Tc devlet demiryollari iŞletmesi genel müDÜRLÜĞÜYüklə 142,1 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü142,1 Kb.
#25338

TC DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MÜLKİYETİ VE YÖNETİMİNDE YER ALAN MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SAYIMI İLE MEVCUT DURUMU (EKLENTİLERİYLE BİRLİKTE) DEĞERLEME HİZMETLERİ ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK İŞİNE AİT

HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

A-İşin Konusu ve Kapsamı:

İş bu teknik şartname, TC Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (İdare) bünyesinde bulunan maddi duran varlıkların (Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü, Gar ve Şeflik hizmet binaları, demiryolları hatları, sanat yapıları, altyapı tesisleri, çevre düzenlemesi ve seyrüsefer istasyonları, limanlar, lojmanlar, sosyal eğitim ve dinlenme tesisleri,  boş arsa ve araziler ile sınırlı ayni hakların mevcut durum analizi) incelenmesi sonunda oluşturulacak raporda Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) kapsamında özellikle Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü standardı (TFRS 13) ve Maddi Olmayan Varlıklar Standardı’na (TMS 38) uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenmiş değerleme firmaları ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümüne İlişkin Kanunun 12 inci maddesinde tanımlanan taşınmaz geliştirme alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip uzmanlarca; boş arazi ve arsaların nevileri ve imar haklarına uygun olarak değerlerinin tespiti ile binaların yapısal ve donanım özellikleri (taşıyıcı sistem, bölme duvarları, çatı yapısal özellik ve örtüleri, doğramalar, cephe, kaplamalar ve diğer yapısal akşamlarla birlikte belirlenmesi gereken özellikler gibi), kullanma şekilleri, kat adetleri, kat yükseklikleri, toplam brüt alanları ve sabit tesisleri (otomasyon, su, atık su, yangın tesisatı ve ekipmanları, bagaj konveyörleri, havalandırma, asansör-yürüyen merdivenler-yolcu köprüleri, elektrik, elektronik, ısıtma soğutma iklimlendirme, elektrojen grupları ve diğer sabit sistemlerde dahil olmak üzere gibi) ile yapılış tarihleri (tescilli tarihsel yapı ve yeni yapı olma durumları) ve özelliklerine uygun olarak güncel varlık değerlerinin standartlara uygun şekilde tespit edilmesi, gar tesisleri ile fiilen kullanılmayanlar dahil toplam yeraltı ve yerüstü düzenleri, köprü, tünel, viyadükler ile sanat yapıları, itilen ve çekilen araçlar dahil bütün tesis ve makine parkının değerleme çalışması, mevcut KKY sisteminin AVYS modülünde takip edilmekte olan hat kesimleri ve hat kesimlerindeki ekipmanlarla eşleştirilecek değer tespitinin, yardımcı ve tamamlayıcı tesisler ile sınırlı ayni haklar ve gayri maddi varlıkların değerleme çalışmasının yapılması ile tespit edilen varlıkların ayrıntılı değerleme raporunun (gerçek uygun değer veya adil piyasa değeri, yeniden üretim maliyeti, ekonomik/yararlı ömrü ve kalıntı değerinin analizi gibi) hazırlanması işidir.

Belirtilen kapsamdaki çalışmaların İdare’nin aktifinde kayıtlı iştirakler ve bağlı ortaklıkları da kapsayacak şekilde yükleniciden birlikte veya ayrı ayrı talep edilmesi mümkündür.

İdare tarafından hazırlanan ve uygunluğu test edilen veri tabanına, talep edilmesi halinde hazırlanan maddi ve gayri maddi varlıkların takdir edilen değerlerinin girişi işlemleri de iş bu şartname kapsamında yaptırılabilir. Halen İdare tarafından Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan maddi ve gayri maddi duran varlıkların fiili ve kaydi envanterinin karşılaştırılması ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’na uygun olarak yapılması ve standartlara uygun değerleme çalışmasının yapılması sağlanacaktır.


B- Tanımlar:

İş bu teknik şartnamede ve TFRS 1 (Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması) TMS 16 (Maddi Duran Varlıklar)’da geçen tanımlar aşağıda belirlenmiştir:Defter Değeri: Bir varlığın birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonraki finansal tablolara yansıtıldığı tutar,

Gerçeğe Uygun Değer: Piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde gerçekleşecek olağan bir işlemde bir varlığın satışında elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyatı,

İşletmeye Özgü Değer: Bir işletmenin bir varlığın devamlı kullanımından ve yararlı ömrünün sonunda elden çıkarıldığında elde edilmesi beklenen veya bir yükümlülüğün karşılanmasında oluşması beklenen nakit akışlarının bugünkü değerini,

Değer Düşüklüğü Zararı: Bir varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşan kısmı,

Maddi Duran Varlıklar: Mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemleri,

Geri Kazanılabilir Tutar: Bir varlığın gerçeğe uygun değerinden satış giderleri çıkarılarak bulunan değeri ile kullanım değerinden büyük olanı,

Amortisman: Varlığın amortismana tabi tutarının, yararlı ömür süresince sistematik olarak dağıtılması olup, amortisman yönteminin (doğrusal yöntem, azalan bakiyeler yöntemi, üretim gücü yöntemi ve diğerleri) belirlenmesi hususunun İdare’nin takdiri ile araştırma sonuçlarına göre belirleneceğini,

Amortismana Tabi Tutar: Varlığın maliyetinden veya maliyet yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı değerin düşülmesiyle bulunan tutarı,

Bir Varlığın Kalıntı Değeri: Varlığın tahmin edilen yararlı ömrünün sonundaki elden çıkartılması sonucu elde edilmesi beklenen tutardan, elden çıkartmanın tahmini maliyetlerin düşülmesi sonucunda ulaşılan tahmini tutarı,

Yararlı Ömür: Bir varlığın işletme tarafından beklenen kullanılabilme süresini veya işletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim sayısı veya benzeri üretim birimi olup, amortismana tabi varlıkların yararlı ömürlerinin belirlenmesi İdare’nin takdirine bırakılmış olduğunu,

Ekonomik Ömür: Varlığın ekonomik olarak kullanılması veya ekonomik olarak işlevini yerine getirmesi beklenen süreyi,

Maliyet: Bir varlığın elde edilmesinde veya inşaatında ödenen nakit veya nakit benzerlerini veya verilen diğer bedellerin gerçeğe uygun değerini veya belli durumlarda (diğer TFRS’lerin özel hükümleri uyarınca) ilk muhasebeleştirme sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli (Örnek TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler),

Yüklenici: Kamu idarelerinin varlık değerleme çalışması ile taşınmazların tespiti, fiili ve kaydi envanteri ve muhasebeleştirmeye esas değerleme çalışmasını yapmış olan, ihale bedelinin en azından % 50’si kadar benzer bir veya birkaç iş bitirme veya iş deneyim belgesi olan tüzel kişi olup, yüklenici üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi (gerektiğinde teknik ve mali konularda, söz konusu alanlarda uzman gerçek veya tüzel kişi ve/veya kişileri alt yüklenici olarak çalıştırabileceği ve alt yüklenicinin gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluğu Yükleniciye karşı olduğu),

Uzman: Yüklenici tarafından çalıştırılması teklif edilen ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gereğince lisans almış gerçek kişiler ile 6306 Sayılı Kanunda sözü edilen taşınmaz geliştirme alanında yüksek lisans ve doktora yapmış ve varlık değerleme işinde akademik yayınları ile uygulama çalışmaları olan kişileri,

Değerleme Standardı: Yüklenici TFRS 1 (Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması) TMS 16 (Maddi Duran Varlıklar) standardı ile ilgili diğer standartları dikkate alarak yapılacak değerleme çalışması ve raporunu,

İdare: TC Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nü, Merkez: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nü ve TCDD Bölge Müdürlüğü: İdare’nin toplam 7 Bölge Müdürlüğü , Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürlüğü ,fabrika , liman ve Bağlı Ortaklıklarını,

Hizmet Binaları: İdare’nin Genel Müdürlük, 7 Bölge Müdürlüğü ile Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürlüğü ile Şeflikleri tarafından kullanılan hizmet yerlerini,

Sosyal Tesisler: İdare’nin personel lojmanı, eğitim ve sosyal amaçlı tesisleri ile kamp tesislerini,

Demir Yolu Hatları ve Raylar: Demiryolu üst yapı elemanlarından olup, trene ait dingil budenlerinden (demir tekerlerden) gelen yükü selet ve traverse aktaran çelik aksamı ifade eder. Bu kapsamda; hattı cari (ana demiryolu güzergahı), iltisak hattı (çeşitli fabrika ve kurumların ana demiryoluna bağlantısını sağlayan bağlantı yolları), köprü (belirli bir açıklığı geçmek için yapılan ve Açıklığı 8,00 metreden büyük olan sanat yapıları), menfez (belirli bir açıklığı geçmek için yapılan ve Açıklığı 8,00 metreden küçük olan sanat yapıları), makas (demiryollarında bir yoldan diğer yola geçişi sağlayan tesisi) gibi varlıkları,

Rampa: İstasyonlarda trenlerden yük indirme ve trenlere yükleme yapmaya yardımcı yükseltilmiş alanları,

Lojistik Merkez: Taşımacılık amacıyla tesis edilmiş büyük çaplı yükleme boşaltma merkezlerini,

Döner Köprü: Cer depo veya Cer atölyelerinde lokomatif, vagon, furgon, iş makineleri vb. demiryolu taşıtlarının yönlerini çevirmeye yarayan platformu,

Sifon: Yüzey sularının belirli bir kottan alıp, demiryolu altından geçirerek aynı kotta karşı tarafa geçiren sanat yapısını,

Müselles: Üçgen şeklinde düzenlenen ve demiryolu taşıtlarının dizi halinde yönlerini(ön - arka) değiştirmeyi temin eden demiryollarını,

Sayding: Trenlerin buluşma ve öne geçmelerinin yapıldığı ara istasyonu (karayolu deyimi ile cep),

Binalar: İdare mülkiyetindeki gar, istasyon, ambar, depo, revizörlük, atölye, mağaza,  hizmet evi, lojman, CTC ve telekomand kumanda binaları, sinyal teknik binaları, trafo merkezleri, elektrifikasyon posta binaları, telekominikasyon binaları, makasçı ve bekçi kulübeleri, umumi WC’ler gibi her türlü hizmet binalarını, su depoları, ısı merkezleri, arıtma ve atık tesislerini,

Mağaza ve Reyon: Teşekkülde kullanılacak malzemelerin depo ve dağıtımının yapıldığı binaları (depo binaları),

Cer Atölyesi ve Deposu: Lokomotiflerin bakım ve küçük onarımlarının yapıldığı yerleri,

Sabit Tesis: İdare bünyesindeki bütün rampa ve peron gibi hizmet tesislerini, istasyon, gar, lojman, su kulesi, idari bina, liman, feribot, iskele, trafo merkezi ve wc tesislerini,

CTC Kumanda Binaları: Demiryolu Trafiğinin merkezden kontrol edildiği binaları,

Telekomünikasyon Binaları: Haberleşeme ve iletişimi sağlayan binaları,

Viyadük: Büyük açıklık geçişleri temin eden yapıları,

Akadük: Demiryolu üstünden su geçişlerini temin eden yapıları,

Hemzemin Geçit: Demiryolu ve karayolunun aynı kotta kesiştiği ve ortak olarak geçiş yaptıkları yerleri,

Su Cenderesi: Buharlı makinelere su temininde kullanılan tesisatları,

Peron: Yolcuların inip binmelerini sağlayan tesisleri,

Peronpej: Genelde ara istasyonlarda yolcuların inip binmelerin sağlayan ray kotundan 55 cm. yüksekliği bulunan yapıları (küçük peronları),

Katener Hattı: Demiryollarında elektrik iletim hattı veya elektrikli taşıtların enerjilerini temin eden demiryolu üstünden devam eden enerji nakil hattı tesislerini,

Sinyal Hattı: Demiryolu trafiğini düzenleyen, sinyaller arasındaki mesafelerin dolu veya boş olma durumunu gösteren tesisleri

Armut Hattı: Demiryolu taşlarının set halinde veya tek tek yönlerini değiştirmelerine sağlayan demiryolu hattını (mantık olarak hemen hemen müselles ile aynı vazifeyi görür),

Travers: Raylardan gelen yükleri platforma aktaran, betondan, demirden veya ahşaptan imal olunan taşıyıcı üst yapı malzemesi olup, günümüzde tamamen betondan yapılmış traversler,

Taşıt Araçları: Demiryollarında çeken ve çekilen bütün araçlar ile iş otosu gibi varlıkları,

İş Otosu: Demiryolu işçilerinin demiryolu tamiratlarını yapacakları yerlere sevk için kullanılan ve basit tamirat işlerinde yardımcı olarak kullanılan iş makinesini,

Terminal: Yolcuların uçuş öncesi ve uçuş sonrası işlemleri yapılan, bünyesinde demiryolu ulaştırma hizmeti ile ilgili kuruluş ve kolaylık tesislerini bulunduran bina veya binalar grubunu (Gar sahasına bağlı yardımcı seyrüsefer istasyonu, teknik blok, ısı ve elektrik santralleri, haberleşme santralleri, yakıt ikmal tesisleri, yolcu karşılama salonları, araç park tesisleri, idari ve büro katları gibi),

Seyrüsefer Yardımcı İstasyonu (SSY): Gar sahasına bağlı yardımcı tesis veya tesislerin bütününü,

Ağır vagon ve araç: Darası ile içindeki yükün toplamı 80 ton ve daha fazla olan çeken ve çekilen araçları,

Aktarma arabası: Üzerindeki ray pençesine bir vagon veya lokomotifin yerleştirildiği arabaları,

Ayaklı köprülü vinç: İster sabit ayaklar, isterse sabit hatlarda lastik tekerlekler üstünde işleyen kısmen sınırlı manevralı ayaklar üzerinde monte edilmiş yatay bir köprüden ibaret asılı vinci,

Balast regülatörü: Demiryolu hattına serili balastı olması gereken enkesite getiren makineyi,

Balast takviye makinesi: Mevcut yollarda eksilen balastın demiryolu hattına ilavesini sağlayan alttan oluklu balast vagonunu,

Balast taşıma aracı: Balast taşımasının yapıldığı alttan oluklu balast vagonları,

Balast treni: Balastın taşınması için uygun vagonlarla teşkil edilen iş trenini,

Balast yayıcı: Balastın demiryoluna döşenmesini sağlayan makineyi,

Blok yük treni: Çıkıştan varışa kadar manevraya tâbi tutulmadan giden yük trenini,

Bobo: Dört dingilli iki bojili, her dingili tahrikli lokomotifi,

Boş konteyner mobil vinci: 8-12 ton kapasiteli boş konteyner elleçleyen vinci,

Coco: Altı dingilli iki bojili, her dingili tahrikli lokomotifi,

Çeken araç: Demiryolu üzerinde kendi güçleri ile hareket etme yeteneği olan her türlü aracı,

Çekilen araç: Her türlü yük ve yolcu taşımasında kullanılan vagonları,

Çoklu dizel ünite: Lokomotif + vagon dizisi dışında, gücünü dizel motordan temin eden, her iki tarafa hareket eden tren dizisini,

Çoklu elektrikli ünite: Lokomotif + vagon dizisi dışında, gücünü demiryolu hattı boyunca üst tarafta çekilen katener (elektrik hattı) hattından sağlayan, her iki tarafa hareket eden tren dizisini,

Diğer şahıslara ait trenler: TCDD dışında kalan yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle yabancı demiryolu kuruluşları ve bu kuruluşların bağlı ortaklıklarına ait yük trenlerini,

Dizel-elektrik lokomotif: Dizel motordan aldığı dönme momentini elektrik aksam vasıtasıyla tekerlere ileterek hareket sağlayan lokomotifi,

Dizel-hidrolik lokomotif: Dizel motordan aldığı dönme momentini hidrolik aksam vasıtasıyla tekerlere ileterek hareket sağlayan lokomotifi,

Dolu konteyner mobil vinci: 40 ton kapasiteli dolu konteyner elleçleyen vinci,

Ekartman ayarlama aracı: Ray açıklığı ayarlama aracını,

Furgon vagonu: Bagaj vagonu, yük vagonunu,

İmdat treni: Kalan loko veya trene yardım etmek için gönderilen makineyi/treni,

İş katarı: Hizmet trenini,

Katar: Tren dizisini,

Lokomotif: Vagonları çeken, tekerlekli buharlı, elektrikli ya da termik motorlu makineyi,

Manevra lokomotifi: Vagon dizilerinin istasyonlarda manevralarını yapmak için kullanılan hızı düşük torku yüksek lokomotif çeşidini,

Oto drezin: Motorlu drezini,

Pulman vagon: Koltuklu yolcu vagonunu,

Sarnıç vagonu: Özel olarak tasarlanmış sıvı taşıyıcı yük vagonunu,

Seyyar kaynak makinesi: Demiryolu üzerinde hareket edebilen kaynak makinesini,

Soğuk lokomotif: Herhangi bir nedenle, kendi gücü ile hareket ettirilemeyen, faal olmayan lokomotifi,

Şimendifer: Demiryolunu ve treni,

Test treni: Demiryolu hattının kontrolünü yapmak üzere teçhiz edilmiş tren dizisini,

Tren: Demiryolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendiferi,

Üçüncü şahıs vagonu: TCDD dışında gerçek veya tüzel şahıslara ait vagonları,

Vagon: Yük ya da yolcu taşıyan demiryolu aracını,

Vagonet: Yana ya da arkaya doğru devrilebilen ve bazı toprak düzleme işlerinde kullanılan küçük vagonu,

Yabancı vagon: Yabancı ülke demiryolu idarelerine ait vagonu,

Yavaş yük treni: Ara istasyonlarda vagon alışverişi yapan yük trenini,

Yol muayene vagonu: Yol muayene araçlarında kullanılan ekipmanın kurulduğu vagonu,

Yük vagonu: Demiryolu ile yük taşımada kullanılan aracı,

ifade etmektedir.C- Yapılacak İşler - Gayrimenkulün Mülkiyetinin Analizi, Bulunduğu Bölge ve Çevre Koşullarının Değerlendirilmesi, İmar Durumunun Tespiti, Yapı ve Tesislere İlişkin İnşaat, İskan, İşletme Gibi Kanuni İzinlerinin Araştırılması, Belge ve Bilgilerinin Toplanması, Gayrimenkulün Çevresel, Fiziksel ve Ekonomik Özellikleri İle Kullanım Durumlarına Göre Güncel Fiziki ve Kaydi Envanteri ve Değerleme Çalışması ile VUK Göre Mevcut Envanter Raporu ile Fiili Durumun Sayım Sonuçlarının Karşılaştırılmasının Yapılması:

C.1- İdare, merkez ve bölge müdürlükleri düzeylerinde il, ilçe, mahalle ve köy ölçeğinde maddi ve gayri maddi varlıkların mevcut fiziki ve kaydi durumuna ilişkin verileri (arazi, arsa ve yapıların ada, parsel ve alan bilgileri, işyeri sayısı, adresleri ve varsa coğrafi konumlarını gösteren listeleri) sözleşme imzalanmasına müteakip en geç on beş (15) gün içerisinde yükleniciye verecektir. Yüklenici raporunu, standartlara göre sınıflandırmaya imkan sağlayacak şekilde arazi, arsa, yapı, işyeri, yerüstü ve yeraltı tesisleri ile diğer maddi ve gayri maddi varlık düzeyinde tespit ve takdir edecektir. Özellikle demiryolu hatları ve ilgili yapılarının bir bütün olarak fiziki ve parasal değerleri ile tespit edilmesi yoluna gidilecek, arazi ve arsa ile yapılarda ise parsel ölçeğinde fiziki sayım ve değerleme yapılması zorunlu olacaktır.

Değerleme çalışmasında aynı parsel üzerinde görülmekle birlikte farklı kullanım biçimleri bulunan taşınmazların mümkün olması halinde ayrılması ve ayrı tapu alınmasının mümkün olmadığı parsellerde ise, söz konusu durum İdare’ye raporla bildirilecek ve değerleme çalışmaları parsel düzeyinde yapılacaktır.

Değerleme çalışmasında öncelikle fiilen demiryolu ve ilgili tesisleri olarak taşınmazların mülkiyet analizi yapılır. Fiziki ve parasal değerleme çalışmasında mülkiyeti İdare’de olan bütün tesisler ile 1956 tarihli ve 6830 Sayılı İstimlak Kanunundan önce demiryolu ve ilgili tesisleri inşa edilmiş ve mülkiyet durumu hakkında kesin bilgi bulunmayan tesislerin durumu ayrıca rapor edilecek ve fiili kullanım alanı esas alınarak İdarece istenmesi halinde değerleme çalışması yapılacaktır. Mülkiyeti İdare’de olan ve yapımlı kira sözleşmesi ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından inşa edilmiş ve işletilen tesisler ile Yap-İşlet-Devret Modeli ile işletilen tesislerin değerleri ayrı ayrı bulunacak ve söz konusu tesislerin muhasebe kayıtlarına alınması İdare’nin takdiri ve politikasına bağlı olacaktır. Mülkiyeti İdarede olan arazi ve arsalar üzerindeki kaçak yapıların değerleme işlemi yapılmayacak, kullanılmayan demiryolu hatları, sanat yapıları ve ekonomik ömrünü tamamlamış varlıkların iz bedeli ile değerleme çalışması tamamlanacaktır.

C.2- Yüklenici tarafından düzenlenen raporların tamamının, yüklenicinin proje yöneticisi veya sorumlusu ile uzman ve sorumlu değerleme uzmanları dahil en az 10 kişi tarafından imzalanarak İdare’ye teslim edilmesi esas olacaktır. İşin özelliği ve duran varlığın özelliğine uygun olarak iş ekibinde farklı uzmanlık dallarından teknik personel ile akademik personelden yararlanılmasına özen gösterilecek ve gerektiğinde dışarıdan alt yüklenici yoluyla hizmet alınması esas olacaktır.

C.3- Yüklenici raporun hazırlanmasında güncel bilgilere göre hazırlanan işyeri vaziyet planına yer verilecektir. Vaziyet planı yoksa uzman kroki (ölçeksiz/şematik) olarak vaziyet planını kendisi hazırlayacaktır. Arazi ve gayrimenkullerin fiziksel bilgileri yerinde yapılan tespitler detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Raporda herhangi bir tereddüde meydan vermeyecek şekilde arazi, arsa, bina, işyeri ve diğer varlıkları tanımlayıcı bilgiler mutlaka yer alacaktır. 

Rapor; arazi, arsa, bina, işyeri ve varlık bazında ayrıntılı olarak hazırlanacaktır. Her bir parsel, bina, depo, lojman, tamirhane vb. için ayrı ayrı özet değerleme raporu hazırlanacak ve değerlemede  her bir varlık için ayrı değer takdir edilecektir. Diğer bir ifade ile yüklenici; her bir maddi ve gayri maddi varlıklara ilişkin yapılan tespit ve değerleme sonuçlarının özet rapor halinde sunacaktır. İdare tarafından yükleniciden yapılan bütün çalışmaların tek rapor halinde dönüştürülmesi (nihai sonuç raporu) ve kitap haline getirilmesi de istenecektir. Yüklenici ekibinin saha çalışması aşamasında topladığı bilgilerden önemli görülenler ile parsel-yapı-varlık tespit formları, tapu takyidatları ve çap örneklerinin orijinal nüshası İdare’ye teslim edilecektir.Özellikle taşıt araçları, demiryolu hatları ve diğer alet-makine varlığının değerlemesi yararlı ömür ve kullanım süresinin tanımlanmasında hem eldeki teorik ve teknik bilgiler, hem İdare’nin takdiri, hem de VUK amortisman nispetleri birlikte irdelenecek ve İdare’nin takdirine uygun olan amortisman süreleri dikkate alınarak nihai süreye karar verilecektir.

C.4- İdare’nin maddi duran varlıklarının (hizmet binaları, gar tesisleri, limanlar, demiryolu hatları ve altyapısı (yerüstü düzenleri), sanat yapıları, çevre düzenlemesi, seyrüsefer istasyonları, lojmanlar, sosyal eğitim ve dinlenme tesisleri, tamirhane ve teknik üniteler, sinyal, telefon ve telgraf tesisleri, mekanik sinyal tesisleri, boş arsa ve araziler gibi varlıklar ile taşıt araçları ve gereçleri, döşeme ve mobilyalar ile maddi olmayan duran varlıkların mevcut durumunun) incelenmesi sonunda oluşturulacak raporda TFRS1 (Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması) ve TMS16 (Maddi Duran Varlıklar) Standardı ile diğer standartlarla belirlenmiş kriterlere uygun sınıflandırmanın yapılabilmesi için bulunacak değerleri ile boş arazi ve arsaların nevileri ve imar haklarına uygun olarak değerlerinin tespiti ile binaların yapısal ve donanım özellikleri (taşıyıcı sistem, bölme duvarları, çatı yapısal özellik ve örtüleri, doğramalar, cephe, kaplamalar ve diğer yapısal akşamlarla birlikte belirlenmesi gereken özellikler gibi), kullanma şekilleri, kat adetleri, kat yükseklikleri, toplam brüt alanları ve sabit tesisleri (otomasyon, su, atık su, yangın tesisatı ve ekipmanları, bagaj konveyörleri, havalandırma, asansör-yürüyen merdivenler-yolcu köprüleri, elektrik, elektronik, ısıtma soğutma iklimlendirme, elektrojen grupları ve diğer sabit sistemlerde dahil olmak üzere gibi) ile yapılış tarihleri (tescilli tarihsel yapı ve yeni yapı olma durumları) ve özelliklerine uygun olarak güncel varlık değerlerinin standartlara uygun şekilde tespit edilmesi, gar tesisleri ile fiilen kullanılmayanlar dahil toplam yeraltı ve yerüstü düzenleri, köprü, tünel, viyadükler ile sanat yapıları, itilen ve çekilen araçlar dahil bütün tesis ve makine parkının değerleme çalışması, yardımcı ve tamamlayıcı tesisler ile sınırlı ayni haklar ve gayri maddi varlıkların değerleme çalışmasının yapılması ile tespit edilen varlıkların ayrıntılı değerleme raporunun (gerçek uygun değer veya adil piyasa değeri, yeniden üretim maliyeti, ekonomik/yararlı ömrü ve kalıntı değerinin analizi gibi) hazırlanması sağlanacaktır.

C.5- Taşınmazlar ve diğer varlıkların fiziki sayım ve tespiti ile yerinde yapılacak değerleme çalışmalarına başlanmadan önce, İdare’nin merkez ve taşra birimleri tarafından yerleşim yerlerine göre görevli/yetkili kişilerin isim ve iletişim bilgileri ile iş tanımlamaları (Merkez, bölge müdürlüğü, gar sahası ve istasyonlar, seyrüsefer istasyonları, lojistik merkezleri, limanlar, lojmanlar, sosyal eğitim ve dinlenme tesisleri, boş arsa ve araziler, demiryolu hatları gibi) Yüklenici adına yetkilisine İdare yer teslimi yapacaktır.

C.6- İdare kayıtlarının merkezde incelenmesi ve ilgili teknik dairelerin veri tabanlarından yararlanılması ile arazi ve veri toplama çalışmalarına başlanmadan önce ve çalışma takvimi sırasında İdare tarafından yüklenici ve ekibine teknik ve lojistik destek sağlanacak ve işin süresi içinde, mümkün olduğunca yüksek kaliteli ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılması esas olacaktır.

C.7- İdare’nin bağlı bölge müdürlükleri düzeylerinde il, ilçe, mahalle ve köy gibi coğrafi birim düzeylerinde maddi ve maddi olmayan varlıkların türlerine göre her bir birim için hazırlanacak özet değerleme raporu, merkezde Mali İşler Daire Başkanlığınca Bölge Müdürü veya Yardımcısı yazılı koordinesi alındıktan sonra bir bütün olarak kabul işlemlerini yapmak üzere Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edilecektir. Hazırlanan raporlar en az üç nüsha kağıt olarak ve ayrıca TCDD tarafından verilecek desene uygun olarak “PDF”, “Word” ve “Excel” formatında elektronik ortamda ve CD’ye kayıtlı olarak da verilecektir. Özet değerleme raporları ile yapılan çalışmalarının tamamını içeren araştırma sonuç kitabının Türkçe olarak sunumu ve teslimi yapılacaktır. İdare tarafından talep edilmesi halinde, bedeli ayrıca belirtilmek suretiyle İngilizce özet rapor hazırlanması istenebilecek olup, iş bu husus bu şartnamenin kapsamı dışında tutulmuştur.

C.8- Değerleme işlemlerinde TFRS ve TMS ilke ve esasları ile değerleme biliminin temel yöntemleri birlikte dikkate alınacaktır. Taşınmaz değerleme işlemlerinde söz konusu standarda uygun olarak varlıkların güncel piyasa değerleri; piyasa rayiçleri ve emsaller, güncellenmiş maliyet değeri ve yeniden değerleme yapılarak TFRS standartları ile ilave Uluslararası Değerleme Standartları ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İdare’nin duran varlıkları arasında yer alan bütün varlıkların değerleme çalışmasında aşağıdaki işlemlerin yapılması zorunlu olacaktır:

C.8.1. İdare’nin mevcut varlıkların, uluslararası muhasebe ve değerleme standartlarına uygun olarak kayıt altına alınması ve İdare’nin mevcut kayıtları ile fiili durumun ilgili kurum, tapu, belediye ve imar araştırması ve yerinde yapılacak tespit çalışmasına dayalı olarak ortaya konulması (İdare’nin kayıtlarının fiili duruma uygun hale getirilmesi ve tescil edilmemiş olan taşınmazlar ile terkin edilmesi gereken bütün taşınmazların tespiti ve yapılacak işlemler konusunda İdare için raporlama yapılması),

C.8.2. Uluslararası kabul görmüş muhasebe ve değerleme esaslarına uygun olarak değer takdiri (değerleme veya kıymet takdiri) işlemlerinin aşağıda açıklanan biçimde yapılması, maliyet kayıtlarında meydana gelen sapmaların ortaya konulması ve TFRS’lere uygun muhasebe kayıtlarının ve envanter raporlarının oluşturulması.

- Mevcut yapıların inşaat tarihleri ve koruma kurulu kararlarına uygun olarak envanterinin yapılması ve mevcut durum ile karşılaştırmalı analizlerinden sonra nihai yapı envanterinin ortaya konulması,

- Tarihsel (tescilli 1. ve 2. grup) yapıların tarihi yapı değerleme standartlarına uygun olarak değerleme çalışmasının yapılması ve bu amaçla RICS (Royal Institution of Charatered Surveyors) standartları, TFRS ve ulusal mevzuatın birlikte kullanılması ile değerleme çalışmalarının yapılması,

- Yeni yapıların; sınıfları ve türleri ile kullanım biçimleri, halihazır durumları ve yıpranma durumları dikkate alınarak varsa resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesapları ve yıpranma payları, yoksa yeniden keşif ve metraj veya maliyeti bilinen benzer yapılarla karşılaştırma yapılarak rayiç değeri veya güncel maliyet bedellerinin analizi,

- Gelir getiren yapılar ve tesislerin kontrol amaçlı olarak İdarece belirlenecek net faaliyet geliri veya istekli/yüklenici tarafından hesaplanacak gelir üzerinden ayrıca değerleme çalışmasının yapılması ve geçerliliği teyit edilmiş yapı değerlerinin raporlanması,

- İdarenin işletmesinin fonksiyonu, geleceğe yönelik planları ve programları göz önünde tutularak maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için anlamlı, kolay anlaşılabilir veya kullanılabilir, yeni kayıtlar için sorun teşkil etmeyecek sınıflandırma yapılması, İdare’nin taşınmaz varlığının tapu ve diğer resmi kayıtların kontrolü yapılarak güncelleştirilmesi için ilgili kamu kurumları ile yakın çalışma içinde olunması ve eksiklik, fazlalık, ihtilaf veya cins farklılığı gibi konular saptanarak raporlanması ve farklılıkların bina, arazi ve arsa olmak üzere ayrı ayrı raporlanması,

- Gerek arsa ile birlikte satın alınmış yapılar, gerekse İdare tarafından inşa edilmiş yapılar ile yeraltı ve yerüstü düzenleri için arsa ve yapı değerlerinin ayrıştırılması ve yapılar ile yerüstü ve yeraltı düzenleri için amortismana uygulaması yapılacağından, mevcut bütün yapılar ile yeraltı ve yerüstü düzenlerinin değerlerinin arsa ve yapı değerleri olarak iki kısım halinde ortaya konulması, aynı şekilde bir bütün olarak iktisap edilmiş maddi duran varlıklar değişik ömürlere sahip unsurlardan oluşuyorsa, bunların ayrı hesaplara alınıp farklı kullanım sürelerine göre amortisman sisteminin oluşturulması, sadece belirli bir maddi duran varlıkla ilişkili olarak kullanılabilen yedek parça, teçhizat ve malzemeler ile bir dönemden fazla kullanılması beklenen önemli yedek parça ve malzemelerin maddi duran varlık olarak aktifleştirilmesi gerektiği ve amortismana tabi tutulacağı göz önünde bulundurulmasının zorunlu olması,

- Boş arsaların; bölge planı, çevre düzeni planı, imar planı ve koruma amaçlı plandaki durumları, imar planları çerçevesinde terk edilecek alanların bulunup bulunmadığı, terk edilecek alanların olması halinde parselin terk sonrası net alanı, tapu kaydında takdiyatın ve özellikle değer kaybına neden olabilecek belirtmenin olup olmadığı, altyapı ve belediye hizmetlerinden yararlanma, kentsel ve bölgesel gelişme eğilimleri ile fiili kullanım durumu, varsa resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirleri ve vergi değerleri dikkate alınarak taşınmazların değerlemesine altlık teşkil edecek tapu kaydı, kadastro ve imar çapı gibi belgeler de esas alınmasına dayalı piyasa değerlerinin analizi, piyasa değerlerinin bulunmaması halinde gelir yöntemine dayalı arazi piyasa değeri ile yasal normların uygulanmasına dayalı değerlerinin analizi,

- Boş arazilerin; bölge planı, çere düzeni planı ve toprak yetenek sınıfına uygun olarak kullanım durumu, gelir analizi ve yerel emsaller üzerinden alım-satım değerler ile varsa resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirleri, kadastro çapı, arazinin edinim (satın alma, kamulaştırma ve iki idare arasındaki devir bedeli gibi) değerinin güncellenmesi ile bulunan değeri, koruma statüsü, orman ve mera arazisi ile ilişkisi, tescil dışı arazi olması gibi fiziki, yasal ve konum özellikleri bir bütün olarak ele alınarak güncel değerlerinin ortaya konulması,

-Arazi, arsa ve yapı değerleme çalışmalarında hem İdare ile Yüklenicinin teknik ekibi tarafından geliştirilecek yerinde tespit formu (onaylı), kadastro ve imar çapı örnekleri, bina ve arazi beyan değerleri, yapı envanteri gibi belgelerin toplanması ve rapor ile birlikte İdare’ye teslim edilmesi esas olacaktır.

- Yerüstü düzenleri, sanat yapıları ve istasyon yapılarının; hem güncellenmiş tarihsel maliyeti, hem de yerine koyma ve yeniden yapım maliyeti üzerinden olmak üzere iki farklı yöntem ile birlikte analizi ve gerektiğinde keşif ve metraja dayalı birim maliyet analizine dayalı işlemlerin de kontrol amaçlı olarak yüksek hızlı tren ve diğer yatırımlar için ayrı ayrı yapılması ve bu tür yapıların hat kesimleri ve hat kesimlerindeki ekipmanlarla eşleştirilecek değerleme çalışmalarının ortaya konulması,

- Sinyal, telefon ve telgraf ile mekanik sinyal tesisleri, taşıt araçları ve gereçleri ile diğer maddi olmayan varlıkların da hem güncellenmiş tarihsel maliyeti, hem de yerine koyma ve yeniden yapım maliyeti üzerinden olmak üzere iki farklı yöntem ile birlikte analizi ve sonuçlarının kontrollü biçimde raporlanması,

- Yüklenici ekibi tarafından hem il, ilçe, mahalle ve köy düzeylerinde, hem İdare’nin merkez, bölge müdürlüğü, liman ve fabrikalar düzeyinde, hem de her bir maddi kıymet için hazırlanacak tasnif listesinin İdare’nin hazırlayacağı kodifikasyona göre kayıt altına alınmasına özen gösterilmesi ve bu işlemde bina, arsa, arazi, üretim veya hizmet tesisi, sabit tesisler ve bunların tamamlayıcı parçası olan unsurlar değerlemeye tabi tutulacak ve güncel değerlerinin saptanması, aynı şekilde, tasnife tabi tutulan diğer sabit kıymetler ve maddi olmayan duran varlıklar da değerlemeye tabi tutulması.

- Yukarıda belirtilen bütün çalışmaların İdare’nin iştirakleri ve bağlı ortaklıkları için de aynı biçimde tamamlanması ve özellikle yapımlı kira sözleşmesi, 4046 Sayılı Kanun ve 5335 Sayılı Kanun kapsamında işletme hakkı devri ve 3996 Sayılı Kanun kapsamında Yap-İşlet-Devret Modeli ile inşa edilen tesislerin arazi ve varlık olarak ayrı ayrı güncel değerlerinin analizinin yapılması (Esasen Yap-İşlet-Devret Modeli ile inşa edilen bütün tesisler ile yapımlı kira sözleşmesi ile inşa edilen tesislerin arsa ve arazileri İdare’nin mülkiyetinde olup, aktifinde yer alacak ve değerlenecektir. Ancak, üzerine yapılan tesislerin ise, devir aşamasında kayıtlara alınması yoluna gidileceğinden, söz konusu tesislerin değerlemesi kapsam dışı tutulması).-Dolgu ile kazanılmış yerlerin de muhasebe açısından aktifleştirilmesi gerekli olup, bu işlemde gelir ve giderlerin kayıtlarının yapılması veya bunların da maddi bir duran varlık olarak değerlenmesi gerekliliğinin dikkate alınması ve benzer biçimde daha önce inşa edilmiş, ancak günümüzde kullanılmayan hatların da değerleme işleminin yapılması ve gerekli olduğuna karar verilmesi durumunda söz konusu hatların değerinin iz bedeli ile değerlenmesi

C.9- İdare’nin maddi varlıklarının cinsi ve durumuna göre farklı değerleme yöntemleri ile güncel değerlerinin analizinin yapılması zorunlu olacaktır. Değerlemede kullanmak üzere her bir maddi kıymetin cinsine uygun olarak geliştirilecek bilgi formunda; varsa ya da biliniyorsa iktisadi kıymetin maliyet bedeli, kayıtlı değeri ve değerleme sonrası kıymeti yer alacaktır. Taşınmaz varlıklar için düzenlenecek formlarda, yıkım, tesviye, tapu birleştirmesi ve ifraz gibi konulardaki öneriler de yer alacaktır. Hurda olduğu tespit edilen, hurdaya ayrılması gereken, kayıtlarda mevcut olduğu halde, fiilen mevcut olmayan maddi kıymetler ayrı bir liste halinde bildirilecektir. Teknik ve/veya ekonomik ömrü dolmasına rağmen kullanılmasına devam edilen sabit kıymetler; değeri, amortisman süresi veya ömrü, kalıntı değeri gibi bilgileri gösteren ayrı bir rapor halinde bildirilecektir.

C.10- Mülkiyeti İdare’de olmasına rağmen çeşitli nedenlerle başka kamu kurum veya kuruluşlara tahsis edilen ya da fiilen devredilen taşınmazların ve sabit tesislerin tespiti yapılarak rapora bağlanacaktır. Benzer biçimde mali kayıtlarda görüldüğünden farklı biçimde kullanılan ya da kullanılamaz hale geldiği halde, gerekli düzeltme yapılmamış taşınmazlar hakkında raporlama ve sunum yapılacaktır.

C.11- VUK göre takip edilen İdare’nin duran varlık envanterinde belirtilen sınıflarına göre değerleme çalışması yapılacak olup, bu işleme esas varlıkların yaklaşık sayıları aşağıda liste olarak verilmiştir:

Hesap No

Hesap Adı

Ölçü Birimi

Miktarı

Varsa Açıklama

250

Arazi ve Arsalar

AdetMetrekare

336.000.000
251

Yerüstü Düzenleri Demiryolu

Yüksek Hızlı Tren – Kilometre

1215
Diğerleri - Kilometre

11.335
252

Binalar

MetrekareAdet

10.000
253

Sinyal, Telefon ve Telgraf Tesisi ile Mekanik Sinyal Tesisleri

MetrekareAdet

12821
254

Taşıt Araç ve Gereçleri
25261
255

Döşeme ve Demirbaşlar
2.300.106.084
267

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
190Yukarıda verilen miktarların fiili durumu yansıtmadığı, VUK göre takip edilen kaydı envanteri kayıtlarını yansıtmakta olduğu ve esasen yüklenici tarafından yerinde yapılacak sayım, tespit ve değerleme çalışmalarının sonuçlarına göre karar verilen maddi ve maddi olmayan varlıklara ilişkin çalışmanın geçerli olacağı ve ihaleye teklif veren isteklilerin bu hususu göz önünde tutmalarının zorunlu olduğu vurgulanmalıdır. Yukarıda belirtilen miktarlardan (metrekare veya adet olarak) daha yüksek varlığın tespit edilmesi halinde, Yüklenici tarafından ilave hizmet bedeli talep edilecektir.C.12- Yüklenici, İdare tarafından kendisine bilgilerin teslim edilmesine müteakip on beş gün içinde işin metodolojisine karar verecek ve iş programını hazırlayarak İdare’ye sunacaktır. Hazırlanacak iş programı; ön hazırlık çalışmalarını ve süresini, kaynak tarama, listeleme, tespit ve raporlama işlemlerini ve süresini, değerleme çalışmalarını, raporlandırma çalışmalarını ve süresini, bilgi yüklenmesi, protokol alınması ve eğitimleri ve süresini ve yüklenen bilgilerin test edilmesini ve nihai raporun hazırlanmasını ve süresini kapsayacak şekilde beş bölüm halinde olacaktır. Tanımı ve amacı yukarıda belirtilen işin yürütülmesi ve sonuçlandırılması bakımından gerekli görülen raporlar ile iş bu Teknik Şartnamede açıklanan formlarda yer alacaktır. Belirtilen formlardan uygun olanların söz konusu program ile birlikte İdare onayını alması ve daha sonra işe fiilen başlanması zorunludur.

D. İşin Başlaması ve Süresi:

İdare ile Yüklenici arasında sözleşmenin imzalanmasına paralel İdare’den en geç on beş (15) takvim günü içinde bütün gayrimenkulleri (Hizmet Binaları, Gar Sahaları, İstasyonlar, Limanlar, Eğitim Sosyal Tesisler, Lojman, Atıl Gayrimenkuller, Boş Arsa ve Araziler, Sinyal, Telefon ve Telgraf Tesisleri, Mekanik Sinyal Tesisleri, Taşıt Araçları ve Gereçleri, Döşeme ve Demirbaşlar ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları vb.) kapsayan  iş  ile ilgili olarak yüklenici tarafından iş programı yapılacak ve İdareye sunulacaktır. İdare iş programını inceleyerek onaylanmasına müteakip yükleniciye tebliği ile yüklenici işe başlayacaktır. Ancak iş programı idare tarafından uygun bulunmadığı takdirde yükleniciye iade ederek yeni bir iş programı talep edebilecektir. İşin süresi söz konusu programının onayının tebliği tarihinden itibaren başlar ve en geç ……………. 2015 tarihine kadar işin İdare’ye teslimi ile sona erecektir.

İşin zamanında ve tanımlanan biçimde bitirilmesi özel bir önem taşımaktadır. Gerek İdare’nin kredibilitesinin artırılması, gerek geleceğe dönük plan ve projelere hız verilmesi, gerekse 2015 yılında uygulamaya girecek muhasebe sistemine uyumlu olması bakımından aşağıdaki hususlar önem taşımaktadır. Gerçekçi bir iş planının, çalışma programının ve iş akış yönteminin hazırlık çalışma süresinde hazırlanarak rapor şeklinde İdare’ye sunulması şart olacaktır. Belirtilen raporda, Yüklenicinin, iştirakçi ve alt yüklenicilerinin, proje yöneticisinin, çalıştırılacak personelin niteliği ve sayısının tanıtılması gerekmektedir.

İşin süresi, Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 12 (on iki) ay olup, bu süre mücbir sebeplerle veya İdare’nin uygun görmesi üzerine 4 (dört) ayı geçemeyecek şekilde uzatılabilir. Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını takiben on beş gün içinde, iş akışını belirleyecek ve iş programını hazırlayacak ve İdare tarafından uygun bulunması halinde çalışmalar bu programa göre yürütülecektir.

Araştırma sonuçlarına dayalı fiziki ve parasal değerleme sonuçlarının, İdare tarafından hazırlanan veri tabanına yüklenmesi belirtilen süreye dahil değildir. İdare’nin maddi ve gayri maddi kıymetlerin Vergi Usul Kanunu (VUK)’na göre takip edilen envanter kayıtları ile mevcutlarının kontrolü ile TRFS bazlı değerleme sonuçlarının karşılaştırılması işi bu şartnamenin kapsamında tutulmuştur. Yüklenici araştırma sonuçlarına dayalı olarak ortaya konulan fiziki ve parasal değerleme sonuçlarının İdare tarafından hazırlanan ve kullanımı konusunda Yüklenici tarafından görevlendirilen çalışma ekibine kapsamlı bilgi ve teknik destek verilen programa girişini yapmak ve bütün kontrolleri yapıldıktan sonra söz konusu çalışma sonuçları kağıt ve elektronik ortamda İdare’ye teslim etmekle yükümlü olacaktır.

E.14- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi:

İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Yüklenici, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

Yüklenici veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği gar sahası, demiryolu hatları, binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler ve yetki belgesi İdare tarafından verilecektir.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

F. Diğer Hususlar:

F.1- Raporu hazırlayacak uzmanların kariyerlerinin mevzuata uygunluğundan yüklenici sorumludur.

F.2- Yüklenici, Teknik Şartnamede ve eklerinde belirtilen yasal ve genel hükümlere göre personel çalıştıracaktır.

F.3- Yüklenici işin yapılması için gerekli donanım ve personel yapısına sahip olacaktır. Donanım ve personelden kasıt; bölge veya diğer şekilde organizasyon yapısına, raporların yazılım süreçlerinin idare tarafından dijital ortamda izlenebilmesi adına yeterli sistem alt yapısına sahip olmak (İdareye verilecek bir şifre ile yüklenicinin sisteminden rapor durumu takip edilebilmelidir) uzman kadrosunda tanımlanan mühendislik, mimarlık ve gayrimenkul geliştirme disiplinlerinden ekibinde en az on beş adedinin (bordrolu çalışan, sözleşme ve iş başına ücretli olarak çalışmayı taahhüt eden) bulunmasıdır.

İhaleye katılacak isteklilerin özellikle gayrimenkul değerleme konusunda SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerlemeye sahip ekte sayıları belirtilen uzmanlar ile değerleme uzmanları ve teknik personelin bulunması temel koşul olacaktır. Yüklenicinin üstlendiği iş kapsamında yer alan gayrimenkullerin değerlemesini yapacak altyüklenici yerli ve yabancı kişi veya kurumlardan yetki belgesi veya Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (IVSC) tarafından tanınması (üyeliğine sahip olması) koşulu aranacaktır.Varlıkların fiziki sayımı, kaydı ve değerleme çalışmasında, maddi kıymetlerin türü veya cinsi ile bulundukları yerler ile özelliklerine göre değerleme uzmanı ve teknik uzmanların görevlendirilmesi zorunluluğu aranacaktır. Uzman kadrosunda tanımlanan koşullar “Mülkiyeti ve Yönetiminde Yer Alan Maddi Duran Varlıkların Mevcut Durumu (Eklentileri İle Birlikte) Değerleme Hizmetleri Araştırma ve Danışmanlık” İşi İhale Şartnamesi Eklerinde Ek- A’da açıklanmıştır.

F.4- Gayrimenkul değerleme ve danışmalık hizmetinin karşılığında İdare’den tahsil edilecek sözleşme bedeli, hizmetin erken teslim edilmesi halinde değişmeyecektir. Ancak verilecek ek süre içinde tamamlanamayan ve doğal olarak geç teslim edilen çalışmalarla ilgili olarak sözleşmenin ceza hükümleri uygulanır.
F.5- 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap İşlet Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve 5335 Sayılı Kanunun 33. maddesine göre işletme hakkı devredilen demiryolları ve gar sahaları ile yapılmakta olan demiryolları ve gar sahaları da değerleme çalışmalarına dahildir. Bu hususta idare görevli şirket/kiracı ile yüklenici arasında koordineyi sağlar.

F.6- Yüklenici, görev yapacak personelinin listesini ve her personel için İdarece istenilen (kimlik bilgileri, sürücü belgesi gibi) belgeleri Merkezde ve Bölge Müdürlüğü düzeylerinde işe başlama tarihinden önce Merkez ve Bölge Müdürlüğü yetkililerine yazılı olarak teslim edecektir.

F.7- İşlerin yürütülmesi sırasında yüklenici iş yaptığı sahada, iş güvenliğini ve çalışanların güveliğini sağlamak için here türlü tedbiri almaktan sorumludur. Yüklenici gerek kendisi ve gerekse istihdam ettiği personel tarafından üçüncü kişi veya kurumlara verilecek zarar/ziyana ile üçüncü kişilere talep edilecek tüm zarar/ziyandan da sorumludur.

F.8- Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Hizmete İşleri Genel Şartnamesinde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. Yüklenicinin istihdam ettiği personelin; İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatı ve diğer kanun ve mevzuatlarla belirlenen uygulamalar, tüm hak ve alacaklar bakımından muhatabı da sorumlusu da Yüklenici olacaktır. Yüklenici tarafından istihdam edilen personele ilişkin herhangi bir sorumluluk İdare’ye yüklenemez.

F.9- Çalışma alanında sözleşme tarihinden önce mevcut olan fiziksel koşullar (orman, şehirleşme, altyapı faaliyetleri gibi), resmi tatiller ve bilinen yerel alışkanlıklar, uzun yıllar ortalamanın altında ve üstündeki  sıcak veya soğuk ya da yağış ve kapalı günler ile her bir il/ilçe için tespit edilmiş olan alanda çalışılmayacak günler; telafi edilebilecek haller olarak dikkate alınmayacaktır. Belirtilen nedenlerden dolayı yükleniciye herhangi bir yasada belirtilen mücbir sebepler hariç olmak üzere süre uzatımı verilmeyecektir.

F.10- Bölge düzeylerinde gar sahası ve demiryolları hatları ile teknik tesislerde geçici süre ile çalışacak Yüklenici personeli ve/veya alt yüklenici personeline geçici giriş kartı ücretsiz olarak düzenlenecek ve ayrıca yüklenicinin talebi halinde Bölge Müdürlüğü ve Şefliklerde imkanları dahilinde tahsisi edilecek mekanlar için hiçbir ücret ve gider tahakkuk ettirilmeyecektir. Şu kadar ki Yüklenici ekibi tarafından kullanılacak bütün kırtasiye, ölçme aletleri ve diğer ekipmanların söz konusu ekip tarafından sağlanması zorunlu olacaktır.

F.11-Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda, Kamu Gözetimi Kurumunca yayımlanmış olan Türkiye Muhasebe Standartları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kanunlara dayalı olarak çıkartılan yönetmelikler ve diğer Ulusal/Uluslararası mer’i yasa ve mevzuatlar geçerlidir.

F.12-Yüklenici tarafından görevlendirilecek araştırma ve veri toplama ekibinin saha çalışması sırasındaki sigorta ve diğer yasal yükümlülükleri söz yüklenici tarafından sağlanacaktır. İdare kaza ve sebep olunan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İdare gerekli gördüğü takdirde araştırma ekibinin sosyal güvenlik primleri ve diğer özel sigorta primlerinin yatırılması konusunda bilgi isteme hakkına sahiptir.

F.13- Yüklenici idare adına kayıtlı taşınmazlara ait tapu kayıt bilgilerini İdare ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında mevcut olan protokol kapsamında İdarenin belirleyeceği IP numarası kendi ağ sistemine bağlı bilgisayarlardan ………temin edilebilecektir.

Söz konusu bilgi paylaşım sisteminden usulsüz bilgi alımı halinde yüklenici sorumlu olacaktır.

F.14- İstekli tarafından maddi ve maddi olmayan duran varlıkların sayım ve değerleme iş deneyimi olarak bu ihalede teklif edilen bedelin % 50 si oranında, 4734 sayılı yasaya göre düzenlenmiş iş deneyim belgesini idareye verecektir. İş deneyimini gösteren belgeler isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan Kamu İhale Mevzuatında yazılı esas usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen iş bitirme belgesi ve /veya iş durum belgesidir.

G. Cezalar ve Sözleşmenin Feshi:

Yüklenici, Sözleşmede belirtilen oranda gecikme cezasına tabi olacaktır. Sözleşmenin feshinde ise Hizmet İşleri Genel Şartnamesi madde 54 ve hizmet alımlarına ait tip sözleşmenin 16. maddesi hükümleri uygulanacaktır. Ancak sözleşme feshini gerektirecek durumların ortaya çıkması halinde, işin özelliği ve aciliyeti gereği Yüklenici ekibine sözleşme feshi yoluna gidileceğine ilişkin yazının gönderilmesi ve aksayan işlerin telafi edilmesi için en az 60 gün süre verilmesi zorunlu olacaktır.


H. Gizlilik Kurallarına Uyulması:

Yüklenici bu iş kapsamında topladığı verileri hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşamaz ve başka amaçlarla kullanamaz. Aksi takdirde Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Toplanılan verilere ait bütün haklar İdareye ait olacaktır. İşin tamamlanması ile çalışma sırasında hazırlanan bütün yazılı bilgi, belge ve verileri, bütün diğer dokümanlar ile birlikte İdareye teslim edecektir.EKLERİ:

Ek-A: Anahtar Teknik Personel Listesi

Anahtar Teknik Personel Listesi*


*Bu listede yer alan personelin detaylı özgeçmişleri ve deneyimlerini gösteren belgeler ile şirket bünyesinde çalışmakta olduklarını gösteren belgeler de verilecektir.SIRA NO

ANAHTAR PERSONEL ADEDİ

TEKNİK PERSONEL ADEDİ

ELEMANIN ÜNVANI

AÇIKLAMA

İŞ DENEYİMİ (Yıl)1

-

2

Sorumlu Değerleme Uzmanı

Üniversitelerin Taşınmaz (Gayrimenkul) Geliştirme ve Yönetimi Bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından mezun olmak veya Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilmiş lisansa sahip olmak.

5 Yıl

2

-

5

Değerleme Uzmanı

5 Yıl

3

-

10

Değerleme Uzmanı Yardımcısı

2 Yıl

4

-

15

İnşaat Mühendisi, Mimar, Şehir Plancısı, Harita ve/veya Elektrik-Elektronik Mühendisi

2 Yıl

5

-

2

Makine Mühendisi ve Bilgisayar Mühendisi

2 Yıl

6

-

3

Ziraat Mühendisi

2 Yıl

7

-

3

İktisat-İşletme-Maliye-Kamu Yönetimi- Matematik veya İstatistik

2 Yıl

8

-

1

Yeminli Mali Müşavir

-

10 Yıl

9

-

1

Mali Müşavir

-

10 Yıl

10

-

1

Uzman Denetçi

-

10 Yıl


EK – 7B

Teknik Personel Listesi*
*Bu listede yer alan ve istekli bünyesinde bulunmayan personel için teknik personel taahhütnamesi verilebilecek olup, taahhütname personel ve istekli tarafından birlikte imzalanmış olacaktır.Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 142,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə