Strateji idarəetmə FƏnnindən test suallari (500sual)Yüklə 0,6 Mb.
səhifə17/17
tarix21.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
#54372
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

A)) 4

B) 3


C) 5

 1. 6

 2. 12

449. Strategiyalar hansı təşkilati səviyyədə işlənmir?

A)) Funksional;

B) Əməliyyat;

C) Korporativ;

D) Hamısı;


E) Mailyyə;

450. Firmanın idarəedilməsi üzrə ümumi plan adətən özündə aşağıdakılardan birini cəmləşdirmir:

A)) Cəlbedici olmayan və şirkətin korporativ strategiyasına uyğun olan biznes sahələrinin bağlanması


B) Perspektivli müəssisələrin sürətli artımı istiqamətlənmiş strategiya

C) Əsas fəaliyyət sahələrində normal fəaliyyətin təmin olunması


D) Aşagı mənfəətli lakin perspektivli sahələrdə işgüzarlıq fəallığının bərpası və dəstəklənməsi

E) Cəlbedici olmayan və şirkətin korporativ strategiyasına uyğun olmayan biznes sahələrinin bağlanması451. Diversifikasiya olunmuş iri şirkətlərin fəaliyyət sahələrinə aşağıdakılardan hansi aid deyil?

A)) Tikinti materiallarının istehsalı

B) Elektrotexnika


 1. Geyim

 2. Mühərrik istehsalı

 3. Mebel


452. Firmanın maliyyə məqsədlərinə daxil deyil:

A)) Sahədə daha yüksək və etibarlı mövqe

B) Daha yüksək dividentlər

C) Səhmlərin qiymətlərinin yüksəldilməsi

D) Gəlirlərin daha yüksək templə artımı

E) Mənfəətin əldə edilməsi mənbələrinin artması453. Firmanın strateji məqsədlərinə daxil deyil:

 1. ) Mənfəətin artımı

B) Sahədə daha yüksək və etibarlı mövqe

C) Bazarda xüsusi çəkinin artımı

D) Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi


E) Əsas rəqiblərlə müqayisədə məsrəflərin azaldılması

454. Xarici şirkətin təcrübəsində strategiyanın işlənməsində istifadə olunan yanaşmalara hansı aid deyil?

A)) Xüsusi yanaşma 1. ”Səlahiyyətlərin ötürülməsi” yanaşması

 2. Birgə yanaşma

 3. Təşəbbüskar yanaşma

E) Əsas strateji yanaşma

455. Firmaların sahəyə daxilolma maneələrinə aşağıdakılardan biri aid deyil:

A)) Kənar təşkilatların təsiri

B) Texnologiyalların və “nou-hou” ların alınmasında çətinliklər

C) Alıcıların müəyyən məhsul markalarına bağlılığı 1. Dövlət orqanlarının təsiri

E) Tarif və qeyri-tarif məhdudiyyətləri

456. Sahədə strateji qrupları müəyyən etmək üçün alqoritmlərdən birindən istifadə olunmur:

A)) Qeyri-müəyyənlik və risk amilinin təsirinin azalması

B) Göstəriciləri iki-iki istifadə edərək koordinat sistemi düzəltmək və müəsssisələrin həmin sistemində koordinatları müəyyənləşdirmək

C) Bir strateji fazaya düşən muəssisələri strateji qruplar üzrə bülüşdürmək

D) Hər bir strateji qrupu dairəyə almaq ki,həmin dairənin diametri müvafiq strateji qrupların sahədəki xüsusi çəkisinə uyğun gəlsin

E) Sahənin müəssisələrini bir-birindən fərqləndirən xüsusiyyətlərin müəyyən edilməsi457. Aşağıdakılardan hansı istehsalla bağlı amil deyil:

A)) Mövcud texnologiyaların mənimsənilmə dərəcəsi

B) Məhsulun aşağı maya dəyəri

C) Məhsulun keyfiyyəti 1. Əlverişli coğrafi mövqe

 2. İstehsal güclərinin yüklənmə dərəcəsi

458. SWOT təhlilinin nəticələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A)) Xarici mühitin zəif cəhətləri


B) Daxili güclü cəhətlər

C) Xarici mühitin verdiyi imkanlar

D) Xarici mühitin yaratdığı təhlükələr

E) Daxili zəif cəhətlər459. SWOT təhilinin nəticələri araşdırılarkən daxili güclü cəhətlərə aşağıdakılardan biri aid deyil:

A)) Bazara güclü rəqiblərin daxil olması


B) Müvafiq maliyyə ehtiyatları

 1. Yaxşı funksional strategiya

 2. İtehsal miqyası effekti

 3. Aşağı məsrəflər

460. Firmanın rəqabət gücünün göstəricilərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A)) Maliyyə çatışmazlığı

B) Bazarda böyük xüsusi çəki

C) Liderlik və ya fərqli strategiya

D) Əhəmiyyətli əsas üstünlüklər

E) Daha aşağı məsrəflər461. Firmanın rəqabət mövqeyinin zəifliyi göstəricilərinə aşağıdakılardan hasnı aid deyil?

A)) Texnoloji və innovasiya üzrə üstünlüklər

B) Müəssislərənin xüsusi çəkisinin rəqiblər tərəfindən ələ

C) Mənfəətliliyin bazardakı orta səviyyədən aşağı olması 1. Müəssisənin imicinin korlanması

E) Məhsulların aşağı keyfiyyəti

462. Firmanın rəqabət mövqeyinin qiymətləndirilməsi zamanı neçə ballı şkaladan istifadə olunur?

A)) 10

B) 12


C) 8

 1. 15

 2. 5

463. Strategiyanın reallaşdırılması prosesinin mərkəzləşdirilmiş strukturları vasitəsilə həyata keçirilməsi rəqabət üstünlüyü əldə etməyə imkan verir:

A)) Şirkətin əlaqəli bölmələrində qohum fəaliyyət növlərinin sıx koordinasiya edilməsi tələb olunduğu hallarda


B) Şirkətin əlaqəli bölmələrində digər fəaliyyət növlırinin sıx koordinasiya edilməsi tələb olunduğu hallarda

C) Şirkət qeyri-mərkəzləşdirmə təşkilati strukturuna malik olunduqda 1. Şirkət mərkəzləşdirmə təşkilati strukturuna malik olunduqda

 2. Şirkətin fəaliyyət sahəsi çox geniş olduqda

464. Yeni strategiyanın həyata keçirilməsində əsas məqsəd:

A)) Yeni fəaliyyət növlərinin yerinə yetirilməsi və ya mövcud fəaliyyət növlırinin daha yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsi


B) Əvvəlki strategiyanın tamamilə ləgv olunması

C) Şirkətin təçkilati strukturunun tamamilə dəyişdirilməsi

D) Şirkətin kadrlar heyətinin ixtisasının artıtılması

E) Şirkətin rəqiblərinin sıxışdırırlrıb çıxarılması465. Strategiyalar hansı təşkilati səviyyədə işlənmir?

A)) Funksional

B) Əməliyyat

C) Korporativ

D) Mailyyə

E) Hamısı466. Strategiyanın reallaşdırılması prosesində aşağıdakılardan hansı ümumi tələblərə aid deyil?

A)) Müəssisədə işgüzar təcrübənin yaradılması

B) Strategiyaya uyğun olan idarəetmə əməliyyyatlarının təyin edilməsi

C) Dəstəklənməsi uçun işçi mühitini və korporativ mədəniyyəti yaratmaq

D) Daimi inkişaf və təkmilləşdirmənin təmin edilməsi ucun daha yaxşı təcrübənin tətbiq edilməsi

E) Strategiyanın uğurla həyata keçirə biləcək idarəetmənin təşkilati struktrunun yaradılması467. Menecerlərin strategiyaların reallaşdırılması prosesinə rəhbərlik üsullarına hansı amil təsir etmir?

A)) Şirkətin işində ən son texnologiyalardan istifadə 1. Onlara verilən hakimiyyət dərəcəsi

C) Şirkətin başqa əməkdaşları ilə şəxsi münasibətləri

D) Rəğbət bəslədikləri rəhbərlik üslubu

E) Strategiyanı reallaşdırmaq üçün bu prosesdə öz rolları barədə təsəvvürləri

468. Menecerin fəaliyyət planına daxil deyil:

A)) Əməkdaşların motivasiyasını azaltmaq

B) Səlahiyyətlərin öturulməsi


C) Fəaliyyətin koordinasiyası

D) Əməkdaşların motivasiyasını yüksəltmək

E) Uğurların miqyasının qiymətləndirilməsi sistemini işləmək

469. Menecerin fəaliyyət planına daxil deyil:

A)) Əməyin fondla silahlılığının təmin edilməsi

B) Zərurət yarandığı hallarda ehtiyatları yenidən bölüşdürmək

C) Strateji dəyişikliklərə şəxsi rəhbərlik

D) İşçilərin fəaliyyət nəticələrini qiymətləndirmək və mükafatlandırmaq

E) Səlahiyyətlərin ötürülməsi470. Məişət texnikası istehsal edən şirkətin strukturunda aşağıdakı funksiyalardan hansı mühüm yer tutmur?

A)) Qeydiyyat


B) Marketinq

C) ETSKİ

D) İnjinirinq

E) İstehsal471. Strateji biznes vahidlərinin elementlərinə aid deyil:

A)) Texnoloji artım üzrə müxtəlif imkanlar

B) Qlobal səviyyədə rəqabətə ehtiyaci yaranması


C) Uğur qazanmağın əsas amillərinin ümumiliyi

D) Texnoloji artım üzrə eyni imkanlar

E)”Dəyərlər zənciri”nin tərkibinə görə çox oxşar olan rəqiblərin olması

472. Sahənin cəlbediciliyi anlayışı xarakter daşıyır:

A)) Nisbi


B) Əvəzedici

C) Mutləq

D) Məhdud

E) Konkret


473. Sahənin və rəqabitin tehlilnin aparılma ardıcıllığına aşağıdakılardan biri aid deyil

A)) Sahənin cəlbediciliyini azaldan amillərdən müdafiyə olunmaq qabiliyyəti


B) Rəqabət mühitinin təhlili

C) Sahəsinin hərəkətverici quvvəsi

D) Əsas rəqiblərin strateji rəqiblərin rəqabət mövqeyi

E) Sahənin əsas iqtisadi göstəricilər474. İstehsalın yerləşməsi üçün yer seçərkən nəzərə alınmamalıdır

A)) İnfiliasiyanın səviyyəsi

B) Əldə olunmuş biliklər

C) İndiyə qədər bu sahədə toplanmış təcrübə

D) İstehsal vasitələrinin inkişaf səviyyəsi

E) istehsal vərdişləri475. Korporativ strategiyanın işlənməsi neçə fəaliyyət növünü birləşdirir?

A)) 4


B) 5

C) 3


D) 6

 1. 2

476. Strategiyanın üstünlüklərini müəyyən etmək üçün istifadə olunan əlavə meyarlara aşağıdakılardan biri aid deyil:

A)) İşlərinin ekstensivliyi meyarı 1. Strategiyanın bütün tərkib hissələrinin qarşılıqlı əlaqəliliyi və bir-birlərini tamamlaması

C) Risk dərəcəsi

D) Çevrilik

E) Aydınlıq

477. Ugurlu strategiyanın neçə esas meyarı vardır:

A)) 3


B) 4

 1. 2

 2. 5

 3. 7

478. Müəsənin strateji təyinatı ve missiyasının müəyyən edilməsinin neçə əsas cəhədi vardır?

A)) 3


 1. 2

C) 4

D) 5


E) 6

479. İnsan təlabatlarının nisbi və mütləq təlabatlara bölünmüşdür:

A)) C.M.Keyns


 1. K.Marks

 2. M.Fridmen

 3. A.Smit

 4. C.S.Mill

480. Sahənin təbiyətini müəyyən edən əsas iqdisadi göstəricilərə aşağıdakılardan biri aid deyil:

A)) Sahədə investisyaların ekstensivliyi 1. Rəqabətin miqyası

 2. Alıcalırın sayı və onların maliyyə imkanları

 3. Sahədəki rəqiblərin sayı və bu rəqiblərin nisbi ölçüləri

E) Bazarın tutumu

481. Kiçik həcimli bazarlar iri şirkətləri cəlb etmir.Geniş bazarlar güclü rəqabət mövqeli şirkətlər üçün cəlbedicidir.Yuxarıdakı strateji əhəmiyyət hansı iqtisadi göstərici üçün səciyəvidir?

A)) Bazarın tutumu

B) Bazarın artım tempi


 1. Güclərin choxluğu və ya çatışmamazlığı

 2. Sahənin mənfəətliyi

 3. Bazara daxilolma və çıxma maniələri

482. Alıcıların çoxu məhsulun qiymətinə daha böyük əhəmiyyət verir.Yuxardakı strateji əhəmiyyət hansı iqtisadi göstəriciyə xasdır

A)) Qiymətin həlledici rolu

B) Bazarın tutumu

C) Miqyas effekti

D) Bazarın artım tempi

E) Sahənin mənfətliyi483. Manevlərin çətinliyi sahəyə geniş müəssələrin qarşısını alır və əksinə: Yuxardakı strateji əhəmiyyət hansı iqtisadi gostəriciyə xasdır?

A)) Bazara daxil olma və cıxma maniələri

B) Bazarın tutumu


 1. Qiymətin həlledici rolu

 2. Bazarın artım tempi

E) Miqyas effekti

484. İzafi güclər qiymətlərin və mənfəətin aşağı düşməsinə gətirir, çatışmazlıq isə qiymət və mənfəəti artırır.Yuxardakı strateji əhəmiyyət hansı iqtisadi göstəriciyə xasdır?

A)) Güclərin çoxluğu və ya çatışmazlığı


 1. Sahənin mənfəətliliyi

 2. Bazara daxilolma və çıxma maneələri

 3. Miqyas effekti

 4. Bazarın artım tempi

485. Rəqiblərin məqsədləri və strategiyanı təsnifatlaşdırarkən rəqabətin miqyasısna aşağıdakılardan hasnı aid deyil?

A)) Yerli Subregional

B) Yerli


 1. Regional

 2. Milli

 3. Beynəlxalq

486. Müıssisınin strateji və maliyyə vəziyyətini əks etdirən əsas göstəricilərə aşağıdakılardan biri deyil:

A)) Satılmış kreditlərin həcmi


 1. Müəssisənin mənfətinin dinamikasının rəqiblərin mənfəətləri ilə müqayisəsi

 2. Sərmayələrin xalis mənfəətliliyinin dəyişmə meylləri

 3. Musəssisənin satış həcminin artımı ilə bazarın ümumi artımının nisbəti

E) Müəssisənin bazarda xüsusi çəkisi və sahədə mövqeyi

487. Şirkətin güclü və zəif cəhətlərini müəyyən edən edən daxili elementlərə aid deyil:

A)) Bazarda rəqabətin intensivliyi


 1. Əmək haqqı səviyyəsi

 2. Kadrların axıcılığı

 3. İstehsal

 4. Xidmət və başqa sahələrin işçilərinin ixtisas səviyyəsi

488. Şirkətin xarici mühitini müəyyən edən amilə aiddir:

A)) Siyasi mühit

B) Əməliyyatlar


 1. Heyət

 2. Menecment

 3. Şirkətin resursları

489. SWOT matrisinin sətir sütunları qurulduqdan sonra matrisde neçə sahə əmələ gəlir?

A)) 4


 1. 3

 2. 5

 3. 6

E) 7


490. “Dəyərlər zənciri” konsepsiyasının müəlliyi kimdir?

A)) M.Porter 1. Vernon

C) Pozner

D) C.S Mill

E) P.Samuelson

491. Regional təşkilati idarəetmə struktunun üstünlüklərinə aid deyil

A)) Yerlərdə və mərkəzi aparatda funksiyaların təkrarlanması ehtimalı artır


 1. Mənfəət və zərərlərə görə məhsuliyyəti daha aşagı idarəetmə səviyəsinə ötürür

 2. Regionun üstünlükləridən istifadə etməyə imkanlar verir

 3. Regional bölmələr yaxşı menecerlərin hazırlanması üçün yaxşı məktəb hesab olunur

E) Strategiyanı coğrafi bazarların xususiyətləri ile elaqələdirir

492. Müəssisənin maliyyə məqsədlərinə daxil deyil:

A)) Sahədə daha yüksək və etibarlı mövqe 1. Daha yüksək dividentlər

 2. Səhmlərin qiymətlərinin yüksəldilməsi

D) Gəlirlərin daha yüksək templə artımı

E) Mənfəətin əldə edilməsi mənbələrinin artması493. ”Səlahiyyətlərin ötürülməsi” yanaşmasının xüsusiyyətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A)) Bu yanaşmada menecer strategiyanın uğurla həyata keçirilməsi üçün tabeçiliklərində olan aşağı ranqlı menecerləri bu işə cəlb edir 1. Bu yanaşmada strateji plan rəsmi qaydada təqdim edilərək muzakirələrdə tam həmrəyliklə qəbul edildikdən sonra təsdiq olunur

 2. Bu yanaşmada menecerə strateji ideyalar arasında daha yaxşı seçim etməyə imkan verir.

 3. Bu yanaşmada menecerin strategiyanın işlənilməsi proseslərindən kənarda qalmsı və şirkətə rəhbərlik etmək imkanının azalması mənfi cəhət hesab olunur.

E) Menecer işin gedişatı ilə dövri hesabatlar və müşavirələr vasitəsilə tanış olur.

494. Sahənin hərəkətverici qüvvələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A)) Rəqiblərin mövqelərindəki müxtəliflik 1. ”Nou-hou”ların yayılması

C) Marketinq sistemində dəyişikliklər

D) Sahənin qloballlaşması 1. Məhsuldarlığın və məsrəflərin strukturunda dəyişikliklər

495. Strateji biznes vahidlərinin elementlərinə aid deyil:

A)) Texnoloji artım üzrə müxtəlif imkanlar 1. Qlobal səviyyədə rəqabətə ehtiyaci yaranması

 2. Uğur qazanmağın əsas amillərinin ümumiliyi

 3. Texnoloji artım üzrə eyni imkanlar

E)”Dəyərlər zənciri”nin tərkibinə görə çox oxşar olan rəqiblərin olması

496. Strategiyanın reallaşdırılması üzrə işlərin əsas məsələləri özündə birləşdirən inzibati vəzifələr sferasına aid olunur.

A)) Strategiyanın reallaşdırılmasını təmin edəcək siyasətin müəyyən edilməsi


 1. Strategiyanın reallaşdırılmasına rəhbərliyin nəzarətsizliyi

 2. Qısamüddətli gəlirliyin artırılması üzrə tədbirlər

 3. Məqsədlərə nail olmaq üçün şirkətin daxilində əlverişli iş mühitinin yaradılmaması

 4. Əməkdaşları aşağı nəticələrə istiqamətləndirən motivasiya sisteminin işlənməsi

497. Firmanın maliyyə menecmenti özündə aşağıdakıları birləşdirir:

A)) Hamısı 1. İnvestisiya siyasətinin, onun reallaşdırılması metodlarının və vəsaitlərinin işlənib hazırlanması

 2. Mütünlüklə firma üzrə investisiyanın planlaşdırılması, istehsal bölmələrində işlənmiş investisiya layihələrinin hazırlanması və təsdiq edilməsi

 3. Müxtəlif maliyyə alətlərindən istifadə edərək firmanın maliyyə siyasətinin işlənib hazırlanması və realizə olunması

 4. Qiymətli kağızlar portfelinin idarə edilməsi

498. Xarici şirkətlərin təcrübəsində sferaların işlənməsində hansı yanaşmalardan istifadə olunur ?

A)) Birgə yanaşma

B) Funksional strateji yanaşma

C) Sistemli yanaşma


 1. Köməkçi strateji yanaşma

 2. Prosesli strateji yanaşma

499. Təşəbbüskar yanaşmaya aiddir

A)) Bu yanaşma digər yanaşmalar arasında orta mövqedə dayanır Bu yanaşmada rəhbər nə strategiyanın işlənməsi prosesinə, nə də bu işlə məşğul olan işçi qrupa şəxsən başçılıq etmir


B) Bu yanaşma digər yanaşmalar arasında orta mövqedə dayanır


C) Bu yanaşmada menecer strategiyanın işlənməsi vəzifəsini strateji planlaşdırma bölməsinə və ya mütəxəssislərdən ibarət komissiyaya tapşırır

 1. Bu yanaşmada menecer işin gedişi ilə dövri hesabatlar və müşavirələr vasitəsilə tanış olur

 2. Bu yanaşmada menecer razılaşdırılmış strategiyanın işlənməsi və onun uğurla həyata keçirilməsi üçün tabeçiliyində olan aşağı ranqlı menecerləri bu işə cəlb edir

500. Strateji menecmentin beş məsələsinə aid deyil:

A)) Resursların əldə edilməsi;

B) Məqsədlərin qoyulması;

C)Strategiyanın işlənib hazırlanması;

D)Strategiyanın reallaşdırılması;

E) Strateji uzaqgörmənin və missiyanın formalaşdırılması.

Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə