Tamirhane postasi yanindaki tuvaletin tadilati ve idari Bİna kat boyanmasi tekniK ŞartnamesiYüklə 188,82 Kb.
tarix18.04.2018
ölçüsü188,82 Kb.
#48786

TAMİRHANE POSTASI YANINDAKİ TUVALETİN TADİLATI VE İDARİ BİNA 1. KAT BOYANMASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

  1. Bahse konu işin yapılması için gerekli her türlü araç, gereç, alet ve donanım yüklenicinin kendisine ait olacaktır.

  2. Yüklenici Limanda çalışmaları sırasında İş Sağlığı, İş Güvenliği, Yangın Yönetmeliği, Çevre Yönetmeliği ve SGK Kurumu Yönetmeliklerine uygun olarak çalışacak ve gereklerini yerine getirecektir.

  3. Yüklenicinin Limanda çalışması sırasında Yüklenicinin kusur ve hatasından kaynaklanacak Limanın diğer kurum ve kuruluşların, 3. şahısların uğrayacağı zarar ve ziyandan yüklenici sorumludur.

  4. İstekli teklifini, yapılacak imalatları yerinde görüp ölçü alarak oluşturacaktır.

  5. Liman sahasında yapılacak çalışmalar ile ilgili gerekli izinlerin alınması yüklenicinin sorumluluğundadır.

  6. İstekli fiyat teklifini TL (Türk Lirası) olarak yapacaktır.

  7. Yüklenicinin iş sırasında kullanacağı su ve elektrik liman tarafından bilabedel olarak sağlanacaktır.

  8. Sistem çalışır halde teslim edilecektir.

  9. Kullanılacak olan malzemeler işin birim fiyat ve tariflerine, TSE ve CE – ISO standartlarına, yürürlükte olan standartlara uygun olacaktır.

  10. Malzeme seçimi idarenin ve kontrol teşkilatının görüşü ile yapılacaktır.

  11. Tekniğine uygun olmayan her tür imalat söktürülüp, yeniden yapılacaktır.

  12. Yüklenici yapacağı tüm imalatlar için nakliye dahil teklif verecek, herhangi bir nakliye ücreti talep etmeyecektir.

  13. Kazı ve moloz artıkları yüklenici tarafından nakledilecek liman sahasına kesinlikle dökülmeyecektir.

  14. İşin yapılması mesai saatleri (Pazartesi-Cuma (08:00- 17:00)) içerisinde olacaktır. Mesai saatlerin dışındaki çalışmalar için işin Kontrol Teşkilatına haber verilecektir.

  15. İşin sözleşmesinde yer alan yükleniciye ait tebligat adresi, telefon ve faks numaraları işin yapılmasında muhatap alınacaktır.

  16. İşin süresinde tamamlanmaması halinde günlük binde 1 oranında gecikme cezası kesilecektir. En fazla 15 gün cezalı çalışma süresi olacak olup 15 günü geçen gecikmelerde sözleşme feshedilecektir.

  17. Teklifinde ve Sipariş Teyit Mektubunda belirtilen şartları yerine getirmeyen firmaların, daha sonraki alımları için vermiş oldukları tekliflerinin değerlendirmeye alınıp alınmamasında müdürlüğümüz serbesttir.

  18. Mal/Hizmet temini için kendisine sipariş çekilen yüklenici Sipariş Teyit Mektubunda belirtilen şartları zamanında yerine getirecektir. Aksi takdirde firmaya çekilen sipariş iptal edilerek teklifi değerlendirmeden çıkarılmış olacaktır.

MAHAL LİSTESİ

Kurumun Adı : TCDD İZMİR LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Projenin Adı : TAMİRHANE POSTASI YANINDAKİ TUVALETİN TADİLATI VE İDARİ BİNA 1. KAT BOYANMASI

Tamirhane Postası Yanındaki Tuvalet

 • Projesi, şartnamesi ve birim fiyat tariflerine göre tadilat işleri yapılacak.

İdari Bina 1. Kat

-Tüm duvar yüzeyleri ve tavan 2 kat iç cephe boyası ile boyanacak.

-Duvarlarda bulunan sıva gerektiren yerlere sıva yapılacak.

( Boya seçiminde idarenin onayı alınacaktır.)

NOT : 1-) Sistem çalışır halde teslim edilecektir.

2-) Kullanılacak olan malzemeler birim fiyat ve tariflerine, TSE ve CE – ISO standartlarına , yürürlükte olan standartlara uygun olacaktır.

3-) Malzeme seçimi yapılırken idarenin ve kontrol teşkilatının ( Kontrolörün) onayı alındıktan sonra yapılacaktır.

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF İSTEME MEKTUBU

Liman İşletme Müdürlüğümüzün aşağıda özellikleri belirtilen Yapım işi Doğrudan Temin yöntemi ile alınacaktır. Teklif sahipleri tekliflerini, elden …/11/2017 tarihinde mesai bitimine kadar, İlgili Komisyon Bürosuna (İnşaat Birimine) verecektir. 1. Teklif Mektuplarında kazıntı, silinti olmayacaktır. Teklifler okunaklı şekilde ve teklif bedelleri yazı ve rakamla (KDV hariç) birim fiyat ve toplam bedel şeklinde Türk Lirası (TL) olarak yazılacaktır. Teklifler teklif cetvelinde belirtilen birime (adet, takım, kutu vb) uygun olarak verilecektir.

 2. Teklif üzerinde kalan firma sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (40) takvim gün içinde istenen yapım işini teslime hazır hale getirecektir.

 3. Teklifler yukarda belirtilen teklif verme tarihinden itibaren (15) takvim günü geçerli olacaktır.

 4. Kapalı zarfla verilen teklif zarflarının ağzı kapalı olacak, üzerinde işin adı, isteklinin kaşesi ve/veya firma ismi bulunacaktır.

 5. Talep edilen Yapım İşi için sertifika, belge gibi evrakların istenmesi halinde bu evraklar teklife eklenecektir.

 6. Teklifler Yapım İşine ait birim fiyat tariflerine, şartnamelere ve ek bilgilere uygun olarak verilecektir.

 7. Temin edilecek olan Yapım İşine ait verilmiş olan bilgilerin yeterli olmaması teklifçiler limanımıza gelerek yetkililerden bilgi alabilecekler, işi yerinde görebileceklerdir.

 8. Tekliflerde aritmetik hata bulunması halinde re ’sen müdürlüğümüzce düzeltilecektir.

 9. Teklifler genel toplam üzerinden değerlendirilecektir.

 10. Teklif üzerinde kalan firmadan karar ve damga bedeli olarak binde (9.48+5.69=15.17), kesin teminat bedeli olarak da yüzde (6) oranında ücret alınacaktır. Yapım İşi en az bir (1) yıl yüklenici garantisinde olacaktır. Yüklenicinin yatırmış olduğu kesin teminatın yarısı iş bitiminden sonra (1/2) garanti teminatı olarak 1 yıl tutulacaktır.

 11. İşin süresinde tamamlanmaması halinde günlük binde bir (0/001) oranında gecikmesi cezası kesilecektir.

 12. Liman İşletme Müdürlüğümüz talep ettiği Yapım İşinin bir kısmını veya tamamını yaptırım-yaptırmamakta serbesttir.

 13. Talep edilen Yapım İşine ortak girişim/konsorsiyum teklif veremez.

 14. Talep edilen işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

 15. Teklifler teklif vermeye yetkili kişiler tarafından kaşelenip ve/veya Adı Soyadı yazılarak imzalanacaktır.

 16. Teklifinde ve/veya Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen firmaların, daha sonraki alımları için vermiş oldukları tekliflerinin değerlendirilmeye alınıp alınmamasında müdürlüğümüz serbesttir.

 17. Liman İşletme Müdürlüğü, verilen teklifleri bu konuda görevli olan Liman personellerin iş durumuna göre uygun olduğu tarih ve saatte toplanarak değerlendirecektir.

 18. Teklifçi firmanın Kamu İhale Kurumu sitesinde yasaklı olduğunun belirlenmesi halinde yükleniciye Yapım İşi yaptırılmayacaktır.

 19. Teklifinde ve Sipariş Teyit Mektubunda belirtilen şartları yerine getirmeyen firmaların, daha sonraki alımları için vermiş oldukları tekliflerinin değerlendirmeye alınıp alınmamasında müdürlüğümüz serbesttir.

 20. Mal/Hizmet temini için kendisine sipariş çekilen yüklenici Sipariş Teyit Mektubunda belirtilen şartları zamanında yerine getirecektir. Aksi takdirde firmaya çekilen sipariş iptal edilerek teklifi değerlendirmeden çıkarılmış olacaktır.

../…../ 2017 TEKLİF SAHİBİNİN


Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı

Açık Tebligat Adresi

Bağlı Bulunduğu Vergi Adresi ve No.

Telefon ve Faks Numarası


FİYAT TEKLİF CETVELİ

S.

No


Temin Edilecek

Yapım İşinin AdıBirimi

Miktarı

TOPLAM FİYAT (KDV Hariç) -TL

Teslim Süresi

Rakamla

Yazıyla

EK: Birim Fiyat Cetveli


NOT:(Varsa bu satıra not yazılacaktır.)

Teknik Şartnamede, Mahal Listesinde, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde, Birim Fiyat Tariflerinde ve Teklif İsteme Mektubunda belirtilen şartlarda ve özelliklere uygun olarak, talep edilen Yapım İşini yukarıda belirttiğim toplam fiyatla Teklifte bulunduğumu, bu yapım işini yapmayı teklif ve taahhüt ederiz/ederim. …../…./ 2017


Firma Adı ve KaşesiTCDD İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İşin Adı : Tamirhane Postası Yanı Tuvalet Tadilatı ve İdari Bina 1. Kat Boyanması

S.

No

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

(TL)

1

04.642/01C

5 mm kalınlıkta Renksiz Aynalar (TS EN 1036-1,2)32

071-119

50x85 cm Tam ayaklı takım lavabo, Sırlı Seramik ekstra sınıf Lavabolar

Adet

33

075-105

Alaturka hela taşı (Sırlı seramikten ekstra sınıf) plastik sifonlu, 60x60 cm

Adet

34

076-300

Fayans rezervuarlı Alaturka hela tesisatı

Tk

35

080-1002

Antibakteriyel Pisuvar ve tesisatı (normal tip, ekstra sınıf) prinç sifonlu,35x40x50 cm

Tk

26

081-301

Sırlı seramikten Pisuvar Bölmesi, Takriben 40x50 cm, ekstra

Adet

27

089-105

Musluk (uzun) 1.sınıf 1/2"

Adet

38

089-1508

Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası

Adet

39

090-102

Sabunluk (fayans, kollu), 16x31 cm

Adet

310

094-400

Kağıtlık (paslanmaz çelik)

Adet

611

18.185

Her cins demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması712

23.243/11

60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması1713

253-301

400 m3/h PENCERE TİPİ DOMESTİK FANLAR

Adet

514

27.525/1A

Beton,tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması3015

3552

Fayans sökülmesi8716

742-532

ATY2-4x18 W (Çift parabolik parlak reflektörlü) dekoratif amaçlı asma tavan armatür

Adet

317

742-536

ATY6-1x18 W (Çift parabolik, reflektörlü) dekoratif amaçlı asma tavan armatür

Adet

318

ÖBF-1

Sıhhi tesisat işleri

Set

119

ÖBF-2

Elektrik işleri yapılması

Set

120

V.0340/A

Ahşap, Alüminyum, PVC Kapı ve Pencere Sökülmesi1221

Y.16.050/15

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)422

Y.18.001/C15

190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması2023

Y.23.176

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması

kg

10024

Y.23.241

Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a

kg

19025

Y.25.003/07

Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)157826

Y.26.005/402

(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)1727

Y.26.006/405

(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)80Toplam Tutar (KDV Hariç)


TCDD İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜBİRİM FİYAT TARİFLERİ

İşin Adı : Tamirhane Postası Yanı Tuvalet Tadilatı ve İdari Bina 1. Kat Boyanması


S.

No

Poz No

İmalatın Cinsi

Birim

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı

1

04.642/01C

5 mm kalınlıkta Renksiz Aynalar (TS EN 1036-1,2)3,000


Yapım Şartları: Renksiz Aynalar (TS EN 1036-1,2)

2

071-119

50x85 cm Tam ayaklı takım lavabo, Sırlı Seramik ekstra sınıf Lavabolar

Adet

3,000


Yapım Şartları: Belirtilen cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, işyerinde temini, yerine montajı. Not:Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş

3

075-105

Alaturka hela taşı (Sırlı seramikten ekstra sınıf) plastik sifonlu, 60x60 cm

Adet

3,000


Yapım Şartları: Alaturka hela taşı (Sırlı seramikten ekstra sınıf) plastik sifonlu, 60x60 cm

4

076-300

Fayans rezervuarlı Alaturka hela tesisatı

Tk

3,000


Yapım Şartları: Rezervuarı ekstra kalite, beyaz renkte fayanstan

5

080-1002

Antibakteriyel Pisuvar ve tesisatı (normal tip, ekstra sınıf) prinç sifonlu,35x40x50 cm

Tk

2,000


Yapım Şartları: TS EN 13407 'ye uygun kalite belgeli, arkadan veya üstten 32mm yıkama delikli, 50 mm pis su çıkışlı, alttan veya arkadan çıkışlı plastik boşaltma sifonu, gagalı beyaz renkte sırlı seramikten, pisuvar yıkama musluğu; borusu ve rozeti; montaj vidaları ile birlikte temini; yerine montajı ve çalışır halde teslimi. Not:Beyaz dışında renkli kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Pisuvarlar 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

6

081-301

Sırlı seramikten Pisuvar Bölmesi, Takriben 40x50 cm, ekstra

Adet

2,000


Yapım Şartları: Fayans Camlaşmış Çini:

7

089-105

Musluk (uzun) 1.sınıf 1/2"

Adet

3,000


Yapım Şartları: Kalite belgesini haiz armatürlerin işyerinde temini ve yerine montajı.

8

089-1508

Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası

Adet

3,000


Yapım Şartları: Kireç tutmayan perlatörlü, 90 derece dönüşlü seramik salmastralı.

9

090-102

Sabunluk (fayans, kollu), 16x31 cm

Adet

3,000


Yapım Şartları: Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, kollu damlalıklı, duvara yarım gömülebilen veya fayans üstü montaj elemanları ile birlikte sabunluğun işyerinde temini ve yerine montajı. Not:Renkli fayans camlaşmış, çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

10

094-400

Kağıtlık (paslanmaz çelik)

Adet

6,000


Yapım Şartları: Paslanmaz çelik sacdan kağıtlığın kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.

11

18.185

Her cins demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması7,000


Yapım Şartları: Patlayıcı madde kullanmadan, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır.12

23.243/11

60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması17,000


Yapım Şartları: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ: 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.

2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer

boşluklar düşülmez.13

253-301

400 m3/h PENCERE TİPİ DOMESTİK FANLAR

Adet

5,000


Yapım Şartları: Pencere tipi, havayı direkt olarak dış ortama egzost etmek için tasarlanmış, hava hareketli otomatik panjurlu, tek yönlü, motorlar Class B yalıtımlı ve Aşırı ısınmaya karşı termik sigorta korumalı 230V-50Hz monofaze ve IPX4 sınıfında olup , TS EN 60335-2-80 standartı ile 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe? uygun olarak üretilmiş, en fazla 35-45 dB aralığında ses seviyesine haiz plastik ?pencere fanının iş yerinde temini ve yerine montajı.

14

27.525/1A

Beton,tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması30,000


Yapım Şartları: Beton, tuğla duvar vb. yüzlere (Poz no:10.102) 10 mm kalınlığında perlitli alçılı tek kat sıva yapılması, 1/3 perlitli alçı (Poz no:10.102) + 2/3 saten alçı (Poz no:10.061/2) karışım harcı ile 9 mm kalınlığında ikinci katın çekilmesi, sıva merkezlerinde köşe profili farklı malzeme geçişlerinde sıva filesinin konularak ve üzerine 3 mm kalınlığında (Poz no:10.061/2) saten alçı kaplama yapılması, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ:1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.15

3552

Fayans sökülmesi87,000


Yapım Şartları: Fayansların etrafına ve mevcut döşemeye zarar vermeden sökülmesi , harç kalıntılarının temizlenmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.

ÖLÇÜ: Sökülen imalat m2 olarak hesaplanır.16

742-532

ATY2-4x18 W (Çift parabolik parlak reflektörlü) dekoratif amaçlı asma tavan armatür

Adet

3,000


Yapım Şartları: En az 0,5 mm. kalınlığında DKP saçtan özel profilli, 9-11 cm. delik, ampul cinsi ve adedine göre genişlik ve uzunlukta, sırt kısımlara ilave büklümlerle mukavemet kazandırılmış, balastlarda oluşan ısıyı ve kullanıldığı ortamdaki sıcak havayı armatür dışına transfer edecek şekilde şekillendirilmiş, özel hava kanalları bulunan kasalı, özel çerçeveli, çabuk ve kolay müdahale imkanı veren montaj ayakları bulunan, simetrik yarasa kanadı şeklinde ışık dağılımı sağlayan flöresan ampullere paralel ve dik olarak uzanan çift parabolik eloksalize edilmiş saf alüminyum reflektörlü, eloksolize edilmiş yüksek saflıkta (% 99,9) anodize alüminyumdan üretilmiş (tek paraboliklerde flöresan ampullere dik şekilde yaklaşık 6-10 cm aralıklarla yerleştirilmiş eloksallı alüminyum lamel şeritli), IP 20 koruma sınıflı, idarenin onaylayacağı renkte özel fırın boyalı armatürü ile birlikte, (Armatür verimi % 70'den az olmayacaktır. İdare gerektiğinde verim değerine ilişkin testleri yaptırarak bu değeri ilgili bir kurum laboratuvarından alacağı belgeyle ispat etmesini imalatcıdan isteyecektir) flöresan ampulleri yanmayan malzemeden kilitli tip soketleri, Türk Standartları belgesine haiz balastları ve starterleri, Türk Standarları belgesine haiz belgeli yüksek ısıya dayanıklı bağlantı kablolarının iş yerinde temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi

17

742-536

ATY6-1x18 W (Çift parabolik, reflektörlü) dekoratif amaçlı asma tavan armatür

Adet

3,000


Yapım Şartları: En az 0,5 mm. kalınlığında DKP saçtan özel profilli, 9-11 cm. delik, ampul cinsi ve adedine göre genişlik ve uzunlukta, sırt kısımlara ilave büklümlerle mukavemet kazandırılmış, balastlarda oluşan ısıyı ve kullanıldığı ortamdaki sıcak havayı armatür dışına transfer edecek şekilde şekillendirilmiş, özel hava kanalları bulunan kasalı, özel çerçeveli, çabuk ve kolay müdahale imkanı veren montaj ayakları bulunan, simetrik yarasa kanadı şeklinde ışık dağılımı sağlayan flöresan ampullere paralel ve dik olarak uzanan çift parabolik eloksalize edilmiş saf alüminyum reflektörlü, eloksolize edilmiş yüksek saflıkta (% 99,9) anodize alüminyumdan üretilmiş (tek paraboliklerde flöresan ampullere dik şekilde yaklaşık 6-10 cm aralıklarla yerleştirilmiş eloksallı alüminyum lamel şeritli), IP 20 koruma sınıflı, idarenin onaylayacağı renkte özel fırın boyalı armatürü ile birlikte, (Armatür verimi % 70'den az olmayacaktır. İdare gerektiğinde verim değerine ilişkin testleri yaptırarak bu değeri ilgili bir kurum laboratuvarından alacağı belgeyle ispat etmesini imalatcıdan isteyecektir) flöresan ampulleri yanmayan malzemeden kilitli tip soketleri, Türk Standartları belgesine haiz balastları ve starterleri, Türk Standarları belgesine haiz belgeli yüksek ısıya dayanıklı bağlantı kablolarının iş yerinde temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi

18

ÖBF-1

Sıhhi tesisat işleri

Set

1,000


Yapım Şartları: Temiz Su için Tesisat İşleri

-20 lik boru 40 m

-20 lik içtendişli dirsek 15 ad

-20 lik içtendişli T 6 ad

-20 lik dirsek 25 ad

-20 lik T 10 ad

-20 lik maşon 10 ad

Pis Su için Tesisat İşleri

-100 x 1000 Pimaş 4 ad

-100 x 500 Pimaş 5 ad

-100 x 100 Çatal 4 ad

-100 x 70 Çatal 2 ad

-70x50 Çatal 6 ad

-70 x 1000 Pimaş 3 ad

-70 x 500 Pimaş 5 ad

**Lavabo Pisuar giderleri 70 lik çalışacak. Prizler 50 lik Pimaşla çıkacak.

-70 x 90 derece Dirsek 6 ad

-70 x 45 derece Dirsek 6 ad

-50 x 500 Pimaş 8 ad

-50 x 90 derece Dirsek 15 ad

-50 x 45 derece Dirsek 10 ad

-Çevre Yıkamalı Tuvalet Taşı 3 ad

-Tuvalet Taşı Esi 3 ad


19

ÖBF-2

Elektrik işleri yapılması

Set

1,000


Yapım Şartları: Buat, Anahtar, Sigorta, Priz..vs tüm elektrik işleri yapılacak. Dışarıdan gelen kablo ile bağlantı sağlanacak. Armatür ve florasanlar takılacak.

20

V.0340/A

Ahşap, Alüminyum, PVC Kapı ve Pencere Sökülmesi12,000


Yapım Şartları: Kontrollük direktifine uygun olarak sökülmesi gerekli her boyda kemerli ve kemersiz ahşap/alüminyum/PVC kapı veya pencerenin çevreye zarar vermeden kısmen sağlam olan kayıt ve çerçevelerin üzerindeki camlar kırılmadan çıkarılması idarece gösterilen yere istifi, her türlü malzeme ve işçilik dâhil, beher m² bedeli:

ÖLÇÜ : Sökülen kapı ve pencereler m² olarak ölçülür.Boşluklar ve cam alanları düşülmez.21

Y.16.050/15

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)4,000


Yapım Şartları: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 betonun 1 m³fiyatı:

ÖLÇÜ:


Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:


1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.

2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.

4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.22

Y.18.001/C15

190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması20,000


Yapım Şartları: Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.23

Y.23.176

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması

kg

100,000


Yapım Şartları: Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven balkon köprü korkulukları, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı :

ÖLÇÜ:


İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.

NOT:


Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

24

Y.23.241

Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a

kg

190,000


Yapım Şartları: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik doğramalar ve aksesuarları ve cam çıtaları her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. PVC den mamul ana profil(Standardına göre et kalınlığı sınıfı "A" olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm,görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmalıdır.) kesitlerinde gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanacaktır. Metal takviye profilleri, sıcak daldırma metodu ile yapılmış galvanizle pasa karşı korunmuş, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalınlığı kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayıtda da 2 mm den fazla olmayacaktır. (Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda yapılan hesaplama sonucu atalet momenti yukarıda belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta sac kullanılmalıdır.) Metal takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkanlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camekan ve benzeri imalat yapılır. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat çerçevesi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki)) kapı kanat çerçevesi ise en az 3 (üç) menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynında olacaktır. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesilerek bu iş için geliştirilmiş makinalarla kaynatılmak suretiyle imalatı yapılan plastik doğramanın kargir aksama, kenet ve dübellerle gerektiğinde demir konstrüksiyona (kör kasa) paslanmaz vida kullanılarak veya kilit profilleri yardımı ile tespiti yapılacaktır. Su, hava, ses geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contaların sisteme uygun olarak yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerine monte edilmiş plastik doğramanın 1 kg fiyatı:

ÖLÇÜ:


1)Yalnız sert PVC plastik doğrama malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esaslı macun, tespit vidaları veya kilit profilleri, birleşim parçaları, profil içinde bulunan takviyeler birlikte tartılır.

2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre ağırlıkları ile bağlantı elemanlarının birim ağırlıkları belirtilecektir.

NOT:


1)Madeni aksamın yerine takılması bedeli doğrama fiyatlarına dâhildir.

2)Plastik doğrama aksesuarı (ispanyolet, menteşe, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve çarpmaları, pivot menteşeler, sürgüler, kapı altı fırçaları, her türlü kapı kolları, hidrolik mekanizmalar benzeri açma, kapama, kilitleme mekanizmaları vb.) tartıya dâhil edilmez. Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı ilave edilerek ödenir.

3)Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m aralıklarla okunaklı ve görünür şekilde profil uzunluğu boyunca işaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri içermelidir.

- İmalatçının adı veya ticari markası,

- Bu standardın işaret ve numarası (TS EN 12608-1 şeklinde),

- Et kalınlığı sınıfı,

- İzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.)


25

Y.25.003/07

Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)1.578,000


Yapım Şartları: Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı yarımat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

NOT: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.


26

Y.26.005/402

(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)17,000


Yapım Şartları: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.27

Y.26.006/405

(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)80,000


Yapım Şartları: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

Ölçü:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.


Kataloq: uploads -> ihale
ihale -> Tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ tekniK Şartname işin Adı : : Van Kapıköy Hattındaki 9 ad. Menfezde bakım onarım ve tadilat işleri yapılması İşi Sayfa
ihale -> Proje birim fiyat poz tarifleri İşin Adı : Malatya Garda Bulunan 19/1 Plan Nolu Hizmet Evinin Bakım Onarım İşi
ihale -> İhale Makamı Birim Fiyat Tarifleri İşin Adı : afyonkarahisar-konya hattinda muhteliF İstasyonlarda bakim-onarim yapilmasi iŞİ Sayfa
ihale -> Sigortacilik hizmeti alinacaktir kayseri erciyes turizm iNŞaat spor etkiNLİk sanayive ticaret anoniM Şİrketi
ihale -> Kanalizasyon ve iÇmesuyu iNŞaati yaptirilacaktir. Bursa büYÜKŞEHİr belediyesi
ihale -> Sayfa: S. No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Pursantaj
ihale -> Proje birim fiyat poz tarifleri İşin Adı : tatvan lojmanlarinin kanalizasyon tadilati

Yüklə 188,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə