Stálé expozice „Historie města a dějiny textilu na Královédvorsku“Yüklə 41,59 Kb.
tarix02.11.2017
ölçüsü41,59 Kb.
#28291

Výzva k podání nabídky

zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu

stálé expozice „Historie města a dějiny textilu na Královédvorsku“
Zadávání této zakázky malého rozsahu Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem probíhá podle Vnitřního předpisu města Dvora Králové nad Labem č. 19/2014 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem.
Obsah:


 1. Zadavatel

 2. Předpokládaná hodnota a předmět veřejné zakázky

 3. Doba trvání zakázky

 4. Místo plnění zakázky

 5. Kvalifikačních předpoklady pro plnění zakázky

 6. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

 7. Prohlídka místa plnění

 8. Způsob, místo a doba podání nabídky

 9. Lhůta pro podání nabídek

 10. Otvíraní obálek

 11. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni (zadávací lhůta)

 12. Způsob hodnocení nabídek

 13. Platební podmínky

 14. Zadávací podklady (dokumentace)

 15. Další informace a podmínky výběrového řízení

 1. Zadavatel

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Sladkovského 530

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Tel.: 499623800

Fax: 499320291

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. Dvůr Králové nad Labem

č. ú.: 108903594/0600

IČ: 43464386

DIČ: CZ 4346486

Ve věcech zadávacího řízení je oprávněna jednat:

Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka muzea, tel. 603295389, e-mail: jirickova@muzeumdk.cz 1. Předpokládaná hodnota a předmět veřejné zakázky

Předpokládaná cena veřejné zakázky je 600.000 Kč bez DPH

Předmětem plnění je dodávka a instalace stálé expozice „Historie města a dějiny textilu na Královédvorsku“.

Přehled požadovaných konstrukcí, jejich rozměry a další požadované vlastnosti jsou popsány v příloze č. 1 – aproximativní výkaz prací, materiálu a prvků. Požadovaná podoba realizace je vyobrazena v prezentaci „Výstava historie Dvora Králové“ zpracované Natálií Mikešovou. Prezentace (vizualizace expozice) bude uchazečům poskytnuta na vyžádání.

Expozice bude umístěna v 5 místnostech v 2NP hlavní budovy muzea (č. p. 530).

Každá místnost bude věnována jinému tématu.


 1. místnost – historie města od svého vzniku do 19. století. V místnosti jsou kovové konstrukce, na které se připevní nové vitríny. Je zde také část staré expozice, která bude opravena a využita pro novou expozici.

 2. místnost – rytectví, tradice v našem městě.

 3. místnost – fa Sochor a další textilní továrny ve Dvoře Králové n. L, vznik, vývoj a zánik podniku TIBA. Dominantou místnosti bude replika kanceláře továrníka Sochora

 4. místnost – firma Weiss a Klazar, jutařský průmysl v našem městě, vznik a vývoj podniku JUTA

 5. místnost – vývoj města po válce

Předmětem veřejné zakázky je tak:

 1. dodávka kombinovaných výstavních panelů s osvětlením a repliky kanceláře továrníka Sochora včetně jejich instalace a zprovoznění;

 2. vybavení potřebnou audiovizuální a výpočetní technikou včetně jejich instalace a zprovoznění;

 3. dodávka grafické části expozice – grafická podoba jednotlivých panelů (včetně písma, velkoformátových fotografií, schématických nákresů);

 4. dodávka výkresová a technická dokumentace (např. plány s architektonickým řešením, konstrukční výkresy výstavního mobiliáře, dokumentace výtvarného a grafického řešení apod.)

 1. Doba trvání zakázky, lhůta pro dokončení

Realizace zakázky započne bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo. Doba realizace veřejné zakázky je stanovena nejdéle na 90 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

 1. Místo plnění

Místem realizace veřejné zakázky je Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem, 2NP.

 1. Kvalifikační předpoklady pro plnění zakázky

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Pro realizaci veřejné zakázky je kvalifikovaný uchazeč, který prokáže splnění kvalifikačních předpokladů tím, že předloží: • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

 • doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

 • seznam alespoň 2 významných dodávek, které realizoval v posledních 3 letech. Za významnou dodávku pro účely této zakázky je považována dodávka odpovídající svým charakterem této zakázce (např. dodávka vitrín a obdobných skleněných konstrukcí pro instituce typu muzea a galerie) v ceně plnění minimálně 300.000 Kč bez DPH na jednotlivou zakázku (nebo v adekvátní částce v jiné měně). K alespoň 2 významným zakázkám přiloží uchazeč fotodokumentaci realizace (alespoň 10 fotografií ke každé). Fotodokumentace bude jedním z podkladů pro hodnocení nabídek uchazečů! Zájemce uvede v seznamu název dodávky, výši finančního plnění a stručnou charakteristiku dodávky.

Doklady k prokázání kvalifikace předkládá uchazeč v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn si před podpisem smlouvy o dílo vyžádat originály těchto dokumentů. Neposkytne-li uchazeč na vyžádání tyto dokumenty ani v dodatečně stanovené lhůtě, považuje se jeho jednání za neposkytnutí součinnosti.

Dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, předloží současně s výše uvedenými dokumenty kopii listiny (např. smlouvy o sdružení), z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. 1. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Dodavatel podá nabídku v následující podobě:

 • nabídka musí být podána písemně v českém jazyce;

 • nabídka bude podána v jednom vyhotovení;

 • prvním listem nabídky bude vyplněný krycí list nabídky, který je přílohou této výzvy; dále uchazeč předloží dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, dále předloží návrh smlouvy o dílo a položkový rozpočet.

 1. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se bude konat v úterý 15. 07. 2014 v 13.00 hodin.

 1. Způsob, místo a doba podání nabídky

Nabídky se podávají osobně v pracovní době Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem nebo doporučenou poštou v písemné formě v jednom vyhotovení. Nabídky budou předány v uzavřených obálkách označených "EXPOZICE – NEOTVÍRAT", opatřených na uzavření razítky uchazeče nebo podpisem uchazeče u fyzických osob nebo statutárního zástupce u právnických osob. Místem pro podání nabídek je pokladna MM ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského č. p. 530, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

 1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet odesláním této výzvy a končí dne:

25. 07. 2014 v 08:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nebudou zahrnuty do hodnocení. Včasnost doručení doporučenou poštou je rizikem uchazeče (zde je rozhodující termín převzetí nabídky zadavatelem). 1. Otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem dne 28. 07. 2014 v 9:30 hod., bez možnosti účasti uchazečů.

 1. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni (zadávací lhůta)

Tato lhůta činí 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po otevírání obálek. Zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o 30 dnů.

 1. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii:

Pořadí uchazečů bude stanoveno prostým součtem bodů přidělených v rámci jednotlivých kritérií. Vítězným uchazečem bude uchazeč, jehož nabídka získá nejvyšší počet bodů. Dílčí hodnotící kritérium:

Váha

Nabídková cena včetně DPH

V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena nabídková cena jednotlivých uchazečů.

Nabídka, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu, bude ohodnocena 100 body (maximální počet). Ostatním nabídkám bude přidělen poměrný (nižší) počet bodů v závislosti na poměru k nejvýhodnější ceně. U každé nabídky nakonec dojde k vynásobení získaných bodů váhou kritéria. Maximální celkový počet bodu v rámci tohoto kritéria je tak 80 bodů.


80 %

Kvalita a estetické vlastnosti předchozích realizací

Hodnotící komise zhodnotí estetické a kvalitativní vlastnosti dvou předchozích realizací uchazeče na základě podkladů předložených uchazečem (fotografie) – originalitu nápadu a využití současných výstavních trendů (jednoduchost, přehlednost, interaktivita).

V rámci tohoto hodnotícího kritéria provedou jednotliví členové komise bodové ohodnocení dvou předložených realizací na škále 0 až 10 bodů. Body přidělené jednotlivými členy komise se následně sečtou. Nabídce, která v rámci tohoto kritéria získá nejvíce bodů, bude pro potřeby celkového hodnocení přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělen poměrný (nižší) počet bodů. U každé nabídky nakonec dojde k vynásobení získaných bodů váhou kritéria. Maximální celkový počet bodu v rámci tohoto kritéria je tak 10 bodů.


10 %

Podoba navrhovaného řešení

Hodnotící komise zhodnotí soulad navrhovaného řešení dle nabídky předložené uchazečem. V rámci tohoto kritéria vyjde především ze slovního popisu nabízené podoby expozice – opět budeme hodnotit originalitu nápadu a využití současných výstavních trendů (jednoduchost, přehlednost, interaktivita).

V rámci tohoto hodnotícího kritéria provedou jednotliví členové komise bodové ohodnocení dvou předložených realizací na škále 0 až 10 bodů. Body přidělené jednotlivými členy komise se následně sečtou. Nabídce, která v rámci tohoto kritéria získá nejvíce bodů, bude pro potřeby celkového hodnocení přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělen poměrný (nižší) počet bodů. U každé nabídky nakonec dojde k vynásobení získaných bodů váhou kritéria. Maximální celkový počet bodu v rámci tohoto kritéria je tak 10 bodů.


10 %

Pořadí uchazečů bude stanoveno prostým součtem bodů přidělených v rámci jednotlivých kritérií. Vítězným uchazečem bude uchazeč, jehož nabídka získá nejvyšší počet bodů.

 1. Platební podmínky

Cena za řádně dokončenou a předanou dodávku bude hrazena následovně:

 • dodávku expozice bude dodavatel fakturovat až po úplném předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu;

 • daňový doklad (faktura) bude vystaven do 15 dnů od předání díla s tím, že splatnost faktury je 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli;

 • faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu zadavatele,

 • zálohy se nepřipouštějí a nebudou poskytovány.

 1. Další informace a podmínky výběrového řízení

Zadavatel má právo kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu zrušit nebo ukončit zadávací řízení případně neuzavřít smlouvu s vítězným uchazečem.

Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Předložené návrhy zůstávají pro potřeby archivace založeny u zadavatele a nevracejí se uchazečům.

Zadavatel si vyhrazuje oprávnění jednat o smluvních podmínkách, které nejsou nutnými náležitostmi smluvního typu vztahujícího se k předmětu plnění veřejné zakázky, a které nebyly předmětem hodnocení.


Ve Dvoře Králové nad Labem dne 09. 07. 2014

Mgr. Alexandra Jiřičková v. r.ředitelka muzeaYüklə 41,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə