Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Dram, musiqi, musiqili-dram və ədəbi əsərlərin sifariş əsasında yaradılmasınaYüklə 104,69 Kb.
tarix20.01.2017
ölçüsü104,69 Kb.
#733


Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1998-ci il 22 oktyabrtarixli 215 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

1 nömrəli əlavə

Dram, musiqi, musiqili-dram və ədəbi əsərlərin sifariş əsasında yaradılmasına

və ya onların ilk kütləvi ifa hüququnun alınmasına görə ödənilən

müəllif qonorarının minimum
M İ Q D A R I


Əsərlərin növləri

Müəllif qonorarının minimum miqdarı (min manatla)

1

2

I. Dram əsərləri

1. Çoxpərdəli pyeslər:
nəsrlə

1500

nəzmlə (şerlə)

2000

2. Birpərdəli pyeslər:
nəsrlə

750

nəzmlə

1000

3. Kukla teatrı üçün pyeslər:
nəsrlə

1200

nəzmlə

1600

4. Çoxpərdəli səhnələşdirmələr:
nəsrlə

750

nəzmlə

1000

5. Birpərdəli səhnələşdirmələr:
nəsrlə

375

nəzmlə

500

6. Çoxpərdəli pyeslərin tərcüməsi (Bədii):
nəsrlə

800

nəzmlə

1000

7. Çoxpərdəli pyeslərin tərcüməsi (Sətri):
nəsrlə

500

nəzmlə

700

8. Birpərdəli pyeslərin tərcüməsi (Bədii):
nəsrlə

400

nəzmlə

500

9. Birpərdəli pyeslərin tərcüməsi (Sətri):
nəsrlə

250

nəzmlə

350

II. Musiqi əsərləri

1. Opera (çoxpərdəli)

8000

2. Balet (çoxpərdəli)

6000

3. Operatta, musiqili komediya, müzikl

3000

4. Oratoriya

2500

1

2

5. Simfoniya

3200

6. Kantata, iri proqramlı simfonik əsər,

simfoniyetta3000

7. Konsert

2000

8. Uvetüra, fantaziya, rapsodiya (orkestr üçün)

1000

9. Süita, orkestr üçün variasiya

1200

10.Orkestr üçün bir hissəli kiçik əsərlər

500

11. Kvartret, kvintet, sekstet

1000

12. İrihəcmli birhissəli instrumental əsərlər

800

13. Nəfəs alətləri və digər orkestrlər üçün

marşlar


500

14. Xalq çalğı alətləri və estrada orkestləri üçün

silsilə əsərlər800

15. Orkestr üçün rəqslər və kiçik həcmli əsərlər

500

16. Kamera ansamblları üçün süita

600

17. Solo alətləri üçün sonata

800

18. Orkestr ilə solist üçün romans (vokal)

300

19. Kiçik kamera əsərləri

200

20. Xor üçün irihəcmli (müşayiət ilə)

500

21. Xor üçün irihəcmli əsərlər (müşayiətsiz)

600

22. Xor üçün kiçikhəcmli əsərlər (müşayiət ilə)

250

23. Xor üçün kiçikhəcmli əsərlər (müşayiətsiz)

300

24. Müşayiətli səs üçün romanslar, balladalar,

vokalizlər, ariyalar və digər kamera əsərləri250

25. Mahnı üçün musiqi

250

26. Tamaşalar üçün musiqi

900

27. Uşaq bədii kollektivləri üçün opera

2000

28. Sirk nömrəsi üçün musiqi

400

29. Sirk attraksionu, pantomima, bir şöbəli

süjetli sirk tamaşası üçün musiqi1000


Qeyd:

1. Birpərdəli opera, balet, operatta və musiqili komediyalara görə müəllif qonorarı əsərin həcmi və keyfiyyətindən asılı olaraq çoxpərdəli əsərlər üçün nəzərdə tutulan minimum miqdarın 25-40 faizi həcmində ödənilir.

2. Xalq mahnılarının işlənməsinə görə orijinal əsərlər üçün nəzərdə tutulan minimum miqdarın 25-30 faizi həcmində müəllif haqqı ödənilir.


III. Musiqi ilə bağlı ədəbi əsərlər

1. Çoxpərdəli opera üçün libretto

2500

2. Çoxpərdəli operatta, musiqili komediya,

müzikl üçün libretto1200

3. Çoxpərdəli balet üçün libretto

750

4. Oratoriya, simfoniyetta, kantata üçün libretto

400

5. Çoxpərdəli opera, operatta, musiqili

komediya, müzikl üçün librettonun tərcüməsi600

6. Birpərdəli opera, operatta, musiqili, komediya,

müzikl üçün librettonun tərcüməsi350

Qeyd:

Birpərdəli opera, operatta, musiqili komediya və balet üçün librettoya görə müəllif qonorarı əsərin həcmindən və keyfiyyətindən asılı olaraq çoxpərdəli əsərlər üçün nəzərdə tutulan minimum miqqdarın 25-40 faizi həcmində ödənilir.
7. Çoxpərdəli baletin xoreoqrafiyası

1500

8. Bir balet nömrəsinin xoreoqrafiyası

150
IV. Estrada və sirk üçün əsərlər

1. Kiçik məzhəkələr, dramatik etüdlər

120

2. Felyetonlar, miniatürlər, intermediyalar,

novellalar, monoloqlar120

3. Mahnı mətni

150

4. Meyxana və bayatılar

75

5. Meyxana və bayatılar üçün musiqi

100


Qeyd:

Meyxanalar üçün yazılmış ikihissəli musiqinin dəyəri II-ci bölmənin 25-ci bəndinə uyğun ödənilir.
6. Montaj, kompozisiya, orijinal janrlı estrada

əsərlərinin tərtibatı80

7. Aparıcı üçün giriş sözü

60

8. Koolektiv ifa üçün nəzərdə tutulan proloq və final

100

9. Qısa dialoq (intermedia)

60

10. Həcvlər

70

11. Antrenin ədəbi işlənməsi

60

12. Oyunbaz antresi, komik rolların ifaçıları üçün antre

120

13. Pantomima, süjetli sirk tamaşası (libretto və mətn)

700

14. Sirk nömrəsi ssenarisi

150

15. Sirk attraksionunun ssenarisi

300

16. Musiqili çıxış, yaxud estrada tamaşalarına musiqi

200

17. Marşlar, cəld rəqslər, intermessolar, romanslar, digər

xırda pyeslər, valslar250

18. Sirk, yaxud estrada nömrələrini müşayiət etmək

üçün nəzərdə tutulan kiçik musiqili əsərlər120

19. Sirk, yaxud estrda nömrələrinin musiqili kompilyativ

tərtibatı120

20. Süjetli estrada tamaşaları üçün ssenari və mətnlər

200

21. Kütləvi bayramlar üçün ədəbi ssenari

250


Qeyd:

Estrada və sirk üçün yazılmış ədəbi əsərlərin tərcüməsi üçün orijinal əsərlərə görə nəzərdə tutulan minimum miqların 50 faizi həcmində qonorar ödənilir.
22. Folklor xoreoqrafiyası əsasında səhnə üçün rəqs

250

23. Müəllif rəqsi

300


Qeyd:

1. Bədii cəhətdən yüksək səviyyəsi, tematik aktuallığı və orijinal üslubu ilə fərqlənən əsərlərin dəyəri müstəsna hal kimi Dövlət Alqı Komissiyası tərəfindən minimum qiymətlərdən qrtıq, sərbəst qiymətlərlə müəyyən oluna bilər.

2. Kommersiya təşkilatları əsər sifariş verərkən, yaxud ilk kütləvi ifa hüququnu alarkən bu əlavədə göstərilən minimum miqdardan az olmamaq şərti ilə əsəsrlərin dəyəri müqavilə əsasında sərbəst qiymətlə müəyyən edilir.

____________________


Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1998-ci il 22 oktyabr

tarixli 215 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

2 nömrəli əlavə

Təsviri sənət əsərlərinin sifariş əsasında yaradılmasına, yaxud onların ilk nümayiş

hüququnun alınmasına görə müəllif qonorarının minimum miqdarıƏsərlərin növləri

Müəllif qonorarının minimum miqdarı (min manatla)

1

2

I. Dəzgah rəngkarlığı

1. Tematik tablo

1000

2. Qrup portreti

1000

3. Natürmort

600

4. Mənzərə

700

5. Etüd

500

6. Sərgi xarakterli teatr və kino eskizləri

500

II. Dəzgah qrafikası

1. Sulu boya, quaş, tampera, pastel

800

2. Portret

700

3. Mənzərə

800

4. Natürmort

450

5. Səhnə kostyumu eskizləri

250

6. Plakat

300

III. Heykəltaraşlıq

1. Çoxfiqurlu kompozisiya (ölçüsü 1,5 metrə

qədər)


2500

2. Heykəl və ya çoxfiqurlu kompozisiya (ölçüsü

1,5 metrdən çox)5000

3. Yarım fiqur

2000

4. Portret

2000

5. Kiçik formalı heykəllər

2000


Qeyd:

Əsərlərin dəyəri müəyyən olunarkən işlənən materialın qiyməti nəzərə alınır.
IV. Dekorativ tətbiqi sənət

1. Xalça və xalça məmulatları, vərni, məfraş və s.

(3 kvadrat metrə qədər)2500

2. Xalça və xalça məmulatları, vərni, məfraş və s.

(3 kvadrat metrən böyük)5000

3. Saxsı, şamot və s.

500


Qeyd:

1. Bədii cəhətdən yüksək səviyyəsi, tematik aktuallığı, orijinal üslubu ilə fərqlənən təsviri və dekorativ tətbiqi əsərlərin dəyəri müstəsna hal kimi dövlət ekspert alqı komissiyası tərəfindən minimym qiymətlərdən artıq, sərbəst qiymətlərlə müəyyən oluna bilər.

2. Dövlət ekspert-alqı komissiyası, digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən əsərlərin qiyməti müəyyən olunarkən onların mürəkkəbliyi, keyfiyyəti, ölçüləri və texnologiyası nəzərə alınır.

3. Kommersiya təşkilatları təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət əsərləri sifariş verərkən bu əlavədə göstərilən minimum miqdardan az olmamaq şərti ilə sənət əsərlərinin dəyəri müqavilə əsasında sərbəst qiymətlər müəyyən edilir.

____________________

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1998-ci il 22 oktyabr

tarixli 215 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmişdir

3 nömrəli əlavə

Yubiley və dövlət tədbirləri, habelə xüsusi təyinatlı konsert proqramları

üçün yaradıcı heyətə və ifaçılara ödənilən haqların minimum miqdarıI. Yaradıcı heyət üçün

(min manatla)

1. Ssenari müəllifi

600

2. Quruluşçu rejissor

500

3. Quruluşçu rəssam

400

4. Tərtibatçı rəssam

250

5. Musiqi tərtibatçısı

400

6. Rejissor assisenti

250

7. Redaktor

300

8. Direktor-təşkilatçı

300

II. İfaçılar üçün

(bir konsert nömrəsinin ifasına görə)

1. Vokalçı

200

2. Solist-musiqi (pianoçu, skripkaçı, tarzən,

kamançaçı və s.)200

3. Balet artisti (solo ifa)

200

4. Balet artisti (kütləvi ifa)

100

5. Milli rəqs (solo ifa)

150

6. Milli rəqs (kütləvi ifa)

100

7. Xanəndə, müğənni

200

8. Aktyor sənəti ifaçılığı və bədii qiraət, aparıcı

150

9. Ansamblın tərkibində ifaçılıq

80

10. Simfonik orkestr və ya kamera orkestrində

ifaçılıq


80

11. Xor tərkibində ifaçılıq

80


Qeyd.

Bədii cəhətdən yüksək səviyyəsi, tematik aktuallığı orijinal üslubu ilə fərqlənən tədbirlərdə yaradıcı heyətə və ifaçılara, habelə xaricdən dəvət olunan ifaçılara ödənilən haqq müstəsna qaydada sərbəst qiymətlər əsasında müəyyən oluna bilər (bu və ya digər tədbirlərdə yaradıcı heyət və ifaçılar üçün ayrılan vəsait daxilində).__________________


Yüklə 104,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin