TəRCÜmeyi-halYüklə 42,42 Kb.
tarix28.05.2018
ölçüsü42,42 Kb.
#51930

CV

Elkhan Beylerov BeylerPersonal Information:

Date of birth: 25.01.1959

Address: Khatai distr., Baku, AzerbaijanContact details:

Phone: (050) 381 76 88,

E-mail:el_4444@mail.ru

Education:

Baku State University, Faculty: mechanical-mathematicsMajor : Mathematics, math teacher
2005- Dissertation defence on “The usage of tests in development of pupil’s general intellect.” Major: General pedagogy, history of pedagogy and education.
2009- received the Degree of candidate of science in Pedagogy.
2008- Ph.D, Department of General Psychology, Baku State University.Work experience:
1981- Calculation Centre, XDNGK

Position: system programmer,senior engineer, head of the department


1990 – professional school #12

Position: Teacher of math and information science
1990 – Technical-humanitarian lyceum

Position: Teacher of information science
2003-2005- Evaluation and Monitoring Department, Institute of Problems in Education

Position: assistant professor
2005- “Applied researches in Education” department, Institute of Problems in Education

Position: head of the department
April, 2005- development project on “The Development of Educational Sector” of The Ministry of Education and National Bank

Position: international adviser on “Evaluation of the student’s achievments and preparation of national evaluation system”
March – May, 2005– development project on “The Development of Educational Sector” of The Ministry of Education and National Bank, survey of the preliminary situation, Sharur, Nakhchivan

Position: regional officer
October, 2006- development project on “The Development of Educational Sector” of The Ministry of Education and National Bank, preparation of System on The Evaluation of Pupil’s Achievment.

Position: national adviser in Mathematics.
December, 2006- cı il dekabr, The Ministry of Education, Organization of centralized testing for the last year pupils of refugee high schools in Imishli.

Position: regional exam leader
June, 2006- The Ministry of Education, Organization of exsperimental centralized testing for the last year pupils of refugee high schools in Imishli.

Position: exam leader of Examination Centre
May, 2006- The Ministry of Education and Institute of Problems in Education, Centre for Applied Researches in Education, Preparation of tests and surveys in scientific researches, organizations of pre-tests and tests.

Position: survey leader
2006- development project on “The Development of Educational Sector” of The Ministry of Education and National Bank , Program on “The Evaluation of International pupil’s achievment”, Aghdash, Aghsu, Shamkir

Position: Regional leader of examinations
2006- development project on “The Development of Educational Sector” of The Ministry of Education and National Bank ,Organization of Surveys and examinations on “National Evaluation”, Barda, Imishli

Position: Regional leader of examinations


Publications:


 1. Həndəsə. Abituriyentlərə kömək Dərs vəsaiti Bakı: Təhsil, 2000.

 2. Həndəsə. Məsələlər həlli ilə Dərs vəsaiti Bakı: Təhsil, 2002.

 3. "Riyaziyyat" Metodik vəsait TQDK, 2002.

 4. "1 sual 880 cavab və ya 1001 sirrin xəzinəsi". İntellekt test toplusu Kitab Bakı: Çaşıoğlu, 2002.

 5. Riyaziyyat: Test tapşırıqları Kitab TQDK, 2003.

 6. Testologiya və müasir təhsil Monoqrafiya Bakı: Adiloğlu, 2003

 7. Testologiya müasir elm sahəsi kimi Məqalə Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi. ARTPİ, Elmi əsərlər jurnalı, 2004, №1.

 8. Müasir təhsilin aktual psixoloji problemi – intellekt testləri

Məqalə ARTPİ, Bakı, «Təhsilin psixoloji problemləri» elmi-praktik konfransın materialları, 2005.

 1. Ümumtəhsil məktəblərində şagird­lərin ümumi intellekt səviyyəsi və onun diaqnostikası Məqalə BDU. Psixologiya jurnalı. 2005, №1.

 2. Şagirdlərin intellektual inkişafı ilə akademik uğurları və peşəyönümü arasındakı əlaqə. Məqalə ADPU, Pedaqoji Universitet Xəbərləri jurnalı, 2005, № 2.

 3. İntellektin yaş-cins aspektində inkişafı Məqalə BSU. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, 2005, № 2.

 4. Şagird intellektinin inkişafı Monoqrafiya Bakı: Adiloğlu. 2006.

 5. İntellekt və ona müxtəlif aspektlər­də münasibət Məqalə Azərbaycan məktəbi, 2007, № 2.

 6. İntellektual testlər probleminin tari­xi və müasir vəziyyəti

Məqalə ARTPİ-nin Elmi əsərləri, 2007, № 1.

 1. Təhsildə pedaqoji innovasiyaların səmərəliliyinin tədqiqi və tətbiqi imkanları Məqalə ARTPİ-nin Elmi əsərləri, 2007, №4.

 2. Qiymətləndirmədə test texnologiya­larından səmərəli istifadə imkanları Məqalə ARTPİ-nin Elmi əsərləri, 2007, №4.

 3. İntellektual qabiliyyətlərin diaqnostika problemləri

Konfrans materialı Təhsilin aktual problemləri (ARTPİ kon­frans məruz-nin tezisləri). Mütərcim, 2007.

 1. Riyaziyyat təlimi üzrə şagird nailiyyət­lərinin qiymətləndiril­məsində praktik fəaliyyətə dair Məqalə Kurikulum jurnalı, 2008, №2.

 2. İstedadın ümumi şəxsiyyət və yaş xüsusiyyətləriMəqalə ARTPİ-nin Elmi əsərləri, 2008, №3.

 3. Xüsusi istedada malik uşaqların inkişafının ümumi problemləri

Məqalə ARTPİ-nin Elmi əsərləri, 2008, №4.

 1. İstedadlı uşaqların təliminin aktual problemləri Məqalə Azərbaycan məktəbi, 2008, № 4.

 2. İstedadlı uşaqların psixoloji təmi­natı (tərcümə, TN-nin sifarişi ilə) Kitab Bakı: Aspoliqraf, 2008.

 3. İstedadin psixoloji diaqnostikası (TN-nin sifarişi ilə) Kitab Bakı: Aspoliqraf, 2008.

 4. Uşaqlarda istedadin müəyyən­ləş­diril­mə­si və inkişaf etdirlməsi. İstedain işçi konsepsiyası (TN-nin sifarişi ilə) Monoqrafiya Bakı: Təhsil, 2008.

 5. İntellekt və məntiq testləri Kitab Bakı: Zərdabi LTD, 2009.

 6. İstedadın səciyyəvi xüsusiyyətlərinə dair Məqalə ARTPİ-nin Elmi əsərləri, 2009, №3-4.

 7. Usefully application opportunity of the testing technology in assessment Konfrans materialı, məruzə Interdependence of National Assessment Systems and Education Standarts. Inter­na­tio­nal Association for Educational Asses­sment. 33rd Annual Conference, 16-21 Sep­tember 2007, Baku.

 8. İstedad probleminə və istedadlı uşaqlarla iş təcrübəsinə dair

Konfrans materialı “Pedaqiji elmlər təhsilin xidmətində” adlı elmi konfransın materialları. ARTPİ, Bakı: Mütərcim, 2009

 1. Проблемa детской одаренности Məqalə Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2009, №10, Москва

 2. Проблема одаренности в процессе глобализации Məqalə

Экономика Социология и Право. Жур­нал научных публикаций. “Наука+”, 2009, №10. Москва.

 1. Вопросы исследования творческой одаренности Məqalə

Журнал научных пуб­ли­ка­ций аспи­ран­тов и докторантов. 2009, №9. Курск.

 1. İstedadlı uşaqların təlimin məzmununa dair Məqalə BDU. Psixologiya jurnalı, 2009, № 1.

 2. İstedad və onun növlərinə dair Məqalə BDU. Psixologiya jurnalı, 2009, № 2.

 3. İstedadlı uşaqlar üçün əlverişli olan təlim formaları Məqalə BDU. Psixologiya jurnalı, 2009, № 3.

 4. İstedadlı uşaqlar üçün differensiallaşmış təlim Məqalə BDU. Psixologiya jurnalı, 2009, № 4.

 5. Kreativlərlə intellektualların təlim problemlərinə dair Məqalə

ADU. Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2010, № 1.

 1. İstedadlı uşaqların yaradıcılıq po­ten­sia­lı­nın inkişafının psixo-peda­qoji məsələləri Məqalə BDU. Psixologiya jurnalı, 2010, № 1.

 2. İstedadlı uşaqlarla işin təşkili istiqa­mə­tində tədqiqat nəticələrinə dair Məqalə BDU. Psixologiya jurnalı, 2010, № 2.

 3. İstedadlı uşaqların yaradıcılıq potensia­lının tədqiqi Məqalə BSU. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, 2010, № 2.

 4. Ümumtəhsil məktəblərində istedadlı uşaq probleminə dair

Məqalə ADU. Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2010, № 2.

 1. Kреативы и интеллектуалы Məqalə Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2010, №3. Москва.

 2. İstedadlı uşaqlarla işin təkmilləşdiril­məsinə dair Məqalə BSU. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, 2010, № 3.

 3. Yaradıcı təfəkkürün inkişaf xüsusiy­yət­lərinin tədqiqinə dair

Məqalə AMEA, FSHİ. Fəlsəfə. Elmi-nəzəri jurnal, 2010, №1.

 1. Yaradıcılıq potensialının diaqnos­tikası Məqalə

ADU. Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2010, № 3.

 1. İstedadın formalaşmasında və ger­çəkləş­məsində mənəvi dəyərlər amili Məqalə BDU-nun İlahiyyət Fakultəsi­nin Elmi Məcmuəsi, 2010, № 1.

 2. İstedadlı uşaqlar problemi qlobal­laşma gerçəkliyində milli strateji problem kimi Məqalə ARTPİ-nin Elmi əsərləri, 2010, №3.

 3. İstedad və onun növlərinə dair Tezislər Konfrans materialı

NMİ. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texno­logiyanın təlim-tərbiyə pro­sesində tətbiqi”nə dair elmi-praktik kon­fransın mate­rial­ları. Tezislər. s. 3-6.

 1. İstedadlıların təliminin forma və məzmununun psixo-pedaqoji aspekt­ləri Məqalə Naxçı­van Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. 2010, №2

 2. İstedad və onun inkişafının psixoloji məsələləri Monoqrafiya Bakı, Elm və təhsil, 2010.

 3. S.Seyidovun “Yaradıcılığın feno­meno­lo­giyası” əsərində istedad və yaradıcılığın qədim fəlsəfi kök­lərinə dair Məqalə AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, və hüquq seriyası. 2010, №1-2.

 4. İstedadlılar qloballaşma gerçəkliyində “Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində” mövzusunda respublika elmi-praktik konfrasın materialı Bakı : Mütərcim, 2010.Diploma and Certificates:

1.Seminar and workshop on “Preparation of curricula and teaching materials and evaluation of students”, certificate, SİTO
2. Member of work group on “Preparation of Curricula and National Standards, Preschool Evaluation and National Evaluation”, certificate for active participation, SITO

3. “Teacher of teachers” course, “The Application of New Curricula”, certificate
Trainings:


 • 2008/2009, 2009/2010, 2010-2011 academic years- Trainings on “The application of new curricula for school teachers”, trainer

 • 2009/2010, 2010/2011 academic years-organizations and monitoring of the trainings for school teachers implementing new curricula, monitorings organized by The Ministry of Education, ekspert, Xachmaz, Qusar

Language skills:

Speaking

Writing

Azerbaijani

native

native

Russian

fluent

fluent

English

good

good


Computer skills:

Microsoft Windows, MS Word, Excel, Corel Draw, Adobe Photoshop, Power Point, Internet Explorer

Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 42,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə