XariCİ DİLLƏRİn təDRİSİNİn aktual problemləRİ” MÖvzusunda respublika elmi-praktiKİ konfransinin proqram IYüklə 187,89 Kb.
tarix25.05.2018
ölçüsü187,89 Kb.
#51402


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Dillər Universiteti

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİNİN YARANMASININ 80 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ

XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ”


MÖVZUSUNDA

RESPUBLİKA ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSININ

P R O Q R A M I

(11-12 may 2017-ci il)BAKI


Konfransın Təşkilat Komitəsi

Sədr:


Ə. Ə.Abdullayev

professor, ADU-nun rektor vəzifəsini icra edən

Təşkilat komitəsinin üzvləri:


J.Ə.Qəribova

professor, Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, üzv

Ə.H. Əliyev

M.Y.Qazıyeva

professor, Tərbiyə işlər üzrə prorektor, üzv

professor, Linqvokulturologiya kafedrasının müdiri, üzv

D.Ə.İsmayılova

ADU-nun II Xarici dil kafedrasının professoru, üzv

G.C.Hüseynzadə

professor, Linqvodidaktika kafedrasının müdiri, üzv

F.Y.Veysəlli A.Y.Məmmədov
L.M.Cəfərova
F.F.Cahangirov
G.R Sadıxova
E.Q.Yusifov

Ümumi dilçilik kafedrasının professoru, üzv professor, Ümumi dilçilik kafedrasının müdiri,

üzv

professor, İngilis dilinin qrammatikası kafedrasının müdiri, üzv

ADU-nun İngilis dilinin üslubiyyatı kafedrasının professoru, üzv

f.e.d., ADU-nun Fransız dili kafedrasının müdir əvəzi, üzv

dosent, Müasir alman dili kafedrasının müdiri, üzv

S. D.Vahabova

A.M.Bayramova

ADU-nun Fransız dili kafedrasının dosenti, üzv

dosent, Təlimdə innovasiyalar kafedrasının müdiri, üzv

E.İ.Umudov

Maliyyə departamentinin müdiri, üzv

A. T.Ağayev

ADU-nun İnformasiya departamentinin müdiri, üzv11-12 may 2017-ci il


930-1000

Konfrans iştirakçılarının qeydiyyatı. Akt zalı, III mərtəbə

Konfrans işinə saat 1000-da başlayır.
Bölmələr

Otaqlar

1.

Xarici dillərin tədrisi və İKT


Kiçik zal


2.

Xarici dillərin tədrisi və kommunikativ səriştəlilik

Orta zal

3.

Müasir linqivistik paradiqmlər və xarici dillərin tədrisi

Böyük zal

4.

Təlim materialının mənimsənilməsi psixolinqvistik problem kimi


H.Əliyev adına Muzey- lektoriya


REQLAMENT:

Plenar iclasda məruzə

– 10 dəq.


Bölmə iclaslarında məruzə

– 8 dəq.


Çıxışlar

– 5 dəq.

Fasilə: 11 may – 1300-1400

12 may – 1300-1400
Konfransın işi 12 may saat 1530-da tamamlanır. 12 may saat 1600-da bölmə rəhbərlərinin hesabatı. H.Əliyev adına Muzey-lektoriya.

Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” mövzusundaRespublika elmi-praktiki konfrans

(11-12 may 2017-ci il)

Akt zalı

PLENAR İCLAS

1000-1300HİMN


GİRİŞ SÖZÜ:

prof. Ə. Ə.Abdullayev


ADU-nun rektor vəzifəsini icra edən
Məruzələr:Fəxrəddin Veysəlli

(ADU)

Aytən Kazımova

(ADU)

Dilöyrənmədə anlam konsepsiyası

Qeyri-ixtisas fakültələrində “İşgüzar ingilis dili”nin tədrisində İKT-dən istifadə məsələləriXatirə Aslanova

(ADU)

Konfransın strukturu və gedişi haqqında məlumat

I bölmə

11 may 2017-ci il

1400-1800

XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİ VƏ İKT

BÖLMƏ RƏHBƏRLƏRİ:

fil.f.d.,dos. Aytən Bayramova

r.f.d., dos.Fikrət İbiyev
Aydan Əliyeva

(ADU)


Aytən Rəcəbova

(ADU)


Динара Мухтарова

(АУЯ)


Ədilə Əliyeva

(ADU)

Elmira Zülfüqarova

(ADU)
Elxan Yusifov

(ADU)
Əmrаlı Şirəliyеv

(АDU)
Əzim Əliyev

(ADU)

Эльфиназ Гусейнова(АУЯ)

İtalyan dilinin tədrisində mədəni faktorların rolu

Xarici dilin tədrisində informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində tarixi faktlar

Важность ИКТ в процессе обучения иностранного языка

İnternet texnologiyaların V-VI siniflərdə ingilis dili dərslərində şagirdlərin yazılı nitq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə təsiri

İngilis dili müasir lüğətlərində intrusiv səslərin işlənməsinə dair

Alman dilində ixtisarların lüğət tərkibinin zənginləşməsində rolu

Хаrici dil təlimində infоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrın-dаn istifаdənin üstünlükləri İnternetin gənc nəslin tərbiyəsinə mənfi təsiri

Положительные и отрицатель-ные стороны ИКТ в

изучении английского языка


Məruzələrin müzakirəsi

I bölmə

12 may 2017-ci il

1000-1300


Güləhməd Məlikov

Həsən Quliyev

(ADU)

Gülxar Hüseynova(ADU)

Günel Hüseynova

(GDU)

Герай Юсифов(АУЯ)

Milana Abbasova

(Xəzər Universiteti)

Nuriyyə Əliyeva

(ADU)

Нурлана Гейбатова(АУЯ)

Нурлана Эюбова

(АУЯ)

Pərvin Eyvazov(BDU)

Tezaurus lüğətləri və onun tərtib olunma qaydası haqqında
İKT-nin tədris prosesinə tətbiqinin əhəmiyyəti

Fransız dilinin bugünkü mövqeyi və dərslərdə İKT nin tətbiqi

Язык и компьютерная технология (на материале английского и русского языков)

Sosial şəbəkələrin tələbələrin ingiliscəsinə təsiri

Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində məsdər tərкibli sаdə nəqli cümlələrin екspеrimеntаl-fonetik təhlilinə dair (PRAAT kompüter proqramının inkanları əsasında)

ИКТ в преподавании английскому языку

Использование ИКТ на уроках английского языка

Xarici dillərin öyrənilməsi və təbliğində televiziyaların roluMəruzələrin müzakirəsi

I bölmə

12 may 2017-ci il

1400-1530


Sədaqət Abbasova

(ADU)


Xarici dillərin tədrisi və İKT
Şəlalə Əliyeva

(ADU)
Tahirə Məhərrəmova

(ADU)
Türkan Abbasova

(ADU)


Vazeh Əskərov

(ADU)


Valida Karimova

(Khazar University)


Zinhar İsmayılova

(ADU)


Müasir təhsil sistemində interaktiv təlim metodunun rolu

Xarici dilin tədrisində istifadə olunan elektron tədris vasitələrinə dair

İşgüzar fəaliyyətin öyrənmə prosesi ilə inteqrasiyası

Xarici dillərin tədrisində İKT-dən istifadə olunması

Analyzing the features of Publicist style. Political metaphor in the media

Verilənlərlə idarə olunan avtomatlaşmış tədris- “Data-Driven Learning”
Məruzələrin müzakirəsi

II bölmə

11 may 2017-ci il

1400-1800

XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİ VƏ KOMMUNİKATİV SƏRİŞTƏLİLİK

BÖLMƏ RƏHBƏRLƏRİ:

ped.e.d., prof. Gülnar Hüseynzadə

ped.f.d., dos. Oqtay AbbasovAfət Həşimi

(ADU)


Aftab Hacızadə

(ADU)
Aynur Məmmədova

(ADU)

Aytən Əliyeva(ADU)
Aytən Hacıyeva

(ADU)
Астрид Шарипова

Сюмбэль Гатауллина

(Казанский поволж-ский федеральный университет)

Афет Наметова

(АУЯ)
Çəmən Babaxanova (ADU)

Cəmilə Ağamalıyeva

(ADU)
Elnurə Əliyeva

(ADU)

Emiliya Xudiyeva(ADU)

Elina Farajova

(AUL)

Əsgər Zeynalov(ADU)

Fəridə Hüseynova

(ADU)

Fizuli Mustafayev(AMEA Nəsimi adına Dilçilk İnstitutu)

Gülbəniz İsmayılzadə

(UNEC)
Gülnar Rəhimli

(ADU)


Gülnur Abbasova

(ADU)
Günel Əliyeva

(ADU)

Gunay Muslumova(AUL)

Гюльчохра Ибрагимова

(Института Образования)Ali məktəblərdə rus dilinin xarici dil kimi tədrisinin ümumi məsələləri

Xarici dillərin tədrisində IT şəxs əvəzliyinin kommunikativ imkanları

Xarici dilin tədrisində həmcins cümlə üzvlərinin rolu

Xarici dilin tədrisində milli-mədəni komponentlərin rolu-linqvokulturologiya

Xarici dilin tədrisində kommuni-kativ səriştəyə əsaslanan stan-dartlar

Языковой портфель как инструмент формирования коммуникативной компе-тенции при изучении языка


Особенности формирования лингвистической компетенции

на английском языке в эпоху глобализации

Oxu (və ya yazılı anlam) kommunikativ səriştələrin əsas

komponentlərindən biri kimi

Xarici dilin tədrisində təyinedicilərin əhəmiyyəti
Xarici dilin tədrisində sintaqmatik üzvlənmənin rolu

İbri dilində səbəb bildirən bağlayıcıların düzgün işlənməsi

Error correction in language teaching

Qrammatik materialın tədrisi və bədii ədəbiyyatdan istifadə

Xarici dildə kommunikativ səriştələrin qazanılmasında proqram və dərsliklərin rolu

Ali təhsildə boloniya sistemi və avropa təcrübəsi


Oğuz qrupu türk dillərində modallığın sintaktik xüsusiyyətləri və onların tədrisi

Dilin zənginləşməsində beynəlmiləl terminlərin rolu

Xarici dil dərsliklərinin tərtibi prinsipləri: ümumiləşdirmə psixoloji problem kimi

Xarici dil mətnləri üzərində işin təşkilinə dair

How to motivate the learners in the learning process

Развитие устной речи учащихся начальных классов азербайджанских школ посредством ролевых игр на уроках русского языка как иностранного

Məruzələrin müzakirəsi

II bölmə

12 may 2017-ci il

1000-1300İlahə Bağırova

(ATMU)


Ирада Самедова

(АУЯ) Ирина Оруджева

(АУЯ)

Kəmalə Cəfərova

(ADU)

Kəmalə Yusifova(ADU)

Qələmşah Heybətov

(ADU)

Lalə Əsədova(ADU)
Lətafət Xəlilova

(ADU)


Leyla Səfərova

(AMEA Naxçıvan Bölməsi)

Mehbarə Qəribova

(ADU)
Mehriban Abdullayeva

(ADU)

Məsmə Zöhrab-Məcid(ADU)

Mətanət Əmrahova

(UNEC)

Mətanət İsmayılova(MDU)

Misgər Məmmədоv

(АDU)

Mülayim Bağırova(ADU)

Матанат Мамедова

(АУЯ)

Nigar Agayeva

(AzUCA)
Nigar Vəliyeva

(ADU)


Наиля Агаева

(АУЯ)


Oqtay Abbasov

(ADU)


Rəna Məmmədzadə

(ADU)


Рафиг Аббасов

(АУЯ)
Məlum növdə feilin xəbər şəklinin tədrisi

Коммуникативная стилистика

дипломатического текста

Обучение стилистическому приему сравнение на уроках художественного перевода (на материале рассказов Э.Хемингуэя)

Bilinqvizimdə kod keçidi hadisəsi
İngilis dilində nida cümlələrinin tədrisinə dair

Müşahidə və eksperimentin dillərin tədrisində yeri

Xarici dillərin tədrisində kommunikativlik və nitq tapşırıqları

Xarici dilin tədrisi zamanı modal feillərin işlədilməsi

İngilis dilinin qrammatikasının tədqiqi aspektləri Azərbaycanda bu gün

Xarici dillərin kommunikativ-praqmatik yönümlü metodlarla tədrisi

Müxtəlif səviyyəli qruplarda xarici dilin tədrisinə dair

Atalar sözlərində leksik substitusiyanın yaranması üsulları

Xarici dillərin tədrisi və ünsiyyət coğrfiyasının genişlənməsində texnoloji vasitələrin rolu

Texniki-humanitar yönümlü ali təhsil müəssisələrində xarici dilin tədrisi və kommunikativ səriştəlilik problemləri

Kоmmunikаtiv səriştəliliyin psiхоlоji хüsusiyyətləri

Xarici dil dərslikləri: problemlər və təkliflər

Некоторые проблемы формирования лексических навыков в контексте обучения устной речи на английском языке

Relationship between Reading Attitudes and Reading Compre-hension Performance of students

Xarici dillərin tədris prosesində müasir kommunikativ səriştənin rolu

Паронимы в процессе обучения русскому языку

Xarici dil tədrisinin başlıca vəzifələri

Xarici dilin tədrisində yeni təlim üsullarının faydaları

Опыт создания первого азербайджанского учебника китайского языкаMəruzələrin müzakirəsi

II bölmə

12 may 2017-ci il

1400-1530

Səadət Nuriyeva

(ADU)


Səbinə Əliyeva

(ADU)
Sədaqət Məmmədova

(Bakı şəhəri, 35 №-li tam orta məktəb)

Sənubər Mustafayeva

(ADU)

Sənubər Səfiyeva(ADU)

Sevda İmanova

(ADBTİA)

Sevil Qurbanova

(ADU)

Sevinc Musayeva(ADU)

Сабина Гусейнова

(АУЯ)

Севиндж Гасанова

(АУЯ)
Tahirə Gözəlova

(ADU)


Tahirə Xasməmmədova

(Qazax rayonu 3 № li tam orta məktəb)

Təranə Məmmədova

(ADU)


Ülviyyə Hüseynova

(ADU)
Müasir İngilis dilində feilin şəkil kateqoriyasının tədrisinin Azərbaycan dilli auditoriyada yaratdığı çətinlıklər və onların aradan qaldırılması yolları

Ümumi təhsil sistemində yeni qiymətləndirmə mexanizmlərinin tətbiqi

Kommunikativ təlimdə qrammatikanın tədrisinin əhəmiyyəti

Kommunikativ strategiyaların kommunikativ kompetensiyanın formalaşdırılması prossesində inkşaf etdirilməsi

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında

ingilis dilinin tədrisi kommunikativ səriştəlik konteksində

İngilis dilinin tədrisində podkastinqin rolu

Azərbaycan dili dərslərində xarici tələbələrə rabitəli nitq vərdişlərinin aşılanması

Национальный Куррикулум как основа развития меж-культурной коммуникации учащихся на занятиях англий-ского языка

О роли невербальной коммуникации в процессе формирования коммуника-тивной компетенции

Xarici dil dərslərində bədii mətnlərin rolu və

mədəniyyətlərarası aspekti haqqında

Xarici dildə oxu bacarıqlarıın kommunikativ şəkildə inkişaf etdiriməsi yolları

Ardıcıl tərcümə fənninin tədrisi haqqında

Ərəb dilində idarə əlaqəsinin tədrisi zamanı qarşıya çıxan çətinliklər

Вiдади Бяширов

(АДУ)


Vüsalə Əliyeva (ADU)

Yaqut Axundova

(ADU)

Yaqut Əliyeva(ADU)

Зюльфиназ Бабашева

(АУЯ)


Мцасир дярслярдя методик ишин тяшкили хцсусиййятляри

Yarımprefikslərin sözyaradı-cılığında və tədrisdə rolu

Eşidib-anlama bacarıqlarının didaktik təflilinə dair

İngilis dilinin tədrisində interferensiya

Контрастивный анализ типологически различных языков в практике преподавания русского языка как неродного


Məruzələrin müzakirəsi

III bölmə

11 may 2017-ci il

MÜASİR LİNQİVİSTİK PARADİQMLƏR VƏ XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİ

1400-1800

BÖLMƏ RƏHBƏRLƏRİ:

fil.e.d., prof. Bilal İsmayılov

fil.e.d., prof. Həbib Zərbəliyev
Amil Cəfərov

(АDU)


Aygün Vəkilova

(ADİU)
Aynur Quliyeva

(ADU)

Aynur Şəfiyeva(ADU)

Aytən Hacıyeva

(ADU)
Azadə Mikayilova

(ADU)


Айтен Рзаева

(АУЯ)


Амина Сафарзаде

(АУЯ)


Bəturə Əliyeva

(AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu)

Bilal İsmayılov

(ADU)
Cəmil Babayev

(ADU)

Cəvahir Yaqubova(ADU)

Çinarə Abdullayeva

(ARPDİA)

Dilşad Veysalova

(ADU)

Elvina Baxışova(ADU)

Esmiralda Rəhimli

(ADU)

Еsmirа Əhmədоvа(АDDA)

Эльвира Иманова

(АУЯ)
Эльмира Алиева

(УОЮ)


Fəridə Allahverdiyeva

(ADU)


Fəridə Şükürova

(ADU)


Фикрет Гусейнов

(Институт языкознания им. Насими Академия Наук Азербайджанской Республики)

Gülənbər Pirnəzərova

(ADU)


Gülmina Zeynalova

(ADU)


Gülnaz Novruzzadə

(Xəzər Universiteti)

Gülşən Əhmədova

(ADU)


Günay Qarayeva

(ADU)


Günay Səfərova

(ADU)
Günel Cəlilova

(ADU)
Гюльнар Гусейнзаде

(АУЯ)

Həqiqət Hacıyeva

(ADU)
Heydar Guliyev

Bagdagul Memmedova

(ASAU)


Heydar Guliyev

Anya Gruzina (ASAU)
İntеnsiоnаl vəziyyətin vеrbаllаşmаsındа frаzеоlоji intеnsifikаtоrun

yеri və məqsədi (rоlu)

Müasir dövrdə fransiz dilinin tədrisinin təkmilləsdirilməsinə dair

İntonasiya və onun funksional təbiəti

Fransız frazeologiyasında fitonimiyanın rolu

Xarici dillərin struktur-tipoloji özəlliklərinin tədrisində yeni linqvistik paradiqmlərin rolu haqqında (linqvistik tipologiyanın fərqli aspektlərinə dair)

Leksik vahidlərə praqmatik yanaşma

Функциональные стили речи и их преподавание

Общая характеристика модальных глаголов английского языка

Azərbaycan dilində işlənən sinonimlərin formalaşmasında başqa dillərin təsiri

SN birləşmələrindəki anaforik elementlərin mətn proqres-siyasında iştirakı və onun tədrisi

Ana dilin fonoloji sistemində olmayan fonemlərin tədris yolları

İngilis dilində heca bölgüsündə yaranan çətinliklər və onların aradan qaldırılmasında ambisil-labik samitlərin rolu

İngilis və Azərbaycan dillərində kauzativ feillər haqqında

Xarici dil dərslərində dilçiliyin başqa elmlərlə əlaqəsinə dair

Sintaksis və sintaktik konstruksiyalar

Tərcümə dərslərində mətnin üslubi təhlili

Azərbaycan dilində dəniz terminləri haqqında

Профессиоанльно- ориенти-рованная коммуникция студентов переводчиков

Дискурс и коммуникативная компетенция

Variativliyin müasir linqvistik paradiqmalarda işlənməsi

Dil fakültələrinin yuxarı kurslarında tələbələrin yaradıcı fəaliyyətinin inkişaf etdi-ilməsinin əsas prinsipləri

Исследование языка в свете теории коммуникации

Alman dilində işlənən bahuviri obrazlı ifadə vasitəsi kimi

Danışıq aktlarının alternativ taksonomyasına dair

Azərbaycan və ingilis dillərində

inkarlıq kateqoriyası

Müasir alman və Azərbaycan

dillərində təyin budaq cümlələri Nitq aktının reallaşması
Müasir ibri dilində müəyyənlik artiklının düzgün istifadə olunması yollarının araşdırılması

Nüvə tonları modal-emosional münasibət ifadə etmə vasitəsi kimi

О некоторых проблемах, воз-никающих в процессе обучен-ия речевой коммуникации на английском языке студентов языкового вуза

Alman şairi Y. V. Götenin yara-dıcılığında poetik frazeologiya

və stilistika

Affixal negation in English

Effectiveness of using games in teaching grammar


Məruzələrin müzakirəsi

III bölmə

12 may 2017-ci il

1000-1300
Xədicə Heydərova

(AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu)

Xuraman Əsgərova

(ADU)

İbrahim Kərimov(ADU)

İlahə Bayramova

(ADU)
İlhamə Məmmədova

(ADU)


İradə Hüseynova

(ADU)


Jalə Məmmədova

(ADU)


Kifayət Alırzayeva

(ADU)


Камиля Мустафаева

(АУЯ)

"Azərbaycanca-rusca lüğət"də qeyri-dəqiq tərcümə nüansları
Paronimlərin tədrisində fonoloji əlamətlər haqqında

Diskurs və mətnin tədris prosesində fərqləndirməsinə dair

Komparativlik sifətin keyfiyyət və kəmiyyət münasibətlərinin ifadə sahəsi kimi (Alman və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında)

Diskursun tip və janrları


Xarici dilin tədrisi zamanı məna və referensin fərqləndirilməsi

İngilis və Azərbaycan dillərində ekologiya terminlərinin mənimsənilməsində müqyisəli metodun rolu

İngilis dilində prosodik səviyyədə fonem əvəzlənmələrinə dair

Причины появления заимст-вований


Гонча Абдулрагимова

(АУЯ)


Lalə Qurbanova

(AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu)

Mahnur Şirinova

(ADU)


Məhəbbət Əsədova

(AzMİU)


Mirvari Qasımova

(ADPU)


Nigar Bağırova

(ADU)


Nigar Həmidova

(OYU)


Nigar Rəhmanova

(ADU)


Pərvanə Cəfərova

(ADU)


Reyhan Rzayeva

(АDU)


Rəfiqə İsayeva

(ADU)


Röya Əliyeva

(ADU)


Ruhəngiz Abdullayeva

(ADU)
Ruhlanə Bağırova

(ADU)

Рамиля Гусейнова(АУЯ)

Samirə Məmmədova

(ADU)

Səfiyyə Mursaliyeva(ADU)


Некоторые спорные вопросы в современном немецком языке
İntonasiya praqmatikanın reallaşma vasitəsi kimi
Frazeolji vahidlərin təsnifində müxtəlif istiqamətlər

Müxtəlif sistemli dillərdə “göy” rəngi ilə bağlı frazeologizmlər

Antonimlərin işlənmə sahəsi
Gələcək zamanın nəzəri təhlilinə dair

Tədris prosesində akademik diskurs


Ədəbi dilin diferensasiyası haqqında
İngilis dilində sintaktik, kontrastiv və emfatik vurğular

İdiom tərkibində “in” sözönü koqnitiv semantik çalarlıqda

Leksikanın tədrisinə dair (fil.e.d.prof.B.B.İsmayılov, prof.Ç.O.Babaxanova, dos.R.M.İsayevanın ümumtəhsil məktəblərinin fransız dili dərslikləri əsasında)

İngilis dilində oksimaron və onun praqmatik xüsusiyyətləri

Alman və Azərbaycan dillərində alinma komparativ frazeoloji birləşmələr

Partizip I felin təsriflənməyən formalarından biri kimi

(alman və azərbaycan dillərinin müqayisəsi əsasında)

Гибридность английского медиа- дискурса

Xarici dil dərslərində tələbələrin

müstəqil tədqiqata cəlb olunması

Lokalizasiyanın müxtəlifsistemli dillərdə təzahür formaları


Məruzələrin müzakirəsi

III bölmə

12 may 2017-ci il

1400-1530
Səfurə Cəfərova

Əmir Cəfərov

(ADU)

Sənubər Zeynalova(ADU)

Sahila Mustafayeva

(AUL)

Şaban Şabanov(ADU)

Şahnaz Şəmilova

(GDU)

Şəlalə Mirzəyeva(ADU)

Şəlаlə Məmmədоvа

(АDPU)
Tamilə Məmmədova

(ADU)


Təmkinə Səlimli

(ADU)
Təranə Cabbarlı

(ADU)

Təranə Hüseynbalayeva(BDU)

Ülviyyə Xəlilova

(ADU)

Ülviyyə Zeynalova(ADU)

Vüqar Ələsgərov

(ADU)

Vüsalə Ağabəyli(ADU)

Yazgül Abbasova

(ADU)

Yeganə Orucova(ADU)
Zenfira Əliyeva

(ADU)


Zoya Əsgərova

(ADU)
Zülfiyyə Quliyeva

(ADU)İntonasiya fikrin səsli ifadəsidir

Alman dilində frazeoloji birləşmələr və onların semantik-struktur səciyyəsi

Communication through discourse intonation

“ZU”-nun semantika və sintaksisi


Xarici dildə şifahi nitqi inkişaf etdirməyin üsul və metodları

Mövcud ümumtəhsil proqramında tədrisin ilk mərhələsində şagirdlərin almanca danışıq bacarıq və vərdişlərinin inkişaf etdirilməsinə verilən tələbələr

Tədris prоsеsində еkzistеnsiоnаl cümlələrin spеsifik xüsusiyyətlərinin nəzərə аlınmаsı

Alman dilində əmr formasının tədrisi üsulları

Fransız dilində pronominal feillərin tədrisi zamanı qarşıya çıxan problemlər

İngilis dilində “neytral səs”lərin tədrisində qarşıya çıxan çətinliklər

Sina kitabələrinin dili

İndoneziya dilində holland mənşəli alinma sözlər

İngilis danışıq ritminin tədrisində reduksiyanın roluna dair

“Tərcüməçinin yalançı dostları” lüğətinin tərtibinə dair

İngilis dilinin zənginləşməsində slənqlərin aparıcı rolu

Аzərbаycаn və frаnsız dillərində sifətin dərəcələri və оnlаrın tədrisi

Tələbələrdə ictimai-siyasi fikrin formalaşmasinda siyasi diskursun rolu

Müxtəlif sistemli dillərdə sait və samitlər arasındakı fərqlər haqqında

Azərbaycan dilində qarşılğı olmayan fonemlərin tədrisində

eksperimentin rolu

Alman dilindən Azərbaycan dilinə keçən alınma sözlər
Məruzələrin müzakirəsi
IV bölmə

11 may 2017-ci il

1400-1800

Təlim materialının mənimsənilməsi psixolinqvistik problem kimi

BÖLMƏ RƏHBƏRLƏRİ:

fil.e.d., prof. Məsməxanım Qazıyeva

psix.f.d., dos. Ceyhun Alıyev

Афаг Ганбарова

(AУЯ)
Ceyhun Alıyev

(ADU)

Fatma Qurbanzadə(ADU)

Fərman Zeynalov

(ADU)

Gülmar İsrafilova(ADU)

Gülxar Yusibova

(MDU)

Günel Yunusova(ADU)

Heyran Zeynalova

(ADU)

Hüseynağa Əmirov(ADU)Изучение иностранного языка с позиции когнитивной лингвистики

Oxu və öyrənmənin psixoloji alqoritmi

Dildə ellipsis və yaddaş problemi
Bəzi dil hadisələrində forma və məzmun oxşarlığına dair

Xarici dil üzrə oxunun psixolinqvistik əsaslarına dair

Azərbaycanda ərəbcənin öyrənilməsinin psixolinqvistik özəllikləri

Üslubi fiqurların formalaşmasında məcazların (tropların) rolu

Nitqin təkamülü
Tərcümədə rast gəlinən konstruktiv çalarlar: gündəlik şifahi mətndə işlədilən ekspressivlik və emosionallıq bildirən ifadələr və onların Azərbaycan dilində əks etdirmə üsulları


Məruzələrin müzakirəsi
IV bölmə

10 may 2017-ci il

1000-1300
Lalə Mehbalıyeva

(АDU)


Mehriban Hüseyynova

(ADU)


Məsməxanım Qazıyeva

(ADU)


Misgər Məmmədоv

(АDU)


Малахат Велиева (АУЯ)

Nailə Hüseynova

(ADU

Nəzakət Həsənova(ADU)

Rəna Əliyeva

(ADU)

Səbinə Məmmədova(ADU)

Sevinc Namətova

(ADU)
Sitarə Əliyeva

(ADU)


Sücəddin Əyyublu

(ADU)Anlama və yaradıcılıq
Presuppozisional ifadələrin dərk olunmasında oxucunun savad və biliyinin bağlılığı

Ünsiyyətdə mühüm rol oynayan metodoloji xüsusiyyətlər

Anlamanın psixolinqvistik xüsusiyyətləri

Психолингвистический аспект билингвизма

Siyasi diskursda məcazlar
Mətnin qavranılmasına dair yanaşmalar

İspan dilinin frazeologiyasının tədrisində fon bilikləri faktoru (dini məzmunlu frazeologizmlərin arxaikləşməsi nümunəsində)

İngilis dilinin tədrisində yazılı və şifahi diskursun təşkilinə dair

Yuxarı sinif şagirdlərinə ingilis dilində qrammatik bacarıqların aşılanması məsələlərinə dair

Dilin tədrisində fəndaxili əlaqənin rolu

Konversivlərin semantik – qrammatik və üslubi xüsusiyyətləri

( neologizm materialları əsasında )


Məruzələrin müzakirəsi

IV bölmə

12 may 2017-ci il
1400-1530


Севда Гулиева

(АУЯ)


К вопросу о метафоризации в разноструктурных языках

Tofig Guliyev

(AUL) Таира Ибрагимова

(АУЯ)

Ulduz Aslanova(ADU)

Ülfan Mirzəzadə

(ADU)

Ülviyyə Əhmədova(ADU)
Ülviyyə Hacıyeva

(ADPU)


Ulviyya Bakhramova

(Baku, № 230 school)Teaching english idioms in azerbaijani auditorium

Психологическиe аспекты изучения английского языка

Alman dili dərslərində milli – mədəni dəyərlər haqqında

İngilis dilinin tədrisində rast gəlinən genderləşmiş metaforalar

(İngilis və Azərbaycan dilləri materialları əsaında)

Müxtəlifsistemli dillərdə "qadının zahiri səciyyəsi" mikrokonsepti probleminə dair

İngilis dilinin tədrisində nadir rast gəlinən məcazlar və onların dilə təsiri (Azərbaycan dilinin materialları əsasında)

Learner training. Increasing engagement by developing student autonomy


Məruzələrin müzakirəsi

Konfransın yekun iclası 12 may saat 1600-da H.Əliyev adına Muzey-lektoriyada olacaqdır.

Bölmə rəhbərlərinin hesabatları

Yekun sənədin qəbul edilməsi

Yüklə 187,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə