Tasdik tarihli samandira 1/1000 ÖLÇekli uygulama imar plani plan notlari I. Genel hüKÜmlerYüklə 64,46 Kb.
tarix12.08.2018
ölçüsü64,46 Kb.

16.06.2008 tasdik tarihli SAMANDIRA 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

 I. GENEL HÜKÜMLER 
1- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları ile Kentsel Yeşil Alanlar (Yol, Yeşil Alan, Park, Çocuk Oyun Alanı, Eğitim ve Sağlık Tesisleri, Dini Tesis, Resmi Bina, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Teknik Hizmet Alanları vb.) kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

2- Otopark Yönetmeliği, Deprem Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, ve ilgili diğer Yönetmeliklerin Hükümleri geçerlidir.

3- Jeolojik ve jeoteknik zemin etüt Raporları doğrultusunda uygulama yapılacak olup raporda belirtilen öneri , tedbir ve kısıtlamalara aynen uyulacaktır.

4- Eğimden dolayı birden fazla iskan katı yapılamaz. Kazanılan iskan katı emsale dahildir.

5- Çekme ve çatı katı yapılamaz. Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılamaz. Bu kısımlarda ancak son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılabilir.

6- Açık ve kapalı çıkmalar emsale dahildir.

7- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır.

8- İmar Kanunu’nun 23. madde uygulama hükümleri geçerlidir.

9- Enerji nakil hatları altında kalan alanlarda ilgili kurum görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.

10- Bir parselde plan ve yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartı ile birden fazla bina yapılabilir. Ancak binaların birbirlerine olan mesafeleri;  • Ayrık nizama tabi parsellerde = Her bina için imar planı ve yönetmelikte ayrı ayrı belirlenen yan bahçe mesafelerinin toplamından az olamaz.

  • Bitişik nizama tabi parsellerde = Her bina için imar planı ve yönetmelikte belirlenen arka bahçe mesafelerinin toplamından az olamaz.

  • Parsel cephesi 15.00 metre ve üzerindeki parsellerde ayrık yapı nizamı uygulanacaktır.

  • Parsel cephesi 8.00m üstü ve 15.00 metrenin altında olan parsellerde ikiz yapı nizamı uygulanacaktır.

  • Parsel cephesi 8.00 metre ve altında olan parsellerde bitişik yapı nizamı uygulanacaktır.

11- Mimari Avan projelerine göre uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. Yerleşim ve Avan proje belediyesince onaylanmadan uygulama yapılamaz.

12-Plan kapsamında bahçe mesafelerine aykırı olarak muhafazası gerekli teşekkül etmiş yapı bulunan en az %50’si yapılaşmış adalarda 500 m2 ve altındaki parsellerde planda belirtilen bahçe mesafelerine uyulmadan bahçe mesafeleri minimum 3 metre olması kaydıyla teşekkül istikametine göre uygulama yapılabilir.

Muhafazası Gerekli Teşekkül Yapı= 2 katlı Betonarme bina ve üstü olan Ruhsatlı yapıdır.

13-Yeni yapılacak ifrazlardan sonra, ifrazdan önceki toplam inşaat alanı aşılamaz.

14- Planlama alanında uygulama aşamasında parsel üzerinde ağaç tespit çalışması yapılacak ve bu tespite göre nitelikli tüm ağaç ve ağaç toplulukları korunacaktır.

15-Parsellere isabet eden kamu alanları kamu eline geçmeden imar uygulaması yapılamaz. Ancak iki yola cepheli parsellerde yolların kesiştiği noktada meydana gelen max. 2.5 m2 lik kısımların terk işlemi yapılmadan belediyenin uygun göreceği şekilde uygulama yapılabilir.

16-Planda yeşil alan olarak ayrılan alanlarda (çocuk oyun alanları hariç) yeşil alan bütünlüğünü bozmayacak şekilde trafo ve doğalgaz regülatörü yapılarına izin verilebilir.

17- Plan üzerinde yazılmış olan yol genişliklerine uyulacaktır. Ancak planda çizilen yol genişliği simgede yazılan yol genişliğinden fazla ise planda çizilen yol genişliğine uyulacaktır. Planda belirtilmeyen yol genişlikleri için plan üzerinden ölçü alınacaktır.

18- Plan kapsamında otopark amacıyla parsel ön cephe hattının gerisinde kalmak, tabii zeminin altında kalmak şartı ile bodrum katlarda yan ve arka bahçe mesafeleri sınırlarında kapalı otopark yapılabilir. Bu alanın üstündeki tabii zeminin bahçe tanziminin yapılması zorunludur.

19- Kamu eline geçmiş yeşil alan (çocuk bahçesi, park, açık spor alanı, ve açık otopark alanı) ayrılan yerlerde bitişik parsellerde bu alanlara 2.00 m yaklaşabilir. Bu mesafede çıkma yapılmaz, pencere açılabilir.

20- Planda eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal kültürel, belediye hizmet alanı, dini tesis alanları vb. ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılarda Büyükşehir Belediyesi ve İlgili Belediyesi tarafından onaylanacak Avan proje ile uygulama yapılacak olup İSKİ Yönetmelik Esaslarına uyulacaktır.Emsal değeri brüt alan üzerinden 0.20’yi aşamaz.

21- T.C.K. sınırına rastlayan parsellerde ilgili kurum görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

22- Plan uygulama alanı plan onama sınırıdır.

23- Plan onama sınırları kadastral veya imar parsel sınırıdır. Sehven çizilen sınırlarda kadastral parsel ve imar parsel sınırına göre uygulama yapılacaktır.

24- Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral haritalar arasında uyumsuzluk olması durumunda imar uygulaması kadastral haritalardan alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır.

25- Plan sınırları dahilinde sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair ve diğer tüm plan değişikliklerinde ilgili yasa ve yönetmeliklere, plan ana kararlarına etkisi, kamu yararı şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygunluğu açısından plan müellifinin gerekçeli uygun görünüşünün alınması zorunludur.

26- Ticari alanlarda ve açık ve kapalı tüm kamu kullanımına ayrılan tüm alanlarda (yol, yeşil alan, resmi alan vb.), proje ve uygulama aşamasında İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri doğrultusunda özürlüler için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

27- İmar planında verilen yapılaşma koşulları ile bir parsel minimum 42 m2 inşaat tabanı şartını gerçekleştirmiyorsa, plan koşullarına uygun yapı parseli ile tevhit edilecektir.

28- Plan kapsamında “Mania Planı Kriterlerine” uyulacaktır. Mania Planı kapsamında kalan yapılaşmalar ile ilgili olarak 15. Kolordu Komutanlığı ve 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
29- Samandıra hudutları içinde kalan askeri alanlarda sınır olan parsellerde Milli Savunma Bakanlığı’nın görüşü alınmak kaydıyla bu planda belirlenen kullanışlarla ilgili uygulamalara geçilebilir.
30- Kamulaştırılarak BOTAŞ adına mülkiyet ya da irtifak hakkı tesis edilmiş olan güzergâh şeridi üzerinde yapılaşma kesinlikle yapılamaz. Botaş Boru Hattının orta ekseninden itibaren sağlı sollu güvenlik sınırı min. 5.00m.olup, güvenlik sınırından itibaren yapı yaklaşma mesafesi min. 5.00m dir. Botaş Boru Hattının etkilendiği alanlarda yapılacak tüm uygulamalarda kurum görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.
31-Parselin cephe aldığı açık otopark alanı olarak planlanmış alanlarda; cephe alan parsele uygulama projesinde belirtilmek üzere sadece giriş-çıkış yapılabilir.

32- Planlama alanı kısmen Ömerli Barajı, kısmen de Elmalı Barajı Su toplama havza sınırında kalmakta olup “İSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği” esaslarına göre uygulama yapılacaktır.

33- İSKİ’nin mevcut altyapı tesis alanları aynen korunacaktır.

34- Planlanan İSKİ atıksu ve yağmur uyu şebeke hatlarının geçtiği güzergahlarda hatların boru çaplarına göre 5-10 metreden fazla yaklaşılamaz. Bu alanlarda yapı yapılamaz.yapı yaklaşma İBB Meclisi’nin 20.11.2012 tarih ve 2012/2448 sayılı kararı ile uygun bulunan 28.11.2012 onanlı plan notu değişikliği

35- Plan kapsamındaki dere mutlak koruma alanları içinde mevcut veya yapılacak olan fezeyan kontrolü, kolektör, dere ıslah ve tüm altyapı arıtma ve uzaklaştırma tesisleri, atıksu ve yağmursuyu tesisleri için uygulama şeklini belirlemeye İSKİ yetkilidir.

Yapı Yaklaşma İBB Meclisi’nin 20.11.2012 tarih ve 2012/2448 sayılı kararı ile uygun bulunan 28.11.2012 onanlı plan notu değişikliği

36-Göl ve Dere Mutlak Koruma Alanları,Kısa Mesafeli Koruma Alanlar,Orman Alanları,Mutlak Tarım Alanları yerleşmeye açılamaz.Bu alanlar ile Askeri Alanlar yoğunluk hesabına dahil edilemez.

37-Plan kapsamında konut dışı alanlar ve konut alanından konut dışı fonksiyon alanlarına dönüştürülen yerlerde Emsal Değeri 0.20’yi geçemez.
38- Mera alanları Mera Kanunu’ na tabi alanlardır. Başka amaçla kullanılamaz. İlgili kurum görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
39- Belediyesince Sınırları tespit edilecek alanlarda 18. Madde uygulaması yapmaya belediyesi yetkilidir.

40-Plan kapsamında verilen TAKS, KAKS, Hmax, kat yükseklikleri max. değerler olup bu değerlerin altında uygulama yapılabilir.Yapı Yaklaşma İBB Meclisi’nin 20.11.2012 tarih ve 2012/2448 sayılı kararı ile uygun bulunan 28.11.2012 onanlı plan notu değişikliği

41-Dere Mutlak Koruma Alanları ve diğer alanlarda sehven plan paftaları üzerindeki tarama ve emsal değerleriyle plan notlarında verilen yapılaşma şartlarının tutmaması halinde plan notları geçerlidir.


42- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında aksine bir açıklama bulunmadığı durumlarda İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.

 

II. UYGULAMA HÜKÜMLERİ 


A.KONUT ALANLARI 

A-1-Plan kapsamında yapı düzeni verilmiş ayrık ve ikiz nizam uygulama yapılacak alanlarda;

A-1-1- Bahçe Mesafeleri

-Ön Bahçe Mesafesi: min.5 m.

-Yan Bahçe Mesafesi: min.3m.

-Arka Bahçe Mesafesi:min. 4mdir. Bina derinliğinin 7. m.’yi sağlayamadığı durumlarda min.3m.’ye kadar düşebilir. 

-Planda iki yola cephesi olan parsel derinliği 15.m den az olan parsellerde ön bahçe mesafesi yan yollarda min.3.m olarak alınabilir.

- Mevcut 300 mve altındaki parsellerde planda verilen ön , arka , yan bahçe mesafesi, nizam ve kat yüksekliği, simge olarak verilmiş yapı adalarında bu değerleri aşmamak şartıyla sadece simgeye göre uygulama yapılabilir.


A-1-2- Bina Büyüklükleri

Min. Bina Cephesi: 6m.

Min. Bina Derinliği: 7m.

Max. Bina Cephesi: 30 m.

Max. Bina Derinliği: 20m.

Max. Bina Tabanı :600 m2

Min.Bina Tabanı:42 m2

A-1-3- Yeni yapılacak ifrazlarda Parsel Büyüklükleri

Min. Parsel Cephesi: 15m.

Min. Parsel Derinliği: 20m.

Min. İfraz Alanı: 400 m2dir. 

A-1-4- Konut alanlarında max. TAKS değeri 0.30’dur.B. TİCARET+KONUT ALANLARI 

B-1


1- T+K2 ALANI Emsal:0.75 Blok -3kat

2- T+K3 ALANI Emsal:1.10 Blok-4kat

3- T+K4 ALANI Emsal:1.50 Blok-5kat
B-2-Ticaret+Konut alanlarında tamamen konut, tamamen ticaret fonksiyonu olabileceği gibi ticaret ve konut bir arada yapılanabilir.

Bu alanlarda iş merkezleri, ofis, çarşı, alışveriş merkezleri, otel v.b. konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonları gibi sosyal ve kültürel tesisler, yönetim binaları, banka, finans, kurumları, sağlık tesisleri, eğitim tesisleri ve benzeri fonksiyonlar yer alabilir.

B-3-Ticaret+Konut Alanları içerisinde; planın getirdiği yapılaşma koşullarını geçmemek ve “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikteki standartlara uygun olmak koşulu ile özel sağlık ve özel eğitim tesisleri (yüksek öğrenim tesisleri hariç) yapılabilir.
B-4-Ticaret+Konut alanları içerisinde; planın getirdiği yapılanma koşullarını geçmemek koşulu ile “Katlı Otopark” yapılabilir.
B-5- Ticaret+Konut Alanlarında Ticaret olarak kullanılacak zemin kat yüksekliği max. 4.50 m max. TAKS değeri 0.40’dır.
B-6- Bahçe Mesafeleri

-Ön Bahçe Mesafesi: min.5 m.

-Yan Bahçe Mesafesi: min.4m.

-Arka Bahçe Mesafesi: min.4mdir. Bina derinliğinin 7. m.’yi sağlayamadığı durumlarda 3m.’ye kadar düşebilir. 

Ancak 500 m2 ve altındaki parsellerde ön ve yan bahçe mesafesi min 3.m dir.

-Planda iki yola cephesi olan parsel derinliği 15.m den az olan parsellerde ön bahçe mesafesi yan yollarda min.3.m olarak alınabilir.


B-7 -Yapı Düzeni.

Min. Bina Cephesi: 6m.

Min. Bina Derinliği: 7m.

Max. Bina Cephesi: 40m.

Max. Bina Derinliği: 20m.
B-8-Yeni yapılacak ifrazlarda Parsel Büyüklükleri
Min. Parsel Cephesi: 15m.

Min. Parsel Derinliği: 20m.

Min. İfraz Alanı: 400 m2’dir. 
 
C. MİMARİ AVAN PROJEYE GÖRE UYGULAMA YAPILACAK ALANLAR

Plan kapsamında Emsal ve H.max. değerleri verilen alanlarında;

C-1- Mimari avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

C-2- Bu alanlarda vaziyet planı ve mimari avan proje belediyesince onaylanmadan uygulama yapılamaz.

C-3- Min. İfraz Alanı: 800m2’dir. Min. Parsel Cephesi: 15m. Min. Parsel Derinliği: 20m.

C-4- Yapı çekme mesafesi verilmeyen alanlarda ön, arka ve yan bahçe çekme mesafesi min.5.00m.dir.

C-5- Planda belirlenen Emsal ve Yükseklik değerleri aşılamaz.

D.  KONUT DIŞI ÇALIŞMA ALANLARI (TİCARET ALANLARI, TİCARET + DEPOLAMA ALANLARI)

-Bu alanlarda ancak İSKİ Yönetmelik esaslarında belirtilen faaliyetler yer alabilir.D-1-TİCARET ALANLARI

Bu alanlarda iş merkezleri, ofis, çarşı, alışveriş merkezleri, otel v.b. konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonları gibi sosyal ve kültürel tesisler, yönetim binaları, banka, finans, kurumları, sağlık tesisleri, eğitim tesisleri ve benzeri fonksiyonlar yer alabilir.

Maks. Brüt KAKS: 0.20' Hmaks:12.50mdir

D-2. TİCARET + DEPOLAMA ALANLARI


Depolama, küçük sanat iş kollarındaki tesisler, teşhir ve satış merkezleri ile Ticaret alanı fonksiyonları yer alabilir
Maks. Brüt KAKS: 0.20' Hmaks:12.50mdir

E. DONATI ALANLARI

E-1. Kent Parkı

Kent Parkında; Açık ve Kapalı Kültürel Tesisler (Kongre, Konser, Tiyatro, Sergi, Kütüphane vb.), Eğlence, Dinlenme ve Spor Faaliyetleri, Botanik Parkı ve Benzeri Yeşil Alanlar Yer Alabilir.
Uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak Avan Projeye göre yapılacaktır.

Maks Emsal: 0,05’dir.


E-2. Park Alanları

Aktif yeşil alan olarak düzenlenecek alanlardır. Bölgenin yeşil alan, park, çocuk oyun alanları gereksinimini karşılayacak bu alanlarda çevreyle uyumlu doğal değerleri ortaya çıkaracak uygun peyzaj düzenleme projelerine göre uygulama yapılacaktır.
Bu alanlarda maks. E: 0,03 ve maks. H: 4,50 m.’yi geçmemek kaydıyla lokanta, kafeterya, açık hava spor alanları (gezi alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet parkuru vb.), çocuk oyun alanları vb. birimler yapılabilir. (Göl Mutlak Koruma, Göl Kısa Koruma ve

Yapı Yaklaşma İBB Meclisi’nin 20.11.2012 tarih ve 2012/2448 sayılı kararı ile uygun bulunan 28.11.2012 onanlı plan notu değişikliği

Dere Mutlak Koruma Alanlarındaki Park Alanlarında İSKİ Yönetmeliği’nin izin verdiği fonksiyonlar yer alabilecek olup kısıtlamalara uyulacaktır.).


Park Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, Planlama ve İmar Daire Başkanlığı vb. ilgili kurumların görüşü

Yapı Yaklaşma İBB Meclisi’nin 20.11.2012 tarih ve 2012/2448 sayılı kararı ile uygun bulunan 28.11.2012 onanlı plan notu değişikliği

alınmak koşulu ile Dere Mutlak Koruma Alanları haricindeki Park Alanlarında, (ağaçlandırma yapılmasını engellemeyecek şekilde) olağanüstü durumlarda sığınak olarak kullanılmak üzere yeraltı otoparkı düzenlenebilir. Yeşil alanların altında otopark olarak düzenlenecek alan yeşil alanın 1/3’nü geçemez.


Mevcut ağaçlar korunacaktır.
Uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak Avan Projeye göre yapılacaktır.
E-3. Bölge Parkı

İstanbul Metropoliten Alanı'na hizmet edecek Kültür, Sosyal ve Rekreasyon Ağırlıklı Bölge Parkı alanıdır. Bu alanda Eğlence Merkezleri, Sergi Alanları, Spor Alanları, Doğa Araştırma Köşeleri, Hayvanat ve Botanik Bahçesi gibi fonksiyonlar yer alabilecektir.
Uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak Avan Projeye göre yapılacaktır.
Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanı İBB Meclisi’nin 20.11.2012 tarih ve 2012/2448 sayılı kararı ile uygun bulunan 28.11.2012 onanlı plan notu değişikliği
E-4. Dere Mutlak Koruma Alanları (0-100 m. Koruma Bandı)

İBB Meclisi’nin 20.11.2012 tarih ve 2012/2448 sayılı kararı ile

yapı yaklaşma alanları uygun bulunan 28.11.2012 onanlı plan notu değişikliği

Ömerli Su Toplama Havzası’na su toplayan derelerin dere koruma bantları hem derelerin korunması açısından hem de bölgenin rekreasyon gereksinimine yanıt vermek üzere İski tarafından kamulaştırılacak Park Alanlarıdır.
Bu alanlarda İSKİ yönetmelik esaslarına ve hükümlere göre uygulama yapılacaktır. Koruma altına alınan derelerin sağlı-sollu 100 metre koruma kuşağı kapsamındaki alanlarda imar planı ile gösterilen tüm fonksiyon kullanım alanlarında uygulama şeklini belirlemeye İSKİ yetkilidir.
Dere kadastral sınırından itibaren 100m.’lik dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı içerisinde kalan parsellerin imar hakları dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı içerisinde kalan kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi koşuluyla plan onama sınırları içerisindeki başka parsellerde kullanılabilir. Kamuya terk edilen alanlar yeşil olarak düzenlenecek ve başka amaçla kullanılmayacaktır. İmar hakkı transfer edilen parselde planda verilen emsal değeri en fazla %50 arttırılabilir, kullanılmayan imar hakları ise başka parsel veya parsellerde kullanılabilir. Bu alanlarda kalan ve daha önce imar uygulaması görmemiş parsellerde transfere konu imar hakkı parsel alanının %60’ı üzerinden hesaplanır. 3194 Sayılı İmar Kanununa göre imar uygulaması görmüş parsellerde ise uygulama öncesi parsel alanının %60’ı üzerinden hesap yapılır. İmar hakkı transferi hesabı 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği Ek2’de verilen yoğunluk değerleri esas alınarak yapılır. Kısmen dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı içerisinde kalan parsellerde, dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı dışında kalan kısmın planda verilen hükümlere göre yapılaşmaya uygun olması halinde dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı içerisinde kalan kısımlarının imar hakları bu kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi koşulu ile parselin dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı dışında kalan kısmında kullanılabilir veya başka parsellere yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde transfer edilebilir.


İBB Meclisi’nin 20.11.2012 tarih ve 2012/2448 sayılı kararı ile uygun bulunan 28.11.2012 onanlı plan notu değişikliği


E-5. Enerji Nakil Hattı Koruma Bandı

Yüksek gerilim koruma kuşağı içinde yapı yapılamaz. Bu güzergahının altı pasif yeşil alanlardır.

Bu kapsamda Etkilenen parsellerde uygulama aşamasında ilgili kurum görüşü alınarak bu doğrultuda uygulama yapılacaktır.İlgili kurumların uygun görüşü alınmak kaydıyla bu alanda “Açık Otopark” düzenlenebilir.


ENH koruma kuşağı altında kalan ve planda; yapı yasaklı alan, park alanı(yeşil alan), pasif yeşil alan olarak planlanan parsellerin imar hakları enerji nakil hatları koruma kuşağı içerisinde kalan kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi koşuluyla plan onama sınırı içerisindeki başka parsellerde kullanılabilir. Kamuya terk edilen alanlar yeşil alan olarak düzenlenecek ve başka amaçla kullanılmayacaktır. İmar hakkı transfer edilen parselde planda verilen emsal değeri en fazla %50 arttırılabilir, kullanılmayan imar hakları ise başka parsel veya parsellerde kullanılabilir. Bu alanlarda kalan ve daha önce imar uygulaması görmemiş parsellerde transfere konu imar hakkı parsel alanının %60’ı üzerinden hesaplanır. 3194 Sayılı İmar Kanununa göre imar uygulaması görmüş parsellerde ise uygulama öncesi parsel alanının %60’ı üzerinden hesap yapılır. İmar hakkı transfer hesabı ENH Koruma Kuşağına komşu parsellerdeki düşük yoğunluklu/yapılaşma koşullu fonksiyon bölgeleri dikkate alınarak yapılacaktır. Parsel sahibinin talebi halinde ENH Koruma Kuşağı altında kalan ve planda; yapı yasaklı alan, park alanı (yeşil alan), pasif yeşil alan olarak planlanan parselde ilgili kurumlardan uygun görüş alınmak şartıyla E:0.03 H:4.50m. yapılaşma koşulları aşılmayacak şekilde ticari birimler yapılabilir. Kısmen ENH koruma kuşağı altında kalan parseller ENH koruma kuşağı dışında kalan kısmın planda verilen hükümlere göre yapılaşmaya uygun olması halinde ENH koruma kuşağı altında kalan kısımlarının imar hakları bu kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi koşulu ile parselin ENH koruma kuşağı dışında kalan kısmında kullanılabilir veya başka parsellere yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde transfer edilebilir.

İBB Meclisi’nin 20.11.2012 tarih ve 2012/2448 sayılı kararı ile uygun bulunan 28.11.2012 onanlı plan notu değişikliği


E-6. Karayolları Kamulaştırma Alanı

Karayolları Kamulaştırma Alanlarının içinde yapı yapılamaz. TCK Kamulaştırma sınırından etkilenen parsellerde planda belirsizlik olması halinde kurum görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.
E-7. Temel Eğitim Tesisleri Alanı

Bu alandaki uygulama, Maks. Brüt KAKS: 0.20'yi geçmemek koşuluyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlgili Belediyesi tarafından onaylanacak Avan Projeye göre yapılacaktır.
E-8. Özel Temel Eğitim Tesisleri Alanı

Bu alandaki uygulama, Maks. Brüt KAKS: 0.20'yi geçmemek koşulu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlgili Belediyesi tarafından onaylanacak Avan Projeye göre yapılacaktır.
E-9. Sosyal ve Kültürel Tesisleri Alanı

Bu alanlarda Kültür Merkezleri, Kütüphane, Müze, Sergi, Konser, Konferans Salonları gibi Kültürel Yapılar; Teknik Eğitim Merkezleri, Bilgi, Beceri, Meslek Edindirme Kursları vb. Eğitim ve Kültür Yapıları, Aşevi, Sığınma Evi, Toplum Merkezi, Engelliler Eğitim Merkezi, Yurt, Kreş, Huzurevi gibi Sosyal Yapıları içerir.

Bu alanlardaki uygulama, Maks. Brüt KAKS: 0.20'yi geçmemek koşuluyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlgili Belediyesi tarafından onaylanacak Avan Projeye göre yapılacaktır.

-3 Pafta 1698 sayılı parselin planda “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak gösterilen bölümü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından kullanılacaktır.

-6458 Ada 7 parsel, 6458 Ada 14 parsel ve 1176, 1177, 568 parsellerde Yaşlılar Bakımevi, Çocuk Bakımevi (Yuva, Kreş), Sosyal, Kültürel Tesis Alanları, Spor Alanları, Park Alanları, Bahçecilik ve diğer Hobi Alanları ile Benzer Sosyal ve Teknik Donatı Fonksiyonları Yer Alabilir.


E-10. Sağlık Tesisleri Alanı

Bu alanlardaki uygulama, Maks. Brüt KAKS: 0.20'yi geçmemek koşuluyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlgili Belediyesi tarafından onaylanacak Avan Projeye göre yapılacaktır.
E-11. Spor Tesisleri Alanı

Spor Alanı içerisinde açık ve kapalı alan gerektiren spor faaliyetleri yer alabilir.

Bu alanlardaki uygulama, İSKİ Yönetmelik Esaslarına uymak koşuluyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlgili Belediyesi tarafından onaylanacak Avan Projeye göre yapılacaktır.


E-12. Belediye Hizmet Alanı

Bölgesel ve Kentsel ölçekteki Belediye Hizmet Alanlarıdır.Bu alanlar Belediyeye ait kültürel tesisler (sinema, tiyatro, konser, sergi vb), kütüphane, bilgi-beceri-meslek edindirme kursları vb. gibi eğitim ve kültür yapıları, (kreş, anaokulu, huzurevi, aşevi, sığınma evi, engelliler evi, toplum merkezi vb.) Belediyeye ait idari birim binaları, muhtarlık gibi yönetim yapıları, semt ölçeğinde küçük ölçekli sağlık tesisleri, araç-gereç deposu, otopark gibi yapılar yapılabilir.
7371 Ada 1 parselin “Belediye Hizmet Alanı” olarak gösterilen bölümü “İtfaiye Alanı” olarak kullanılacaktır.

Bu alanlardaki uygulama, Maks. Brüt KAKS: 0.20'yi geçmemek koşuluyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlgili Belediyesi tarafından onaylanacak Avan Projeye göre yapılacaktır.E-13. İdari Tesis Alanı

Bu alanlardaki uygulama, Max. Brüt KAKS: 0.20'yi geçmemek koşuluyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlgili Belediyesi tarafından onaylanacak Avan Projeye göre yapılacaktır.


E-14. Kentsel Hizmet Alanı

Bölgesel ve Kentsel ölçekteki Kentsel Hizmet Alanlarıdır. Bu alanlarda teknik altyapı vb. fonksiyonlar yer alabilir.

Bu alanlardaki uygulama, Max. Brüt KAKS: 0.20'yi aşmamak şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlgili Belediyesi tarafından onaylanacak Avan Projeye göre yapılacaktır.


E-14. Kentsel Hizmet Alanı

  • Bölgesel ve Kentsel ölçekteki Kentsel Hizmet Alanlarıdır.

  • Bu alan içerisinde trafo, hal, santral, spor, otopark vb. fonksiyonlar yer alabilir.

  • Bu alandaki uygulama (spor, otopark fonksiyonları için ) ilgili kurumların uygun görüşleri alınmak koşulu ile parsel maliki tarafından da gerçekleştirilebilir.

  • Bu alandaki uygulama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak Avan Projeye göre yapılacaktır.

  • İlgili kurumlardan uygun görüş alınarak parsel maliki tarafından yapılacak uygulamalarda açık otopark ve açık spor alanı dışında tesis yapılamaz. Bu tesislere hizmet etmesi amacıyla 150m²’yi geçmeyen sökülüp takılabilir malzemelerle tek katlı yapı yapılabilir. Bir parselde birden fazla yapı yapılamaz.

İBB Meclisi’nin 20.11.2012 tarih ve 2012/2448 sayılı kararı ile uygun bulunan 28.11.2012 onanlı plan notu değişikliği

F-İSKİ HAVZA KORUMA ALANLARINDA YAPILABİLECEK FAALİYETLER


F-1.Göl Mutlak (0-300m) ve Dere Mutlak Koruma Alanlarında;

a) İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacak arıtma tesisleri hariç hangi maksatla olursa olsun hiçbir şekilde yapı yapılamaz. Mezarlık kurulamaz.

b) Sıvı ve katı atıklar dökülemez, depolanamaz. Ancak, İSKİ’nin görüşü alınarak hazırlanacak peyzaj planları doğrultusunda, toprak geçirimliliğini engelleyici betonlaştırma gibi faaliyetler yapılmamak ve doğal yapıyı bozmamak kaydıyla ağaçlandırma yapılarak gezi, seyir ve balık tutma cepleri teşkil edilebilir. Bu cepler su alma yapısına 300 m’den daha yakın olamaz.

c) Zorunlu hallerde yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine izin

verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu, açık otopark vb. tesisler yapılamaz.
F-2.Kısa Mesafeli Koruma Alanlarında (300-1000 m):

a) İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacak arıtma tesisleri hariç hangi maksatla olursa olsun hiçbir şekilde yapı yapılamaz. Mezarlık kurulamaz.

b) Sıvı ve katı atıklar dökülemez, depolanamaz. Ancak, İSKİ’nin görüşü alınarak hazırlanacak peyzaj planları

doğrultusunda, toprak geçirimliliğini engelleyici betonlaştırma gibi faaliyetler yapılmamak ve doğal yapıyı bozmamak kaydıyla ağaçlandırma yapılarak gezi, seyir, açık spor alanları teşkil edilebilir.

c) Kısa mesafeli koruma alanında mevcut olan yapıların tadilatına ve yıkılıp yeniden yapılmalarına izin verilmez.

d) Zorunlu hallerde yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine izin verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu, vb. tesisler yapılamaz.


F-3.Orta Mesafeli Koruma Alanlarında (1000 – 2000 m.):

Aşağıda belirtilen yapı ve faaliyetler yapılamaz.

Her türlü sanayi maksatlı yapılar,

Serbest Bölge,

Tıp fakülteleri,

Laboratuarlarında ve atölyelerinde kimyevi maddelerin işlendiği her türlü eğitim ve öğretim kurumları,

Hastane,

Akaryakıt istasyonu,

Hayvancılık Tesisleri,

Mezbaha,


Her türlü kimyevi madde, yakıt, zehirli zararlı ve tehlikeli madde depoları,

Katı atık depolama tesisleri,

Çöp toplama ve imha merkezleri,

Mezarlık


Yukarıda bulunmayan ve faaliyeti itibariyle kirletici olup olmadığı konusunda, dairesince karar verilemeyen durumlarda ilgili Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde karar almaya İSKİ Yönetim Kurulu yetkilidir.

F-4. Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında (2000 m – Havza sınırı arası) :

Aşağıda belirtilen yapılar ve faaliyetler yapılamaz.

Metal Sertleştirme (tuz ile)

Metal Kaplama

Yüzey Temizleme (asitle)

Tekstil Boyama ve emprime baskı

Hurda Plastik Yıkama

Liftli Yıkama-yağlamacılar

Kimyasal madde depoları (Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı)

İmalatından sanayi atık suyu kaynaklanan kimyasal madde üretim tesisleri

Hurda kağıt işleme

Ham Deri İşleme

Asit imal ve dolum yerleri.

Zirai mücadele ilacı imal ve dolum yerleri

Pil, batarya-akü imal yerleri

Gres yağ fabrikaları (Petrol Türevi)

Domuz ve köpek çiftlikleri

Entegre hayvancılık tesisleri

İlaç Sentez fabrikaları

Ağır metal tuzu üretimi

Cam yıkama

Yün yıkama

Çöp ayırma, depolama ve imha merkezleri,

Açık kömür depolama

Matbaa


Her türlü kimyevi madde ve yakıt depoları.

Yukarıda bulunmayan ve faaliyeti itibariyle kirletici olup olmadığı konusunda, dairesince karar verilemeyen durumlarda ilgili Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde karar almaya İSKİ Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yüklə 64,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə