1. Siqnal dedikdə nə başa düşülür?


Digital Signal Processing (DSP) nədir?Yüklə 0.49 Mb.
səhifə3/5
tarix02.06.2018
ölçüsü0.49 Mb.
1   2   3   4   5

103. Digital Signal Processing (DSP) nədir?


A) Rəqəm siqnalının emalı

B) Analoq siqnalının emalı

C) Analoq-kod çeviricisi

D) kod -analoq çeviricisi

E) siqnalların emal prosesi

104. Analoq Signal Processing (ASP) nədir?

A) Analoq siqnalının emalı

B) Rəqəm siqnalının emalı

C) kod -analoq çeviricisi

D) siqnalların emal prosesi

E) Analoq-kod çeviricisi105. Aşağıdakılardan hansı tanınmanın statik metoduna aiddir?

A) Bayes metodu

B) Nəzarət səviyyə metodu

C) Orta qiymətlər metodu

D) əlamətlər metodu

E) Spektral analiz metodu106. Aşağıdakılardan hansı tanınmanın statik metoduna aiddir?

A) əlamətlər fəzasının bölünmə metodu

B) Nəzarət səviyyə metodu

C) Orta qiymətlər metodu

D) Spektral analiz metodu

E) əlamətlər metodu107. Aşağıdakılardan hansı tanınmanın statik metoduna aiddir?

A) Tanınmanın məntiq metodu

B) Nəzarət səviyyə metodu

C) Orta qiymətlər metodu

D) əlamətlər metodu

E) Spektral analiz metodu108. Aşağıdakılardan hansı əyrilərin tanınma metoduna aiddir?

A) Spektral analiz metodu

B) Tanınmanın məntiq metodu

C) əlamətlər fəzasının bölünmə metodu

D) Bayes metodu

E) Kodlaşdırma metodu109. Aşağıdakılardan hansı əyrilərin tanınma metoduna aiddir?

A) Korrelyasiya analizi

B) Tanınmanın məntiq metodu

C) əlamətlər fəzasının bölünmə metodu

D) Bayes metodu

E) Kodlaşdırma metodu110. Aşağıdakılardan hansı əyrilərin tanınma metoduna aiddir?

A) Orta kvadratik meyletmə

B) Tanınmanın məntiq metodu

C) Kodlaşdırma metodu

D) Bayes metodu

E) əlamətlər fəzasının bölünmə metodu111. Aşağıdakılardan hansı əyrilərin tanınma metoduna aiddir?

A) əlamətlər metodu

B) Tanınmanın məntiq metodu

C) əlamətlər fəzasının bölünmə metodu

D) Bayes metodu

E) Kodlaşdırma metodu112. əlamətlər fəzasının bölünmə metodu nə üçün istifadə olunur?

A) Vəziyyətlərə mənsub olan əlamətlərin fəzada qruplaşdırılması

B) Vəziyyətlərə mənsub olan əlamətlərin fəzada birləşdirilməsi

C) Vəziyyətlərə mənsub olan əlamətlərin fəzada araşdırılması

D) Vəziyyətlərə mənsub olan əlamətlərin fəzada analizi

E) Vəziyyətlərin fəzada qruplaşdırılması113. Tanınmanın məntiq metodu nədir?

A) əlamətlər və vəziyyətlər arası məntiq əlamətləri yaratmaq

B) əlamətlərin fəzada qruplaşdırılması

C) əlamətlərin qruplaşdırılması

D) Vəziyyətlərə mənsub olan əlamətlərin analizi

E) Vəziyyətlərə mənsub olan əlamətlərin birləşdirilməsi114. qarşılıqlı korrelyasiya funksiyasının kəsilməz siqnallar üçün yazılışı ifadə olunur

A)

B)

C)

D)

E)115. qarşılıqlı korrelyasiya funksiyasının diskret siqnallar üçün yazılışı ifadə olunur

A)

B)

C)

D)

E)116. avtokorrelyasiya funksiyasının kəsilməz siqnallar üçün yazılışı ifadə olunur

A)

B)

C)

D)

E)117. avtokorrelyasiya funksiyasının diskret siqnallar üçün yazılışı ifadə olunur

A)

B)

C)

D)

E)118. siqnalların tanınmasında metrik metodu əsaslanır;

A) eyni sinfə malik olan obyektlərin təsviri müxtəlif sinfə malik olan obyektlərin təsvirindən daha yaxındır

B) eyni sinfə malik olan obyektlərin təsviri bir sinfə malik olan obyektlərin təsvirindən daha yaxındır

C) müxtəlif sinfə malik olan obyektlərin təsviri eyni sinfə malik olan obyektlərin təsvirindən daha yaxındır

D) çox sinfə malik olan obyektlərin təsviri bir sinfə malik olan obyektlərin təsvirindən daha yaxındır

E) çox sinfə malik olan obyektlərin təsviri bir sinfə malik olan obyektlərin təsvirindən daha yzaqdır119. aşağıdakılardan hansı siqnalların normal paylanma qanununu göstərir

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

120. siqnalların əlamətlər metodu əsaslanır;

A) siqnal ilə sistemin vəziyyəti arasındakı əlaqəyə

B) siqnal ilə sistem arasındakı qarşılıqlı əlaqəyə

C) siqnal ilə sistemin birgə əlaqəsinə

D) siqnal ilə sistemin ikitərəfli əlaqəysinə

E) siqnal ilə sistemin birtərəfli əlaqəsinə121. aşagıdakılardan hansı diskret siqnallar qrupuna aiddir.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

122. aşagıdakılardan hansı kəsilməz siqnallar qrupuna aiddir

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

123. siqnalların göndərilməsində simsiz əlaqə hansıdır?

A) Wi-Fi əlaqə

B) diskret əlaqə

C) kəsilməz əlaqə

D) qarışıq əlaqə

E) kombinasiyalı əlaqə124. siqnalların göndərilməsində simli əlaqə hansıdır?

A) kabel əlaqəsi

B) wi-fi əlaqə

C) kəsilməz əlaqə

D) qarışıq əlaqə

E) kombinasiyalı əlaqə125. siqnallar obyektdən hansı texniki vasitələrlə götürülür?

A) sensorlar

B) komutatorlar

C) multipleksorlar

D) mikroprossesorlar

E) xətlər126. siqnalın emalında alınmış yığcam forma necə adlanır?

A) əlamət

B) kod

C) simvol

D) açar

E) əlifba127. kompüterdə hansı təsvir formalı siqnal emal olunur?

A) diskret

B) kəsilməz

C) kodlaşdırılmış

D) simvol

E) Şəkil128. məsafədən siqnalların göndərilməsində istifadə olunan modul necə adlanır?

A) modulyator

B) komutator

C) verici

D) sensor

E) çevirici129. məsafədən siqnalların qəbul edilməsində istifadə olunan modul necə adlanır?

A) demodulyator

B) komutator

C) verici

D) sensor

E) çevirici130. siqnalların uzaq məsafələrə göndərilməsində üstünlük hansı təsvir formasına verilir?

A) diskret

B) kəsilməz

C) wi-fi

D) modulyasiyalı

E) demodulyalı131. hansı blok diskret informasiyanı emal edir?

A) məntiq

B) gücləndirici

C) generator

D) təkrarlayıcı

E) çevirici132. siqnalların diskretləşdirilməsində məqsəd nədir?

A) emal prosesinin kompüterdə aparılması

B) siqnalların araşdırılması

C) siqnalların süzgəkləşdirilməsi

D) siqnalların analizi

E) siqnalların ölçülməsi133. siqnalların modulyasiya edilməsində məqsəd?

A) ötürülmədə təhriflərin azaldılması

B) ötürülmədə təhriflərin araşdırılması

C) ötürülmədə xətaların azaldılması

D) ötürülmədə dəqiqliyin yüksəldilməsi

E) ötürülmədə dəqiqliyin azaldılması134. siqnalların demodulyasiya edilməsində məqsəd?

A) siqnalın aparıcı daşıyıcılardan təmizlənməsi

B) siqnalın maniyədən təmizlənməsi

C) siqnalın əlamətlərdən təmizlənməsi

D) siqnalın ötürülmədə dəqiqliyin yüksəldilməsi

E) siqnalın aparıcı daşıyıcılarla qarışdırılması135. Küy siqnallarının mənşəyi nədir?

A) maşin və mexanizmlərin detallarının qarşılıqlı əlaqəsi siqnalı

B) obyektin statik vəziyyətindəki siqnal

C) obyektin müəyyən vəziyyətlinin siqnalı

D) obyektin dayanıqlıq vəziyyəti siqnalı

E) obyektdən kənar siqnallar136. küy siqnalları nəyi xarakterizə edir?

A) obyektin iş reıimini

B) obyektin idarə olunmasını

C) obyektlə əlaqəni

D) obyektə təsiri

E) obyektin idarə olunmamasını137. maniyə siqnalının küy siqnalından fərqi nədir?

A) maniyə siqnalı ilə əsas siqnal arasında korrelyasiya mövcuddur

B) maniyə siqnalı ilə əsas siqnal arasında korrelyasiya mövcud deyil

C) maniyə siqnalı ilə əsas siqnal arasında bir tərəfli əlaqə mövcud deyil

D) maniyə siqnalı ilə əsas siqnal arasında bir tərəfli əlaqə mövcuddur

E) maniyə siqnalı ilə əsas siqnal arasında qarşılıqlı əlaqə mövcuddur138. Əsas siqnalın süzgəçləşdirilməsində məqsəd nədir?

A) maniyə siqnallarından azad olmaq

B) küy siqnallarından azad olmaq

C) modulyasiya etmək

D) demodulyasiya etmək

E) kodlaşdırmaq139. akustik siqnal nədir?

A) səs diapazonuna malik olan periodik və qeyri periodik siqnal

B) ifrat tezlik diapazonuna malik olan periodik və qeyri periodik siqnal

C) ifrat tezlik diapazonuna malik olan periodik siqnal

D) ifrat tezlik diapazonuna malik olan qeyri periodik siqnal

E) aşağı tezlik diapazonuna malik olan periodik siqnal140. ultrasəs siqnalının hansı xüsusiyyətlərindən istifadə olunur?

A) qeyri bircins materialların daxilində paylanmasından

B) qeyri bircins materialların məsafədən tətqiqatında

C) qeyri bircins materialların rənglərinin seçilməsində

D) qeyri bircins materialların yaradılmasında

E) qeyri bircins materialların seçilməsində141. akustik emisiya və ultrasəs siqnallarının fərqi necədir?

A) emisiya siqnalı obyekdən qəbul edilir, ultrasəs siqnalı obyektə təsir edir

B) emisiya siqnalı obyektə təsir edir, ultrasəs siqnalı obyekdən qəbul edilir

C) emisiya siqnalı qəbuledicidən qəbul edilir, ultrasəs siqnalı vericiyə təsir edir

D) emisiya siqnalı vericidən qəbul edilir, ultrasəs siqnalı obyektə təsir edir

E) emisiya siqnalı sensora təsir edir, ultrasəs siqnalı obyekti idarə edir142. akustik emisiya siqnalının mənşəyi nədir?

A) obyektin daxilində baş verən qüsurlardan yaranan akustik siqnal

B) obyektin daxilində paylanan süalardan yaranan akustik siqnal

C) obyektin ətrafında baş verən qüsurlardan yaranan akustik siqnal

D) obyektin səthində baş verən qüsurlardan yaranan akustik siqnal

E) obyektin daxilindəki məsamələrdən yaranan akustik siqnal143. küy siqnallarının emalında məqsəd nədir?

A) obyektin diaqnostikası

B) obyektin idarəolunması

C) obyektlə əlaqənin yaradılması

D) obyektə qoşulmaq

E) obyektə təsir etmək144. akustik küy siqnalı obyektin hansı modullarını xarakterizə edir?

A) obyektin bütün modullarının iş prosesini

B) ancaq müəyyən modullarını

C) tələb olunan modulları

D) əvvəlcədən tələb olunan modulları

E) istənilən bir modulu145. siqnalların məsafəyə ötürülməsində əsas məqsəd nədir?

A) distansion idarəetmə sisteminin yaradılması

B) siqnallara nəzarət

C) siqnalların bir formadan başqa formaya çevirmək

D) siqnallarda maniyələrdən azad olmaq

E) siqnalları optimal istifadə etmək146. verilənlər bazasında siqnallar hansı formada yerləşdirilir?

A) rəqəm formasında, cədvəllərdə

B) kəsilməz formasında, cədvəllərdə

C) kəsilməz əyrilər formasında

D) qrafiklər və diaqramlar

E) müəyyən kodlarla147. aşağıdakı siqnalların hansını kompüter texnikasında emal etmək üçün analoq-kod çeviricisi tələb olunur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

148. bu siqnallardan hansı rele xarakteristiasını daşıyır?

A) 2

B) 4

C) 3


D) 1

E) 5149. siqnallarin diskretləşdirilməsində məqsəd nədir?

A) rəqəm formasında təsviri

B) kəsilməz formasında təsviri

C) analoq formasında təsviri

D) cədvəl formasında təsviri

E) qrafik formasında təsviri150. kəsilməz siqnalların kompüterə daxil edilməsində istifadə olunan qurğu necə adlanır?

A) analoq-kod çeviricisi

B) kod -analoq çeviricisi

C) komporator

D) məntiq elementi

E) triqqer151. bu siqnallardan hansı gücləndiricinin volt-amper xarakteristikasıdır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

152. texnoloji parametrlərin vericilərinin çıxış siqnalları necə təsvir olunur?

A) kəsilməz

B) diskret

C) cədvəl

D) qrafiki

E) şəkil153. kod-Analoq çeviricisi hansı məqsəd üçün istifadə olunur?

A) simvolların kəsilməz siqnallara çevrilməsi

B) dövri siqnalın diskret siqnala çevrilməsi

C) siqnalın əmələ gəlməsini yadda saxlamaq

D) qrafiki siqnalın analoq siqnala çevrilməsi

E) analoq siqnalın diskret siqnala çevrilməsi prosesi154. aşağıdakılardan hansı tanınmada Bayesin ümumiləşdirilmiş formuludur?

A)

B)

C)

D)

E)155. sxemdə supervizorun vəzifəsi nədir

A) Sistemin bütün komponentlərinin birgə işinin sinxronluğunu təmin etmək

B) Sistemin hesablayıcı komponentinin sinxronluğunu təmin etmək

C) Sistemin ekspertinin sinxronluğunu təmin etmək

D) Sistemin istifadəçisinin işinin sinxronluğunu təmin etmək

E) Sistemin biliklər bazasının komponentlərinin birgə işinin sinxronluğunu təmin etmək

156. sxemdə ekspertin vəzifəsi nədir

A) Biliklər bazasının yaradılması

B) Verilənlər bazasının yaradılması

C) Hesablayıcının yaradılması

D) Supervizorla əlaqənin yaradılması

E) bazaların yaradılması

157. sxemdə verilənlər bazasında hansı informasiya yerləşdirilir?

A) Ilkin və aralıq məlumatlar

B) Biliklər və aralıq məlumatlar

C) Qarışıq və aralıq məlumatlar

D) Ekspertin məlumatları

E) aralıq məlumatlar

158. siqnalların emalına görə ekspert sistemləri adlanırlar


Каталог: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> tedrisuser -> files
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050408 marketinq akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050405 SƏnayenin təŞKİLİ VƏ İdarə olunmasi akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050649
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050607
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050622 – yerüSTÜ NƏQLİyyat vasiTƏLƏRİNİn müHƏNDİSLİYİ
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050638 – tikinti materiallari və MƏmulatlarinin texnologiyasi müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050601-materialşÜnasliq müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani ixtisas: 050634 – İnşaat mühəndisliyi
files -> Memarlığın əsasları” kafedrası “Dİzaynin əsaslari” Fənindən imtahan sualları


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə