T. C. Adana adli yargi ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanliğIYüklə 129,35 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü129,35 Kb.
növüYazı

T.C.

ADANA ADLİ YARGI

İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İlgi: 12.04.2012 tarih ve 2012/974 sayılı yazınızT.C.

ADANA ADLİ YARGI

İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İlgi: 12.04.2012 tarih ve 2012/974 sayılı yazınız

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 268. Maddesi 3. Fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 08/04/2012 tarih ve 28258 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren “Bölge Adliye Mahkemesi Adli yargı Komisyonlarınca Bilirkişi, Listelerinin Düzenlenmesi hakkında Yönetmelik”in uzmanlık alanlarının belirlenmesi başlıklı 5.maddesi uyarınca yargı çevresinde Hukuk Daireleri ve Hukuk mahkemelerinden hangi alanlarda bilirkişilik için müracaat edildiğinin bildirilmesi istenilir hükmü uyarınca bu Yönetmelik çerçevesinde 2012 yılı bilirkişi listeleri düzenleneceği bilgisini içeren ilgi yazınız Oda’mıza ulaşmıştır. .

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak  ilgili Yönetmelik’in 5. Madde’sinin ( 2.) fıkrası ile tanımlanan ve Komisyonunuzca uzmanlık alanları belirlenmesinde yararlanılacak olan peyzaj mimarlığı uzmanlık alanlarını;  Resmi Gazete’de yayımlanmış hizmet alan ve uzmanlık alanları ile ilgili Yönetmeliklerimiz, açıklamalarımız, sınıflandırmalarımız ve peyzaj mimarlığının hizmet alanlarının daha yakından görülebilmesi için de yayınlarımızdan oluşan bir dizi ek ile Komisyon çalışmalarınıza katkı sunmak ve meslek disiplinimizin listelerde yer almasını istemekteyiz.

8 Nisan 2012 tarih ve 28258 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 7.,  8.  Ve 9. Madde hükümlerinin tüm üyelerimize duyurulması, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları başlanılmış olup, il sınırları içerisinde hizmet yürütmekte olan peyzaj mimarlarının yönetmelik hükümleri doğrultusu gereklerini yerine getirmeleri konularında bilgi aktarımı için yetkili kurullarımız görevlendirilmiştir.

İlgi yazınızda bahsi geçen 8 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Komisyonlarınca Bilirkişi listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca 2012 yılı bilirkişi uzmanlık alanlarının belirlenmesi yönünde yardımcı olacağını düşündüğümüz, Odamızın bilirkişiliklerine ilişkin uzmanlık alanları ile ilgili  olarak 09.03.2007 tarih ve 26457 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Meslekiçi Eğitim, Uzmanlık Ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin (EK: 1)  İkinci Bölümünde yer alan  Uzmanlık konularının belirlenmesi,  başlığı altında yer alan;  

MADDE 5 - (1) Oda, peyzaj mimarlarının görev ve yetkilerine ilişkin, 15/1/2006 tarihli ve 26050 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinin belirlediği çalışma alanlarına uygun olarak bilimsel gelişmeleri, bilimsel ve teknik yönden değerlendirerek meslek uygulama alanlarını belirler. Uzmanlığın hangi disiplin ve konuları kapsayacağı ve belgelendirmenin ne tür koşullara dayandırılacağı, Oda tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur.”

hükmü ile birlikte


yine aynı Yönetmeliğin Peyzaj Mimarlığı Uzmanlık Alanları başlığı altında yer alan;

MADDE 6 - (1) Peyzaj mimarlarının planlamaya, tasarlamaya, uygulamaya, kabule ve imzaya yetkili ve sorumlu olduğu uzmanlık alanları, 21/3/2006 tarihli ve 26115 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Mesleki Denetim, Büroların Tescili ve Asgari Ücret Yönetmeliğinin 5 inci ve 6 ncı maddeleri ile geçici 1 inci maddesine dayanılarak Oda Yönetim Kurulunca hazırlan Peyzaj Tasarım Planlama Projeleri Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetleri, Asgari Ücret Tarifesi ve Şartnamesindeki hizmet sınıflarından oluşur.”

hükmünde ilgili açıklamaların dikkate alınarak uzmanlık alanlarının belirlenmesinin gerektiği düşüncesindeyiz.

Peyzaj mimarlığı bilirkişiliklere ilişkin uzmanlık alanları SMM Yönetmeliği (EK: 2) ve eki Teknik Şartnamede yer alan hizmet sınıflarının proje ve uygulama, imar kanunu yönetmelikleri olan planlı alanlar tip imar yönetmelikleri ve yapı denetim uygulama yönetmelikleri içeriğinde, kamu ihale kanunun yapım, hizmet, danışmanlık alım hizmetleri gerekleri olan her türlü fizibilite, birim fiyat-analiz ve tarifleri ile birlikte yerleşim dokuları içerisinde yer alan açık alanların yapısal peyzaj mimarlığı hizmetlerini de içerdiğinden  inşai genel uygulamalar konularında yetkin bir meslek disiplini olduğunu belirtmek isteriz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak; Adli Yargı Komisyonlarınca peyzaj mimarlığı hizmetlerinin tanınırlığının sağlanması amaçlı olarak uzmanlık alanları içerisinde yer alan hizmetlerin sınıflandırılmasının yapıldığı (EK: 3)  planlama ve projelendirme hizmet sınıfları (EK: 4) ve detaylı bilgilendirme yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz ederiz.


Redife KOLÇAK

GENEL SEKRETER

EK : 1. 21.03.2006 tarih ve 26115 sayılı Resmi Gazete; Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Peyzaj Mimarlık, Müşavirlik(SMM)Hizmetleri, uygulama, mesleki denetimi, Büroların Tescili ve Asgari Ücret Yönetmeliği
EK : 2 . 09.03.2007 tarih ve 26457 sayı ile Resmi Gazete Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Meslekiçi Eğitim,Uzmanlık Ve Belgelendirme Yönetmeliği
EK : 3 . Hizmetlerin sınıflandırılması açıklamaları ve dataylandırılması
EK : 4 . Projelendirme ve Planlama Hizmetleri Sınıfları
EK : 5 . Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri yayınları ve İçerikleri hk. bilgilendirme içerikli ektir.
EK : 2
PEYZAJ MİMARLIĞI UZMANLIK ALANLARININ SINIFLANDIRILMASI
Peyzaj Mimarlığı; doğa, kültür, tarih, sosyolojik ve toplumsal varlıkların/değerlerin planlama, tasarım, yönetim, koruma ve rehabilitasyon (iyileştirme) kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması,yönetimi ve onarımı ile uğraşan, ülkesel, bölgesel ve yerel ölçekte kentsel ve kırsal planlardaki tüm doğal ve kültürel varlıkların korunarak kullanıma açılmasındaki fiziki planları üreten, imar planlarındaki tüm açık alanların yapısal ve bitkisel alan tasarımlarını yaparak kent-kır ilişkisini çözen, açık ve yeşil alanları üzerinde eğlenme-dinleme gibi aktif ve pasif tüm rekreasyonel hizmetlerin peyzaj mimarlığı hizmetlerini, formasyonuna, meslekî uzmanlığına ve uğraşına göre; Odanın ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapmaya yetkili, yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını ve unvanını koruyan, çalışması kısıtlanmamış serbest, kamu görevlisi ya da ücretli çalışanları,

Planlaması ve Uygulanma aşamalarındaki her türlü yapım-imalat süreçleri


PEYZAJ MİMARLIĞI HİZMETLERİ,
Peyzaj mimarının formasyonuna, meslekî uzmanlığına, iştigal konularına ve faaliyetine göre; araştırma, planlama, tasarım, uygulama, onarım ve yönetimde plan/projelerinin yapım ve kullanım süreçlerindeki peyzaj mimarlığı hizmet alanına giren konularda uygulama yapmaya, teknik müşavirlik, bilirkişilik, etüt, fizibilite, resim ve hesapların hazırlanması ve bunların uygulanması ile her türlü denetim ve kontrollük hizmetlerini yapmaya, kabule ve imzaya yetkili olduğu, her türlü araştırma, danışmanlık, revize etme, mesleki ve teknik uygulama sorumluluğu, ihale dosyası düzenleme, peyzaj hizmetleri alanında ki bakım, işletme, yönetim ve benzeri işleri ile ilgili kanun ve yönetmeliklerle tanımlanmış, bilimin, tekniğin ve mesleğin genel ilkelerine, meslek etiğine, kamu ve toplum yararına uygun olarak yapılan ulusal ve uluslar arası düzeyde kabul edilmiş bütün peyzaj mimarlığı hizmetlerini,
PEYZAJ MİMARLIĞI HİZMETLERİ SINIFLANDIRMASI 1. Peyzaj Planlama Ve Danışmanlık Hizmetleri

Peyzaj gelişim stratejilerinin belirlenmesi, biyotoplarının analizi ve haritalanması, imar planı hazırlama sürecinde açık ve veya yeşil alan sistemlerinin geliştirilmesi, yaşama ilişkin görsel peyzaj ve estetik kalitesinin değerlendirilmesi, açık ve yeşil yol planlanması (yaya, bisiklet, rekreasyonel yol vb.), doğal çevre ve dinamik bağlantı açısından ekolojik ağ planlaması ile peyzaj doğal ve kültürel kaynaklarının analizlerinin yer aldığı planlama biçimidir ve 1/100 000, 1/50 000, 1/25 000, 1/5 000, 1/1 000 ölçeklerinde hazırlanır.Aşağıda verilen plan kademelerindeki her türlü PLANLANMASI VE UYGULANMA AŞAMALARINDAKİ HER TÜRLÜ YAPIM-İMALAT SÜREÇLERİ UZMANLIK ALANLARIDIR.
a.Stratejik Peyzaj Planlama

b.Koruma Amaçlı İmar Planları, İmar Planları

c.Onarım/Geliştirme Amaçlı Peyzaj Planlama(Müdahale edilmiş peyzajların onarımı ve geliştirilmesi)

d.Kıyı ve Sulak Alan Peyzaj Planlama

e.Turizm ve Sanayi Alanları Peyzaj Planlaması

f.Ulaşım Güzergahları (Karayolları )Peyzaj Planlaması

g.Kentsel Peyzaj Planlaması

h.Katı Atık Düzenli Depolama Alanları Peyzaj Planlaması

ı.Coğrafi Bilgi Sistemleri ile haritalama teknikleri kullanımı

i.ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)raporları hazırlama, analiz etüt yapım teknikleri

j.SÇD (Stratejik Çevresel Değerlendirme) raporları hazırlama, analiz haritaları yapım , etüt teknikleri

k.EED (Ekolojik Etki Değerlendirme) EKOLOJİK VERİ TABANLI FİZİKSEL PLAN ÜRETEN TEK MESLEK DİSİPLİNİ OLAN VE SADECE PEYZAJ MİMARLIĞI DİSİPLİNİ UZMANLIK ALANI OLAN EKOLOJİK ETKİ DEĞERLEME RAPORLARI ALT YAPISI OLAN EKOLOJİK EŞİKLERİN BELİRLENEREK KORUNMAYA AÇILMASI YÖNETİMLERİNİN YAPILMASI TEKNİKLERİDİR.2.Peyzaj Tasarım - Proje - Danışmanlık Hizmetleri
(TSE 12867 STANDARTI İLE TANIMLANAN PEYZAJ PROJE HİZMETLERİNİ İÇERİR)

Peyzaj mimarlığı mesleğine uygun; doğal ve kültürel tüm yaşam alanları için üretilen( kırsal, kentsel, tarımsal, sanayi ve endüstriyel, turistik, tarihi ve arkeolojik vb. alanlar) ile tüm fiziki yerleşmeler için yapılan ve peyzaj içindeki değerleri ekonomik, işlevsel, estetik ve sanat temeline dayanan proje çizim ve sunum tekniğine uygun proje işini,


Peyzaj tasarım (çevre düzenleme) ve proje hizmetleri ise yapı üretim sürecinde tüm açık ve/veya yeşil alanların yapısal ve bitkisel peyzaj tasarım (çevre düzenleme) ve peyzaj projesi hizmetleri, projelerin yerinde uygulaması, peyzaj rölöve – restitüsyon - restorasyon hizmetleri, açık ve yeşil alan donatı projesi hizmetleri, peyzaj donatı elemanları tasarımı ve uygulaması ve iç mekânda bitkisel tasarım işi olarak tanımlanmaktadır ve 1/1000 , 1/ 500, 1/200, 1/50, 1/10, 1/1 ölçeklerdedir.

KENTSEL TASARIM PROJE VE UYGULAMALARI UZMANLIK ALANLARININ ÖNEMLİ BİR HİZMET ALANIDIR.
Tasarım alanında yer alan uzmanlık alanları;

a.Kentsel açık / Yeşil Alan Peyzaj Tasarım ve Proje Hizmetleri

b.Yerleşim dokuları (Konut, tolu konut ve kamu binaları parselleri)

c.Peyzaj Rölöve - Restitüsyon - Restorasyon Hizmetleri

d.Açık Yeşil Alan Donatı Projesi Hizmetleri

e.İç / Dış Mekan Bitkisel Tasarım Hizmetleri

f.İç / Dış Mekan Aydınlatma Sistemi Tasarım ve Proje Hizmetleri

g.Açık Yeşil Alan Sulama Sistemi Proje Hizmetleri

h.Açık Yeşil Alan Drenaj Sistemi Proje Hizmetleri

3.Peyzaj Mimarlığı Uygulama Hizmetleri
(PROJE, UYGULAMA, YAPIM , İNŞAİ GENEL UYGULAMA, ŞANTİYE ŞEFLİĞİ VE FENNİ MESULİYET HİZMETLERİ, KEŞİF-MERTRAJ-HAKEDİŞ-BİRİM FİYAT ANALİZLERİ-İHALE DOSYASI HAZIRLAMA MEVZUAT VE TEKNİKLERİ)
(TSE 12 868 SAYILI STANDARTI İLE DE TARİFLENEN HİZMET ALANLARINI İÇERİR. )

a.Mesleki kontrollük uygulama sorumluluğu (MUS) -Yapısal Peyzaj Tasarım ve Proje ve uygulama yapım hizmetleri

Üst Yapıya ait imalat teknikleri

Alt Yapı ait imalat teknikleri

-Bitkisel Peyzaj Tasarım ve Proje ve uygulama , malzeme temini , teknik şartname ve müşavirlik Hizmetleri

Üst Yapı

Alt Yapıb.Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS)(KEŞİF-METRAJ-HAKEDİŞ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ)

Yapısal Peyzaj Uygulama

Üst Yapı

Alt Yapı

Bitkisel Peyzaj Uygulama

Üst Yapı

Alt Yapı

4. Peyzaj Yönetim Hizmetleri
Yönetim; peyzaj mimarlarının öncelikli çalışması eşik ve limitlerin saptanmasını içeren alan kullanım planlaması yaparak peyzaj ölçeğindeki ekonomik-sosyal ve toplumsal kalkınma hedefleri belirlemek için bir mekanizma yaratarak, sosyal, ekonomik ve ekolojik varlıkların yaşamsal süreçlerinin meydana getirdiği değişikliklere uyum sağlamak ve rehber olmaktır. Peyzaj, ekolojik ve sosyal sistemlerin birleşmiş bir bütünü olması sebebi ile yönetim; sistem perspektifi içinde ve ekosistem tabanlı olmakla birlikte, insan unsuru dikkate alınan, mekânsal ve zamansal değişim hesaba katılan ve çok yönlü hedeflere sahip olmalıdır.

Yaşamsal alanlarımız olan ekosistem ile sosyo-ekonomik ilkelerin bütünleştirilmesinde doğal – kültürel verimliliği koruma ve destekleme, riskleri azaltma, peyzajın kalite ve potansiyelini korumak, ekonomik canlılığı ve sosyal- kültürel açıdan kabul edilebilirliği sağlamak amaçlı peyzaj yönetiminin ilkeleri, yatırım ve/veya yerleşim amaçlı tüm planlamalarda bütüncül olması, ekosistem kaynaklarının devamlılığının kullanımına eğilimli ve interdisipliner bir yaklaşıma sahip olması sebebi ile özellikle enerji yatırım alanları olan HES, TERMİK SANTRAL, NÜKLEER SANTRAL,MADEN VE PETROL ARAMA VE ÇIKARMA ALANLARI, BORU HATLARI VB. ALANLARIN yönetimi ile birlikte kentlerin planlarında değişiklik olarak yer alacak olan


5. Peyzaj Onarım Hizmetleri
Her türlü arazi ve peyzaj bozulmalarına karşı da önlemleri düşünmek, planlamak, tasarlamak ve uygulamak olmak üzere; zararlanmış alan için alanlar kullanım planlaması, yeniden düzenleme sürecinde arazi biçimlendirme (grading), kazı dolgu, döküm, drenaj, toprak koruma, biyo-jeo ve ekolojik önlemler ile toprak iyileştirme, bitkilendirme, yapısal ve ekolojik süreçleri içeren iyileştirme çalışmalarını kapsayan projelendirme ve izleme - bakım çalışmaları da dahil olmak üzere planlama – tasarım – uygulama hizmetlerini tanımlar.

6. Teknik Müşavirlik Hizmetleri

7. Bakım –Onarım Hizmetleri: TSE 12 866 STANDART İÇERİSİNDE YER ALAN TÜM HİZMETLERE AİT ALAN YÖNETİMİ, İŞÇİLİK-METRAK-KEŞİF – HAKEDİŞ- İHALE DOSYASI HAZIRLAMA MEVZUAT VE TEKNİKLERİ)

8. PEYZAJ BİTKİLERİ (SÜS BİTKİLERİ)ÜRETİM – DEPOLAMA - SATIŞ

9.BİLİMSEL TEKNİK VE SANATSAL ÇALIŞMALAR a.Proje sunum teknikleri

b.Serbest el çizimler

c.Maket Yapımı

d.Bilgisayar destekli sunumlar

e.İmaj ve animasyon çalışmaları (3 boyutlu modelleme, fotoğraf işleme)

f.Sanat eseri yer ve malzemesinin seçimi

10. İnşaat Genel Uygulama (Tüm açık alanlarda kullanılacak inşai genel uygulama malzeme, teknik şartname, kullanılış biçimi, işçilik maliyet hesabı, )

11. Peyzaj Mühendisliği (MALZEME BİLGİSİ, TEMİNİ, METRAJ VE MALİYET ÇALIŞMASI)

a.Arazi Islahı

b.Arazi tesviye haritalama ve uygulaması (Greading)

c.Hafriyat İşleri Ve Araçları

d.İstinat Duvarları, İksa

e.Kalıp Ve İskele Sistemleri

f.İnşaat Ve İş Makinaları

-Kazı Yükleme Makineleri

-Kırma-Eleme-Yıkama Makineleri

-Sıkıştırma Makineleri

-Vinçler Kaldırma Araçları

g.Drenaj Sistem Ve Ekipmanları

-Drenaj Perdeleri / Levhaları

-Drenaj Örtüleri

-Drenaj Boruları

-Drenaj Kanalları

-Diğer Drenaj Sistem Ve Ekipmanları

h.Sulama Sistem Ve Ekipmanları

-Yağmurlama Sulama Sistemleri

-Damla Sulama Sistemleri

-Diğer Sulama Sistemleri

ı.Peyzaj Konstrüksiyon Malzeme Ve Ekipmanları

i.Kaba Yapı Öğeleri

Duvar Blokları Ve Duvar Yapım Öğeleri

Merdiven Konstrüksiyonları

Çatı Ve Örtü Konstrüksiyonları

Yardımcı Öğeler

j.Yapı Malzemeleri

Bağlayıcılar

Agregalar

Donatı Malzemeleri


 • Ahşap

 • Beton ve beton elemanları

 • Metal

 • Doğal Taşlar

 • Kaplama malzemeleri(zemin,duvar….)

k. İnce Yapı Elemanları

Boyalar

Camlar


Pencereler

Kapılar


Yapı Kimyasalları

L .Kaplamalar

m.Tesisat Malzemeleri

1.Elektrik Tesisat Malzemeleri

Enerji Dağıtım Sistem Ve Araçları Elektrik Tesisat Malzemeleri

Elektrik Dağıtım Sistem Ve Araçları

Güç Kaynakları Dağıtıcılar2.Su Tesisat Malzemeleri

Boru Tesisatı

Temiz ve Pis Su Tesisat Ve Malzemeleri

Tesisat Armatürleri

Tamamlayıcı Öğeler

3.Atık Toplama Depolama Ve Arıtma Sistemleri

Sıvı Atık Toplama - Arıtma Sistemleri

Katı Atık Toplama - Arıtma Sistemleri

4.Yalıtım Sistemleri

Su - Nem Yalıtım Sistemleri

Isı Yalıtım Sistemleri

Ses Yalıtım Sistemleri5.Gürültü Kontrol ve Önleme Sistemleri


12.Peyzaj Donatı Elemanları (TASARIM, İMALAT, UYGULAMA UZMANLIKLARI )

a.Aydınlatma Sistemleri -Malzeme / Ekipmanları

b.Zemin Ve Duvar Kaplamaları

c.Kent Mobilyaları

-Oturma Ve Dinlenme Üniteleri Oturma Grupları(sabit)

-Banklar

-Çiçeklikler

-Çöp Kovaları

-Dubalar

-Duraklar

-Büfeler

-Katı Atık Depolama Öğeleri (Konteynerlar) -Ulaşım Hizmet Binaları Donanımı (duraklar) d.Bahçe Mobilyaları -Oturma Elemanları

-Banklar

-Grup Oturma Öğeleri

-Koltuklar Sandalyeler -Hayvan Barınakları e.İşaret Ve Bilgi Levhaları -Yönlendirme Elemanları f.Bilgi İletişim Panoları

-İlan Panoları -Yol Panoları

-İşaret Panoları -Işıklı İletişim Panolarıg.Yer Belirleyiciler

Bayrak Direkleri

Plakalar

h.Sınırlandırıcılar

-Çit Sistemleri

Ahşap Çit Sistemleri Tel Çit Sistemleri

-Engel Ve Koruyucu Şeritler

-Parmaklıklar, Bariyerler, Paravanlar

-Yeşil Çitlerı.Su Öğesi

Yüzme Havuzları

Su Gösterileri (Süs Havuzları)

Her Başlığın Altına Malzeme

Şelaleler

Ekipman Başlıkları Eklenecek

Çeşmeler

i.Üst Örtü Öğeleri

-Ahşap

-Çelik


-Plastik

-……….


j.Rekreasyon Yapıları -Piknik - Kamping Alanı Donanımları -Piknik masaları

-Barbeküler

-Çadırlar

k.Plaj Donanımları

-wc-duş-soyunma kabinleri

- şezlonglar

- şemsiyel.Spor Yapıları (Açık/Kapalı) - golf alanları yeşil alan tesis ve bakım hizmetleri

- basketbol alan yapım

- futbolsahası yeşil alan tesisi ve bakım hizmetleri

- Voleybol sahası inşai uygulama yapım hizmetleri

- tenis sahası inşai uygulama yapım hizmetleri

- diğer açık alanda yer alan spor sahalarının inşai genel uygulamaları ve onarım tekniklerim.Botanik Bahçeleri n.Çocuk Oyun Alanları/Bahçeleri o.Hayvanat Bahçeleri ö.Fuar Ve Sergi Alanları

p.Temalı parklar

r. Açık Otopark Yapıları

s. Kongre, Kültür ve Alışveriş Merkezleri(AVM)lerin açık ve yeşil alanlarının yapısal ve bitkisel projelendirme ve

ş.Konur parselleri ve ,

t.Toplu konut parselleri açık alanlarının yapısal ve bitkisel tasarım ve uygulaması

12.Peyzaj (Süs Bitkileri )Bitkileri / Üretim / Satış / Uygulama

-Bitkisel - Yapısal Peyzaj Proje Uygulama

-Bitki Materyali Uygulama / Taahhüt

-Bitki Materyali Üretim Ve Satış (Seralar / Fidanlıklar)

- Bitki Materyali Satış
13.Dış Ve İç Mekan Bitkileri (üretim-çoğaltma-kalıplama teknikleri-satış)

-Ağaç-ağaççıklar

-çalılar (otsu-odunsu)

-yer örtücüler

-sarılıcı ve tırmanıcılar

-çiçekler (perennial ve mevsimlik)


14.ZİRAİ İLAÇ GÜBRE TOHUM

TOHUMLAR

-Ağaç-ağaççık-çalı

çiçek tohumu

-çim tohumu

-yer örtücü bitki tohumları

-diğer tohumlar

-diğer koruma ekipman ve malzemeleri
15.Bitki Üretim Ekipman Ve Malzemeleri

-toprak – mil

-torf – perlit- kompost

-gübre (kimyasal, organik gübre)

-saksılar ve diğer kaplar

-diğer üretim malzeme ve ekipmanları16.Hazır Çim

-rulo


-kesme

-suni/sentetik çim

-kimyasal yapıştırıcı kullanımı ilke püskürtme yönetemi ile çim alan tesisi m (Hydroseeding)
17.Bitki Bakım Onarım Malzemeleri

budama ekipmanları

gübreleme ekipmanları

ağaç restorasyon ekipman ve malzemeleri

döküm – söküm ekipman ve malzemeleri

diğer bakı onarım-ekipman malzemeleri18.Bitki Koruma Ekipman Ve Malzemeleri

-bitki besinleri

-bitki ilaçları

-fungusitler

-insektisitler

19..Fidanlık Yapıları

-satış birimleri,(hafifi dokulu konstruktif yapı kurulması, maliyet hesabı vb.)

-seralar (cam sera-naylon sera yapım teknikleri, fizibilite çalışmaları)
20. KAMULAŞTIRMA PLAN YAPIM VE MEVZUAT TEKNİKLERİ
21. ARSA VE ARAZİ DEĞERLEME UZMANLIĞI
22. KENTSEL ESTETİK KURULLAR VE KENT ESTETİĞİ TEKNİKLERİ

PEYZAJ MİMARLIĞI STANDARTLARI
ILO tarafından yayımlanan ISCO-88 Uluslararası Standart Meslek Sınıflandırma Sistemi’nin sistematik yapısına adapte edilmek üzere Türkiye İş Kurumu koordinatörlüğünde Araştırma ve Teknik Hizmetler Birimi bünyesinde istihdam hizmetlerinde kullanılmak üzere hazırlanan Türk Meslekler Sözlüğü’nün 2141.01 no’lu kodu ve Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Standartları İhtisas Grubu Tarafından TS 12706 (2007) Revizyonu olarak hazırlan standartta tanımlanmaktadır.
Buna göre, yine standartta yer alan şekli ile peyzaj mimarlığı hizmetinin, peyzaj planlama, peyzaj tasarımı, peyzaj mühendisliği konularının gerçekleştirilmesi ve devamlılıklarının sağlanması konusunda yapılan proje (planlama, tasarım, mühendislik), uygulama, bakım, onarım - yenileme ve sağlıklaştırma, söz konusu konularda kontrollük ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili mevzuatındaki esaslara göre yürütülmesi zorunludur.
BİLİRKİŞİLİK,
Toplumsal yaşam içerisinde karşılaşılan uyuşmazlıkların sağlıklı bir yargılama ve adil bir kararla çözümü için, uyuşmazlığa konu olan olay ve olguları teknik bilgi ve becerileri ile aydınlatarak Yargı makamlarına yardımcı olan kurumdur.
BİLİRKİŞİ
Bilirkişi; hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözülmesi olanaklı olmayan ve çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda konunun uzmanı olarak başvurulan kişidir.
Ve PEYZAJ MİMARI BİLİRKİŞİ

Peyzaj Mimarı bilirkişi, mahkemelerde görülmekte olan davaların, peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulama alanlarını ilgilendiren kısımlarında, kendi uzmanlığı, bilgisi ve deneyimi çerçevesinde yazılı ya da sözlü raporları ile yargı makamlarının karar vermelerine teknik anlamda yardımcı olan peyzaj mimarı kişidir.


Peyzaj Mimarı Bilirkişi’nin Görev Aldığı

MAHKEMELER

 • Asliye Hukuk Mahkemeleri

 • Sulh Hukuk Mahkemeleri

 • Asliye Ticaret mahkemeleri

 • İcra Mahkemeleri

 • Ağır Ceza Mahkemeleri

 • Sulh Ceza Mahkemeleri

 • Aile Mahkemeleri

 • İdare Mahkemeleri

 • Vergi Mahkemeleri

 • Yargıtay Hukuk ve Ceza Daireleri

 • Danıştay Daireleri


Peyzaj Mimarı Bilirkişi’nin Görev Aldığı

DAVALAR


 • Kamulaştırma Davaları

 • Tapu Tescil ve Tapu İptal Davaları

 • Tabiat ve Kültür Varlıklarının Korunması ile İlgili Davalar

 • Fikri Haklar Davaları

 • Telif Hakları Davaları

 • Her Türlü İş Davaları (uygulama tespit, değer tespit, proje oran tespit,vasıf tespit,durum tespit….)

 • Sözleşmeler Hukuku ile ilgili davalar (sözleşmenin feshi, ifası, sözleşmeden doğan alacak davaları…)

 • Alacak Davaları

 • Tazminat Davaları

 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları

 • Tahliye Davaları (yeniden yapım, onarım, kötü kullanma, sözleşmeye aykırılık)

 • Kat Mülkiyeti Kanunu Davaları

 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları

 • Veraset Davaları (terekeye ait gayrimenkul kıymetinin tayini)

 • Gayrimenkul Kıymetinin Tayini Davaları

 • Marka ve Patent Davaları

 • Kooperatiflerle İlgili Davalar

 • Satılacak Gayrimenkul Durum Tespiti Davaları

 • Satılacak Gayrimenkullerin Kıymet Artışı ve Eksikli Davaları

 • Kültür ve Tabiatı Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet Davaları

 • Kıyı Kanunu Muhalefet Davaları

 • Çevre Kanunu Muhalefet Davaları

 • İmar Kanununa Muhalefet Davaları

 • Boğaziçi Kanunu’na Muhalefet Davaları

 • Fuzuli İşgal Davaları

 • Kaçak İnşaat Davaları Ölümlü İş Kazaları Davaları

 • İmar Uygulamalarında Görevini kötüye Kullanma davalarıPEYZAJ MİMARLARI ODASI VE BİLİRKİŞİLİK
Günümüz uygulama biçimi ve bu uygulamalardan doğan aksaklıklar nedeniyle BİLİRKİŞİLİK kurumu, birçok meslek alanında tartışılır hale gelmiştir. Söz konusu aksaklıklar yalnızca hukuk alanındaki profesyoneller için değil bütün kamuoyu için giderek daha fazla hoşnutsuzluk ve sıkıntı yaşanmaktadır.
Uzmanlık alanlarının her geçen gün arttığı günümüz dünyasında, Yargıçların sağlıklı bir yargılama süreci ve adil kararlar için mesleklerinde uzman kişilerin yardımlarına gereksinim duymaları kaçınılmazdır.
Bu anlamda kamuoyu vicdanını da rahatlatan sonuçlar elde edilmesinde BİLİRKİŞİLİK kurumu etkin rol oynamaktadır.
Bilirkişi’nin mesleki deneyim bakımından yetkin ve meslek etiğine saygılı olması kadar, görev yapacağı konuya uygun ve doğru seçilmesi de aynı oranda önem taşımaktadır.
Peyzaj Mimarları Odası, taşımakta olduğu toplumsal sorumluluğun bilinci ile BİLİRKİŞİLİK kurumunu önemsemekte ve ilgili alanlardaki teknik bilirkişilerin sürekli mesleki gelişimini sağlamak amacıyla eğitimler ve sempozyumlar düzenlemektedir.
Oda; sertifikalı eğitim programları, bilgi paylaşım toplantıları, üyelerinin sicil durumunun takibi ve gerektiğinde Bilirkişilik raporlarının incelenmesi gibi pek çok etkinlik aracılığıyla üyelerini ve kamuoyunu bu alanda bilgilendirmeye ve çalışmaktadır.
Peyzaj Mimarları Odası, konusunda uzman, bilgili ve deneyimli ve mesleki insanlarının yetiştirilmesi konularında daima üyesinin, kamunun ve toplumun yanında yer almaya devam etmektedir.

EK : 3

PEYZAJ MİMARLIĞI PROJE HİZMET SINIFLARI

1. SINIF:

            -Çocuk Oyun Bahçeleri

            -Açık spor sahaları (basketbol, voleybol vb)

            -Mezarlıklar

            -Tarım Yapıları (silo, ambar, çiftlik evleri vb) çevreleri

            -Petrol, doğalgaz boru hatları, enerji nakil hatları vb. çevreleri

            -Kent dışı ormanlık alan, sulak alan, hareketli/sabit kumul alanları düzenlemeleri

            -Karayolları ve sanayi siteleri ÇED peyzaj değerlendirme raporu hazırlığı,

            -Küçük sanayi siteleri açık ve yeşil alan düzenlemesi,

            -Fidanlık ve çiftlik düzenlemeleri,

            -Cep parkları.


 1. SINIF:

  -Çocuk oyun alanları,

            -Mahalle parkları,

            -Kent dışı baraj, gölet, şelaleler ve benzeri pasif nitelikli düzenleme alanları

            -Semt spor sahaları, sağlıklı yaşam parkur ve alanları,

            -Yeşil kuşak çalışma alanları, arazi ıslahı, koruma amaçlı alan kullanım ve bitkisel tasarımı (Birim maliyet hesaplamasında, Hizmet Alt Grubu 1,2,3 ve 4 ün ortalaması alınır).

            -Kent koruluk ve ormanları içi düzenlemeleri,

            -I. ve II. Derece doğal sit alanları düzenlemeleri,

            -Sanayi tesisleri ÇED peyzaj değerlendirme raporu hazırlanması,

            -Piknik alanları,

            -Hobi bahçeleri,

            -Akarsu vadileri ıslahı ve rekreasyon amaçlı kullanımı planlaması ve peyzaj tasarımı,

            -Doğa koruma alanları,

            -Milli Park rekreasyon alan planlaması.

 3. SINIF:

            -4 kata kadar olan tek konut/işyeri (asansörsüz) parselleri,

            -Sosyal konut/toplu konut alanları (ort. konut büyüklüğü Brüt 150m² den küçük),

            -Semt parkları,

            -Otel ve motel (1 ve 2 yıldızlı oteller, 2. sınıf moteller) parselleri,

            -İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri) parselleri, halk evleri,

            -Kent dışı karayolları peyzaj çalışmaları (karayolları mühendislik yapıları, kavşaklar, köprü, menfez, viyadük, refüjler vb.) (Birim maliyet hesaplamasında, Hizmet Alt Grubu 1,2,3 ve 4 ün ortalaması alınır).

            -Kamping alanları, pansiyonlar,

            -Kumul stabilizasyonu, şev tahkimatı, rüzgar-kar-gürültü önleme perdelemeleri, (Birim maliyet hesaplamasında, Hizmet Alt Grubu 1,2,3 ve 4 ün ortalaması alınır).

            -Kent dışı kıyı düzenlemeleri,

            -Pazar ve kamu açık pazarlama alanları,

            -Özellikli olmayan askeri alanlar,

            -Tarihi ve dini yapı çevrelerinin düzenlemesi,

            -Su kıyısı promenad alanları düzenlemesi,

            -Petrol istasyonları, servis ve dinlenme tesisleri düzenlemesi.

 4. SINIF:

            -4 kat (asansörlü) veya 4 kattan fazla olan tek konut/işyeri parselleri,

            -Lüks konut/toplu konut alanları, kontrollü konut/villa siteleri (ort. konut büyüklüğü brüt 151-250m² arası),

            -Kent parkları,

            -İl tipi hükümet konakları (Büyük idare ve Büyükşehir belediye binaları) parselleri,

            -Otel ve motel (3 ve 4 yıldızlı oteller, 1. sınıf moteller) parselleri,

            -Kent içi baraj, gölet, şelaleler ve benzeri pasif nitelikli düzenleme alanları,

            -Çevre korumaya yönelik çöp tepeleri, arıtma tesisleri düzenleme alanları, (arındırılması, perdelemesi amaçlı düzenlemeler),

            -Özelliği olan büyük ilk-orta öğretim yerleşkeleri (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yerleşkeleri),

            -Kamu/özel kuruluşların eğitim amaçlı merkez/kampusler,

            -Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri, kaplıcalar, termal tesislerin düzenlenmesi

            -Kayak merkezleri,

            -Hastaneler (150 yatağa kadar),

            -Büyük sanayi tesisleri ve fabrika alanları,

            -Otobüs terminalleri,

            -Spor tesisleri kompleksleri (yüzme havuzu, spor salon ve sahaları, futbol, vb),

            -Özellikli müstakil konutlar (brüt 200m² ye kadar villalar) ile teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi vb. parselleri,

            -Amfi tiyatrolar,

            -Lunapark ve eğlence parkları,

            -Avlu, atrium, iç mekan bitkisel düzenlemeleri.


 

5. SINIF:

            -Lüks konut/toplu konut alanları, kontrollü konut/villa siteleri/rezidanslar (ort. konut büyüklüğü brüt 251m² den büyük),

            -Kentsel tasarım, rehabilitasyon projeleri,

            -Kent içinde, bulvar, cadde, kavşak, refüj, köprü altı, tünel üstü, sosyal donatı alanları, metro/toplu taşım durakları/depolama alanları, raylı sistemler,

            -Meydan düzenlemeleri, ticaret yolu-bölgesi, yaya yolu-bölgesi,

            -Fuar/demostrasyon alanları,

            -Botanik, arboretum, doğa müzeleri, hayvanat bahçeleri ve parkları

            -Kent içi kıyı (durgun-akarsu) düzenlemeleri,

            -Bölge parkları, tema parkları, su parkları, milli parklar, koruma alanları,

            -Anıt ve Sanat yapıları çevreleri,

            -Golf alanları, tenis, atlı spor kulüpleri hizmet ve servis yapıları,

            -Özellikli villa, malikane, konak parselleri,

            -Teras ve çatı bahçeleri,

            -İş merkezleri, ticaret ve banka yapıları parselleri,

            -Üst donanımlı kompleks oteller (5 yıldızlı), ve tatil köyleri, butik oteller,

            -Bakanlık yapıları ve eşdeğer kamu yapıları, büyük kütüphaneler ve kültür merkezleri,

            -Opera, tiyatro bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri,

            -Kongre merkezleri, müze, sergi kütüphane kompleksleri,

            -Hastaneler (151 yataktan büyük),

            -Adliye sarayları,

            -Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi parselleri,

            -Büyükelçilik parselleri, vali konakları,

            -Olimpik spor tesisleri, hipodromlar,

            -Üniversite yerleşkeleri,

            -Havaalanları, garlar,

            -Limanlar, marinalar ve kıyı tesisleri,

            -Kent içi alışveriş merkezleri,

            -Yöresel/bölgesel/metropolitan alan kullanımları,

            -Özel sağlık, idare ve yönetim merkezleri çevre düzenlemesi.

Benzer alanlar, ilgili sınıflardaki tanımlara kıyasen PMO ve/veya uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca belirlenecektir.


PEYZAJ MİMARLIĞI PROJE/PLANLAMA YAKLAŞIK UYGULAMA MALİYETİ

T.M.M.O.B.  PEYZAJ MİMARLARI ODASI

PEYZAJ MİMARLIĞI PROJE / PLANLAMA HİZMET SINIFLARINA GÖRE

                        BİRİM (m²), YAKLAŞIK UYGULAMA MALİYETLERİ  (YUM m²/YTL) (2012 YILI) 

HİZMET CİNSİ

hizmet

 

HİZMET SINIFLARI

 


sınıfı, alt

 

grupları

 I

 II

 III

 IV

 V

*Çim Alan Oluşturulması

1

11,00

13,00

14,00

16,00

20,00

 

  

 

 

 

 

 

*Mevsimlik ve Çokyıllık Çiçeklerle Alan Düzenleme

2

25,00

31,00

38,00

47,00

61,00

 

  

 

 

 

 

 

*Çalı Dikimi Yolu ile Bitkilendirme

3

11,00

16,00

28,00

36,00

52,00

 

  

 

 

 

 

 

*Ağaç Dikimi Yolu ile Bitkilendirme

4

10,00

11,00

16,00

21,00

35,00

 

  

 

 

 

 

 

*Peyzaj Yapıları ve Çevre Donatı Elemanları

5

61,00

169,00

356,00

463,00

707,00

 

  

 

 

 

 

 

*Yapısal ve Bitkisel Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri

6

23,00

48,00

90,00

117,00

175,00

 Karşılığı (YUM m²/YTL)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Peyzaj Mimarları Odası tarafından belirlenen, 2012  yılı fiyatlarıdır. 04 Mayıs 2012 tarihinden itibaren ikinci bir tarife yayınlanana kadar geçerlidir.
 

5.4. HİZMET BÖLÜMÜ ORANI

Yapılan hizmetin madde 4.1. de tanımlanan hizmetlerin oranlarıdır.

5.4.1. Peyzaj Mimarlığı, Proje ve İhale Dosyası Düzenleme Hizmetleri Bölüm Oranı

 


PEYZAJ MİMARLIĞI PROJE / PLANLAMA HİZMETLERİ İŞ AŞAMALARI

1.sınıf

2.sınıf

3.sınıf

4.sınıf

5.sınıf

HAZIRLIK ve ETÜD ÇALIŞMALARI İş aşaması (% 10 )

x

X

X

X

X

ÖN PROJE ÇALIŞMALARI İŞ aŞaması (% 15)

x

X

x

x

X

KESİN PROJE ÇALIŞMALARI İŞ aŞaması (% 15)

-

-

0

0

0

UYGULAMA PROJE ÇALIŞMALARI İŞ aŞaması (% 35)

X

X

x

x

x

DETAY PROJELERİ ÇALIŞMALARI İŞ AŞAMASI (% 15)

X

X

x

x

x

ORİJİNALLERİN TESLİMİ İŞ AŞAMASI (% 2)

-

-

-

-

-

İHALE DOSYASI DÜZ. ÇALIŞMALARI iş aşaması (% 8)

-

-

-

-

-

TOPLAM PROJE HİZ. BÖLÜMLERİ ORANI : (% 100)

%75

%75

%75

%75

%75

  

  

  

  

  

  

X = Peyzaj Mimarı tarafından yapılması ve mesleki denetim uygulaması zorunlu olan iş aşamaları

0 = Sözleşme ile üstlenildiği taktirde mesleki denetim uygulanan iş aşamaları- = Mesleki denetim uygulanmayan iş aşamaları

 

Bu oranlar aynı zamanda yapılacak sözleşmelerde, çalışmaların teslim kriterlerini ve ödeme koşullarının tespitine emsal teşkil eder.Yüklə 129,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə