“TÜRKÇem benim dil bayrağIM”Yüklə 37,54 Kb.
tarix02.11.2017
ölçüsü37,54 Kb.
#27837

TÜRKÇEM BENİM DİL BAYRAĞIM”
SEMPOZYUM

GİRİŞ:

İnsanın yaşamında ve kişilik gelişiminde ana dilinin çok önemli bir yeri vardır. Dili yeterli düzeyde olan kişiler genellikle daha sağlıklı ilişki kurarlar, hayatta daha çok başarılı olurlar. Kendi dilini iyi bilip düzgün kullanmanın önemli bir yararı da yabancı bir dili öğrenmeyi kolaylaştırmasıdır. Gerçekten, etkili bir yabancı dil öğretiminin altyapısını, iyi bir ana dili eğitimi oluşturur.

Türk edebiyatının tanınmış şairlerinden Yahya Kemal’in “Türkçe ağzımda annemin sütüdür” diyerek yücelttiği, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ise “Türkçem benim ses bayrağım” diyerek hem yücelttiği hem de kutsallaştırdığı dilimize bugün gerekli özeni gösteriyor muyuz? İnsanlarımızda bugün Türkçe sevgisi, ana dili duygusu, dil bilinci ve duyarlığı yeterince var mı? Bu soruların iyice düşünülmesi, sürekli göz önünde tutulması gerekir.

Dil öğrenimi beyni, dolayısıyla düşünceyi değiştirir, biçimlendirir. Sosyal yapının iç dokusunu ana dili oluşturur. Oysa Türkçemiz giderek zayıflıyor. Bugün Türkiye’de çevre kirlenmesi, hava kirlenmesi gibi çeşitli kirlenmelerin yanı sıra bir de “dil kirlenmesi” vardır. Dil duyarlığı ve dil bilinci bakımından görülen eksikler, Türkçenin geleceği için ciddî bir tehlikedir.  Türkçemizin bağımsız bir dil olarak yaşaması, varlığını sürdürebilmesi için ana dili konusunda bireysel ve toplumsal duyarlık kaçınılmazdır. Bu konuda tek tek bireyler ve toplum olarak dil bilinci taşımak, bilinçli çabalar içinde olmak zorundayız.
AMAÇ: İSTEK Atanur Oğuz Okulları olarak Türkçemizle ilgili bütün sorunların ele alınacağı bu sempozyumu düzenleyerek yetişmekte olan insanlarımıza dilimizin doğru kullanımı ile ilgili ışık tutmak istiyoruz.

TARİH: 23-24 MAYIS 2009
SAAT: 10.00- 16.00
YER: İSTEK Özel Atanur Oğuz Okulları
KAPSAM: İstanbul’ daki liselerin 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabilirler.
OKUL TEMSİLCİLERİ: Katılacak okullar birer temsilci gönderecektir.( İkiye çıkabilir)
KONULAR:


 1. İletişimde dil unsuru

 2. Türkiye’nin milli ve sosyal bütünlüğü açısından Türkçenin önemi

 3. Dilimiz kimliğimizdir: Dilimize sahip çıkalım! 

 4. Türkçenin karma bir dil olmasının yarattığı sorunlar

 5. Doğru ve güzel Türkçe eğitimi için neler yapılmalıdır?

 6. Yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretimi birbirine karıştırmanın sonuçları

 7. Özensizlik ve yanlış kullanım-yabancı sözcük tutkusu

 8. İlk ve ortaöğretim öğretmenlerinin ana dili duyarlığı ve bilinci ile yetiştirilmelerinin yarınlarımız için önemi

 9. Kitle iletişim araçlarının söz varlığı niçin geniş olmak zorundadır?

 10. Türkçe eğitimi niçin devlet politikası olmalıdır?


YÖNTEM:

 1. Okullar, katılmak istedikleri konu başlığını 15 Mayıs 2009 tarihine kadar aşağıda vereceğimiz iletişim adreslerine bildireceklerdir. Sempozyumun ilk günü katılımcı öğrencilerden oluşan gruplar, kendilerine ayrılan bölümde, gün boyu konularını tartışacaklar ve görüşlerini bir bildiriye dönüştüreceklerdir. 10 dakikayı geçmeyen bildiriler sempozyumun 2. günü genel katılımcılara sunulacak ve daha sonra kitap haline getirilerek katılımcı okullara gönderilecektir.

 2. Sempozyumun 2.günü öğleden sonra konuyla ilgili bilim adamı ve yazarlardan davetimizi kabul edenlerin katıldığı bir panel düzenlenecektir.

 3. Sempozyumun bitişinde sosyal tesislerimizde toplu akşam yemeği yenecektir.

KURALLAR:

 1. Öğrenciler, bir öğretmen eşliğinde okulumuza gönderilmelidir.

 2. Katılımcılar çağdaş görünümde bulunmaya özen göstermelidir.

 3. Sempozyumda, siyaset ve hakaret içeren; yasalarımıza göre suç oluşturabilecek konuşmalar yapılamaz.


İLETİŞİM: Mecidiye Mah. Şakir Kesebir Sok. No.28 Balmumcu-Beşiktaş

Tel. 0 212 2113460-61

e-posta: atanuroguz@istek.org.tr.

rsoner@ istek.org.tr

KONU ALT BAŞLIKLARI
Katılımcı öğrenciler aşağıdaki alt başlıklardan seçtiklerini kullanacakları gibi konu kapsamında kendi seçtikleri bir başlıkla da hazırlanabilirler.
1. İLETİŞİMDE DİL UNSURU
1.İletişimin Tanımı ve İnsan Hayatındaki Önemi

2.Etkili İletişim İlkeleri

3.Kitle İletişim Araçları

4.İletişimde Dilin İşlevi

5.Dilin Tanımı ve Özellikleri

6.Dil - Düşünce İlişkisi

7.Dil - Kültür İlişkisi

8.Konuşma Dili – Yazı Dili

9.Etkili Konuşmada Dikkat Edilmesi Gerekenler

10.Çok Dilliliği Yaygınlaştırmak


2. TÜRKİYE’NİN MİLLİ VE SOSYAL BÜTÜNLÜĞÜ AÇISINDAN TÜRKÇENİN ÖNEMİ

1- Türkçe’nin Tarihsel Süreç İçinde Menşei ve Gelişimi

2- Bir Evrensel İletişim Dili olarak Türkçenin Önemi ve Dünyada Yayılım Alanları

3- Atatürk’ün Milli Duyguların Gelişiminde Yaptığı Türk Dili Çalışmaları ve Söylemleri

4- Çok Kültürlü Türkiye’de Türkçenin Birleştirici Özelliği

5- Jeopolitik Öneme Sahip Türkiye’de Dış Tehditlere karşı Sosyal Bütünlüğün Korunmasında Türkçenin önemi.

6- Dünyada Son Günlerde Yaşanan Kaos Ortamında Türkiye’de Milli İradenin Korunmasında Türkçenin gücü.

7- Gelişen Teknolojiyle Ulusların ve Dillerinin Birbirine Yakınlaştığı Bu Dönemde Türkiye’nin Milli ve Sosyal Bütünlüğü Açısından Türkçenin Korunmasında Alınabilecek Önlemler.

9- Dünyada Türkçe Eğitimin Devlet Politikasıyla Yaygınlaştırılıp Türkiye’nin Milli ve Sosyal Bütünlüğünün Güçlendirilmesi
3. DİLİMİZ KİMLİĞİMİZDİR: DİLİMİZE SAHİP ÇIKALIM! 


 1. Dil nedir, işlevleri nelerdir?

 2. Türkçe, Türk milletinin dilidir.

 3. Türkçede yabancılaşma.

 4. Dilde özleştirme.

 5. Dilimiz varlığımızdır.

 6. Türkçemizi doğru mu kullanıyoruz.

 7. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri

 8. Dilimizi korumanın yolları

 9. Türkçem benim ses bayrağım

 10. Türkçe konuş, Türkçe yaşa!


4. TÜRKÇENİN KARMA BİR DİL OLMASININ YARATTIĞI SORUNLAR

1. Dil ve tarih

2. Türkçe ile teknolojinin gelişimi arasındaki ilişki

3. Çevirilerde Türkçe karmaşası

4. Kitle iletişim araçlarında Türkçe karmaşası

5. Medya ve Türk dili

6. Türkçenin Bilim Dili Olmadığı Görüşü

7.Yabancı dille eğitim ve Karma dil

8. Çocuk kitaplarında karmaşa ( Osmanlıca )

9. Reklam, tabela ve afişler

10. Yabancı dil hayranlığı
5. DOĞRU VE GÜZEL TÜRKÇE EĞİTİMİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

1.Doğru ve güzel Türkçe nedir, nasıl olur?

2.Dil eğitiminde ailenin ve çevrenin rolü

3.Dil eğitiminde okulun rolü

4.Küçük yaşta dil bilincinin oluşturulmasının önemi

5.Dil-kültür ilişkisi

6.Medyanın Türkçe üzerindeki etkisi

7.Doğu illerinde eğitim

8.Okuma sevgisinin önemi

9.Dil gümrüğü( Ör. Fransa, Macaristan gibi ülkeler yeni sözcükleri kendi dillerine uyarlar)

10.Dil sevgisi ve bilinci kazandırmada kitle iletişim araçlarının rolü

11.Öğretmen faktörü

12.Aydın kesim faktörü

13.Hükümetin dil politikaları


6.YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLDE ÖĞRETİMİ BİRBİRİNE KARIŞTIRMANIN SONUÇLARI

1. Yabancı dilde öğretim ülkemizde nasıl anlaşılmaktadır?

2.Okullarımızda yabancı dil öğretiminin durumu nedir?
7. ÖZENSİZLİK VE YANLIŞ KULLANIM-YABANCI SÖZCÜK TUTKUSU

1.Yazım çevirisinde Türkçe yanlışları

2.Görsel ve işitsel basında Türkçenin kullanımı

3.Yasa metinlerindeki dil yanlışlıkları

4.Türkçedeki garip ifadeler

5.Yabancı dil düşkünlüğü

6.Türkçe öğretimindeki yetersizlik

7.Öğretmen faktörü

8.Teknolojinin Türk diline etkisi

9.Resmi yazılardaki anlatım bozuklukları

10.Türkçedeki yozlaşma

8. İLK VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ANA DİLİ DUYARLIĞI VE BİLİNCİ İLE YETİŞTİRİLMELERİNİN YARINLARIMIZ İÇİN ÖNEMİ

9.KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ SÖZ VARLIĞI NİÇİN GENİŞ OLMAK ZORUNDADIR?
1.Kitle İletişimi Nedir?

2.En Yaygın Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

3.Türk Dilinin Söz Varlığı

4.Dilimizin Söz Varlığı Açısından Zenginliğinin Bize Getirileri Nelerdir?

5.Kitle İletişim Araçlarının Etkileri Nelerdir?

6.Türk Dilinin Sorunları

7.Türk Diline Tarihsel Bir Bakış

8.Yabancı Kelimelerin Dilimize Etkisi

9.Kitle İletişim Araçlarında Kullanılan Dil

10.Gelecek Kuşaklar Nasıl Bir Dil Konuşacaklar?10.TÜRKÇE EĞİTİMİ NİÇİN DEVLET POLİTİKASI OLMALIDIR?
1- Türkiye’de Milli Değerlerin Korunmasında Önemli Etkisi Olan Türkçe Eğitimin Dünyada Gelişen Eğitim Sistemlerini yakalamasında Devletin Rolü.

2. Değişen Dünya Değerleri İçinde Milli Bütünlüğün Korunmasındaki Türkçe Eğitimin Etkisi ve Sistemli Devlet Politikalarıyla Türkçe Eğitimin Geliştirilmesi.PROGRAM

23 Mayıs Cumartesi

08.30 Okula geliş

09.00 Açılış töreni


 • Öğrenci forumu başkanının konuşması

 • Kampus Müdürü Kubilay Genç’in konuşması

09.30 Katılımcılara çalışmalar hakkında bilgi verilmesi

10.00 Çay- kahve molası

10.30 Öğrencilerin komitelere ayrılmaları

11.00 Komitelerin çalışmalara başlaması

12.30 Öğle yemeği molası

13.30 Komite çalışmalarına devam edilmesi

15.00 Çay-kahve molası

15.30 Komite çalışmalarına devam edilmesi

16.30 Çalışmaların özetlenmesi ve ertesi günün planlanması


 • Programa katılan herkeste adı soyadı ve görevi yazılı yaka kartları bulunacaktır.

 • Konuk okullardan gelen öğretmenlere konferans salonunda film gösterimi yapılacaktır.

24 Mayıs Pazar

08.30 Okula geliş

09.00 Komite çalışmalarına devam edilmesi

10.30 Çay- kahve molası

11.00 Komite çalışmalarına devam edilmesi

11.30 Komitelerin karar taslaklarını oluşturmaları

12.30 Öğle yemeği

13.30 Karar taslaklarının sunulması ve oylanması

14.00 Sempozyuma katılan bilim adamlarının bildirilerini sunması

15.00 Çay ve kahve molası

15.30 Sempozyuma katılan bilim adamlarının bildirilerini sunması

16.30 Forum17.30 Sosyal tesislerde konukların ağırlanıp uğurlanması

 • Kabul edilen taslaklar ve bilim adamlarının bildirileri kitapçık haline getirilip yetkili kişi ve kurumlara gönderilecektir.

Yüklə 37,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə