Lp.

Numer projektu

Tytuł projektu

Imiona, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy kierownika projektu

Środki finansowe ogółem przyznane jednostce naukowej

Data zawarcia umowy

Termin zakończe-nia realizacji projektu

Nazwa instytucji finansu-jącej

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest finansowany

katedra2012/07/B/ST1/03293

Sumy kwadratów a wykładnik Łojasiewicz

Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Spodzieja

211 44008.07.

2013


07.07.

2016


NCN

OPUS 4

KFAIRR2013/09/D/ST1/03701

Wielomiany ograniczone

Dr Maria Michalska

98 73014.02.

2014


13.02.

2016


NCN

SONATA 5

KFAIRRUMO-2011/ 01/D/ ST6/ 04554

Wyszukiwanie barwnych obrazów cyfrowych w multimedialnych bazach danych w oparciu o wielokanałowe modele przestrzennego rozkładu informacji barwnej

Dr inż. Maria Łuszczkiewicz- Piątek

79 8402011.

12.08


2015.

12.06


NCN

I konkurs na finansowanie projektów badawczych

SONATA


KIS2011/01/B/ST1/03994

Podstawowe zagadnienia teorii informacji kwantowej oraz dyskryminacji stanów i operacji kwantowych

Prof. dr hab. Andrzej Łuczak

288 45001.12.

2011


31.05.

2015


NCN

I konkurs NCN

KTPiS • udział pracowników w grantach realizowanych przez inną jednostkę naukową


KIS

 • Dr Agata Półrola, dr Mariusz Jarocki: wykonawcy w grancie badawczym NCN
  nr 2011/01/B/ST6/01477 pt. „Inteligentny hybrydowy system planowania i kompozycji usług sieciowych”; kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Penczek; lokalizacja: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych;

 • Dr inż. Maria Łuszczkiewicz-Piątek: główny wykonawcy w grancie OPUS 2012/05/B/ST6/03428 NCN; kierownik projektu: dr hab. Bogdan Smołka; lokalizacja: Politechnika Śląska;


I.1.c. Dane liczbowe o dorobku naukowym pracowników - informacja ogólna


 1. DANE O PUBLIKACJACH NAUKOWYCH I MONOGRAFIACH

 1. publikacje w czasopismach naukowych ogółem, w tym:

 1. publikacje w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionych w części A wykazu MNiSW 46

 2. publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), wymienionych w części C wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 0

 3. publikacje w czasopismach nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionych w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 16

 4. publikacje w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nie wymienionym w wykazie czasopism naukowych, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (dot. grupy nauk humanistycznych społecznych) (nie wszystkie czasopisma matematyczne zagraniczne znalazły się w wykazie MNISW na listach A, B i C, w związku z tym pozostałe publikacje w zagranicznych czasopismach naukowych dołączamy w tym punkcie) - 0

 5. publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science (dot. grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o życiu) 9


2. monografie naukowe oraz ich rozdziały autorstwa pracowników jednostki naukowej:

a) autorstwo monografii w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - 0

b) autorstwo monografii w języku polskim - 0

c) autorstwo monografii w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski, - 0

d) autorstwo rozdziału w monografii w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - 6

e) autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim - 7

f) autorstwo rozdziału w monografii w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski - 0

g) redaktor naukowy wieloautorskiej monografii 1
 1. PATENTY I WDROŻENIA

  1. Patent na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielony za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej, której pracownikiem jest twórca wynalazku – 0

  2. Wdrożony wynalazek – 0

  3. Patent na wynalazek udzielony za granicą lub udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu innego niż oceniana jednostka naukowa, której pracownikiem jest twórca wynalazku - 0

  4. Prawa ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielone za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej - 0

  5. Zastosowanie wzoru użytkowego lub znaku towarowego, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielonych za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej – 0

  6. Wykorzystanie praw autorskich przysługujących pracownikom jednostki naukowej do utworu będącego wynikiem działalności twórczej z zakresu architektury, urbanistyki, wzornictwa przemysłowego oraz sztuki – 0

 1. Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą przez jednostkę naukową, której pracownikiem jest twórca wynalazku – 0
 1. POZOSTAŁE WYNIKI BADAŃ

 1. inne publikacje - 3

2a. podręczniki - 0

2b. skrypty - 0 1. bibliografie, słowniki bibliograficzne, słowniki biograficzne, katalogi zabytków – 0

 2. opracowania, dokumentacje, testy – 1

 3. atlasy, mapy stanowiące osobne wydawnictwa - 0

 4. prace translatorskie - 0

 5. publikowane recenzje - 0

 6. prace popularno-naukowe - 0

9a. opublikowane komunikaty zjazdowe krajowe (abstrakty) - 12

9b. opublikowane komunikaty zjazdowe międzynarodowe (abstrakty) - 19

10a. opublikowane komunikaty zjazdowe krajowe (pełne referaty) - 1

10b. opublikowane komunikaty zjazdowe międzynarodowe (pełne referaty) - 0

11. preprinty - 10


 1. LABORATORIA BADAWCZE Z POŚWIADCZENIEM UPRAWNIEŃ I WDROŻONE MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY

 1. laboratoria badawcze - 0

 2. wdrożone międzynarodowe systemy jakości. – 0

I.1.d. Dane liczbowe o dorobku naukowym pracowników - informacja szczegółowa

(zgodnie z wykazem z informacji ogólnej)
 1. DANE O PUBLIKACJACH NAUKOWYCH I MONOGRAFIACH

   1. Publikacje w czasopismach naukowych:

 1. publikacje z listy A
ogółem

KAiBD

KAF

KAMiTS

KAN

KFAiRR

KFR

KG

KGAiIT

KIS

KMNM

KRRiI

KTPiS

liczba publikacji

46

3

1

6

6

4

5

2 i 1/2

1

1,5

1/2

7

8 i 1/2

liczba punktów

1245

75

15

185

225

95

95

62 i 1/2

25

35

22 i 1/2

195

215
 1. publikacje z listy B
ogółem

KAiBD

KAF

KAMiTS

KAN

KFAiRR

KFR

KG

KGAiIT

KIS

KMNM

KRRiI

KTPiS

liczba publikacji

16

3

1/3

2 i 2/3

0

1

4

0

1

2/3

1 i 1/3

0

2

liczba punktów

158

23

2 i 1/3

18 i 2/3

0

11

56

0

14

2

3

0

28


Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə