Testl ə r I Adamlar qrupunun təşkilat hesab edilməsi üçün zəruri olan üç şərt hansılardır?


İnsan şəxsiyyətinin fərdi xarakteristikası deyil?Yüklə 1,57 Mb.
səhifə2/11
tarix24.05.2018
ölçüsü1,57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

53. İnsan şəxsiyyətinin fərdi xarakteristikası deyil?

A) Təqaüdlər;

B) Talant;

C) Tələbatlar;

D) Qabiliyyət;

E) Gözləmələr.54. Aşağıdakılardan hansı menecmentin mahiyyətini tam ifadə edir?

A) İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalarının tətbiqi

ilə material, əmək, maliyyə resurslarından səmərəli istifadə olunması yolu

ilə bazar iqtisadiyyatı şəraitində fırmanın qarşısına qoyduğu məqsədlərə nail

olmaq üçün həyata keçirilən peşəkar fəaliyyət növüdür.

B) İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalarının tətbiqi

ilə maliyyə, material, əmək resurslarından səmərəli istifadə olunması

yoludur.


C) İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalarının tətbiqi

ilə maliyyə, material, əmək resurslarından səmərəli istifadə olunması yolu

ilə əhalinin tələbatının ödənilməsi yoludur.

D) İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalannın tətbiqi

ilə material, əmək, maliyyə resurslarından səmərəli istifadə olunması yolu

ilə bazar iqtisadiyyatı şəraitində fırmanın idarə olunmasıdır.

E) İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalannın tətbiqi

ilə material, əmək, maliyyə resurslarından səmərəli istifadə olunması yolu

ilə mənfəətin maksimallaşdırılması yoludur.

55. Təşkilatdaxili mühitin əsas elementləri hansılardır?

A) Məqsədlər, vəzifələr, texnologiya, insanlar;

B) İnsanlar, məqsədlər, avadanlıqlar, rəhbərlik, quruluş;

C) Elmi – texniki tərəqqi, texnologiya, avadanlıqlar, vəzifələr, quruluş;

D) Texnologiya, informasiya, avadanlıqlar, insanlar, materiallar;

E) Texnologiya, səlahiyyət, istehlakçı, məqsədlər, vəzifələr.56. Münaqişələrin mənfi nətiçələrinə aid deyildir

A) ifrat itaətkar sindromu aradan qaldırıla bilər

B) emosional gənginlik yaranır

C) münagışə şleyfi yaranır

D) informasiya mübadiləsi zəifləyir

E) kollektivdə iqtisadi xərclər yarana bılər57. Biznes təşkilatlarının birbaşa təsir mühitinin əsas amilləri hansılardır?

A) Tədarükçülər, həmkarlar təşkilatı, dəvlət tənzimlənməsi orqanları, istehlakçılar, rəqib təşkilatlar;

B) Vəzifələr, texnologiyalar, istehlakçılar, dövlət tənzimlənməsi orqanları, rəqib təşkilatlar;

C) İstehlakçılar, tədarükçülər, rəqib təşkilatlar, başqa ölkələrdə baş verən hadisələr, elmi – texniki tərəqqi;

D) Məqsədlər, rəqiblər, tədarükçülər, istehlakçılar, dövlət tənzimlənməsi;

E) Məqsədlər, quruluş, rəqiblər, istehlakçılar, texnologiya.58. Müasir menecerin zəruri keyfıyyətlərini göstərin.

A) Fiziki, Şəxsiyyət, İntelektual, Qabiliyyət

B) Fiziki, Sosial, İntelektual, Qabiliyyət

C) Şəxsiyyət, İntelektual, Qabiliyyət

D) Fiziki, Mənəvi, Şəxsiyyət, Qabiliyyət

E) Şəxsiyyət,fiziki,yaradıcı59. Biznes təşkilatlarının dolayı təsir mühitinin əsas amilləri hansılardır?

A) İqtisadiyyatın vəziyyəti, elmi – texniki tərəqqi, sosial – mədəni amillər, siyasi amillər, beynəlxalq miqyaslı amillər;

B) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, məhsulların qiyməti, texnologiya, informasiya;

C) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, istehsalın kütləviliyi, xidmətlərin çeşidi;

D) İqtisadi artım, siyasi sabitlik, kütləvi istehsal, keyfiyyət, mənfəət;

E) İqtisadi tərəqqi, texniki tərəqqi, elmi – texniki tərəqqi, siyasi mühit, iqtisadi mühit;60. Hansı variantda daxili mühit amilləri düzgün göstərilmişdir?

A) məqsəd,vəzifə,təşkilati quruluş

B) məqsəd,vəzifə,inflyasiya

C) təşkilatı quruluş,heyət,alıcılar

D) taktika,strategiya,işsizlik

E) rəqiblər,texnika və texnologiya,heyət61. Biznes təşkilatlarının xarici mühitinin əsas xarakteristikaları hansılardır?

A) Xarici mühit amilləri qarşılıqlı əlaqəlidir. 2. Xarici mühit mürəkkəbdir. 3. Xarici mühit dinamikdir. 4. Xarici mühit qeyri - müəyyəndir.

B) 1. Xarici mühit amilləri qarşılıqlı əlaqəlidir. 2. Xarici mühit müəyyəndir. 3. Xarici mühit sabitdir. 4. Xarici mühit mürəkkəbdir.

C) 1. Xarici mühit mürəkkəbdir. 2. Xarici mühit sabitdir. 3. Xarici mühit genişdir. 4. Xarici mühit realdır.

D) 1. Xarici mühit sabitdir. 2. Xarici mühit mürəkkəbdir. 3. Xarici mühitdinamikdir. 4. Xarici mühit müəyyəndir.

E) 1. Xarici mühit sabitdir. 2. Xarici mühit sakitdir. 3. Xarici mühit gözəldir. 4. Xarici mühit qeyri – müyyəndir.62. Mücərrəd daxili mühüt amillərinə aid deyillir:

A) heyət


B) missiya

C) məqsəd və vəzifə

D) strategiya

E) taktika63. Menecerlər nəyi sosiotexniki altsistem adlandırırlar?

A)Təşkilatdaxili dəyişənləri;

B) Təşkilatın xarici mühit amillərini;

C) Biznes təşkilatın;

D) Texnologiya və sosiologiyanı;

E) Texnoloji dəyişiklikləri.64. İdarəetmənin mahiyyəti nədir?

A) idarəetmə subyekti tərəfindən idarəetmə obyektinə yönəldilən məqsədyönlü

təsirdir.

B) müxtəlif təbiətli elementlərin məcmusudur.

C) tabeçilikdə olanlara qarşı yönəldilən təsir üsulu və metodudur.

D) rəhbərin qəbul etdiyi qərardır.

E) fəaliyyəti şüurlu surətdə əlaqələndirilən insan qrupudur.

65.Qeyd edilənləndən biri münaqişənin növü deyildir

A) texnologiyalararası

B) qeyri-konstruktiv

C) şəxslərarası

D) konstruktiv

E) şəxsdaxili66. Təşkilatın xarici mühitinin amili deyil:

A) İqtisadçılar;

B) İstehlakçılar;

C) Vergilər idarəsi;

D) Tədarükçülər;

E) Həmkarlar təşkilatı.67. Təşkilatdaxili kommunikasiyaların hansı növləri var?

A) 1. Səviyyələrarası kommunikasiya. 2. Bölmələrarası kommunikasiya. 3. Rəh-bər – tabeçilikdə olan kommunikasiyası. 4. Rəhbərlə işçi qrupu arasında kommu-nikasiya. 5. Qeyri – formal kommunikasiya.

B) 1. Səviyyələrarası kommunikasiya. 2. Bölmələrarası kommunikasiya. 3. Rəh-bərlərarası kommunikasiya. 4. İşçilərarası kommunikasiya. 5. İnsanlararası kommunikasiya.

C) 1. Səviyyələrarası kommunikasiya. 2. Rəhbərlərarası kommunikasiya. 3. İşçi-lərarası kommunikasiya. 4. İnsanlararası kommunikasiya. 5. Formal kommu-nikasiya.

D) 1. Formal kommunikasiya. 2. Qeyri – formal kommunikasiya. 3. İşçilərarası kommunikasiya. 4. Bölmələrarası kommunikasiya. 5. Şöbələrarası kommuni-kasiya.

E) 1. Formal kommunikasiya. 2. Qeyri – formal kommunikasiya. 3. Şöbələrarası kommunikasiya. 4. Bölmələrarası kommunikasiya. 5. Adamlararası kommu-nikasiya.68.Verilmiş variantlardan biri münaqişənin səbəblərindən biri deyildir

A) ideya nəhdudluğu

B) rəhbərin ədalətsiz mövqeyi

C) resurs məhdudluğu

D) təşkilati quruluşun müasir tələblərə uyğun gəlməməsi

E) işçilərin peşəkarliqlarının müxtəlif olmaları və bu baxımdan da onların

müxtəlif həcmdə işlə yüklənməsi

69. Kommunikasiya prosesinin əsas elementləri hansılardır?

A) Göndərən, informasiya, kanal, qəbul edən;

B) Göndərən, qəbul edən, geri göndərən, ötürən;

C) Göndərən, ötürən, qaytaran, yayan;

D) Göndərən, qaytaran, yayan, əks əlaqə;

E) Göndərən, qaytaran, toplayan, qəbul edən.70. Kommunikasiya prosesinin əsas mərhələləri hansılardır?

A) İdeyanın yaranması, kodlaşdırma və kanalın seçilməsi, informasiyanın ötürülməsi, dekodlaşdırma.

B) İdeyanın yaranması, ideyanın ötürülməsi, informasiyanın qəbul edilməsi, yaradılması;

C) İnformasiyanın ötürülməsi, informasiyanın təhlil edilməsi, informasiyanın qəbul edilməsi, informasiyanın qəbul edilməsi barədə məlumat verilməsi.

D) İdeyanın yaranması, kodlaşdırma, dekodlaşdırma, informasiyanın qəbuledilməsi, əks əlaqə;

E) İdeyanın ötürülməsi, kodlaşdırma, dekodlaşdırma kanalın seçilməsi, əks əlaqə.71.Münaqişənın formulasını aşağıdakı kimi ifadə edə bilərik-münaqişə=münaqişə

vəziyyəti+.......

A) insident

B) gərginlik

C) peşəkarliq

D) loyallıq

E) işgüzarlıq72. Kommunikasiya prosesi menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A) Hamısı ilə.

B) Təşkiletmə ilə;

C) Motivasiya ilə;

D) Nəzarət ilə;

E) Planlaşdırma ilə73. Münaqişənin pozitiv funksiyalarına aid deyildir

A) informasi mübadiləsinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmır

B) insanlarda ifrat itaətkarliq sindromunu aradan qaldırır

C) inkişafa stimul yaradır

D) kollektiv üzvlərinin həmrəyliyini yüksəldir

E) informasiya mənbəyi rolunu oynayir74. Hansı kommunikasiya enən kommunikasiyadır?

A) Menecerin öz tabeçiliyində olan işçiyə tapşırıq verməsi;

B) Menecer tərəfindən hesabatın ümumiləşdirilərkən prezidentə təqdim edilməsi;

C) Menecerin, tədarükçü təşkilatın meneceri ilə əlaqə qurması;

D) Menecerin supermarketə etibarnamə göndərməsi;

E) Menecerin istehsalat müşavirəsində iştirak etməsi.75. Adamlararası kommunikasiyalarda maneə deyildir?

A) Təhrif olunmuş informasiya;

B) Pis əks əlaqə;

C) Qulaq asmaq qabiliyyətinin olmaması;

D) Qeyri – verbal maneələr;

E) Semantika.76. Aşağıdakılardan hansı münaqişələrin növlərinə aid deyildir

A) formal və qeyri-formal

B) şaqulu və üfüqi

C) konstruktiv və qeyri- konstruktiv

D) qruplararası,qrupdaxili şəxslərarası

E) açiq və gizli77. Kommunikasiya prosesinin baş verməsi üçün neçə nəfərin olması zəruridir?

A) Ən azı iki nəfərin;

B) Ən azı dörd nəfərin;

C) Ən azı yeddi nəfərin;

D) Ən azı bir nəfərin;

E) Ən azı üç nəfərin.78. İnformasiya mübadiləsi prosesinin elementi deyil:

A) Kodlaşdırma;

B) Kanal;

C) Göndərən;

D) Məlumat;

E) Qəbul edən.79. Rəhbərliyin neçə üslubu mövcuddur

A) Avtoritar, demokratik, liberal.

B) Avtoritar, liberal

C) Üslubu yoxdur

D) Demokratik, liberal.

E) Avtoritar, demokratik.80. Təşkilati kommunikasiyalarda maneələrə aid deyil:

A) Semantik maneələr;

B) Qeyri – qənaətbəxş təşkilati quruluş;

C) Formal informasiya kanallarının çatışmaması;

D) İnformasiyanın təhrif olunması;

E) Kommunikasiya kanallarının artıq yüklənməsi.81. Qərarqəbuletmə nədir?

A) Müəyyən situasiyada mümkün fəaliyyət variantlarından birinin seçilməsi;

B) Qərarqəbuletmə ciddi addım atmaqdır;

C) Qərarqəbuletmə məqsədlərə çatmaqdır;

D) Qərarqəbuletmə vəzifə ilə bağlı seçmədir;

E) Qərarqəbuletmə müəyyən situasiyada təbii seçmədir.82. Münaqişələrin funksional nəticələrinə aid amillər hansılardır

A) Ümumi qərar tapılır, əməkdaşlıq artır

B) Münaqişə güclənir, əməkdaşlıq artır

C) Münaqişə, zəifləyir, qruplaşma baş verir

D) Qruplaşma baş verir, rəhbərlərin ziddiyyəti güclənir

E) Rəhbərlərin ziddiyyəti güclənir, yaradıcılıq artır83. Təşkilat qərarları hansılardır?

A) Rəhbərin tutduğu vəzifə ilə şərtlənmiş öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün həyata keçirdiyi seçmədir;

B) Rəhbərin əmr etməsidir;

C) Rəhbərin rəhbərlik stilinə uyğun davranışıdır;

D) Rəhbərin məqsədlərindən irəli gələn təşkilati fəaliyyətdir;

E) Rəhbərlə işçi arasında seçimdir.84. Münaqişələrin həllinin şəxsləarası üslubları hansılardır

A) Qaçma, aradangötürmə, məcburetmə, kompromis, həll

B) Qaçma, məcburetmə, həll, araşdırma, kompromis

C) Qaçma, məcburetmə, inandırma, həll, aradan götürmə

D) Qaçma, kompromis, həll, aradan götürmə, beyin hücumu

E) Qaçma, kompromis, inandırma, həll, qərar qəbulu85. Hansı situasiyalar problem hesab edilir?

A) 1. Məqsədlərə nail olunmamışdır. 2. Gözlənilməyən baş vermişdir. 3. Potensial imkandan istifadə zərurəti yaranmışdır.

B) 1. Məqsədlərə nail olunmuşdur. 2. Gözlənilən baş vermişdir. 3. Baş verməli olan baş verməmişdir.

C) 1. Baş verməli olan baş verməmişdir. 2. Gözlənilməyən baş verməmişdir. 3.İmkanlar yaranmamışdır

D) 1. Baş verməli olan baş verməmişdir. 2. Məqsədlərə nail olunmamışdur. 3. Qar yağmışdır.

E) 1. Məqsədlər real deyildir. 2. Soyuq düşmüşdür. 3.Qar yağmışdır.86. Problemin səmərəli həlli mərhələləri hansılardır?

A) Problemin diaqnostikası. 2. Qərar qəbul etmək üçün məhdudiyyət və meyarların müəyyən edilməsi. 3. Alternativlərin aşkar edilməsi. 4. Alternativlərin qiymətləndirilməsi. 5. Son seçim.

B) 1. Problemin diaqnostikası. 2. Qərar qəbul edilməsi. 3. Məhdudiyyət və meyarların seçilməsi. 4. Problemin həll edilməsi.

C) Problemin dərk edilməsi. 2. Problemin qəbul edilməsi. 3. Problemin aşkar edilməsi. 4. Qərar qəbul edilməsi. 5. Alternativlərin seçilməsi.

D) 1. Qərar qəbul edilməsi. 3. Alternativlərin aşkar edilməsi. 4. Alternativlərinqiymətləndirilməsi. 5. Son seçim.

E) 1. Problemin dərk edilməsi. 2. Alternativlərin seçilməsi. 3. Qərarqəbuletmə. 4. İşin təhlil edilməsi. 5. Son seçim.87. İcraçıların yetişkənliyini müəyyən edən amillər hansılardır

A) Məqsədə çatma istəyi, məhsuliyyət, konkret tapşırıq üçün lazımi bilik və

təcrübə

B) Əmək haqqı, sədaqət, məhsuliyyətC) Əmək haqqı, məhsuliyyət, tapşırıq üçün lazımi bilik və təcrübənin olması

D) Əmək haqqı, münaqişələr, məhsuliyyət

E) Məqsədə çatma istəyi, məhsuliyyət, gələcəyi görmə qabiliyyəti

88. Məqsədin seçilməsi ilə bağlı qərar menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A) Planlaşdırma ilə;

B) Təşkiletmə ilə;

C) Motivasiya ilə;

D) Nəzarət ilə;

E) Heç biri ilə.89. Münaqişələrin həllinin struktur metodları hansılardır

A) İşə izahat, koordinasiya, komplek məqsədlər, mükafatlandırma sistemin

strukturu

B) İşə izahat, koordinasiya, kompleks məqsədlər, təhsil

C)İşə izahat, koordinasiya, kompleks məqsədlər, rəhbərlə münasibətlər

D) İşə izahat, koordinasiya, kompleks məqsədlər, komandaf əaliyyəti

E) İşə izahat, koordinasiya, kompleks, yeni fəaliyyət sahəsinə keçid

90. Nəticələrin qiymətləndirilməsi intervalını seçmək barədə qərar menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A) Nəzarət ilə;

B) Təşkiletmə ilə;

C) Motivasiya ilə;

D) Planlaşdırma ilə;

E) Heç biri ilə.91. İşgüzar təşkilatlarda münaqişələrin əsas səbəbləri hansılardar

A) Resursların bölgüsü, məqsədlərin qarşılıqlı asıllığı, məqsədlərdə fərq,

təsəvvürlərdə fərq

B) Resursların bölgüsü, məqsədlərin qarşılıqlı asıllığı, regional inkişaf, yeni

texnologiya

C) Resursların bölgüsü, məqsədlərdə fərq, regional inkişaf, yeni texnologiya

D) Resursların bölgüsü, regional inkişaf, təsəvvürlərdə fərq, yeni texnologiya

E) Resursların bölgüsü, regional inkişaf, təsəvvürlərdə fərq, rəhbərin özbaşınalığı92. “Mənim tabeçiliyimdə olanların hansı ehtiyacları vardır?” sualı menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A) Motivasiya ilə;

B) Təşkiletmə ilə;

C) Planlaşdırma ilə;

D) Nəzarət ilə;

E) Heç biri ilə.93.Münaqişə dedikdə nə başa düşülür?

A) Müxtəlif maraqların, ideyaların, davranışların toqquşması nəticəsində

yaranmış ziddiyyətdir.

B) Müxtəlif insanlar arasında kortəbii şəkildə baş verən ünsiyyətdir

C) İdarəetmə prosesinin mərhələsidir

D) Rəqabət prosesinin xüsusiyyətdir

E) Yeni ideyaların müzakirəsinin nəticəsidir

94. İdarəetmə elminin fərqləndirici xüsusiyyətləri:

A) 1. Elmi üsuldan istifadəsi edilməsi; 2. Sistemli istiqamətlənmə; 3. Modellərdən istifadə edilməsi;

B) 1. Elmi üsuldan istifadə edilməsi; 2. Layihələrin istifadə edilməsi; 3. Sistemlərdən istifadə edilməsi;-

C) 1. Elmi yanaşma; 2. Sistemli yanaşma; 3. Nəzəri yanaşma;

D) 1. Elmi yanaşma; 2. Nəzəri yanaşma; 3. Sistemli yanaşma;

E) 1. Elmi yanaşma; 2. Nəzəri yanaşma; 3. Praktiki yanaşma.95. Elmi üsulun mərhələləri hansılardır?

A) Müşahidə, ehtimalın formalaşdırılması, verifikasiya;

B) Müşahidə, mübahisə, müqayisə;

C) Müşahidə, müqayisə, ehtimalın formalaşdırılması

D) Ehtimalın formalaşdırılması, verifikasiya, müqayisə;

E) Müqayisə, ehtimal, mübahisə.96. Hansı rəhbərlik üslubu üçün savadlı işçilərin seçimi xarakterikdir

A) demokratik

B) monarxiya

C) bürokratik

D) liberal

E) avtoritar97. Modellərin istifadə edilməsi hansı səbəblərdən zəruri olmuşdur?

A) 1. Situasiyanın mürəkkəbliyi. 2. Təcrübə aparmaq imkanın məhdudluğu. 3. İdarəetmənin gələcəyə istiqamətlənməsi.

B) 1. Situasiyanın müəyyənliyi. 2. Təcrübə imkanının olması. 3. İdarəetmənin sadəliyi;

C) 1. Situasiyanın sadəliyi. 2. Təcrübə imkanı. 3. İdarəetmənin mürəkkəbliyi;

D) 1. Situasiyanın sadəliyi. 2. Təbiətin gözəlliyi. 3. İdarəetmənin mürəkkəbliyi;

E) 1. Situasiyanın mürəkkəbliyi. 2. Təcrübə aparmaq imkanının olması. 3. İda-rəetmənin keçmiş təcrübəyə əsaslanması;98. Hansı rəhbərlik üslubu üçün bütün məsələlərin təkbaşına həlli

xarakterikdir

A) avtoritar

B) demokratik

C) çevik


D) totalitar

E) liberal99. Modellərin əsas tipləri hansılardır?

A) Fiziki model, analoq model, riyazi model;

B) Fizioloji model, ana model, kiçik model;

C) Fiziki model, kimyəvi model, riyazi model;

D) Böyük model, orta model, kiçik model;

E) Fiziki model, nəzəri model, praktiki model.100. Marjinal işsizlik dedikdə hansı variant başa düşülür?

A) əhalinin zəif müdafıə olunmuş təbəqələrinin işsizliyidir

B) iqtisadiyyatın struktur dəyişiklikləri ilə bağlıdır

C) yeni texnika və texnologiyaya keçid ilə bağlı işsizlik başa düşülür

D) hərbi sahədə ixtisarlarla bağlı işsizlik formasıdır

E) müflisləşmə ilə bağlı işsizlik formasıdır.101. Menecmentin funksiyaları hansılardır?

A) Strateji planlaşdırma, təşkiletmə, motivasiya, nəzarət;

B) Strateji planlaşdırma, proqnozlaşdırma, proqramlaşdırma, nəzarət;

C) Planlaşdırma, layihələndirmə, nəzarət, əmretmə;

D) Planlaşdırma, proqramlaşdırma, paylaşdırma, nəzarət;

E) Planlaşdırma, əlaqələndirmə, tənzimləmə, motivasiya.102. Tam məşğulluq dedikdə hansı variant başa düşülür?

A) işçi əllərinə olan tələb onun təklifinə bərabər olduqda

B) bütün əmək qabiliyyətli əhalinin iş yerləri ilə təmin olunması

C) işçi əllərinə olan tələb onun təklifindən üstün olduqda

D) işçi əllərinə tələb olan təklifdən az olduqda

E) heç bir variant doğru deyil103. Strategiya nədir?

A) təşkilatın missiyasının həyata keçirilməsini və məqsədlərinə nail olunmasını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş və hərtərəfli işlənmiş kompleks plandır

B) təşkilatın məqsədlərinin işlənib hazırlanması həyata keçirmək üçün istifadə edilən üsuldur ;

C) təşkilatın missiyasının tərkib hissəsidir ;

D) təşkilatın missiyasına nail olmaq üçün onun resurslarının bölüşdürülməsi mexanizmidir;

E) təşkilatın missiyasının həyata və məqsədlərin işlənib hazırlanmaını təmin etmək üçün yaradıcı kollektivin seçdiyi kompleks metodikasıdır.104. Təşkilatın missiyası nədir?

A) missiya təşkilatın ən ümumi məqsədi, onun mövcudluğunun dəqiq ifadə olunmuş səbəbidir;

B) missiya təşkilatın mənfəət əldə etmək arzusudur;

C) missiya mənfəət əldə etmək üçün həyata keçirilən fəaliyyət növüdür;

D) missiya təşkilatın məhsullarının keyfiyyət göstəricisidir;

E) missiya təşkilatın strategiyasıdır.105. Heyətin idarə edilməsi konsepsiyasına aşağıdakıldardan hansı aid

deyildir?

A) heyətə olan tələbatın hesablanması

B) heyətin idarə edilməsi sisteminin formalaşması

C) heyətin idarə edilməsi metodologiyasının işlənib hazırlanması

D) heyətin idarə edilməsi texnologiyasının işlənib hazırlanması

E) heyətin idarəedilməsi sisteminin inkişafı106. Təşkilatın məqsədlərinin başlıca xarakteristikaları hansılardır?

A ) konkret və ölçülə bilən olmaq, zaman məhdudiyyətinə malik olmaq, nail olunabilən olmaq;

B) gələcəyə istiqamətlənmək rəqəmlərlə ifadə olunmaq, bir il müddətinə nəzərdə tutulmaq;

C) zaman göstəricisinə malik olmaq məsafə göstəricisinə malik olmaq miqdar göstəricisinə malik olmaq;

D) kompleks olmaq, konkret olmaq, məkanca ifadə olunmaq ;

E) kəmiyyət göstəricisinə malik olmaq, keyfiyyət göstəricisinə malik olmaq, zaman göstəricisinə malik olmaq.107. Heyətin idarə edilməsinin mahiyyətini düzgün ifa edən yanaşma

hansıdır?

A ) heyətin idarə edilməsi - təşkilatın kadr potensialının normal fəaliyyət

göstərməsi, inkişafı və ondan səmərəli istifadə olunması üçün şəraitin

yaradılması üzrə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan təşkilati-iqtisadi və sosial

tədbirlər sistemidir

B) heyətin idarə edilməsi - təşkilatın kadr potensialının inkişafı üzrə tədbirləri

əhatə edir

C) heyətin idarə edilməsi - təşkilatın kadr potensialının cəlb edilməsi üzrə

tədbirləri əhatə edir

D) heyətin idarə edilməsi - təşkilatın kadr potensialının normal fəaliyyət

göstərməsi, düzgün qiymətləndirilməsi üçün şəraitin yaradılması üzrə birbiri

ilə qarşılıqlı əlaqədə olan təşkilati-iqtisadi və sosial tədbirlər sistemidir

E) heyətin idarəedilməsi-heyətlə işin bir hissəsidir.

108. Biznes təşkilatın qarşısında hansı strateji alternativlər ola bilər?

A) məhdud artım, artım, ixtisar, uzlaşdırma

B) artım, ləğvetmə, ixtisar, uzlaşdırma;

C) artım, ixtisar, inkişaf, tərəqqi;

D) məhdud artım, inkişaf, tərəqaqi, tənəzzül;

E) məhdud artım, inkişaf, artım, tərəqqi.109. Seçmə metodlarına aid deyildir?

A) normativləşdirmə;

B) testləşdirmə;

C) sınaqlar;

D) söhbət aparma.

E) attestasiya110. Təşkilatın məqsədi onun missiyasından nə ilə fərqlənir?

A) konkretlilik dərəcəsinə görə ;

B) heçnə ilə;

C) məzmununa görə ;

D) mühitə münasibətinə görə;

E) gələcəyə istiqamətlənməsinə görə.111. Hansı variant heyətin daxili mənbələr hesabına cəlb edilməsinin

üstünlüklərinə aid edilə bilməz?

A) böyük xərclərin yaranması;

B) kadr siyasətinin «şəffaflığı»;

C) xidməti yüksəliş şansı artır;

D) təşkilatda formalaşmış əmək haqqı səviyyəsinin qorunub saxlanılması.

E) Müsbət psixoloji iqlimin yaranması112. Menecmentə proses kimi yanaşmaya görə hansı element əlaqələndirici proseslərə aid edilir?

A) qərarqəbuletmə;

B) proqnozlaşdırma;

C) nəzarət;

D) planladırma;

E) sövqetmə.113. Strateji uzağıgörmə nədir?

A) Firmanın gələcək inkişaf perspektivləri barədə onun menecerlərin təsəvvür-ləridir ;

B) Firmanın fəaliyyətinin strateji planıdır;

C) Firmanın strategiyasının tətbiqi istiqamətidir;

D) Firmanın menecerlərinin yaratdığı strategiyadır;

E) Firmanın menecerləri tərəfindən düşünülmüş prosesdir.114. Heyətin idarəsinin təkmilləşdirilməsində hansı metod daha çox inkişaf


Yüklə 1,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə