Uşak üNİversitesi İNŞaat mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ normal öĞretim programi ders iÇERİkleriYüklə 99,01 Kb.
tarix12.09.2018
ölçüsü99,01 Kb.
#81698

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ


UŞAK ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

NORMAL ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
0513001012015 İnşaat Mühendisliğine Giriş ve Etik (2-0) 4 AKTS

İnşaat Mühendisliğinin tarihçesi, İnşaat Mühendisliği ile ilgili temel kavramlar, çalışma konuları, su yapıları, betonarme yapıları, çelik yapıları, ahşap yapılar, zemin mekaniği ve temeller, ulaştırma sitemleri hakkında tanıtıcı genel bilgiler. Etik kavramı. Mesleki etik kuralları. Mühendislik Etik ilkeleri. Mühendis ve sorumluluklar. Yürürlükteki etik kurallardan örnekler.


0513001032017 Teknik Resim (3-1) 5 AKTS

Tanımı ve önemi, çizim alet ve malzemelerinin tanıtılması, Norm hakkında bilgi, kağıt, çizgi, yazı normları, Temel geometrik çizimler, dikler, paraleller, bölmeler, teğetler, eğriler, İzdüşüm prensipleri ve paralel izdüşüm, nokta, doğru, düzlem ve cisimlerin dik eşlenik izdüşümleri, üç görünüş çizimleri, açınımlar ve gerçek boyutların bulunması, Ölçü ve ölçek kavramı, ölçülendirme tekniği, kesit alma tekniği, izometrik, dimetrik perspektifler.


0513001052015 Matematik I (4-0) 4 AKTS

Fonksiyon, limit, türev ve uygulamaları, Rolle teoremi ve ortalama değer teoremi, ODT’nin Taylor formülüne açılımı ve yaklaşım hatasının tahmini, belirsizlikler, limitte belirsiz durumlar ve L’Hopital kuralı, maksimum ve minimum problemleri, birinci türevin işaretinin incelenmesi, maksimum minimum problemleri ve uygulamaları, konvekslik ve konkavlık, asimptotlar eğri çizimleri, belirsiz İntegraller.


0513001072013 Fizik I (3-1) 4 AKTS

Fizik ve ölçme. Vektörler. Tek boyutta hareket. İki boyutta hareket. Hareket kanunları. Dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları. İş ve kinetik enerji. Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu. Çizgisel momentum ve çarpışmalar. Katı cisimlerin sabit bir eksen etrafında dönmesi. Yuvarlanma hareketi ve açısal momentum. Statik denge ve esneklik. Titreşim hareketi. Kütle-çekim kanunu. Akışkanlar mekaniği.


0513001092017 Temel Bilgisayar Bilimleri (3-1) 4 AKTS

Temel bilgisayar bilgileri, İşletim Sistemleri, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, İnternet kullanımı. Programlama Dili Hakkında Ön Bilgi. Algoritma yazımı. Değişken Tanımlamaları ve Matematiksel İşlem ve Öncelikleri. Kontrol Elemanları. programlama diline ait Kontroller. Kontrol deyimleri ve uygulamaları. Döngüler. İndisli değişkenler. Veri dosyası ve veri okuma. Çıktı dosyası yaratma ve yazdırma. Fonksiyon tanımlama. Alt programla mantığı. Fonksiyon ve alt program uygulamaları. Ekran düzenleme.


0105131032015 Yabancı Dil I (İngilizce) (3-0) 3 AKTS

Geniş Zaman, Şimdiki Zaman, Geçmiş Zaman, Kipler, Edatlar, Eylemsiler, Gelecek Zaman, Diyaloglar, Role- Play, Çeviri, Metin okuma.


0105131012013 Türk Dili I (2-0) 2 AKTS

Dilin Tanımı ve İşlevi. Dil – kültür İlişkisi. Türk Dilinin Yaşı ve Eskiliği. Türk Dilinin Tarihi Dönemleri Türk Yazı Dilinin tarihi Gelişimi. Ses Bilgisi. Biçim Bilgisi. Sözcük Türleri. Söz Dizimi. Kelime Grupları. Cümle Bilgisi. Yapısına Göre Cümleler. Noktalama İşaretleri. Yazım Kuralları. Anlatım Bozuklukları.


0105131052015 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I (2-0) 2 AKTS

Kavramlar ve Amaçlar; Avrupa Gelişmeleri; Osmanlı Siyasal Hayatında Meşrutiyet ve Muhalefet; 2. Meşrutiyet Dönemi; 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti; Milli Mücadele-Hazırlık Dönemi; Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi ve Kongreler; TBMM’nin Açılması ve Yeni Türk Devletinin Doğuşu,; Mudanya Mütarekesi ve Lozan Anlaşması; Milli Mücadelenin Dış Politikası.

0105131092013 Güzel Sanatlar (2-0) 2 AKTS
Sanatın Tanımı: Genel anlamda sanat, özel anlamda sanat; Güzel Sanatların Sınıflandırılması: Görsel sanatlar (plastik sanatlar), işitsel sanatlar (fonetik sanatlar), karma biçimler (dramatik sanatlar); Estetik: Genel olarak güzel, estetik bir değer olarak güzel, estetik kuramları; Sanatın İşlevleri: Sanatın toplumsal işlevleri, sanatın kültürel işlevleri, sanatın psikolojik işlevleri; Sanatta Bozulma ‘KITSCH' Sorunu: Popüler kültür ve Kitsch, arabesk ve sanat; Dünya Sanat Tarihine Genel Bakış: Uygarlıklar kronolojisi, Avrupa sanatında dönemler, 1960 sonrası sanat akımları ve çağdaş sanat, kavramsal sanat, soyut sanat akımları; Türk Sanatı: Türk sanatı ve 20. yy. Türk resmine genel bakış, eser inceleme.
0105131112013 Beden Eğitimi (2-0) 2 AKTS

Hareketli yaşamın ve egzersiz yapmanın sağlığa ve performansa faydaları. Günlük yaşamda ya da egzersiz sırasında karşılaştığımız problemlere karşı ilk yardım eğitimi vermek. Açık alan yürüyüşleri. Voleybol, basketbol, futbol vb. Takım sporlarının temel teknik eğitimlerini vermek. Sınıflar arası ve/veya bölümler arası karşılaşma aktiviteleri. Hareketli yaşamın sağlığa ve blişsel-duyuşsal-devinişsel gelişime etkilerinin anlatıldığı teorik dersler.
0105131132017 Kent Sosyolojisi (2-0) 2 AKTS

Kent ve kentleşme kavramları, tarihsel bakış açısıyla kentler ve kentsel yaşam, kent sosyolojisindeki konular ve tartışmaları, kentsel davranış kalıpları ve kentsel sorun analizleri, toplum kuramlarının kent çözümlemelerini ve çağdaş kentlerin özelliklerini kapsamaktadır.


0105131152017 Etkili ve Güzel Konuşma (2-0) 2 AKTS

Konuşma Kavramı, İletişim-Dil-Düşünce ve Konuşma ilişkisi, İletişimde Sözlü ve Yazılı Anlatımın Yeri, Konuşmanın Temel Ögeleri, Diksiyon, Ton ve Tonlama, Vurgulama ve Durak, Beden Dili.


0513001322013 Mühendislik Mekaniği I (4-0) 5 AKTS

Statiğin Temel Kavramları, Maddesel Noktaların Statiği, Maddesel Noktanın Dengesi, Uzay Kuvvetler Sistemi, Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti, Bir Kuvvetin Bir Eksene Göre Momenti, Kuvvet Çifti, Eşdeğer Kuvvet Çiftleri, Eşdeğer Kuvvet Sistemleri, Rijit Sistemlerin Dengesi, Çerçeveler, Kablolar, Kafes Sistemler, Yayılı Yükler, Ağırlık Merkezleri, Alanlar ve Eğriler, Pappus-Guldinus Teoremi, Kirişlerde Yayılı Yükler, Atalet Momentleri. Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti ve Moment Diyagramları.


0513001042013 Bilgisayar Destekli Çizim (2-1) 4 AKTS

Temel çizimde öğrenilen kavramları bilgisayar ortamında çağın gerektirdiği bir teknikle yaratıcılığı ön planda tutarak, çizerek gelişimi sağlamak. Ölçekli, layer oluşturarak, farklı kalınlıklardaki çizgilerle mimari bir projeyi ölçülerine riayet ederek AutoCAD programında çizmek.


0513001062015 Matematik II (4-0) 4 AKTS

Belirli integral ve eğri altındaki alan, yay uzunluğu, dönel yüzeyin alanı, dönel cismin hacmi,

Kutupsal koordinatlar, Vektörler, eğriler, doğrular ve düzlemler. Lineer denklem sistemleri,

matrisler, determinantlar, Çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik, kısmi türev, gradyan vektörü, teğet düzlem, yönlü türev, kısıtlamasız ve kısıtlamalı maksimum ve minimum, Lagrange çarpanları, Çok katlı integraller, çizgisel integraller ve yoldan bağımsızlık, yüzey integralleri.


0513001082014 Fizik II (3-0) 3 AKTS

Coulomb Kanunu, Elektrik Yükleri, İletkenlik-Yalıtkanlık, Elektrik Alanı, Elektrik Şiddetinin

Hesabı, Kuvvet Çizgileri, Potansiyel, Elektrik Potansiyel Enerjisi, Potansiyel, Potansiyel Farkı, İs- Enerji Prensibi, Akım ve Direnç, Akım, Bir Elektrik Devresi, Direnç ve OHM Kanunu, Joule Kanunu, Doğru Akım Devreleri, Elektromotor Kuvveti, Devre Denklemi, Potansiyometre, Dirençlerin Seri ve Paralel Bağlanması, Güç, Mıknatıslık Alanı, Akım Taşıyan İletkenlere Etkiyen Manyetik Kuvvetler.
0513001102017 Kimya (3-1) 4 AKTS

Bilimde belirsizlik ve anlamlı rakamlar. Birim sistemleri Temel kimyasal yasalar, kimyasal formüllerin bulunması, yükseltgenme sayıları, tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi. Kimyasal Hesaplamalar. Atomun yapısı, atom spektrumları, Periyodik tablo. Kuantum sayıları, Atom çekirdeğinin yapısı, çekirdek reaksiyonları, Kimyasal bağlar. kimyasal bağ teorileri, molekül geometrileri. Gazlar, kinetik teori, gazların sıvılaştırılması. Sıvılar, katılar.


0105131042013 Yabancı Dil II (İngilizce) (3-0) 3 AKTS

Past Ability with could, Positive sentences, negative senences, and questions with could, The Future with be going to, Positive sentences, negative sentences and questions with be going to, Gerunds and infinitives, The Future with will, Positive sentences, negative sentences and questions with will Time expressions: …. later, tomorrow, After, before, when, Obligation with have to, has to, had to, Object pronouns, The Past Progressive Tense, Positive sentences, negative sentences, and questions with the Past Progressive, Clauses with when/ while, Nonspecific amounts, Sequence of adjectives, Comparative and Superlative, Conditional Clauses: Type 1, Possesive Pronouns, Adverbs of Manner, Reflexive Pronouns.


0105131022013 Türk Dili II (2-0) 2 AKTS

Anlatım Bozukları- Temel Araştırma Teknikleri- Temel Araştırma Teknikleri- Yazımda Biçimsel Standartlar- Bilgi Kaynaklarına Erişim ve Kütüphane Kullanımı- Doğru ve Güzel Konuşma- İletişim ve Sunum Teknikleri- Okuma Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi- Yazı Türleri 1 (Resmi ve Fikri Yazılar) - Kurgusal Yazılar- Konu, Ana düşünce, Tema - Anlatım Biçimleri- Anlatım Türleri0105131062015 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi II (2-0) 2 AKTS

Siyasi İnkılâplar (Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması); Atatürk Döneminde Kurulan ve TBMM’de Temsil Edilen Siyasi Fırkalar ve Siyasi Olaylar; Cumhuriyet Dönemi Hukuk İnkılâbı ve Yeni Hukuk Düzeni; Eğitim Alanındaki İnkılâplar; Kültürel ve Toplumsal Alanda Gerçekleştirilen İnkılâp Hareketleri; Ekonomik Alanda İnkılâplar; Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 (1923–1930); Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2 (1930–1938); Atatürk İlkeleri 1; Atatürk İlkeleri 2 ve Bütünleyici İlkeler; Atatürk Sonrası Türkiye.

0513001502015 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji (3-0) 3 AKTS

Yeryuvarı özellikleri, Yer Kabuğu, Kayaçlar ve Mineraller, Magmatik-Tortul-Metamorfik Kayaç Mineralleri, Magmatizma, Magmatik Kayaçlar, Tortullaşma, Tortul Kayaçlar, Metamorfizma, Metamorfik Kayaçlar, Jeolojik Yapılar, Jeolojik Harita ve Kesitler (Topografik Harita ve Kesitler), Doğal Afetler; Depremler, Kütle Hareketleri, Baraj Jeolojisi, Yerleşim Alanlarının Planlanmasında Jeoloji.


0513002012015 Matematik III (3-0) 4 AKTS

Temel kavramlar, Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, Birinci mertebeden ayrılabilir ve tam diferansiyel denklemler, Birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları, Lineer diferansiyel denklemler: Çözümler teorisi, İkinci ve n-yinci mertebeden sabit katsayılı lineer homojen diferansiyel denklemler, Belirsiz katsayılar yöntemi, parametrelerin değiştirilmesi, Başlangıç değer problemleri, İkinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları, Sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümleri ile çözümlerine giriş, Matrislerin türev ve integralleri, sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemlerin matris yöntemleri ile çözümleri, Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin çözümleri için nümerik yöntemler, Kısmi Diferansiyel denklemlerin karakteristikleri ve sınıflandırılması, Kısmi Diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları


0513002612015 Malzeme Bilimi (3-0) 5 AKTS

İç Yapı: Atomlar arasındaki bağlar. Maddenin içyapısı. Kristal yapıları ve kafesler. Ana malzeme sınıfları: Metaller, Seramikler, Polimerler, Kompozitler. Maddenin özellikleri: Elastisite, Plastisite, Viskozite (model cisimler, sünme, rölaksasyon). Mekanik deneyler, Kırılma, Fiziksel özellikler, dış etkilere dayanma, çok fazlı maddelerin özellikleri. Malzeme seçimi ve kullanımı.
0513002352014 Mukavemet I (4-0) 5 AKTS

İç kuvvetler, gerilme, şekil değiştirme, şekil değiştirme enerjisi, katı cisimlerin mekanik özellikleri, kırılma teorileri, emniyet katsayısı ve emniyet gerilmesi, kesit tesiri diyagramları atalet momenti, basit mukavemet halleri.


0513002332014 Mühendislik Mekaniği II (3-0) 5 AKTS

Maddesel noktaların kinetiği, maddesel noktaların kinematiği, iş-enerji, impuls-momentum. Rijit cisimlerin kinematiği, rijit cisimlerin iki ve üç boyutlu kinetiği, rijit cisimlerde enerji ve momentum ilkeleri, mekanik titreşimler


0513002072015 Sosyal Sorumluluk Projesi I (2-0) 3 AKTS

Ders kapsamında öğrencilerin sosyal içerikli bir proje planlaması amaçlanmaktadır. Ders içeriği: Proje kavramının tanıtılması, proje geliştirme ilkeleri, çeşitli tür projeler için maddi kaynaklar ve destek veren kuruluşlar ile ilgili bilgi verilmesi, örnek proje tanıtımları, öğrencilerin kendi projelerini geliştirmeleri aşamalarında oluşur.


0513002032014 Olasılık Ve İstatistik (2-1) 4 AKTS

Dataların toplanması, derlenmesi, özetlenmesi, sunumu, analizi ve aynı zamanda verilerden geçerli bir sonuç çıkarılması olasılık ve istatistik dalının başlıca amaçlarıdır. Bu ders verildikten sonra öğrenci; Data toplama ve sunumu, dataların değerlendirilmesi, olasılık ve olasılık dağılımları, tahmin ve hipotez testi, ilgileşim ve regresyon, korelasyon.0513002932015 Sanat ve Estetik (3-0) 4 AKTS

Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye'de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanların kullanımı ve müzelerin önemi.

0513002952014 Psikoloji (3-0) 4 AKTS

Psikolojinin tanımı, kapsamı; psikolojide kullanılan temel kavramlar; çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki, fiziksel vb.), öğrenme yaklaşımları ve süreçleri

0513002972015 Peyzaj (3-0) 4 AKTS

Peyzaj uygulama alanlarının tanıtılması, zaman içindeki peyzaj tasarım yaklaşımları ve peyzaj çeşitleri, temel peyzaj tasarım aşamaları ve kriterleri, peyzaj materyallerinin tanıtımı, peyzaj tasarım örneklerinin incelenmesi

0513002992015 Temel Hukuk (3-0) 4 AKTS

Temel hukuk kavramları, toplumsal düzen ve hukuk kuralları, hukuki olaylar ve hukuki işlemler, hukuk sistemi, Türk hukuk sisteminin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki yapısı, eğitim-hukuk ilişkileri.
0513002022015 Matematik IV (3-0) 3 AKTS

Seriler. Taylor seri açılımı ve uygulamaları. Sonlu farklar matematigi: ileri-geri ve Merkezi farklar ve türev uygulamaları. Enterpolasyon ve ekstrapolasyon: Gregory Newton Enterpolasyon, Lagrange Polinomları, Ekstrapolasyon. Dogrusal olmayan denklemlerde kök bulma: Yarım Aralık, Newton- Raphson ve Gelistirilmis Newton yöntemi, Kiris Yöntem.


0513002622014 Yapı Malzemesi (3-1) 4 AKTS

Yapı malzemelerinin tanımları, sınıflandırılması, mekaniksel, fiziksel, akustik özellikleri; malzemelerin kalite testleri, agregalar deneyleri, çimento deneyleri, karışım hesapları, muhafaza şartları ve kür durumları.


0513002362015 Mukavemet II (4-0) 4 AKTS

Kesmeli eğri, elastik eğimler, normal kuvvet ve eğilme, normal kuvvet ve burulma, eğilme ve burulma, enerji metotları, burkulma.


0513002702017 Ölçme Bilgisi (3-1) 4 AKTS

Ölçmeye giriş. Hata hesabı. Alan ölçüleri. Yatay açıların ölçülmesi. Koordinat hesapları. Poligon hesapları. Nirengi hesapları. Yüksekliklerin ölçülmesi (Nivelman). Takeometrik alım metodu. Aplikasyon. Çizim. Düzeç eğrili harita çıkarılması.


0513002082015 Sosyal Sorumluluk Projesi II (1-2) 3 AKTS

Sorumluluk Projesi I dersi kapsamında geliştirilen projelerin uygulamaya konması, öğretim üyesi tarafından takibi, karşılaşılan sorunlara göre revize edilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarından oluşur.


0513002402014 Akışkanlar Mekaniği (3-0) 4 AKTS

Giriş, Akışkanın tanımı, Temel kavramlar, Birim sistemi, Akışkanın fiziksel özellikleri, Hidrostatik, Düzlemsel yüzeylere etkiyen basınç, Eğimli yüzeylere etkiyen basınç, Silindirik yüzeylere etkiyen basınç, İtki merkezi, Hidrostatik kaldırma, Akışkanların kinematiği, Akım çizgileri, Akım borusu, Hidrodinamik, Süreklilik denklemi, Enerji denklemi, İmpuls- momentum denklemi, Laminer akım, Türbülanslı akım, Reynold’s sayısı.0513002922015 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (3-0) 4 AKTS
İşçi sağlığı ve iş güvenliği hukukunun kaynakları, tüzük ve yönetmelikler, iş güvenliği kavramı, iş kazalarının tanımı, nedenleri ve önleme yöntemleri, meslek hastalıklarının tanımı, nedenleri ve korunma yöntemleri, iş güvenliği çalışmalarının ekonomik açıdan önemi, iş güvenliğinde yöntem, iş kazalarının oluşumu ve sınıflandırılması, tehlikeler ve tehlike çeşitleri, kazılarda iş güvenliği, yer altı yapılarında iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, kaza araştırmalarında yöntem ve çözümler.0513002942015 Kent ve Bölge Planlama (3-0) 4 AKTS

Planlamaya esas bir alanda fiziksel yapı, doğal yapı, altyapı verilerinin derlenmesi, değerlendirilmesi, programlanması, alternatif seçim ve önerilerin yapılması ve uygulama olanaklarının araştırılmasında temel olacak çalışmaları kapsar. Bu bağlamda yerleşme, jeoloji-jeomorfoloji, eğim, bitki toplulukları, iklim, drenaj, yeraltı ve yerüstü su kaynakları, nüfus ve iskân, lokasyon ve fonksiyon, ulaşım, sağlık vb. haritaların hazırlanmasındaki esaslar, potansiyel ve olası sorunların çözüm önerilerinin üretilmesi aşamaları ile karar vericiye gerekli altyapı bilgilerinin sunulması ele alınmaktadır.
0513002962015 Görsel Algılama (3-0) 4 AKTS

Algılamanın başlangıcı. Görsel algılama ve yorumlama. Görsel düşünme. Şekil,biçim, form, denge, espas, renk, ifade, görsel çözümleme, soyutlama. Resimler, simgeler, işaretler.

0513002982015 Arkeoloji (3-0) 4 AKTS

Arkeoloji nedir? Arkeolojinin diğer dalları ve özellikleri, Klasik Arkeolojinin sınırları, diğer bilimlerle ilişkisi, mimari, seramik, sikke, heykel vs. gibi Arkeoloji’nin ana malzemesini oluşturan konuların temel kavramları, araştırma yöntemleri, eski eserlerin korunması ile ilgili kanunlar ve araştırma yöntemlerinde uyulması gereken etik kurallar, arkeolojide tarihlendirme yöntemleri.

0513002902015 Mühendislik Stajı I (0-0) 4 AKTS

Öğrencilerin mesleki deneyimlerini arttırmak amacıyla yaptıkları birinci yaz stajıdır.
0513003512015 Zemin Mekaniği (4-1) 5 AKTS

Zeminlerin oluşumu. Zeminlerin temel fiziksel özellikleri. Zeminlerin sınıflandırılması: Tane büyüklüğü dağılımı (granülömetri) eğrisi, kıvam limitleri, sınıflandırma sistemleri. Zemin suyu. Zeminlerin geçirimliliği. Zeminde su akımı. Kompaksiyon. Zeminde düşey gerilme dağılışı. Harici yükler, harici yüklerin zeminin belirli bir noktasına yaptığı basınçtan kaynaklanan stres ve zeminin de buna tepkisi, ileri zemin mekaniği deneyleri, taşıma kapasitesi, zeminin elastisite modülünün ve yatak katsayılarının bulunması ve konsolidasyon deneyleri.


0513003412015 Hidrolik (4-0) 4 AKTS

Giriş, Hidroliğin tanımı ve mühendislikteki yeri, Borular içerisindeki akım, Enerji kaybı, Sürekli yük kayıpları, Yersel yük kayıpları, Boru sistemlerinin hesabı, Hazne boru sistemleri, Terfili sistemler, Açık kanal akımı, Üniform ve üniform olmayan akımlar, Açık kanallarda enerji kayıpları, En uygun kesit, Nehir rejimi, Sel rejimi, Hidrolik sıçrama, Savaklar, Orifisler, Boyut analizi.


0513003712015 Ulaştırma Ve Trafik Mühendisliği (4-1) 5 AKTS

Tarihçe. Karayolu elemanlarının tanıtımı. Sürücü ve yayaların genel özellikleri. Karayolu taşıtlarının genel özellikleri. Taşıt dinamiği. Yolların kapasitesi. Plan ve yatay kurbalar. Boykesit ve düşey kurbalar. Trafik akımında temel ilişkiler. Trafik mühendisliği etütleri. Kavşaklar. Trafik sinyalizasyonu.


0513003152015 Betonarme I (4-0) 5 AKTS

Beton ve donatının mekanik nitelikleri, beton-donatı aderansı (etken faktörler, doğru ve eğri eksenli donatı çubuklarında aderans boyları, aderansı arttıran önlemler) ve donatı ekleri, donatı büküm yerlerinde oluşan etkiler ve alınması gereken önlemler. Beton örtü kalınlıkları (pas payları) ve görevleri. Betonarme yapılarda kullanılabilen kesitlerin basit ve bileşik mukavemet hallerine göre hesabı: Merkezi normal kuvvet (basınç ve çekme), düz ve eğik basit eğilme, dışmerkez normal kuvvet (düz ve eğik bileşik eğilme), kesme kuvveti ve burulma momenti. Betonarme yapı elemanlarında sehim hesabı, çatlama olayı ve alınması gereken önlemler.0513003112013 Yapı Statiği-I (3-0) 4 AKTS

Yapıların tanımı, sınıflandırılması, idealize edilerek, çözüm için ideal modellerin oluşturulması, izostatik sistemlerin analizi, tesir çizgileri ve hareketli yükler, iş ve enerji prensipleri ve bunların yapıların deplasman hesabında kullanılma yöntemleri.
0513003912017 Mesleki Uygulama-I (1-1) 3 AKTS

Öğrencinin 2. Sınıf sonu stajını uyguladıktan sonra dönem başında bu derse kayıt yaparak, şantiye stajını nasıl uyguladığını kaynaklarıyla birlikte; jüriyi oluşturan öğretim üyelerine sunmasını içermektedir. Ders jüriyi oluşturan öğretim üyeleri tarafından verilir.
0513003932017 Oyun Teorisi (3-0) 4 AKTS

Oyunların Tanımlanması, sınıflandırılması ve formüle edilmesi, Sıfır Toplamlı oyunlar, pozitif toplamlı oyunlar, Oyunların çözümleri: Minimaks, maksimin stratejileri, Tam Bilgi Altında Statik Oyunlar, Nash dengesi, Nash dengesinin tanımı ve doninant stratejiler, Karma stratejiler, Nash dengesinin varlığı, Tam ve mükemmel bilgi altında dinamik oyunlar, Stackelberg Modeli, Tam fakat mükemmel olmayan bilgi altında iki-aşamalı oyunlar, İki Aşamalı tekrarlanan oyunlar, Sonsuz tekrarlanan oyunlar, Tekrarlanan oyunlarda Nash Dengesi,0513003952015 Bilimin Doğası ve Tarihi (3-0) 4 AKTS

Bilimin tanımı: amaçları, özellikleri, gelişimi ve geçirdiği evreler. Bilim Tarihi: bilim felsefesi, felsefi akımlar ve bilimin gelişimine etkisi, buluşların tarihi. Epistemoloji, ontoloji: bilimsel kavramların doğası, bilgiye nasıl ulaşıldığı, bilimsel bilgi ve özellikleri. Varlık kavramı. Bilimsel yöntem: bilimsel düşünce, bilimsel sorgulama. Bilim ve toplum: bilim sosyolojisi ve antropolojisi, bilim etiği.

0513003972015 Ticaret Hukuku (3-0) 4 AKTS

Ticaret hukukunun ve hukuk sisteminin ticari hayattaki rolü ve kıymetli evrakların hukuki boyutu.

0513003992015 Yatırım ve Proje Değerlendirme (3-0) 4 AKTS

Piyasa Kavramı Türkiye Uygulamaları Finansal Piyasaları anlamak, Finansal Kurumları tanımak, Finansal Araçları tanımak,0513003522017 Temel Mühendisliği (4-0) 4 AKTS

Zemin etütleri, temel inşaatında kullanılan malzemeler, zemin iyileştirme yöntemleri, temel çukurunun kuru tutulması, batardolar, kazıkların yapım yöntemleri ve kullanım alanları, özel temeller, destek sistemleri

0513003802015 Yapı İşletmesi (3-0) 3 AKTS

İnşaat ve inşaat sektörü, İnşaat Yönetimi Esasları, İnşaat Mühendisliği Yaklaşık Maliyet Tahmini ve Fiyatlandırma, İnşaat Sektörü Satın alma Yöntem ve Stratejileri, Maliyet Kontrolü Esasları, Malzeme ve İşçilik Mal oluş ve Maliyetleri, Kazı ve Toprak İşleri Hesapları, İnşaat Projeleri Makine ve Ekipmanları Sahip Olma ve İşletme Maliyet Hesapları, Şantiye ve Genel Giderler Hesap Prensipleri, Hak ediş ve Hak ediş Hazırlanması, Örnekler.
0513003142017 Çelik Yapılar (4-0) 4 AKTS

Çelik yapılarının inşaat mühendisliğindeki yeri, Çelik malzemenin özellikleri, Kaynaklı birleşimler, Olağan ve yüksek dayanımlı cıvatalı birleşimler, Çekme çubukları, Tek ve çok parçalı basın çubukları, Eğilmeye çalışan elemanlar, Yanal burkulma, Eğilmeli burkulma, Özel birleşimler, Kolon ayakları.


0513003162015 Betonarme II (3-0) 3 AKTS

Döşemeler (bir ve iki doğrultuda çalışan kirişli ve dişli döşemeler, kirişsiz döşemeler). Betonarme yapıların rüzgar ve deprem etkilerine göre hesabı. Temeller (tekil, bir ve iki doğrultuda sürekli, radye ve kazık temeller). Bir binanın betonarme projesinin yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak hazırlanması: Taşıyıcı sistem seçimi, döşeme, kiriş, kolon, merdiven ve temel hesapları, bunlara ilişkin kalıp-donat planları, kesit detayları ve aplikasyon planlarının çizimi, metraj.0513003122015 Yapı Statiği-II (4-0) 4 AKTS

Hiperstatik sistemlerin kuvvet yöntemleri ile analizi ve özel konular, hiperstatik sistemlerin yer değiştirme yöntemleriyle analizi. Açı yöntemi, moment dağıtma yöntemi, yaklaşık yöntemler, matris deplasman yöntemi, eleman matrislerinin ve sistem rijitlik matrislerinin oluşturulması.
0513003422015 Hidroloji Ve Su Kaynakları Müh. (4-0) 4 AKTS

Meteorolojik bilgiler, Yağış, Buharlaşma, Sızma, Yeraltı suyu, Yüzeysel akış ve akım ölçüleri, Hidrograf analizi, Taşkın hidrolojisi, Su kaynaklarından yararlanma, Su kaynaklarının geliştirilmesi, Yüzeysel su kaynakları, yeraltı su kaynakları, Su kaynaklarının kirlenmesi ve korunması, Entegre havza yönetimi.0513003902015 Mühendislik Stajı II (0-0) 4 AKTS

Öğrencilerin mesleki deneyimlerini arttırmak amacıyla yaptıkları birinci yaz stajıdır.

0513003922015 Mesleki İngilizce (3-0) 4 AKTS

Öğrencilerin inşaat mühendisliği konularında akademik yayınları takip etmesi, mesleğini yabancı bir ülkede icra edebilmesi için gerekli teknik İngilizce bilgisi.

0513003942015 Mühendislik Ekonomisi (3-0) 4 AKTS

Mühendislik probleminin belirlenmesi ve formülasyonu. Problemin analize tabi tutulması. Problem için alternatif çözümler araştırılması. Seçilecek alternatiflerin belirlenmesi. Seçilen alternatifin ekonomiklik kararının alınması hususlarını içerir.

0513003962015 Kalite Yönetimi (3-0) 4 AKTS

Kalite, kalite kontrol ve teknikleri, kalite maliyeti, istatiksel kontrol teknikleri, kalite güvence sistemleri, ISO 9000 kalite güvence sistemleri, standart, standardizasyon, toplam kalite kontrol, toplam kalite yönetimi, hasar tipleri ve etki analizi
0513003982015 Genel İşletme (3-0) 4 AKTS

İşletme türleri, işletmelerin temel faaliyetleri ve fonksiyonları, işletme ile ilgili temel kavramlar, işletmelerin hukuki yapıları, işletmelerin bölümlendirilmesi, işletmenin çevresi, işletmenin amaçları, işletmenin kuruluşu, yatırım projesinin geliştirilmesi, işletmelerde büyüklük kavramı, işletmeler arası anlaşmalar.
0513004912015 Mesleki Uygulama II (1-1) 3 AKTS

Öğrencinin 2. yaz stajını uyguladıktan sonra dönem başında bu derse kayıt yaparak, stajını nasıl uyguladığını kaynaklarıyla birlikte; jüriyi oluşturan öğretim üyelerine ve diğer öğrencilere sunmasını içermektedir. Ders jüriyi oluşturan öğretim üyeleri tarafından verilir.

0513004932015 İnşaat Mühendisliği Tasarım Uygulamaları I (2-0) 3 AKTS

Öğrenciler öğrenim süreleri boyunca edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları kuramsal, uygulamalı veya deneysel nitelikli bir araştırma, inceleme ya da proje çalışmasının öğrenci ilgisi ve öğretim üyesi yönlendirmesi ile belirlenmesi ve planlanması aşamasından oluşur. Çalışma bireysel ya da grup çalışması şeklide yapılabilir.
0513004012015 Uygulamalı Girişimcilik I (2-0) 3 AKTS

Giriş, Girişimcilik, Girişimcilik Kavramı, Önemi ve Sınıflandırılması, Girişimcilik Araştırmalarındaki Sorunlar, Girişimcilik Süreci Çevre ile Etkileşim, Birey Olarak Girişimci ve Özellikleri, İşletme Kurma Süreci, Yeni bir İşletme Kurma ve Bir İşletmeyi Satın Alma, Fırsatların Analizi ve Değerlendirilmesi.0513004032015 Türk Konut Mimarisi (2-0) 3 AKTS

Türk Sanatı´ndaki ev mimarisinin geçirdiği aşamalar, Orta Asya göçer çadırlarından Türklerin Anadolu’ya gelişine kadar konut özellikleri-, Anadolu´da Türk dönemi öncesindeki konut mimarisi, Selçuklu ve Osmanlı döneminde Anadolu´da konut mimarisi- malzeme, çevre koşullarının etkisi, plan tipleri, Türk evinin unsurlarının değerlendirilmesi.0513004052015 Rapor Yazım Ve Sunum Teknikleri (2-0) 3 AKTS

Giriş. Bilim ve bilimsel yöntem. Araştırma süreç ve teknikleri. Bir araştırma raporunun hazırlanması. Rapor, tanımı ve kısımları. Teknik rapor yazma ve yöntemi. Teknik rapor yazımı; İçerik ve Biçim, Çizelge ve Şekiller, Aktarmalar ve Kaynak gösterme teknikleri. Rapor yazımında imla kurallarının kullanılışı. Diploma çalınmalarının hazırlanması ve yazımı. Madencilik ile ilgili bilimsel faaliyetlerin yer aldığı ulusal ve uluslararası süreli yayınların, kongre ve sempozyumların incelenmesi. Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi. Bilimsel makale yazımı. Etkili Sunum Teknikleri.0513004072017 Sağlık ve İlk Yardım (2-0) 3 AKTS

İlk yardımın ilkeleri, anatomi, olay yeri ve hasta/yaralının değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanama, yanık-donma, kırık-çıkık, travmatolojik aciller, bilinç kaybı, zehirlenme, hayvan ısırığı, boğulmalarda ilk yardım, hasta taşıma.


0513004112015 Betonarme Yapı Tasarımı (3-0) 6 AKTS

Betonarme bir yapının düşey ve yatay yükler için döşemelerinin, kiriş ve kolonların hesabını ve gerekli uygulama çizimlerini yapmak.0513004512015 Zemin Mekaniği Projesi (3-0) 6 AKTS

Zemin etütlerinin önemi, zemin parametrelerinin kullanımı, dayanma yapıları, palplanşlar, kazık perdeler, kazık temeller, batardolar, kesonlar. Hesaplamaları ve çizimle ifade edilmesi.


0513004752017 Havaalanı Tasarımı (3-0) 6 AKTS

Hava ulaşımı, ulaşımın tarihsel gelişimi, hava ulaşımının özellikleri ve faaliyetleri, hava taşıtları, hava taşıtlarının sınıflandırılması, uçakların performansı, dikme özellikleri ve üstyapıya etkileri, Havacılık alt yapısı, havaalanlarının tasarımı, havaalanları pistleri, pistlerin kategorileri ve pistlerin yönlendirilmesi, havaalanları kapasiteleri, ilgili standartlar, kapasiteye etki eden faktörler, Havaalanlarının planlanması, havaalanları sistemi, master planı ve talep projeksiyonları, havaalanları yerlerinin seçimi, düzeni, pist ve taksirut en kesitleri.


0513004832017 Yapı İşletmesi Projesi (3-0) 6 AKTS

İnşaat ve inşaat sektörü, İnşaat Yönetimi Esasları, İnşaat Mühendisliği Yaklaşık Maliyet Tahmini ve Fiyatlandırma, İnşaat Sektörü Satın alma Yöntem ve Stratejileri, Maliyet Kontrolü Esasları, Malzeme ve İşçilik Mal oluş ve Maliyetleri, Kazı ve Toprak İşleri Hesapları, İnşaat Projeleri Makine ve Ekipmanları Sahip Olma ve İşletme Maliyet Hesapları, Şantiye ve Genel Giderler Hesap Prensipleri, Hak ediş ve Hak ediş Hazırlanması, projelendirilmesi.


0513004132015 Betonarme Elemanların Detaylandırılması (3-0) 5 AKTS

Betonarme elamanların davranışı, boyutlandırma ve detaylandırma ilkeleri, ilgili yönetmelik hükümleri, aderans ve kenetlenme, boyutlandırma ve donatı detay çizim örnekleri.


0513004152015 Yapı Dinamiğine Giriş (3-0) 5 AKTS

Tek serbestlik dereceli (TSD)sistemler, TSD sistemlerin sönümsüz serbest titreşim analizi, TSD sistemlerin sönümlü serbest titreşim analizi, TSD sistemlerin zorlanmış titreşim analizi, Çok serbestlik dereceli (ÇSD) sistemler, ÇSD sistemlerin sönümsüz serbest titreşim analizi, ÇSD sistemlerin sönümlü serbest titreşim analizi, Lineer sistemlerin deprem davranışı, Eşdeğer yük ve spektral analiz, Modsüperpozisyon yöntemi (Modal Analiz), Dinamik yük etkisi altında yapıların burulması, Rijitlik Merkezi


0513004217015 Yapısal Optimizasyona Giriş (3-0) 5 AKTS

Optimizasyonun genel matematiksel formu, Topoloji optimizasyonu, Tek kriterli optimizasyon, Konveks programlama, Lagrange çözümlemeleri, Lineer programlama, Karesel programlama, Konveks doğrusallıkları, Hareketli asimptotlar metodu, Kafes sistemlerde rijitlik optimizasyonu, Hassasiyet analizi, Çok kriterli optimizasyon.


0513004212017 Prefabrike Yapılar (3-0) 5 AKTS

Giriş, Prefabrik yapı sistemlerinin sınıflandırılması, Prefabrik yapı elemanları, Eleman üretiminde kullanılan malzemeler, Hesaplar için kullanılan yükler, Birleşim bölgeleri, Prefabrik yapılarda yatay rijitlik ve mukavemet elemanları, Elemanların taşıma güçleri, Prefabrik yapılarda yatay rijitlik ve mukavemet elemanları, Çerçeve Sistemler, Pano sistemler, Statik hesaplar, Dinamik hesaplar, Yapı tasarımı ve çözümleme teknikleri.
0513004312015 Sonlu Elemanlar Metoduna Giriş (3-0) 5 AKTS

Yerdeğiştime metodu, Kütle ve rijitlik matrislerinin oluşturulması, İki ve üç boyutlu sistemlerin analizi, Elastisite teorisi, Plak sistemler, Yapı dinamiğinde SEM, Elastik sistemlerin stabilitesi, Nonlineer davranış analizi, Elasto-plastik çubuk sistemler, Bilgisayar uygulamaları.0513004412015 Su Temini ve Kanalizasyon (3-0) 5 AKTS

Su Temini ve kanalizasyon sistemleri, Nüfus hesapları, Su ihtiyacının belirlenmesi, Su Kalitesi, Su toplama tesisleri, Su iletim hatları, Su dağıtım metotları, Hazneler, Kanalizasyon sistemleri, Drenaj debisinin belirlenmesi, Yüzeysel ve yeraltı suyu drenaj sistemleri.


0513004432015 Su Yapıları (3-0) 5 AKTS

Akarsu morfolojisi, Akarsularda katı madde hareketi, Akarsu düzenlemesi, Akarsu düzenleme yapıları, Taşkın kontrolü, Barajlar, Bağlamalar, Su alma yapıları, Su kuvveti tesisleri, Sulama ve drenaj sistemleri.


0513004532015 Geoteknik Deprem Mühendisliğine Giriş (3-0) 5 AKTS

Sismoloji ve deprem kavramlarının tanımlanması, depremin zeminde ve temel mühendisliği yapıları üzerindeki etkileri, geoteknik deprem mühendisliği için gerekli zemin incelemeleri, dinamik deneyler, gerilme-deformasyon ve kayma direnci karakteristikleri, zemin büyütmesi, sıvılaşma, deprem durumunda taşıma gücü, depremle oluşan oturmalar, deprem durumunda duraylılık, dayanma yapılarının dinamik durumda tasarımı, zemin iyileştirmesi.0513004552015 Zemin Yapıları (3-0) 5 AKTS

Zemin etütlerinin önemi,zemin parametrelerinin kullanımı, dayanma yapıları, palplanşlar, kazık perdeler, kazık temeller, batardolar, kesonlar.


0513004632015 Yapı Malzemesi II (3-0) 5 AKTS

Malzeme çeşitleri, Mühendislik malzemeleri, Polimerlerin tanımı, Polimer betonlar, Ahşap, ahşabın mekanik ve fiziksel özellikleri, Seramik malzemeler, Pişmiş kil ürünleri, Kompozit malzemeler, Lifli kompozitlerin özellikleri ve Davranışları


0513004712015 Kentsel Trafik Yönetimi (3-0) 5 AKTS

Kentsel Ulaşım ağı ve trafik sistemlerinin değerlendirilmesi ve yönetimi.


0513004732015 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş (3-0) 5 AKTS

Coğrafi Bilgi Sistemleri nedir? CBS’nin Uygulama Alanları, CBS Teknolojileri, Veri Modelleri, Bilgisayarda Coğrafi Veri, Temel Harita Bilgileri, Veri Görüntüleme, Coğrafi Analizler, Veri Dönüşümleri, CBS uygulamaları.


0513004772017 Asfalt Teknolojisinde Yenilikler (3-0) 5 AKTS

Asfalt Kaplamalar, Asfalt Kaplamaların Tasarımı, Asfalt Kaplamaların Davranışı,Asfalt Kaplamalı Üstyapı Tabakaları ve Özellikleri,Üstyapının Drenajı,Asfalt Kaplamalarda Bozulmalar.


0513004812015 Şantiye Yönetimi (3-0) 5 AKTS

Şantiye yetkilileri, Proje Müdürü ve sorumlulukları; Yapı işletmesi ile sanayi işletmelerinin (işçilik, yatırım, pazarlama, maliyet – kar vb.) açısından karşılaştırılması; Başlıca şantiye üniteleri ve tesisleri; Öngerilme, prefabrikasyon ve köprü şantiyeleri, CPM ve PERT yöntemi ile süresel planlama; Finansman ve ihale yöntemleri.


0513004952015 İnşaat Müh. Bilgisayar Uygulamaları (3-0) 5 AKTS

Sonlu eleman yöntemi ilkeleri, Temel kavramlar, Modelleme ve Analiz Teknikleri, Malzeme ve Yük Kabulleri, 2B ve 3B yapı analizi, Kesit tesirleri, Gerilme Analizi, Özdeğer analizi, Davranış Spektrumu analizi, Zamana Bağlı Çözümler.0513004972015 Mimarlık Bilgisi (3-0) 5 AKTS

Fonksiyonel kaygılar: bir mekanı oluştururken kullanışlı olması göz önünde bulundurulması, hangi formların daha kullanışlı olduğu. Yapının yapılacağı arazinin şekli ve topoğrafyası, plan oluşturma. İklim şartları ve Yön'ün tasarım sürecine olan etkisi, hakim rüzgar yönü, güneşin geliş açısının binanın formuna etkisi, ve güneşten maksimum yararlanma. İmar kanunu ve yönetmelikleri. Konut Tasarımı. Mimari proje düzenleme esasları.


0513004992015 Delme ve Patlatma (3-0) 5 AKTS

Patlatmanın önemi. Patlayıcı maddeler. Patlatma tekniğinde kaya yapıları. Kaya yapılarının kırılma teorisi. Yüzey patlatmaları. Yeraltı patlatmaları. Patlatmalardan kaynaklanan yer sarsıntısı ve hava soku.0513004922015 Mühendislik Uygulaması (0-5) 5 AKTS

Ders, öğrencilerin uygun görülen bir işyerinde, belirlenen zaman aralığında inşaat mühendisliği konularında çalışması, çalışılan konularda öğretim üyesine rapor vermesini içerir.
0513004942015 İnşaat Mühendisliği Tasarım Uygulamaları II (2-2) 6 AKTS

Öğrencilerin İnşaat Mühendisliği Tasarım Uygulamaları I dersi kapsamında belirlenen çalışmayı uygulaması, öğretim üyesi tarafından takibi, karşılaşılan sorunlara göre revize edilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarından oluşur.
0513004022015 Uygulamalı Girişimcilik II (2-0) 3 AKTS

İşletme Modelleri ve Ekonomik Faktörler, İşletme ve Pazarlama Planı, İşletmelerde Finansal Planlama, Girişimcilik ve Yatırım Modelleri, Pazarlama Sektörü ve Girişimcilik, Girişimcilikte Kaynakların Ekonomik Kullanımı, Girişimcilikte Yenilik ve Teknoloji, Kurumsal Girişimcilik, Örnek Olay İncelemeleri.0513004042015 Etkili İletişim Becerileri (2-0) 3 AKTS

İletişim kavramı ve tanımı. İletişimin temel amacı ve iletişim süreçleri. Kişiler arası iletişim. Yazılı iletişim. Sözsüz iletişim ve Beden dili. Beden dili kanalları. Beden dilinin bir bütün olarak kullanılması (Avuç hareketleri. El ve kol hareketleri. Bacakların kullanımı. Baş hareketleri. Göz işaretleri. Oturma biçimleri). İs yaşamında iletişim. İs görüşmesinde beden dilinin önemi.


0513004062015 İnsan Kaynakları Yönetimi (2-0) 3 AKTS

İnsan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı, iş analizi, İK planlama, İK temin ve seçimi, eğitim ve geliştirme gibi İK fonksiyonları ile ilgili konulara değinilecektir.

0513004082017 İş Hukuku (2-0) 3 AKTS

İş hukuku tanımı, konusu ve diğer hukuk dalları içerisindeki yeri. Hizmet akdinin tanımı, unsurları, tarafları ve türleri. İşçi ve işveren kavramı. İşçi ve işverenin hizmet akdinden doğan hak ve borçları. İhbar örnekleri. Hizmet akdinin feshine ilişkin özel sınırlamalar. Kıdem tazminatı (hak kazanma); Kıdem tazminatı miktarının hesaplanması. Normal ve fazla çalışma; Ara dinlenmeleri; İzin kavramı.


0513004202015 Çelik Yapı Tasarımı (3-0) 6 AKTS

Çelik yapıların deprem performansları, moment çerçevelerinin, çaprazlı çerçevelerin tasarımları ve deprem yönetmeliklerinde çelik çerçevelerin ele alınışları.


0513004442015 Su Kaynakları Proje (3-0) 6 AKTS

Hidroloji ve su kaynakları mühendisliği ve Su yapıları derslerinden öğrenilen bilgiler kullanılarak konu ile ilgili proje çalışması yapılması, Akarsu morfolojisi, Akarsularda katı madde hareketi, Akarsu düzenlemesi, Akarsu düzenleme yapıları, Taşkın kontrolü, Barajlar, Bağlamalar, Su alma yapıları, Su kuvveti tesisleri, Sulama ve drenaj sistemleri.


0513004702015 Ulaştırma Projesi (3-0) 6 AKTS

Proje paftalarının dağıtımı, Proje trafiğinin hesaplanması, Proje standartlarının seçimi, Karelajlı paftanın hazırlanması, Sıfır çizgisi çalışması, Geçki araştırması, Geçici plan ve boykesit, Düşey kurba hesapları, Üstyapı hesabı ve tip enkesitin çizimi, Ekonomik karşılaştırmaya giriş, Yaklaşık kübaj tablosunun hazırlanması, Ekonomik karşılaştırma ve uygun geçki seçimi, Kesin eksen hesabı, Klotoid ve dever detaylarının çizimi, Kesin plan ve kesin boykesitin hazırlanması, Dever diyagramlarının boykesite işlenmesi, Enkesitlerin çizimi ve alan hesapları, Kübaj tablosunun hazırlanması, Kitleler diyagramının çizimi, Projenin raporlanması.0513004102015 Deprem Mühendisliğine Giriş (3-0) 5 AKTS

Mühendislik yönünden deprem olayı ve deprem mühendisliği hakkında genel bilgiler. Deprem dalgalarının özelikleri ve yayılması. Deprem büyüklüğü, şiddeti ve depremsel bölgelendirme. Deprem hareketinin kaydı. Şiddet cetvelleri. Titreşim sistemlerinin dinamiği. Deprem yönetmelikleri ve Türkiye deprem yönetmeliği. Tepki spektrumları. Periyot tanım alanı yöntemleri. Zaman tanım alanı yöntemi. Yapılarda deprem hasarı. Yapıların çeşitli yöntemlerle depreme göre çözümlenmesi ve depreme dayanımlı betonarme yapı projelendirme ilkeleri.0513004122015 Doğrusal Olmayan Yapısal Analiz (3-0) 5 AKTS

Basit yapı modellerinin oluşturulup, doğrusal elastik ve elastik olmayan analizler yapılacak ve öğrencilere doğrusal olmayan analiz için gerekli temel konular anlatılacaktır. Bilgisayar programı olarak SAP2000 ve modellemeye yardımcı moment-eğrilik programları kullanılacaktır.


0513004182015 Deplasman Tabanlı Tasarıma Giriş (3-0) 5 AKTS

Performansa dayalı tasarım kapsamı, genel konular, konunun önemi, konunun tarihsel gelişimi. Betonarmenin davranışı, moment eğrilik ilişkisi, statik itme analizi ile ilgili yazılımlar, statik itme analizi ile ilgili yazılımlarda uygulamalar, TDY 2007. Yapı elemanlarında hasar sınırları ve hasar bölgeleri. Deprem hesabına ilişkin genel ilke ve kurallar. Performans seviyeleri. Bina deprem performansının belirlenmesi. Yerdeğiştirmeye göre doğrudan tasarım.


0513004162015 Köprülerde Sismik Tasarım (3-0) 5 AKTS

Deprem oluşumu, Köprülerde görülen sismik hasarlar, Dinamik analiz, Nonlineer analiz, Performansa dayalı dizayn, Çelik köprülerin tasarımı, Sismik güçlendirme, Pasif sönümleyiciler ve aktif sönümleyiciler, Dünya genelinde uygulamalar, Köprü tasarım standartları.
0513004182015 Sismik Enerji Sönümleyiciler (3-0) 5 AKTS

Tek ve çok serbestlik dereceli sistemlerin dinamik analizi, Deprem enerjisinin sönümlenmesi, Yapısal sönüm katsayısı ve eklenmiş sönüm katsayısı, Metal damperler, Sürtünmeli damperler, Viskoelastik damperler, Viskoz sıvılı damperler, Ayarlı kütle damperleri, Ayarlı sıvı damperler, Akıllı malzemeler, Damperlerin davranışı, Damperli sistemlerin davranışı, Dünyadaki kullanım örnekleri ve gelişmeler.0513004242017 Çelik Yapılarda Birleşim Tasarımı (3-0) 5 AKTS

Giriş , Çelik Birleşim elemanları, Perçinler, Bulonlar, Kaynak, Çelik Yapılarda Kolon-kiriş birleşimleri, Çelik yapılarda kolon-kolon birleşimleri, Çelik yapılardan kiriş-kiriş birleşimi, basit kiriş birleşimleri, mütemadi kiriş birleşimleri, Kafes kiriş birleşimleri, Kolon ayakları.0513004422015 Su Temini ve Kanalizasyon Projesi (3-0) 5 AKTS
Su Temini ve Kanalizasyon dersinden öğrenilen bilgiler kullanılarak konu ile ilgili proje çalışması yapılması, Su Temini ve kanalizasyon sistemleri, Nüfus hesapları, Su ihtiyacının belirlenmesi, Su toplama tesisleri, Su iletim hatları, Su dağıtım metotları, Hazneler, Kanalizasyon sistemleri, Drenaj debisinin belirlenmesi, Yüzeysel ve yeraltı suyu drenaj sistemleri.


0513004522015 Tünel ve Kuyu Açma (3-0) 5 AKTS

Tünel tanımı, etüdü ve projelendirmesi. Konvansiyonel ve mekanize tünel açma yöntemleri. Kuyu açma yöntemleri. Kuyu nakliye sistemleri.


0513004542015 Saha İncelemesi ve Geoteknik Değerlendirme (3-0) 5 AKTS

Saha İncelemesi ve Geoteknik Değerlendirmenin Önemi, Saha İncelemesinin Planlanması, Zeminlerin ve Kayaların Sınıflandırılması ve Tanımlanması, Büro ve Gözlemsel Saha Çalışması, Saha İncelemesi için Gerekli olan Aletler, Yer altı İncelemesi için Sondaj Kuyularının Açımı, Örselenmiş ve/veya Örselenmemiş Numune Alımı, Örselenmemiş Numune Alım Teknikleri, Arazi ve Laboratuar Çalışmaları, İlgili Standartlar ve Genelgeler, Mevcut Veriler ile Geoteknik Değerlendirme, Geoteknik Rapor Hazırlanması, Yazılmış Geoteknik Raporlarının Değerlendirilmesi.


0513004562015 Şev Stabilitesi (3-0) 5 AKTS

Kitle hareketleri ve sınıflandırılmaları, Yamaçların oluşumu ve incelenmesi, Yamaçta Su ve kitle hareketlerine etkisi, Kitle hareketlerinin mekanik ilkeleri Kitle hareketlerinin incelenmesi (Arazi ve Laboratuvar çalışmaları), Zemin yamaçlar ve şevlerde duraylılık, Limit Denge Yöntemleri, Dilim Yöntemleri


0513004642015 Beton Teknolojisi (3-0) 5 AKTS

Betonda rötrenin zararları ve azaltma çareleri, üretim tesisinde ve şantiyede beton kontrolünü gerçekleştirme ve betonda kalite denetimini istatistiksel olarak değerlendirebilme, kalite sürecini izleyebilme. Sahada yapılan çalışmaları yerinde inceleme. Tahribatlı ve tahribatsız beton deneyleri. Zararlı ortamın ne olduğu, beton ve betonarmede meydana getireceği hasar türleri, hasara neden olan etkenler ve bunların tespitini yapabilme. Beton karışımında alternatif reçeteler oluşturabilme, bileşenlerdeki değişkenliğin betonun hangi özelliğini ne yönde etkilediği, istatiksel yöntemlerle kalite kontrolü.


0513004622017 Malzeme Reolojisi (3-0) 5 AKTS

Mühendislik malzemelerinin gerilme, şekil değiştirme ve zaman ilişkileri, Malzemenin reoloji, reoloji modelleri, Visco-elastisite, reolojik modeller ve yorulma, Malzemelerin sünme (krip), gevşeme, gevreklik, süneklik, sertlik, tokluk ilişkileri, Sıvıların reolojisi, Malzemelerin fiziksel özellikleri.0513004722015 Yol Üst Yapısı (3-0) 5 AKTS

Yol üstyapı tabakaları. Bitümlü karışımlar.Esnek ve Rijit üstyapılar.Esnek ve Rijit üstyapıların projelendirilmesi.


0513004822015 Teknik İnceleme ve Mesleki Danışmanlık (3-0) 5 AKTS

Bilirkişilik, bilirkişinin nitelikleri, mesleki danışmanlık ilkeleri, saha inceleme teknikleri, röleve alma, imar mevzuatı, gayrimenkul değerleme esasları, resmi yazışma teknikleri, teknik rapor hazırlama.


0513004962015 Yapı Teknolojisi (3-0) 5 AKTS

Yapılar ve yapı sınıfları. Kazı, tahkim, drenaj ve temel gibi zemin altında yapılan çalışmaları. Duvar, duvar türleri ve örgü kuralları, bacalar, merdivenler ve çatılar gibi zemin üstü çalışmaları. Dilatasyon derzlerini, nerelerde ve niçin yapıldıklarını. Yalıtımı, yalıtım türleri (ısı, ses, su ve neme karşı yalıtım) ve yalıtım malzemeleri. Yerinde dökme betonarme, prefabrik ve çelik yapılar gibi geleneksel ve ileri yapım yöntemleri ile bunların mukayesesi. Kalıp ve iskele sistemleri. Çatı elemanları ve çeşitleri.


Yüklə 99,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə