Yayın Tarihi: 15. 09. 2014 Revizyon NumarasıYüklə 200,43 Kb.
tarix14.08.2018
ölçüsü200,43 Kb.
#70947


BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU


BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI PROSEDÜRÜ
Prosedür Numarası: BMYO. PRS.01

Yayın Tarihi:15.09.2014

Revizyon Numarası: 1 1. AMAÇ

Öğrenci disiplin soruşturması yapmakla görevlendirilen öğretim elemanlarına soruşturma usulleri konusunda yardımcı olmak.

 1. KAPSAM

Tüm Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu öğrencilerini kapsar.

 1. SORUMLULAR

  1. Meslek Yüksekokuluna kayıtlı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esaslarına uymaktan,

  2. Müdür, meslek yüksekokulu öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma açma ve ceza verme yetkisini kullanmaktan,

  3. Soruşturmacı, Şüpheli ya da şüphelilerle ilgili suçları araştırıp, soruşturma dosyasını yönetmelik hükümlerine göre hazırlamaktan,

  4. Raportör, kendisine gönderilen soruşturma dosyasını incelemek ve dosya ile ilgili yazılı görüşünü süresi içerisinde Müdüre sunmaktan,

  5. Meslek Yüksekokulu disiplin kurulu üyeleri, kurula intikal eden soruşturma dosyası ile ilgili kararı vermekten sorumludur.

4. TANIMLAR

  1. Meslek Yüksekokulu: KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu (Beşikdüzü MYO)

  2. Müdür: Beşikdüzü Meslek Yüksekokulunda soruşturma açmaya yetkili disiplin amiri

  3. Soruşturmacı: Beşikdüzü MYO’da soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirilen öğretim elemanı

  4. Meslek Yüksekokulu Disiplin Kurulu: Beşikdüzü MYO disiplin kurulu

  5. Şüpheli: Disiplin suçu işlediği iddia edilen kişi veya kişiler

  6. Tanık: Suçu aydınlatmak amacıyla bilgisine başvurulan kişi veya kişiler

  7. Öğrenci: Beşikdüzü Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören kişiler

  8. Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

  9. Uyarma: Öğrencinin, öğrencilikle ilgili davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği hususunda yazılı olarak ikaz edilmesi

  10. Kınama: Öğrenciye öğrencilikle ilgili kusurlu davranışlarından dolayı kınandığının yazılı olarak bildirilmesi

  11. Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu süre içerisinde derslere ve sınavlara katılamayacağının yazı ile bildirilmesi

  12. Yükseköğretim Kurumundan Bir Yarı Yıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesi

  13. Yükseköğretim Kurumundan İki Yarı Yıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesi

  14. Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma: Öğrenciye, bir daha yükseköğretim kurumuna alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesi

  15. Disiplin suçları: Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ikinci bölümünde açıklanan disiplin cezası gerektiren suçları ifade eder.

5. SORUŞTURMA YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSULAR

  1. Soruşturma, hakkında disiplin soruşturması açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olarak, yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

  2. Soruşturmanın zamanında bitirilir.

  3. Soruşturmanın zamanında bitirilememesi durumunda yazılı-gerekçeli bildirim ile ek süre istenir.

  4. Taraflara yapılacak her türlü tebligat usulüne uygun olarak yapılır.

  5. Tanık durumundaki kişilerin ifadeleri araştırılır.

  6. Şüpheliye kendisini rahat savunma imkânı verilir, belirttiği tanık ya da delillere başvurulur.

  7. Yapılan keşifler, bilirkişi raporları, alınan savunma, ifade ve toplanan diğer delillere göre suç sabitliği aranır. Suç sabit ise (şüphelinin iddia edilen suçu işlediği ispat olunuyor ise) buna göre ceza önerilir.

Ceza önerilirken; şüphelinin işlediği fiilin ağırlığı, daha önce disiplin cezası alıp almadığı, soruşturma sürecindeki davranış, tavır ve hareketleri, pişmanlık duyup duymadığı gibi hususlar değerlendirilir. Hafifletici nedenlerin varlığı da dikkate alınarak bir alt ceza önerilir.

  1. Suç sabit değilse (şüphelinin iddia edilen suçu işlediği ispat edilemiyor ise) ceza önerilmez.

6. DETAYLAR

  1. Soruşturma Açılması

Disiplin soruşturmasına, suç teşkil eden eylemin yetkili amir tarafından öğrenilmesi üzerine başlanır. Meslek Yüksekokulunda işlenen disiplin suçlarından dolayı şüpheli öğrenciler hakkında soruşturma açmaya yetkili amir müdürdür. Müdür, soruşturmayı bizzat yapabileceği gibi, soruşturmacı veya soruşturmacılar tayin ederek de yaptırabilir.

Soruşturmacı tayin edilmesi halinde; soruşturmacıya gönderilen görevlendirme yazısında şüphelinin kimliği ve ne ile suçlandığına yönelik iddia açıkça belirtilmeli ve söz konusu suçlama iddiasına yönelik mevcut deliller var ise bunlar da görevlendirme yazısının eki olarak soruşturmacıya verilmelidir. Soruşturmacı görevlendirme yazısını dikkatle okumalı, delil niteliğindeki ekleri kontrol etmeli, herhangi bir eksiklik var ise bu eksikliklerin giderilmesini istemeli, herhangi bir eksiklik yok ise görevlendirme yazısını imza-tarih belirterek almalıdır (PRS-1/FRM.01).  1. Soruşturmanın Süresi ve Zaman Aşımı

6.2.1. Soruşturmacı, soruşturma emrini aldığı tarih itibariyle göreve başlamış olur. Söz konusu soruşturma; hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere soruşturmayı 15 gün içerisinde tamamlar.

6.2.2. Soruşturmacı, bu süre içerisinde soruşturmayı bitirememesi halinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak ek süre talebinde bulunabilir (PRS-1/FRM.02).

6.2.3. Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde, Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında üç ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

6.2.4. Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, en geç iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

6.3. Disiplin Cezaları

6.3.1. Uyarma.

6.3.2. Kınama.

6.3.3. Bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma.

6.3.4. Bir yarıyıl için uzaklaştırma.

6.3.5. İki yarıyıl için uzaklaştırma.

6.3.6. Yükseköğretim kurumundan çıkarma.

 1. Disiplin Suçları

Uyarma, Kınama, Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma, Yükseköğretim Kurumundan Bir Yarı Yıl İçin Uzaklaştırma, Yükseköğretim Kurumundan İki Yarı Yıl için Uzaklaştırma, Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma cezası gerektiren eylemler için yönetmeliğe bakınız (güncel mevzuat için www.yok.gov.tr bağlantısı üzerinden Mevzuat menüsü içerisinden arayınız).

 1. Öngörülmemiş Disiplin Suçları

Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları dışında, uyarma ve kınama cezası verilmesini gerektiren eylemlere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

 1. Disiplin Suçunun Tekerrürü (Tekrarı)

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin tekerrüründe (aynı suçun tekrar işlenmesi) bir derece ağır ceza uygulanır. Örneğin 7/a uyarınca ceza alan ve cezası kesinleşen bir öğrencinin bir süre sonra aynı suçu tekrar işlemesidir, yani 7/a maddesini ihlal etmesidir. Öğrenci bu durumda bir üst ceza olarak “Yükseköğretim Kurumundan iki Yarı Yıl İçin Uzaklaştırma cezası” alacaktır.

Suç tekerrürü olmayan durumlar da vardır. Örneğin; 7/a maddesine göre “Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek” suçunu işleyen öğrenciye “Yükseköğretim Kurumundan Bir Yarı Yıl İçin Uzaklaştırma cezası” verilir. Aynı öğrenci bir süre sonra 7/ç maddesinde belirtilenyükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak” suçunu işlemesi durumunda yine “Yükseköğretim Kurumundan Bir Yarı Yıl İçin Uzaklaştırma cezası” alacaktır. İki suç aynı değildir. Dolayısı ile bu durum suç tekerrürü oluşturmaz. Ancak bu durum, şüpheli için hafifletici nedenlerin göz önüne alınmamasını da doğurur. Çünkü aynı şüpheli daha önceden bir suç işlemiş ve ceza almış, şimdi ise başka bir suç işlemiştir. İşlenen bu ikinci suç sabit olur ve ceza alması gerekirse, bu durumdaki şüpheliler için hafifletici neden gerekçe gösterilerek bir alt ceza önerilemez.

Disiplin suçunun tekerrürü halinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilemez.


 1. Soruşturmanın Yapılış Şekli

 1. Soruşturmacı, hakkında disiplin soruşturması açılan şüpheli öğrenciyi, en az 7 gün öncesinden yazılı bilgisi olacak şekilde savunmaya davet eder (PRS-1/FRM.03). Birden fazla sayıda şüpheli var ise, bu şüpheliler için ayrı zaman dilimi – tarih ya da saat cinsinden- dikkate alınarak davet yazısı hazırlanır. Bu yazıda şüpheli hakkında iddia edilen suçlamanın ne olduğu açıkça belirtilir. Şüpheliyi savunmaya davet yazısı, imza karşılığı (PRS-1/FRM.03) ile elden ya da ayrı bir tebellüğ belgesi ile verilir (PRS-1/FRM.04).

7 günün hesabı, şüpheli öğrenciye tebliğ edilen tarih ya da tebliğ edilmiş sayılan hallerde belirtilen tarihten bir sonraki günden başlanarak dikkate alınmalıdır.

Tebligat hükümleri için yönetmeliğin ilgili maddesini inceleyiniz.

Bazı hallerde şüpheli, mazeret bildirerek kendisine yapılan tebligatta belirtilen savunma tarihinden önce savunma yapmak isteyebilir. Bu durumda soruşturmacı düzenleyeceği bir tutanak ile (PRS-1/FRM.12) bunu kayıt altına alarak şüphelinin mazeretine binaen kendi isteği ile ilgili tarihte savunma yapmak istediğini belirten açıklamaları yaparak karşılıklı imzalarlar. Sonrasında savunma tutanağı düzenlenir (PRS-1/FRM.05).

Benzer şekilde şüpheli, geçerli bir özür bildirerek tebligatta belirtilen savunma tarihinden ileri bir tarihte savunma yapmak isteyebilir. Şüpheli bu isteğini şahsen, telefon ile ya da yazılı olarak iletebilir. Bu durumda soruşturmacı yine (PRS-1/FRM.12) ile bunu tutanak şeklinde kayıt altına alır ve hangi tarihte savunma yapılmak istendiği bu tutanakta belirtilir. Savunma yapma zamanı gelen şüpheli için, yine (PRS-1/FRM.05) savunma tutanağı düzenlenir.Bazı durumlarda şüpheli savunma için şahsen gelemeyeceğini belirtir. Bu durumda da şüpheliden (PRS-1/FRM.14) ile yazılı savunmasını göndermesi istenir. Ancak bu öğrencilere sorulacak soruların önceden düşünülerek (PRS-1/FRM.14) tutanağı üzerine yazılması gerekir.

 1. Tutuklu öğrencilerin savunması (PRS-1/FRM.14) ile yazılı olarak istenir. Bunun için tutuklu öğrenciye tebligat yapılırken (PRS-1/FRM.04) ile ekinde (PRS-1/FRM.03) ve (PRS-1/FRM.14) birlikte gönderilir. Ancak bu öğrencilere sorulacak soruların önceden düşünülerek (PRS-1/FRM.14) tutanağı üzerine yazılması gerekir. Söz konusu form tebligat hükümlerine göre tutuklunun bulundurulduğu birim makamına (cezaevinde ise ilgili cezaevi müdürlüğüne) gönderilir. Yazılı savunma sonrası, soruşturmacı gerek görürse yine (PRS-1/FRM.14) form ile tutuklu öğrencinin ifadesine ek sorular ile başvurabilir.

 2. Soruşturulan şüphelinin ödül ve ceza durumu, resmi yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan istenir (PRS.1/FRM.08).

 3. Soruşturmacı, tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir. Tanıklar ya da bilirkişiler için, şüphelide olduğu gibi herhangi bir ön zaman sınırlaması yoktur. İstenilen herhangi bir zaman için ifadelerine başvurulabilir. Tanıklar da usulüne uygun olarak davet edilerek imza karşılığı (PRS-1/FRM.06) ile elden ya da ayrı bir bir tebellüğ belgesi ile davet edilir (PRS-1/FRM.04). Şikayetçi ya da mağdur durumundaki kişiler de aynı zamanda tanıktır.

Birden fazla sayıda tanık var ise, bu tanıkların ifadesine aynı anda başvurulamaz. Her tanık ayrı zaman diliminde –tarih ya da saat cinsinden- davet edilmelidir. Tanık isterse, soruşturmacıya kendisinin yazdığı (el yazısı ya da bilgisayar ortamında) bir yazılı ifade verebilir (PRS-1/FRM.13). Soruşturmacı gerekli görürse, yazılı ifadesini veren tanığa ek sorular yöneltebilir. Bu tür ek sorular ve alınan cevaplar (PRS-1/FRM.07) ile ilk ifadelere ilave olarak alındığı bu form içerisinde Soru 1 olan kısımda açıklandıktan sonra sorulur, alınan cevaplar yazılır, böylece bu işlem tutanak şekline getirilir.

 1. Tanık ya da bilirkişiler ile ilgili her bir soruşturma işlemi ayrı bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyetinin ne olduğu, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir. Düzenlenen bu tutanak (PRS-1/FRM.07); soruşturmacı, ifade sahibi ve varsa keşif sırasında hazır bulunanlarca imzalanır. İfade alınırken tanığa ve bilirkişi tayini durumunda bilirkişiye usulüne uygun yemin ettirilir tanık-bilirkişi kimlik bilgileri belirtilir. Birden fazla sayfaya sahip ifade tutanaklarında, son sayfadan önceki sayfaların alt kısımları ifadeyi veren ve soruşturmacı tarafından parafe edilir.

Soruşturma sürecinde; önce tanık ifadelerine başvurulması, tanıkların verdiği bilgiler doğrultusunda şüpheli lehine ya da aleyhine delil toplanması ve böylece savunmasını yapmak için gelecek şüpheliye sorulacak soruların önceden belirlenebilmesi açısından büyük önem arz eder.

Yemin; tanık ya da bilirkişi durumundaki kişiler yemin etmek zorundadır. Yemin, verilen ifadenin doğruluğunun güvencesidir. Yemin eden bir tanık, yalan beyanda bulunuyor ve sonrasında bu durum ispatlanıyor ise, yeminli ifade verdiği için sonuçlarına katlanmak zorundadır (örneğin, iftira atmak suçlaması ile hakkında ceza soruşturması dahi açılır ve tazminata mahkûm olabilir). Yemin etmek istemeyen tanık-bilirkişinin verdiği ifadeler dikkate alınamaz. Ancak diğer tanıkların yeminli ifadeleri ile karşılaştırılabilir. Şüpheliye yemin ettirilmez. Şüpheli zaten suç sanığı olabileceği için yalan beyanda bulunma ihtimali vardır.

 1. Savunma yapmak üzere gelen şüpheli kişinin kimlik tespiti yapılır. Ne ile suçlandığı yüzüne karşı ifade edilir. Bu aşamadan sonra şüpheli ifade vermeyebilir, savunma hakkını kullanmak istemeyebilir. Savunma hakkını kullanmak isteyen şüpheliye, isnat edilen suçlama hakkında sorular yöneltilir. Alınan cevaplar tutanağa yazılır. Savunma hakkını kullanmayan ya da kullanan şüpheliye ait savunma tutanağı okunarak karşılıklı imzalanır (PRS-1/FRM.05). Birden fazla sayfaya sahip savunma tutanaklarında, son sayfadan önceki sayfaların alt kısımları savunmayı yapan şüpheli ve soruşturmacı tarafından parafe edilir.

Soruşturulan öğrenci ifade vermeye geldiğinde, savunmasını yazılı olarak sunmayı talep etmesi halinde kendisine üç günden az olmamak üzere süre verilebilir. Bu durum yine (PRS-1/FRM.05) ile kimlik tespiti yapılmak ve devamında Soru 1 ile sorulan soruya verilen Cevap 1 kısmında şüphelinin yazılı ifade vermek istediğinin açıklanması ile kayıt altına alınır, ne kadar süre verildiği belirtilir, yazılı savunmanın ne zaman teslim edilmesi gerektiği belirtilir. Başka bir husus sorulmaz. Karşılıklı imzalanır. Soruşturmacı gerekli görürse, yazılı savunmadan sonra da şüpheli öğrenciye ek sorular yöneltebilir. Bu ek sorular için yine (PRS-1/FRM.05) düzenlenir.

Birden fazla sayıda şüpheli öğrenci var ise, bu şüphelilerin savunmasına aynı anda başvurulamaz. Her şüphelinin savunması ayrı zaman diliminde –tarih ya da saat cinsinden- alınmalıdır. 1. Savunma yapmayan şüpheli için, mevcut delillere göre değerlendirme yapılır.

 2. Tanık ve şüpheli ifadeleri alındıktan sonra; ortaya çıkabilecek yeni tanıkların ifadesine başvurulabilir ya da yeni deliller için araştırma yapılabilir, mevcut tanıkların ifadelerine ya da şüphelinin ifadesine tekrar başvurulabilir. Bu durumda tanık için yine PRS-1/FRM.07 ve şüpheli için PRS-1/FRM.05 nolu formlar düzenlenir ve ilk ifadelere ilave olarak alındığı bu formlar içerisinde Soru 1 olan kısımda açıklandıktan sonra sorulur.

 3. Soruşturma, öğrencinin kendini savunmasına imkân verecek şekilde yürütülmeli, soruşturmanın uzatılmasına imkân verilmemelidir.

 4. Yükseköğretim kurumlarının personeli, soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın verirler ve istenecek yardımları yerine getirirler.

 5. Soruşturmacı, hakkında disiplin soruşturması açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere soruşturmayı yürütür ve tamamlar.

Soruşturma esnasında bu soruşturma ile ilgili olarak başka şüphelilerin de varlığının tespit edilmesi halinde; soruşturmacı bu durumu müdüre bildirir. Müdür bu şüpheliler için de bir soruşturma onayı verir ve söz konusu yeni şüpheliler mevcut soruşturmaya dâhil edilir.

Soruşturma esnasında soruşturulan eylemin dışında başka disiplin suçlarının işlendiği ve başka şüphelilerin de bulunduğu tespit edilirse; soruşturmacı bu durumu müdüre bildirir. Müdür bu durum ile ilgili başka bir soruşturma onayı verir ve başka bir soruşturmacı görevlendirir, mevcut soruşturmaya dâhil edilmez. 1. Öğrencinin, disiplin suçunu işledikten sonra yükseköğretim kurumu içinde yer değiştirmesi veya yükseköğretim kurumunu değiştirmiş bulunması veya yükseköğretim kurumundan her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, soruşturmaya devam edilmesine ya da gerekli kararın verilmesine engel teşkil etmez.

 1. Soruşturma Raporu

Soruşturma raporla tamamlanır. Raporda onay, başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnat edilen suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, tanık ifade özetleri ve şüpheli savunması özetlenir (PRS-1/FRM.09).

Soruşturmacı disiplin suçunu oluşturan eylemlerin ağırlığını, soruşturulan öğrencinin daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını dikkate alır. İsnat edilen suçun sabit olup olmadığı tartışılır. İddia edilen suçlama, mevcut deliller ışığında sabit olmuş ise, bu aşamadan sonra şüpheli Sanık haline dönüşür ve sanık için gerekli disiplin cezası teklif edilir. Suç sabit değil ise, yani iddia edilen suçlama mevcut deliller ile ispatlanamamış ise, şüpheli için herhangi bir disiplin cezası önerilmez. Bu durum gerekçeleri ile ifade edilir ve rapor tamamlanır. Raporun ekleri, rapor sonunda EK olarak belirtilir ve rapora eklenir.İyi Hal Uygulaması; soruşturma sürecinde iyi hal gösteren sanık için bir alt ceza önerilir. Ancak iyi hal tek bir duruma yönelik olarak değerlendirilmez, bir bütün olarak değerlendirilir. İşlenen fiilin ağırlığı çok önemlidir. Önce bu durum değerlendirilir. Örneğin; öğrenciliğin doğası gereği kopya teşebbüsü ya da kopya yapmak eylemi, sık sık karşılaşılan bir durum olup normal karşılanmalı ve ağır bir eylem olarak görülmemelidir. Ancak bir öğrenci, kendisi kopya yapıyor ve başkalarına da kopya yaptırıyor ise, bu durumda ağır bir eylem ortaya çıkar. Bu eylemin ağırlığı iyi hal uygulamasına bir engel olabilir.

Sanığın sicil özetinde daha önceden ceza almış olması da iyi hal uygulamasına konu olur. Daha önceden bir ceza var ve tekrar bir ceza öneriliyor ise, bu sanık tekrar suç işlediği için iyi hal uygulanmaz.Bunun haricinde sanığın soruşturma sürecindeki iyi hali, pişmanlık duyması gibi durumlar da birlikte değerlendirilir. Örneğin; sanık sicil özetinde daha önce ceza almamış olsun ve tanık ifadeleri ile sabit olan bir durumun ısrarla aksini iddia ederek kasıtlı olarak soruşturmacıyı yanıltmaya çalışması iyi hal durumu değildir. Bu durumda sanık zaten iddia edilen suçu işlediği halde, bu suçtan kaynaklı devam eden soruşturma sürecinde de suç işlemeye devam ederek soruşturmacıyı yanıltmaya çalışmaktadır. Ancak suçu kabul etmesi, pişman olduğunu belirtmesi, olay ile ilgili doğru bilgiler vererek soruşturmacıyı yanıltmaması iyi hal uygulamasına gidilmesinin gerekçeleridir. İyi hal uygulaması yapıldığında ya da yapılmadığında bunun gerekçeleri raporda açıklanmalıdır.

Ceza Soruşturması Durumu; Soruşturmacı, hakkında disiplin soruşturması açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olarak yönetmelik hükümlerini inceler. Bu nedenle bazı eylemler disiplin soruşturmasına konu olamayarak Ceza Soruşturması konusuna girebilir. Bunun sebebi; bu eylemin suç olduğu bilindiği halde yönetmelikte bu eyleme yönelik suç tanımlaması yapılmamış olmasıdır. Bu durumda işlenen fiil sabit olur ve yönetmelikte bu suç tanımlı değil ve konu Türk Ceza Kanunu maddeleri kapsamında bir suç içerisinde yer alıyorsa, soruşturmacı raporunu disiplin cezası verilmemesi ancak ceza soruşturması açılması gerektiği yönünde tamamlar. Örneğin, şüphelinin okul içinde sahte para ile alışveriş veriş yaptığına dair bir eyleme yönelik disiplin soruşturması açılmış olsun. Mevcut yönetmelikte böyle bir suç tanımı olmadığı için, bu konuda açılan disiplin soruşturması sonucunda herhangi bir ceza önerilemez. Bazı eylemler ise disiplin soruşturmasını gerektirirken aynı zamanda Ceza Soruşturması da gerektirebilir. Bu durumda disiplin soruşturmasında suçu sabit olan sanık için, disiplin cezası önerilirken aynı zamanda Ceza Soruşturması açılması gerektiği de belirtilerek rapor tamamlanır. Örneğin, öğrencileri tehdit etmek eylemi nedeni ile açılmış bir disiplin soruşturmasında, tanık ifadeleri ile bu eylemin okul dışında da devam ettirildiği ve mağdur olan öğrencilerin korkutularak emniyet-savcılık makamlarına gidemedikleri ve bu durumun devam etmesi halinde daha kötü sonuçların olabileğine yönelik endişe taşınıyor ve adli makamların bu durum hakkında bilgilendirilmesinde fayda görülüyor olabilir. Her iki durumda da soruşturmacının Ceza Soruşturması açılması gerektiğini belirtmesi üzerine müdürlük makamı, ilgili olayı adli mercilere -soruşturma dosyasından bir nüsha ekleyerek- bildirmek ve adli sorumluluğunu yerine getirmek durumundadır.


 1. Soruşturma Dosyası ve Dosya Teslimi

Soruşturma Dosyası; soruşturma evrakı bir telli dosya içerisine, eski tarihten – yeni tarihe doğru bir sıralama ile yerleştirilir. Böylece soruşturma evrakı işlem sırasına göre yerleştirilmiş olur. Bu aşamada en altta soruşturma onayı yer alırken, en üstte en son düzenlenen Soruşturma Raporu yer almış olur.

Dizi Pusulası; Soruşturma raporu ve soruşturmayla ilgili belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanır (PRS-1/FRM.10). Dizi pusulasında soruşturma onayı ile başlayan evrak akışı sırası, işlem sırası, her bir evrakın mahiyetinin ne olduğu ve kaç sayfadan oluştuğu belirtilir. Söz konusu dizi pusulası Soruşturma Raporu’nun üzerine gelecek şekilde telli dosyaya takılır. Bu aşamada en üstte dizi pusulası yer almış olur. Böylece soruşturma dosyası tamamlanmış olur. Söz konusu dosya bir zarfa konulur. Zarf kapatılmaz.

Dosya Teslimi; Soruşturma dosyasının üst yazısı hazırlanır (PRS-1/FRM.11) ve bu yazı ile birlikte söz konusu dosya müdürlük makamına teslim edilir. Dosyayı teslim alan görevli, dizi pusulasını inceler ve soruşturmacı ile birlikte imza altına alır. Soruşturma dosyasının içine konulduğu zarf kapatılır. Böylece dosya teslimi tamamlanmış olur.

 1. Gizlilik ilkesi

Soruşturmanın her safhasında gizlilik esastır. Buna uymayanlar hakkında idari işlem uygulanır.

 1. Yazışma şekli

Kişilerle olan yazışmalarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Evrakın elden verilmesi halinde de imzalı belge soruşturma dosyasında saklanır.

 1. Tebligat ve Adres Bildirme

Disiplin soruşturması ile ilgili her türlü tebligat, imza karşılığı elden teslim veya öğrencinin yükseköğretim kurumuna bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılır. Bu yollarla tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

Adresi değiştiği halde, bunu kurumlarına kaydettirmemiş bulunan, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, yükseköğretim kurumunda mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır. 1. İLGİLİ DOKÜMAN

  1. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete). (www.mevzuat.gov.tr üzerinden de görülebilir.)

8. EKLER

  1. PRS.1/FRM.01 Soruşturma Onayı, Soruşturmacı Görevlendirilmesi

  2. PRS.1/FRM.02 Soruşturma Ek Süre Talep Yazısı

  3. PRS.1/FRM.03 Savunmaya Davet Yazısı

  4. PRS.1/FRM.04 Tebellüğ Belgesi

  5. PRS.1/FRM.05 Şüpheli Savunma Tutanağı

  6. PRS.1/FRM.06 Tanık İfadeye Davet Yazısı

  7. PRS.1/FRM.07 Tanık İfade Tutanağı

  8. PRS.1/FRM.08 Şüphelinin Sicil Özetinin İstenmesi

  9. PRS.1/FRM.09 Soruşturma Raporu

  10. PRS.1/FRM.10 Dizi Pusulası

  11. PRS.1/FRM.11 Soruşturma Dosyasının Teslimi

  12. PRS.1/FRM.12 Tebligat Tarihinden Farklı Bir Tarihte Savunma Yapılması

  13. PRS.1/FRM.13 Yazılı İfade Veren Tanık Tutanağı

  14. PRS.1/FRM.14 Yazılı Savunma Yapan Şüpheliye Ait Savunma Tutanağı

  15. EK-1 İş Akışı

  16. EK-2 Öğrencilerin Sınavlarda Uyacağı Kurallar

  17. EK-3 Sınav Programları

  18. EK-4 Akademik Takvim(PRS-1/FRM.01)

SORUŞTURMA ONAYI, SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ

SAYI : 10 15.01.2014

KONU : Görevlendirme

Sayın, BM

10.01.2014 Pazartesi günü, saat 15.30’da ikinci kat 2SO2 numaralı salonda yapılan İÇ KONTROL dersi dönem sonu sınavında kopya çektiği iddia edilen Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi programı öğrencisi olan 000100 numaralı MÜMTAZ İNSAN hakkında başlatılan disiplin soruşturmasını yürütmekle görevlendirildiniz.

Sınav esnasında tutulan tutanak ve diğer belgeler EK olarak gönderilmiştir.

Gerekli soruşturmanın ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılarak, soruşturma raporunun süresi içinde müdürlük makamına teslim edilmesini rica ederim.

İmza

MÜDÜR

EKLER:


 1. 1 adet kopya tutanağı

 2. 2 adet kopya delili

 3. 1 adet öğrenciye ait soru/cevap kâğıdı fotokopisi(PRS-1/FRM.02)

SORUŞTURMA İÇİN EK SÜRE TALEP YAZISI

BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: 15.01.2014 gün ve 10 sayılı yazınız.

İlgi yazı gereği; 10.01.2014 Pazartesi günü, saat 15.30’da ikinci kat 2SO2 numaralı salonda yapılan İÇ KONTROL dersi dönem sonu sınavında kopya çektiği iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılan Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi programı öğrencilerinden 000100 numaralı MÜMTAZ İNSAN’ın soruşturmasını yapmakla görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Sınav döneminin sona ermesi ve yarıyıl tatiline girmemiz sonucu şüpheli öğrenci ve tanık öğrencilerin memleketlerine gitmiş olmaları nedeniyle yürütülen soruşturma, yönetmeliğin öngördüğü süre içerisinde tamamlanamayacaktır.

Soruşturmanın tamamlanabilmesi için 2 (iki) hafta ek süre verilmesini onayınıza arz ederim.

30.01.2014

İmza
BMSoruşturmacı

PRS-1/FRM.03)

ŞÜPHELİNİN SAVUNMAYA DAVET EDİLMESİ

Sayın, MÜMTAZ İNSAN

İşletme Yönetimi Programı

No: 000100
İlgi: KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün

15.01.2014 tarih ve 10 sayılı yazısı.


İlgi yazı gereği; 10.01.2014 Pazartesi günü, saat 15.30’da ikinci kat 2SO2 numaralı salonda yapılan İÇ KONTROL dersi dönem sonu sınavında kopya çektiğiniz iddiasıyla hakkınızda başlatılan disiplin soruşturmasını yürütmek üzere görevlendirilmiş bulunmaktayım.
Soruşturma kapsamında ŞÜPHELİ sıfatıyla savunmanızı yapmak üzere 23.02.2014 Pazartesi günü Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanları Binası 3. Kat 303 numaralı odamda saat 10:00’da hazır bulunmanız gerekmektedir. Bu çağrıya özürsüz olarak uymadığınız halde veya geçerli özrünüzü zamanında bildirmediğiniz takdirde, savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız ve hakkınızdaki mevcut delillere göre karar verileceği tarafınıza şimdiden bildirilir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
16.02.2014

İmza
BMSoruşturmacı


Uyulması gereken kurallar ve haklarınız:
Savunma için geldiğinizde:
- Kimliğiniz ile ilgili soruları doğru cevaplandırmanız gerekmektedir.

- Kimliğinizin tespit edilmesinden sonra açıklama yapmayabilirsiniz.

- Bildireceğiniz somut delillerin toplanmasını isteyebilir, aleyhinize olan şüphe sebeplerini ortadan kaldırma ve lehinize olan hususları ileri sürme imkânına sahipsiniz.


(PRS-1/FRM.04)

TEBELLÜĞ BELGESİ

TEBELLÜĞ BELGESİ

Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 10.01.2014 tarih ve 10 sayılı yazısı üzerine Mümtaz İNSAN hakkında başlatılan disiplin soruşturması kapsamında ŞÜPHELİ sıfatıyla savunmaya davet konulu ve bir sayfadan oluşan evrak, 16.02.2014 tarihinde elden tebellüğ edilmiştir.Tebellüğ Eden Tebliğ Eden
İmza İmza
Mümtaz İNSAN BM

000100 Soruşturmacı
(PRS-1/FRM.04)

TEBELLÜĞ BELGESİ

TEBELLÜĞ BELGESİ

Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 10.01.2014 tarih ve 10 sayılı yazısı üzerine Mümtaz İNSAN hakkında başlatılan disiplin soruşturması kapsamında TANIK sıfatıyla ifadeye davet konulu ve bir sayfadan oluşan evrak, 18.02.2014 tarihinde elden tebellüğ edilmiştir.Tebellüğ Eden Tebliğ Eden
İmza İmza
AB BM

000200 Soruşturmacı
(PRS-1/FRM.05)

ŞÜPHELİ SAVUNMA TUTANAĞI

ŞÜPHELİ SAVUNMA TUTANAĞI

SORUŞTURMACI BM

SAVUNMA YAPAN MÜMTAZ İNSAN, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, İşletme Yönetimi Programı 000100 numaralı öğrenci, KTÜ Beşikdüzü MYO öğrencisi, Beşikdüzü-TRABZON

TC Kimlik No :

Ana Adı :

Baba Adı :

Doğum Tarihi ve Doğum Yeri:

İkamet adresi:

Cep Telefonu :

DİSİPLİN SUÇU 10.01.2014 Pazartesi günü, saat 15.30’da ikinci kat 2SO2 numaralı salonda yapılan İÇ KONTROL dersi dönem sonu sınavında kopya çektiği iddiası.

SAVUNMA TARİHİ VE YERİ 23.02.2014 Pazartesi günü saat 10.00’da Öğretim Elemanları Binası, 3. Kat 303 numaralı oda.

SAVUNMA

Yukarıda açık kimliği yazılı Mümtaz İnsan’a, hakkındaki soruşturma konusu iddia açıklanarak soruldu:Soru1: Kopya çektiğiniz iddiası hakkında diyecekleriniz nelerdir? Açıklayınız.

Cevap 1:

Soru 2:

Cevap 2:

Soru 3: Soruşturma konusu ile ilgili başka bilgi ya da belgeniz var mı?

Cevap 3:

Soru 4: Konu hakkında söylemek istediğiniz başka bir husus var mı?

Cevap 4 :

Sorulacak başka husus kalmadığı görülerek, ifade sahibi tarafından tekrar okunarak, yazılanların doğru olduğunu ve ifadenin kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine, tutanak hep birlikte imzalandı.


İmza İmza

Mümtaz İNSAN BM

000100 Soruşturmacı


(PRS-1/FRM.06)

TANIK İFADEYE DAVET YAZISI

TANIK İFADEYE DAVET YAZISI

Sayın, AB

İşletme Yönetimi Programı, 000200 numaralı öğrenciİlgi: KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün

15.01.2014 tarih ve 10 sayılı yazısı.

İlgi yazı gereği; 10.01.2014 Pazartesi günü, saat 15.30’da ikinci kat 2SO2 numaralı salonda yapılan İÇ KONTROL dersi dönem sonu sınavında kopya çektiği iddia edilen 000100 nolu Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı öğrencisi Mümtaz İnsan hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup, anılan soruşturmayı yürütmek üzere soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Soruşturma kapsamında TANIK sıfatıyla ifadenize başvurulmak üzere 21.02.2014 Pazartesi günü saat 11:00’de Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanları Binası 3. Kat 303 numaralı odamda hazır bulunmanız gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18.02.2014

İmza

BM

Soruşturmacı


(PRS-1/FRM.07)

TANIK İFADE TUTANAĞI

TANIK İFADE TUTANAĞI

SORUŞTURMACI BM

İFADE VEREN AB, Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı, 000200 numaralı öğrenci, KTÜ Beşikdüzü MYO öğrencisi, Beşikdüzü-TRABZON

TC Kimlik No :

Ana Adı :

Baba Adı :

Doğum Tarihi ve Doğum Yeri:

İkamet adresi:

Cep Telefonu :

İFADE KONUSU Mümtaz İNSAN isimli öğrencinin; 10.01.2014 Pazartesi günü, saat 15.30’da ikinci kat 2SO2 numaralı salonda yapılan İÇ KONTROL dersi dönem sonu sınavında kopya çektiği iddiası.

İFADE TARİHİ VE YERİ 21.02.2014 Pazartesi günü, saat 11.00 de, Öğretim Elemanları Binası, 3. Kat 303 numaralı oda.

YEMİN Yukarıda açık kimliği yazılı AB’ye yemini yaptırıldı. “Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim.” diyerek yemin etmesi üzerine soruşturma konusu olay açıklandıktan sonra ifadesinin alınmasına başlandı.

İFADE

Soru1 : Disiplin soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu oluşturan eylem tanığa anlatıldı. Disiplin soruşturması konusu olayla ilgili olarak bildiklerini anlatması istendi.

Cevap 1:

Soru 2:

Cevap 2:

Soru 3: Soruşturma konusu ile ilgili başka bilgi ya da belgeniz var mı?

Cevap 3:

Soru 4: Konu hakkında söylemek istediğiniz başka bir husus var mı?

Cevap 4 :

Sorulacak başka husus kalmadığı görülerek, ifade sahibi tarafından tekrar okunarak, yazılanların doğru olduğunu ve ifadenin kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine, tutanak hep birlikte imzalandı.

İmza İmza

AB BM

Tanık Soruşturmacı


(PRS-1/FRM.08)

ŞÜPHELİNİN SİCİL ÖZETİ İSTENMESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

İlgi: KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün

15.01.2014 tarih ve 10 sayılı yazısı.

İlgi yazı gereği; 10.01.2014 Pazartesi günü, saat 15.30’da ikinci kat 2SO2 numaralı salonda yapılan İÇ KONTROL dersi dönem sonu sınavında kopya çektiği iddia edilen 000100 nolu Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı öğrencisi Mümtaz İnsan hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup, anılan soruşturmayı yürütmek üzere soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Soruşturma kapsamında adı belirtilen öğrencinin sicil özetinin ve herhangi bir disiplin cezası alıp almadığının, ceza almış ise; hangi cezayı – hangi suçtan aldığının ve varsa cezanın başlangıç ve bitiş süresine dair bilginin ivedilikle gönderilmesi gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

24.02.2014

İmza

BM

Soruşturmacı

(PRS-1/FRM.09)

SORUŞTURMA RAPORU
SORUŞTURMA RAPORU

SORUŞTURMA ONAYI :

SORUŞTURMACI :

BAŞLAMA TARİHİ :

SORUŞTURULANIN KİMLİĞİ :

TANIKLAR :

SUÇ KONUSU :

SUÇ TARİHİ VE YERİ :

BAŞLAMATARİHİ :

SORUŞTURMA SAFHALARI :

DELİLLER :

TANIK İFADE ÖZETLERİ :

SAVUNMA ÖZETİ :

DEĞERLENDİRME :

SONUÇ :

27.02.2014İmza

BM

Soruşturmacı

EK:

 1. Soruşturma Dosyası (15 sayfa)


(PRS-1/FRM.10)

DİZİ PUSULASI

DİZİ PUSULASI


SN

İÇERİĞİ

ADET

SAYFA

TARİH/SAYI

1

Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün soruşturma onayı

1

3

15.01.2014 / 10

2

Şüpheli öğrenci Mümtaz İnsan’dan savunma istem yazısı

1

1

16.02.2014

3

Tanık AB’den ifade istem yazısı

1

1

18.02.2014

4

Tanık KA’dan ifade istem yazısı

1

1

18.02.2014

5

Tanık AB’nin ifade tutanağı

1

2

21.02.2014

6

Tanık KA’nın ifade tutanağı

1

2

21.02.2014

7

Şüpheli öğrenci Mümtaz İnsan’ ait savunma tutanağı

1

3

23.02.2014

8

KTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan şüpheli sicil istem yazısı

1

1

24.02.2014

9

Şüpheli öğrenciye ait sicil yazısı

1

1

25.02.2014/22

10

Soruşturma Raporu

1

5

27.02.2014
Toplam

20
...../..... / ......... tarihinde toplam 20 sayfa belge, bu dizi pusulasına bağlanarak teslim edilmiştir.

Teslim Eden Teslim Alan

İmza İmzaBM Ad-Soyad

Soruşturmacı ...........................

(PRS-1/FRM.11)

SORUŞTURMA DOSYASININ TESLİMİ

BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 15.01.2014 gün ve 10 sayılı yazınız

İlgi yazınız gereği 10.01.2014 Pazartesi günü, saat 15.30’da ikinci kat 2SO2 numaralı salonda yapılan İÇ KONTROL dersi dönem sonu sınavında kopya çektiği iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılan Mümtaz İNSAN ile ilgili disiplin soruşturması tamamlanmış olup, hazırlanan soruşturma raporu ve soruşturma dosyası dizi pusulasına bağlanarak ek olarak sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

28.02.2014

İmza

BM

Soruşturmacı

EKLER:


 1. Dizi Pusulası (1 sayfa)

 2. Soruşturma Raporu (5 sayfa)

 3. Soruşturma Dosyası (15 sayfa)


(PRS-1/FRM.12)

TEBLİGAT TARİHİNDEN FARKLI BİR TARİHTE SAVUNMA YAPILMASI

TUTANAK

İlgi: Müdürlük Makamının 15.01.2014 gün ve 10 sayılı yazısı

23.02.2014 tarihinde savunmasını yapmak üzere kendisine tebligat yapılan şüpheli öğrenci Mümtaz İnsan, o tarihte memleketinde olması gerektiğini beyan ederek, kendi isteği ile 19.02.2014 - tarihi itibariyle saat 14:00’da savunmasını yapmak istediğini belirtmiştir / kendi isteği ile 27.02.2014 tarihi itibariyle saat 14:00’da savunmasını yapmak istediğini belirtmiştir.


Öğrencinin mazereti kabul edilerek, savunmasını kendi belirttiği zamanda yapmasına karar verilmiş olup, bu tutanak tarafımızdan düzenlenerek kayıt altına alınmıştır.

18.02.2014 18.02.2014

İmza İmza
Mümtaz İNSAN BM

Şüpheli Öğrenci Soruşturmacı(PRS-1/FRM.13)

YAZILI İFADE VEREN TANIK TUTANAĞI

YAZILI İFADE VEREN TANIK TUTANAĞI

SORUŞTURMACI BM

İFADE VEREN AB, Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı, 000200 numaralı öğrenci, KTÜ Beşikdüzü MYO öğrencisi, Beşikdüzü-TRABZON

Aşağıdaki kimlik bilgilerinizi yazınız:

TC Kimlik No :

Ana Adı :

Baba Adı :

Doğum Tarihi ve Doğum Yeri:

İkamet adresi:

Cep Telefonu :

İFADE KONUSU Mümtaz İNSAN isimli öğrencinin; 10.01.2014 Pazartesi günü, saat 15.30’da ikinci kat 2SO2 numaralı salonda yapılan İÇ KONTROL dersi dönem sonu sınavında kopya çektiği iddiası.

YEMİN “Bildiğimi dosdoğru ifade edeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim.”

İFADE

Yukarıda açık kimliği yazılı AB’ye, soruşturma konusu iddia bildirilerek soruldu:Soru1: Olay hakkında bildikleriniz nelerdir? Açıklayınız.

Soru 2: Sınav esnasında Mümtaz İnsan’nın ayağının altında bulunan ve sınav yapılan ders ile ilgili notların yazılı olduğu kâğıdı siz gördünüz mü?

Soru 3: Mümtaz İnsan, gözetmenlere karşı her hangi bir olumsuz davranışta bulundu mu?

Soru 4: Soruşturma konusu ile ilgili başka bilgi ya da belgeniz var mı?

Soru 5: Konu hakkında söylemek istediğiniz başka bir husus var mı?

LÜTFEN CEVAPLARINIZI SORU SIRASINA GÖRE YAZINIZ.

KÂĞIDIN ARKASINI KULLANABİLİRSİNİZ, BU DA YETMEZ İSE EK KÂĞIT (BOŞ A4) KULLANABİLİRSİNİZ.

YAZACAKLARINIZ BİTTİĞİNDE GÜNÜN TARİHİNİ YAZINIZ VE İMZALAYINIZ.

------------------------------------


CEVAP 1:

(PRS-1/FRM.14)

YAZILI SAVUNMA YAPAN ŞÜPHELİYE AİT SAVUNMA TUTANAĞI

YAZILI SAVUNMA YAPAN ŞÜPHELİYE AİT

SAVUNMA TUTANAĞI

SORUŞTURMACI BM

SAVUNMA YAPAN MÜMTAZ İNSAN, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, İşletme Yönetimi Programı 000100 numaralı öğrenci, KTÜ Beşikdüzü MYO öğrencisi, Beşikdüzü-TRABZON

Aşağıdaki kimlik bilgilerinizi yazınız:

TC Kimlik No :

Ana Adı :

Baba Adı :

Doğum Tarihi ve Doğum Yeri:

İkamet adresi :

İletişim Telefonu :

DİSİPLİN SUÇU 10.01.2014 Pazartesi günü, saat 15.30’da ikinci kat 2SO2 numaralı salonda yapılan İÇ KONTROL dersi dönem sonu sınavında kopya çektiği iddiası.

SAVUNMA

Yukarıda açık kimliği yazılı Mümtaz İnsan’a, hakkındaki soruşturma konusu iddia bildirilerek soruldu:Soru1: Kopya çektiğiniz iddiası hakkında diyecekleriniz nelerdir? Açıklayınız.

Soru 2: Sınav esnasında ayağınızın altında bulunan ve sınav yapılan ders ile ilgili notların yazılı olduğu kâğıdı siz mi yazdınız?

Soru 3: Soruşturma konusu ile ilgili başka bilgi ya da belgeniz var mı?

Soru 4: Konu hakkında söylemek istediğiniz başka bir husus var mı?

LÜTFEN CEVAPLARINIZI SORU SIRASINA GÖRE YAZINIZ.

KÂĞIDIN ARKASINI KULLANABİLİRSİNİZ, BU DA YETMEZ İSE EK KÂĞIT (BOŞ A4) KULLANABİLİRSİNİZ.

YAZACAKLARINIZ BİTTİĞİNDE GÜNÜN TARİHİNİ YAZINIZ VE İMZALAYINIZ.

------------------------------------


CEVAP 1:

syf. HAZIRLAYAN: Öğr. Gör. Coşkun ALİYAZICIOĞLU, Müdür Yrd. ONAYLAYAN: Prof. Dr. Rahmi YAMAK, Müdür


Yüklə 200,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə