T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesiYüklə 33,79 Kb.
tarix02.11.2017
ölçüsü33,79 Kb.
#27148T.C. BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

BAŞKANLIĞIANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ,

KIZILCAŞAR-İMAR MAHALLESİ,

112766 ADA 5 NO.LU PARSEL

BİLGİ NOTU

TEMMUZ, 20171KONU TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER

TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER


İL/İLÇE

ANKARA/GÖLBAŞI

MAHALLE

KIZILCAŞAR (İMAR)

ADA/PARSEL

112766/5

YÜZÖLÇÜM

1.050,00 m²

NİTELİĞİ

ARSA

MALİK

MALİYE HAZİNESİ (1/1)

CİLT/SAYFA

62/6134

TARİH/YEVMİYE

28.04.2009-5800

EDİNME SEBEBİ

İmar (TSM)
Takyidat Bilgisi: Gölbaşı Tapu Müdürlüğü’nde; 11.11.2016 tarihinde, saat 14.56 itibarı ile yapılan araştırmaya göre, yukarıda bilgileri yazılı olan gayrimenkul üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

TAŞINMAZIN ADRESİ VE ULAŞIMI


Konu taşınmaz Kızılcaşar Mahallesi 112766 Ada 5no.lu parsel Gölbaşı ilçesi Ankara ilinde yer almaktadır. (39.820687° 32.724626°)

Ahlatlıbel Kavşağı’ndan bölgenin ana arterlerinden olan İncek Bulvarı dönülür. İncek Bulvarı üzerinde güneybatı istikamette yaklaşık olarak 8 km ilerlenir. Konu taşınmaz durulan noktanın yaklaşık 235 metre güneydoğusunda yer almaktadır.
GENEL ÇEVRE ÖZELLİKLERİ, COĞRAFİ VE FİZİKİ YAPI

İklim ve Bitki Örtüsü


Ankara, geniş arazisi ve topografya yapısına bağlı olarak yer yer iklim farklılıklarına sahiptir. Güneyde İç Anadolu ikliminin bariz özellikleri olan step iklimi, kuzeyde ise Karadeniz ikliminin ılıman ve yağışlı halleri görülebilir. Kara ikliminin hüküm sürdüğü bu bölgede kış sıcaklıkları düşük, yaz ise sıcak geçer. En sıcak ay Temmuz, Ağustos, en soğuk ay ise Ocak ayıdır. Mahallenin iklimi, karasal iklim etki alanı içerisindedir. Bitki örtüsü, Ankara iline hâkim olan bozkır bitki örtüsüdür.

Jeomorfolojik ve Topografik Yapı


Kızılcaşar (İmar) mahallesinin jeomorfolojik yapısı Ankara ilinin Jeomorfolojik yapısı içerisinde olup birimleri şunlardır.

  1. Alçak Ovalar (850 – 900 m), Yüksek Ovalar (900 – 1000 m)

  2. Alçak Yaylalar (1000 - 1100 m), Orta ve Yüksek Yaylalar (1100 - 1400m)

  3. Tepeler ve Dağlar (>1400 m)

Jeolojik Yapı


Ankara topraklarının kuzey kısımları volkaniktir. Burada andezitik ve trakitik kayalar, kuzeydoğuda granit türü kayalar, kuzeybatıda ise kireç taşları ve kumtaşları görülür. İlin güney ve güneydoğu bölgeleri mezozoik (II. zaman) oluşumlardan meydana gelir. Sakarya Nehri çevresinde Tersiyer, Polatlı civarında Eosen, Tuz gölü dolaylarında Neojen (III. zamanın son sistemi), çukur ve düz alanlar ile akarsu boylarında Kuaterner oluşukları bulunmakladır. Başkent bölgesi büyük ölçüde volkanik yüzey malzemesine sahiptir. İlin büyük bölümü kireç taşlarından oluşmuştur, bu yüzden çok kireçli topraklarla kaplıdır. Akarsu boylarında tarıma uygun alüvyon topraklarına rastlanır. Bu jeolojik yapıların bazıları oluştukları döneme ait fosiller içerir.

Depremsellik


Ankara kentinin depremselliği Ankara il merkezini 140 km çevreleyecek şekilde çizilen bölge içine düşen, 1900 - 1997 yılları arasında oluşmuş ve manyitüdü M>=4 olan depremlerden yararlanarak belirlenmiştir. Depremlerin büyük bir çoğunluğunun Kuzey Anadolu Fay Zonu ve yakın çevresinde yer aldığı ve büyük manyitüdlü depremlerin bu bölgede olduğu görülmektedir. Diğer bir yoğunlaşmada Ankara’nın GD’sunda Tuzgölü ve Kırşehir fayı civarındadır. Ankara bölgesinin KB ve GB bölgesinde oluşan depremlerin çok az sayıda olması nedeni ile bu bölgede sismik aktivitenin yok denecek kadar az olduğu söylenebilir. Bu bölge içinde 7 tane hasar yapan deprem meydana gelmiştir.

Su Kaynakları


Ankara ve civarındaki hidrojeolojik çalışmalar hakkındaki bilgiler DSİ tarafından yapılan çalışmalardan ve 2005 Ankara Çevre Raporundan alınmıştır.

Ankara’daki en önemli akarsular ve kolları aşağıda verilmiştir:

1 – Kızılırmak nehri ve kollar Terme çayı, Balaban çayı

2 – Sakarya nehri ve kolları Aladağ çayı, Nalderesi, Girmir çayı ve Ankara çayı

3 – Peçenek özü çayı

Ankara ili akarsuların rejimleri ulaşım, taşımacılık ve su sporları yapmaya uygun değildir.

Kızılcaşar (İmar) mahallesinde, herhangi bir su kaynağı bulunmamakta olup en yakın su ögesi Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan doğa parkı alanı niteliğindeki Mogan Gölü’dür.

Toprak Kabiliyeti


Ankara ili geneline bakıldığında toplam yüzölçümü 2570600 ha. olan il topraklarının %50’si tarım alanı, %14’ü orman ve fundalık, %16’sı çayır-mera ve %20’si ise diğer araziler olarak dağılım göstermektedir. Büyükşehir sınırları içerisinde kalan yaklaşık 850000 ha.lık alanın Ankara ili toplam alanının yaklaşık 1/3’ünün kapsadığı dikkate alındığında tarım alanlarının %8.1 lik kısmına denk gelen 103813 ha’lık kısmının Anakenti oluşturan merkez 8 ilçe sınırlarında yer aldığı görülmektedir. 5216 sayılı yasa ile bağlanan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin sahip olduğu geniş sorumluluk alanı içerisinde çoğunlukla tarımsal araziler ve orman arazileri bulunmaktadır.

Kızılcaşar (İmar) mahallesinde; toprak kabiliyeti genellikle, tarımsal amaçlı kullanım, çayır-mera şeklindedir.


2TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İmar Ve Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğünden alınan 02.12.2016 tarih 84171958-754-E.69132 sayılı yazıda Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince 16.02.2007/525 tarih ve sayı ile onaylı 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Nazım İmar Planına ulaşılmıştır.

2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı, kentsel yerleşik alan içindeki karmaşık sorunsallara yönelik müdahale biçimlerini süreçleriyle birlikte ele almak, kent bütüncül bir yaklaşımla ana parçaları içerisindeki eşitsizlikleri, özgünlükleri, doğal ve sosyo-mekansal yapı ve değerleri ile algılamak amaçlarıyla, kentsel alan içinde birbirleriyle farklılaşan planlama bölgelerinin tespit edilmesini öngörmüş, analiz, değerlendirme ve plan kararlarının bütünü yitirmeksizin bu bölgeler bazında üretilmesini yararlı bulmuş ve bundan sonraki çalışma ve çabalar içerisinde bu planlama bölgelerinin kullanılmasını hedeflemiştir. Buna göre, Büyükşehir Belediyesinin yeni sınırları;

1. Merkez Planlama Bölgesi


  • Merkez Çekirdeği

  • Merkez Yakın Çevresi

2. Batı Planlama Bölgesi

3. Güneybatı Planlama Bölgesi4. Güney Planlama Bölgesi (Kızılcaşar)

5. Doğu Planlama Bölgesi

6. Kuzey Planlama Bölgesi

olmak üzere 6 temel planlama bölgesi oluşturulmuştur. Bu bölgelerin belirlenmesinde, doğal ve topoğrafik veriler yanısıra, idari sınırlar ve sosyo-ekonomik ve ulaşıma dayalı ilişkiler de belirleyici olmuştur.

4. Güney Planlama Bölgesi, kentin ağırlıkla Konya Yolu omurgası bağlamında gelişen alanlarını kapsamaktadır. Çankaya ilçesinin bir bölümü ile Gölbaşı ve Bala ilçelerini kapsayan bu alan, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinin bu alan içinde bulunması nedeniyle koruma değer ve öncelikleri ile öne çıkan özel bir havzadır. Bu alanda, daha önce Kanun ile tanımlanmış özel çevre koruma bölgesi sınırı gerekli ve yeterli görülmemiş, yeni ve havza bütününü koruyacak bir sınır çerçevesinde koruma öncelikli bir planlama çalışması süreci tanımlanmıştır.Konu taşınmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince 16.02.2007 Tarih 525 sayı ile onaylı 1/25.000 Ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı kapsamında “Meskûn Konut Alanı” nda kalmaktadır.


1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Konu taşınmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince 15. 06.2007 tarih 1623 sayı ile onaylı 1/5.000 ölçekli Güneybatı Ankara Çevre Otoyolu İçi Kentsel Gelişme Bölgesi Taşpınar-Kızılcaşar Mahalleleri ve Çevresi Nazım İmar Planı kapsamında “Konut Gelişme Alanı” nda (30 kişi/Ha) kalmaktadır.


1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN NOTLARI
1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


Taşınmaz, üst ölçek planlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:0.30, Hmaks:6.50 metre, ön çekme mesafesi 10 metre yapılaşma koşulları ile “Gelişme Konut” Alanında kalmaktadır.1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI*

*Taşınmazı ilgilendiren kısımları veriliş olup plan notlarının tamamı eklerde sunulmuştur.

Kızılcaşar_3_13 Plan Onay Tarihi: 15.06.2007

3.Konut Alanları

3.1. Maksimum inşaat emsali aşılmamak şartıyla; ada bazı uygulama yapılan konut adalarında değişik büyüklük, yükseklik ve nitelikte konutlar yer alabilir.

3.2. Konut alanlarında çatı eğimi serbesttir. Çatı arası bağımsız bölüm yapılmamak ve inşaat m²si içinde kalmak şartıyla iskân edilebilir.

3.3. Ada bazında çok katlı kitleler düzenlendiğinde; adadaki katlı konutlardaki her bir daire için Min. 20 m² park, çocuk bahçesi vb. niteliğinde yeşil alanın (dar kenarı 20 m²den az olmamak Koşuluyla) ada içerisinde onaylı peyzaj projesine göre ayrılması halinde iskân verilecektir.

3.4. Konut adalarında ticaret kullanımı yer alamaz. Ancak ada ölçeğinde emsalin max %2’sini aşmamak koşuluyla kentsel tasarım projesinde belirlenecek şekilde kreş, toplantı odası, Yönetim birimleri, günlük ihtiyaca cevap verecek mamullerin satış yerleri ile emsale dâhil Olmayan en az ölçülerde bahçıvan, elektrikçi, bakıcı ve kapıcılar için gerekli çalışma üniteleri İçin yer ayrılabilir.

3.5. Dubleks konut alanlarında kapıcı dairesi aranmaz.

3.6. Ada bazı uygulama yapılan ve tesvik emsali kullanan alanlarda adalar ifraz edilemez, Peyzaj projesinin önerdikleri dışında parseller arasında ayırıcı bahçe duvarı, çit vb. tesisler yapılamaz.

3.7. E:0.30 yapılaşma koşullarına sahip konut adalarında;

3.7.1. Min. parselbüyüklüğü:1000 m², e:0.30, Hmax=6.50 m’dir.

3.7.2. 2000 m²den küçük olarak oluşturulan her parselde bir adet konut yapılacaktır.

3.7.3. 2000 m² ve daha büyük parsellerde konut sayısı; ±0.00 kotunun altında ve üstünde iskân edilebilir toplam inşaat alanının ortalama konut büyüklüğü olan 225 m²’ye bölünmesi ile Bulunan (0,5 ve üstü bir üst tam sayıya tamamlanacak, 0,5’in altı ise bir alt tam sayıya Tamamlanacaktır.) Konut sayısını aşamaz. Belirtilen adedin altında konut yapılabilir. Bu tür Parsellerde yapılan uygulamalar ada bazı uygulama olarak değerlendirilemez.

3.7.4. Ada bazı uygulama yapılması halinde konut sayısı; ±0.00 kotunun altında ve üstünde iskân Edilebilir toplam inşaat alanının ortalama konut büyüklüğü olan 225 m²’ye bölünmesi ile Bulunan (0,5 ve üstü bir üst tam sayıya tamamlanacak, 0,5’in altı ise bir alt tam sayıya Tamamlanacaktır.) Konut sayısını aşamaz. Ada bazında yapılacak uygulamalarda toplam konut Sayısı aşılmamak şartıyla, ilgili belediyenin uygun göreceği kentsel tasarım projesine göre Toplam inşaat alanları 0.10 oranında arttırılabilir ve bu alanlar hmax=serbest olacak şekilde Projelendirilebilir.

3.7.5. E:0.30 emsalli bir veya birden fazla adanın birlikte projelendirilmesi halinde, inşaat alanı

Transferleri;

3.7.5.1. E:0.30 emsalli bir veya birden fazla adanın kentsel tasarım projesine dayalı olarak Birlikte projelendirilmesi halinde, adalar üzerindeki inşaat emsali Emin:0.15’den az, Emax:0.45’den fazla olmamak koşuluyla adalar arasında inşaat alanı transferi yapılabilir.

3.7.5.2. Hazırlanacak kentsel tasarım projeleri; iki veya üç komşu imar adasının birlikte Projelendirilmesi halinde ilgili ilçe belediyesi imar müdürlüğünce, üçten fazla imar adasının Birlikte projelendirilmesi halinde ilgili ilçe belediyesi imar müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi imar dairesi başkanlığınca uygun görülmek koşuyla onanır.

3.7.5.3. Onanan kentsel tasarım projesinde belirlenen inşaat alanı, toplam konut sayısı vb. Yapılaşma koşulları parselasyon planına adalar üzerine şerh konulmak suretiyle işlenecektir.


3TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ


Değerlemeye konu 112766 Ada 5 parsel Gölbaşı İlçesi, Kızılcaşar Mahallesi’nde bulunmaktadır. Bölgede genellikle 1-2 katlı konut amaçlı kullanılan yapılar, çok sayıda boş arsa ve gündelik ihtiyacı karşılamaya yönelik mahalle içi ticari işletmeler bulunmaktadır. Kızılcaşar gelişmekte olan bir bölgedir. Bölgede yapılaşma hızı ortalama seviyededir. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede imar durumları 2 katlı konut tarzı yapılaşmaya müsait olup yapılaşma seyrek seviyededir. Taşınmaza yakın konumda, tamamlanmış ve inşası devam eden villa siteleri bulunmaktadır. Bölgede alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Taşınmaz, imar paftasına göre 10 metrelik yola cepheli olup, bölgede asfalt çalışmaları henüz tam manasıyla tamamlanmamıştır. Zemin büyük oranda stabilize platformdur. Asfalt yol üzerinden doğrudan ulaşım sağlanamamaktadır. Ancak yol, elektrik ve su altyapılarına yakın konumdadır.

Konu taşınmaz 112766 Ada 5 no.lu parselde yer alan 1.050,00 m² yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazdır. Parselin geometrik şekli kırıklı dörtgen formdadır. Hafif eğimli topografik yapıya sahiptir. Parselin imar paftası üzerinden güney cephesindeki 10 metrelik yola 23 metre, doğu cephesinde bulunan 10 metrelik yola yaklaşık 31 metre cephesi bulunmaktadır. Köşe parseldir.
Kataloq: dokuman -> ihale-bilgi-notlari -> 7-Proje-19-072017 -> ANKARA-KIZILCASAR-IMAR
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI İstanbul iLİ, bakirköY İLÇESİ, ataköY 7-8-9-10. Kisim mahallesi 1091 ada 12 no’lu parsel’ de kayitli arsa
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
7-Proje-19-072017 -> İstanbul iLİ, kartal iLÇESİ, soğanlik mahallesi, 10384 ada 217 parsel
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi

Yüklə 33,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə