1. Landşaftın əsas komponentləri


Rekreasiya ərazilərinin mühəndis hazırlığı tədbirlərinə aid deyilYüklə 461,71 Kb.
səhifə3/5
tarix20.01.2017
ölçüsü461,71 Kb.
#639
1   2   3   4   5
Landşaft memarlığının nəzəriyyəsi və təcrübəsi 300 tes


168. Rekreasiya ərazilərinin mühəndis hazırlığı tədbirlərinə aid deyil:

A) Sanatoriya-sağlamlıq müəssisələrinin su təchizatı sisteminin təşkili

B) Ərazinin su basmasından qorunması

C) Aşağı səviyyəli ərazilərə torpağın tökülməsi

D) Sürüşmənin stabilləşdirilməsi

E) Süni çimərliklərin qurulması və sahilyanı zolağın abadlaşdırılması169. Rekreasiya zonalarının mühəndis hazırlığı tədbirləri təmin etməlidir, düzgün olmayan cavab:

A) Kurort-rekreasiya şəhərsalma yaranması sisteminin strukturunun iyerarxiyası

B) Əsas tikilmə obyektlərinin istifadə olunmayan və rahat olmayan ərazilərdə rekreasiya məqsədi ilə yerləşdirilməsi

C) Təbii relyefin tikinti zamanı maksimum saxlanılması

D) Bitkilərin tikinti zamanı maksimum saxlanılması

E) Yeni təbii landşaftının bərpa edilməsi, qorunması və yaradılması170. Kurort-rekreasiya rayonları bölünür, düzgün olmayan cavab:

A) Nəqliyyat kommunikasiyalar sisteminin təşkilinə görə

B) Təbiət şərtlərinə görə

C) Funksional profilinə görə

D) Rekreasiya fəaliyyətinin mövsümlüyünə görə

E) Dövlət əhəmiyyətinə görə - respublika və yerli əhəmiyyətli171. Kurort-rekreasiya ərazilərinin nəqliyyatla çatmaq mümkünlüyündən asılı olaraq, həmçinin orada rekreasiya məşğulluğunun forma və növünə görə ayırmaq olar:

A) Mühəndis mənimsənilməsi və abadlaşdırılması əraziləri

B) Gündəlik gəlmə əraziləri

C) Həftəlik gəlmə əraziləri

D) Uzun müddətli və qarışıq rekreasiya əraziləri

E) Uzun müddətli rekreasiya və kurort müalicəsi növlərinin əraziləri172. Şəhərin yaşıllıq sisteminin nəzəri sxemi. Planlaşdırma layihəsində müəllif yaşıl əkililəri bərabər bütün şəhər üzrə mümkünlüyün minimal radiusunda bölür. Yaşıl əkililərin “halqa” şəklində yerləşdirmə layihə təklifinin müəllifi kimdir?

A) Fransız şəhərsalma mütəxəssisi E. Enar

B) Alman şəhərsalma mütəxəssisi R. Eberştadt

C) İngilis planlaşdırıcısı Q. Pepler

D) İngilis sosialist-utopisti E. Qovard

E) Memar Le Korbuzye173. Yaşıllıq sisteminin nəzəri sxemi – əkililərin “ləkələrlə” yerləşdirməsi. Layihə təklifinin müəllifi kimdir?

A) E. Enar – Fransa

B) Le Korbuzye

C) Tomas Mor – İngiltərə

D) B. Morinq – Almaniya

E) V.A. Lavrov – Rusiya174. Yaşıllıq sisteminin nəzəri sxemi – əkililərin kombinasiya edilmiş sxemi, harada ki yaşıl “pazlar” yaşıl “halqalarla” əlaqələndirilir. Layihə təklifinin müəllifi kimdir?

A) Q. Pepler

B) E. Qovard

C) Artur Soria və Mata

D) E. Enar

E) Le Korbuzye175. Yaşıllıq sisteminin nəzəri sxemi – əkililərin “pazlarla”

yerləşdirməsi. Bu sxemlə “pazlar” şəhərin mərkəzinə qədər

daxil olurlar və xarici yaşıl zolaqla birləşirlər. Layihənin müəlliflərini sadalayın:

A) Alman şəhərsalma mütəxəssisləri R. Eberştadt, B. Morinq, R. Petersen

B) Rus memarları N. Baranov, V.A. Lavrov, M.Y. Qinzburq

C) Memarlar Le Korbuzye, E. Bellami, Mis Van der Roe

D) İngilis memarları E. Qovard, Q. Pepler, Tomas Mor

E) Roma memarı Vitruviy176. Hindistanda Çandiqarx şəhərinin planlaşdırma sxemi. 500 min nəfərlik şəhər. Şəhərin yaşıllıq sistemi yaşıl zolaqlar formasında yaşayış tikililəri zonalarından keçir. Layihənin müəllifi:

A) Le Korbuzye

B) N.A. Milyutin

C) M.Y. Qinzburq

D) E. Qovard

E) B. Morinq177. 3 mln. nəfərlik şəhər layihəsi. Şəhərin

mərkəzi hissəsində ictimai təyinatlı 60 mərtəbəli xaçaoxşar binalar yerləşirlər. Mərkəzin ətrafında 6 mərtəbəli evlərin yaşayış rayonları yerləşir. Şəhərin bütün qalan ərazisi – parklar və istirahət zonaları. Layihənin müəllifi:

A) Le Korbuzye

B) İ.N. Leonidov

C) N.A. Milyutin

D) E. Enar

E) V. Qruen178. Mənzərə - ... anlayışıdır (səhv cavab):

A) Görmə

B) Tamaşaçı

C) Landşaftın hissəsi

D) Kiçik fəzanın şəkli

E) Topiar sənəti179. Relyef nəyin ümumi təşkilinin vacib faktorudur?

A) Mənzərənin

B) Parterin

C) Ağaclığın

D) Gül gərdisinin

E)


180. Topiar sənətinin elementləri:

A) Fiqurlı qırxma

B) Nohurlar

C) Köşklər

D) Daşlı bağlar

E) Fəvvarələr181. Meşə-parkın həcm-məkan kompozisiyası ibarətdir:

A) Qapalı, yarıaçıq, açıq məkanlardan

B) Müntəzəm planlaşdırmadan

C) Alleya və cərgəli əkililərdən

D) Rokariyaların dekorativ kompozisiyalarından

E) Fitonsidləri ifraz edən bitkilərdən182. Antropogen landşaft nədir?

A) Qarşılıqlı təsirli antropogen və təbii komponentlərdən ibarət olan landşaft

B) Təbii mühitin təbii inkişafı nəticəsində yaranan landşaft

C) Yerin relyefi

D) Parkın “skeleti”

E) Müəyyən bitki və heyvanlar aləmi ilə sahənin yerli iqlim xarakteristikası183. Yapon dilində bağ “ten-say” adlanır. Bu nə deməkdir?

A) “Dağ və su”

B) “Dağ və çöl”

C) “Su və dəniz”

D) “Çöl və meşə-çöl”

E) “Şəlalə və təpə”184. Yaponiyada, keramik vazalara yerləşən, karlik ağacların özlərinin əsl prototiplərini tam oxşarlıqları ilə təəccübləndirən minyatür “parkların” yaradılması çox populyardır. Belə bağsalma incəsənəti necə adlanır?

A) “Bansay”

B) Suçjou

C) “Ten-say”

D) “Bey-xay”

E) “Yapon karlikləri”185. Uzaqdan aydın görünən ümumi yaşıllıq kontur necə adlanır?

A) Siluet

B) Qazon

C) Alleya əkililəri

D) Cərgəli əkililər

E) Sarmaşan bitkilər əkililəri186. Yaşıllaşdırma obyektlərinin layihələndirilməsində açıq (qazon, çəmən ) və qapalı (ağac kolluq bitkilər ilə əkilmiş) məkanların əlaqəsi nəyə təsir edir?

A) Külək və temperatur-radiasiya rejimə

B) Seysmik rejimə

C) Yağıntıların miqdarına

D) Maqnit qasırğasına

E) Turşu yağışlara187. Çöl gülləri ilə təbii çəmən nədir?

A) Sərbəst planlaşdırılmış mənzərəli park talaları

B) Parter qazon

C) Dekorativ qazon

D) Sadə qazon

E) Üfqi səth üzərində kompozisiya188. Park planlaşdırmasının vacib komponenti:

A) Alleya

B) İqlim

C) Radiasiya

D) İnsolyasiya

E) Yağıntıların miqdarı189. Sıravi əkililər – küçə əkililər, səhv cavab:

A) Meşəpark mənzərəsi yaradan ağac qrupları

B) Hərarəti 15-20% aşağı salırlar

C) Çoxlu miqdarda tozun, qazın qarşısını alır

D) Səs ilə mübarizədə əsas vasitələrdən biridir

E) Şəhər küçələrində günəş radiasiyasını yumşaldır190. Parkın planlaşdırılması, onun yollarının istiqamətləndirilməsi ibarətdir:

A) Relyefin təşkilindən

B) Yerüstü suların çəkilməsindən

C) Bitki çeşidlərinin yığılmasından

D) Tikinti işlərinin həcmindən

E) Park kompozisiya elementlərindən191. Kompozisiya nədir?

A) Obyektə vahid bədii forma verən ayrı-ayrı elementlərinin bir-birinə və bütöv birləşməsidir

B) Şəhər strukturunda kiçik memarlıq formalarıdır

C) Yaşıllaşdırma obyektinin yaranma prosesidir

D) Şəhər xarici və daxili xüsusi təyinatlı əkililərdir

E) Ümumi istifadəli əkililərdir192. Yaşıllaşdırılan məkanın kompozisiyası, səhv cavab:

A) Şəhərdaxili yaşıllıq sistemi

B) Onun təşkili

C) Onun ideya düşüncəsi və obyekt təyinatı ilə şərtləndirilən təşkili, strukturudur,

D) Onun hiss və elementlərinin müəyyən edilməsi və yerləşdirilməsi

E) Onlar arasındakı bağlılıq, onların bitgilərlə və memarlıq həcmləri ilə doldurulmasıdır193. 1919-cu ildə Bakının baş memarı:

A) Zivər bəy Əhmədbəyov

B) Fon der Nonne

C) İvanitskiy

D) Qasım bəy

E) O.Porfinov194. Şəhər daxilində ümumi istifadə əkililəri yerləşdirilməlidirlər, səhv cavab:

A) Sənaye müəssisələri və yaşayış rayonları arasında

B) Ayrı-ayrı rayonlar üzrə

C) Onların hər birində əhalinin proporsional sıxlığı

D) Yaşayış yerlərindən aralı olması bu əkililərə çatmaq üçün hərəkətdə minimum vaxt sərf etməklə bütün əhaliyə onlardan istifadə etməyə imkan verən

E) Təbii şəraitlə, mövcud qurğularla, şəhərlə nəqliyyat əlaqələri və s. ilə müəyyən edilir195. Azərbaycanda, Şərqin başqa ölkələrində qədimdə “bеhişt” bağı nə idi?

A) Yerli əhalinin bağ sahələri və bostanları

B) Cənnətin həzz yеri

C) Bütpərəstlik allahları və ruhlarının məskəni

D) İslamın dünyaya оlan münasibətində təbiətin və insanın həyat tərzinin simvоlik təsviri

E) Qızmar yay günəşindən qorunmaq yeri196. Azərbaycanın antik və ilkin оrta əsr landşaft mеmarlığının əsas inkişaf mərhələləri hansı ölkənin tariхi ilə bağlı idi:

A) Qafqaz Albaniyanın

B) Russiyanın

C) İtaliyanın

D) İranın

E) Türkiyənin197. Şəhərin və оnun ətraf yеrlərinin Araz çayı üzərindəki əlvеrişli cоğrafi-landşaft mövqеsi onu fеоdal Azərbaycanın daha görkəmli şəhərlərindən biri еdir. Bu hansı şəhərdir?

A) Naхçıvan

B) Bakı

C) Bərdə

D) Şuşa

E) Qəbələ198. Azərbaycanın sоnrakı оrta əsr dövründə şəhərlərin əsas landşaft mеmarlığı kоmpоnеnti:

A) Fərdi bağla küçənin arası hündür hasarla kəsilirdi

B) Milli park

C) Şəhər parkı

D) Müntəzəm park

E) Bağ-park kompleksləri199. XVII-XVIII əsrlərdə Naхçıvanın hansı şəhərini şəhər bağlarının, sıх yaşıllıqlarının çoxluğuna görə, əlvеrişli iqlimə görə “dünyanın cənnəti” adlandırırdılar?

A) Оrdubad

B) Culfa

C) Ərdəbil

D) Gəncə

E) Şərur200. XV-XVI əsrlərin astanasında Оrdubadın və оnun bağlarının əsas inkişaf amili:

A) Təbii landşaft

B) Antropogen landşaft

C) Texnogen landşaft

D) Şəhər landşaftı

E) Sənaye landşaftı201. XVIII-ХIХ əsrlərin əvvəllərində Оrdubadın yaşıllaşdırma sistеmi üçün хaraktеrik cəhət idi:

A) Küçələrin bоyunca iki-üç kiçik kvartal yaşıl mеydanların yеrləşdirilməsi

B) Su təmini şəbəkəsinin inkişafı

C) Nəqliyyat şəbəkəsinin inkişafı

D) Sənaye landşaftının inkişafı

E) Şəhər küçələri cərgəli əkililərlə əkilmişdirlər202. 1878-ci ilin planında sоnralar ictimai bağlara və bağçalara çеvrilən və mərkəzi rayоnun ümumi-landşaft quruluşunda mühüm yеr tutan yaşıllıqlar qеyd еdilmişdi. Bunlar:

A) Qubеrnatоr və Mariin bağları, Sisiyanоv bağçası

B) Səməd Vurğun bağçası, Qubernator bağı

C) Mikayıl Müşviq və Səməd Vurğun bağçaları

D) Cəfər Cabbarlı bağçası, Mariin bağı

E) Üzeyir Hacıbəyov və Hüseyn Cavid bağçaları203. Mərdəkandakı H.Z.Tağıyevin malikanəsinin layihəsinin müəllifi:

A) Mеmar I.V.Qоslavskiy

B) Dadaşov

C) M.Useynov

D) F.Əbdürəhmanov

E) L.A.İlyin204. Mərdəkanda tikilən Ş.Əsədullayеv malikanəsinin tikintisi aiddir:

A) XIX əsrin 90-cı illərinin aхırına

B) XVIII əsrin axırına

C) XII əsrin axırına

D) XX əsrin 20-ci illərinin axırlarına

E) XIX əsrin 70-ci illərinin əvvəllərinə205. Mərdəkandakı H.Z.Tağıyevin malikanəsi yaranıb:

A) XIX əsrin 90-cı illərində

B) XX əsrdə

C) XVII əsrdə

D) XV əsrdə

E) XVIII əsrin axırla206. Mərdəkandakı İ.B.Hacınskinin malikanəsi yaranıb:

A) ХХ əsrin birinci оn illiyində

B) ХIХ əsrin birinci оn illiyində

C) XIX əsrin axırlarında

D) XVIII əsrin axırlarında

E) XVII əsrin axırlarında207. Çin bağları haqqında ilk məlumatlar aiddir:

A) XII əsrə b.e.ə.

B) XII əsrə

C) IX əsrə

D) X əsrə

E) XVII əsrə208. Feodalizm dövrü yapon bağlarının əsas süjetləri:

A) Dağlar, təpələr, daşlar və sulardır

B) Heykəllərlə bəzədilmiş alleyalar

C) Dördbucaq və düzbücağa bölünmüş müntəzəm bağ

D) Palıddan soliter

E) Labirintlər - əyri və düyünlü yollar şəbəbəkəsi209. Orta əsr monastr tipli bağların xarakteri:

A) Müntəzəm

B) Ekoloji

C) Mənzərə

D) Təbii

E) Ekzotik210. Monastr tipli bağların əsas xüsusiyyətləri, səhv cavab:

A) Mədəni işlərin təşkili

B) Tənhalıq

C) Xəyalpərəstlik

D) Sakitlik

E) Utilitarlıq211. Qala və sarayların daxilinə yerləşən bağlar necə adlanırdılar?

A) Feodal bağları

B) Monastr bağları

C) Mavritan bağları

D) Klassik bağlar

E) Ərəb bağları212. Ortaəsr bağ və parkların növləri:

A) Monastr, feodal, mavritan

B) Botanika, müntəzəm, klassik

C) Utilitar, kəndli, kənd təsərrüfatı

D) Məhdud, sanitar-qoruyucu, təsərrüfat

E) Ortaəsr, ərəb, klassik213. Avropada mavritan sayağı bağlar nə vaxt meydana gəlmişdirlər?

A) VII yüz illiyin əvvəllərində

B) IX yüz illiyin əvvəllərində

C) XVIII yüz illiyin axırlarında

D) XIX əsrin əvvəllərində

E) III yüz illiyin əvvəllərində214. Ortaəsr bağın xarakterli detalı:

A) Labirint

B) Süni qayalar

C) Beton yolları

D) Xatirə qurğuları

E) İdman qurğuları215. İntibah dövrünün bağları aiddilər:

A) XVI əsrə

B) XII əsrə

C) XIII əsrə

D) XIX əsrə

E) X əsrə216. Müntəzəm stil Avropada özünün çoxsaylı təqlidçilərini tapdı. Bu stil ondan yaranmışdır:

A) Rokoko

B) Feodal

C) Ərəb

D) Mavritan

E) Mənzərə217. Rokoko stili xarakterizə olunur:

A) Bütün variantlar düzdür

B) Şpaler əkililərinin tətbiqi ilə

C) Agac və kolluqların müxtəlif formada qayçılanması ilə

D) Çoxsaylı heykəltaraşlıq fiqurları ilə

E) Çoxsaylı bağ qurğuları ilə218. A.Lenotrun ilk böyük əsəri Fransanın maliyyə naziri Fukeyə məxsus olan Vole Vikont malikanəsindəki park olmuşdur. Bu parkda Lenotr ilk dəfə olaraq nəyi tətbiq etmişdir:

A) Üç şüalı kompozisiyanı

B) Mənzərə kompozisiyasını

C) Terraslaşdırmanı

D) “Asma bağları”

E) Miniatür “parkları”219. Hansı parkı A.Lenotr yaratmamışdır:

A) Bukinqemdə Stou parkı (1714)

B) Vole Vikont malikanəsindəki parkı (1661-1663)

C) Tyuilridəki bağları (1664-1672)

D) Şatilyi parkı (1693) və Mariya bağı (1669 )

E) Versal parkı (1662-1700)220. Versal saray parkının müntəzəm stilinin xarakterik xassəsi:

A) Sarayın ətraf parkdan üstünlüyü

B) Parkın əsas elementləri: qum və daşlar

C) Parkın əsas süjetləri: dağlar, təpələr və su

D) Xarakterik xassəsi karlik ağaclarıdır

E) Parkın əsas zonalarında gözəl mənzərələrin yaradılması221. Təsərrüfat fəaliyyəti prosesində insan bəzi təbii komponentləri dəyişir:

A) Torpaq, su rejimi, fauna və flora

B) Elektrik xəttləri, dəniz, bitki aləmi

C) Relyef, heyvanat aləmi, zavodlar

D) İqlim, flora, fauna, yollar, su rejimi

E) Elektrik xəttləri, flora, fauna, zavodlar222. Yeni landşaftlar müasir sivilizasiyanın çoxlu aspektləri ilə yaradılır:

A) Bütün cavablar düzdür

B) Sənaye landşaftı

C) Nəqliyyat landşaftı

D) Şəhər landşaftı

E) İstirahət landşaftı223. İngiltərədə Darmer parkı hesab olunur:

A) Mənzərə parkı

B) Müntəzəm parkı

C) Miniatür parkı

D) Dekorativ parkı

E) Mavritan növü224. XVIII əsrin landşaft memarları – mənzərə parklarının müəllifləri. Düzgün variantı seçmək:

A) Vilyam Kent, Lanselot Braun, P.İ.Lenne, X.Renton

B) A.Lenotr, Lui Levo, Şarl Leberen

C) Fişer fon Ermex, A.Lenotr, Lui Levo

D) Vilyam Kent, X.Renton, A.Lenotr

E) P.İ.Lenne, X.Renton, A.Lenotr225. Fransanın ilk landşaft parklarından biri, 1760-cı ildə Morel tərəfindən yaradılan park:

A) Ermenon-Vil

B) Yellouston

C) Versal

D) San-susi

E) Stou


226. Müstəqillik uğrunda müharibədən sonra ABŞ-ın bir sıra şəhərlərində ictimai bağlar və villalar tikməyə başladılar. Xüsusilə bütün dünyada çox məşhur olan park:

A) Yellouston

B) Stou

C) “Amsterdam meşəsi”

D) Monte-Karlo

E) Alupkin227. Parkın planlaşma strukturunun formalaşmasında, onun kompozisiya mehvərində, mərkəzində çox zaman həlledici rol oynayırlar:

A) Su qurğuları (çaylar, bulaqlar, hovuzlar, kanallar və s.)

B) Soliter, tək ağac

C) Siluet, parkın panoraması

D) Mənzərə, şəkil, landşaft

E) Antropogen və təbii landşaft228. Şəhər parkının landşaftında talaların çox böyük:

A) Bütün variantlar düzdür

B) Kompozisiya əhəmiyyəti varın

C) Funksional əhəmiyyəti var

D) Estetik təyinatlar vardır - onlar mənzərələrə genişlik, işıq və istilik verirlər

E) Onlar kompozisiyada açıq məkan kimi zəruridirlər, əkililər kütləsi təzad təşkil edirlər, gəzinti, oyunlar və idman üçün istifadə olunurlar229. Klassik soliter ağacı, səhv cavab:

A) Göyrüşyarpaqlı ağcaqayın

B) Palıd

C) Cökə


D) Qara şam

E) Küknar, söyüd230. Mərdəkanda M.Muxtarovun malikanəsinin sahəsində yerləşir:

A) Dendropark

B) Zoopark

C) Hidropark

D) Uşaq parkı

E) Sanatoriya231. Azərbaycanın hansı iqlim zonasında Lənkəran şəhəri yerləşir:

A) Subtrоpik

B) Kontinental

C) Kəskin kontinental

D) Tropik

E) Mülayim kontinental232. Şəki öz məşhur ipəyi ilə tanınır. Hansı ağacdan ipək alınır?

A) Tut ağacı

B) Çinar

C) Palıd

D) Əncir

E) Cökə


233. Şuşa şəhərinin landşaft memarlığına böyük təsir göstərirlər:

A) Çoxsaylı yarğanlar və bulaqlar

B) Magistral yollar

C) Sənaye müəssisələri

D) Pansionatlar, istirahət evləri

E) Şəhərin landşaft-planlaşdırma sistemində kompozisiya oxları234. XVI – XVIII əsrlər feodalizm dövrünün bağ və parklarının memarlıq-landşaft kompozisiyasının üsulları

A) Bütün cavablar düzdür

B) Relyefin xüsusiyyətləri hesablanırdı

C) Təbii-iqlim şərtləri

D) Əhalinin məişət adətləri

E) Keçmiş dövrün ənənələri davam edir235. “Asma bağlarının” vətəni:

A) Midiya (müasir Azərbaycanın ərazisi)

B) Türkiyə

C) Albaniya

D) Almaniya

E) Yaponiya236. Antik dövrdə Qafqaz Albaniyasının landşaft memarlığının inkişafı kimin əsərlərində izah olunmuşdur?

A) Üç cavabın hamısı düzdür

B) Üç cavabın hamısı səhvdir

C) Strabonun (I əsr e.ə. – I əsr b.e.)

D) Klavdiy Ptolemeyin (I – II əsrlər b.e.)

E) Moisey Kalankatuyskinin (VIII əsr)237. VIII-IX əsrlərdə Əl-Istaхri tərəfindən tanınan Rеy və Isfahandan sоnra Ön Asiyanın üçüncü şəhəri:

A) Bərdə

B) Samux

C) Quba

D) Xudat

E) Muğan238. Qarabağın əsas mədəni-tariхi mərkəzi оlan Şuşa şəhərinin mеmarlıq-landşaft simasının fоrmalaşmasında iştirak edirlər:

A) Qədim mеmarlıq abidələri və təbii kоmpоnеntlər

B) Subtropik iqlim və şəhərin planlaşdırma strukturu

C) Sisianov və Mariin skverləri

D) Duzlu göllər (Masazır, Qala, Xocasan)

E) Şimal küləyi “Xəzri” və açıq havada Qala tarixi-etnoqrafik muzeyi239. Palçıq vulkanların sayına və müxtəlifliyinə görə Azərbaycan dünyada birinci yer tutur. Dünyada tanınan 800 palçıq vulkandan neçəsi Azərbaycanda mövcuddur?

A) 400


B) 150

C) 200


D) 700

E) 50


240. Azərbaycanın antik və ilk-ortaəsr landşaft memarlığının inkişafının vacib mərhələləri hakim cəhətlərlə bağlı idi:

A) Qafqaz Albaniyasının tarixi ilə, onun mədəniyyəti və insənəti ilə

B) Russiyanın tarixi ilə

C) Almaniyanın tarixi ilə

D) Orta Asiyanın tarixi ilə

E) Misirin tarixi ilə241. Qasımbəy Hacıbababəyоvun layihəsinə əsasən qala divarları bоyunca yеrləşən (Bazar küçəsi, indiki Azərbaycan prospekti) 600 m uzunluğunda çох gözəl dəniz kənarı neçənci ildə salınmışdı?

A) 1860


B) 1700

C) 1940


D) 1500

E) 1901


242. 1898-ci ildə Bakının baş planı kim tərəfdən tərtib edilmişdir?

A) Mühəndis fon der Nonne

B) Memar A.P.İvanitskiy

C) Memar Qasımbəy Hacıbababəyоv

D) Memar A.Koşinskiy

E) Memar İ.V.Qoslavskiy243. Azərbaycan bağ-park quruculuğunda XIX əsrin 80-ci illərində tikilən Petoleo villası (Neft villası) kimə məxsus idi?

A) Nobel qardaşlarının şirkət işçilərinə

B) Hacı Zeynalabdin Tağıyeva

C) Ş.Asadullayeva

D) D.Muxtarova

E) İ.B.Hacınskiyə244. Şəki şəhərinin yaşıl memarlığının iradəli görkəmi bu xüsusiyyətlərin hansına uyğun gəlir?

A) Bütün variantlar düzdür

B) Şəhər bağlarının təbii mühitlə əlverişli əlaqəsinə

C) Şəhərin landşaft memarlığının aparıcı komponentləri kimi

D) Gözəl təbii şəraitlərlə

E) Şəhər mühitinin estetik zənginləşməsi məqsədi ilə yerin xüsusiyyətlərinin istifadəsi245. Şəki şəhərində hakim mövqe tutan XVIII əsrin regional abidəsi bu abidələrin hansıdır?

A) Şəki Xan sarayı

B) Nizami adına muzey binası

C) Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyi

D) Bülbülün ev muzeyi

E) Topxananın gözəl meşə massivi246. Şəkinin baş kompozisiya oxu olan sahil vasitəsi ilə bir-biri ilə əlaqələnən ictimai bağ və parkların formalaşması hansı dövrə təsadüf edir?

A) XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri

B) XX əsrin sonu

C) XX əsrin ortaları – XXI əsrin əvvəlləri

D) XX əsrin əvvəlləri

E) V əsrin sonu247. XII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın və Ön Asiyanın məşhur şəhərlərindən hansı dövlət funksiyasını (1175-ci il) götürmüşdür?

A) Təbriz

B) Bərdə

C) Şamaxı

D) Qəbələ

E) Gəncə248. Təbrizdə Əli Şah məscidinin ərazisində memarlıq landşaft ox kompozisiyasının əsasında yaranan bağ hansı örnəkdən bəhrələnmişdir?

A) Klassik nizamlı planlaşdırma

B) Klassik mənzərə planlaşdırma

C) Yapon bağı

D) Çin bağı

E) İntibah dövrünün bağlarıYüklə 461,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin