Yollar ve binalarYüklə 177,84 Kb.
səhifə1/3
tarix23.01.2018
ölçüsü177,84 Kb.
#40122
  1   2   3BÖLÜM 96

YOLLAR VE BİNALAR

( 14/1959, 67/1963, 16/1971, 31/1976, 18/1979, 47/1984, 48/1989, ve 6/1992

SAYILI YASALARLA DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİYLE)

1Eylül 1946


Madde Dizini


Madde 1.

Kısa İsim

Madde 2.

Yorum

Madde 3.

Yetkili Makamdan Ruhsat Almadan Yol Açılması v.s. ve Bina İnşa Edilmesinin Yasak Olması

Madde 4.

Tasarlanan İşlerin Yasa ve Tüzüklere Uyması ve Uymayan Ruhsatlar İçin Çare

Madde 5.

Ruhsatın Süresi ve Yenilenmesi

Madde 6.

Yol Yapılması veya Yol Yapım Masraflarının Orantılı Katkı Payını Yatırmayı Talep Etme Yetkisi.

Madde 7.

Tehlikeli Durumdaki Binaların Yıktırılması

Madde 8.

Planlar v.s Sunulması

Madde 9.

Yetkili Makamın Koyacağı Koşullar

Madde10.

Onay Belgesi

Madde 11.

Yolların Kontrolü

Madde 12.

Yolların Düzenlenmesi ve Genişletilmesi İle İlgili Özel Kurallar

Madde 13.

Yeni ve Eski Düzenleme Arasında Kalan Yerin Yolun Bir Kısmını Oluşturması

Madde 14.

55/1989 Sayılı İmar Yasası İle Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Madde 15.

Madde 15Aİnsanların Oturması İçin Uygun Olmayan Binaları Kapatma Yetkisi

Tehlikeli Binalar.Madde 16.

Kayıt

Madde 17.

Yolların Yapımı, Tekrar Yapımı ve İyileştirilmesi

Madde 18.

İtirazlar

Madde 19.

Tüzük Yapma Yetkisi

Madde 20.

Suç ve Cezalar

Madde 21.

Yetkili Makamın Yasa ve Tüzük Kurallarına Uymaması

Madde 22.

Bazı Hallerde Bakanlar Kuruluna Özel Yetki Verilmesi

Madde 23

Yetkili Makamın Yetkilerinin Askıya Alınması

Madde 24.

Eski Eserler Yasası Uyarınca Verilen Ruhsatlar

Madde 25.

Devletin Bağışık Olması

Madde 26.

Askeri Daireler İçin Özel Kural

Madde 27.

KorumaYol Yapımı ve Bina İnşa

Etmeye İlişkin

Yasaları Birleştiren ve Değiştiren Yasa

Kısa İsim

  1. Bu Yasa, Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası olarak

isimlendirilir.
Yorum.

2.

Bu Yasada;

“Belediye Meclisi” Belediyeler Yasası veya onu değiştiren veya onun yerine konan herhangi bir Yasa kuralları uyarınca kurulan bir Meclisi anlatır:

“bina” taş, beton, çamur, demir, kereste veya başka malzemeden yapılmış herhangi bir inşaatı anlatır ve herhangi bir çukur ve herhangi bir temeli, duvar, dam, baca, veranda, balkon, pervaz, veya çıkıntısını veya binanın herhangi bir kısmı veya binaya eklenerek sabitleştirilmiş herhangi bir şeyi, herhangi bir arazi veya alanın etrafını çeviren veya araziyi sınırlandıran veya çevirme veya sınırı belirlemek, çizmek amacı ile yapılan herhangi bir duvar, toprak bendi, çevre teli veya korkuluğu veya parmaklık, çevre direği veya başka yapıyı da kapsar;

“tadilat”, “ilave” veya “tamirat” binalarla ilgili olarak kullanıldığında, binanın boyutlarını değiştiren herhangi bir yapısal tadilat, ilave veya tamiratı anlatır, ancak aşağıdakileri kapsamaz :

(a) Herhangi bir damı suyu geçirmeyecek bir hale getirmek için kiremit, çamur veya öteki malzemenin yerine başka konması;

(b) Kanatları yola açılmayan veya uzanmayan mevcut bir kapının tamiri;

(c) Yola açılmayan veya uzanmayan herhangi bir

pencere, balkon veya verandanın tamiri;

(d) Herhangi bir binadaki duvar, tavan veya ahşap veya demir işlerinin badanası, renkli badanası, sıvanması

veya boyanması;

(e) Herhangi bir binanın dış duvarları arasında kalan

veya binaya ek mevcut bir balkon veya veranda içinde

bulunan ancak yola açılmayan veya uzanmayan herhangi

bir döşeme veya kaldırımın tekrar döşenmesi, tekrar kaplanması veya tekrar düzeltilmesi;

“Yetkili makam” bu Yasanın 3. maddesi kuralları uyarınca oluşturulan veya atanan ve oluşturulduğu veya atandığı bölge içinde bu Yasa kuralları kapsamına giren ilgili herhangi bir mesele konusunda yetki kullanan yetkili makamı anlatır;

“Yol” herhangi bir sokak, hayvan yolu, patika, çıkmaz sokak, geçit, yaya yolu veya yaya geçidi, kaldırım veya kamuya ait meydanı kapsar.Yetkili Makamdan ruhsat almadan yol açılması v.s ve bina inşa edilmesinin

yasak olması3.

(1) Hiç bir kimse (2). fıkrada öngörüldüğü biçimde yetkili makamdan veya 14. maddenin (2). fıkrasının ikinci koşul bendi uyarınca Planlama ve İnşaat Dairesi Müdüründen önceden ruhsat almadıkça;

(a) Yol açamaz veya inşa edemez;

(b) Bina inşa edemez veya edilmesine göz yumamaz

veya izin veremez veya mevcut bir binayı yıkamaz,

yeniden inşa edemez veya ona herhangi bir tadilat,

ilave veya tamirat yapamaz veya böyle bir yıkıma veya

tamirat yapılmasına göz yumamaz veya izin vermez;

(c) herhangi bir araziyi, üzerinde sadece tarım veya ormancılık için kullanılan binalardan başka herhangi bir bina bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ayrı arsalara ayıramaz veya parselleyemez;

(d) herhangi bir binayı böyle bir ayırımın herhangi bir inşaatı gerekli kılıp kılmadığına bakılmaksızın ayrı konutlara bölemez.

(e) Yukarıda belirtilen işlerin veya şeylerin herhangi

birini yapmaya başlayamaz.

(2) Yetkili makam;

(a) Belediye sınırları içinde herhangi bir bölgede ilgili Belediye Meclisidir.

Ancak, Bakanlar Kurulu herhangi bir taşra

belediyesinde, belediye meclisi yerine yetkili makam

olarak ilçe Kaymakamına veya Kaymakamın

başkanlığında en çok altı kişiden oluşan bir kurul

atayabilir:

Yine ancak, Bakanlar kurulu herhangi bir İnkişaf Encümeni Bölgesi için(*), yetkili makam olarak, o

bölgenin Köyler (İdare ve İnkişaf) Yasası kurallarıuyarınca kurulan Encümeni atayabilir. (*)3.

Yukarıdaki (2)’nci fıkranın (a) bendi amaçları bakımından “taşra belediyesi”, Lefkoşa, Gazi Mağusa, Girne, Yeni İskele, Güzelyurt, Lefke, Gönyeli belediye meclisi dışındaki herhangi bir belediye meclisini anlatır


4.

(a)

Yetkili makam belediye meclisi olduğu hallerde, Belediye başkanı veya belediye başkan yardımcısı veya Belediye Meclisinin o amaçla yetkilendirdiği başka herhangi bir kimse, ilgili yetkili makamın bu Yasa kuralları uyarınca vermeye yetkisi olduğu herhangi bir ruhsat, bildirim veya başka belge, veya

(b)

Yetkili makam, (2) fıkrada öngörüldüğü biçimde Bakanlar Kurulunca atanmış bir kurul olduğu hallerde, kurul başkanı veya başkanın o hususta yetkili kıldığı başka bir kişi, ilgili yetkili makamın bu Yasa kuralları uyarınca vermeye yetkisi olduğu herhangi bir ruhsat, bildirim veya başka belge veya evrakı verme yetkisine sahiptir ve her zaman olmuş sayılır;

(c)

bu fıkranın (a) veya (b) bentlerinde öngörüldüğü biçimde 1 Eylül 1946 tarihinde veya ondan sonra bir ruhsat, bildirim veya başka belge veya evrak, bu fıkra kuralları uyarınca verilmiş sayılır.


(5)

Yetkili makam bir Belediye Meclisi olduğu hallerde, Meclis bu Yasa kuralları uyarınca kendisine verilen yetkilerin tümünü veya herhangi birini meclisin en çok üç üyesinden oluşan bir yürütme komitesine zaman zaman devredebilir .


(6)

Herhangi bir nedenle, herhangi bir belediye ile ilgili olarak belediye meclisinin yetkilerine sahip olmak ve görevlerini yapmak için bir kurul atandığı hallerde, o görev süresi esnasında kurul, o belediye ile ilgili olarak bu Yasa amaçları bakımından yetkili makam olur ve böyle bir durumda o belediyenin başkanı ile as başkanın bu Yasanın öngördüğü görev ve yetkileri, sırasıyla o Kurulun başkan ve as başkanına verilir ve onlar tarafından kullanılır ve yapılır.

Tasarlanan işlerin yasa ve tüzüklere uyması ve uymayan ruhsatlar için çare

4.

(1)

(2)


Yetkili makam tasarlanmakta olan ve yapılması için ruhsat istenilen iş veya başka şeyin bu Yasa veya yürürlükteki Tüzük kurallarına uygunluğuna tatmin olmadıkça bu Yasanın 3. maddesi uyarınca ruhsat verilmez.

İlgili herhangi bir kişinin veya Başsavcının başvurusu üzerine, bu Yasanın 3. maddesi uyarınca 2 Şubat 1950 tarihinde verilen bir ruhsatın bu Yasa veya yürürlükteki Tüzük hükümlerine uymadığı ve dilekçe sunulmasında gereksiz bir gecikme olmadığı hususunda Mahkemeyi tatmin edecek biçimde kanıtlaması halinde, Mahkeme;(a)

Söz konusu ruhsata dayanılarak yapılan herhangi bir inşaat veya şeyin emirde belirlenecek süre içinde ve ilgili zamanda yürürlükte olan Yasa ve Tüzük kurallarına uyacak biçimde yıkılmasını veya kaldırılmasını veya tadil edilmesini emredebilir;

(b)

Yetkili makam veya ruhsatın verildiği zaman bu tür yetkili makamda üye olarak görev yapan herhangi bir üyesi , böyle bir mevkii hala işgal edip etmediğine bakılmaksızın (bundan sonra sırası ile “kusur işleyen makam” ve “kusur işleyenler” olarak anılacaklardır) ; bu fıkranın (a) bendi uyarınca verilen bir emirden etkilenen ruhsat sahibine, böyle bir emir uyarınca yapılan herhangi bir şey sonucu uğradığı zarar ziyan için bir tazminat ödemesini emredebilir;

Ancak, Mahkemenin kanısıca, ruhsat sahibi, davranışları ile veya başka biçimde istidaya konu ruhsatın verilmesine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak katkıda bulunmuşsa bu bent uyarınca tazminat ödenmesi emredilmez.(c)

yıkım veya kaldırma masraflarının ruhsat sahibi veya kusur işleyen makam veya kusur işleyenler tarafından veya onlardan herhangi biri tarafından mahkemenin direktif vereceği oranda ödenmesini emredebilir;

(d)

Mahkeme, istidada ileri sürülen noktanın müstedi lehine karar verilebileceği görüşünde olmasına bakılmaksızın aykırı davranışın önemsiz nitelikte olduğundan ve istidanın kabul edilmesi halinde ruhsat sahibine gereğinden fazla güçlük çıkaracağından tatmin olması halinde istidayı reddedebilir;

(e)

Adaletin gerçekleştirilmesi için başka bir emir verebilir.

Ancak, müstedi, bu maddede öngörüldüğü biçimde Mahkemeye başvurmak niyetinde olduğu hakkında, ilgili yetkili makama en az on günlük bir bildirimde bulunmalıdır.

Yine ancak, yetkili bir makamın herhangi bir üyesi istidaya konu ruhsatın verilmesine karşı çıktığını Mahkemeyi tatmin edecek biçimde kanıtlarsa, o üye aleyhine bu madde uyarınca hiç bir emir verilmez.
(3)

Yukarıdaki (2). fıkra uyarınca yapılacak istida ihbarlı istida şeklinde yapılır ve müstedialeyh olarak ruhsat sahibi ile kusur işleyen makam veya kusur işleyenler veya gerek böyle bir makam gerek kusur işleyenler gösterilir. Bu istidada sivil hukuk işlemleri ile ilgili yürürlükteki Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğünün saptandığı usul uygulanır.

Ancak yetkili makam Kaymakam veya onun başkanlığındaki bir kurul olduğu hallerde, başvuru sadece Başsavcı tarafından veya onun muvafakati ile yapılır:

Yine ancak müstedinin Başsavcı olmadığı hallerde, Mahkeme Mukayyidi istida dosyalanmadan önce müstediden masraflar için her müstedialeyh bakımından ya beş Kıbrıs Lirası (**) teminat yatırmasını ya da kendisini tatmin edecek miktarda geçerli ve yeterli teminat vermesini ister. Mahkeme işlemlerin herhangi bir aşamasında ek teminat yatırılmasını veya ek teminat verilmesini emredebilir. Müstedi ek teminatı yatırmaz veya ek teminat vermezse istidası reddedilebilir.
(4)

Bu madde amaçları bakımından;

“Mahkeme” yargı yetkisi olan bir mahkemeyi anlatır.

“İlgili Kişi”ruhsat verilen malın bulunduğu bölgede mutat olarak ikamet eden bir kişi ve bir belediye ile ilgili olarak adı, o belediye seçmen kütüklerinde bulunan kişiyi anlatır ve bu biçimde sakin olmamasına rağmen istidaya konu ruhsat uyarınca yapılan iş veya şeyin çok yakınında taşınmaz malı bulunan kişileri de kapsar.


Ruhsatın süresi ve yenilenmesi

5. Bir ruhsat verildiği tarihten başlayarak bir yıl için geçerlidir.

Ancak, iş veya öteki inşaat bir yıllık süre içinde tamamlanmazsa, esas ruhsat için saptanan harcın veya iki Kıbrıs Lirası ( *) hangisi daha az ise, ödenmesi üzerine, ruhsat daha sonraki herhangi bir zaman yenileme zamanında yürürlükte olan herhangi bir tüzük kurallarına aykırı değilse yenilebilir; ancak ruhsat yenileme zamanında yürürlükte olan herhangi bir Tüzük ile çelişkili olmamalıdır. Bu biçimde yenilenen ruhsat, yenileme tarihinden başlayarak bir yıl için geçerli olur.
Yol yapılması veya yol yapım masraflarının orantılı katkı payını yaptırmayı talep etme yetkisi

6.

(1)

(2)


Yetkili makam, bu Yasanın 3. maddesi uyarınca bir yol açılması için ruhsat verirken, ruhsat sahibinin ruhsatta belirlenecek süre içinde yolu yapmasını veya malının o yola olan cephesinin uzunluğunu göz önünde bulundurarak, ruhsat sahibinin, yolun bir tüm olarak tahmini yapım masraflarında, yetkili makamın kanısınca, olan orantılı paya eşit bir para miktarını, yatırmasını öngören bir koşul koyabilir.

Yetkili makamın yukarıdaki (1). fıkrada öngörüldüğü biçimde kendisine yatırılan para miktarını paranın yatırıldığı yolu yapmak için kullanır.
Yüklə 177,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə