Technical Englısh DictionaryYüklə 0,49 Mb.
səhifə1/8
tarix08.04.2018
ölçüsü0,49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Technical Englısh Dictionary

Englısh-Turkısh

-A-
A length of : Bir parça

A set of : Bir grup,set

Abondon,to : Bırakmak,vazgeçmek

Abbreviate,to : Kısaltmak

Abbreviation : Kısaltma

Abnormal : Anormal,uygun olmayan

Abort,to : Başarısızlıkla bitmek,yarıda kesmek/durdurmak

Aborted take off : Kalkıştan önce uçuştan vazgeçme

About : 1- Hakkında ,– e dair

: 2- Takriben

: 3 –Çevresinde,etrafında

: 4 – Yakında civarında

: 5 – Her yerinde

Above : Yukarısına,yukarısında;yüksek;daha çok;daha fazla

Above mentioned : Yukarıda bahsedilen

Abrade,to : Aşındırmak,yemek

Abrasion : Aşınma

Abrasive : Aşındırıcı,aşındıran

Abruptly : Ansızın,birdenbire

Absence : Yokluk,bulunmama

Absolute : Tam,mutlak,kesin

Absolutely : Mutlaka,kesinlikle

Absorb to : Emmek,soğurmak,absorbe etmek

Abut to : Dayanmak,dokunmak,bitişik olmak

Accelerate,to : İvmelenmek,hızlanmak

Acceleration : Hızlandırma,süratin artması,hızlanma

Accelerometer : Hızlanmayı,ivmelenmeyi ölçen cihaz,aksekerometre

Accept,to : Kabul etmek,onaylamak,almak

Acceptable : Kabul edilebilir,uygun

Access : Erişim,ulaşma

Access door : Ulaşım kapağı

Access panel : Ulaşım paneli

Access platform : Ulaşım platformu,sehpa

Accessible : Yaklaşılabilir,girilebilir,ulaşılabilir

Accessory gearbox : Dişli kutusu

Accident : Kaza

Accidental : Kazara,istemeden

Accommodate,to : Sağlamak,temin etmek,yerleştirmek

Accoplısh,to : Tamamlamak,yapmak

Accordıng to : -e göre

Accumulate to : Birikmek,yığılmak,toplamak

Accuracy : Kesinlik,doğruluk

Accurate : Doğru,kesin,tam,

Achieve,to : Gerçekleştirmek,yapmak,başarmak

Acidified : Asitli,asitlenmiş

Acknowledge to : Onaylamak,kabul etmek

Acorn tube : Akorn lamba

Acquıre to : Kazanmak,elde etmek,edinmek

Acquired : Kazanılmış,belirli

Acquistion : Kazanma,edinme,belirleme

Acrid : Keskin,tehlikeli

Acress : Bir yanından öteki yanına

Action : Hareket

Activate,to : Harekete geçirmek,etkili hale getirmek

Activation : Harekete geçme ; tesirini gösterme

Active : Aktif,faal

Activity : İş,etkinlik,aktivite

Actual : Esas,gerçek,asıl

Actutate,to : Çalıştırmak

Actuating : Harekete geçiren,çalıştıran

Adapt,to : Adapte etmek,uyarlamak

Add,to : İlave etmek,eklemek

Addition : Ekleme,ilave etme,ilave,ek

Additional : Fazladan,ekstra,ilave olarak

Address,to : Bahsetmek

Adequate : Yeterli,uygun

Adhere,to : Yapışmak,tutmak

Adherent : Yapışık,bağlı

Adhesive : Yapışkan,yapışıcı

Adjacent : Çok yakın,bitişik komşu

Adjoın,to : Bitişik olmak

Adjust to : Ayarlamak

Adjustable : Ayarlanabilir

Adjustable Access platform: Ayarlanabilir ulaşım platformu

Adjustment : Ayar,ayarlama,düzeltme

Adjustment cap : Ayar kepi(kapağı)

Adjustment screw : Ayar vidası

Admit to : Kabul etmek,izin vermek

Adopt to : Kabul etmek,benimsemek,kullanmak

Advance to : İlerlemek

Advanced : İleri

Adversely : Zararına,olumsuz olarak

Advisable : Tavsiye edilir,uygun

Advise to : Tavsiye etmek

Aerodrome : Hava meydanı

Aerodynamic : Aerodinamik,hareket halindeki hava yada gazla ilgili

Aerology : Hava bilimi

Affect to : Tesir etmek,dokunmak

Aft : Arka,geri,arka taraf

After : Sonra

Again : Tekrar

Aganist : 1- Karşılaştırarak

: 2- -e karşı

Aggravate to : Kötüleştirmek,şiddetlendirmek

Agitate,to : Sallamak,çalkalamak

Agitation : Sallama,çalkalama

Agree,to : Bağdaşmak,uymak

Aid : Yardım

Aileron : Uçağın sağa sola yatışını sağlayan uçuş kumanda yüzeyi

Aim : Hedef,amaç,gaye

Aim to : Hedefe doğru çevirmek

Air : Hava

Air brake : Hava freni

Air carrier : Hava yolu şirketi

Air conditioning : Havanın şartlandırılması,havalandırma

Airborne : Havada,uçan

Aircraft : Uçak,hava taşıtı

Aircraft Maintenance mechanic : Uçak bakım teknisyeni,mekanik

Airfield : Hava meydanı(askeri)

Airflow : Hava akımı

Airframe : Gövde

Airspace : Hava sahası

Airspeed : Hava sürati,havaya nazaran sürat

Airstair : Merdiven

Airstream : Hava akımı

Airworthy : Uçuşa elverişli

Aisle : Koridor

Alert to : Alarm vermek,uyarmak,bildirmek

Align with to : Aynı hizaya koymak,aynı eksene getirmek

Align to : 1- Karşılaştırmak

: 2 – Navigasyonda IRU için enlem – boylam bilgilerinin girilebilmesi için işlemi başlatmak.

Alike : Benzer,aynı

All : Bütün,tüm

Allcate to : Tahsis etmek,ayırmak

Allow to : Bırakmak,müsaade etmek,izin vermek

Allowable : Kabul edilebilir,izin verilebilir

Alloy : Alaşım

Alone : Tek başına ,yalnız,sadece

Along : Boyunca

Alphanumerics : Harf ve rakamlardan oluşan dizi

Also : de-da aynı zamanda

Alter to : Değiştirmek,değişmek

Alternate : Yedek,yerini alabilen

Alternately : Sırayla

Alternative Current ( A.C) Alternatif akın,dalgalı akım

Although : Rağmen,karşın

Altimeter : Uçağın yerden yüksekliğini gösteren alet,altimetre

Altitude : Yükseklik,irtifa

Aluminum,aliminium : Alüminyum

Always : Her zaman,daima

Ambient pressure : Ortam basıncı

Ambient temperature : Ortam sıcaklığı

Amendment : Düzeltme,değişiklik

Ammeter : Ampermetre,akın miktarını ölçen alet

Among : Aralarında , arasında

Amount : Miktar

Amplification : Büyütme,güçlendirme zayıf sinyallerin değerini yükseltme

Amplify to (amplified amplified) Büyütmek,genişletmek,kuvvetlendirmek

Angle : Açı

Angle of attack : Hücum açısı,uçak ekseni ile hava filelerinin akış doğrultusu arasındaki açı

Annotate to : Açıklayıcı notlar koymak

Annotation : Not

Annual : Yıllık

Annunciate to : Bildirmek

Annunciator panel : Arıza uyarı paneli

Anomaly : Anormallik

Answer : Cevap

Answer to : Cevap vermek

Antenna : Anten

Antenna tilt angle : Anten eğim açısı

Anticipate to : Beklemek,ummak,tahmin etmek

Anti-clockwise : Saatin ters yönünde

Anti-icing : Buzlanmayı önleme

Anti-skid : Anti-skid kaymayı önleyen,kaymaya karşı

Anti-skid brake : Tekerlekleri kazıklatmadan ve kaydırmadan hızını düşüren fren

Any : 1- Hiç

: 2 – Herhangi

Any(no)longer than : - den daha fazla süre değil

Apart : Ayrı

Aperture : Açıklık,delik

Apparent : Açık,görülebilir,meydan da olan

Appear to : Ortaya çıkmak ,görünmek

Applicable : Uygun,uygulanabilir

Apply to : 1- Vermek,uygulamak

: 2 Sürmek

Approach : Yaklaşma ,inişe

Approach to : Yaklaşmak

Appropriate : Uygun

Approve to : Onaylamak

Approved : Onaylanmış

Approximately : Yaklaşık , yaklaşık olarak

Apron : Apron,terminalin yada hangarın karşısında bulunan uçak park alanı

Arc : Yay,kavis

Area : Bölge,yer

Arm : Kol

ARMED position : (İşletme) hazır durum

Arming : Hazır duruma sokma

Around : Çevresinde,etrafında

Arrange to : Düzenlemek,ayarlamak

Arrest to : Durdurmak,tutmak

Arrival : Geliş,varış

Arrive to : Gelmek , varmak

Arrow : Ok

Artıcle : Nesne,şey,madde

Artıculate : Mafsallı,düzenli bir şekilde birbirine bağlı

Artıculate to : Mafsal ile birleştirmek

Artificial : Yapay,suni

As : 1-…. Olduğundan , - den dolayı, çünkü

: 2 – gibi

As a rule : Genellikle,çoğunlukla

As follows : Aşağıdaki gibi

As necessary : Gerektiği şekilde,gerektiği gibi

Ascend to : Yukarı çıkmak,yükselmek

Ascent : Yükselme

Ashtray : Kül tablası

Aside : Bir yana,bir tarafa

Aspect ratio : Görüntü oranı,görüntü boyutu,çerçeve oranı

Assemble to : Birleştirmek bir araya getirmek,kurmak , monte etmek

Assembly : Montaj,kurma,bir araya getirme

Assess to : Değerlendirmek

Assign to : 1- Tahsis etmek,ayırmak

: 2 – Atamak,tayin etmek

Assigned : Ayrılmış,tahsis edilmiş

Assist to : Yardım etmek desteklemek

Assocıated : İlgili

Associated with : … ile ilgili,ilişkili; bağlı

Assure to : Emin olmak,temin etmek,sağlamak

Asteriks : Yıldız işareti(*)

Asymmetric : Asimetrik,simetrik olmayan

At a time : Bir seferde

At least : En az

At once : Derhal,hemen

At regular ıntervals : Düzenli aralıklarla

Attach to : Bağlamak,tutturmak

Attachment poınt : Bağlantı noktası

Attack to : 1- Saldırmak , hücum etmek

: 2 – Zarar vermek

Attain to : Ulaşmak, erişmek

Attempt : Deneme,girişim

Attempt to : Denemek,girişmek

Attention : Dikkat,ilgi

Attitude : Konum,durum,pozisyon

Audible : İşitilebilir,duyulabilir

Aural warning : Sesli ikaz

Authority : Otorite,yetki,makan

Authorization to : İzin vermek,yetki vermek

Automatic Direction Fınder (ADF ) : Otomatik yön bulucu

Automatic Volume Control (AVC ) : Otomatik ses kontrolü

Auxiliary : Yedek,yardımcı

Auxiliary Power Unıt ( APU ) : Yardımcı güç kaynağı

Available : Mevcut,hazır,elde mevcut,müsait

Average : Ortalama

Aviation : Havacılık

Avionics : Havacılık elektroniği

Avoid to : Önüne geçmek , meydan vermemek, sakınmak,kaçınmak

Away : Uzağa,uzakta; bir yana

Axis : Eksen

Axle : Aks,Dingil

Axle sleeve : Aks kovanı

Azimuth : Azimut,gök küresinin herhangi bir noktası ile güney yönü arasındaki açı,güney açısı

-B-


Back : Arka,geri,tekrar

Back of : Arkası,arkasında,arkasına

Back off to : Gevşetmek

Back up to : Desteklemeki,yedeklemek

Background lighting : Arka panel aydınlatması

Backing : Yardım arka çıkma,arka,arkalık,destek

Backlash : Şiddetli geri itme,makine de boşluk veya salgı,laçkalık

Backlash of controls : Kumandaların oynaklığı

Backşash play : Kumanda boşluğu ( Kumandalar bu boşluk içerisinde oynatılırsa kumanda hareketi meydana gelmez.

Backside : Arka,taraf

Back-up : Yedek,destek

Backward : Geriye doğru

Bacteria : Bakteri

Bad (ly) worse,worst : Kötü

Badge : İşaret,alamet,rozet

Baffle plate : Bölme plakası

Balance : Balans,denge

Balance to : Dengelemek,eşit hale getirmek

Ball : Bilya,küre,top

Balast : 1 – Balans denge ayarlığı

: 2 – Ayar rezistansı,akımı dengelemek üzere dizayn edilmiş bir devre elemanı

Ballytpe : Bilyalı tip

Bank : Yatış uçağın bir kanadının diğer kanada göre alçak yada daha yüksek olduğu pozisyon

Bank angle : Yatış açısı

Bank to : ( Uçakta ) bir tarafa yatmak

Bar : 1- Basınç ölçü birimi

: 2 – Çubuk,değnek,kol,demir

Bare : Çıplak,yüzey katmanı veya koruması olan

Barrel : Varil,fıçı

Barrel roll : Uçuşta uçağın ekseni üzerinde tam bir devir yapması

Barrier cream : Koruyucu krem

Base : 1- Taban , alt(kısım),dip

: 2 – Üs

Base plate : Taban levhası

Base to : Temel almak,referans almak,kullanmak

Basıc : Esas,temel

Basically : Temel olarak,esasında

Basin : Lavabo,leğen

Battarey : Batarya,akü,pil

Batatarey operated : Batarya ile çalışan

Batterarey powered : Batarya ile çalışan / beslenen

Bay : Bölme,iki kiriş veya dikme arası

Bayonet pin : Kavrama pimi,bağlama somunu pimi

Be provided to : Bulunmak,olmak

Be subjected to,to : Maruz kalmak,maruz bırakılmak

Be,to (is,are,was,were) : Olmak,varolmak

Beacon : Bir uçağa kılavuzluk etmek yada uçağı yönlendirmek amacıyla ışık,elektrik sinyali,yada başka uyarma türleri yayan istasyon , radyo,far

Beacon lıghts : Havaalanlarındaki işaret lambaları

Bead : Damak,ufak yuvarlak cisim,boncuk

Beam : 1 – Kiriş

: 2 – Işık,ışın,huzme

Beam antenna : Huzme anten

Beam deflection tube : Huzme saptırmalı tüp

Bear , to (bore,borne) : Taşımak

Bearing : Yatk,rulman

Bearing alignment : Yatağı istikametine koymak,ayar yapmak.

Because : Çünkü , -den dolayı

Because of : Yüzünden, - den dolayı

Become , to (became,become)Hale gelmek,dönüşmek,olmak

Before : Önce ,– den önce

Begin to ,(began , begun ) : Başlamak

Beginning : Başlangıç,kaynak

Behind : Arkasında

Bell : Zil,çan

Bell cutout switch : Zil kesme,susturma switchi

Bellcrank : Hareketin yönünü değiştirmek için kullanılan manivela,kol

Belly : Göbek

Belly fairing : Koltuk(gövde altı) kaportası

Belly landing : İniş takımlarını kullanmayarak,gövde üzerine iniş

Belong ,to : Ait olmak

Below : Aşağı,aşağıda,aşağısında,altında

Belt : Kayış,kemer

Belt konveyor : Kayışlı konveyör

Belt drive : Kayışla hareket ettirme,döndürme

Bench : Tezgah,sıra oturma sırası,bank

Bench drıll : Masa matkabı

Bench RPM : Deneme devir sayısı

Bench vıce : Tezgah mengenesi

Bend : Bükülmüş kıvrık kısım

Bend to ( bent,bent) : Kıvırmak,bükmek

Bending : Eğilme,bükülme,eğme,bükme

Beneath : Aşağısına,altına,aşağısında,altında

Bent : Eğilim,meyil,eğri,bükük

Beside : Yanında,yanına

Besides : Ayrıca

Best : En iyi

Beter : -den daha iyi

Between : Arasında

Bevel : Dik açılı olmayan,eğim,eğrilik

Bevel gear : Konik dişli. Bir şiftin kendisine paralel olmayan diğer bir şaftı döndürmesini sağlar.

Beverage : İçecek ,meşrubat

Beware,to : Dikkat etmek,sakınmak,kaçınmak

Beyond : Ötesinde,daha fazla,daha ileride

Bezel : Façeta,kenar,çıkıntı

BITE Test : Dahili sistem testi

Bias : 1 – Verev,şivli,meyilli

: 2 – (Elektrikte) bayas,öngerilim

Biaxial : İki eksenli

Big : Büyük

Binary : İkili

Bind to(bound,bound) : Bağlamak,tutturmak

Binding : İki madeni cismin fiziksel olarak bağlanması

Bit : 1 – Matkap ucu, alet ucu

: 2 – (Bilgisayarda)bit,ikili sayı sisteminde bir birim

Blade : Jet motorunda kademeleri oluşturan döner parçalardan her biri,pal

Blank off to : Sızdırmazlığın sağlanması amacı ile tapa,conta,bostik vb.maddeler uygulamak

Blank out to : İptal etmek

Blank to : Kapak ile kapatmak

Blanket : Battaniye

Blast : Sert rüzgar sağanağı

Bleed ( off) to : Kanamak,(basınç ,gaz) boşalmak,kaçmak,boşaltmak,kaçırmak

Blend to : Karıştırmak,harmanlamak

Blind cap : Kör başlık

Blind plug : Kör tapa

Blister : Kabartı

Blistering : Kabarma

Block tıme : Uçağın kalkışı için takozların alındığı andan inişte park edip takoz konduğu ana kadar geçen zaman

Block to : Önünü kapatmak,tıkanmak

Blockage : Tıkanma

Blocked : Tıkalı

Blot to : Kurulamak,kurutmak

Blow to (blew,blown) : Hava vermek,fışkırtmak

Blower : Fan,vantilatör,hava akımını sağlayan cihaz,üfleyici

Blunt : Kör,keskin olmayan

Blunted : Kör keskin olmayan

Boarding : Uçağa binme

Body : Gövde , vücut

Bolt : Cıvata

Bolt to : Civatalamak

Bond : 1 – Elektriki irtibat

: 2 – Kimyasal madde kullanarak yapıştırma

Bond to : 1 - Elektriki irtibat sağlamak,elektrik bağlantısı kurmak

: 2 – Kimyasal madde kullanarak yapıştırmak

Bonding : 1 – Bağlantı

: 2 – Tutturma,yapıştırma

Bonnet : 1 - Başlık, başlık şeklindeki kapak

: 2 – Arabanın motor kaportası

Boost : 1 – Manifold basıncı

: 2 – Basıncı arttırma,zengin karışım verme

Boost to : İtmek;desteklemek;yükseltmek,arttırmak,voltajı yükseltmek

Bore : Delik,oyuk,çap

Both : Her ikisi,her iki

Both… and… Hem … hem de…

Bottle : Tüp

Bottom : En alt,taban,dip

Bottom to : Değmek,ulaşmak

Brake : Fren

Brake tempereture monıtorıng system : Fren ısısı kontrol sistemi

Brake to : Fren yapmak,frenlemek

Branch : Dal,kol,bölüm

Branch to : Ayrı yönlere,bölümlere ayrılmak/dağılmak/bölünmek

Breadth : Genişlik

Break : 1 – Çatlak,kırık

: 2 – Aralık,açıklık

: 3 – Ara,paydos

: 4 – Ani düşme,kesilme

Break down to : Bozulmak

Break off to : Kırılıp ayrılmak

Break to ( broke,broken) : 1 – Kırmak

: 2- (Elektrik) Devreyi bozmak,kapatmak

Breakdown : (Makine) Bozulma,durma

Breath : Nefes , soluk

Breathe to : Solumak , nefes almak

Bridge : Köprü

Brief : Kısa

Briefcase : Çanta,evrak çantası

Brıght : Parlak

(brıghter,brıgtest) : daha parlak,en parlak

Brıghtness : Parlaklık

Brilliance : Parlaklık

Brıng to(brought,brought) : Getirmek

Brıskly : Çabuk

Broad : Geniş,enli

Broadcast : Yayın

Broadcast to : Radyo ile yayınlamak

Brush : Fırça

Brush on,to : Fırçayla sürmek

Brush to : Fırçalamak

Bubble : Baloncuk

Build : Yapı

Build in to : Dahil etmek

Build to : 1 – İnşa etmek

(built,built) : 2 – Monte etmek,parçaları bir araya getirmek

Built-in : Dahili,gömme(dolap vs)

Bulge : Çıkıntı,şişkinlik

Bulkhead : Duvar

Bump to : Çarpmak,vurmak

Burn : Yanık

Burn to : Yanmak

Burst to : 1 – Patlamak

(burst,burst) : 2 – Yarılmak,ayrılmak

Busbar : Elektrik gücü dağıtım çubuğu / hattı

Busy : Meşgul

But : 1 – Fakat,ama

: 2 – Hariç

Butt : Herhangi bir şeyin enli ucu veya sapı,fıçı

Butt to : 1 – Bitişmek,bitiştirmek

: 2 – Değdirmek,değmek

: 3 – Kafasını vurmak

Button : Düğme,buton

By : 1- Tarafından

: 2 – İle,vasıtasıyla

: 3 – Yanında , yakınında,

By means of : Yoluyla,vasıtasıyla

By use of : Yoluyla,kullanarak

By way of : Yoluyla,vasıtasıyla

Bypass : Atlama,dolaştırma,aşama hattı

Bypass to : Bir devreyi,bir şeyin içinden geçirmek yerine o şeyi atlayacak şeklide değiştirmak.

-C-
Cabin : Kabin

Cabin attendant : Kabin memuru,hostes

Cabin window shade : Güneşlik,kabin perdesi

Cable : Kablo

Cadmium plated : Kadmiyum kaplama

Cage : Kafes

Calculate , to : Hesaplamak

Calculation : Hesap

Calibrated dial : Derecelendirilmiş kadran/gösterge

Calibration : Kalibrasyon,ayarlama

Call button : Çağırma butonu

Call,to : 1- Çağırmak

: 2 – Telefonla aramak

Calorie : Kalori

Cam : Kam

Cambered : Dış bükey,kavisli,hafif bükük

Cancel ,to : İptal etmek

Canted : Eğimli

Cap : Kapak

Cap nut : Şapkalı,kapalı somun

Cap,to : Kep ile kapatmak

Capability : Kapasite,güç,imkan

Capasity : Kapasite

Captain : Kaptan

Captain panel : Kaptan pilotun paneli

Captain’s control stand : Pedestal

Capture : Yakalanma,kilitlenme

Carburize to : Karbonlanmak

Carcass ply : Karkas kat

Card : Kart

Cardboard : Kalın karton,mukavva

Cardinal number : Asıl sayı,sayma sayısı(1,2,3,4…gibi)

Careful : Dikkatli

Carefully : Dikkatlice,dikkatli şekilde

Carriage : Taşıma,nakliye, araba

Carrier : Taşıyıcı

Carry out to : Yapmak

Carry to(carried,carried) : Taşımak

Cartridge : Kartuş

Carve, to : 1- Kesmek

: 2- Oymak

Case : Kutu,muhafaza,kasa

Casing : Kasa

Cast iron : Dökme demir,pik demir

Casting : Döküm

Castle nut : Çentikli somun,taçlı somun

Catch to(caught,caught) : Yakalamak,tutmak,yetiştirmek

Category : Kategori,sınıf

Cathode Ray Tube(CRT) : İçindeki elektronlar(katot ışınları)florasan ekranda görüntü oluşturan elektron tüpü

Cause : Sebep

Cause to : Neden olmak,sebebiyet vermek,yol açmak

Caution : İkaz(iş ve malzeme için)

Cautious : Dikkatli,tedbirli

Cavity : Boşluk

Cease to : Durmak,sona ermek

Ceilling : Tavan

Cement : Çimentolamak,yetiştirmek

Center fuel tank : Merkez yakıt tankı

Center of gravity : Ağırlık merkezi

Center,centre : Merkez,orta

Center to : Merkezlemek,ortalamak

Center-groove tire : Merkez oluklu lastik

Centerline : Merkez hattı,pist orta hattı

Center-rib tire : Merkez kuşaklı lastik

Central : Merkezi,santral

Centrifugal : Santrifüj,merkezkaç

Certain : Belirli

Certificate : Sertifika,belge

Certified : Onaylı,tasdikli,yetkili

Certify,to(certified,certified) : Onaylamak,tasdik etmek

Chafe to : Ovuşturmak,sürterek aşındırmak,ovarak ısıtmak

Chain : Zincir

Chalk : Tebeşir

Chamber : Oda

Chamfer : Oluk,yiv

Chamfer to : Oluv açmak,yiv açmak

Chance : İhtimal , olasılık

Change : Değişiklik

Change to : Değiştirmek,değişmek,çevirmek

Channel : Kanal,oluk

Chapping : Çatlama

Chapter : Bölüm

Characteristic : Özellik

Characterize to : Tanımlamak,nitelemek

Charge : Ücret,yük,görev,şarj

Charge to : Yüklemek,doldurmak,şarj etmek

Charged : Yüklü

Charging : Yükleme,doldurma,şarj etme

Chart : Tablo,grafik

Charter,to : Kiralamak,tutmak

Chase to : Oluk açmak,oymak

Chaser : Diş açma bıçağı,keski

Chassis : Şasi,çerçeve

Cheap : Ucuz

Check : Kontrol

Check list : Kontrol listesi

Check valve : Check valf,bir yöne akışa izin veren aksi yöne akışı

Check to : Kontrol etmek

Chemical : Kimyasal

Chevron cutting : Zikzak kesilme

Chief pilot : Baş pilot,kaptan

Chill to : Soğumak,soğutmak

Chılly : Soğuk,serin

Chip to : Yontmak,çentmek

Chipping : Küçük parçalar halinde yontulma

Chisel : Keski,iskarpela

Chloride : Klörür

Chlorinated water : Klorlu su

Chock : Takoz

Choıce : Seçim

Choke to : Tıkamak,boğmak

Choose to(chose,chosen) : Seçmek

Chop to : Kesmek,parçalamak

Chord : Kiriş

Chrome : Krom

Chunk : İri parça

Chunking : İri parçalar halinde kopma

Circle : Daire , çember

Circle to : Etrafını çevirmek,kuşatmak

Circuit : Devre

Circuit breaker : Sigorta,devre kesici

Circuit diagram : Devre şeması

Circular : Dairesel yuvarlık

Circulate to : Dolaşmak

Circulation : Dolaşım,devir,sirkülasyon

Circulation of air : Hava sirkülasyonu

Circumference : Çevre,çember

Circumferential : Çevreye ait,çevresel

Circumstance : Durum,koşul

Claim to : Talep etmek,hak iddia etmek

Clamp : Kelepçe

Clamp circuit : Bloke devresi,kenetleme devresi

Clamping ring : Kelepçe halkası

Clarify to(clarified,clarified) : Arıtmak,temizlemek

Clasp to : Tutturmak,kenetlemek

Classification : Sınıflandırma,tasnif

Classify to(classified,classified) : Sınıflandırmak,tasnif etmek

Clay : Balçık,kil

Clean : Temiz

Clean to : Temzilemek

Cleaning agent : Temzileme maddesi

Clear : Açık,serbest,net

Clear of : Temizlenmiş, - den uzak

Clear up to : Düzenlemek,toparlamak,temizlemekYüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə