Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 ILYüklə 36,91 Kb.
tarix29.11.2018
ölçüsü36,91 Kb.
#85014


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASITƏHSİLNAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri_____________

( )

“___”____________20___ ilFənn proqramı (sillabusu)

Kafedra Dizayn

Fənnin adı Mühitin dizaynın əsasları

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu ____________

Tədris ili 2015 semestr IV

Fakültə Memarlıq

Qrup 113a5

Tədris yükü: mühazirə saat, seminar (məşğələ) 75saat,

laboratoriya saat. Cəmi __73___ saat.

Kredit: __________3____

Auditoriya: №

2. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi Aslanov Arif Malik o.baş müəllim

Kafedranın ünvanı: A.Sultanova, korpusIII ot.401.

Məsləhət saatları:

E-mail ünvanı:

İş telefonu: 43910453. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

1. “Dizayn əsasları”-Y Hacıyeva,R.M. Həsənov.

2. “Dizayn tarixi”-T.Ş.Bəkirova

3.” Mühit dizayn “ fənnindən bakalavr ücün fənn proq. Ə.Z.Vəkilova ,

L.F.Nəsənova, S.Q.Süleymanova.
4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)

“Memarlıq mühitinin dizaynı”nəzəriyyəsinin və təcrübəsinin əsasa suallar ilə tələbələri tanış etmək və bu sahə üzrə tələbələrin professional hazırlığını təmin etmək.

-Mühit müxtəlifliyini nəzəri baxımdan dərk etmək;

- Mühit təşkilinin üsulları və prinsiplərilə tanış olmaq;

-Mühit kompleks layyihələndirilməsində, şəhər fraqmentlərində kompoziya quruluş və qanunauyğunluğunu tədbiq etmək.Kursun əsas vəzifələri – tələbələri mühit anlayışı ilə tanış etmək, həmçinin, tələbələrə, mühit mövqeyindən, təyinatından və statusdan asılı volaraq, şəhər daxilində kompleks şəkildə layihələndirilməsini öyrətmək. “Şəhər mühitinin dizaynı” , “Mühit dizaynının əsasları”və “Dizayn əsasları” fənnlərinin bir istiqaməti kimi professional hazırlıqda yer tutur. “Mühit dizaynının əsasları” fənni mühit layihələndirməsində bədii obrazın tektonik təşkili, miqyas koordinasıyası və emosional oriyentasiyası haqqında anlayışlar işıqlandırılır.

Kursu qurtaran zaman tələbələr nəyi bacarmalı, bilməli və anlayışı olmalıdır:

Anlayışı olmalıdır:

-Mühit müxtəlifliyində şəhər və onun fraqmentlərinin təhlili haqqında;

-Mühitin yerləşmə prinsipləri haqqında biliyiə malik olmalıdır.

Bilməlidir:

-Muhit dizaynın nəzəri əsasları nədən ibarətdir;

-Mühit dizaynı hansı prinsiplər əsasında qurulur;

Bacarmalıdır:

-Mühit layihələndirilməsində hansı üsullardan istifadə edilməlidir;

-Mühit müxtəlifliyinin (makro , mezo və mikro mühit) şəraitə və miqyasına uyğun işləmə prinsiplərini.


5. Fənnin təqvim planı:
5.2. Məşğələ (seminar) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mühit dizaynında bionik formalar. Tapşırığın verilməsi.

2

27.01

2

İlk eskiz layihəsi.

2

03.02

3

Bədii konstruksiyalaşdırmada komp. formayaranma vasitələrinin istismarı.

2

10.02

4

Memarlıq – bionik modelləşdirmə.

2

17.02

5

Prototip modelinin miqyasının seçimi.

2

24.02

6

Eskizlərin müzakirəsi.

2

03.03

7

Model elementlərinin açılışlarının işlənib – hazırlanmsı.

2

10.03

8

Model elementlərinin qrafik təsviri.

2

17.03

9

Modelin rəng xarakteristikasının

2

24.03

10

Model rəng xarakteristikasının işlənib – hazırlanmsı.

2

31.03

11

Maketin işlənməsi üçün materialın seçimi.

2

07.04

12

Fərdi məsləhətlər.

2

14.04

13

Fərdi məsləhətlər.

2

21.04

14

İşin yekunlaşdırılması.

2

28.04

15

Təqdimat forması: 50x50 ölçüsündə planşet üzərində cizgi və maket həlli.

2

05.05

5.5. Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1.

Mikromühitin spesifik təyinatı ilə bağlı avadanlıqları və elementtlərinin eskiz həlli.

2.

Dizayn avadanlıqlarının material xüsusiyyəti.

3.

Mühitin real görünüşü (fotofiksasiya).

4.

Mühitin obrazlı iifadəsi üçün ununla bağlı rəngi struktur və mühit koloritin təsvir formaları.

5.

Mühit kompozisiyası ilə baglı tapşırıqlar mühitin kompleksli inkşfına yönəldilib.

6.

Mühit tərtibatında bionik forma və konstruksiyalarının modellləşməsi.

7.

Dizayn həllərinin harmonizasiyasının layihə təhlili və məsələləri

8.

Layihə həllinin harmonizasiya prinsipləri

9.

Kompozisiya – memarlıq-dizayn mühitinin təşkiledici və tamyararlı meyarıı kimi.

10.

Кoloristika –formayaradıcı vasitə kimi, коloristika mədəniyyəti


6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.


7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

Tələbənin semestr boyu mühit dizaynı kursunun qavraması yekun semestrdə imtahanla nəticənələnir. Tələbə mühit dizaynı və onu təşkil edənləri müstəqil yaradıcılıq növü kimi bilməli, dizaynın üslub prinsiplərinin digər incəsənət üslublarının yaranma prinsipləri ilə qarşılıqlı əlaqələrini başa düşmək, öz işində əldə olunmuş nailiyyətləri estetik, səmərəli və yaradıcı formada istifadə etmək, proffessional üsulları və faktları yaradıcılıq fəaliyyətində tətbiq etmək qabilliyyətinə malik olmalıdır.10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Müəllim: Aslanov Arif Malik o._________ ( )
_____”________________ 20__ il.
Kataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> memarliquser -> files
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev “ 17 ” sentyabr
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 15 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri: ProfessorNağiyev N. H. “ 11 sentyabr ” 2014 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev 16 sentyabr 2014-cü il
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri: ProfessorNağiyev N. H. “ 11 sentyebr ” 2015 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( prof. T.Ə. Abdullayev )
files -> AZƏrbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
files -> “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra

Yüklə 36,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə