T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu erzurum iLİ oltu iLÇESİ Şendurak mahallesiYüklə 33,81 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü33,81 Kb.
#99842
T.C. BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

BAŞKANLIĞIBİLGİ NOTU

ERZURUM İLİ OLTU İLÇESİ ŞENDURAK MAHALLESİ

600ADA– 710 NO.LU PARSEL

1TAŞINMAZHAKKINDA BİLGİLER

Taşınmazın Adresi ve Ulaşımı


Konu taşınmaz; Şendurak Mahallesi, Sanayi Caddesi, 600 Ada 710 No.lu Parsel, Oltu / Erzurum” açık adresinde yer almaktadır. (40.56317728’’K, 42.00605124’’D)

Taşınmaza; Oltu Şehir Merkezinden Ardahan istikametine doğru Cumhuriyet Bulvarı’na ve devamındaki Sanayi Caddesi’ne bağlanılarak, erişim sağlanabilmektedir. Taşınmaz; Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki Orman İşletme Müdürlüğü’nü yaklaşık 1 km. sonra,Doğutaş Sanayi Sitesi’nigeçtikten hemen sonra sol tarafta konumlanmaktadır. Konu mülk;Oltu Orman İşletme Müdürlüğü Hisar Orman Ürünleri Deposu’na komşu konumdadır.

Taşınmazın Tapu Kayıtlarına İlişkin Bilgiler


Ana Gayrimenkul

Bağımsız Bölüm

İli

Erzurum

Pafta No

-

Blok No

-

İlçesi

Oltu

Ada No

600

Kat No

-

Bucağı

-

Parsel No

710

Bağ. Böl. No

-

Köyü

-

Niteliği

Pancar Binası Kantar ve Tarla

Arsa Payı

-

Mahallesi

Şendurak

Niteliği

-

Sokağı

-

Eklentiler

-

Mevkii

Kobasar

Parsel Alanı

11.538,42 m²Malik

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (1/1)

Edinme Sebebi ve Tarihi

3402 S.Y.nın 22/A Md. Gereğince Yenilemenin Tescili – 01/10/2015 - 1574 - (Kesinleşme Tar.:26/02/2015)

Tapunun Türü

 Kat Mülkiyeti

 Kat İrtifakı

 Ana Taşınmaz

Takyidat Bilgisi

Erzurumİli Oltuİlçesi Tapu Müdürlüğü’nden; 06.03.2018tarihinde alınan yazılı bilgiye göre, yukarıda bilgileri yazılı olan gayrimenkul üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır

Takyidat varsa taşınmazın teminat olarak alınmasına, alım-satımına engel teşkil etmekte midir?

Taşınmaz üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.
Kaynak: https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/Kaynak: https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/

2TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı


Taşınmaz; 12.11.2015 tarihinde onanan Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde, "Kentsel Meskûn (Yerleşik) Alan" fonksiyonundakalmaktadır.

c:\users\admin\desktop\özlem\600-710_çdp.jpg

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Oltu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre 600ada 710 no.lu parsel;Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 11.09.2017 tarih, 2017/74 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne göre, “Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı” lejantında kalmaktadır.

\\harita001\iş no 1100 öib\a_bölgeler\i-imar\i-1_erzurum_oltu_şendurak_(600_710)\megapol teslim\rapor_çalışma\5000_24_03-page-001 (2).jpg

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı

1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


Oltu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre600 ada 710 no.lu parsel; Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 11.09.2017tarih, 2017/74 sayılı karar ile onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ilekısmen, yol, kısmen park ve kısmen gelişme konut alanı lejantında kalmaktadır. Parsel gelişme konut alanı lejantında kalan kısmında; “Ayrık Nizam”, “4 Kat”, “TAKS:0,30”, “KAKS:1,20” uygulama hükümleri çerçevesinde “konut” fonksiyonu öngörülmüştür. Parselin farklı kullanım fonksiyonlarında kalan kısımlarının alansal dağılımı şu şekildedir;

Alan Kullanımı

Yüzölçümü (m²)

Oran (Yüzde)

Gelişme Konut Alanı

6.790,97

58,86

Park

1.754,69

15,21

Yol

2.992,76

25,93

Toplam

11.538,42

100,00


\\harita001\iş no 1100 öib\a_bölgeler\i-imar\i-1_erzurum_oltu_şendurak_(600_710)\megapol teslim\rapor_çalışma\1.jpg

1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Plan Adı

:

1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği

Plan Onay Tarihi

:

11.09.2017 – 2017/74

Plan Notları

:
Uygulama hükümleri:

 1. Planlama alanı Erzurum ili, Oltu ilçesi, ŞendurakMahallesi, 600 ada 710 no.lu parseli kapsar.

 2. 1/1.000 ölçekli Erzurum ili, Oltu ilçesi, ŞendurakMahallesi, 600 ada 710 no.lu parsele ait uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan açıklama raporuyla bir bütündür.

 3. Gelişme konut alanlarında yapılaşma koşulları; ayrık nizam 4 kat, TAKS=0.30 ve KAKS=1.20’tır.

 4. Parklar: imar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabi zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi helâ, bir katı h:4,50 m’yi ve TAKS toplamda 0,03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla açık çay bahçesi, büfe, pergole, kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesislerin yapılabildiği kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı alanlardır.

 5. 21/06/2016 tarihinde Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanan Erzurum ili, Oltu belediyesi, revize imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır. Jeolojik açıdan uygun alanlar-1 (UA-1) için belirlenen yapılaşma koşullarına ve önerilere uyulması zorunludur. Yapılara esas projelerin yapılmasında önce parsel bazında zemin etüdü yapılması, yapıların zemin etüt sonuçlarına göre projelendirilmesi esastır.

 6. Planlama alanında ‘afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik’ hükümlerine ve ‘deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik’ hükümlerine uyulacaktır.

 7. Yollar, yeşil alanlar (çocuk bahçesi, park vb.), otopark alanları gibi kamunun kullanımına açık alanlar kamu eline geçmeden parsel veya ada bazında inşaat ruhsatı, teknik altyapı alanları (içmesuyu, kanal vb.) Gerçekleşmeden iskân ruhsatı verilemez.

 8. Planlama alanında, herhangi bir uygulama yapılmadan önce Karayolları Genel Müdürlüğü’nden görüş alınması zorunludur.

 9. Uygulama imar planı hatları ve mülkiyet hatları arasındaki 3 m ye kadar olan uyuşmazlıkları uygulama sırasında çözümlemeye belediyesi yetkilidir.

 10. Bu plan ve plan hükümlerinde yer almayan konularda mevcut 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler geçerlidir.

*plan notlarının tamamı, rapor eklerinde sunulmuştur.

3TAŞINMAZIN YASAL DURUMU


 • Konu mülkün sınırları içerisinde bulunduğu 1/5000 ölçekli “Nazım İmar Planı Değişikliği” ve 1/1000 ölçekli“İmar Planı Değişikliği” ile ilgili olarak herhangi bir hukuksal sorun bulunmamaktadır.

 • Parsel; herhangi bir kentsel dönüşüm, riskli alan, rezerv yapı alanı sınırları içerisinde kalmamaktadır.

 • Yerinde yapılan incelemelere göre, parsel üzerinde, daha önce Erzurum Şeker Fabrikası tarafından kullanılan Kantar ve Binası bulunmaktadır. İlgili belediyede söz konusu parsel üzerinde yer alan yapıya ilişkin herhangi bir yapı ruhsatı, iskan belgesi vb. evrak bulunmamaktadır.

Altyapı ve Diğer Özellikleri: Taşınmaz; yakın çevresinde yerleşimin olduğu bir bölgede yer alması nedeni ile elektrik, su, telefon, asfalt yol vb. teknik alt yapının tamamlandığı bir konumdadırlar.

Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Yapıya Ait Bilgiler


Yerinde yapılan incelemelere göre, parsel üzerinde 1 adet tek katlı yaklaşık 53,00 m² büyüklüğe sahip, yığma yapı tarzında inşa edilmiş kantar binası bulunmaktadır. Yapılan incelemelerde, parsel üzerinde taşınabilir nitelikte, 1984 yılında inşa edilmiş, 40 Ton Çeker, 3,00 x 12,00 ebatlarında kamyon kantarı bulunduğu görülmüştür.

EKLER

TAKYİDAT BELGESİKADASTRO PLAN ÖRNEĞİ

FOTOĞRAFLAR

Kataloq: dokuman -> ihale-bilgi-notlari
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI İstanbul iLİ, bakirköY İLÇESİ, ataköY 7-8-9-10. Kisim mahallesi 1091 ada 12 no’lu parsel’ de kayitli arsa
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> ArtviN İLİ, murgul iLÇESİ, petek mahallesi, 160 ada 12 parsel
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ,ETİmesgut iLÇESİ,eryaman mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notu kirklareli İLİ, LÜleburgaz iLÇESİ, kurtuluş mahallesi, 350 ada– No. Lu parsel
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notui istanbul iLİ, bağcilar iLÇESİ, 15 temmuz mahallesi, 150 No lu parsel

Yüklə 33,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə