Ve norm kadro uygulamasiYüklə 206,26 Kb.
tarix11.09.2018
ölçüsü206,26 Kb.
#80351

BELEDİYELERDE PERSONEL İSTİHDAMI

VE NORM KADRO UYGULAMASIBelediyelerin memur, Sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici iş pozisyonlarında çalışan  işçi kadroları nasıl belirlenir?

Belediyelerde memur, Sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici iş pozisyonlarında çalışan  işçi kadroları İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan 27 Kasım 2011 tarih ve 28125 sayılı resmi gazete’de yayımlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikle belirlenir.Kadrolar nasıl ihdas edilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sürekli işçi kadroları bu Yönetmeliğe uygun olarak meclisler tarafından ihdas edilir. Memur kadrolarının ihdası için Yönetmeliğin ekinde yer alan  Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı cetvel, sürekli işçi kadrolarının ihdası için ise (V) sayılı cetvel eksiksiz olarak doldurularak ihdas gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur. 
Kadrolar Nasıl iptal edilir?

Kadroların iptalinde de aynı usul uygulanır. Kadroların ihdas, iptal ve değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (IV) ve (VII) sayılı cetveller düzenlenir.
Kadro Değişiklikleri Nasıl yapılır?
Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.

Birinci fıkraya göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenir. Yeni kadrolara atanma tarihi meclis karar tarihini takip eden aybaşını geçemez.Sürekli işçi kadrolarını, Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüklerinden (II) Sayılı Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri İşçi Kadro Kütüğünde belirtilen unvanlardan olmak şartıyla başka unvanlı işçi kadroları ile değiştirmeye ve boş sürekli işçi kadrolarını iptal etmeye meclis yetkilidir. Bu değişikliklerde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (VI) sayılı cetvel kullanılacaktır. Ancak, dolu kadrolarda personelin mali ve hukuki haklarında kayba neden olacak unvan değişikliği yapılamaz.

Belediyeler, Norm kadro uygulaması ile kendilerine tahsis edilen kadroları aşabilirler mi?
Sürekli işçi kadrolarının norm kadro standardı, Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvelinin ilgili bölümünde gösterilmiştir. Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve mahalli idare birlikleri kendi alt grupları için tespit edilen sayıyı aşamaz.
Belediyeler, Değişen personel sayılarını nasıl takip edip güncelleyeceklerdir?
Belediyeler, değişen personel sayılarını ve kadro unvanlarını, bir kütük oluşturarak takip edebilirler. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren mahalli idarelerdeki memur kadroları, Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüklerinden (I) sayılı Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğünde belirtilen unvan kodu, kadro unvanı, sınıflar ile belirlenen en alt ve üst derecelere uygun olarak kullanılır. İptal, ihdas ve kadro değişikliklerinde bu kütükler esas alınır.

Sürekli işçi kadrolarının iptal, ihdas ve değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüğünden (II) Sayılı Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri İşçi Kadro Kütüğü esas alınır.


Kadroların kullanımı hangi kanunu göz önünde bulunduracaklardır?
Belediye ve mahalli idare birlikleri, bu Yönetmeliğe uygun olarak ihdas edilecek kadro ve pozisyonların kullanımında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin sekizinci fıkrasını göz önünde bulundurmak zorundadırlar.
Belediyeler, İtfaiye görevleri için diğer hizmet birimlerindeki başka personelleri görevlendirebilirler mi?
Belediyeler, itfaiye biriminin görevlerini göz önünde bulundurarak, itfaiye personeli dışında diğer hizmet sınıflarında bulunan personeli ihtiyaç halinde, mevcut kadroları ile itfaiye teşkilatında görevlendirebilir.
Belediyelerde, Yeterli sayıda memur bulunmaması halinde Sözleşmeli Personel çalıştırılabilir mi?
Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan unvanlardaki personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir.

Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu madde hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı tarafından unvanlar itibarıyla getirilecek sınırlamalara uyulur.Bu personel hakkında, 5393 sayılı Kanunda düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.

Hangi kadrolarda Sözleşmeli personel istihdam edilebilir?
Belediyeler, 5393 sayılı yasanın 49. Maddesinde belirtilen norm kadro ve personel istihdamı çerçevesinde, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Ancak, Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözleşme süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olanlar için sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve aynı kişi birden fazla belediye veya bağlı kuruluşta çalıştırılamaz.

Sözleşmeli Personelin ücretleri nasıl belirlenecektir?
Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.
Engelli, eski hükümlü ve terör mağduru olanların istihdamı nasıl sağlanacaktır?
Kapsama dahil kurum ve kuruluşlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi ve 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ile 25/4/2009 tarihli ve 27210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 10/2/1995 tarihli ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kendileri için tespit edilen norm içerisinde yeterli sayıda boş kadroyu tahsis ederler.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte toplam dolu memur ve sürekli işçi sayısı kendisi için tespit edilen normdan fazla ya da norma eşit olan kapsama dahil kurum ve kuruluşlar, sözkonusu mevzuatlara uygun olarak belirleyecekleri sayıda özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru personeli bir defaya mahsus olmak üzere; atanacak personelin niteliklerini de dikkate alarak ihdas edecekleri kadrolara atarlar. Bu şekilde ihdas edilecek kadrolar aynı sınıf veya unvandan olmak üzere sayı itibarıyla tespit edilen norma uygun kadroların boşalması halinde yeni kadrolarla değiştirilir.


Geçici İşçilerin sayısı nasıl belirlenir?
Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir.

(2) (E) grubu belediye bağlı kuruluşlarında kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçemez.


Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde hangi kanunlar uygulanır?
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 4/6/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İdari kadrolara (Başkan Yardımcısı, Müdür, Şef) atamalar nasıl yapılır?
Yönetici kadrolarına atamalar 657 sayılı yasanın 68/B maddesine göre yapılır.

Bu kadrolara atama yapılabilmesi için;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300‘den az olanlar için en az 10 yıl, ( Başkan Yardımcılığı, Müdür)

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. (Şef)


Ayrıca, bu kadrolara (Müdürlüklere ve şefliklere) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda açılan sınavda başarılı olup, yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar da atanabilir.
Başkan Yardımcılıklarına atamalar nasıl olur?
Başkan yardımcılığı kadrosuna atama iki şekilde olabilir. Birincisinde Belediye Başkanı, belediye meclis üyeleri arasından atama yapabilir. İkincisinde ise; 657 sayılı devlet Memurları kanununa tabi olup, aynı kanunun 68/B maddesinde belirtilen şartlara haiz memurlardan da atama yapabilir.
Belediye Meclis üyelerinden Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlerin maaşları ne şekilde ödenir?
Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır.
Belediyelerde, ihtiyaç bulunması halinde Başka kurumlardan 657 sayılı yasaya tabi geçici görevli personel çalıştırılabilir mi?
Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin Memur, Şef, Mühendis, Muhasebeci, sayman, birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar dikkate alınır. Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen personel kurumlarından izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî hakları ile kurumları tarafından karşılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye tarafından ödenir. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve terfi haklarını kazananlar başkaca bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren onbeş gün içerisinde yazılı olarak kurumlarına başvurmaları hâlinde en geç bir ay içerisinde kadrolarına veya müktesebine uygun başka bir kadroya atanırlar.

Belediyelere diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen personel alımı yapılabilir mi?
Norm kadro uygulamasıyla belediyelere verilen memur kadrolarına (Üst yöneticiler de dahil), görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara muvafakat almak şartıyla naklen atayabilirler Belediyeler, personel açıklarını en kolay biçimde naklen atamalarla çözebilirler. Yeni personel alımı bazı kriterlere ve sınava tabi olduğundan, bu şekilde naklen atama yapılarak çözüm bulunması daha uygundur.
Memur personel tarafından yürütülen işler işçi personel tarafından yürütülebilir mi?
657 Sayılı yasanın 4. Maddesinde Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.denilmektedir. Ancak; burada genel bir ifade kullanılmıştır. Kamu hizmetlerinin yürütüldüğü büro hizmetleri ve yönetim hizmetleri memurlar eliyle yürütülmektedir. İşçiler eliyle yürütülen hizmetler daha çok bedenen yürütülen hizmetlerdir. Ancak; Belediye’de büro hizmetlerini yürütecek yeterli sayıda memur personel bulunmuyorsa, memur kadrosuna atama yapılıncaya kadar bu hizmetler işçiler eliyle de yürütülebilir.
Yönetici kadrolarına kesinlikle işçilerden atama yapılamaz. Bu kadrolara ait hizmetler, 657 sayılı Devlet memurları kanununa tabi memurlar eliyle yürütülebilir.
Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları nelerdir?
Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.


Ancak, Müdürlük kadrosundaki bir göreve vekalet eden ve 657 sayılı yasanın 68/B maddesindeki şartları taşıyan bir memura vekalet ettiği sürenin 3 ayı geçmesi halinde vekalet ücreti verilebilir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten

itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.


Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan

belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.

Belediye’de görevli Memurlar sınıf değişikliği yapabilir mi?
Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.


Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.
Belediyeler, Eğitim-Öğretim-Sağlık, yardımcı sağlık ve Teknik Hizmetler sınıfındaki memurları, kariyerlerinden yararlanmak için idari görevlere atayabilirler mi?
Kurumlar, Belediyeler, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2 - 4 üncü dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler.
Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerinden ödenir. Ancak kazanılmış aylık dereceleri ve kariyer hizmet sınıfları için tesbit edilen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile atandıkları görevlerin ek gösterge, zam ve tazminatlarının farklı olması halinde fazla olanı ödenir.

Personel sıkıntısı çeken Belediyeler işlerini Hizmet alımı yoluyla yürütebilir mi?
5393 Sayılı Belediyeler kanununun 67. Maddesine göre belediyelerde, temel hizmetlerin ve diğer hizmetlerin yerine getirilmesinde personel sıkıntısı yaşanıyorsa, belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.(Hizmet alımı yapılabilir.)
(D) GRUBU: İLÇE VE BELDE BELEDİYELERİ NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ

D1
D2
D3
(0-2 999)

ADET

(3 000-4 999)

ADET

(5 000-7 499)

ADETYAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

1

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

1

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

1DİĞER MÜDÜRLER(*)

1ŞEF

2

ŞEF

2

ŞEF

3İDARİ PERSONEL(**)

5

İDARİ PERSONEL(**)

6

İDARİ PERSONEL(**)

8

TEKNİK PERSONEL(**)

2

TEKNİK PERSONEL(**)

4

TEKNİK PERSONEL(**)

5

SAĞLIK PERSONELİ(**)

1

SAĞLIK PERSONELİ(**)

1

SAĞLIK PERSONELİ(**)

2

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**)

1

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**)

1

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**)

1İTFAİYE ÇAVUŞU

1

İTFAİYE ÇAVUŞU

1

İTFAİYE ÇAVUŞU

1

İTFAİYE ERİ

3

İTFAİYE ERİ

4

İTFAİYE ERİ

5ZABITA AMİRİ

1

ZABITA KOMİSERİ

1

ZABITA KOMİSERİ

1

ZABITA KOMİSERİ

1

ZABITA MEMURU

2

ZABITA MEMURU

4

ZABITA MEMURU

5MEMUR KADROLARI TOPLAMI

20

MEMUR KADROLARI

TOPLAMI


26

MEMUR KADROLARI

TOPLAMI


35

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

10

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

13

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

17

(*) (III) sayılı Listeden seçilecektir.

(**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden,

Teknik Personel (V) sayılı Listeden,

Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden,

Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir.

D4
D5
D6
(7 500-9 999)

ADET

(10 000-14 999)

ADET

(15 000-19 999)

ADETBELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

1

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

1

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

1

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

1

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

1

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

1İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

1

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

1DİĞER MÜDÜRLER(*)

2

DİĞER MÜDÜRLER(*)

3

DİĞER MÜDÜRLER(*)

3AVUKAT

1

AVUKAT

1

AVUKAT

1ŞEF

5

ŞEF

7

ŞEF

7İDARİ PERSONEL(**)

10

İDARİ PERSONEL(**)

12

İDARİ PERSONEL(**)

14

TEKNİK PERSONEL(**)

7

TEKNİK PERSONEL(**)

9

TEKNİK PERSONEL(**)

11

SAĞLIK PERSONELİ(**)

2

SAĞLIK PERSONELİ(**)

2

SAĞLIK PERSONELİ(**)

2

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**)

2

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**)

3

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**)

3İTFAİYE ÇAVUŞU

1

İTFAİYE ÇAVUŞU

1

İTFAİYE ÇAVUŞU

1

İTFAİYE ERİ

6

İTFAİYE ERİ

7

İTFAİYE ERİ

9ZABITA AMİRİ

1

ZABITA AMİRİ

1

ZABITA AMİRİ

1

ZABITA KOMİSERİ

1

ZABITA KOMİSERİ

1

ZABITA KOMİSERİ

2

ZABITA MEMURU

7

ZABITA MEMURU

10

ZABITA MEMURU

12MEMUR KADROLARI TOPLAMI

48

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

62

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

71

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

24

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

31

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

36

(*) (III) sayılı Listeden seçilecektir.

(**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden,

Teknik Personel (V) sayılı Listeden,

Sağlık Personeli (VI)sayılı Listeden,

Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir.D7
D8
D9
(20 000-29 999)

ADET

(30 000-39 999)

ADET

(40 000-49 999)

ADET

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

1

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

1

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

1

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

1

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

1

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

1

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

1

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

1

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

1İTFAİYE MÜDÜRÜ

1

İTFAİYE MÜDÜRÜ

1ZABITA MÜDÜRÜ

1

ZABITA MÜDÜRÜ

1DİĞER MÜDÜRLER(*)

4

DİĞER MÜDÜRLER(*)

4

DİĞER MÜDÜRLER(*)

4ŞEF

8

ŞEF

10

ŞEF

10AVUKAT

1

AVUKAT

1

AVUKAT

1İDARİ PERSONEL(**)

16

İDARİ PERSONEL(**)

20

İDARİ PERSONEL(**)

24

TEKNİK PERSONEL(**)

13

TEKNİK PERSONEL(**)

15

TEKNİK PERSONEL(**)

17

SAĞLIK PERSONELİ(**)

3

SAĞLIK PERSONELİ(**)

3

SAĞLIK PERSONELİ(**)

4

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**)

3

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**)

3

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**)

4İTFAİYE AMİRİ

1

İTFAİYE AMİRİ

1

İTFAİYE AMİRİ

1

İTFAİYE ÇAVUŞU

2

İTFAİYE ÇAVUŞU

2

İTFAİYE ÇAVUŞU

3

İTFAİYE ERİ

12

İTFAİYE ERİ

16

İTFAİYE ERİ

18ZABITA AMİRİ

1

ZABITA AMİRİ

1

ZABITA AMİRİ

1

ZABITA KOMİSERİ

3

ZABITA KOMİSERİ

3

ZABITA KOMİSERİ

4

ZABITA MEMURU

16

ZABITA MEMURU

20

ZABITA MEMURU

24MEMUR KADROLARI TOPLAMI

88

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

106

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

122

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

44

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

53

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

61

(*) (III) sayılı Listeden seçilecektir.

(**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden,

Teknik Personel (V) sayılı Listeden,

Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden,

Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir.MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’deki (IV) Sayılı Liste: İdari Personel Kadro Unvanları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(IV) SAYILI LİSTE: İDARİ PERSONEL KADRO UNVANLARI


İDARİ PERSONEL KADRO UNVANLARI

ANBAR MEMURU

ANTRENÖR

AYNİYAT SAYMANI

AYNİYAT MEMURU

BALIK ADAM

BANDO ŞEFİ

BANDOCU

BELEDİYE TRAFİK MEMURU

BİLET SATIŞ MEMURU

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

ÇOCUK EĞİTİCİSİ

ÇOCUK EĞİTİMCİSİ

ÇOCUK REHBERİ VE GÖZETİMCİSİ

ÇÖZÜMLEYİCİ

DALGIÇ

EĞİTMEN

EVLENDİRME MEMURU

FOTOĞRAFÇI

GEMİ ADAMI

GİŞE MEMURU

İMAM

KAMERAMAN

MEMUR

MUHASEBECİ

MUTEMET

MÜTERCİM

PROGRAMCI

SAYAÇ MEMURU

SİVİL SAVUNMA UZMANI

ŞOFÖR

TAHSİLDAR

TERCÜMAN

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ

VEZNEDAR


MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’deki (V) Sayılı Liste: Teknik Personel Kadro Unvanları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


(V) SAYILI LİSTE: TEKNİK PERSONEL KADRO UNVANLARI
TEKNİK PERSONEL KADRO UNVANLARI

SANAT TARİHÇİSİ

ARKEOLOG

DEKORATÖR

DESİNATÖR

EKONOMİST

EV EKONOMİSTİ

FİZİKÇİ

GRAFİKER

HEYKELTRAŞ

HİDROBİYOLOG

HİDROLOG

İSTATİSTİKÇİ

JEOFİZİKÇİ

JEOLOG

JEOMORFOLOG

KAPTAN

KİMYAGER

LABORANT

MATEMATİKÇİ

MİMAR

MÜHENDİS

ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU

PALEONTOLOG

PİLOT

RESSAM

RESTORATÖR

ŞEHİR PLANCISI

TEKNİK RESSAM

TEKNİKER

TEKNİSYEN

TOPOGRAF

PEYZAJ MİMARI

KÜTÜPHANECİ

SOSYOLOG


MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’deki (VI) Sayılı Liste: Sağlık Personeli Kadro Unvanları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(VI) SAYILI LİSTE: SAĞLIK PERSONELİ KADRO UNVANLARI

SAĞLIK PERSONELİ KADRO UNVANLARI

ANTROPOLOG

BAKTERİOLOG

BAŞHEMŞİRE

BAŞTABİP

BAŞTABİP YARDIMCISI

BİOLOG

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ

DİŞ TABİBİ

DİYETİSYEN

EBE

ECZACI

FİZİKOTERAPİST

FİZYOTERAPİST

HEMŞİRE

KİMYAGER

LABORANT

ODYOLOG

PEDAGOG

PSİKOLOG

RADYOTERAPİST

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

SAĞLIK MEMURU

SAĞLIK TEKNİKERİ

SAĞLIK TEKNİSYENİ

SOSYAL ÇALIŞMACI

SOSYAL HİZMET UZMANI

TABİP

TIBBİ TEKNOLOG

UZMAN TABİP

UZMAN (TAB. UZ. TÜZ. GÖRE)

VETERİNER HEKİM

VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ

VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ

Yüklə 206,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə