Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli formaYüklə 198,71 Kb.
tarix04.01.2022
ölçüsü198,71 Kb.
#52689

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1999-cu il 26 aprel

tarixli 70 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir
1 nömrəli forma

19-cu il 1 yanvar vəziyyətinə meşə fondunun dövlət uçotu Meşə fondunun torpaq kateqoriyalarına və qoruyucu kateqoriyalara bölünməsi

Meşə təsərrüfatı müəssisəsi (MMS, meşə tingliyi, dövlət qoruğu və s.)_________________

Meşənin qrupu ___________________

Relyef __________________________

sahə hektarlarMeşələrin qoruyucu kateqori-yaları

Sətrin kodu

Meşə fondu torpaq kateqoriyalarının ümumi sahəsi

Meşə torpaqları
Qeyri-meşə torpaqları
Meşə bitkiləri ilə örtülü torpaqlar

Meşə bitkiləri ilə örtülü olmayan torpaqlar
əkin

yerləri


biçənəklər

örüşlər

su altındakı

sahələr


bağlar, üzümlüklər və sair

yollar, mərzlər

həyətyanı torpaqlar və sair

bataqlıqlar


qumluqlar

digər torpaqlar

qeyri-meşə torpaqları cəmi

cəmi


Cəmi

o cümlədən meşə əkinləri

Çərti birləş-məmiş meşə əkinləri

Meşə tingliyi,planta-siyalar

Təbii

seyrəkliklərmeşə bərpa fondu

Qırma

yerləri


Cəmi


Meşə torpaqları

Yanğın yerləri

Qurumuş ağaclıqlar

Talalar,

boş yerlər


A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


Direktor _______________ Baş meşəbəyi _______________________ Rayon torpaq şöbəsi ________________

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1999-cu il 26 aprel

tarixli 70 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmişdir

2 nömrəli forma

19-cu il 1 yanvar vəziyyətinə meşə fondunun dövlət uçotu Meşələrin üstünlük təşkil edən cinslər və yaş qruplarına görə bölünməsi

Meşə təsərrüfatı müəssisəsi (MMS, meşə tingliyi, dövlət qoruğu və s.) ______________

Meşənin qrupu _________________________

Qoruyucu kateqoriya ____________________

Relyef _______________________________


sahə hektarla, ehtiyat min.kub.m.

Üstünlük təşkil edən ağac və kol cinsləriSətrin

kodu

Qırıntı

Yaşının


(yetişkənliyin)

aşağı həddi
Meşə bitkiləri ilə örtülü torpaqlar


Meşənin ümumi ehtiyatı

Ümumi


orta

artım

Orta yaş, il

Cəmi


O cümlədən yaş qrupları üzrə

Cəmi


O cümlədən yaş qrupları üzrəCavanlar

Orta yaşlılar

Yetişməkdə olanlar

Yetişmiş və yaşı ötmüşlər

o cümlədən yaşı ötmüşlərCavanlar

Orta yaşlılar

Yetişməkdə

olanlar


Yetişmiş və yaşı ötmüşlər

o cümlədən yaşı ötmüşlərI sinif

II sinif

cəmi

o cümlə-dən hesaba daxil edilmişI sinif


II sinifA

B

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Direktor _______________ Baş meşəbəyi _____________
Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1999-cu il 26 aprel

tarixli 70 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

3 nömrəli forma

Bölmə 1

19 cu il 1 yanvar vəziyyətinə meşələrin dövlət uçotu meşə fondunun inzibati rayonlar ərazisində yerləşməsi haqqında məlumat

Meşə təsərrüfatı müəssisəsi (MMS, meşə tingliyi, dövlət qoruğu və s.)_______________________

sahə hektarla, ehtiyat min.kub.m.Sətrin

kodu


İnzibati

rayon


İnzibati

rayonun ərazisi

kv.km


İstifadəsində meşə fondu olan orqanlar

Meşə fondu torpaqlarının sahəsi

Meşəlikliyin faizi

Oduncaq ehtiyatı

cəmi

meşə


torpaqları

Meşə bitkiləri ilə örtülü
ümumi

o cümlədən yetişmiş və yaşı ötmüşlər

Cəmi

o cümlədən yetişmiş və yaşı ötmüşlər

onlardan iynə yarpaqlılar
Cəmi

onlardan iynə yarpaqlılar

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Direktor _______________ Baş meşəbəyi _____________

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1999-cu il 26 aprel

tarixli 70 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmişdir

3 nömrəli forma
Bölmə 2
Uçotarası dövrdə meşə fondu torpaqları sahəsində və oduncaq ehtiyatında baş vermiş dəyişikliklər

Meşə təsərrüfatı müəssisəsi (MMS, meşə tingliyi, dövlət qoruğu və s.) _______________________

Göstəricilər

Sətrin Kodu

01.01.19__ cu il

vəziyyətinə01.01.19__cu il

vəziyyətinəƏvvəlki ilin uçotuna nisbətən fərq +, -

A

B

1

2

3


Direktor _______________ Baş meşəbəyi _____________
Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1999-cu il 26 aprel

tarixli 70 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

3 nömrəli forma
Bölmə 3
Yanğına qarşı qurğuların səciyyəsi

Meşə təsərrüfatı müəssisəsi (MMS, meşə tingliyi, dövlət qoruğu və s.)_________________________
Yanğına qarşı qurma elementlərinin adları

Sətrin Kodu

Faktiki mövcudluğu

Layihə üzrə

A

B

1

2Direktor ______________ Baş meşəbəyi ______________

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1999-cu il 26 aprel

tarixli 70 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmişdir

3 nömrəli forma
Bölmə 4
Meşə bitkiləri ilə örtülü olmayan və qeyri-meşə torpaqlarının meşəbərpa və meşəsalma üsullarına görə bölünməsi

Meşə təsərrüfatı müəssisəsi (MMS, meşə tingliyi, dövlət qoruğu və s)___________

sahə hektarla

GöstəricilərSətrin


Kodu

Meşəbərpa fondu

Qeyri –meşə torpaqları

Yanğın yerləri

Qurulmuş

Ağaclıq


Qırıntı

Yerləri


Talalar, boş

Yer


Cəmi

Bataqlıq

qumluqlar

Digər torpaqlar

Cəmi

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8


9Direktor __________________ Baş meşəbəyi ____________

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1999-cu il 26 aprel

tarixli 70 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmişdir

3 nömrəli forma
Bölmə 5

Uçotarası dövrdə meşənin bərpası

Meşə təsərrüfatı müəssisəsi (MMS, meşə tingliyi, dövlət qoruğu və s.) _______________________

sahə hektarlaMeşə bərpanın növləri

Sətrin kodu

Əvvəlki uçota görə 01.01.19 cu il vəziyyətə meşə əkinləri

01.01.19___cu ildən 01.01.19 __ cu ilədək uçotarası dövrdə meşə əkinlərində və meşəbərpanın başqa növlərindəki dəyişikliklərin səciyyəsi

Meşə bitkisi ilə örtülü torpaqlara keçirilmişdir

çərti birləşməmiş meşə əkinləri

01.01.19__cu il vəziyyətə salınmış meşə əkinlərindən


başqa təşkilatlardan qəbul edilmişdir


başqa təşkilatlara verilmiş və ya təmizləmə aparılmışdır

Meşə bərpa tədbirləri aparılmışdır

meşə bitkiləri ilə örtülü torpaqlara keçirilmişdir


onlardan

meşə bitkisi ilə örtülü torpaqlara keçirilmişdir


qurumuş

qırılmış

meşə bitkiləri ilə örtülü torpaqlara keçirilmişdir


çərti birləşməmiş meşə əkinləri

meşə bitkiləri ilə örtülü torpaqlara keçirilmişdir


çərti birləşməmiş meşə əkinləri

çərti birləşməmiş meşə əkinləri

cəmi

o cümlədən qeyri kafi

silinmişdir

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14Direktor __________________ Baş meşəbəyi ____________

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1999-cu il 26 aprel

tarixli 70 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmişdir

3 nömrəli forma
Bölmə 6

Aralıq istifadə üçün qırmalar haqqında məlumat

Meşə təsərrüfatı müəssisəsi (MMS, meşə tingliyi, dövlət qoruğu və s.)________________________
sahə hektarla

Göstəricilər

Sətrin kodu

Aralıq istifadə üçün qırmaların növləri


İşıqlandırma, təmizləmə


seyrəltmə

keçid

yeniləşdirmə

cəmi

seçmə

sanitariya

qırmaları


yenidən əkmə

(rekonsyruksiya) qırmalarıA

B

1

2

3

4

5

6

7Direktor __________________ Baş meşəbəyi ____________

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1999-cu il 26 aprel

tarixli 70 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmişdir

3 nömrəli forma
Bölmə 7

sahə hektarlaYaş qrupları və doluluq

Sətrin kodu

Cins qrupları və bonitet sinifləri üzrə meşələrin sahəsi

iynəyarpaqlılar bərkyarpaqlılar yumşaqyarpaqlılar

II və yuxarı

III

IV

V

VA-

VB


Cəmi

II və yuxarı


A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Direktor __________________ Baş meşəbəyi ____________

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1999-cu il 26 aprel

tarixli 70 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmişdir

3 nömrəli forma
Bölmə 8
Meşə fondunun hidromeliorasiya səciyyəsi

Meşə təsərrüfatı müəssisəsi (MMS, meşə tingliyi, dövlət qoruğu və s.) _______________________


sahə hektarla

I qrup meşələr


Sətrin kodu


Cəmi


o cümlədən

meşə torpaqları

qeyri-meşətorpaqları

meşə bitkiləri

ilə örtülü həddindən artıq rütubətli torpaqlarmeşə bitkiləri ilə örtülü olmayan torpaqlar

əkin yeri,

biçənək,


örüş

bataqlılar

bataqlıqlar,

qırıntı yerlərisair

torpaqlarA

B

1

2

3

4

5

6

Direktor __________________ Baş meşəbəyi ____________

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1999-cu il 26 aprel

tarixli 70 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

3 nömrəli forma
Bölmə 9
Nəqliyyat yollarının səciyyəsi

Meşə təsərrüfatı müəssisəsi (MMC, meşə tingliyi dövlət qoruğu və s.) ________________________________

Yolların növləri

Sətrin kodu

Uzunluğu, km

cəmi

o cümlədən

meşə təsərrüfatı yollarının tipləri

meşə daşıma yolları

ümumi istifadə yolları

I

II

III

A

B

1

2

3

4

5

6Direktor __________________ Baş meşəbəyi ____________
Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1999-cu il 26 aprel

tarixli 70 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

3 nömrəli forma
Bölmə 10

Meşə fondunun vəziyyətinin öyrənilməsi

Meşə təsərrüfatı müəssisəsi (MMS, meşə tingliyi, dövlət qoruğu və s.) ____________________________

sahə hektarlaGöstəricilər

Sətrin kodu

Cəmi

O cümlədən “Azərbmeşə”

İstehsalat Birliyinin tabeçiliyində olan meşə fonduA

B

1

2

Direktor _____________ Baş meşəbəyi ____________
Yüklə 198,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin