1. Siqnal dedikdə nə başa düşülür?


siqnalların rəqəmsal emal prosesi necə adlanır?Yüklə 0.49 Mb.
səhifə5/5
tarix02.06.2018
ölçüsü0.49 Mb.
1   2   3   4   5

242. siqnalların rəqəmsal emal prosesi necə adlanır?


A) Digital Signal Processing (DSP)

B) Analoq Signal Processing (ASP)

C) siqnalların emalının proqram vasitələri

D) siqnalların emalının fraqmentlərı

E) siqnalların emalının texniki vasitələri

243. perseptronun çıxış xarakteristikası bənzəyir

A) triqqerin xarakteristikasına bənzəyir

B) məntiq elementinin xarakteristikasına bənzəyir

C) gücləndiricinin xarakteristikasına bənzəyir

D) sensorun xarakteristikasına bənzəyir

E) KAÇ-nin xarakteristikasına bənzəyir244. xətti sistemlərin xüsusiyyətləri

A) sabit siqnal xətti sistemləridən keçdikdə dəyişməz siqnal formasında çıxışa verilir

B) sabit siqnal xətti sistemləridən keçdikdə dəyişən siqnal formasında çıxışa verilir

C) sinusoidal siqnal xətti sistemləridən keçdikdə dəyişməz siqnal formasında çıxışa verilir

D) dəyişən düzbucaqlı siqnal xətti sistemləridən keçdikdə dəyişməz siqnal formasında

E) sabit siqnal xətti sistemləridən keçdikdə sinusoidal siqnal formasında çıxışa verilir245. sinusoidal siqnal xətti sistemləridə hansı parametrini dəyişdirə bilər?

A) amplitudasını

B) teziyini

C) fazasını

D) sürüşmələrini

E) harmonikalarını246. əgər 

oıduqda sistem xəttidir?

A) yox, çünki, artıq çıxışda sin(3t) müşahidə olunub

B) hə, çünki, artıq çıxışda sin funksiyası müşahidə olunub

C) yox, çünki, artıq çıxışda x(t) funksiyası müşahidə olunub

D) yox, çünki, artıq çıxışda sin(2t) funksiyası müşahidə olunub

E) yox, çünki, artıq çıxışda sin(5t) funksiyası müşahidə olunub247.  determinik olunmuş siqnaldır?

A) hə, çünki, siqnal periodik təkrarlanan Sin funksiysıdır

B) yox, çünki, siqnal periodik təkrarlanan Sin funksiyadır

C) yox, çünki, siqnal periodik təkrarlanan Sin funksiyası deyil

D) yox, çünki, siqnal təsadüfi funksiyadır

E) yox, çünki, siqnal kvazi təsadüfi təkrarlanan funksiyadır248. siqnallar arası korrelyasiya nədir?

A) siqnallar arası oxşarlıq

B) siqnallar arası nizamlanma

C) siqnallar arası seçim

D) siqnallar arası interval

E) siqnallar arası təkrarlanma249. korrelyasiya əmsalı hansı intervalda dəişir?

A) l

B) 

C) 

D) 

E) 250. əgər iki siqnal eyni istiqamətdə dəyişirsə, onda korrelyasiya əmsalı necə olur?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 251. əgər iki siqnal müxtəlif istiqamətlərə meyl edirsə, onda korrelyasiya əmsalı necə olur?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 252. avtokorrelyasiya funksiyasının simmetrikliyini təsdiq edin?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 253. qarşılıqlı korrelyasiya funksiyasının simmetrikliyini təsdiq edin?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 254. avtokorrelyasiya funksiyası olduqda hansı qiymət alır

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 255. qarşılıqlı korrelyasiya funksiyası adətən τ=0 olduqda max qiymətininə malik olur?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 256. τ=0 qiymətində avtokorrrelyasiya funksiyasınin qiyməti bərabərdir

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 257. τ0 qiymətlərində avtokorrelyasiya funksiyasınin qiyməti τ=0 qiymətlərindən.....

A) çox deyil R()≥ R(τ)

B) azdır R(2)≥ R(τ)

C) bərabərdir R(0)≥ R(0)

D) çox deyil R(0)≥ R(2)

E) çox deyil R(0)≥ R(1)258. təsadüfi qiymətlər çoxluğu verilibsə və onların orta qiymətləri sıfra bərabərdirsə, onda onların ctatistik oxşarlığını korrelyasiya əmsalı vasitəsilə aşağıdakı kimi göstərməl olar.

A) 

B)

C)

D)

E)259. şəkildə diskretləşdirilmə prosesinin mahiyyəti nədir?

A) S(t) zamana görə kəsilməz funksiya qısa fasiləli Sk funksiyasına çevrilir

B) S(t) zamana görə diskret funksiya qısa fasiləli Sk funksiyasına çevrilir

C) S(t) zamana görə periodik funksiya qısa fasiləli Sk funksiyasına çevrilir

D) S(t) sinusoidal funksiya fasiləsiz Sk funksiyasına çevrilir

E) S(t) zamana görə dəyişən funksiya uzun fasiləli Sk funksiyasına çevrilir260. sxemdə hansı modulyasiya prinsipi təsvir olunub?

A) amplituda – modulyasiya siqnalı

B) impuls-kod modulyasiya siqnalı

C) delta- modulyasiya siqnalı

D) differensial-kod modulyasiya siqnalı

E) tezlik-modulyasiya siqnalı261. sxemdə hansı modulyasiya prinsipi təsvir olunub?

A) amplitud – impuls modulyasiya siqnalı

B) impuls-kod modulyasiya siqnalı

C) delta- modulyasiya siqnalı

D) differensial-kod modulyasiya siqnalı

E) tezlik-modulyasiya siqnalı262. qrafiklərdə təsvir olan siqnallar necə adlanır?

A) kəsilməz və diskret

B) periodik və q/periodik

C) delta- modulyasiya siqnalı

D) diskret və kəsilməz

E) tezlik xarakteristikalı siqnal263. qrafiklərdə təsvir olan siqnallar necə adlanır?

A) kəsilməz və kvantlanmış

B) periodik və q/periodik

C) delta- modulyasiya siqnalı

D) diskret və kəsilməz

E) tezlik xarakteristikalı siqnal264. qrafiklərdə təsvir olan siqnallar necə adlanır?

A) Kodlaşdırılmış və kəsilməz

B) periodik və q/periodik

C) kəsilməz və kvantlanmış

D) diskret və kəsilməz

E) tezlik xarakteristikalı siqnal265. sxemdə hansı modulyasiya prinsipi təsvir olunub?

A) delta- modulyasiya siqnalı

B) impuls-kod modulyasiya siqnalı

C) amplituda – modulyasiya siqnalı

D) differensial-kod modulyasiya siqnalı

E) tezlik-modulyasiya siqnalı266. Periodik rəqs dedikdə nə başa düşülür ?

A) T vaxt müddətlərində funksiyanın qiymətinin əvvəlki qiymətlərə gəlməsi

B) T+1 vaxt müddətlərində funksiyanın qiymətinin əvvəlki qiymətlərə gəlməsi

C) T -1 vaxt müddətlərində funksiyanın qiymətinin əvvəlki qiymətlərə gəlməsi

D) T vaxt müddətlərində funksiyanın qiymətinin əvvəlki qiymətlərə gəlməməsi

E) T vaxt müddətlərində funksiyanın amplitudunun əvvəlki qiymətlərə gəlməsi267. X(t)=A sin(ωt +α) funksiyası necə adlanır?

A) sadə periodik

B) mürəkkəb periodik

C) təsadüfi siqnal

D) modulyasiya siqnalı

E) tezlik-modulyasiya siqnalı268. sxemdə siqnalın hansı parametrinin dəyişməsi təsvir olunub?

A) sürüşmə

B) tezlik

C) amplitud

D) orta kvadratik

E) tezlik sürüşmə269. sxemdə siqnalın emal prosesi necə adlanır?

A) analoq (ASP)

B) diskret(DSP)

C) qarışıq

D) rəqəmsal

E) tezlik analizi270. sxemdə siqnalın emal prosesi necə adlanır?

A) diskret(DSP)

B) analoq (ASP

C) qarışıq

D) paylanma

E) tezlik271. siqnalların klassifikasiyası dedikdə nə başa düşülür?

A) texnoloji proses və sahələrdən alınmış siqnallar

B) müxtəlif sahələrdən və proseslərdən alınmış diskret siqnallar

C) siqnalların analizi nəzərdə tutulur

D) proseslərdən alınmış periodik siqnallar çoxluğu

E) tezlik analizi272. Səs çeviricilərinin siqnalları necə adlanır ?

A) akustik

B) periodik

C) qarışıq

D) paylanma

E) tezlik273. obyekti xarakterizə edən siqnallar adətən necə təsvir olunurlar?

A) kəsilməz

B) periodik

C) qarışıq

D) diskret

E) modulyasiyalı274. mikrofondan alınan siqnallar hansı diapazonda qeyd olunur?

A) səs


B) ifrat tezlik

C) kvazi periodik

D) paylanma

E) tezlik275. Monitorinq sistemlərində siqnalların ötürülməsi məqsədilə istifadə olunan modul necə adlanır?

A) modulyator-demodulyator

B) ifrat tezlik

C) kvazi periodik

D) paylanma

E) tezlik276. sxemə təsvir olunan sistem necə adlanır?

A) siqnalın ötürülməsinin analoq-diskret prinsipı

B) siqnalın ötürülməsinin modulyasiya prinsipı

C) siqnalın ötürülməsinin demodulyasiya prinsipı

D) siqnalın naqilsiz ötürülməsi prinsipı

E) siqnalın optik ötürülməsi prinsipı

277. sxemdə hansı modulyasiya prinsipi təsvir olunub?

A) diferensial-kod modulyasiya siqnalı

B) impuls-kod modulyasiya siqnalı

C) amplituda – modulyasiya siqnalı

D) delta- modulyasiya siqnalı

E) tezlik-modulyasiya siqnalı278. siqnalın tezliyinin ölçü vahidi necə adlanır?

A) hs


B) om

C) volt

D) amper

E) induktiv279. siqnallar arası sürüşmənin ölçü vahidi nədir?

A) saniyə,milli saniyə, mikro saniyə.....

B) hs,milli hs, mikro hs.....

C) bayt,kilo bayt, qeqa bayt.....

D) amper,milli, mikro amper .....

E) volt,milli volt, mikro volt.....280. kəsilməz siqnalların diskretləşdirilnəsində məqsəd......

A) emal prosesinin rəqəmsal qurğularda aparmaq

B) emal prosesinin analoq qurğularda aparmaq

C) emal prosesinin ASP qurğularda aparmaq

D) emal prosesinin strateqiyasını seçmək

E) emal prosesinin planlaşdırmaq281. siqnalın emalında onun tərkibində olan maniyə siqnallarının təmizlənməsi vacibdir?

A) yox


B) hə

C) mütləq

D) vacibdir

E) ilkin şərtdir282. aşağıda göstərilən sistem xəttidir?

A) hə


B) yox

C) təsadüfi

D) periodik

E) kvazi periodik283. aşağıda göstərilən sistem xəttidir?

A)

B) yox

C) təsadüfi

D) periodik

E) kvazi periodik284. aşağıda göstərilən sistemdə eyni vaxtda neçə siqnal emal olunur?

A) iki

B) bir

C) istənilən qədər

D) ardıcıl bir

E) ardıcıl iki285. aşağıda göstərilən sistemin qeyri xətti olduğunu təsdiq edin.

A) Qeyri xətti sistemin çıxış siqnalının tezliyi giriş siqnalının tezliyindən fərqlidir

B) Qeyri xətti sistemin siqnalının tezliyi giriş siqnalının tezliyindən fərqli deyil

C) Qeyri xətti sistemin siqnalının tezliyi giriş siqnalının tezliyi ilə mütənasibdir

D) xətti sistemin çıxış siqnalının tezliyi giriş siqnalının tezliyindən fərqlidir

E) Qeyri xətti sistemin siqnalının amplitudası giriş siqnalının tezliyindən fərqli deyil286. aşağıdakı formulada maniyə siqnalı necə işarə olunub?

L[x(t)] = L[s(t) + m(t)]  s(t),

A) m(t)

B) s(t)

C) L[x(t)]

D) s(t) + m(t)

E) L[s(t) + m(t)]  s(t),287. aşağıdakı formulada faydalı siqnal necə işarə olunub?

L[x(t)] = L[s(t) + m(t)]  s(t),

A) s(t)

B) m(t)

C) L[x(t)]

D) s(t) + m(t)

E) L[s(t) + m(t)]  s(t),288. aşağıdakı formulada vericidən alınan siqnal necə işarə olunub?

L[x(t)] = L[s(t) + m(t)]  s(t),

A) x(t)

B) m(t)

C) L[x(t)]

D) s(t) + m(t)

E) L[s(t) + m(t)]  s(t)289. sensor hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) qeyri elektriki kəmiyyəti elektrik kəmiyyətinə çevirir

B) elektriki kəmiyyəti qeyri elektrik kəmiyyətinə çevirir

C) elektriki kəmiyyəti kodlaşdırır

D) qeyri elektriki kəmiyyəti kodlaşdırır

E) elektriki kəmiyyəti modulyasiya edir290. hansı sistemlərdə siqnalın emal tezliyi daha yüksəkdir ?

A) ASP

B) DSP

C) MSPL[x(t)]

D) KSP

E) LDS


291. hansı sistemlərdə siqnalın emal dəqiqliyi daha yüksəkdir ?

A) DSP

B) ASP

C) MSPL[x(t)]

D) KSP

E) LDS


292. kod-analoq çeviricisi hansı funksiyanı yerinə yetirir ?

A) diskret məlumatı kəsilməz siqnala çevirir

B) kəsilməz məlumatı diskret siqnala çevirir

C) kəsilməz məlumatı kodlaşdırır

D) kəsilməz məlumatı nizamlayır

E) kəsilməz məlumatı ötürür293. siqnalların amplitud qiymətlərinin artırılmasında hansı modul istifadə olunur?

A) gücləndirici

B) məntiq elementi

C) trigger

D) kodlaşdırıcı

E) diskretləşdirici294. neyron şəbəkələrdə əks əlaqənin məqsədi......

A) çıxışın tənzimlənməsi

B) girişin tənzimlənməsi

C) nizamlanma

D) kodlaşdırma

E) diskretləşdirmə295. məlumatın təsvirində hansı forma daha dəqiqdir ?

A) kəsilməz

B) diskret

C) modulyasiyalı

D) demodulyasiyalı

E) kodlaşdırılmış296. İnformasiyanın ötürülməsində fiziki kəmiyyət nədir?

A) siqnal

B) parametr

C) kod


D) rəqəm

E) ikilik informasiya297. İnformasiyanın rəqəm formasında təsviri nədir?

A) kodlar

B) modulyasiya

C) demodulyasiya

D) analiz

E) sintez298. Spektral analiz üçün tələb olunur..

A) furye çevirmələri

B) modulyasiya çevirmələri

C) demodulyasiya çevirmələri

D) анализ

E) синтез299. Siqnalın tanınması və identifikasiyası necə müəyyənləşdirilir?

A) siqnalların emalı prosesində

B) siqnalların çevrilməsi prosesində

C) siqnalların ötürülməsi prosesində

D) siqnalların hesablama prosesində

E) siqnalların qrafiklərinin emalıı prosesində300. Qurğuda müəyyən rəqslərdən yaranan mexaniki parametr necə adlanır?

A) titrəmə

B) temperatura

C) sərf

D) nəmlık

E) müqavimət
Каталог: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> tedrisuser -> files
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050408 marketinq akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050405 SƏnayenin təŞKİLİ VƏ İdarə olunmasi akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050649
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050607
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050622 – yerüSTÜ NƏQLİyyat vasiTƏLƏRİNİn müHƏNDİSLİYİ
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050638 – tikinti materiallari və MƏmulatlarinin texnologiyasi müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050601-materialşÜnasliq müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani ixtisas: 050634 – İnşaat mühəndisliyi
files -> Memarlığın əsasları” kafedrası “Dİzaynin əsaslari” Fənindən imtahan sualları


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə