Sprawozdanie dziekana z działalności wydziałUYüklə 0,83 Mb.
səhifə1/8
tarix01.11.2017
ölçüsü0,83 Mb.
#24688
  1   2   3   4   5   6   7   8

SPRAWOZDANIE DZIEKANA Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU

MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

ZA ROK 2014

 1. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

1. Finansowanie badań naukowych:

a) zestawienie wydatków z dotacji MNiSW (działalność statutowa) w zakresie części pozostającej do dyspozycji Dziekana

b) wykaz realizowanych projektów (grantów)


 1. dane liczbowe o dorobku naukowym pracowników – informacja ogólna

 2. dane liczbowe o dorobku naukowym pracowników – informacja szczegółowa

2. Wykaz publikacji w załączeniu

3. Konferencje naukowe (organizowane przez jednostkę, w tym przez studenckie koła naukowe)

4. Pozauczelniana aktywność pracowników

5. Awanse naukowe pracowników

6. Studia doktoranckie

7. Wyróżnienia i nagrody dla pracowników

8. Działalność Bibliotek i działalność wydawnicza w Wydawnictwie UŁ
II. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ


 1. Wyjazdy na konferencje naukowe:

 1. pracowników - w załączeniu

 2. studentów (w tym doktorantów)

2. Program ERASMUS, ERASMUS +, Mobility Direct

3. Współpraca formalna

4. Współpraca nieformalna


 1. NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA JEDNOSTKI NAUKOWEJ

dotyczące nauki, kultury i dziedzictwa narodowego, rozwoju spo­łecznego i gospodarczego kraju lub zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki (najważniejsze publikacje, nagrody naukowe, przykłady znaczącej współpracy zagranicznej).
IV. STUDIA I STUDENCI

 1. Kierunki studiów

 2. Nauczanie

 3. Rekrutacja

 4. Kształcenie obcokrajowców (poza Programem ERASMUS)

 5. Sprawy socjalno-bytowe studentów

 6. Absolwenci

 7. Nagrody i wyróżnienia dla studentów (w tym doktorantów)

 8. Studia Podyplomowe

 9. Działalność naukowa, kulturalna i sportowa studentów

 10. Rada Biznesu


V. PRACOWNICY WYDZIAŁU

VI. INWESTYCJE I REMONTY

VII. FINANSE WYDZIAŁU (fundusz dydaktyczny)

I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
I.1. Finansowanie badań naukowych
I.1.a. zestawienie wydatków z dotacji MNiSW (działalność statutowa) w zakresie części pozostającej
w dyspozycji Dziekana za rok 2014

Działalność statutowa – rezerwa Dziekana 506/1270

Ogółem do dyspozycji w roku 2014r (w zł)
Pozostało z 2013r.

148 017,35

Dotacja MNiSW na rok 2014

323 300,00

Przeksięgowania do jednostek

-170 000,00

Przeksięgowanie do biblioteki wydziałowej

-15 500,00

Rozliczenie z jednostkami (zakup komputerów, licencji, dofinansowanie wydania jubileuszowej monografii i dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych katedr)

-77 680,93

Wydatki:

Koszt Internetu

7 622,14

Koszty pośrednie

57 213,68

Razem wydatki z rezerwy Dziekana

328 016,75

Pozostało na rok 2015

143 300,60


I.1.b Wykaz realizowanych projektów i grantów


 1. wykaz realizowanych przez jednostkę naukową projektów w ramach programów Unii Europejskiej (innych niż Program Ramowy UE):
lp.

numer projektu

tytuł projektu

imiona, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy kierownika projektu

środki finansowe ogółem przyznane jednostce naukowej

data zawarcia umowy

termin zakończenia realizacji projektu

nazwa instytucji finansującej

nazwa programu,

w ramach którego projekt jest finansowany

katedraUDA-POKL.04.03.00-00-050/12-00

InfoGeoLog : Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców

Prof. dr hab.

Stanisław Goldstein4 524 586,50 zł

08.05.

2013


31.12.

2015


UE - EFS

POKL, Priorytet IV, Działanie 4.3

KISUDA – POKL.09.04.00-10-57/13-00

Nowoczesny nauczyciel matematyki. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli matematyki z województwa łódzkiego

Prof. dr hab.

Ryszard Pawlak331 070, 07 zł

28.11.

2013


31.12.

2014


UE – EFS

POKL, Priorytet IX, Działanie 9.4

KMNMUDA-POKL.04.01.02-00-116/09-02

Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach Matematyka i Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ

Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Spodzieja

5 615 133,40 zł

28.12.

2009


31.10.

2014


UE-EFS

POKL; Priorytet IV; Działanie 4.1; Poddziałanie 4.1.2

KFAiRRUDA-PO KL.04.01.01-00-208/13-00

Nauka bliżej biznesu – staże dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Spodzieja

1 009 470,10 zł

01.07.

2014


30.06.

2015


UE-EFS

POKL; Priorytet IV; Działanie 4.1; Poddziałanie 4.1.1

KFAiRRAd. 1.

Projekt „InfoGeoLog” realizowany jest przy współpracy z: Wydziałem Nauk Geograficznych UŁ, Wydziałem Matematyki i Informatyki UŁ (Biuro Projektu), Wydziałem Zarządzania UŁ, Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, Akademickim Biurem Karier Zawodowych UŁ.
W ramach projektu w roku akademickim 2013/2014 zostały uruchomione trzy kierunki studiów: Informatyka w języku angielskim I stopień (oraz II stopień jako specjalność na kierunku Informatyka) na Wydziale Matematyki i Informatyki, Technologie informatyczne w logistyce w języku angielskim I stopnia na Wydziale Zarządzania oraz Geoinformacja
I stopnia na Wydziale Nauk Geograficznych. Studia są prowadzone w języku angielskim (za wyjątkiem kierunku na Wydziale Nauk Geograficznych). Edukacja na wszystkich kierunkach jest bezpłatna.
Ad. 2.

Projekt „Nowoczesny nauczyciel matematyki. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli matematyki z województwa łódzkiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel główny projektu: Wzrost kompetencji o min. 15 proc. u 144 nauczycieli matematyki uczących na II, III i IV etapie edukacyjnym na terenie woj. łódzkiego, (co najmniej 40% z terenów wiejskich) w zakresie matematyki i stosowania technik ICT w okresie 01.11.2013-31.12.2014.
Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do nauczycieli matematyki z obszaru woj. łódzkiego (zamieszkałych na obszarze woj. łódzkiego lub pracujących na terenie woj. łódzkiego). Wsparciem zostanie objętych 144 czynnych zawodowo nauczycieli matematyki (122K/22M) szkół II, III i IV poziomu edukacyjnego (kl. 4-6 SP, gimnazjum i szk. ponadgimnazjalne) zamieszkałych, pracujących na terenie woj. łódzkiego, w tym, co najmniej 40% z obszarów wiejskich (49K/9M).
Działania przewidziane w projekcie:

- MODUŁ 1: Aspekty psychologiczno-pedagogiczne nauczania matematyki.

- MODUŁ 2: Narzędzia ICT dedykowane do uczenia matematyki i tworzenia przez nauczyciela materiałów edukacyjnych zawierających treści matematyczne (podstawy LaTeX-a, Moodla, i in. Technik ICT).

- MODUŁ 3: Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych na odpowiednim etapie edukacyjnym


i wykorzystanie ICT na lekcjach matematyki

- MODUŁ 4: Doradztwo zawodowe dla nauczycielek matematyki.


Ad. 3

Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach Matematyka i Informatyka na Wydziale Matematyki
i Informatyki UŁ”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe
i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, którego celem jest zwiększenie liczby studentów na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych za pomocą działań podnoszących atrakcyjność kształcenia.
Projektem tym objęci są studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ rozpoczynający studia w roku akademickim 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/12 na wszystkich specjalnościach kierunku Matematyka

i Informatyka studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.


W roku 2014 w ramach projektu: wspierano działalność kół naukowych działających na Wydziale Matematyki
i Informatyki UŁ (delegacje, zakup materiałów konferencyjnych i biurowych).
Ad. 4.

Projekt „Nauka bliżej biznesu – staże dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ”. Studenci trzeciego roku studiów licencjackich oraz drugiego roku studiów magisterskich Wydziału Matematyki i Informatyki uczestniczą
w realizacji projektu nr PO KL.04.01.01-00-208/13 pt. „Nauka bliżej biznesu – staże dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ” w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL, Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego projektu 107 studentów kierunków Matematyka i Informatyka może odbyć staże zawodowe
w renomowanych firmach finansowych, ubezpieczeniowych i informatycznych w terminie od 1 lipca do 30 czerwca 2015 roku.
4) wykaz realizowanych przez jednostkę naukową projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych:


 1. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Lp.

Numer projektu

Tytuł projektu

Imiona, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy kierownika projektu

Środki finansowe ogółem przyznane jednostce naukowej

Data zawarcia umowy

Termin zakończenia realizacji projektu

Nazwa instytucji finansującej

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest finansowany

katedra

1.

N N201 605840

Regularność procesów stochastycznych klasycznych
i kwantowych oraz różne koncepcje informacji

Prof. dr hab. Adam Paszkiewicz

198 54026.05.

2011


25.05.

2014


MNiSW

Projekt badawczy własny

KTPiS


c) Narodowego Centrum Nauki

Lp.

Numer projektu

Tytuł projektu

Imiona, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy kierownika projektu

Środki finansowe ogółem przyznane jednostce naukowej

Data zawarcia umowy

Termin zakończenia realizacji projektu

Nazwa instytucji finansującej

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest finansowany

katedra2012/07/B/ST1/03293

Sumy kwadratów a wykładnik Łojasiewicz

Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Spodzieja

211 44008.07.

2013


07.07.

2016


NCN

OPUS 4

KFAIRR2013/09/D/ST1/03701

Wielomiany ograniczone

Dr Maria Michalska

98 73014.02.

2014


13.02.

2016


NCN

SONATA 5

KFAIRRUMO-2011/ 01/D/ ST6/ 04554

Wyszukiwanie barwnych obrazów cyfrowych w multimedialnych bazach danych w oparciu o wielokanałowe modele przestrzennego rozkładu informacji barwnej

Dr inż. Maria Łuszczkiewicz- Piątek

79 8402011.

12.08


12.07.

2014


NCN

Pierwszy konkurs na finansowanie projektów badawczych

SONATA


KISUMO-2011/01/B/ST7/03426

Jednowymiarowe i dwuwymiarowe układy sterowania optymalnego niecałkowitego rzędu

Dr hab. Dariusz Idczak

398 32008.12.

2011


07.12.

2014


NCN

I konkurs NCN

KRRiI2011/01/B/ST1/03994

Podstawowe zagadnienia teorii informacji kwantowej oraz dyskryminacji stanów i operacji kwantowych

Prof. dr hab. Andrzej Łuczak

288 45001.12.

2011


31.05.

2015


NCN

I konkurs NCN

KTPiS

Kataloq: wp-content -> uploads -> 2015

Yüklə 0,83 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə