Süleyman demirel üNİvertsitesi teknoloji faküLtesi staj yönergesiYüklə 71,14 Kb.
tarix25.01.2019
ölçüsü71,14 Kb.
#101939

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERTSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

STAJ YÖNERGESİ
Bu yönerge, SDÜ Teknoloji Fakültesi öğrencileri için staj esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yönerge iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım bütün bölümler için öngörülen genel maddeleri, ikinci kısım ise bölümlere ilişkin özel hususları içermektedir.
A-BİRİNCİ KISIM
Amaç

Madde-1. Staj ilkelerinin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin öğrenim gördükleri mühendislik dalları ile ilgili teorik bilgilerini pekiştirmek, atölye ve laboratuar uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, işyeri organizasyonlarını, üretim süreçlerini, yönetim aşamalarını ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak ve eğitim öğretimin zorunlu bir parçası olan staj çalışmaları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde-2. Bu ilkeler; Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencileri ile Teknoloji Fakültesinde çift anadal yapan öğrencilerin stajlarını düzenler. Yurtiçi ve yurt dışı işyerlerinde yapacakları stajlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde-3. Bu ilkeler; 2547 sayılı Yükseköğretim kanunu, Süleyman Demirel Üniversitesi lisans eğitim-öğretim ve sınav Yönetmeliği’nin 1. ve 12. Hükümleri ve Süleyman Demirel Üniversitesi Lisans Öğretimi Staj Yönergesine göre hazırlanmıştır.

Staj süresi

Madde-4. Öğrencilerin Teknoloji Fakültesi diploması almaya hak kazanabilmeleri için lisans öğrenimleri süresince Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Staj ilkeleri çerçevesinde 72 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Stajların konuları, devreleri, süreleri ve değerlendirme yöntemleri ilgili bölümlerce tespit edilir.

Madde-5. Bir tam iş günü 8 saat olarak hesaplanır. Bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Ancak, yasal olarak Cumartesi günü çalışılan işyerlerinde, Cumartesi günü staj için 6. iş günü olarak kabul edilir. Pazar ve resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmaz.

Öğrenciler staj yapacakları iş yerinin çalışma saatlerine uymak zorundadır. İstendiği takdirde fazla mesaiye kalabilirler. Fazla mesailer staj süresinden düşülmez.Staj Dönemleri ve Devam Zorunluluğu

Madde-6. Staj uygulamasına 2. Yarıyıldan sonraki yaz döneminde başlanabilir. 1. Staj tamamlanmadan 2. Staj uygulamasına başlanamaz. Staja devam zorunludur. Geçerli özürler nedeniyle devam edilemeyen günler, telafi edilmek koşuluyla, staj süresinin % 20’sini geçemez.

Madde-7. Stajların güz ve bahar yarıyılları dışında yaz dönemlerinde yapılması esastır. Stajın tamamı ya da stajın Fakülte Yönetim Kurullarınca onaylanmış kısımları, sürenin yeterli olması durumunda, yarıyıl tatilinde yapılabilir. Öğrenci stajını, üst yarıyıldan ders alma kriterlerini sağlayıp sağlamadığına bakılmaksızın 2. yarıyıldan sonra yaz dönemlerine rastlayan aylarda yapabilir. Bunun için 6. ve/veya 8.yarıyıl Staj dersine önceki yarıyıllarda kaydolması gerekmez. Başvurular ve staj değerlendirmeleri bölüm staj komisyonu/kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Madde-8. Öğrenci stajını, stajın yer aldığı yarıyıla bakılmaksızın devam mecburiyetinin olmadığı dönemin içinde bölüm staj komisyonu/kurulunun o dönem için belirleyeceği staj takvimi çerçevesinde yapabilir.

Öğrenci yaz okulunda ders alıyorsa yaz okulu sonra ermeden stajına başlayamaz.

Stajın veya stajın ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanmış kısımlarının kesintisiz yapılması esastır. Ancak stajyer öğrencinin Bölüm Staj Komisyonu/Kurulunca kabul edilebilir bir mazeretinin bulunması durumunda aralıklı olarak da staj yapılabilir.
Staj Ders Yükü ve Kayıt

Madde-9. Staj dersinin kredi hesabı, iş yükü esasına göre yapılır. 36 iş günü staj 10 kredi olarak ders planında yer alır.

Staj dersi için ekle/sil işlemi öğrencinin staja başlamak istediği tarihin bir hafta öncesine kadar yapılabilir.

Öğrencilerin bulundukları yarıyılda staj dersine kaydolmaları durumunda alabilecekleri maksimum ders yükleri staj dersi kredisi kadar artırılabilir.
Staj Yerleri

Madde-10. Öğrenciler stajlarını mesleklerinin uygulandığı Yüksek Öğretim Kurumlarının laboratuvarları, atölyeleri ve uygulama merkezleri dahil olmak üzere yurt içi veya (Erasmus staj hareketliliğinden faydalanarak) yurt dışı kamu/özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde yaparlar.

Staj yapılacak kurumda 5 veya üzeri çalışan olmalı ve öğrencinin lisans öğrenimi gördüğü alan ile ilgili en az bir mühendis veya lisans derecesine sahip teknik personel bulunmalıdır.

Staj belgeleri, Türkçe hazırlanır. Ancak stajın yurt dışında yapılması durumunda bölüm başkanlığının teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yabancı dilde de hazırlanabilir. Bu belgelerin gerektiğinde noter tasdikli tercümelerinin sağlanmasından öğrenci sorumludur.
Stajın Uygulanması

Madde-11. Staj yerlerinin dağıtım ve değerlendirmesi ilgili Bölüm Kurullarınca seçilecek Staj Komisyonlarınca yürütülür. Bölüm Staj Komisyonu bir öğretim üyesinin başkanlığında en az 3 (üç) öğretim elemanından oluşur.

Madde-12. Staj yerlerinin temininde Dekanlık ve Bölüm başkanlıklarınca gerekli çalışmalar yapılır. Staj komisyonu uygun gördüğü takdirde öğrenciler kendi olanakları ile buldukları kurumlarda da staj yapabilirler. Ancak öğretim elemanlarının talepte bulunması ve bölüm staj komisyonunun onayı ile öğrenciler öğretim elemanlarının yanında en fazla 18 (onsekiz) gün staj yapabilirler. Staj sırasında öğrencilerden istenecek, staj değerlendirme formu, staj raporu, staj raporunun sunumu, değerlendirilmesi ve benzeri konuların ilkeleri ile staj uygulama esasları ilgili Bölüm Başkanlıklarınca hazırlanır ve öğrencilere duyurulur.
Öğrencilerin Uyacakları Kurallar

Madde-13. Öğrenciler staj süresince staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadırlar.

Stajyerlerin staj yaptıkları kurumlara karşı kusurları nedeni ile verecekleri zararlardan Üniversite sorumlu değildir.


Stajın Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

Madde-14. Stajın değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında aşağıda belirtilen işlemler uygulanır.

a) Bölüm staj komisyonları/kurulları bir yarıyıl içerisinde biri yarıyılın ikinci haftası olmak üzere en az iki kez ve yaz dönemi içerisinde biri yaz döneminin son haftası olmak üzere en az iki kez toplanır. Bölüm Staj Komisyonları/Kurulları toplantı gününe kadar teslim edilmiş olan staj dosyalarını inceleyerek sonuçları değerlendirir.

b) Öğrenciler staj raporlarını staj bitiminden sonra başlayan eğitim-öğretim yarıyılının ilk 20 (yirmi) günü içerisinde bölüm sekreterliğine teslim eder. Bu süre içerisinde ilgili staj değerlendirme formlarının da bölüme ulaşmış olması gerekir. Staj komisyonu son teslim tarihini takip eden 30 (otuz) iş günü içinde staj dosyalarını inceleyerek değerlendirir.

c) Bölüm staj komisyonları/kurulları tarafından yapılan staj değerlendirilmesi; işyeri tarafından doldurulan staj değerlendirme formu ve gerektiğinde öğrencilerle yüz yüze görüşme yapılarak sorulan sorulara verilen cevaplar dikkate alınarak yapılır. Her öğrencinin değerlendirilmesi ayrıdır.

d) Kurum Stajı değerlendirmeleri, program staj komisyon/kurulu tarafından kabul, kısmi kabul, ret veya düzeltme isteme şeklinde yapılarak “Staj Değerlendirme Formu” doldurulup imzalanır ve değerlendirme sonuçları bir hafta içinde bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

e) Bölüm Başkanlığı staj komisyonu/kurulunun gönderdiği staj değerlendirme sonuçlarını bir hafta içerisinde internet üzerinden ilan eder ve Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne girilmek üzere Öğrenci İşlerine iletir.

f) Eksik bulunan stajlar tamamlatılabilir ya da stajın tamamı yeniden yaptırılabilir.

g) Öğrenci Staj dersinden başarılı ise başarılı olduğu, Stajının kısmen kabul edilmesi durumunda ise kabul edilen ve kalan Staj süreleri OBS’de öğrenci dosyasına bilgi notu şeklinde bir sonraki eğitim öğretim yılının üçüncü haftasına kadar girilir. Bu bilgi notu öğrencinin transkriptinde yer alır ve öğrenci ve öğretim elemanları tarafından görülebilir. Stajın tamamı kabul edilen öğrenciye Staj dersine kayıt olması durumunda G (GEÇER) notu verilir.

h) Staj yükümlülüğü bulunan öğrenci, stajını başarı ile tamamlamadığı ve G (GEÇER) not almadığı sürece mezun olamaz

i) Staj raporu ve staj değerlendirme formları bölüm başkanlıklarınca 5 (beş) yıl süreyle saklanır. Bölüm Staj Komisyonu/Kurulu Kararına İtiraz

Madde-15. Öğrenciler staj değerlendirme sonuçlarına, ilanından itibaren bir hafta içinde bölüm başkanlığına dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirler. İtirazlar bölüm staj komisyonu/kurulunun görüşü de alınarak bölüm kurulu tarafından incelenir ve sonuçlandırılır. İtirazlar, başvuru tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde karara bağlanır.
Staj Muafiyeti ve Ön lisans Diploması

Madde-16. Öğrencilerin, daha önceki Yüksek Öğretim Kurumlarında, öğrenimleri sırasında yapmış oldukları stajlarını belgelemeleri halinde muafiyet işlemlerinde Staj Komisyonunun/kurulunun önerisi ile Bölüm Kurulu yetkilidir. Bu durumdaki öğrencilerin, kayıt oldukları ilk yarıyıl içinde ilgili Yüksek Öğretim Kurumundan yapmış oldukları stajın detaylarını ve kabul durumunu gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.

Madde-17. Fakülteden ön lisans belgesi alacak öğrencilerin en az 36 iş günü stajı yapmış olmaları zorunludur.
Hüküm Bulunmayan Haller

Madde-18. Bu ilkelerde hüküm bulunmayan hallerde S.D.Ü. Lisans Öğretimi Staj Yönergesi ve S.D.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

Madde-19. Bu İlkeler Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Teknoloji Fakültesi Dekanlığı gerekli gördüğünde bu ilkeler ile ilgili değişiklik yapabilir.

Yürütme

Madde-20. Bu ilkeleri Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı yürütür.

B-İKİNCİ KISIM
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI
AMAÇ

Staj ilkelerinin amacı; uygulamalı bilim dalı olan Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğrencilerine meslek hayatlarında karşı karşıya kalabilecekleri çeşitli mesleki tecrübeleri kazandırmak ve lisans eğitiminde almış oldukları teorik bilgileri uygulamada nasıl kullandıkları konusundaki bilinci sağlamak, işyeri organizasyonlarını, üretim süreçlerini, yönetim aşamalarını ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak ve eğitim öğretimin zorunlu bir parçası olan staj çalışmaları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.


1.KAPSAM

1. İnşaat Mühendisliği öğrencileri, pratik bilgi ve becerilerini arttırmak amacı ile ilgili kamu ve özel kurum veya kuruluşlarında Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi staj yönergesinde belirtilen süre kadar Staj I ve Staj II olmak üzere 2 adet 6’şar haftalık staj yapmak zorundadır. Mezun olabilmek için stajın tamamlanmış olması zorunludur.

2. Yapılacak stajların en az biri (Tercihen Staj I) şantiye ve büro uygulamalarını kapsayan YAPI stajı olmalıdır. Staj II ise İnşaat Mühendisliği diğer çalışma alanlarına uygun biçimde seçilebilir.

3. Öğrenci staj işlerinin koordinasyonu ve staj çalışmalarının değerlendirilmesi Bölüm Kurulunun teklifi ile Bölüm Başkanlığı’nca görevlendirilen Bölüm Staj Komisyonu tarafından yapılır. Bölüm staj komisyonu başkanı staj koordinatörü olarak anılır.2. STAJ YERLERİ

Öğrenci, aşağıda çalışma alanları belirtilen yurtiçi ve yurt dışındaki kamu/özel kurum veya kuruluşlarda/işyerlerinde staj yapabilir. • Resmi veya özel şantiye ve bürolar,

 • Yapı elemanları imal eden fabrika ve atölyeler,

 • İnşaat mühendisliği konusunda araştırma yapan laboratuarlar,

 • Öğrenciye pratik çalışma yeteneği kazandırmaya imkân veren diğer işyerleri.

3. STAJ KAPSAMI
STAJ I KAPSAMI (Yapı Stajı)

Şantiyede yapılan; 1. Kazı,

 2. Kalıp, Yapı çeliği ve Beton işleri,

 3. Kaba ve ince inşaat işleri,

 4. Projenin araziye aplikasyonu,

 5. Şantiye yönetimi ve organizasyonu,

 6. İş sağlığı ve güvenliği,

 7. Kalite kontrol

 8. Yapı denetimi,

 9. Yapı hukuku,

 10. Adli mühendislik,

 11. Ekspertizlik hizmetleri

 12. Montaj işleri

 13. İnşaat malzemeleri

 14. Paket programlar ve yazılımlar

 15. Prefabrikasyon

Öğrencinin Staj I döneminde “Kalite kontrol, iş sağlığı ve güvenliği” faaliyet alanları zorunlu olmak üzere yukarıdaki alanlardan en az beşinde faaliyet göstermesi gerekmektedir. Öğrenci tarafından önerilen diğer faaliyet alanlarının değerlendirilmesi staj komisyonu tarafından yapılacaktır.

Proje yönetimi gibi konular başta olmak üzere şantiye çalışmaları incelenecek, gerekli notlar tutulacak ve fotoğraflarla da belgelenerek staj raporuna eklenecektir.İnşaat mühendisliği konusunda araştırma yapan laboratuarlardaki çalışmalar, statik proje tasarımı, Keşif ve metraj çalışmaları, Hakediş düzenleme veya kesin hesap hazırlama çalışmaları yapılacaktır.

STAJ II KAPSAMI

 1. İnşaat malzemelerinin kalite kontrolü

 2. Paket programlar ve yazılımlar

 3. Geoteknik uygulamaları

 4. Su –deniz yapıları

 5. Ulaştırma

 6. Enerji yapıları

 7. Özel yapıları (askeri ve emniyet yapılar vb.)

 8. Onarım güçlendirme uygulamaları

 9. Prefabrik yapıların üretimi

 10. Çelik yapılar

 11. Ahşap yapılar


Öğrencinin Staj II döneminde, yukarıda sayılan alanlardan en az birinde faaliyet göstermelidir.
- Staj Yapılacak Resmi ya da Özel Kuruluşların Sağlaması Gerekli şartlar:


 • Staj yapılacak kuruluş, İnşaat ve bayındırlık işleri (alt ya da üst yapı işleri) alanında faaliyet göstermelidir. (Sıva, boya vb. işlerde staj yapılmaz).

 • İşyerinde en az beş (5) teknik çalışan olmalıdır. Kuruluşta en az bir adet, stajyerlerden sorumlu İnşaat Mühendisi bulunmalıdır.

 • Kuruluş, toprak işleri, temel kazısı, beton işleri, betonarme yapı inşaat işleri, istinat duvarları, tüneller, yol inşaatı, kanalizasyon ve su temini işleri, açık deniz yapıları inşaatı, baraj inşaatı, proje hazırlama ve uygulama işleri, konut ve fabrika inşaatı, çelik yapılar vb. işlerde faaliyetlerini yürütüyor olmalıdır.

 • Mesai saatleri belirli olmalı ve buna dikkat gösterilmelidir.

 • Staj yaptıran kuruluş, stajyerleri etkin bir şekilde çalıştırmayı taahhüt etmelidir.


4. STAJ DUYURUSU VE BİLGİLENDİRME: Staj Komisyonu Başkanlığı tarafından Her yıl stajlara ilişkin bilgi vermek üzere Aralık ayının ilk haftasında öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenler ve stajın başlatılması, yürütülmesi ve staj defterinin doldurulması hakkında öğrencileri bilgilendirir.
5. STAJ ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
a) Staj işleminin işleyişini gösteren “Staj İşlemleri Takip Kılavuzu” isimli dosyaya teknoloji.sdu.edu.tr sitesinde bulunan “doküman arşivi” bağlantısından ulaşılabilir.
b) Stajla ilgili dokümanlar Fakülte web sayfasından temin edilecektir.

c) Öğrenciler, bölüm web sayfasından temin edecekleri “Form 1-İşyerine Staj Müracaat Formu (Bölüm Başkanlığına onaylatılacak)” nu ve “Form 2-Staj Kabul Formu” ile iş yerine başvurulacaklardır.
d) Staj yerinden onay alınması durumda “Form 2- Staj Kabul Formu” içerisindeki ilgili yerler öğrenci ve işyeri tarafından doldurulup imzalandıktan sonra Nisan ayının 2. haftasının son iş gününe kadar İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine teslim edilir.

e) Bölüm Staj komisyonu tarafından öğrencilere staj yerlerinin uygun olup/olmadığına dair bilgi Nisan ayının son haftası içinde verilir. Staj yerleri uygun olmayan öğrenciler Mayıs ayının 2. haftasının son iş gününe kadar yeni staj yerlerini bulup “Form 2- Staj Kabul Formu” içerisindeki ilgili yerler öğrenci ve işyeri tarafından doldurulup imzalandıktan sonra İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine teslim edilir.
f) Öğrenci isterse herhangi bir staj türü ile ilgi birden fazla yere müracaatta bulunarak birden çok “Form 2- Staj Kabul Formu” hazırlayabilir. Daha sonra kabul edilen staj yerlerinden istediği birisinde veya birden fazla yerde stajını yapabilir.

g) Stajı yeri Bölüm Staj komisyonunca uygun bulunan öğrenci, Staja başlama tarihinden en az 20 gün önce Staj kabul formunu (FORM-2) 3 asıl nüsha olarak hazırlayarak ilgili Bölüm Sekreterliğine teslim etmek zorundadır. 5510 sayılı kanunun 5/b ve 87/e fıkrası gereğince staj yapan öğrencinin Sosyal Güvenlik Kurumuna, İş Kazası ve Meslek Hastalığı için sigortalı girişi staja başlangıç gününden bir gün önce yapılacak ve pirimi üniversitemiz tarafından ödenecektir.
h) Herhangi bir sebeple staj yapmaktan vazgeçen veya yapamayacak öğrenciler stajın başlangıç tarihinden itibaren en geç 1(bir) hafta içerisinde yazılı olarak Bölüm sekreterliğine durumlarını bildirmek zorundadırlar.

i) İş yerinin onayladığı “Staj Kabul Formu” veya iş yerinin verdiği resmi onaylı yazılı belge, bölüm sekreterliğine bahar ders dönemi sonuna kadar (finallerden önce) teslim edilecektir. Staj komisyonu, öğrencilerin staj yerlerinin uygun olup-olmadığına karar verecektir.

6. STAJ SÜRESİNCE YAPILACAK ÇALIŞMALAR:

 • Staj süresince devamlılık, öğrencilere stajın daha faydalı olması ve stajın kabul edilmesi açısından önemlidir.

 • Öğrenci, staj yerine giderken “Form 3- Staj Devam Formu” ve “Form 4- Staj Değerlendirme Formu” dosyalarını götürmeli ve ilgili yerleri işyerinde bulunan yetkiliye günlük olarak onaylatmalıdır

 • Kuruluş hakkında bilgi edinme: Kuruluşun faaliyet konularının, organizasyon yapısının ve kısımlarının, görevlerinin öğrenilmesi. Staj esnasında işyerinin, bir İnşaat Mühendisinden beklentilerinin ne olduğunun sorgulanması, iş yerinde çalışanlar arasındaki hiyerarşinin incelenmesi,

 • Kuruluşun yürüttüğü çalışmaların izlenmesi, incelenmesi ve öğrenilmesi,

 • Kuruluşta kullanılan iş makineleri, ölçü aletleri vb. incelenmesi ve hangi işte nasıl kullanıldığı irdelenmeli,

 • Kuruluşta, varsa, kalite kontrol ve deney laboratuarlarının incelenmesi ve ne tür deneyler yapıldığının incelenmesi,

 • Kalite güvence sisteminin incelenmesi (varsa)

7. STAJ RAPORU

 • Staj raporu yazımında kullanılacak dil Türkçe’ dir. Bunun dışında yabancı dilde kabul edilir. (Fakülte Yönetim Kurulunun kabul etmesi durumunda ve öğrenci tarafından noter onaylı tercümesi yaptırıldığı takdirde).

 • Staj raporu dış kapağı, iç kapağı ve örnek sayfası http://teknoloji.sdu.edu.tr/tekinsaat/tr/dokumanlar adresinde verilen formatta olmalıdır.

 • Staj Raporunun hazırlanmasında; yapılan çalışmaların süreleri de belirtilerek, her çalışma günü için en az bir sayfa olacak şekilde yapılan iş ve işlemlere ait bilgiler, resim, grafik, şekil, fotoğraflardan istifade edilerek, okunaklı biçimde, yazım kurallarına ve mesleki terminolojiye dikkat edilerek yazılır. Yazılanlar, çalışmayı kontrol eden amire gösterilerek imzalatılır. Staj rapor kapağı daire amiri ve staj yöneticisine kontrol ettirilir ve onaylatılır. Onaylayan kişiyle ilgili varsa oda sicil numarası, kuruluşun vergi numarası yazılır, mühürlenir. Daire amiri aynı zamanda staj çalışmalarını yönetiyorsa, sadece onun onayı yeterlidir. Staj raporunun her sayfasında stajyer öğrenciden sorumlu mühendisin/lisans diplomasına sahip teknik personelin kaşe ve parafı olmalıdır. İş yerince onaylanmamış ve eksik doldurulmuş defterler işleme konulmayacaktır.

Staj raporunda aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

a) Kuruluş Hakkında Bilgiler (Kuruluşun adı, yeri, organizasyon şeması, çalışan mühendislerin sayısı ve kuruluş içindeki fonksiyonları, kuruluşun temel çalışma konusu, kuruluşun kısa tarihçesi vb.)

b) Giriş: Bu bölümde stajın konusu ve amacı hakkında kısa bilgiler verilecektir.

c) Ana Kısım: Bu bölümde kuruluşta gözlenmiş ve yapılmış her şey, ilgili veriler, tablolar, resimler ve çizimlerle ayrıntılı olarak açıklanacak, bu tablo, resim ve çizimler isimlendirilip, numaralandırılıp, metnin içinde bu numaralara verilecek referans ile gönderme yapılacaktır. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalar, şekiller, tablo veya çizelgeler, hazırlanan rapora okunaklı biçimde tercihen bir kelime işlemci programı kullanarak bilgisayarda yazılır.

 • İş yerlerinde yapılan işler veya uygulanan yöntemler hakkında açıklamalar,

 • Yapılan veya öğrenilen işler hakkında açıklamalı ve konuyla ilgili örnekli bilgiler,

 • Çalışma yerinde bulunan mesleki donanım, bilgisayar programları vb. donanımların kullanılması ile ilgili bilgiler,

Gün Bazında yazılarak verilecektir.

d) Sonuç: Stajdan elde edilecek veriler ve beceriler değerlendirilecek, işletme teknik çalışma yönünden incelenecek ve gerekli önerilerde bulunulacaktır.

e) Ek: Yazılacak bilgilerin veya staj raporuna konulması gereken (proje paftası, sondaj logu, fotoğraf vb.) belgelerin ilgili sayfalara yazılamaması durumunda, her sayfa numaralandırılarak ve hangi çalışmanın belgesi olduğu staj raporunun ek bilgileri olarak bir dosya içine konulabilir. Ekli dosyaya konulan açıklayıcı bilgi, şekil, fotoğraf veya çizelge sayfaları, “Staj raporuna eklenmek üzere düzenlenmiştir” ifadesi yazılarak öğrenci ve kontrol eden amir tarafından imzalanır, tarih konulur, ayrıca kurum veya kuruluşun açık adresi yazılır ve mühürlenir.

Staj defterinin en son sayfasında stajda karşılaşılan problemler, görüş ve öneriler belirtilecektir.

8. STAJ DOSYALARININ TESLİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
Staj raporu, “Form 3- Staj Devam Formu” ve “Form 4- Staj Değerlendirme Formu” Eylül ayının sonuna kadar İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine teslim edilmelidir.
Form 3- Staj Devam Formu” ve “Form 4- Staj Değerlendirme Formu” staj sonunda kapalı ve mühürlü zarf içerisinde teslim edilmelidir. Sicil fişi öğrenci tarafından elden getirilebileceği gibi işletme, kurum tarafından posta veya kargo ile de gönderilebilir. Eğer “Form 3- Staj Devam Formu” ve “Form 4- Staj Değerlendirme Formu” kurum tarafından gönderilecekse, öğrenci tarafından bu takip edilmelidir. Sicil fişinin eksik veya hatalı doldurulması değerlendirme sürecinde olumsuzluklara yol açabileceği için “Form 3- Staj Devam Formu” ve “Form 4- Staj Değerlendirme Formu” eksiksiz ve hatasız doldurulması konusunda öğrencinin işletme, kurum yetkilisine gerekli açıklamaları yapması gerekmektedir.
Sömestrin 3. ve 4. haftası içinde öğrenciler stajlarıyla ilgili sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sınavda hazırladıkları sunumu, 2 öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisinden oluşan bir komisyon önünde sunacaklardır (Powerpoint formatında 10-15 sayfalık bir sunum).

Staj Sicil Fişi, kuruluşun en yetkili amiri tarafından eksiksiz olarak doldurulur ve imzalanarak mühürlenir.

Staj Sicil Fişi, yetkili amirce posta yoluyla, “SDÜ Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Batı Yerleşkesi 32260 Çünür / ISPARTA” adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilir ya da kapalı zarfta, zarf üzeri imzalı ve mühürlü olarak stajyer öğrenciye verilerek Bölüm Başkanlığı’na teslim etmesi sağlanır.

Staj raporu ilk etapta bir poşet dosya içerisinde teslim edilecek, varsa staj komisyonunun düzeltmelerinden sonra karton rapor kapağı ile ciltlenerek teslim edilecektir (spiral cilt kabul edilmez)

Staj raporunun incelenmesi sonucunda, staj evrakında ve ekli belgelerinde tahrifat yapan veya çalışma yapmadığı halde Staj Raporu düzenleyip teslim ettiği belirlenen öğrenciler hakkında, Üniversite Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde soruşturma açılır.

Aynı kuruluşta staj yapan öğrenciler farklı staj raporu teslim etmekle yükümlüdürler.

Her iki stajını da aynı kuruluşta yapan öğrenci, bölüme her iki staj için de ayrı ayrı başvuru yapacak ve yukarıda sıralanan tüm işleri tekrarlayacaktır.
Değerlendirme

Staj dosyaları, staj komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmede;
 • Staj dosyası düzeni

 • Staj yapılan yerin tanıtımı,

 • Staj süresince yapılan işlerin belirtilen düzen içinde sunulup sunulmadığı

Staj sonunda stajyerlerin, yapılan işlerle ilgili belirli bir bilgi birikimine sahip olup olmadıkları dikkate alınarak puanlandırılır.

 • Stajyerlerle yapılan mülakatta, staj komisyonu üyeleri ayrı ayrı puanlandırma yapar. Her bir stajyer için mülakatta verilen ortalama puanlarla staj dosyası için “staj dosyası başarı puanı” oluşturulur.
 • Staj yapılan kurumun doldurduğu staj sicil fişinde verilen notların ortalaması alınır ve her bir öğrenci için “sicil fişi başarı puanı” hesaplanır.
 • Stajın genel değerlendirmesinde “staj dosyası başarı puanı” ve “sicil fişi başarı puanı” ortalaması alınarak “staj başarı puanı” her bir öğrenci için hesaplanır.
 • Bir staj döneminde staj yapan öğrencilerin staj başarı puanlarının ortalaması alınır ve bu ortalama başarı puanının üzerinde staj başarı puanına sahip olan öğrencilerin o dönem için stajları “Başarılı” kabul edilir. Staj başarı puanı, ortalama başarı puanından daha düşük ise, “(70- staj başarı puanı)/100” oranında kabul edilmeyen gün sayısı belirlenir. Elde edilen gün sayısı en yakın üst sayıya yuvarlatılır.ÖNEMLİ TARİHLER:

1. “İşyeri Staj Müracaat Formu”nun Bölüm Başkanlığına onaylattırıldıktan sonra staj yapılmak istenilen kurum/kuruluşlarca öğrencinin stajını yapmasının uygun görüldüğünün onaylanması: Mart Ayı boyunca
2. “Form 2- Staj Kabul Formu” içerisindeki ilgili yerler öğrenci ve işyeri tarafından doldurulup, imzalandıktan sonra İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi: Nisan ayının 2. haftasının son iş günü
3. Staj yerleri uygun olmayan öğrencilerin yeni staj yerlerine “Form 2- Staj Kabul Formu” nun öğrenci ve işyeri tarafından doldurulup imzalandıktan sonra İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi: Mayıs ayının 2. haftasının son iş günü

4. Staj Raporu” ve “Staj Değerlendirme Formu”nun teslimi: Staj bitiminden sonra,

başlayan eğitim-öğretim yarıyılının ilk 20 (yirmi) günü içerisinde (bölüm sekreterliğine)9. YURT DIŞI STAJLARI
Yurt dışında stajını yapmak isteyen öğrenciler yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde stajlarını tamamlamakla yükümlüdür.

a) Yurt dışında staj olanağını öğrenci kendisi sağlar.

b) Stajını yurt dışında yapmak isteyen öğrencilere İngilizce olarak staj içeriklerini belirten yazılı evrak verilir.

c) 6. yarıyılı tamamlamış öğrenciler bir kurumda uzun süreli bir projede görev alarak stajlarını tamamlayabilirler. Ancak 4. yarıyıl sonunda bu şekilde yapılacak stajlarda öğrenci alt yapısı yeterli olmadığı için kabul edilmez.

d) Staj defterleri ve diğer belgeler Türkçe veya İngilizce olarak doldurulabilir, ancak bu belgelerin noter tasdikli tercümelerinin sağlanmasından öğrenci sorumludur.

10. YATAY GEÇİŞ, DİKEY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİNİN STAJLARI

a) Yatay geçiş öğrencileri 1. grup stajlarını tamamladıklarını belgelemeleri durumunda bu grup stajdan, Bölüm Kurulu kabulu ile muaf tutulurlar.

b) Dikey geçiş öğrencileri daha önce yapıkları stajlara ait belge ve içerikleri bildirmeleri durumunda Staj Komisyonun olumlu görüşü ile Bölüm Kurulu’nun uygun gördüğü stajlardan muaf tutulurlar.

11. UYGULAMA ESASLARINDA YER ALMAYAN HUSUSLAR
Bu uygulama esaslarında yer almayan hususlarla ilgili Staj Komisyonun görüşü dikkate alınarak Bölüm Kurul Kararına göre değerlendirme yapılır.Yüklə 71,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə