Tdk denetim; “Neler olduğunu, neler olacağını anlamak için bakmak, murakabe etmek, tdk denetim; “Neler olduğunu, neler olacağını anlamak için bakmak, murakabe etmekYüklə 445 b.
tarix13.08.2018
ölçüsü445 b.
#70548TDK denetim; “Neler olduğunu, neler olacağını anlamak için bakmak, murakabe etmek,

 • TDK denetim; “Neler olduğunu, neler olacağını anlamak için bakmak, murakabe etmek,

 • denetim; uygulamaların hedefler doğrultusunda belirlenen amaçlara uyup uymadığı,

 • öngörülen planların ve amaçların yerine getirilmesi için, görevli olan personelin, verim ve başarılarının ölçülmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması işlemidir.

 • H. Fayol’a göre denetim; “Bir şeyin, verilen emirlere ve konulmuş kurallara uygun yapılıp yapılmadığının gözetimi”Günlük dilde birbiri yerine kullanılan, ancak anlam farklılıkları olan terimler bulunmaktadır:

 • Günlük dilde birbiri yerine kullanılan, ancak anlam farklılıkları olan terimler bulunmaktadır:

 • -Denetim (Audit),

 • -Kontrol (control),

 • -Teftiş (inspection),

 • -İnceleme (examination)

 • -İzleme (monitoring)

 • -Gözetim (Supervision)İşlemleri, nitelikleri,oluşma şekilleri ve doğrulukları bakımından defter kayıtlarına ve ispat edici belgelere dayanmak suretiyle sonradan eleştirel bir görüşle yeniden inşa ve tespit edip, analize tabi tutmak

 • İşlemleri, nitelikleri,oluşma şekilleri ve doğrulukları bakımından defter kayıtlarına ve ispat edici belgelere dayanmak suretiyle sonradan eleştirel bir görüşle yeniden inşa ve tespit edip, analize tabi tutmak

 • Faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerlendiren sistematik bir süreçtir.Denetim; planlama, örgütleme ve yürütme,koordinasyon ile birlikte yönetimin beş işlevinden biri

 • Denetim; planlama, örgütleme ve yürütme,koordinasyon ile birlikte yönetimin beş işlevinden biri

 • Anglo-sakson ülkelerindeki karşılığı “Auditing”tir.

 • Ayrıca İngilizce ‘monitoring’ sözcüğü de kullanılmaktadır.

 • Bu sözcük karşılığı denetim genellikle uluslararası kuruluşların (İMF, DB gibi) verdikleri kredilerin bir sonraki diliminin serbest bırakılmasını sağlayan yapısal kriterlerin ilgili ülke tarafından yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü, izlenmesi anlamındadır.Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve kuruluşların gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarının mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre; tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve kuruluşların gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarının mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre; tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır.Denetim yapılan incelemenin amacına, nedenine, içeriğine, uygulama zamanına ve denetimi yapan kişinin statüsüne göre sınıflandırmalara tabi tutulabilir. Örneğin bir işletmenin amacına uygun olarak uygulama yöntemleri açısından bir sınıflandırma yapılırsa;

 • Denetim yapılan incelemenin amacına, nedenine, içeriğine, uygulama zamanına ve denetimi yapan kişinin statüsüne göre sınıflandırmalara tabi tutulabilir. Örneğin bir işletmenin amacına uygun olarak uygulama yöntemleri açısından bir sınıflandırma yapılırsa;

 • Mali tabloların denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi gibi denetim türlerinin olduğu görülür.

 • Kamu sektöründe denetimi yapan erklere göre denetim, yasama denetimi, yargı denetimi, idari denetim ve kamuoyu denetimi,ombudsman denetimi seklinde ayrılır.Uygulanan yöntemler bakımından; hukuka uygunluk denetimi(biçimsel denetim) ve PERFORMANS (verimlilik, etkililik,tutumluluk) denetimi,

 • Uygulanan yöntemler bakımından; hukuka uygunluk denetimi(biçimsel denetim) ve PERFORMANS (verimlilik, etkililik,tutumluluk) denetimi,

 • Denetimin zamanlaması bakımından; karardan önce denetim,karardan sonra denetim, anında yapılan denetim, sürekli denetim ve süreksiz denetim,

 • Yönetsel açıdan; iç denetim ve dış denetim, yönetsel denetim uygulamaları açısından ise; hiyerarşik denetim, yönetsel vesayet denetimi ve özel denetim,Denetimin yapılış tarzı esas alınarak yapılacak bir denetim ayrımında;

 • Denetimin yapılış tarzı esas alınarak yapılacak bir denetim ayrımında;

 • haberli-ani denetim,

 • yerinde-evrak üzerinde denetim,

 • sorgulu-sorgusuz denetim,

 • güdümlü-serbest denetim,

 • bireysel-kurulsal denetim şeklinde bir gruplandırma yapılabilir.Denetim kapsamındaki idarelerin iş ve işlemleri ile uygulamalarının tabi oldukları mevzuata uygunluğunun incelenmesi, iş ve işlemler bittikten sonra geçmişe yönelik olarak yapılır.

 • Denetim kapsamındaki idarelerin iş ve işlemleri ile uygulamalarının tabi oldukları mevzuata uygunluğunun incelenmesi, iş ve işlemler bittikten sonra geçmişe yönelik olarak yapılır.

 • Hukuka uygunluk denetiminde salt mevzuata uygunluk açısından değerlendirme yapıldığı varsayıldığından, klasik denetim çeşidi olarak değerlendirilirYerindelik, bir idari işlem veya eylemin yapılmasında zaman, mekan, hal ve şartların icaplarına göre, idari gerekler uyarınca davranmaktır.

 • Yerindelik, bir idari işlem veya eylemin yapılmasında zaman, mekan, hal ve şartların icaplarına göre, idari gerekler uyarınca davranmaktır.

 • Yerindelik takdir yetkisinin kullanımıdır.

 • Yerindelik denetimi hukuka uygunluk denetimine nazaran daha öznel (subjektif) niteliktedir.

 • Yapılacak işin, alınan kararın somut koşullara elverişli olması, hizmetin gereklerine ve ihtiyaca uygun olması, yerinde ve isabetli olması gibi ölçütler öznel değerlendirmeleri içermektedir.Mali denetim, bütçe uygulamasına ilişkin olarak kamu idarelerinin mali karar ve işlemlerinin denetimidir.

 • Mali denetim, bütçe uygulamasına ilişkin olarak kamu idarelerinin mali karar ve işlemlerinin denetimidir.

 • Kamu idaresinin gelir, gider ve borç ilişkileri ile her türlü malları ve kıymetlerine ilişkin işlem ve tasarrufları, muhasebe düzeni içerisinde kayda alınır.

 • Denetim bu veriler üzerinden gerçekleştirilir. Bu yönüyle mali denetim mali tablo ve muhasebe denetimiyle bu tabloların analizi işlemidir.Performans, bir işi yapan bir bireyin, bir grubun ya da bir örgütün o işle amaçlanan hedefe ne ölçüde ulaşabildiğinin nicel ve nitel olarak ifadesidir.

 • Performans, bir işi yapan bir bireyin, bir grubun ya da bir örgütün o işle amaçlanan hedefe ne ölçüde ulaşabildiğinin nicel ve nitel olarak ifadesidir.

 • Performans denetimi; “kaynakların verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkeleri açısından yönetilip yönetilmediğini ve hesap verme sorumluluğunun gereklerinin makul ölçüde karşılanıp karşılanmadığını görmek için,

 • bir kurumun,kuruluşun, faaliyetin ya da programın değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır.Bu unsurlardan Tutumluluk, kaliteyi göz önünde tutarak faaliyetlerde kullanılan kaynakların maliyetini en aza indirmeyle ilgilidir. Verimlilik, mal ve hizmet gibi ürünlerle sonuçlanan çıktılar ile kullanılan kaynaklar, girdiler arasındaki ilişkidir. Etkinlik ise amaçlara, stratejik hedeflere ulaşma derecesi; beklenen etkiler ile gerçeklesen etkiler arasındaki ilişkidir.

 • Bu unsurlardan Tutumluluk, kaliteyi göz önünde tutarak faaliyetlerde kullanılan kaynakların maliyetini en aza indirmeyle ilgilidir. Verimlilik, mal ve hizmet gibi ürünlerle sonuçlanan çıktılar ile kullanılan kaynaklar, girdiler arasındaki ilişkidir. Etkinlik ise amaçlara, stratejik hedeflere ulaşma derecesi; beklenen etkiler ile gerçeklesen etkiler arasındaki ilişkidir.

 • Bu üç unsur kısaca, daha az harcama (tutumluluk), daha iyi harcama (verimlilik) ve daha rasyonel harcama (etkinlik) olarak da ifade edilebilir.Sayıştay tarafından yapılacak olan performans denetimi idarenin ve sorumluların yerine geçerek hedefler belirleyen, politikalar oluşturan, farklı politika seçenekleri arasında tercihte bulunan ve önceliklendirme yapan bir denetim değildir.

 • Sayıştay tarafından yapılacak olan performans denetimi idarenin ve sorumluların yerine geçerek hedefler belirleyen, politikalar oluşturan, farklı politika seçenekleri arasında tercihte bulunan ve önceliklendirme yapan bir denetim değildir.

 • Belirlenmiş hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için kararlaştırılan araçların yerindeliği veya gerekliliği performans denetimine konu edilmez.

 • Sayıştay tarafından yapılacak olan performans denetiminde faaliyet sonuçları idare tarafından belirlenmiş göstergeler esas alınarak ölçülmektedir.Karar Alıcılara Sunulan Bilgilerin Güvenilirliğini Sağlama

 • Karar Alıcılara Sunulan Bilgilerin Güvenilirliğini Sağlama

 • Önleme ve Hesap Sorma

 • Sürekliliği ve Eşgüdümü Sağlama

 • Reform Yapma,

 • Verimlilik, Tutumluluk ve Etkinliği Sağlama

Yasama

 • Yasama

 • Yürütme

 • Yargı

 • gibi klasik kuvvetler ayrımı öğelerinden bağımsız faaliyet gösterir.Bütçe Hakkının Parlamentolara Geçmesi

 • Bütçe Hakkının Parlamentolara Geçmesi

 • Bütçenin Denetlenmesi İhtiyacı

 • Parlamentonun Yapısal Sınırlılıkları

 • Uzman Bir Kuruluş Olarak SAYIŞTAY

 • Kaliteli Kamu Hizmeti Beklentileri,

 • Demokratikleşme ve Şeffaflaşma Kavramlarının Gelişmesi,

 • Vatandaşların Bilme Hakkı,

 • SAYIŞTAYLARI DEMOKRATİK REJİMİN VAZGEÇİLMEZ UNSURU YAPMIŞTIR.Sayıştaylar, halkın ödediği vergilerin halk yararına kullanımını sağlamak için parlamentolar adına denetim yapmak üzere kurulmuşlardır.

 • Sayıştaylar, halkın ödediği vergilerin halk yararına kullanımını sağlamak için parlamentolar adına denetim yapmak üzere kurulmuşlardır.

 • İki tür Sayıştay örgütlenmesi mevcuttur.

  • Ofis Tipi Sayıştaylar (Anglo- Sakson)
  • Yargı Tipi Sayıştaylar (Kıta Avrupası)
 • Türk Sayıştayı, yargı tipi Sayıştay olarak kurulmuştur.1876 Kanun-i Esasisi İle Anayasal Kimlik Kazanmıştır.

 • 1876 Kanun-i Esasisi İle Anayasal Kimlik Kazanmıştır.

 • 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında da bu niteliğini korumuştur.Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının,

 • Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının,

 • Bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek

 • Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak

 • Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.

 • Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır.Kurum ve Görev Yönünden Bağımsızlık

 • Kurum ve Görev Yönünden Bağımsızlık

 • Meslek Mensuplarının Bağımsızlığı

 • Mali Bağımsızlık

Kurum ve Görev Yönünden Bağımsızlık

 • Kurum ve Görev Yönünden Bağımsızlık

 • Meslek Mensuplarının Bağımsızlığı

 • Mali Bağımsızlık

Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.

 • Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.

 • Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;

 • Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,

 • Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi,

 • Suretiyle gerçekleştirilir.

 • Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına  karar verilmesidir.DENETİM ( Gelirler, Harcamalar, Mallar)

 • DENETİM ( Gelirler, Harcamalar, Mallar)

 • YARGILAMA (Kamu Zararları-Kesin Hüküm)

 • RAPOR SUNMA (Parlamentoya,kamuoyuna açıklama)

 • DİĞER GÖREVLER

 • Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işleri-Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdareleri

 • -Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdareleri

 • -Sosyal Güvenlik Kurumları

 • -Mahalli İdareler

 • -Anonim Ortaklıklar (Kamu Payı %50 den fazla olan)

 • -Bunlara bağlı, kurdukları, ortak oldukları idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler

 • -İç,dış borçlanma, yurtiçi ve yurtdışı kaynakların ve fonların kullanımıDışa dönük, idare ile karşılıklı etkileşime dayanan dinamik bir denetim sistemi.

 • Dışa dönük, idare ile karşılıklı etkileşime dayanan dinamik bir denetim sistemi.

 • Uygunluk ve mali denetimin birlikte yürütülmesi.

 • Hata odaklı yaklaşımdan sistem ve süreçlerde iyileştirmeyi esas alan anlayış.

 • Risk odaklı yaklaşım.

 • Bilgisayar destekli denetim tekniklerinden yararlanılması.

 • Raporların kamuoyuna duyurulması.Öznel denetim anlayışı yerine standart ve rehberlere dayanan belgeli denetim yaklaşımı

 • Öznel denetim anlayışı yerine standart ve rehberlere dayanan belgeli denetim yaklaşımı

 • Hesap verme ve saydamlığın yerleşmesi için kamu mali yönetimine katkıyı hedef alan anlayış.

 • Mali birim bazlı denetimden kurumsal denetime geçiş.

 • Denetim kapsamının genişlemesi (KİT’ler, şirketler vb.)Belge Defter ve Kayıtları Her Zaman İnceleme

 • Belge Defter ve Kayıtları Her Zaman İnceleme

 • Belgelere Erişme ve İnceleme

 • Bakanlık, Kurum ve Şahıslarla Doğrudan Görüşme, Bilgi Alma Ve Temsilci İsteme

 • Bankalar Dahil Özel ve Tüzel Kişilerden Bilgi ve Belge İsteme

 • Bilirkişi Görevlendirme-Uzman Çalıştırma

 • Belge ve Bilgi Vermeyen, Denetimi Zorlaştıran Sorumlular ve Diğer İlgililer Hakkında Müeyyide İsteme

  • Aylıktan Kesme
  • Görevden Uzaklaştırma


Düzenlilik Denetimi

 • Düzenlilik Denetimi

   • Uygunluk Denetimi
   • Mali Denetim
 • Performans Denetimi

  • VET Denetimi
 • Bilişim Sistemlerinin DenetimiDenetimler;

 • Denetimler;

  • Denetimin planlanması,
  • Denetim programının hazırlanması ve uygulanması,
  • Sonuçların ve tavsiyelerin raporlanması,
  • Raporların, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması ve ilgili kamu idaresine gönderilmesi,
  • Raporların izlenmesi,
  • aşamalarından oluşur.


Denetimler Sonucunda;

 • Denetimler Sonucunda;

  • Olumlu Denetim Görüşü
  • Olumsuz Görüş
  • Şartlı Görüş
  • Görüş Bildirmeme


Genel Uygunluk Bildirimleri

 • Genel Uygunluk Bildirimleri

 • Dış denetim genel değerlendirme raporu

 • Faaliyet genel değerlendirme raporu

 • Mali istatistikleri değerlendirme raporu

 • Mali Denetim Raporları

 • Diğer RaporlarTaslak Denetim Raporları Üst Yöneticiye Gönderilir.

 • Taslak Denetim Raporları Üst Yöneticiye Gönderilir.

 • Taslak Denetim Raporları Üst Yönetici Tarafından 30 gün içerisinde cevaplandırılır.

 • Cevaplar dikkate alınarak yeniden düzenlenen rapor Mayıs ayı sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına sunulur.

 • Sayıştay Daireleri görüşlerini temmuz ayının 15 ine kadar sunar.

 • Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü alınır.

 • Denetim Raporları genel uygunluk bildirimleri ile TBMM’ye sunulur.Denetimin Planlanması

  • Denetimin Planlanması
  • Hesabın İncelenmesi
  • Sorgu Yazılması
  • Sorgu Tebliği
  • Savunma Alınması
  • Yargılamaya Esas Rapor Yazılması


 • Kesinleştikten Sonra 90 Gün İçinde Yerine Getirilir

 • Üst Yöneticiler Sorumludur

 • Hüküm Tarihinden İtibaren Kanuni Faize Tabidir

 • İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur. (6085/53)

 • Sayıştay ilamlarının infazını izlemeyen ve gereklerini yerine getirmeyenlerin aylıkları, Sayıştayın istemi üzerine ilgili kamu idarelerince ilam infaz edilene kadar, yarım olarak ödenir.

 • Yarım aylık kesilmeye başlandığı tarihten itibaren Sayıştayca belli edilen süre içinde ilamlarının infazını izlemeyen ve gereklerini yerine getirmeyenler, bu defa ilgili kamu idarelerince mevzuatındaki usule göre görevden uzaklaştırılarak haklarında gerekli soruşturma veya kovuşturma yapılır (6085/9) • Temyiz

 • Yargılamanın İadesi

 • Karar Düzeltilmesi • Başvuru: Temyiz Kuruluna Yapılır.

 • Temyiz Nedenleri

    • Kanuna Aykırılık
    • Yetkiyi Aşmak
    • Yargılama Usullerine Riayetsizlik
 • Başvurabilecek Olanlar

    • Sorumlular
    • Sorumluların Bağlı Olduğu Bakanlık veya Daire
    • Maliye Bakanlığı
    • Sayıştay Başsavcılığı
 • Süre: İlamın Tebliğinden İtibaren 60 Gün İçinde

 • Kararlar: Onama, Düzelterek Onama, Bozma, Kaldırma • Başvuru: Hesabı Yargılayan Daireye Yapılır.

 • Nedenleri

  • Hesapta Maddi Hata, Noksanlık, Mükerrerlik
  • Hükme Etki Eden Belgelerde Sahtecilik Bulunması
  • Hüküm Sırasında Görülmeyen Usulsüz İşlem
  • Sonradan Ortaya Çıkan Hükme Tesir Edecek Belgeler
  • Hesaba Esas Alınan Mahkeme İlamının Bozulması
  • Hükme esas tutulan bir ilamın bozulma suretiyle ortadan kalkmış olması
  • Bilirkişi veya uzmanın gerçeğe aykırı rapor düzenlediğinin ortaya çıkması.
 • Süre: İlamın Tebliğinden İtibaren 5 Yıl İçinde

 • İstemde Bulunabilecek Olanlar: Sorumlular -Sorumluluların Bağlı Olduğu Kamu İdareleri, Maliye Bakanlığı-Sayıştay Başsavcılığı • Başvuru: Temyiz Kuruluna Yapılır.

  • Temyiz Kurulu Kararlarına Karşı Başvurulabilir.
 • Süre: Kararın Tebliğinden İtibaren 15 Gün İçinde

 • İstemde Bulunabilecek Olanlar

  • Sorumlular-Sorumluların Bağlı Olduğu Bakanlık veya Daire-Maliye Bakanlığı-Sayıştay Savcılığı
 • Nedenleri

  • İddia ve İtirazların Kararda Karşılanmamış Olması
  • Bir Kararda Aynı Konuda Birbirine Aykırı Hükümler Olması
  • Belgelerde Hile ve Sahtekarlık Olduğunun Ortaya Çıkması
  • Temyiz Sebeplerinden En Az Birinin Bulunması
 • Karar düzeltilmesi istemi, kesin hükmün yerine getirilmesine engel değildir. • DIŞ DENETİM VE SORUMLULUKYönetim Sorumluluğu Modeli

 • Yönetim Sorumluluğu Modeli

 • Kaynakların Etkili, Ekonomik, Verimli Kullanımı

 • Stratejik Planlama

 • Performansa Dayalı Bütçeleme

 • Çok Yıllı Bütçeleme

 • Hesap Verebilirlik

 • Mali Saydamlık

 • Tahakkuk Esaslı Muhasebe

 • İç Kontrol

 • İç Denetim

 • Geniş Kapsamlı Dış Denetim • Mali yönetim ve bütçenin kapsamı genişletilmiştir

 • Stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye geçilmektedir

 • Orta vadeli harcama programı çerçevesinde çok yıllı bütçelemeye geçilmiştir

 • Hesap verebilirlik ve mali saydamlık sağlanmaktadır

 • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi getirilmiştir

 • Kamuda muhasebe birliği sağlanmış ve mali istatistiklerin yayımlanması öngörülmüştür

 • İç kontrol sistemi kurulmaktadır

 • İç denetim sistemi kurulmaktadır

 • Sayıştay’ın denetim kapsamı genişletilmiştir • MALİ AÇIDAN HESAP VEREBİLİRLİK; Hükümetin, kamu idarelerinin ve mali yönetimde görevli olanların; kamu kaynaklarının elde edilmesi, yönetimi ve kullanılmasında yürüttükleri faaliyetler ile iş ve işlemleri nedeniyle hiyerarşik üstlerine, denetim ve değerlendirme yapmakla görevli kuruluşa (Sayıştay), parlamentoya ve kamuoyuna hesap vermeleridir

 • Hesap verme sorumluluğu idari bir sorumluluktur

 • Hesap verme sorumluluğunun gereği esas itibarıyla raporlamayla yerine getirilmektedir

 • Bu amaçla Kanunda;

 • Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması

 • Kaynakların elde edilmesi, kullanılması, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması süreçlerinin belirlenmesi

 • Kamu idarelerinin faaliyet raporu düzenlemeleri

 • Öngörülmüştür • Tüm gelir ve giderlerin bütçelerde yer alması

 • Kanunda öngörülen bütçeler dışında bütçe yapılmaması

 • Stratejik planlar, bütçeler, kamu hesapları ve mali istatistiklerin kamuoyuna açık olması

 • Stratejik plan ve performans programı hazırlanması ve duyurulması

 • Kamu idarelerinin kesin hesap ve faaliyet raporları düzenlemek suretiyle yetkili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirmeleri

 • Bakanların amaç, hedef, strateji, varlık, yükümlülük ve yıllık performans programları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeleri

 • İdarelerin yılın ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamaları • İç Kontrol, idarenin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik bir yönetim aracıdır

 • İç Kontrol, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda güvence sağlayan yönetim araçlarının bütününü ifade etmektedir

 • İç Kontrol, aynı zamanda yönetim kontrolü olarak da adlandırılmaktadır

 • İç Kontrol sistem ve araçları, idarenin yönetimine dayatılan kural ve uygulamalar değil, idare yönetiminin amaç ve hedefleri gerçekleştirme konusunda ihtiyaç duyduğu mekanizmalardırİç kontrol bir süreçtir

 • İç kontrol bir süreçtir

 • İç kontrol bir amaç değil, idareyi hedeflerine ulaştırma amacını taşıyan bir yönetim aracıdır

 • İç kontrol kişiler tarafından uygulanır

 • İç kontrol sadece form, belge, el kitabı ve prosedür değil, bunların yanı sıra organizasyonu, personeli ve yönetim tarzını da kapsayan bir sistemdir • Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar,

 • kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, yönetilmesinden, kullanılmasından, korunmasından, kötüye kullanılmaması ve her an hizmete hazır bulundurulması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludurlar ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.

 • Kamu zararı : Mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıyla doğan zararı, • Bakan

 • Üst Yönetici

 • Harcama Yetkilisi

 • Mali Hizmetler Birimi

 • Gerçekleştirme Görevlileri

 • Muhasebe Yetkilileri

 • İç Denetçiler

 • Sayıştay DenetçileriBAKAN:

 • BAKAN:

 • Hükümet politikalarının uygulanmasından

 • Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasından

 • Diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğinden

 • Kaynakların kullanımından

 • Kamuoyunun bilgilendirilmesinden

 • Sorumludur • ÜST YÖNETİCİ: KAMU İDARESİ BÜTÇESİNİN SORUMLUSU ÜST YÖNETİCİDİR

 • ÜST YÖNETİCİLER;

  • İdarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin hazırlanması ve uygulanmasından
  • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan
  • Mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden
  • Bu Kanunda belirtilen görev ve sorumluluğun yerine getirilmesinden
  • bakana karşı,
  • mahalli idarelerde ise meclislerine karşı
  • sorumludurlar.


HARCAMA YETKİLİSİ: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilisi harcama talimatı verir ve ödeme emrini imzalar

 • HARCAMA YETKİLİSİ: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilisi harcama talimatı verir ve ödeme emrini imzalar

 • HARCAMA YETKİLİLERİ;

 • -Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına uygun olmasından

 • -Harcama talimatlarının kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından

 • -Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından

 • SorumludurlarMALİ HİZMETLER BİRİMİ;

 • MALİ HİZMETLER BİRİMİ;

  • Kamu idaresinin bütçesini hazırlamak
  • Stratejik plan ve performans programı çalışmalarını koordine etmek
  • Bütçe işlemlerini yapmak ve bütçe kayıtlarını tutmak
  • Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetini yürütmek
  • İç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak
  • Ön mali kontrol yapmak
  • İdare faaliyet raporunu hazırlamak
  • Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri derlemek ve raporlamak
  • Mali istatistikleri hazırlamak
  • Harcama yapılması ve gelir toplanmasına ilişkin mali işlemleri yürütmek
  • Kesin hesabı hazırlamak


GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ:

 • GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ:

 • Harcama talimatı üzerine;

  • İşin yaptırılması
  • Mal veya hizmetin alınması
  • Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması
  • Belgelendirilmesi
  • Ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler


MUHASEBE YETKİLİSİ:

 • MUHASEBE YETKİLİSİ:

  • Ödeme belgelerinde yetkililerin imzası
  • İlgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması
  • Maddi hata bulunup bulunmadığı
  • Hak sahibinin kimliği yönlerinden
  • kontrol yapar, ödemeyi gerçekleştirir ve muhasebe kayıtlarını tutar
 • Kamu zararının belirlenmesinde;

  • İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,
  • Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,
  • Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,
  • İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,


İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

  • İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,
  • Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,
  • esas alınır.


Kamu Zararını kimler tespit edebilir?

 • Kamu Zararını kimler tespit edebilir?

 • Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.

1050 Sayılı Kanun ve dolayısıyla 832 sayılı Sayıştay Kanununda sorumluluk esas olarak kusursuz sorumluluk olarak düzenlenmiştir.

  • 1050 Sayılı Kanun ve dolayısıyla 832 sayılı Sayıştay Kanununda sorumluluk esas olarak kusursuz sorumluluk olarak düzenlenmiştir.
  • 5018 sayılı Kanun ve dolayısıyla 6085 sayılı Sayıştay Kanununda bu anlayış yerine kusurlu sorumluluk esası benimsemiştir.


 • 5018 sayılı Kanuna göre;

 • Gerçekleştirme Görevlileri (İdari ve Mali)

 • Harcama Yetkilileri (İdari ve Mali)

 • Muhasebe Yetkilileri (İdari ve Mali)

 • Üst Yöneticiler (İdari)

 • Bakanlar (Siyasi) • 5018 sayılı Kanuna göre;

 • Sorumlular veya diğer ilgililer, denetçilerin isteyecekleri bilgi, kayıt ve belgeleri vermeye, işlem, faaliyet ve malların fiili ve fiziki durumlarını geciktirmeksizin göstermeye mecburdurlar.

 • Sorumlular veya diğer ilgililer belgelerin asıllarını ve aslı gösterilemeyen belgelerin ikinci nüshalarını göstermek zorundadır. • 5018 sayılı Kanuna göre;

 • Hesabı bu Kanun hükümlerine göre zamanında ve tam olarak vermeyen sorumlular veya diğer ilgililer ve Sayıştay ilamlarının infazını izlemeyen ve gereklerini yerine getirmeyenler ile Sayıştay denetimine giren kamu idareleri görevlilerinden, denetleme ve yargılama sırasında, istenilen her çeşit bilgi, belge ve defterleri vermeyen ve denetleme ve yargılamayı güçleştirenlerin aylıkları, Sayıştayın istemi üzerine ilgili kamu idarelerince, hesabı veya istenen bilgi, belge ve defterleri eksiksiz verinceye kadar yarım olarak ödenir. Yarım aylık kesilmeye başlandığı tarihten itibaren muhasebe yetkilileri en çok üç ay, diğer görevliler ise Sayıştayca belli edilen süre içinde yine hesabı veya istenilen bilgi, belge ve defterleri vermez veya denetleme ve yargılamayı güçleştiren sebepleri ortadan kaldırmazlarsa, bu defa ilgili kamu idarelerince mevzuatındaki usule göre görevden uzaklaştırılarak haklarında gerekli soruşturma veya kovuşturma yapılır.

 • Kamu idareleri ve görevlileri, denetim ve inceleme ile görevlendirilmiş olanlara her türlü hesap, bilgi, belge ve kayıtları ibraz etmek, işlem, faaliyet ve malların fiili ve fiziki durumlarının görülmesini sağlamak, görevin düzenli olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermek zorundadır.

 • İlgili kamu idareleri bu madde hükümlerinin uygulanış ve sonucu hakkında Sayıştaya bilgi vermeye zorunludur.

 • Yukarıdaki hükümlere uymayan ilgililer hakkında Sayıştayın istemi üzerine disiplin veya ceza kovuşturması yapılır. • Kamu zararından doğan alacaklar, sorumlularından, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte tahsil edilir.

 • Tespit edilen kamu zararları;

  • Rızaen ve sulh yolu ile ödenmek,
  • Borçlar Kanunu hükümlerine göre takas yapılmak,
  • İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanmak,
 • suretiyle tahsil edilir • KATKILARINIZ İÇİN

 • TEŞEKKÜRLER

 • UĞUR TAŞYÜREK

 • ugurtasyurek@sayistay.gov.tr
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə