Yönerge No: TÜRKİye taşKÖMÜRÜ kurumu ve müesseseleri maddi duran varliklar yönergesiYüklə 166,34 Kb.
tarix29.01.2018
ölçüsü166,34 Kb.
#41057

TÜRKİYE

TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yönerge No:


TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

VE MÜESSESELERİ
MADDİ DURAN VARLIKLAR YÖNERGESİ


Yönetim Kurulu’nun


12/05/2011 Tarih ve 177 Numaralı

Kararı ile kabul edilmiştir.

-İÇİNDEKİLER-


BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE- 1-Amaç

MADDE- 2-Kapsam

İKİNCİ BÖLÜM

TEMEL BİLGİLER


MADDE- 3-Maddi Duran Varlıklarla İlgili Tanımlar

MADDE- 4-Maddi Duran Varlık Üniteleri

MADDE- 5-Maddi Duran Varlık Sayımı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDİ DURAN VARLIKLARIN SINIFLANDIRILMASI
MADDE- 6-Arazi ve Arsalar

MADDE- 7-Yerüstü Düzenleri

MADDE- 8-Yer altı Düzenleri

MADDE- 9-Binalar

MADDE-10-Tesisler, Makineler ve Cihazlar

MADDE-11-Taşıtlar

MADDE-12-Döşeme ve Demirbaşlar

MADDE-13-Diğer Maddi Duran Varlıklar

MADDE-14-Yapılmakta Olan Yatırımlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MADDİ DURAN VARLIKLARIN EDİNİLMESİ (İKTİSABI) KAYITLARA

ALINMASI VE İZLENMESİ
MADDE-15-Maddi Duran Varlıkların Edinilmesi (İktisabı)

MADDE-16-Hibe Yoluyla Edinilen Maddi Duran Varlıklar

MADDE-17-Maddi Duran Varlıkların Kayıtlara Alınması

MADDE-18-Maddi Duran Varlıkların İzlenmesi
BEŞİNCİ BÖLÜM


MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLARDAN ÇIKARTILMA ESASLARI

VE BU HUSUSTA DÜZENLENECEK RAPORLAR YAPILACAK İŞLEMLER
MADDE-19-Maddi Duran Varlıkların Kayıtlardan Çıkartılma Esasları

MADDE-20-Özellik Arzeden Maddi Duran Varlıklar İçin Düzenlenecek Raporlar ve Yapılacak İşlemler

MADDE-21-Diğer Maddi Duran Varlıklar İçin Düzenlenecek Raporlar ve Yapılacak İşlemler


ALTINCI BÖLÜM

ENFLASYON DÜZELTME İŞLEMİ
MADDE-22-Enflasyon Düzeltme İşlemi Esasları

YEDİNCİ BÖLÜM

KAYDA TABİ DEMİRBAŞLAR

MADDE-23-Kayda Tabi Demirbaş Malzemelerin Tanımı, Özellikleri ve Hesaplardan ÇıkartılmalarıSEKİZİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE-24-Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE-25-Yürürlük

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VE MÜESSESELERİ

MADDİ DURAN VARLIKLAR YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER
MADDE-1

AMAÇ
Bu Yönergenin amacı Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Müesseselerinin yapılmakta olan yatırımlarından Maddi Duran Varlıklar Hesaplarına intikal eden kıymetlerin kayıtlara alınması, izlenmesi, takibi, işyerleri arasında nakli ve kayıtlardan çıkartılması gibi işlemlerin ne şekilde yapılacağını Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri ile Tekdüzen Genel Hesap Planı ve Muhasebe Yönetmeliği kuralları uyarınca belirlemektir.
MADDE-2

KAPSAM
Bu Yönetmelik Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı Müesseselerine ait Maddi Duran Varlıklarla ilgili işlemleri, bu işlemleri yapmakla yükümlü olanlarla işyeri yetkili amirlerini ve bunları kullanan her kademedeki ilgilileri kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

TEMEL BİLGİLER

MADDE-3

MADDİ DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ TANIMLAR

Bu Yönergede konu edilen Maddi Duran Varlık deyimi bir işletmenin amaçladığı faaliyetlerini sürdürmesi nedeniyle ortaya koyduğu kıymetlerden tüketim, satış ve imal konusu olmayıp esas amaca yönelik olan ve zamanla değer kaybeden, modası geçen veya aşınan taşınır ve taşınmaz maddi tüm değerleri ifade eder.

Maddi Duran Varlıkların en karakteristik özelliği işletme faaliyetleri süresince belirli bir hizmet ömrüne ve bu ömür boyunca yararlanılabilir iktisadi bir verime sahip olmalarıdır.
Maddi Duran Varlıklar:

*Bir işletmede kullanılan veya kullanılmak üzere edinilen arsa, arazi ve binaları, tesis, makine ve cihazları, her türlü nakil vasıtalarını, döşeme ve demirbaşlarla küçük aletler dahil tüm Maddi Varlıkları ifade eder. Maddi Duran Varlıklar gördükleri hizmet ve ekonomik ömürlerine göre çeşitlilik arz ederler. Maddi Duran Varlıklar Tekdüzen Muhasebe Hesap Planında yer alan Muhasebe Kodlarında izlenir.


Genel Müdürlük:

*Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü ifade eder.


Müesseseler:

*Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra Taşkömürü İşletme Müesseselerini ifade eder.
Yatırım Programı :

*Arazi, bina, makine ve teçhizat, taşıt araç gereçleri gibi maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıklardan her biri için takvim yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından onaylanan yapılacak harcamaları ve bunlar için ayrılmış olan ödenekleri ayrıntılı bir biçimde gösterir programdır.
Yatırım:

*Bir projeye istinaden bir devre içerisinde Maddi Duran Varlıklara aktarılacak satın alma, inşaat, montaj, genişleme, ekleme ve düzeltme işlemleri karşılığında yapılan harcamalarla yurt içi ve yurtdışı siparişlerinin ve bunlara ilişkin giderlerin tamamını ifade eder.


Ek Ödenek:

*Herhangi bir Maddi Duran Varlık ünitesinde önceden mevcut olmayan bir ünite, birim veya tesisatın eklenmesini ifade eder. Yapılan harcama yatırım ödeneğinden karşılanır.


Genişletme (Tevsi):

*Bina, tesis ve makinelerin hacimlerinin çoğaltılması, genişletilmesi, kapasitelerinin arttırılması için önceki durumuna ayrılmaz parça halinde yapılan eklemeleri ifade eder. Yapılan harcama yatırım ödeneğinden karşılanır.


İyileştirme, Yararlanmayı Artırma (Islah):

*Mevcut bir tesisin devreye konulduğu andaki verimliliğini, normal hizmet ömrünü veya kullanılma şeklini değiştirerek değerini artırmak gayesiyle bütününde ve bünyesinde yapılan işlemleri ifade eder.Yapılan harcama yatırım ödeneğinden karşılanır.


Değiştirme (Tadil):

*Herhangi bir Maddi Duran Varlığın tümünde, kullanılmasını kolaylaştırmak veya kullanılma yerini değiştirmek gayesiyle, kapasitesi, verimliliği ve hizmet süresini uzatmaksızın ve hizmet şeklini değiştirmeden yapılan değişikliği ifade eder. Yapılan harcama yatırım ödeneğinden karşılanır.


Onarım (Tamir):

*Bir Maddi Duran Varlıkta meydana gelmiş aşınma, bozulma ve çürümelerin giderilmesi ile ünitenin eski haline getirilmesi için yapılan işlemleri ifade eder. İki çeşit onarım kullanılır;

-Normal Onarımlar:

Bina, tesis, makine, cihaz, aletler ve takımların kısa bir süre içinde aşınan, kırılan ve çürüyen parçalarının değiştirilmesi veya değiştirilmeden düzeltilmesi ve onarılması işlemleri normal onarımlardır. Yapılan harcama İşletme Bütçesi ödeneğinden karşılanır.

-Büyük Onarımlar:

Maddi Duran Varlıklarda bir yıldan daha uzun süreli kullanım imkanı sağlayan, revizyonların gerektirdiği değiştirme ve onarma işlemlerine “Büyük Onarım” denir. Yapılan harcama yatırım ödeneğinden karşılanır.


Yenileme ve Yerine koyma (İkame):

*Hizmet süresini tamamlamış ve verimi tükenmiş bir varlığın yerine aynı tür ve nitelikte diğer bir varlığın konulması işlemini ifade eder. Yapılan harcama yatırım ödeneğinden karşılanır.


Edinme Bedeli (İktisap Bedeli):

*Bir Maddi Duran Varlığın kendisinden beklenen ekonomik hizmeti vermeye başlamasına kadar yapılan yatırım tutarı o varlığın edinme bedelini ifade eder.
Satın Alma veya İnşa Bedeli :

*Sigorta-gümrük-nakliye-montaj giderleri v.s. ile hizmete girinceye kadar yapılan masrafların tümünü ifade eder


Alım Bedeli (Mübayaa Bedeli) :

*Bir Maddi Duran Varlığın elde edilmesi için ilk sahibine verilecek bedeldir.


Kayıt Kıymeti :

*Bir Maddi Duran Varlığın iktisap bedeli ile sonradan yapılacak ek, genişletme ve yararlanmayı artırma masraflarının tümünü ifade eder.


Kayıttan Düşürme (Iskat):

*Kayıttan düşürme, çıkarma ve yok etme işlemlerinin tamamını ifade eder.

-Kayıttan Düşme (Tenzil):

Bir Maddi Duran Varlığın önceden saptanan ortalama hizmet süresini doldurması ve verimliliğinin tükenmesi nedeniyle hizmetten alınmasına “Kayıttan Düşme” denir. Bu tür varlıkların tamamının amortismanının bitmiş olması gerekir.

-Çıkarma (İhraç) :

Hizmet süresini doldurmamış ve verimi tükenmemiş bir varlığın satılması, başka bir işletmeye gönderilmesi, kaza sonucu kaybolması, verimliliğinin tükenmesi nedenleri ile hesabından çıkartılması işlemine “Çıkarma “ denir.

-Takas (Mübadele):

Bir Maddi Duran Varlık yerine başka bir Maddi Duran Varlığın verilmek suretiyle değiştirilmesine “Takas”denir.


Aktarma (Nakil):

*Herhangi bir işyerinde hizmet vermekte olan bir Maddi Duran Varlığın o işyerinden diğer bir işyerine verilmesini ifade eder.


Maddi Duran Varlıklara İlaveler (Yeni Girişler):

*Bilanço dönemi sonunda yapılmakta olan yatırımlardan hizmete verilen kıymetleri ifade eder.


Amortisman:

*İktisadi işletmelerde, Arazi ve Arsalar hariç bir yıldan fazla kullanılan diğer değerlerin aşınma, yıpranma, değer kaybetme, vade ve imtiyaz surelerinin sona ermesi, piyasa hareketleri ve yeni buluşlar gibi nedenlerle uğradıkları kıymet kayıplarını gösteren ve yeniden temin amacını taşıyan bir hesap ve Muhasebe işlemini ifade eder.


Bakiye Bedel:

*Bir varlığın kayıtlı bedelinden birikmiş amortismanı çıkartıldıktan sonra kalan amorti edilmemiş kısmını ifade eder.MADDE-4

MADDİ DURAN VARLIK ÜNİTELERİ
Genel olarak başlı başına belirlenen bir hizmeti yapabilen her varlık, bir işin görülmesinde birbirinin tamamlayıcısı bir çok parçalardan oluşan bir bütün olsa bile her biri bağımsız bir ünite teşkil eder.

Esas işi görecek aracın çalışmasını sağlamak gibi tek başına hizmet verebilen, fakat genellikle esas amaç ile birlikte sahip olunan, aynı kılıf ve örtü içinde tek bir araç görünümü veren araçlar (Buzdolabı veya Çamaşır Makinesinin Motoru) ile, esas işi görecek araçtan ayrı bir kitle teşkil etmekle beraber bu araca doğrudan doğruya bağlı (Akuple) olan ve genellikle esas işi gören araçla birlikte tek bir ünite halinde sahip olunan ve başka tür bir araçla kullanılmayan yardımcı araçlar (Örneğin: Bir jeneratöre akuple türbün, bir motopompun motoru) bir bağımsız ünite birim kabul edilmeyip esas aracın bölünmez bütünü (mütemmimi) sayılmalıdır.


MADDE-5

MADDİ DURAN VARLIK SAYIMI
Maddi Duran Varlıklar devamlı bir gözetim ve kontrol altında bulundurularak, her yıl sonunda işletmece tayin ve tespit edilecek tarihte ve verilen süre içinde Bilanço kıymetini tespit edebilmek için sayım işlemi uygulanır.

Arazi ve Arsaların sayımı Bilanço döneminde görevlendirilecek bir sayım ekibi tarafından kayıtların esas edinme belgeleri ile kontrolu suretiyle yapılacaktır. Binalar, Tesisler, Makineler ve Cihazlar, Taşıtlar, Döşeme ve Demirbaşlar, Diğer Maddi Duran Varlıkların sayımı Bilanço döneminde sayım ekibi tarafından ünitelerin bulundukları yerlerde teker teker görülerek yapılacaktır. Sayımlara işletmenin büyüklüğüne ve işlerin herhangi bir zamanda durmaya uygun olup olmamasına bağlı olarak Bilanço tarihi olan 31 Aralık tarihinden evvel tespit edilecek bir tarihte başlanır ve 31 Aralık günü akşamına kadar bitirilir.

Bilançonun düzenlenmesi için sayımlara ne zaman başlanıp bitirileceğini, özellik arz eden işyerlerinin sayım şekillerini ve genel esaslarını içerir Sayım Genelgesi ile işyerlerine sayım işlemi duyurulur. Sayım sonuçlarına göre fazla ve noksanlıklar için düzenlenecek raporda fazla ve noksanlıkların gerekçesi detaylı olarak açıklanacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDİ DURAN VARLIKLARIN SINIFLANDIRILMASI
MADDE-6

ARAZİ VE ARSALAR
Arazi- Şehir içinde ve dışında muhtelif maksatlar için ayrılmış veya bölünerek arsalar haline getirilmeye elverişli geniş yeryüzü parçalarıdır.

Arsa- Şehir, kasaba ve köy sınırları içinde olup binalar için inşaata ayrılmış yeryüzü parçalarıdır.

Arazi ve arsalarda ünite (birim) her tapu senedinde ve bu senede ilişkin kadastro çapında saptanan yeryüzü parçalarına göre bölümlenir, her parsel bir birim olarak kabul edilmek suretiyle kayıtlara alınır.

Arazi ve arsalar sonsuz ömürlü varlıklar olduklarından amortismana tabi tutulmazlar.


MADDE-7

YERÜSTÜ DÜZENLERİ
Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak ve kolaylaştırmak, boşluk, su, toprak ve kayalarla birbirinden ayrılmış olanları birbirine bağlamak amacıyla yerüstünde inşa edilmiş her türlü yol, köprü, tünel, bölme, iskele, vb. gibi kitle ve hacimleri kapsar.

Bir başlangıç ve bitim noktası ile belirlenmiş veya bir saha halinde sınırlanmış veya bağımsız bir hacim ve kitle teşkil eden tertibatın her biri bir birimdir.


MADDE-8

YER ALTI DÜZENLERİ
Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak, boşluk su, toprak ve kayalarla birbirinden ayrılmış olanları birbirine bağlamak amacıyla yeraltında yapılan yatay düşey bölmeler, bağlantılar ve örtüler ile düzeltme kazı ve delme yolu ile meydana getirilen kitle ve hacimleri kapsar.

Madenlerde ana kuyular, galeriler yer altı dekovil hatları, kanal ve bacalar gibi bir başlangıç ve bir bitim noktası ile sınırlandırılmış başlı başına bir kitle hacim alan meydana getiren her düzen bir birimdir.


MADDE-9

BİNALAR
Yapıldığı malzeme ve yapılış amacına göre hizmet veren ve tesisatlarından ayrı olarak düşünülmeyen daimi ve muvakkat yapılardır.

Bir temel üzerine inşa edilmiş bütünü ile tek bir kitle meydana getiren her bina çeşitli bölümleri kapsasa bile bir birim kabul edilir.


MADDE-10

TESİSLER, MAKİNALAR VE CİHAZLAR

Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerini (Konveyör, Forklift vb.) kapsar.


a)Tesisler

Herhangi bir makinenin ürettiği enerjiyi ileten, dağıtım veya makine ve cihazların gördüğü işi geniş uzaklık ve alana iletmek için bu makine ve cihazlarla bunlara bağlı aletler arasındaki düzeni sağlayan ayrıntıların bütününe denir.


b)Makineler

Kendi kendine düzgün bir örnekte olmak üzere çalışan ilk veya ham maddelerin biçimini değiştiren, biçim veren veya yer altından çıkaran, enerjiyi hareket haline getiren veya enerji alıcısının hareketlerini iş gören parçaya ileten, ilgili bulunan faaliyetin yapılması için hizmet sağlayan aygıtlardır.


c)Cihazlar

Birkaç aletin uygun bir tarzda eklenmesinden meydana gelen belli bazı işlemlerin yapılmasına yarayan takımlardır


MADDE-11

TAŞITLAR
İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm kara, deniz ve hava taşıtlarını kapsar. İnsan ve yük taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması işlemlerini görmek üzere karada, havada ve suda hareket kabiliyetine sahip her türlü araçlardır.
MADDE-12

DÖŞEME VE DEMİRBAŞLAR
İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi tesislerde personelin dinlenmesini, oturulan yerlerin güzelleştirilmesi ve süslenmesini sağlayan, kullanılan eşya ve malzemenin düzenlenmesine, bölümlenmesine ve korunmasına hizmet eden, bürolarda ve oturulan yerlerde işlerin görülmesinde yardımcı olarak kullanılan mobilya eşya ve maddi varlıklardır.

İzlenimleri 3 Guruba Ayrılır.


a) Ünite Halinde İzlenimler

Üzerinde orijinal marka, numara veya kullanılma yeri bulunan ve şekli itibariyle miktarı 2-3 adedi geçmeyen veya bulunduğu yerde hemen hemen sabit ve bazen taşınan, üzerine özel bir numara (Demirbaş numarası) konmak sureti ile diğerlerinden ayrımı kolaylıkla mümkün olan ve yapılış tarzı itibariyle aynı zamanda bulunduğu yeri süsleyici niteliği bulunan ve dolayısıyla yüksek kıymetteki çeşitli mobilya ve demirbaşlar bu kategoriye girerler.


b) Ünite Takımı Halinde İzlenecekler

Genellikle birkaç parçadan oluşan ve üniteler takımı halinde edinilen ve yapılış tarzı itibariyle aynı zamanda bulunduğu yeri süsleyici niteliği bulunan ve dolayısıyla yüksek kıymetteki döşeme ile gümüş ve madeni demirbaşlardır.


c-) Ünite Grupları Halinde İzlenecekler

Ev ve bürolarda kullanılan ve süsleyici bir kıymeti olmayan mobilya ve demirbaşlardır.

Bu şekil döşeme ve demirbaşların kendilerine takılan adlara ve yapıldığı madde, şekil, özellik ve kıymeti bakımından diğerlerine karşılık ünite gruplarına göre bölümlenir.
MADDE-13

DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan, küçük aletler, modeller, kalıplar, ölçü ve tartı aletleri gibi ayırımlara tabi maddi duran varlıklardır.
MADDE-14

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
İşletmelerde yapımı süren ve tamamlandığında ilgili Maddi Duran Varlıklara aktarılacak olan, her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamaları kapsar. Satın alma, inşaat, montaj, genişleme, ekleme ve düzeltme işlemleri karşılığında yapılan harcamalarla, yatırımlar için yapılan yurt içi ve yurt dışı siparişlerinin ve bunlara ilişkin giderlerin tamamıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MADDİ DURAN VARLIKLARIN EDİNİLMESİ (İKTİSABI),

KAYITLARA ALINMASI VE İZLENMESİ
MADDE-15

MADDİ DURAN VARLIKLARIN EDİNİLMESİ (İKTİSABI)
İşletmenin yıllık yatırım programında yer alan projelerle yıl içinde verilen ek ödeneklere dayanılarak edinilecek birimlerin satın alma, yapım, montaj, genişletme ek ve yararlanmayı artırma işlemleri karşılığındaki harcamaları bunlar için edinilmiş veya yolda bulunan malzemelerin bedelleri ile masraflarının yatırım harcamaları hesabından geçirilmesi zorunludur. Değiştirme, (tadil) giderleri ile büyük onarım giderleri de yapılmakta olan yatırımlar hesaplarından geçirilir.Maddi Duran Varlıkların edinilmesi için iktisap bedeli değeri kadar ödeneğin alınması gereklidir.

Ödeneğin kabulü yatırım programı ile veya sene içinde varlığın mahiyet ve sarfiyat miktarına göre ilgili mevzuat gereğince Yönetim Kurulu onayı ile olur,

Ödeneğin yetersizliği durumunda ek ödenek alınması veya iptali de aynı hükümlere tabidir.

İnşa suretiyle edinilecek Maddi Duran Varlığın yapım işlemleri konusuna göre İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Satın alma yoluyla edinilecek varlıklardan,

a-) Gayrimenkuller Yönetim Kurulu Kararıyla,

b-)Taşıtlar Yönetim Kurulu Kararı ve Taşıt Kanunu hükümleri gereğince,

c-)Makine ve cihazlar, demirbaş malzemeler ve mefruşat Genel Müdürlük ve Müesseselerde satınalma Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili alım birimlerince yapılır.

Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğünde imal edilecek herhangi bir Maddi Duran Varlık mahiyetindeki malzeme, ödeneği bulunmak koşulu ile birim amirlerinin oluru ve iş emirlerine istinaden yapılır. Atölye sorumlu amirleri düzenlenen iş emirlerinde o iş için tahsisat bulunup bulunmadığını ifade eden kredili iş vizesini istemekle yükümlüdür.Hiçbir suretle ödeneği alınmadan Maddi Duran Varlık edinilmeyecektir.

Genel Müdürlük ve Müesseseler arasında yapılan Maddi Duran Varlık aktarmaları yatırım hesabına girmeden doğrudan ilgili varlık hesabına kayıtlı bulunduğu bedel ve amortisman üzerinden kaydedilir.


MADDE-16

HİBE YOLUYLA EDİNİLEN MADDİ DURAN VARLIKLAR
Hibe yoluyla Maddi Duran Varlık edinilmesi durumunda ödenek söz konusu değildir. Ancak hibe edilen varlığın belgesi varsa bu belge üzerinden, belgesi yoksa piyasa değeri üzerinden, piyasa değeri bilinemiyorsa takdiri kıymeti üzerinden kayıtlara geçirilir.

Hibe edilen varlıkların kayıt kıymetini içeren belge ile söz konusu varlık için düzenlenen Maddi Duran Varlık Fişi, Maddi Duran Varlıklar Hesaplarına alınmak üzere Muhasebe birimlerine gönderilir. Hibe malzeme, kaybolmasını önlemek ve kontrol altında bulundurmak için piyasa değeri üzerinden Maddi Duran Varlıklar Hesaplarına alınır. Bu işlem Kar/Zarar hesaplarını ilgilendirdiğinden hibe işleminin Müesseselerce başlatılması durumunda Yönetim Komitesi kararına istinaden Yönetim Kurulu kararı, hibe işleminin Genel Müdürlükçe başlatılması durumunda Yönetim Kurulu kararı alınması şarttır.


MADDE-17

MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLARA ALINMASI
Yatırım programında yer alan projelerle yıl içinde yeniden verilecek ek ödeneklere dayanılarak edinilecek birimlerden Satınalma, İnşa, Montaj, Genişletme, Ek ve Yararlanmayı artırma işlemleri karşılığında yapılmış masrafların yatırım hesaplarından geçirilerek hizmete alınanlar Tekdüzen Muhasebe Hesap Planındaki ait oldukları Maddi Duran Varlık hesaplarına edinme değerleri üzerinden Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu kararı ile aktarılır.

Yatırım hesaplarından geçirilerek tamamlanan işlerden Maddi Duran Varlık Hesaplarına aktarılacaklar Etüd, İnşaat ve Muhasebe birimlerinin kontrolünde tespit edilir.

Maddi Duran Varlıklara aktarılacak işlerin Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu karar tarihleri Bilanço tarihi ile ilişkilendirilecektir.

Yapılmakta olan yatırımlardan Maddi Duran Varlık hesaplarına aktarılacak malzemelere ait M.D.V. Nakil fişleri, binalara ait “İnşaat beyan cetvelleri” ile diğer tesislere ait “Tesis bilgi formları” İnşaat, Etüd-Tesis ve ilgili diğer birimlerce düzenlenerek yılı içinde Muhasebe birimlerine gönderilecektir.(Örnek:1-2-3)

Maddi Duran Varlık Nakil fişinin alan ve veren bölümleri sorumlular tarafından en az iki kişi tarafından tarih-isim-unvan-imza esaslarına göre doldurulmalıdır.

Maddi Duran Varlıklara ilave edilen kıymetlere bilgisayar ortamında kütük numarası verilerek Envanter Defteri kayıtlarına alınmaları sağlanır.

Kütük numarası verildikten sonra demirbaş malzemeler M.D.V. Nakil fişlerinden, İnşaat konulu varlıklar inşaat beyan cetvellerinden, arsa ve araziler tapu senedi veya çaplı tasarruf belgelerinden, diğer tesislerin tesis bilgi formlarından Maddi Duran Varlık sicil kartları açılacaktır. Sicil kartlarında varlığın Maddi Duran Varlık hesap numarası, bedeli, kütük numarası, demirbaş ve fabrika numarası binalarda kapı numarası, Maddi Duran Varlıklara alındığı yıl, ambar, bono tarih ve numarası, adedi ve karakteristik özellikleri ve yapılmakta olan yatırımın kredi ve hesap numarası bulunacaktır. Bu durum aynı zamanda Bilgisayarlı Muhasebe Sistemi (GUSTO) içinde de düzenlenecektir.

Muhasebe birimleri Maddi Duran Varlık Yeni giriş ve kart açma işlemlerini tamamladıktan sonra işyeri sorumlu memuru ile yeni girişler için mutabakat yapacaktır.

Yapılmakta olan yatırımlardan Maddi Duran Varlık hesaplarına ilave edilen işlerin proje numarası, mal oluş değeri ve cinsini gösterir listeler düzenlenerek Bilançoya eklenecektir.
MADDE-18

MADDİ DURAN VARLIKLARIN İZLENMESİ
Maddi Duran Varlıklarla ilgili işlemleri takip etmek üzere her işyerinde (Şube, servis, müstakil işyeri) mevcut personelden biri sorumlu memur olmak üzere yeteri kadar personel görevlendirilir. Sorumlu memurlar işyerlerine ait Maddi Duran Varlıklarla ilgili işlemleri takip etmek, bunları muhasebe birimlerine ve ilgili işyerlerine bildirmek zorundadır. Sorumlu memurların bilgisi dışında her ne şekilde olursa olsun işyerine demirbaş ve kayda tabi malzeme girişi yapılamaz ve başka bir işyerine devredilemez.

Genel Müdürlük ve Müesseseler arasında yapılacak Maddi Duran Varlık nakillerinde düzenlenecek Maddi Duran Varlık Nakil fişlerinde alan ve veren tarafı en az 2 yetkili tarafından isimleri açılarak imzalanacaktır.

Sorumlu memur işyerine ait demirbaş ve kayda tabi malzemeleri kullanıldıkları odalara göre, demirbaş ve kütük numaraları ile karakteristik özelliğini gösterecek şekilde listelere dökerek odanın görünür yerine asacaktır.

Sorumlu memurlar işyerlerinde kullanılan Maddi Duran Varlıkları kullanan şahıslara zimmetleyecek ve görevi devam ettiği sürece kontrolünü sağlayacaktır. Müşterek ve vardiyalı kullanılan malzemelerde ya müşterek kullanan şahıslara veya vardiya sorumlularına zimmetlenecektir. Görevleri nedeniyle üzerinde taşınmak üzere şahıslara verilecek demirbaş ve kayda tabi malzemeler imza karşılığı bir tutanakla teslim edilecek, bunların işten ayrılmaları durumunda geri alınması sağlanacaktır. İşyerlerine veya şahıslara verilen demirbaş malzemeleri kullananlar bunların bakımından ve muhafazasından sorumlu oldukları gibi mesai saatleri dışında açıkta bırakılmayıp kapalı dolap veya çekmecelerde saklanacaktır.

Senet veya tutanakla imza karşılığı bir kişiye verilen ve yalnız onun tarafından kullanılan demirbaş ve kayda tabi malzemelerin kaybolmasından, kırılmasından, aslı ile değiştirilmesinden doğacak zararlar ilgili kişiden tahsil edilir.

İşyerlerinde bu tür nedenlerle kaybolan veya hasar gören Maddi Duran Varlıkların ikame bedelleri işyeri amirlerince;a-) Suçlusu biliniyorsa yürürlükteki mevzuat (Toplu İş Sözleşmesi-Personel Yönetmeliği) hükümlerine göre tazmin edilecek.

b-) Suçlusu bilinmiyorsa konunun soruşturulması için ilgili birime intikali sağlanacaktır.Kaybolan, kırılan, aslı ile değiştirilen ve hasara uğratılan Maddi Duran Varlıklar için tahsil edilecek ikame (Yerine koyma) bedeli Maddi Duran Varlığın piyasa değeridir.Piyasada bulunmayan Maddi Duran Varlıklar için kıymet takdiri yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMA

ESASLARI, DÜZENLENECEK RAPORLAR VE YAPILACAK İŞLEMLER
MADDE-19

MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLARDAN ÇIKARTILMA ESASLARI
Maddi Duran Varlıklar hizmet süresini doldurması ve verimliliğin tükenmesi, hizmet süresini doldurmadan ve verimliliği tükenmeden satılması veya başka bir işletmeye verilmesi, kaybolması, teknolojik gelişmeler nedeni ile modasının geçmesi veya herhangi bir nedenle kullanma olanağının kalmaması durumlarında son kayıt kıymetleri ile kayıtlardan çıkartılır.

Kayıtlardan çıkarma işlemi ilgili varlığın özelliğine göre Müesseselerde Materyal Şube Müdürlüğü veya ilgili Materyal birimi, Genel Müdürlükte Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığının idari ve teknik elemanlarından oluşturulacak komisyonun düzenleyeceği rapora istinaden Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Kararlarına göre yapılır.

Malzeme fiyat artışları göz önüne alınarak kayıtlardan çıkartılacak Maddi Duran Varlıklardan Bilanço birim değeri 3.000,-TL.’ye kadar olanlar Müesseselerde Yönetim Komitesi Kararı ile, Genel Müdürlükte Genel Müdürün onayı ile, birim değeri 3.000,-TL.den fazla olanlar Müesseselerde Yönetim Komitesi Kararına istinaden Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdürlükte ise Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlardan çıkartılır. Bilanço birim değerlerinin limitleri Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilir.

Kayıttan çıkartılarak Kurum içindeki ünitelere verilecek varlıklar Bilanço kıymeti ile aktarılır. Her ne şekilde olursa olsun kayıtlardan çıkartılacak varlıklarla ilgili talepler Muhasebe birimlerine raporları ve diğer ekleri ile birlikte bildirilecektir. Söz konusu varlıklara ait liste ve raporlarda mutlak surette Kuruma intikal ettikleri tarih belirtilecektir.

Muhasebe birimleri yılı içerisinde bildirilen ıskatlarla ilgili konuları tetkik ederek ilgili karar organlarına en son 31 Aralık tarihine kadar intikal ettirecektir.

Kayıtlardan çıkartılacak (Iskat edilecek) Maddi Duran Varlıkların bu husustaki yazışmaları, raporları ve kararları Muhasebe birimlerinde bulundurulacak, Bilanço eki hazırlanan tablolar ayrıntılı bilgi verecek şekilde düzenlenecektir.Kayda tabi malzemelerin iz kayıt kıymetlerinin kayıtlardan çıkartılması da teknik ve idari elemanlardan oluşacak komisyon raporuna göre, Müesseselerde Müessese Müdürünün, Genel Müdürlükte Genel Müdürün onayı ile yapılacaktır.
MADDE-20

ÖZELLİK ARZEDEN MADDİ DURAN VARLIKLAR İÇİN DÜZENLENECEK RAPORLAR VE YAPILACAK İŞLEMLER
a-)Yerüstü Düzenleri:

İşyerlerince kayıtlardan çıkartılması istenen Yerüstü Düzenleri için Genel Müdürlükte İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığınca görevlendirilecek, Müesseselerde Etüd-Tesis Şube Müdürlüklerince görevlendirilecek teknik elemanların düzenleyeceği raporlarda, İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının onayı bulunacaktır. Bilanço değerleri ne olursa olsun Müesseselerde Yönetim Komitesi kararına istinaden Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdürlükte ise Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlardan çıkartılırlar.
b-)Yeraltı Düzenleri:

Yeraltı Düzenlerinin yangın, göçük, su basması, emniyet, cevher kalmaması veya işletilmesinin ekonomik olmaması nedenleriyle terk edilmesi durumlarında kayıtlardan çıkartılmaları için Müesseselerde Etüd-Tesis Şube Müdürlüğü sorumluluğunda, ilgili diğer şubelerden katılacak teknik elemanlardan oluşan bir komisyonun düzenleyeceği ıskat raporu, Etüd-Plan, Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanacaktır.Söz konusu raporda, aynı tesiste kullanıldığı halde Envanter Cetvellerinde ayrı kütük numaraları ile takip edilen ray ve borularında Yeraltı Düzenlerinin içinde gösterilerek kayıtlardan çıkartılması gerekir. Bilanço değerleri ne olursa olsun Müesseselerde Yönetim Komitesi kararına istinaden Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdürlükte ise Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlardan çıkartılır.
c-)Binalar:

Kayıtlardan çıkartılması istenen Binalar için Müesseselerde Etüd-Tesis Şube Müdürlüklerince görevlendirilecek bir komisyonun düzenleyecekleri rapor İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığınca onaylandıktan sonra ekleri ile birlikte (Binanın emlak vergisi beyan cetveli, vaziyet planı ve projesi) ilgili Müessesenin Muhasebe Şube Müdürlüğüne, Genel Müdürlüğe ait binaların kayıtlardan çıkartılması için İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığınca görevlendirilecek komisyonun düzenleyeceği rapor İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığınca onaylandıktan sonra ekleri ile birlikte Muhasebe Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir. Bilanço değerleri ne olursa olsun Müesseselerde Yönetim Komitesi kararına istinaden Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdürlükte ise Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlardan çıkartılır.

d-)Taşıt Kanununa Tabi Nakil Vasıtaları:

237 Sayılı Taşıt Kanunun 13.Maddesi gereğince ekonomik ömrünü tamamlayan vasıtalar için Genel Müdürlükte ilgili birimden, Müesseselerde Harici İşler Başmühendisliğinden yetkili bir makine mühendisi ile Karayolları veya Devlet Su İşleri İdaresinden bir makine uzmanı, Trafik Müdürlüğünden bir uzmandan oluşacak komisyonca Taşıt İhraç Raporu düzenlenecektir. Aracın satılması söz konusu ise ıskat kararı alınmayacak, Satınalma Dairesi Başkanlığınca satış işlemleri sürdürülecek, satış işlemi bittikten sonra kayıtlardan çıkarılması için ilgili Muhasebe birimlerine bildirilecektir. Araç satılmaksızın kayıtlardan çıkarılacaksa ıskat edilmeleri gerekmektedir. Bilanço değerleri ne olursa olsun Müesseselerde Yönetim Komitesi kararına istinaden Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdürlükte ise Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlardan çıkartılır.
e-)Silahlar :

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 30. maddesi gereği ihtiyaç fazlası silahların kayıtlardan çıkartılması Genel Müdürlük ve Müesseselerde Savunma ile ilgili birimler tarafından talep edilecektir. Bilanço değerleri ne olursa olsun Müesseselerde Yönetim Komitesi kararına istinaden Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdürlükte ise Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlardan çıkartılır.
f-)Telsiz Cihazları :

Genel Müdürlük ve Müesseselerde Telsizlerin kayıtlardan çıkartılması Telsizin ait olduğu işyeri ile Genel Müdürlük bünyesindeki Telsiz Amirliği arasındaki koordinasyon sonucu Muhasebe birimlerine bildirilerek yapılır. Kara Telsizlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığına, Deniz Telsizlerinde Telsiz İşletme Müdürlüğüne ruhsat iptali için başvuru Telsiz Amirliği tarafından gerçekleştirilir. Bilanço birim değerlerine göre Müesseselerde Yönetim Komitesi kararı, Genel Müdürlükte Genel Müdürün oluru ile veya Müesseselerde Yönetim Komitesi kararına istinaden Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdürlükte ise Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlardan çıkartılır.
g-)Tıbbi Cihazlar:

Tıbbi cihazların kayıtlardan çıkartılması için Personel Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünce görevlendirilecek uzman elemanların düzenleyecekleri rapor anılan Başkanlıkça onaylanacaktır. Bilanço birim değerlerine göre Müesseselerde Yönetim Komitesi kararı, Genel Müdürlükte Genel Müdürün oluru ile veya Müesseselerde Yönetim Komitesi kararına istinaden Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdürlükte ise Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlardan çıkartılır.
MADDE-21

DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR İÇİN DÜZENLENECEK RAPOR VE YAPILACAK İŞLEMLER
Özellik arz eden Maddi Duran Varlıkların dışında kalanların kayıtlardan çıkarma (Iskat) talepleri Müesseselerde Materyal Şube Müdürlüğüne veya ilgili Materyal birimine, Genel Müdürlükte Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.

Genel Müdürlükte Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığının, Müesseselerde Materyal Şube Müdürlüklerinin veya ilgili Materyal biriminin sorumluluğunda, kayıtlardan çıkarma talebinde bulunan işyeri Maddi Duran Varlık sorumlu memuru ve yetkili bir teknik eleman ile Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığının ve Materyal Şube Müdürlüğünün veya ilgili Materyal biriminin görevlendireceği yeterli sayıda teknik elemandan teşekkül edecek bir komisyon kurulur.Bu komisyon kayıtlardan çıkartılacak varlıkları yerinde tetkik ederek dört suret rapor düzenler.

Düzenlenen raporlardan iki sureti Genel Müdürlükte Makine ve ikmal Dairesi Başkanlığınca Muhasebe Daire Başkanlığına, Müesseselerde Materyal-Mekanizasyon Şube Müdürlüğünce veya ilgili Materyal birimince Muhasebe Şube Müdürlüğüne, bir sureti kayıtlardan çıkarma talebinde bulunan işyerine gönderilir. Bir sureti de raporu düzenleyen birimde saklanır.

Yeraltında yangın, su basması, göçük veya kaza sonucu kaybolan, kırılan veya hasar gören Maddi Duran Varlıkların kayıtlardan çıkartılmaları için bu olayların meydana geldiği tarihte işyeri yetkilisinin isim ve imzasını taşıyan aşağıdaki rapor ve tutanaklar düzenlenecektir:

*İşyeri Materyal Başmühendisi veya Mühendisi ile Emniyet Mühendisinin isim ve imzasını içerir vukuat raporu.

*İlgili Maddi Duran Varlığın zimmetli olduğu şahısların imzalı ifade tutanakları.

*Söz konusu şahısların suçlu olup olmadığını belirtir kanaat raporu ve tutanaklar.

Bu rapor ve tutanaklar 2 suret olarak tanzim edilecek ve işlemin yapılacağı yıl içinde en geç 10 gün zarfında Muhasebe Birimlerine gönderilecektir. Muhasebe birimleri kendilerine intikal eden ıskat işlemlerini mevzuat hükümlerine göre kontrol edecek ve yıl sonuna kadar karar mercilerine sunacaktır.

Bilanço birim değerlerine göre Müesseselerde Yönetim Komitesi kararı, Genel Müdürlükte Genel Müdürün oluru ile veya Müesseselerde Yönetim Komitesi kararına istinaden Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdürlükte ise Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtlardan çıkartılır.

Kayda Tabi Malzemelerin ıskat işlemleri aynı esaslar dahilinde olup Maddi Duran Varlıklardan ayrı olarak takip edilecek aynı rapora dahil edilmeyecektir.

Sayım noksanları ise ait oldukları yılda muvakkat hesaplara alınarak işleme konulacak, kayıtlardan çıkarılması sağlanacak ve aynı yılın Bilanço eki tablolarında gösterilecektir.


ALTINCI BÖLÜM

ENFLASYON DÜZELTME İŞLEMİ
MADDE-22

ENFLASYON DÜZELTME İŞLEMİ ESASLARI
17.12.2003 tarihinde kabul edilip 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5024 sayılı Kanunla, 213 sayılı Vergi Usul kanununun mükerrer 298.ci maddesi değiştirilerek Enflasyon Düzeltme İşlemi tesis edilmiştir. Buna göre “Fiyat Endeksindeki artışın içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100 den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10 dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer.” hükmü Maddi Duran Varlıklar içinde geçerliliğini korumaktadır.

YEDİNCİ BÖLÜM

KAYDA TABİ DEMİRBAŞLAR
MADDE-23

KAYDA TABİ DEMİRBAŞ MALZEMELERİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE HESAPLARDAN ÇIKARTILMALARI
Belirli bir hizmet ömrüne ve iktisadi verime sahip olmakla beraber yapılış ve kullanışları nedeni ile normal amortisman devrelerinden daha evvel yıpranma, kırılma ve kullanma değerlerini kaybetme ihtimallerine maruz kalan, kısa ömürlü veya bu vasıfları taşımakla birlikte edinme değerleri itibariyle hususi bir itfa rejimine tabi tutulmalarında ekonomik bir fayda elde edilemeyen, edinme değerleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313. maddesi ile her yıl belirlenen Maddi Duran Varlık niteliğindeki doğrudan gider yazılacak demirbaş ve mefruşatlar, amortisman-ödenek-kayıt ve izlenim açısından Maddi Duran Varlıklardan ayrıldıklarından bunlara Kayda Tabi Malzeme tabir olunur.

Kayda Tabi Demirbaş malzemeler yatırım bütçesi yerine kullanıldıkları işyerlerine göre işletme bütçelerinde gösterilir.

Amortismana tabi olmadıklarından masraf kaydedilirler.

Kayda Tabi Demirbaş malzemeler bedel ve amortisman bakımından Maddi Duran Varlıklardan ayrılmakla birlikte diğer işlemleri (Iskat-nakil-izlenim-sayım) aynı hükümlere tabidir.

Kayda Tabi Demirbaş malzemelerin kayıtlardan çıkarılması oluşturulan komisyonun düzenlediği kayıttan çıkarma raporuna göre Müesseselerde Müessese Müdürlerinin, Genel Müdürlükte Genel Müdürün onayı ile yapılacaktır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER
MADDE-24

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
T.T.K Yönetim Kurulunun 23.11.1989 tarih ve 353 sayılı kararları ile kabul edilen Maddi Duran Varlıklar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE-25

YÜRÜRLÜK
Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

EK: 1 – Örnek 1 – Maddi Duran Varlık Nakil Fişi

2 – Örnek 2 – Maddi Duran Varlıklardan Çıkartılacakların Listesi

3 – Örnek 3 – Tesis Bilgi formuÖrnek : 1
MADDİ DURAN VARLIK NAKİL FİŞİ
ALAN VEREN


Yüksek Gerilim İşl.Müd.Müdürlük

Makine ve İkmal Daire Başk.

ServisAdı ve Miktarı

Kullanılacağı Yer

RÖLE TEST CİHAZI (1) Adet

Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü

Tam EvsafıSML PTE –50-CET

No 108146

115/230 V 50/60 Hz 700 VA

Demirbaş ve Fabrika No:

Marka Tip ve Model:

Anbar, Bono Tarih ve No:

Etinorm veya Atöl.Fiş No:

086248

SMC PTE-50-CET

43 Anb. 15.02.2010 00002

034 099 0170

YAPILMAKTA OLAN İŞLER

Kredi ve

Hesap No:


60060 0902GİDECEĞİ MADDİ DURAN VARLIKHesap No:

Kütük No:

Bedel :

Amor.ve Nis.

00.253.00.34.640

1500/10

45.660,00

Tarih-İsim-Unvan-İmzaYetkili İmzalar

Tarih-İsim-Unvan-İmza

Not: 1-)Maddi Duran Varlık Nakil Fişi demirbaş ve kayda tabi malzemelerin anbardan çekilişlerinde ve işyerleri arası nakillerde açıklamalı olarak üç suret doldurulacak, aslı Muhasebe Servisine verilecektir.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek : 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYITLARDAN ÇIKARTILACAK MADDİ DURAN VARLIKLAR

(ISKAT LİSTESİ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSİM

HESAP NO:

KÜTÜK NO:

NİSP.

AD.

BEDEL

YEK.AMORT.

ENF.DÜZELTME

B.BEDEL

İNTİKAL TARİHİ

HESAP MAKİNASI

0.253.00.81.522

438/25

25

1

350,00

349,00

0,00

1,00

1979

TULUMBA

0.253.00.50.533

1311/30

25

1

1.825,42

1.825,42

0,00

0,00

1980

TAHLİSİYE CİHAZI

0.253.00.72.533

1324/12

25

11

8.311,72

8.311,72

0,00

0,00

1982

MASA

0.255.00.03.522

1231/56

25

4

80,00

76,00

  0,00

4,00

1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUN....

 

 

 

17,00

10.567,14

10.562,14

0,00

5,00

 

Örnek : 3

TESİS SİCİL FORMU


TESİSİN İSMİ : İ Z A H A T


TESİSİN CİNSİ : (Özellikleri, ekleri v.s.)
KREDİ VE HESAP NO :
BAŞLADIĞI TARİH :
BİTTİĞİ TARİH :
BULUNDUĞU İŞYERİ :
KAYITLI OLACAĞI İŞYERİ :
TARİH İMZA__
Etüd-Tesis Şb.Müd.

veya


İnşaat Şb.Müd.


Yüklə 166,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin